fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 maj 2022

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 22-05-06:

Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns till sidans topp

Regeringen har fattat beslut om att tillfälligt återinföra inre gränskontroller. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige och innebär fortsatta kontroller vid inre gräns.

Händelseutvecklingen och situationen i vår omvärld är ytterst allvarlig och den sammantagna terrorhotnivån i Sverige är fortfarande förhöjd. Kontroller vid Schengenområdets yttre gräns sker inte i den omfattning som de ska göras och många som reser in i Schengenområdet stannar inte heller i ankomstlandet utan rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater. Regeringen har därför beslutat om återinförd tillfällig gränskontroll fram till och med den 11 november 2022.

- Vi gör bedömningen att en återinförd gränskontroll vid Sveriges inre gräns skapar förutsättningar för att identifiera och kontrollera de som vill resa in i landet. Den kan även bidra till att potentiella gärningspersoner upptäcks och därmed till att eventuella terrorattentat förhindras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Flera andra Schengenmedlemsstater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också tillfälligt återinförd inre gränskontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrollerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gränskontroll ska genomföras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-04-29:

Regeringens arbete med flyktingar från Ukraina och Migrationsverkets prognos till sidans topp

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik höll den 27 april en pressträff om flyktingmottagandet i Sverige med anledningen av Rysslands invasion i Ukraina.

Sedan Ryssland startade sin invasion i Ukraina den 24 februari har fler flytt undan kriget i Ukraina än vad som kom till Europa från Syrien 2015. Regeringen har hela tiden varit tydliga med Sveriges ansvar i den här situationen och arbetar för att stötta Ukraina ekonomiskt, militärt, personellt och med sjukvårdsmateriel.

Hittills har ca 34 400 ukrainska medborgare ansökt om skydd i Sverige. Av dem har 1 800 ansökt om asyl och 32 900 har ansökt enligt massflyktsdirektivet. Hittills har ca 80 procent av de registrerade ansökningarna resulterat i uppehållstillstånd.

- Vi har just nu en god kapacitet för mottagandet, men läget är svårbedömt och ingen kan med säkerhet veta hur många som till slut kommer att söka sig till Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

För ca en månad sedan presenterade regeringen planen för ett kontrollerat och tillfälligt skydd till de som nu flyr från Ukraina. Regeringens plan vilar på följande utgångspunkter:

+ Tillfälligt skydd men med beredskap för en mer långvarig konflikt

+ Jämnare fördelning i EU och Sverige (vilket också innefattar ny svensk lagstiftning om omfördelning)

+ Säkert och kontrollerat mottagande

+ Alla som kan ska arbeta

+ Alla barn ska erbjudas skolgång

(...)

Läs mer och se video från pressträff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-05-12:

Flera åtgärder med anledning av flyktingsituationen och kriget i Ukraina till sidans topp

Vid en pressträff på torsdagen presenterade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman flera nya åtgärder kopplade till flyktingsituationen och Rysslands krig mot Ukraina. Vid pressträffen medverkade även Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

En jämnare fördelning av boendeplatser över landet

Boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av massflyktsdirektivet ska fördelas jämnare över landet. Det framgår i en lagrådsremiss som regeringen beslutade i dag. Det innebär bland annat att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. När ansökan har lämnats in omfattas dessa personer även av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

- Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner fick ta ett mycket stort ansvar. Mottagandet ska ske med kontroll och med en jämn fördelning över hela landet, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Samordningsnummer för de som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med att få ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Inom kort kommer regeringen därför besluta att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer för de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Det innebär att personerna inte själva behöver ansöka om detta hos Skatteverket. Samordningsnumret kommer även underlätta kontakterna med vård och skola. Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

Rättsligt ställningstagande om massflykt i förhållande till andra uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om prövning enligt massflyktsdirektivet (för personer från Ukraina) när det samtidigt finns skäl för andra typer av uppehållstillstånd. Generellt gäller att massflyktsdirektivet alltid går före. En person kan bara ha ett uppehållstillstånd åt gången. Normalt prövas olika skäl i den ordning de finns i utlänningslagens kapitel 5, dvs först flyktingskäl, därefter andra skyddsskäl, därefter ömmande omständigheter osv. Men när en person kan omfattas av massflyktsdirektivet ska den rätten prövas först, dvs om uppehållstillstånd ska beviljas enligt kapitel 21 i utlänningslagen. Den som söker asyl eller har en pågående asylansökan ska alltså i första hand få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. När detta beviljats kan frågan om status prövas. Omfattas personen inte av massflyktsdirektivet fortsätter prövningen av asylansökan som vanligt. På samma sätt kommer personer från Ukraina som ansöker om arbetstillstånd eller familjeanknytning i första hand att prövas enligt kapitel 21. Om ansökan lämnas in efter att personen redan har fått tillfälligt skydd kan den avvisas. Även en person med lagakraftvunnet utvisningsbeslut kan bedömas enligt kapitel 21, om personen inte utvisats på grund av brott. Återreseförbud som Sverige utfärdat kan även hävas.

Hämta RS/005/2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Socialdepartementet 22-04-29:

Utredning ska se över barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter till sidans topp

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Syftet med utredningen är att få kunskap som kan ligga till grund för möjliga åtgärder när det gäller barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter.

- Målet för regeringens barnrättspolitik är att alla barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Nu ska barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter utredas. Det är ytterligare ett steg framåt i arbetet mot målet, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska bland annat ta ställning till om Sverige bör ansluta sig till (så kallat ratificera) det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering. Det är upp till varje stat att besluta om ett protokoll ska ratificeras. Det tredje tilläggsprotokollet innebär att barn, eller representanter för barn, kan vända sig till FN:s kommitté för barnets rättigheter om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit kränkta.

Till särskild utredare utses Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Hämta direktivet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-05-14:

Ukrainska flyktingar ska lättare komma i arbete till sidans topp

Regeringen vill underlätta för flyktingar från Ukraina att börja arbeta i Sverige. Det ska därför bli lättare att få ett samordningsnummer.

Regeringen ska inom kort fatta beslut om att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer hos Skatteverket till de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-05-12:

Uppföljning och kontroll av arbetstillstånd ska motverka missbruk till sidans topp

Migrationsverket får i uppdrag att följa upp och kontrollera hur de nya bestämmelserna efterlevs, i syfte att motverka att utländska arbetstagare utnyttjas i Sverige och tillstånd missbrukas.

Den 1 juni 2022 träder nya regler om arbetskraftsinvandring i kraft som syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och så kallade kompetensutvisningar, samt attrahera internationell kompetens till Sverige.

Det införs bland annat en ny möjlighet att beviljas uppehållstillstånd för att söka jobb eller undersöka möjligheterna att starta ett företag i Sverige. Den som erbjuds jobb eller vill starta företag kan även ansöka om tillstånd i Sverige utan att behöva lämna landet.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas kommer ett anställningsavtal att krävas. De nya reglerna innehåller också utökade möjligheter att kontrollera arbetskraftsinvandrares villkor. Arbetsgivare kan även bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren försämras.

- Vi ska se till att de regelskärpningar som vi gör också efterlevs. Det handlar både om att skydda arbetskraftsinvandrare mot exploatering och om att värna den svenska arbetsmarknaden. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Migrationsverket får i uppdrag att rapportera hur många tillstånd som beviljas för att söka jobb eller undersöka möjligheterna att starta ett företag och följa upp hur många som därefter stannar kvar i Sverige och på vilken grund. Migrationsverket får också i uppdrag att rapportera hur många kontroller de har genomfört med stöd av det nya regelverket.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 23 februari 2023.

Läs mer (Extern länk)

S- och fackförbundsledare i Expressen 22-05-12: Nu tar vi tillbaka kontrollen över arbetskraftsinvandringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Finansdepartementet 22-04-29:

Enklare att anordna tillfälliga boenden för flyktingar till sidans topp

Regeringen beslutade igår att det ska bli enklare att anordna tillfälliga boenden för personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Regeringens beslut innebär bland annat undantag från krav på bygglov och lättnader i byggreglerna.

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, och den beredskap som krävs för en omfattande tillströmning av personer som fördrivs därifrån, har regeringen beslutat att utfärda en lagändring i plan- och bygglagen. Ändringen innebär att regeringen får bestämma om undantag från exempelvis kravet på bygglov för att anordna tillfälliga boenden för dem som nu söker skydd i Sverige med stöd av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. Tidigare har regeringen bara kunnat besluta om sådana undantag för att göra det lättare att anordna boenden för personer som söker asyl.

Regeringen har samtidigt beslutat om två förordningar som innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket när en kommun ska anordna ankomstboenden, eller när statliga myndigheter ska etablera enkla förläggningar.

- Att vi nu beslutat om undantag från vissa krav i plan- och byggregelverket gör att Migrationsverket lättare kommer att kunna etablera förläggningar som snabbt kan behöva finnas på plats för att ta emot de människor som flyr från krigets Ukraina. Det kommer även göra det lättare för kommuner att anordna så kallade ankomstboenden, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Undantagen ska kunna tillämpas retroaktivt på åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars. Retroaktiviteten medför att berörda kommuner och statliga myndigheter i praktiken kan bortse från det hinder som de nuvarande bestämmelserna i plan- och bygglagen kan utgöra, redan innan undantagen formellt har trätt i kraft.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 22-05-07:

Pengafrågan löst - kommuner får ersättning för boende åt flyktingar till sidans topp

Nu är det klart att landets kommuner ska få ersättning för tillfälliga boendeplatser för ukrainska flyktingar.

På uppdrag av Migrationsverket ordnade kommunerna i Stockholms län i mars knappt 2 000 platser i akutboende.

Nu har regeringen beslutat att kommunerna ska få ett engångsbelopp på 10 000 kronor per plats och 300 kronor per dygn som platsen varit iordningställd.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-05-12:

Storbritannien/ UK's rights assessment of Rwanda not based on facts till sidans topp

Abuses overlooked to justify cruel asylum policy

This week, the United Kingdom published its safety assessment on Rwanda, intended to justify a recently announced agreement to send asylum seekers crossing the English Channel or other so called "irregular" or dangerous routes to the Central African country. The report was expected to downplay human rights violations in Rwanda. After all, the government couldn't ship off vulnerable people seeking protection with a one-way ticket to a partner they regard as abusive. But it goes even further, cherry-picking facts, or ignoring them completely, to bolster a foregone conclusion.

In assessing Rwanda's rights record, the report states that, "notwithstanding some restrictions on freedom of speech and/or freedom of association," there are "not substantial grounds" for believing refugees would be mistreated. This conclusion is hard to square with Rwanda's past treatment of refugees.

Between February and May 2018, Rwandan authorities used excessive force and killed 12 Congolese refugees during a protest over cuts in food rations, and police arrested over 60 others. They charged them with participating in illegal demonstrations, violence against public authorities, rebellion, and disobeying law enforcement. Some were also charged with "spreading false information with intent to create a hostile international opinion against the Rwandan state." Human Rights Watch confirmed that between October 2018 and September 2019, at least 35 refugees were sentenced to between 3 months and 15 years in prison. One refugee was accused of sharing information with us, and the communications were used as evidence against him during trial. He is currently serving a 15-year sentence.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

ECRE News 22-05-13: UK: Government press ahead with Rwanda 'plan' amid legal challenges, warnings and protests and despite own assessments pointing to concerns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 22-05-14:

Storbritannien/ Fifty people to be sent to Rwanda in a fortnight, says Boris Johnson till sidans topp

PM says he will 'dig in for the fight' with 'leftie lawyers' challenging government's plan for refugees

Boris Johnson said 50 people have been told they will be sent to Rwanda within the next fortnight, and that he was ready to fight with "leftie lawyers" seeking to challenge the government's plans for refugees.

Under the £120m scheme announced last month, people deemed to have entered the UK unlawfully will be transported to the east African country, where they will be allowed to apply for the right to settle.

The plans have faced widespread criticism from human rights charities and even some Tory backbenchers, including the former prime minister Theresa May, as well as the archbishop of Canterbury, Justin Welby.

However, in an interview with the Daily Mail, Johnson remained defiant, stating that the first 50 "illegal entrants into this country" have already been served notice that they will be sent to the African country within a fortnight.

"There's going to be a lot of legal opposition from the types of firms that, for a long time, have been taking taxpayers' money to mount these sorts of cases, and to thwart the will of the people, the will of parliament. We're ready for that," he said.

"We will dig in for the fight and, you know, we will make it work. We've got a huge flowchart of things we have to do to deal with it, with the leftie lawyers."

When asked if he may respond with a review of the European convention on human rights, Johnson said: "We'll look at everything. Nothing is off the table."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 22-05-06:

Från Afghanistan/ Säkerhetsläget efter talibanrörelsens maktövertagande till sidans topp

/Migrationsverkets landinformationsavdelning Lifos har publicerat en rapport om säkerhetsläget i Afghanistan. Här följer utdrag ur inleningen:/

Afghanistan upplever idag, för första gången på decennier, en period av relativt lugn i stora delar av landet. Det pågår dock fortsatt konfliktvåld mellan den nya talibanregimen och dess utmanare i olika områden. Denna konfliktaktivitet har hittills främst relaterat till den Islamiska staten Khorasanprovinsen (ISKP) och den Panjshirbaserade motståndsrörelsen Nationella motståndsfronten (förkortat NRF för National Resistance Front), men det finns också andra väpnade grupper som potentiellt kan få ett ökat manöverutrymme i den nya staten.

Rapporten redogör för den förändrade säkerhetsdynamiken i landet under talibanstyret och det konfliktvåld som alltjämt pågår. Rapporten omfattar data om antal incidenter, jämförelser mellan provinser samt analys av relevanta konfliktaktörer och aktuella konfliktmönster. Utöver våld och incidenter mellan konfliktaktörer, som också urskillningslöst kan drabba civila, tar rapporten även upp andra aspekter av säkerhetsläget som till exempel statens eller andra aktörers målinriktade angrepp mot civilpersoner samt säkerhet kopplad till bristande lag och ordning.

Rapporten fokuserar vidare på att i särskilda provinsavsnitt redogöra för situationen i de sex provinser som, enligt en sammanvägd bedömning av tillgänglig landinformation och data, varit mest drabbade av konflikt- och säkerhetsproblematik sedan republikens fall.

Dessa sex provinser är: Kabul, Nangarhar, Kunar, Panjshir, Baghlan och Kandahar. Utöver dessa sex provinser behandlas också provinsen Ghazni kortfattat i ett eget avsnitt, trots låga incidentnivåer i provinsen.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-04-30:

Från Syrien/ Ahmad flydde kriget i Ukraina - vet inte om han får stanna till sidans topp

Runt 8 000 flyktingar med andra medborgarskap än ukrainska flyr nu kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige.

En av dem är 30-årige Ahmad Al-Ahmad från Syrien. Han har inte hunnit få beslut om flyktingstatus i Ukraina och omfattas därför inte av EU:s massflyktsdirektiv.

"Mitt liv i Syrien blev förstört. I Ukraina samma sak", berättar han nu.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 22-05-05:

Från Ukraina/ Ukrainska kvinnor på flykt till sidans topp

En majoritet av de ukrainska flyktingarna är kvinnor och barn.

Många av dem har valt att inte fly så långt från hemlandet i hopp om att snabbt kunna återvända.

Men ovissheten om när det kan ske växer i takt med ängslan för dem som de lämnat kvar hemma. Hör Maria Persson Löfgrens reportage.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 22-05-05: Flyktingfamiljer vänjer sig vid livet i Boden: Barnen saknar sina pappor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-05-12:

Från Ukraina/ Människorättsaktivist: Tiotusentals ukrainare deporterade till Ryssland till sidans topp

Tiotusentals ukrainare har evakuerats ofrivilligt från Ukraina till Ryssland.

Det enligt en ukrainsk människorättsorganisation som har samlat in vittnesmål från drabbade.

- De hade bara två val: stanna och dö, eller lämna, säger människorättsaktivisten Oleksandra Matvitjuk.

Siffran är svår att verifiera, men även amerikanska Pentagon säger sig se tecken på att utvisningar sker och har skett.

- Vi har indikationer på att ukrainare mot sin vilja förs till Ryssland, sa Pentagons talesperson John Kirby på måndagen.

Oleksandra Matvitjuk, vid den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties, säger att hon själv har pratat med tiotals personer som evakuerats med tvång av ryska styrkor, främst från Mariupol.

- De valde att överleva och åka till Ryssland, säger hon.

Hon säger att hon inte vet hur många som har drabbats, men att det rör sig om tiotusentals. Hon pekar bland annat på statistik från ryska myndigheter som i början av april visade att åtminstone 18 000 ryska pass hade utfärdats till ukrainare på kort tid.

Togs till "filtreringsläger"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

TT / AB 22-05-06:

Gränskontrollerna kvar: "Fortfarande terrorhot" till sidans topp

Regeringen förlänger de inre gränskontrollerna i ytterligare ett halvår. De kallas tillfälliga men har till hösten gällt i sju år.

Kontrollerna stoppar ett par hundra personer i veckan från att resa in i Sverige.

Förutom att personer som inte har rätt att resa in i landet avvisas har kontrollerna också en stark signaleffekt, enligt justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Det avhåller folk från att försöka.

- Har du inte rätt att resa runt i Schengenområdet då kommer du inte in över Sveriges gränser. Då får du vända. Vi vänder fortfarande ett par hundra personer i veckan, säger Morgan Johansson när han ombeds beskriva effekten av reglerna, som alltså gör att polisen kan avvisa personer vid gränsen.

Schengenområdet, som Johansson talar om, är ett område som omfattar i stort sett hela EU samt ett antal andra länder. Inom det har medborgarna samt personer från tredje land med Schengenvisum rätt att fritt resa runt. Personer som en gång kommit in kan resa runt fritt om de inte upptäcks i någon kontroll.

Vill ha kontroll

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-05-13:

Spanien/ Rescues and tragedies as Spain strengthen cooperation with Morocco till sidans topp

Despite numerous rescue operations by Salvamento Marítimo, at least 28 people died in the Atlantic on 9 May - another 44 lives lost off Western Sahara on 8 May. Spain and Morocco has agreed to strengthen cooperation on migration deterrence.

On 9 May Spanish rescue helicopters from Salvamento Marítimo managed to rescue 13 people clinging on to an inflatable boat in the Atlantic off the Canary Islands. However, at least 28 people from the boat, that had been at sea for four days, had disappeared in the Atlantic ocean when it turned over due to harsh weather before rescuers arrived.

The day after on 10 May Salvamento Marítimo rescued 57 people including three children of sub-Saharan descent on an inflatable boat attempting to reach the Canary Islands. Further, Salvamento Marítimo reported of an emergency landing of one of its maritime rescue planes on Lanzarote - the plane had lost an engine while searching for people in distress on the Atlantic.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-05-06:

Grekland/ Survivors of a shipwreck in Greece facing 439 years in prison till sidans topp

On May 5, Kheiraldin, Abdallah and Mohamad - survivors of the shipwreck that took place near Paros island on Christmas Eve - were sentenced to a total of 439 years in prison by a Greek court on Syros island.

Kheiraldin was sentenced to 187 years as the "captain", Abdallah and Mohamad each to 126 as the "mechanic" and the "assistant". Even though the court, who acknowledged that they are not smugglers that acted for profit, dropped the charges of "being part of a criminal organization" and did not impose life sentences, the three fathers were still convicted for "facilitating unauthorized entry". In the case of Kheiraldin, he tried three times to reach Greece by land but was turned back each time by EU border guards, which led him to take the boat, states Borderline Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-04-29:

Medelhavet/ UN Refugee Agency appeals for urgent action amid soaring deaths at sea till sidans topp

More than 3,000 people died or went missing while attempting to cross the Central and Western Mediterranean and Atlantic last year to Europe. This is according to a new report released today by UNHCR, the UN Refugee Agency, which calls for urgent support to prevent deaths and protect refugees and asylum seekers who are embarking on dangerous journeys by land and sea.

Of the 2021 total, 1,924 people were reported dead or missing on the Central and Western Mediterranean routes, while an additional 1,153 perished or went missing on the Northwest African maritime route to the Canary Islands. The number of those dead and missing reported in 2020 were 1,776 for the three routes. Alarmingly, since the beginning of the year, an additional 478 people have also died or gone missing at sea.

Most of the sea crossings took place in packed, unseaworthy, inflatable boats - many of which capsized or were deflated leading to the loss of life. The sea journey from West African coastal states such as Senegal and Mauritania to the Canary Islands is long and perilous and can take up to 10 days. Many boats drifted off course or otherwise went missing without trace in these waters.

Land routes also continue to be highly dangerous, where even greater numbers may have died on journeys through the Sahara Desert and remote border areas, in detention centres, or while in the captivity of smugglers or traffickers. Among the litany of abuses reported by people traveling these routes are: extrajudicial killings, unlawful and arbitrary detention, sexual and gender-based violence, forced labour, slavery, forced marriage and other gross human rights violations.

The COVID-19 pandemic and related border closures that continued in 2021 have also impacted movements towards North Africa and European coastal countries, with many desperate refugees and migrants turning to smugglers to facilitate these perilous journeys.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

ECRE 22-05-06: Search and Rescue: UNHCR call for urgent action over deaths at sea, meanwhile deaths continue on the Mediterranean and Atlantic Routes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 33-04-29:

Medelhavet/ UNHCR: Tusentals drunknade på väg till EU förra året till sidans topp

Fler än 3 000 människor som försökte korsa Medelhavet och Atlanten för att nå Europa förra året drunknade eller försvann, beräknar FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det har räknat till 3 077 dödsfall, vilket är ungefär dubbelt så många som under 2020.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

ECRE News 22-04-29: Despite civilian rescues death toll continues to rise, Interceptions and returns to Libya, Cyprus' only registration centre overcrowded (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 22-05-13:

Polen/ Non-Ukrainians fleeing the war met with detention till sidans topp

Since the outset of the war in Ukraine, nearly 6 million people have fled violence perpetrated by the Russian army. The majority have crossed borders to the EU. While many have been welcomed in neighbouring countries, a number of reports have emerged of differential treatment towards non-Ukrainian nationals escaping the war.

Investigations conducted by Lighthouse Reports with The Independent, Der Spiegel, Radio France, and Médiapart, revealed that African nationals were detained in Poland and Estonia after fleeing Ukraine. While the total number is unknown, Polish police confirmed on March 15 that at least 52 third-country nationals were detained after crossing the border from Ukraine to Poland.

People apprehended at the border were denied legal aid and interpreters, and were left with no information on the circumstances of their detention. For instance, the Polish Border Guard detained a Nigerian student who was forced to sign a document written in Polish, without any appropriate translation, under the threat of five months in jail should he refuse to sign. When the student went to court, he wasn't provided with an interpreter, and eventually found himself in an immigration detention center.

Many other students from Cameroon, Ghana, the Ivory Coast, and other African nations also ended up in detention centres. None of them had access to information, they all had their phones confiscated and very limited access to the Internet.

A student from Nigeria experienced similar treatment in Estonia. The officers claimed that he did not have the right to enter the country and threatened him with a five-year entry ban to the whole Schengen territory.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Danish Refugee Council May 2022:

Europa/ Protecting Rights at Borders (PRAB) till sidans topp

Welcoming at one border, rejecting at another - PRAB Initiative partners recorded 1911 pushback incidents during the first three months of 2022.

From January to March 2022, DRC and nine civil society organizations across Europe documented over 1900 incidents of men, women and children being pushed back by border police, law enforcement officials or other authorities from EU Member States.

Since the start of war in Ukraine, several million people have sought protection in Europe, with an unprecedented show of solidarity from the EU. Pushback reports collected by PRAB Initiative partners, however, show that protection in the EU remains mostly out of reach for non-Ukrainian nationals, even for those fleeing Ukraine.

The most recent report by Protecting Rights At Borders (PRAB) initiative, includes data gathered by partners across EU's external and internal borders during the first three months of 2022. The report shows that across the EU and its borders, little has changed when it comes to the treatment of persons from Asia, Africa and the Middle East who try to seek protection. Half of all persons reporting experiencing pushback came from Afghanistan, while 1 in every 10 pushbacks recorded involved children.

The two faces of EU Member States approach to ensuring protection remains visible at the EU external borders with Belarus, where while people fleeing Ukraine are warmly welcomed, for those crossing into EU via Belarus it is impossible to apply for international protection or even to access basic assistance.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV SKYDDSSÖKANDE

Sveriges Radio Stockholm 22-05-04:

Nynäshamn stänger flyktingförläggning och krisstab till sidans topp

I början av kriget i Ukraina strömmade flyktingar via Polen till Nynäshamn. Som mest kom flera hundra varje dag.

Drygt två månader senare ser läget annorlunda ut och nu avvecklar kommunen både sin krisstab och flyktingförläggning i Stora Vika.

"Det har kommit färre och färre", säger Christian Wigren är ansvarig för krisstaben i kommunen.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 22-05-16: Karlskrona - inte längre den stora porten in i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 22-05-16:

Känslor från flykten sätts på vänt i nya landet: Hinner inte sörja till sidans topp

För många ukrainska flyktingar som kommer till Sverige och Blekinge ligger allt fokus just nu på praktiska frågor som bostad och att hitta försörjning. Känslor kring det man upplevt i hemlandet och under sin flykt får sättas på paus och skjutas bort.

Två som upplever det här är paret Anna Schypova och Oleksander Shypov som flydde sin hemstad nära Kiev när Ryssland invaderade Ukraina. "Det finns inte utrymme att bearbeta sina känslor. Vi har många familjemedlemmar kvar i Ukraina men vi har inte tid att vara ledsna eller sörja över något", säger Anna.

Psykologen Anette Carnemalm förklarar att människor i flykt sätter den här typen av känslor på paus för att kunna säkra sin trygghet men att det finns risker med att trycka undan dem alltför länge.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-05-06:

Här får ukrainska flyktingar ta med husdjuren: De är som ens barn till sidans topp

Ystad har ett boende där flyktingar får komma tillsammans med sina husdjur. Djuren får gå igenom kontroller och vara i karantän i upp till fyra månader.

Maiia Matling är tolk och har själv flytt Ukraina tillsammans med sin hund och sin katt. "Jag är väldigt tacksam över att Sverige gav oss möjligheten att ta med våra husdjur. Man kan inte bara lämna dem, det är som ens barn, som en familjemedlem", säger hon.

Fredrik Myrebris, frivilliggruppens ledare i Ystad, säger att djuren är rätt lugna trots flykten. "9 av 10 är rätt så sansade och harmoniska, det är fantastiska djur vi har fått".

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 22-05-07:

Svårt att nå jobb och service från Mäshult - boende frustrerade till sidans topp

I flera år har flyktingar som bor på Mäshults lägergård i Varberg klagat på bussförbindelserna till centrum, men problemet är svårlöst.

Problemet har varit känt i flera år, men trots detta upphandlade Migrationsverket boendet på nytt i år.

"Det här är en plats att semestra på, inte att bo på", säger Haitham Al-zubaidi som flytt från Kiev och nu bor på Mäshult.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 22-05-08:

Ukrainare har svårt få lön utbetald - lång väntetid hos Skatteverket till sidans topp

Det är långa väntetider på samordningsnummer hos Skatteverket, vilket ställer till problem för personer från Ukraina som fått arbete och inte kan få sin lön utbetald.

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda i Sverige, men som har behov av att ha kontakt med myndigheter, arbetsgivare och banker.

"Arbetsgivarna står med cash i handen, nästintill, och behöver föra över de här pengarna till arbetstagarna och det går inte," säger Gunita Persson från Flen, som ideellt hjälper flyktingar från Ukraina.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-05-13:

Informationsinsatser för att identifiera vittnen och förövare till krigsbrott till sidans topp

Bland de skyddssökande från Ukraina kan det finnas personer som har bevittnat krigsbrott. För att bidra till att vittnen och förövare identifieras informerar Migrationsverket sökande om att de kan vända sig till polisen.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har det rapporterats om misstänkta krigsbrott i landet. Bland de skyddssökande från Ukraina som kommer till Sverige kan det finnas både personer som har bevittnat och begått krigsbrott.

Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. Med anledning av kriget har Åklagarmyndigheten också inlett en förundersökning om grov krigsförbrytelse.

Migrationsverket bistår nu polis och åklagare och informerar sökande om var den som har bevittnat eller utsatts för våld under kriget kan vända sig. Information finns bland annat på myndighetens webbplats, vid gränsen och i utskick till sökande. Inkom kort kommer en informationsbroschyr också att börja delas ut vid Migrationsverkets servicecenter.

- Det här är en del i Migrationsverket uppdrag att bistå polis och åklagare i deras arbete med att utreda krigsbrott. Vi ska göra vad vi kan för att identifiera offer, vittnen och förövare till brott, säger Robin Travis, sektionschef på Migrationsverkets nationella operativa avdelning.

Nationella operativa avdelningen (NOA) har samordningsansvar på Migrationsverket för frågor som potentiella krigsbrott och samverkar med bland annat polis och åklagare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 22-05-16:

Regionen vill få flyktingbarn att röra på sig till sidans topp

Barn som har flytt till Sverige ska komma i rörelse vill Region Skånes Folkhälsoberedning som satsar 2 miljoner kronor i ett nytt projekt.

Pengarna kan sökas av kommuner och organisationer som vill ge nyanlända barn och unga tillgång till sport och andra sociala aktiviteter på fritiden.

"Vi vet att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på måendet generellt", säger Fredrik Sjögren (L), ordförande i Folkhälsoberedningen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västerbotten 22-05-10:

150 flyktingar kan komma till Hemavan - skolchefen: Utmaning att hitta lärare till sidans topp

Det kan bli en stor utmaning för skolan i Tärnaby att klara undervisningen till alla elever framöver, berättar skolchefen Mikael Rombe.

Detta, efter måndagens besked om att 150 ukrainska flyktingar kan komma till Hemavan, varav minst hälften är barn.

"Vi behöver förstärka med personal", säger Mikael Rombe.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 22-05-05:

Ukrainska flyktingar som kommit till länet vill inte ha samtalsstöd till sidans topp

Stressrelaterade diagnoser är vanliga bland krigsflyktingar. Ändå tackar många flyktingar nej till samtalsstödet som Region Kalmar län erbjuder i samband med hälsoundersökningar.

Det beror på att många vill hem inom kort, enligt Torbjörn Lundholm som är sjuksköterska på asyl- och flyktinghälsovården i Region Kalmar län.

"De vill göra sin hälsoundersökning och sedan vill de att det ska ta slut", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-05-05:

Nyanlända kan erbjudas gratis mässlingsvaccin till sidans topp

Nu kan det bli möjligt för vuxna nyanlända flyktingar att få gratis mässlingsvaccin i Skåne.

Regionpolitikerna har uppmärksammat frågan efter att flyktingar från Ukraina sökt skydd i Sverige. Landet har på senare år haft flera stora mässlingsutbrott, under 2019 rapporterades 57 000 nya fall. För att undvika smittspridning ska mässlingsvaccinet erbjudas alla vuxna ovaccinerade nyanlända.

Hälso-och sjukvårdsnämnden väntas klubba igenom förslaget idag, slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Öst 22-05-10: Flyktingar från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccination (Extern länk)

SvT Halland 22-05-10: Så möter vårdcentralerna i Halland asyltrycket från Ukraina (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 22-05-25: Fler flyktingar än väntat vaccinerade mot covid-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-05-07:

Socialstyrelsen om apatiska barn: "Vi har en ofullständig kunskap" till sidans topp

Trots avslöjandena om att barn tvingats spela apatiska ser Socialstyrelsen inget skäl till självkritik för hur man som ansvarig myndighet har hanterat uppgivenhetssyndrom.

Myndigheten vägrar också svara på om det finns skäl att undersöka om barn och ungdomar farit illa under decenniet som gått sedan diagnosen infördes.

Ända sedan början av 2010-talet har Socialstyrelsen beskrivit kunskapsläget som bristande. Trots det infördes 2014 uppgivenhetssyndrom som en egen diagnos - och ett kunskapsstöd togs fram efter vädjan om vägledning från vården och socialtjänsten.

I den numera, av åldersskäl avpublicerade, vägledningen listades föräldrastöd, försiktig aktivering, att återfå hopp och permanent uppehållstillstånd som "läkande faktorer".

Debatten om "apatiska barn" fick nytt liv för två år sedan då två numera vuxna vittnade om att de tvingades spela sjuka som barn, i syfte att att öka sina familjers chans till uppehållstillstånd. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har sedan dess slagit fast att diagnosen uppgivenhetssyndrom saknar vetenskapligt underlag och att forskning behövs om både diagnos och behandling.

- Kunskapen var inte tillräcklig då och den är inte tillräcklig nu, konstaterar Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

Han arbetade inte på myndigheten när vägledningen skrevs men menar att man gjort sitt bästa.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 22-05-07: Självkritisk barnläkare vill se utredning: "Vi har skadat barn" (Extern länk)

SvT Nyheter 22-05-07: Nya siffror: Antalet barn med uppgivenhetssyndrom fortsätter minska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-04-30:

Clowner utan Gränser hjälper ukrainska flyktingar till sidans topp

Ett femtiotal flyktingbarn från Ukraina sitter runt om på golvet.

Plötsligt går musiken igång i föreningslokalen och en kvinna med en jättefluga kikar in.

- Målet är att få skratta tillsammans, säger Emelie Andersson.

"Iiiii öh ååå aaah", utbrister mannen med de spräckliga byxorna mitt i rummet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 22-05-02:

De vill hjälpa ukrainska flyktingar att idrotta till sidans topp

RF-SISU Värmland vill hjälpa personer som har flytt från Ukraina och som vill idrotta att hitta en passande förening.

"I det här läget har vi också möjlighet att hjälpa föreningarna ifall det skulle vara en ekonomisk fråga" säger Adi Sahdomerovic Svärd som är projektledare för inkludering på RF-SISU Värmland.

Nu hoppas RF-SISU Värmland att de som är i kontakt med ukrainska flyktingar som vill idrotta hör av sig till dem.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 22-05-04: "Många av flyktingarna blir chockade när de kommer in och ser allt" (Extern länk)

SvT Blekinge 22-05-07: Organisationer i Ronneby vill öppna hjälpcenter för Ukrainaflyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 22-05-11: Fyrisfjädern välkomnar ukrainska flyktingar att spela badminton (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-05-11: Asylsökande får lära sig svenska och om Sverige - genom drama (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-05-13: Yahya klipper ukrainska flyktingar gratis: Jag ser mig själv i dem (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-05-16: Stort engagemang för ukrainska flyktingar i Hofors (Extern länk)

Sveriges Radio Vetenskapsradion 22-05-16: Frivilliga insatser viktiga för flyktingars välmående (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 22-05-06:

Här hårdpluggar de ukrainska flyktingarna svenska i Skellefteå - för att få jobb till sidans topp

Det finns dubbelt så många lediga jobb som arbetslösa i Skellefteå. De ukrainska flyktingarna som hamnat i kommunen hårdpluggar nu svenska och engelska för att kunna börja arbeta.

En majoritet av de ukrainska flyktingar som Migrationsverket placerat i Västerbotten har hamnat mitt i en av landets hetaste arbetsmarknader.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 22-05-16:

Fyra av fem kommuner erbjuder språkundervisning till ukrainare i Blekinge till sidans topp

I tisdags startade svenskakursen igång för ukrainarna i Olofström. Stuideförbundet Vuxenskolan menar att det här är bara början, fler kurser väntas för att integrera och socialisera de nykomna.

Nästan hundra ukrainare har anmält sig till förbundets svenskakurser i Olofström.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 22-04-29:

Över 90 flyktingar i Arvika har fortfarande inte fått pengar från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket har inte betalat ut någon dagersättning till många av de flyktingar som kommit till Arvika.

Istället har volontärer fått ta ansvaret för att flyktingarna ska få mat på borden varje dag.

"Det har varit en stress för dem", säger Arvid Blix, volontär.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-05-10:

Flyktingar i utsatta områden får ingen ersättning - "Vi tog bara med vinterkläder" till sidans topp

Khrystyna flydde från kriget i Ukraina till sin svägerska i Södertälje som bor i ett socialt utsatt område.

Närmare 700 flyktingar från Ukraina har fått avslag på sin ansökan för att de bor i socialt utsatta områden. Khrystyna är en av dem.

Lagen som ligger bakom detta skulle få färre nyanlända att bosätta sig hos vänner och släktingar i områden med redan stor andel nyanlända och hög arbetslöshet.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 22-05-10: Flyktingar utan ersättning om de bosätter sig i utsatta områden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 22-05-16:

Diakonicentrum om flyktinghjälpen i Växjö: "Maten räcker inte" till sidans topp

Många ukrainska flyktingar söker sig till frivilligorganisationer för att få hjälp när pengarna de får från Migrationsverket inte räcker till.

En ensamstående vuxen får 71 kronor i dagersättning som ska räcka till bland annat mat och kläder och mellan 15-30 ukrainare söker sig nu till Diakonicentrum i Växjö varje dag.

"Det påverkar framför allt matutdelningen. Maten räcker inte, vi vill att alla ska få någonting men man kan inte få så mycket", säger Sandra Gustavsson, diakon på Diakonicentrum.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 22-05-15: Flyktingar tvingas be om hjälp - dagersättningen räcker inte (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-05-12:

Migrationsverket har tecknat de första avtalen med kommuner om långsiktiga boenden till sidans topp

Migrationsverket har tecknat avtal med kommunerna Arvika och Härryda om att hyra bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina. Avtalen är de första i sitt slag och syftar till att kunna erbjuda mer långsiktiga boenden för dem som beviljats skydd i Sverige.

- Avtalen innebär att de skyddsbehövande från Ukraina som idag bor i Arvika och Härryda kan bo kvar i kommunerna. Det här är glädjande nyheter för alla berörda parter och ett första steg inför den lagstiftning om en jämnare fördelning av boende som träder i kraft i sommar, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Den 1 juli väntas en ny lagstiftning träda i kraft som innebär att Migrationsverket ska börja anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Kommunerna tar samtidigt över ansvaret för att ordna boenden, i dialog med Migrationsverket. Syftet med förändringen är att fördela mottagandet jämnare över landet och ge kommunerna bättre förutsättningar att förbereda mottagandet.

Fram till dess att lagstiftningen är på plats kommer Migrationsverket i första hand att anskaffa boendeplatser som kommunerna sedan kan överta och de avtal som nu tecknats är de första stegen i den riktningen. I Arvika innebär avtalet att de drygt 120 skyddsbehövande från Ukraina som idag finns i kommunen kan bo kvar där. I Härryda handlar det om cirka 40 personer som nu kan bo kvar.

- Överenskommelserna är resultatet av en god dialog mellan Migrationsverket och kommunerna och helt i linje med vår målsättning att undvika onödiga flyttar i samband med att kommunerna tar över boendeansvaret. Att vi kan nå en jämnare fördelning av skyddsbehövande är en förutsättning för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Vi välkomnar andra kommuner att ta liknande initiativ, säger Oskar Ekblad.

Kommuner som i likhet med Arvika och Härryda är intresserade av att teckna avtal om långsiktiga boenden kan vända sig till Migrationsverket via e-postadressen kommunboende@migrationsverket.se.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 22-05-07: Hundratals flyktingar i Olofström: Migrationsverket: "Det vi vill undvika" (Extern länk)

SvT Blekinge 22-05-10: Oro i Olofström: Tar emot fem gånger så många flyktingar än tänkt (Extern länk)

SvT Blekinge 22-05-10: Svaret: "Förståelse för att situationen är ansträngd" (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 22-05-08: Mer än hälften av evakueringsplatserna är avvecklade i Skåne (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 22-05-07:

Regionen vill utreda rabatt i kollektivtrafiken för flyktingar till sidans topp

Ska asylsökande och personer med uppehållstillstånd ges rabatt i kollektivtrafiken i Östergötland?

Saken ska nu utredas har Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd beslutat. Orsaken är den nya flyktingvågen från Ukraina där nämnden vill underlätta för flyktingar att enkelt kunna resa i länet.

"Människor på flykt undan krigets fasor behöver erbjudas olika former av insatser som underlättar den situation som de befinner sig i", anser det centerpartistiska regionrådet Julie Tran.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Publikt 22-05-05:

Migrationsverket - De står för den första hjälpen till flyktingarna till sidans topp

Nedskärningarna har gjort det svårt för Migrationsverket att ta emot flyktingarna från Ukraina. Utanför servicecentret i Sundbyberg blev trycket enormt och köerna långa. De anställda har slitit hårt och tvingats till många övertidstimmar för att hinna hjälpa alla.

En avlång glasvägg delar Migrationsverkets servicecenter i Sundbyberg i två delar. På den ena sidan, som vetter ut mot gatan, sitter hundratals människor och väntar på hjälp.

En del av dem har varit i Sverige under längre tid och behöver hjälp med frågor om boende eller ersättning. Andra har precis flytt från krigets Ukraina. Både blickar och kläder vittnar om vad de varit med om under de senaste dagarna.

De första dagarna höll Yasemin Camlibel, handläggare på servicecentret, noggrann koll på den långa kön av flyktingar från Ukraina som bildades utanför kontoret och följde vad som hände där. Men det dröjde inte länge innan hon bestämde sig för att sluta med det.

- Det blev bara stressigt att sitta och följa kön. Det är ingenting som jag eller någon annan här kan påverka, vi försöker bara att göra vårt bästa. Nu trycker jag bara fram nästa person och fokuserar på den.

Ljudnivån är hög. Det talas flera olika språk. Många har satt sig ned i väntan på att kösystemet ska visa deras nummer. Men platserna räcker inte till alla och några förblir stående. En del har köat i timmar. I ett av väntrummets hörn har ett lekrum gjorts i ordning. En grupp föräldrar håller koll medan barnen roar sig och får en paus från verkligheten.

På den andra sidan glasväggen finns ett trettiotal receptionsluckor. Samtliga är bemannade. Med jämna mellanrum öppnas de avskiljande dörrarna för att släppa in den som står på tur. I samma stund väller ljudet från väntsalen in en kort stund innan dörren åter går igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-05-12:

Storbritannien/ Afghan women evacuees in limbo till sidans topp

The uncertainty and crowding in temporary housing is causing growing tensions for Afghan evacuees in the United Kingdom, especially women.

Eight months after emergency evacuations from Afghanistan, many Afghan evacuees to the UK are still in temporary housing, usually hotel rooms. Human Rights Watch interviewed five women who have lived in three temporary housing locations in London since late August 2021. They described a heightened risk of domestic violence, surveillance, and constraints on their freedom of movement in temporary housing populated entirely by Afghan refugees.

"The Afghan women interviewed were all grateful for being evacuated," said Sahar Fetrat, assistant women's rights researcher at Human Rights Watch. "But they have dealt with a huge amount of trauma before and during their flight from Afghanistan, and now they are dealing with conditions that are affecting their mental health and keeping them from integrating into the community."

Human Rights Watch wrote to the home secretary, the minister for refugees, and other relevant UK authorities in April 2022 to raise our concerns and inquire about the government's plans to remedy the problems. At the time of publication, the government has not responded.

The UK evacuated about 18,000 people including more than 6,000 British nationals after the Taliban took control of Afghanistan in August and housed them in temporary accommodations while seeking more permanent housing for them. The Guardian reported that about 12,000 people remain in temporary housing, with many families living in one room.

The UK Home Office should step up the pace of providing more long-term housing and support services for Afghan refugees, Human Rights Watch said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 22-05-12:

Europa/ The war in Ukraine - Fundamental rights implications within the EU till sidans topp

EU countries are welcoming and supporting unprecedented numbers of people fleeing the war in Ukraine. It has serious implications for many fundamental rights within the EU and requires Member States to find sustainable solutions, as the first Ukraine bulletin from the EU Fundamental Rights Agency (FRA) shows.

FRA's first Bulletin on 'The war in Ukraine - Fundamental rights implications within the EU' looks at the challenges EU countries need to address to ensure people's fundamental rights are upheld:

Temporary protection - the quick activation of the EU Temporary Protection Directive helps Ukrainians settle and integrate in the EU. They have the right to work and to access services, without having to go through full asylum procedures. About 2.3 million people registered for this. EU countries now face an important task to make these rights a reality.

Trafficking and sexual violence - with so much support from drivers taking people from the border, unvetted volunteers, and private job and housing offers, the risk of trafficking and sexual exploitation is high. This is particularly the case for women and children, who make up 90 % of those fleeing Ukraine, according to UNHCR. Even though many countries have taken steps to prevent trafficking, more needs to be done to prevent it from happening. By the end of April, none of the EU countries covered by this bulletin had a central register of drivers or those offering private accommodation to people fleeing Ukraine. Further steps should include training and awareness raising among border guards, volunteers and humanitarian aid workers to recognise human trafficking and to work towards its prevention.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

FRA 22-05-11: Full respect for LGBTI people fleeing Ukraine (Extern länk)

EU-parlamentet 22-05-05: War in Ukraine: protecting women refugees from violence and sexual exploitation (Extern länk)

ECRE 22-05-13: Editorial: TPD implementation: Ukraine displacement crisis at the end of its beginning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 22-05-18:

Varaktigt bosatt har rätt att få ansökan prövad även efter utvisningsbeslut till sidans topp

Enligt en dom från Migrationsöverdomstolen, MIG 2021:16, ska EU-rätten tolkas så att en person som är varaktigt bosatt enligt EU-regler i en annan EU-stat alltid ha rätt att få en ansökan om uppehållstillstånd prövad. (Varaktigt bosatt är en ställning som en tredjelandsmedborgare kan få efter fem års laglig vistelse med försörjning.) Ordningen är normalt att personen först reser in i landet och därefter lämnar in sin ansökan. Enligt Migrationsöverdomstolen ska detta gälla även om personer har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut i Sverige. En person som är varaktigt bosatt i en EU-stat ska alltså få en ansökan om uppehållstillstånd prövad i sak, inte bara enligt reglerna om verkställighetshinder. För att ansluta till detta har Migrationsverket uppdaterat sitt rättsliga ställningstagande om hur EES-medborgare, medborgare i Schweiz och varaktigt bosatta ska hanteras när det finns beslut om avvisning/utvisning. Enligt ställningstagandet skall även familjemedlemmar till varaktigt bosatta behandlas på samma sätt som varaktigt bosatta.

Hämta RS/018/2021 version 2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

JO 22-05-05:

Ambassad i Teheran kritiseras för att ha kontrollerat kroppstemperaturen på besökare till sidans topp

Med anledning av covid-19-pandemin beslutade Sveriges ambassad i Teheran om en rutin som innebar att alla som skulle besöka ambassaden var tvungna att genomgå en kontroll av kroppstemperaturen. En kvinna som skulle intervjuas i ett ärende om uppehållstillstånd nekades tillträde till ambassadens lokaler på grund av att hennes kroppstemperatur översteg den gräns som ambassaden bestämt.

Granskningen har aktualiserat frågan om huruvida bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap. regeringsformen, bl.a. skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp, är tillämpliga vid en utlandsmyndighet. Enligt JO skulle det strida mot fundamentala principer för hur en svensk myndighet ska agera och kunna få oacceptabla konsekvenser i enskilda fall om en utlandsmyndighet inte skulle behöva respektera regeringsformens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. En utlandsmyndighet måste därför ha stöd i svensk lag för att få vidta ett sådant ingrepp.

JO anser att temperaturtagningen faller in under begreppet kroppsligt ingrepp i regeringsformens mening, även om kontrollen för de allra flesta inte torde uppfattas som särskilt integritetskänslig och termometern möjligen inte vidrör kroppen. Mot bakgrund av den information ambassaden tillhandahållit och då ambassaden inte erbjudit några alternativ till fysiska besök i ambassadens lokaler, anser JO att kontrollen inte varit frivillig. Temperaturtagningen utgjorde därför ett kroppsligt ingrepp som var påtvingat. Ambassaden kritiseras för att ha infört och tillämpat rutinen utan stöd i lag.

Lär mer och ladda ner beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECHR / ELENA legal update 22-04-29:

Return of a converted Christian to Pakistan would violate his Article 2 and 3 rights till sidans topp

On 26 April 2022, the Court gave its judgment in the case of M.A.M. v. Switzerland, concerning a Pakistani national whose asylum claim had been rejected. The applicant converted to Christianity whilst his asylum claim was being processed in Switzerland. Following its rejection, the applicant's appeal on the grounds of his recent conversion was subsequently rejected by the Federal Administrative Court. The applicant claimed to the Court under Articles 2, 3 and 9 of the Convention.

In its analysis of the complaints, the Court firstly noted that the state authorities were aware of the applicant's involvement and worship activities with the Salvation Army but failed to react or ask him about these activities. The Court furthermore noted the absolute nature of Article 3 rights and the vulnerable situation that asylum seekers find themselves in and reiterated the obligation on States to assess a risk of ill-treatment once they become aware of facts which may expose an individual to such a risk.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA legal update 22-04-29:

Switzerland violated Child Convention in a removal decision to Russia till sidans topp

On 16 March 2022, the Committee on the Rights of the Child gave its decision in the case of K.S. and M.S. v Switzerland. Z. S. and A. S., both of Russian nationality and originally from Chechnya, submitted the communication on behalf of their children, K. S. and M. S. In April 2012, the applicants unsuccessfully applied for asylum before voluntarily returning to Russia and then moving back to Switzerland three years later. The family lodged a new application for asylum after which they were placed in the Seeben centre for asylum applicants whose claim have been rejected, where they argued they did not receive schooling or social assistance. The State Secretariat for Migration rejected their application and the Federal Administrative Court dismissed their appeal.

From birth, M.S. was almost deaf in both ears and needed a cochlear implant. K.S., who had not been heard in the previous proceedings, submitted his own asylum application which was not given a hearing and was rejected on the grounds that his case had been examined in his parent's proceedings. The family were detained and returned to Russia and subsequently brought their complaint to the Committee on the Rights of the Child, on the basis of violations of Articles 2, 3, 4, 6.2, 8.2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36 and 37 a) of the Convention and Article 7 c), e) f) and g) of the Protocol.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

EU-domstolen: Familjemedlemmar till EU-medborgare kan ha uppehållsrätt till sidans topp

EU-domstolen har lämnat förhandsavgörande till en spansk domstol i två ärenden om uppehållsrätt för familjemedlemmar till EU-medborgare som inte flyttat inom EU. Det ena fallet gäller barnet till en kvinna som har uppehållstillstånd i Spanien. Kvinnan har gift sig med en spansk medborgare och de har också ett gemensamt barn som är spansk medborgare. Kvinnans äldsta barn hade nekats uppehållsrätt på grund av att hennes man inte tjänade tillräckligt. Det andra fallet gäller en man som gift sig med en kvinna i Spanien och därefter fått barn med henne. Kvinnan och barnet är spanska medborgare. Mannen hade nekats uppehållsrätt på grund av trafikförseelser samt att kvinnan tjänade för lite. EU-domstolens svar går ut på att en EU-medborgare inte får tvingas lämna EU genom att en famlijemedlem inte får uppehållsrätt. Domstolen påpekar att även ett syskon som är EU-medborgare kan drabbas. Svaret blir att en medlemsstat inte får ha lagstiftning som automatiskt nekar uppehållsrätt på grund av försörjningskrav utan att pröva om det finns ett sådant beroendeförhållande att EU-medborgaren skulle bli tvungen att lämna EU tillsammans med familjemedlemmen. Om saken gäller föräldern till ett underårigt barn som är EU-medborgare och fött inom äktenskapet så föreligger ett sådant beroendeförhållande. Om saken gäller ett barn vars förälder bor ihop med en EU-medborgare är presumtionen att beroendeförhållandet finns, men det kan motbevisas.

Förenade målen C-451/19 och C-532/19 (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverkets sammanfattning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

Migrationsdomstol upphäver beslut om utvisning av syrisk kvinna till Armenien till sidans topp

Målet gäller en kvinna från Qamishli i Hasaka provinsen. Kvinnan har framfört individuella skäl som rör IS övertagande, förföljelse mot kristna, sexuella övergrepp, hot från en man som tagit över hennes hus mm. Migrationsverket anser att det som anförts inte är tillräckligt för att grunda ett personligt skyddsbehov. Kvinnan har haft armeniskt medborgarskap och bott i Armenien under några år, men sedan avsagt sig medborgarskapet. Eftersom det går att återfå medborgarskap har Migrationsverket fattat beslut om utvisning till antingen Syrien eller Armenien. Migrationsdomstolen påpekar att Migrationsverket inte följt EUAA:s riktlinjer som pekar ut Qamishli som ett område där det urskillningslösa våldet är så utbrett att ingen ska skickas dit, och dessutom angett Damaskus som internt flyktalternativ trots att det inte framgått att kvinnan har ett stabilt nätverk där. Domstolen påpekar också att skyddsbehov endast ska bedömas i förhållande till ett land där personen är medborgare. Armenien kan bara komma ifråga som verkställighetsland. Eftersom kvinnan är flykting i förhållande till Syrien blir det inte aktuellt att bedöma vart en utvisning skulle kunna ske. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-05-04:

Hennes cancersjuka mamma utvisas: "Hon behandlas som en maskin" till sidans topp

63-åriga Najwa Jaloul som får cancerbehandling ska utvisas till Frankrike. Just nu är hon i förvar, i väntan på utvisning. Enligt förvaltningsrätten är cancerbehandlingen inte tillräckligt skäl för att Najwa Jaloul ska få stanna i Sverige.

- Min mamma behandlas som en maskin. Hon är inte en maskin, hon är en människa, säger dottern Omaima Jaloul.

Hon är mycket orolig för sin mamma, som i mars fick en aggressiv bröstcancer och som nu får cancerbehandling i Kalmar. Trots det ska hon utvisas till Frankrike.

- Att ha en cancerdiagnos i sig är inte tillräckligt för att få stanna i Sverige, det krävs mera, säger Fredrik Bergius, rådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.

Det som oroar Omaima Jaloul är tiden, att inte veta hur länge mamma Najwa kommer att leva.

- Jag är orolig över vad som händer henne när hon ska utvisas. Det är mycket osäkert om hon får hjälp i Frankrike eller om hon ska skickas till Syrien.

På flykt i sju år

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-05-14:

Syskonen utvisas - med föräldrar som anses olämpliga till sidans topp

11-åriga Patience och hennes syskon tvångsomhändertogs från sina föräldrar förra året.

Nu ska de utvisas till Nigeria - med samma föräldrar som i domslut ansetts brista i sin omsorg så pass att de under ett år inte fått ta hand om barnen.

- Det känns som att det inte är ett så bra land för flickor. Jag vill vara kvar här hemma i Sverige, säger Patience, som knappt minns något från hemlandet.

Patience är 11 år gammal. Hon är bedrövad.

De senaste veckorna har hon och hennes bröder, sexårige Sunday och 10-årige Sani tillbringat på ett HVB-hem i södra Sverige.

Här väntar de.

Exakt på vad verkar ingen just nu veta.

Onsdagen den 20 april tvingades Patience och Sunday säga adjö till Mariette och Mathias som varit deras familjehem i nästan år.

Med klingande dialekt från länet hon bott i den senaste tiden berättar Patience att hon saknar skolan och kamraterna, och familjen hon bodde med fram tills nyligen.

- Jag har inte fått gå i skolan på flera veckor. De har skrivit ut några uppgifter åt mig att göra men jag vill gå i skolan på riktigt, säger hon.

För att spola tillbaka till hur Patience och hennes två bröder hamnade på det HVB-hem där de nu sitter får man gå tillbaka till början av år 2021. Då omhändertogs syskonen med stöd av LVU, lagen om vård av unga efter att Sundays förskola hade gjort en orosanmälan.

Föräldrarna brast i omsorg

Redan 2018 kom det larm till myndigheterna om barnens situation.

Då ledde utredningarna inte vidare.

Men 2021 slog förvaltningsrätten fast att deras föräldrar brast i omsorgen av barnen och att de därför skulle placeras i familjehem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-05-09:

Migrationsministerns svar ger hopp till Mohamad och andra funktionsnedsatta till sidans topp

Mohamad Koulali från Växjö har fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd eftersom han jobbar på Samhall. Men det svar som SVT Nyheter Småland får från integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) ger visst hopp för Mohamad.

SVT Nyheter Småland har berättat om Mohamad Koulali som fått avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd, med hänvisning till att hans arbete på Samhall inte bedöms uppfylla kravet om försörjning.

Innan den nya migrationslagen blev permanent förra sommaren tillsattes en kommitté som såg över migrationspolitiken. Migrationsverket hade varnat för att den nya lagen kunde slå mot personer med funktionsnedsättningar.

Ingen intervju - men skriftligt svar från ministern

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 22-05-11:

Får uppehållstillstånd efter åtta år i Sverige - nu kan Lynn träffa familjen till sidans topp

I över sex år försökte Lynn Al-Khatib bli utvisad från Sverige. Hon var då i ett läge där hon varken hade tillstånd att vara i landet eller möjlighet att resa härifrån. Nu river Migrationsdomstolen upp Migrationsverkets beslut och ger henne flyktingstatus.

- Det är blandade känslor, de här åren får jag aldrig tillbaka, säger hon.

Lynn Al-Khatib satt i ett jobbmöte när hon såg mejlet på mobilskärmen. Hon fick läsa det flera gånger för att förstå. Hennes pappa var inte hemma, så hon ringde sin mamma i Libanon.

- Jag sa: Det är klart.

Efter nästan åtta år har Lynn Al-Khatib och hennes pappa fått uppehållstillstånd i Sverige.

- Alla nära och kära som jag berättade för började gråta, men jag var mer arg. Det kändes rättvist att jag fick det här beslutet, men det är sent.

Fyra år har gått sedan DN träffade Lynn Al-Khatib. Då, 2018, hade hon precis låtit sig filmas när hon blev nekad ombord på ett flygplan från Arlanda till Libanon, dit hon köpt en enkelbiljett för att följa sitt utvisningsbeslut. Libanon hade nekat henne inresa.

Hon fick inget uppehållstillstånd i Sverige, men kunde inte heller lämna landet.

- Jag gråter inte mer, alla de känslorna är borta, sade hon då.

Lynn Al-Khatib kom till Sverige som 22-åring. Hon föddes i Syrien, men eftersom hennes pappa är statslös palestinier fick inte heller Lynn Al-Khatib något medborgarskap. Strax efter att kriget bröt ut tog sig hennes familj till Libanon, där Lynn Al-Khatibs mamma är medborgare. För statslösa palestinier är situationen i Libanon svår och 2014 reste hon, hennes pappa och bror till Sverige.

Hon sökte asyl och 2016 kom beslutet - eftersom hon var registrerad som flykting i Libanon kunde hon inte få skydd i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

BVMN 22-05-03:

Grekland/ Police Operation in Thessaloniki till sidans topp

The Border Violence Monitoring Network (BVMN) has published a press release detailing an operation targeting people-on-the-move in the Greek city. At least three people were arrested on their way to collect food from organisations helping there. BVMN voices concerns that arrests frequently lead to illegal incarceration and pushbacks to Turkey. A similar operation took place in Athens in March this year.

Reports collected by member organisations of BVMN include the use of unmarked red vans in Thessoloniki, which match the description of those used for illegal pushbacks in the Evros border region. The lack of transparency when using unmarked vehicles is of concern because of the "endemic police brutality" in Greece. The likelihood that the police actions in this operation lead to pushbacks to Turkey seem very high.

Läs hela pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosa Luxemburg Stiftung May 2022:

Egypten/ Black box Egypt: opaque detention and deportation practice against refugees till sidans topp

Research by Sofian Philip Naceur/RLS

In blatant violation of international refugee and human rights conventions, Egyptian authorities continue their crackdown against refugees and people on the move. While deportations of Eritrean nationals have apparently been expanded significantly since 2021, countless people on the move are currently detained in Egypt in disastrous conditions and without access to legal counsel. The regime now responds to an EU demand by drafting an asylum law. But by doing so, Cairo also pursues its very own goals.

In November 2021 Ylva Johansson, EU Commissioner for Home Affairs, travelled to Cairo for the third session of the EU-Egypt Migration Dialogue, launched in 2017, to meet with senior government officials. On that occasion, she explicitly praised Egypt's actions against irregular migration, and even labelled the country as "a key partner for the EU". Therefore, Brussels wants to deepen its migration cooperation with Cairo and provide additional financial aid, the Commissioner announced.

Almost simultaneously to Johansson's Cairo visit, Egypt's Ministry of Interior deported seven asylum seekers to the military dictatorship of Eritrea. Western embassies reportedly lobbied behind closed doors for the halting of the deportation. However, neither the EU nor individual European states had publicly addressed this clear violation of the 1951 Geneva Convention, which Egypt is a signatory to.

For years, criticism of Egypt's systematic human rights crimes against its own population has mostly only been voiced behind closed doors by European governments or very quietly. Human rights violations against Egypt-based refugees, however, are barely a matter of concern at a diplomatic level. Cairo has, de facto, a free hand in dealing with refugees. Yet, both Egypt and European states have a vital interest in maintaining and even expanding the border control regime in the region.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-05-06:

Ukraina/ Migrants locked up near front lines till sidans topp

Free migration detainees; Allow them to leave country for safety

Migrants and asylum seekers locked up in a migrant detention center in Mykolaiv on the edge of the front lines in southern Ukraine are in danger and should be released, Human Rights Watch said today. Ukraine should urgently release the dozens of migrants and asylum seekers arbitrarily detained in this and another detention center and allow them to reach safety in neighboring countries.

"Migrants and asylum seekers have been locked up for nearly two months on the edge of a war zone," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "Detainees are terrified and in danger, and there is no justification for keeping them in immigration detention."

In mid-April 2022, Human Rights Watch interviewed two men by telephone who are being held in the Temporary Holding Center for Foreigners and Stateless People in Mykolaiv region, close to frontline hostilities. On April 4, Human Rights Watch had released a report based on interviews with migrants and asylum seekers detained in the Zhuravychi Migrant Accommodation Center in Volyn' oblast, a former military barracks one hour from Lutsk, a city in northwestern Ukraine. Migrants and asylum seekers also remain in detention at the Zhuravychi center.

People interviewed in both centers said that they had been detained in the months prior to the Russian invasion for irregularly trying to cross the border into Poland or for visa irregularities. Whatever the original basis for detaining them, their continued detention is arbitrary and places them at risk of harm from military hostilities, Human Rights Watch said. If they were being detained administratively for the purpose of removal, since Ukraine is not able to deport anyone at this time because of the conflict, the reason for their detention evaporates, and further detention becomes arbitrary.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Picum 22-05-05:

Irland/ The 2022 Irish regularisation programme: The long fight of undocumented people till sidans topp

This blog is based on information kindly provided by our member Migrant Rights Centre Ireland, one of the key civil society organisations advocating for the Irish regularisation programme.

At the end of January, the Irish government launched a new regularisation programme that is expected to secure residence status for thousands of undocumented people living in the country.

According to the programme, which will run for six months, residence permits may be granted to people having lived at least four years in Ireland without a residence permit, or at least three years if they have children up to 18 years old. People with pending residence applications and deportation orders can apply. Spouses, children over 18 and de facto partners can be included with the main applicant if they have two years undocumented residence and can prove the relationship. People who have been in the asylum process for at least two years have a separate track to apply.

Those who are granted a permit will have unlimited access to the labour market, without the need of a separate work permit.

This regularisation programme is a significant step forward in the recognition and protection of thousands (some estimates say between 15,000 and 17,000) of undocumented people in Ireland. Its adoption is seen as a historic win for undocumented people after eleven years of campaigning and will change thousands of people's lives for the better.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Studio Ett 22-05-09:

Värdfamiljer för ukrainska flyktingar vill ha stöd från Migrationsverket. till sidans topp

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har runt 36 000 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

I början var läget kritiskt, boenden räckte inte till "hela Sverige måste hjälpas åt för att hjälpa de personer som nu flyr krigets Ukraina" var då Migrationsverkets uppmaning. En som tog till sig av detta, och som även samordnat värdfamiljer i Åhus och Kristianstad, har nu riktat kritik till Migrationsverket.

Hör Sven Hammarberg, samordnare av värdfamiljer, och Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 22-05-19: Ukrainska flyktingar på Gotland måste flytta när turisterna kommer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-05-04:

Internationellt/ UNHCR and TikTok launch campaign in solidarity with refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and TikTok have joined hands today to launch a music campaign promoting solidarity with refugees globally. The campaign begins with #TheWorldNeeds, a UNHCR-initiated global hashtag challenge, to be followed by a series of TikTok LIVE concerts from May 4 to May 7. #TheWorldNeeds calls on creators, artists, and communities to spread a message of global support for refugees calling for safe and legal access to asylum for all.

With the support of Warner Recorded Music, Warner Chappell Music and BMG, Dionne Warwick's iconic track "What The World Needs Now (Is Love)" is the centrepiece of the #TheWorldNeeds global hashtag challenge. UNHCR invites the TikTok community to join the challenge and bring their creativity to life to show their support and solidarity for those forced to flee.

Building on a historic connection, Dionne Warwick was originally part of UNHCR's World Stars Festival in 1968, donating a track to raise funds for UNHCR. Warwick said, "When I supported the World Stars Festival over 50 years ago for UNHCR, there were fewer than 4 million refugees. Now, there are well over 85 million displaced globally. There has never been a more important time to stand in solidarity and show support for people around the world who have been forced to flee from their homes."

Over half a century later, #TheWorldNeeds challenge and live concerts are a virtual equivalent of World Stars for the 21st century, harnessing the power of artists and creators around the world.

Mary Maker, a refugee and UNHCR high profile supporter, opens the challenge on TikTok with her own rendition of the song, and welcomes other creators and artists to join her in expressing support and solidarity for displaced people worldwide.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Delmi 22-05-13:

Massflyktsdirektivet: Tillfälligt skydd - "varför", "vem", "vad", "var" och "hur" till sidans topp

Efter den hastiga massflykten från Ukraina av människor som nu är i behov av skydd har EU:s medlemsstater beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Denna rättsliga ram för storskaliga flyktrörelser har aldrig tidigare aktiverats. Vad innebär direktivet? Vem kan söka skydd under det? Var någonstans kan man söka skydd och vilka rättigheter är skyddet förknippat med? Delmis nya Policy Brief svarar på dessa frågor och beskriver hur implementeringen i Sverige ser ut.

Några övergripande slutsatser

Denna Policy Brief observerar två möjliga konsekvenser efter aktiveringen. För det första kan sekundära förflyttningar förväntas och för det andra skapar premissen om tillfällighet väsentliga utmaningar på nationell nivå.

Om författarna

Policy Briefen är skriven av Eleni Karageorgiou, postdoc och Vladislava Stoyanova, docent i folkrätt, båda verksamma som forskare vid Juridiska Institutionen, Lund Universitetet.

Hämta texten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-05-03:

Funding for security policies will boost militarisation and border externalisation till sidans topp

A new report published by Statewatch and the Transnational Institute provides a critical guide on the EU's security, military and border budgets for the 2021-27 period, explaining how the budgets work, who will make decisions and set spending priorities, and what degree of transparency and democratic accountability is in place.

A huge increase in funding - a total of ¤43.9bn compared to ¤19.7bn from 2014-2020 - will fuel a huge increase in military spending, the further externalisation of the EU's borders, and underpin the expansion of EU border agency Frontex.

The most notable increases are for the European Defence Fund and the European Peace Facility. The former has a budget of ¤8 billion, a massive 1256% increase on its predecessor. The latter has a total budget of ¤5.7bn, an increase of 119% on its predecessor.

Internal security, border and migration budgets have also increased substantially: the Integrated Border Management Fund - Border and Visa by 131% to ¤6.2bn, the Asylum and Migration Fund by 43% to ¤9.9bn, and the Internal Security Fund by 90% to ¤1.9bn.

Despite this substantial increase in spending, transparency, accountability and democratic input will remain strictly limited, particularly in the case of the new military funds - the European Peace Facility is not funded by the EU budget and thus remains excluded from standard control methods. Priorities for the European Defence Fund will be drawn up by a committee made up of representatives of the member states and the European Defence Agency, with no role for national parliaments or the European Parliament.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-04-29:

Management Board conclusions from the extraordinary MB meeting of 28-29 April 2022 till sidans topp

In view of the European Anti-Fraud Office's (OLAF) investigations against three staff members of Frontex including the Agency's Executive Director, the Frontex Management Board met on 28 and 29 April 2022 for an extraordinary meeting in order to decide on the next steps. At this meeting, the Executive Director was given the opportunity to comment on the findings contained in the OLAF report. On the first day of the meeting, he declared his resignation from all his functions with immediate effect and his intention to terminate his employment in the Agency. The Management Board took note of his intentions and concluded that the employment has therefore come to an end. In view of the Executive Director's resignation, the Management Board decided that launching further proceedings against the Executive Director in connection with the OLAF report of 15 February 2022 is not necessary anymore, since the outcome of these proceedings will no longer affect the position of the Executive Director.

To maintain the Agency's ability to act, the Management Board agreed that in line with the applicable rules of procedure, Ms Aija Kalnaja as the most senior Deputy Executive Director will deputise for the vacant Executive Director function and assume the lead of the Agency with immediate effect. The Management Board is of the opinion that the period of deputising should be limited and that an Executive Director ad interim should be appointed as soon as possible, and in any case at the latest at the Management Board meeting in June 2022.

To that end, the Management Board asked the European Commission to launch the necessary legal steps to allow for such an appointment. Furthermore, the Management Board asked the European Commission to prepare urgently the publication of the post of the Frontex Executive Director and launch the selection procedure and to continuously report on this to the Management Board.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / Squid 22-04-29: EU:s gränschef avgår (Extern länk)

EU-kommissionen 22-04-29: Commission statement on the resignation of Fabrice Leggeri (Extern länk)

ECRE News 22-04-29: Frontex: LeggerI out reportedly over OLAF scrutiny as new investigation points to cover up of pushbacks, coast guard agency is 'arming up' (Extern länk)

Statewatch News 22-05-10: Former Frontex officer pledges to vote "no" on Swiss funding for the agency (Extern länk)

AYS 22-05-16: Switzerland vote to increased Frontex funding (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-05-05:

Frontex reform needed to uphold human rights till sidans topp

Last week's resignation of Fabrice Leggeri as the head of Frontex, the European Union border guard agency, should mean more than just a change at the top. Leggeri's departure comes on the heels of an investigation by the European Union Anti-Fraud Office (OLAF) that looked into numerous reports of Frontex's complicity in illegal "pushbacks", of forcing asylum seekers who crossed the Aegean Sea to try and enter Greece back to Turkey.

Evidence of serious abuses and shortcomings of the agency's oversight mechanisms had been mounting for a while.

In October 2020, a joint media investigation coordinated by Lighthouse Reports concluded that Frontex may have been complicit in human rights violations at the Greek-Turkish maritime border. This April, the same international consortium revealed that Frontex's database showed it was involved in such pushbacks.

My research into Frontex found that, despite numerous accountability mechanisms, it has failed to credibly investigate or mitigate pushbacks. That lack of accountability means abuses continue. In April, we published a report on pushbacks at the Greece-Turkey land border, which included accounts on Frontex guards utterly failing to ensure that migrants apprehended by Greek border police would be treated humanely.

Allegations of the agency's complicity in pushbacks and the shortcomings of its reporting and monitoring mechanisms have led to multiple investigations by EU bodies and Frontex's Management Board. In July 2021, the European Parliament charged Frontex management with ignoring reports, including video evidence, about human rights violations taking place where Frontex operates. It also said Leggeri had deliberately delayed hiring rights monitors.

Over the last year, Frontex has taken some important steps: a Fundamental Rights Officer is in place with a team of rights monitors, and the agency adopted a fundamental rights action plan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-05-18:

Gränskontroll mot andra EU-länder inte tillåtet mer än 6 månader enligt EU-domstolen till sidans topp

En domstol i Österrike har vänt sig till EU-domstolen och begärt ett förhandsavgörande i två mål som båda gällde en person som vägrat visa pass vid en gränskontroll. Österrike har haft gränskontroller gentemot Ungern och Slovenien ända sedan 2015. Enligt kodexen om Schengengränserna får gränskontroller inom Schengenområdet på grund av nationell säkerhet som medlemsstaterna själva inför pågå i högst sex månader (inklusive förlängning) om det inte uppstått ett helt nytt hot. Österrike har förnyat sin förordning om gränskontroll varje halvår. Personen som vägrade visa pass hävdade att kontrollanterna inte hade befogenhet att förlägga honom det som led i en gränskontroll. Domstolen som tog upp målet har frågat om Österrikes regler är förenliga med unionsrätten. EU-domstolens svar är nej. Om det inte finns ett nytt hot som föranleder en ny tillämpning så får de intre gränskontrollerna inte pågå mer än sex månader. Det är inte heller tillåtet att ha en lagstiftning som tvingar en person att visa pass vid gränsen på grund av en gränskontroll som bryter mot Schengenkodexen. Målet kan ha betydelse för Sverige som liksom Österrike har haft gränskontroller sedan 2015.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Dom i de förenade målen C-368/20 och C-369/20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 22-05-09:

Regulating migration tech: How the EU's ai act can better protect people on the move till sidans topp

As the European Union amends the Artificial Intelligence Act (AI Act), understanding the impact of AI systems on marginalised communities is vital. AI systems are increasingly developed, tested and deployed to judge and control migrants and people on the move in harmful ways. How can the AI Act prevent this?

From AI lie-detectors, AI risk profiling systems used to assess the likelihood of movements outside the limited scope of regular pathways, to the rapidly expanding tech-surveillance at Europe's borders, AI systems are increasingly a feature of the EU's approach to migration.

On the 'sharp-edge' of innovation

While the uptake of AI is promoted as a policy goal by EU institutions, for migrants and people on the move, AI technologies fit into a wider system of over-surveillance, discrimination and violence. As highlighted by Petra Molnar in Technological Testing Grounds: Migration Management Experiments and Reflections from the Ground Up, AI systems are increasingly used in efforts to restrict migration, affecting millions of people on the move. In this context, more and more 'innovation' means a 'human laboratory' of tech experiments, with people in already dangerous, vulnerable situations as the subjects.

How do these systems affect people? AI is used to make predictions, assessments and evaluations about people in the context of their migration claims. Especially worrying is the systematic use of AI to assess whether people who want to come to or enter Europe present a 'risk' of unlawful activity or security threats. These systems tend to pre-judge people based on factors outside of their control, relying on discriminatory assumptions and associations. Along with AI lie detectors, polygraphs and emotion recognition, we see how AI is being used and developed within a broader framework of racialised suspicion against migrants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Picum May 2022: DIgital technology, policing and migration - what does it mean for undocumented migrants? (Extern länk)

Statewatch 22-05-12: A clear and present danger: Missing safeguards on migration and asylum in the EU's AI Act (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Norrbotten 22-05-04:

Sammeli (S) om bristen på arbetskraft: Vi behöver lägga om vårt arbete till sidans topp

Norrbottens näringsliv skriker efter arbetskraft. Senast i går offentliggjorde gruvbolaget LKAB en satsning på en industripark i Luleå som ska utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller och som beräknas ge 500 nya jobb .

Det är bara en av många kommande industrietableringar i länet. Luleås kommunalråd, Socialdemokraten Carina Sammeli, om hur problemet ska lösas.

"Vi kommer behöva lägga om vårt arbete så att vi riktar oss till människor som aldrig varit här", säger hon till P4 Norrbotten.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 22-05-17:

First historic international migration review forum begins today till sidans topp

The International Migration Review Forum (IMRF) which begins today under the auspices of the UN General Assembly is the first opportunity for Member States, the UN System and other stakeholders to discuss the successes and challenges to the implementation the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) since its adoption in 2018.

IOM is the Coordinator of the UN Network on Migration which ensures effective and coherent system-wide support for the implementation of the GCM and supports the organization of the four-day IMRF.

Chaired by the President of the UN General Assembly, the Forum is a chance to consolidate collaborative action and recognize the invaluable contributions migrants make to our societies. It provides an opportunity to identify remaining challenges, and emerging migration issues requiring the attention of the international community.

"The Forum is an important moment for the international community to reflect upon the achievements to date in the implementation of the GCM, and the commitment made nearly four years ago in Marrakech to ensure the rights of migrants are respected," said IOM Director General António Vitorino.

"Many States have made progress in their efforts to better support and protect migrants. We look forward to their pledges for concrete action and a Progress Declaration that provides States the opportunity to reaffirm their commitment to achieve the GCM's 23 objectives during this Decade of Action."

The GCM is the first inter-governmentally negotiated agreement prepared under the auspices of the United Nations, covering all dimensions of international migration. The Compact respects states' sovereign right to determine who enters and stays in their territory, while highlighting the need to protect the human rights of all migrants, regardless of their migration status.

Läs mer (Extern länk)

IOM 22-05-20: First United Nations Forum on International Migration Concludes Today (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 22-05-04:

GRETA Guidance on addressing the risks of trafficking related to the war in Ukraine till sidans topp

With the unprecedented movement of people forced to flee Ukraine since the start of the war, 90% of whom are women and children, NGOs and media have sounded the alarm over suspected cases of human trafficking. Presumed victims have been detected, and investigations are reportedly ongoing. A new guidance note published today by the Council of Europe's anti-trafficking body, GRETA, explains what can be done by European states, quickly and without the need for structural reforms, to provide immediate assistance to people fleeing Ukraine and detect potential victims and traffickers.

"States Parties to our Convention have an increased responsibility in these challenging times to prevent and combat trafficking in human beings", stressed Helga Gayer, President of GRETA. "The Guidance Note contains a set of recommended actions that should be disseminated broadly in order to reach all frontline actors, be it government representatives, NGOs or volunteers working with refugees."

The guidance note stresses the need for ensuring the adequate registration of all people, including those who lack papers to provide their identity or last place of residence in Ukraine, and guaranteeing the continuity of the registration system in transit and destination countries. With a view to preventing and deterring crimes, increasing the presence of specially trained law enforcement officials at border crossing points, train and bus stations is also recommended. Establishing official and safe-travel routes, including through humanitarian corridors allowing safe and legal entry and transit, free-of-charge public transportation or state-funded transportation set up by trusted organisations is equally important.

(...)

Läs mer och hämta vägledningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länsstyrelserna maj 2022:

Länsstyrelserna publicerar sammanställning om ensamkommande barn som avvikit till sidans topp

Som en del av uppdraget att främja kapacitet och beredskap i mottagandet av ensamkommande barn har länsstyrelsernas också i uppdrag att bidra till att motverka att ensamkommande barn och unga försvinner. Nu har länsstyrelserna tagit fram en rapport som redoviserar statistik från Migrationsverket om registrerade avvikningar mellan åren 2013-2020. Sammanställningen syftar till att stärka kännedomen om problematikens omfattning och utveckling över tid, samt att belysa viktiga kunskapsluckor inom området.

Rapporten visar att problematiken kvarstår när det gäller ensamkommande barn som förvinner kvarstår, och att det finns mönster av överrepresentation med avseende på ålder, kön och nationalitet som är viktiga att ta i beaktande vid utformandet av relevanta preventionsåtgärder.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Info-generatorn, innehåller information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på olika språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 22-05-06:

Allt färre personer får asyl i Sverige till sidans topp

Tre av fyra fick avslag på sina asylansökningar i Sverige under 2021. Totalt fick knappt fem tusen personer sin ansökan beviljad - det lägsta antalet i Sverige sedan EU började föra statistik på området.

Under 2021 beviljades knappt 5 000 personer asyl i Sverige. Det är det klart längsta antalet sedan EU:s statistikbyrå Eurostat började föra statistik i ämnet 2008. Tre av fyra ansökningar fick avslag.

(...)

Läs mer och se diagram (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-05-12:

Update on Ukraine: more than 6 million refugees cross EU's borders till sidans topp

More than 6 million refugees have fled Ukraine. Among them, more than 3 million people arrived in Poland and more than one million in Moldova. While in the first ten days of the war about 125 000 people crossed EUs borders, now the number dropped to 34 000 daily.

Within the last ten days, there were on average around 25 000 Ukrainians exiting EU Member States to Ukraine daily. In total, about one million Ukrainians entered Ukraine since the beginning of the war.

Support on the ground

362 standing corps officers are deployed at EU-Ukraine borders. In total, Frontex has 527 officers and staff all along the EU's Eastern land border.

Frontex organises humanitarian flights to help non-Ukrainian citizens fleeing the war in Ukraine reach their home countries safely. Frontex supported the organisation of 19 humanitarian return flights helping 732 non-EU citizens fleeing the war. Humanitarian voluntary return flights were carried out from Poland to Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in cooperation with the relevant embassies.

Since the start of the war, Frontex has been monitoring the situation at the borders 24/7, supporting EU Member States with the latest information on migration flows and the situation at borders crossing points.

With the use of technology, including satellites, the agency also helps Member States understand and predict the situation on the ground.

Läs mer och se kart-illustration (Extern länk)

Frontex 22-05-04: Ukraine: Frontex support to Member States (Extern länk)

IOM 22-05-10: Needs growing for over 8 million internally displaced in Ukraine (Extern länk)

IOM 22-05-24: IOM Scales Up Regional Displacement Tracking in Response to the War in Ukraine (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-05-16:

EU external borders in April: Detections on the rise till sidans topp

Between January and April, there were about 57 800 irregular entries to the European Union, according to preliminary calculations*. This is 69% more than in the first four months of last year.

Refugees fleeing Ukraine and entering the EU through border crossing points are not part of the figures of illegal entries detected. According to the latest Frontex data, more than 5.9 million people have entered the EU from Ukraine and Moldova since the beginning of invasion in February.

In April, Frontex registered around 15 000 irregular crossings, 79% more than in the same month last year.

At the moment, Frontex has more than 2 000 standing corps officers and staff at various sections of the EU external border, as well as in Albania, Serbia, Montenegro and Moldova.

January-April: Top migratory routes

In the first four months of 2022, the most active migratory routes into the EU were the Western Balkan, Eastern Mediterranean and Central Mediterranean routes.

The Western Balkan route accounted for nearly half of all the illegal border crossings with 27 172 illegal crossings, up by 130% from last year. The main nationalities on this route included Syrians and Afghans.

The number of detections on the Eastern Mediterranean route remained high with 9 109 arrivals (+86%). This was particularly due to the steady number of arrivals to Cyprus, which accounted for more than half of all detections. Most migrants came from Syria, Nigeria and Congo.

9 300 illegal crossings were registered on the Central Mediterranean route between January and April, roughly 4% more than during the same period in the previous year. The main nationalities represented on this route were Egyptians, Bangladeshi and Tunisians.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Riksdagen 22-05-11:

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen till sidans topp

Riksrevisionen har granskat om bosättningslagens reform av anvisningssystemet för vissa nyanländas bosättning har levt upp till riksdagens avsikter. Regeringen tar i sin tur upp granskningen i en skrivelse, som lämnats till riksdagen.

Riksrevisionens granskning visar att syftet med reformen har levt upp till riksdagens avsikter, som var att nå ett snabbare och jämnare fördelat mottagande mellan kommuner samt en bättre etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Riksrevisionen ger en rekommendation till regeringen och en rekommendation till Migrationsverket.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade det ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Detta med hänvisning till bland annat att arbete redan pågår med vissa av de frågor som skrivelsen tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstning och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kristianstad 22-05-02:

Endast sex deltagare fick jobb efter arbetsmarknadsprojektet till sidans topp

Av 50 deltagare i intensivåret i östra Skåne fick sex stycken jobb, visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Intensivåret, regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning för att hjälpa nyanlända att få jobb på ett år, har nyligen kritiserats för bland annat brister i tillgång till mentorer, rapporterade Ekot nyligen.

Men trots utmaningarna tror ändå Trim Braha, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Östra Skåne, att arbetssättet kan fungera framöver.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västerbotten 22-05-06:

Skellefteå kommuns kartläggning: Hög kompetens bland ukrainska flyktingar till sidans topp

Flyktingarna från Ukraina som kom till evakueringsboendet i Skellefteå fick fylla i sina cv:n - och svaren imponerade på kommunen.

En stor del av gruppen är högutbildade och har i hemlandet jobbat som till exempel läkare, ingenjörer och kockar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gotland 22-05-12:

Lång väntan på uppehållstillstånd trots fast jobb: "Som att sitta i fängelse" till sidans topp

40 ensamkommande unga tog examen från gotländska skolor i juni förra året och av dem lyckades 33 få ett fast jobb inom sex månader, vilket var kravet i gymnasielagen.

Mohammad Nouri fick jobb som fibertekniker och har efter månader av väntan slutligen fått beskedet som han väntat på - ett permanent uppehållstillstånd.

Men cirka två tredjedelar av ungdomarna väntar fortfarande på svar från Migrationsverket.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 22-05-12: Kriget i Ukraina ger långa väntetider för ensamkommande med fasta jobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 22-05-17:

Nytänkande vårdmetod ska hjälpa den som flytt att må bättre till sidans topp

Flyktingar drabbas mer av psykisk ohälsa än befolkningen i stort och mottagande länders vård kan ha svårt att räcka till.

Men nu pågår forskning om en okonventionell metod som snabbt skulle kunna nå många.

Det okonventionella är att den som leder patientgrupper inte behöver vara vårdutbildad själv, men behöver vara från samma kultur och ha samma språk som patienterna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 22-05-09:

Stopp för kvotflyktingar i Staffanstorp till sidans topp

Så länge människor flyr kriget i Ukraina tänker Staffanstorp vägra att ta emot utomeuropeiska flyktingar. På torsdag ställs frågan på sin spets - då har Migrationsverket planerat att anvisa fyra kvotflyktingar till den skånska kommunen.

- Jag hoppas att staten tar sitt förnuft till fånga och inte skickar fyra personer till oss, säger kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, Christian Sonesson (M).

TT: Men om det ändå blir så?

- Det vore cyniskt. Då använder man de här enskilda människorna som slagträ i debatten.

Det är bosättningslagen som styr fördelningen av flyktingar i landet och Migrationsverket kan inte göra annat än att följa lagen, framhåller Guna Graufelds, tillförordnad presschef på Migrationsverket.

- Staffanstorp har sagt att de inte har för avsikt att följa svensk lagstiftning och det vi säger från Migrationsverket är att vi är en myndighet som har svensk lagstiftning att följa.

Rent konkret görs anvisningen genom att Staffanstorp får information om var de fyra kvotflyktingarna ska hämtas. De kommer med flyg från utlandet, vilket land vill hon inte säga, och de har redan fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vad som sker om Staffanstorp vägrar vill hon inte avslöja i förväg.

- Deras ansvar är att möta upp de här personerna, säger Guna Graufelds.

Efterlyser paus

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Migrationsverket 22-05-12: Migrationsverket avbryter anvisning till Staffanstorp (Extern länk)

SvT Skåne 22-05-12: Kyrkan kritisk till Staffanstorps vägran att ta emot flyktingar (Extern länk)

SvT Skåne 22-05-13: "Ynkligt!" - osämja bland skånska moderater om Staffanstorps flyktingvägran (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 22-05-15: Kommunalrådet: "Alla kommuner måste följa bosättningslagen" (Extern länk)

Dagens Nyheter 22-05-17: Facket kallar Staffanstorp till förhandling efter flyktingstoppet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-05-09:

Mohamad får inte permanent uppehållstillstånd - eftersom han jobbar på Samhall till sidans topp

Mohamad Koulali är sedan ett par år tillbaka anställd på Samhall - men när han ansökte om permanent uppehållstillstånd blev det avslag. Migrationsverket anser inte att Mohamad uppfyller försörjningskraven, trots att han har ett varaktigt jobb med tillräckligt hög inkomst.

SVT träffar Mohamad Koulali när han städar på ett stort byggvaruhus i Växjö. Ett av de jobb han utför genom sin anställning på Samhall och han trivs väldigt bra med det.

- Det här är inget tråkigt jobb och jag tycker att jag tjänar bra med pengar, säger han.

Funktionsnedsättning gör att han inte klarar av annat jobb

Statliga Samhall erbjuder arbete åt personer med olika funktionsnedsättningar. Mohamad lider av skolios, det vill säga böjd ryggrad. Det gör att han får ont i ryggen när han går, står eller sitter för länge.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 22-05-09: Migrationsverket om nya lagen: "Arbetet får inte vara subventionerat av staten" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 22-05-05:

Anställer nyanlända kvinnor för att förbättra situationen i utsatt område till sidans topp

Det kommunala fastighetsbolaget Tyresöbostäder prövar sedan en tid tillbaka ett nytt grepp för att förbättra situationen i bostadsområdet Granängsringen.

Skötsel, underhåll och renhållning sköts numera av nyanlända och målet är att öka trivseln och tryggheten.

"Vi började i november och det har gått jättebra", säger Petra Kakoulakis, arbetsledare för de anställda.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter kultur 22-05-10:

Nadia Jebril: Vilket privilegium det är, att få komma hem igen till sidans topp

Vi kan boka en resa och dra. Vi kan flytta. Upptäcka och uppleva det äventyr som världen är. Det är bara att visa sitt svenska pass så öppnas alla dörrar. Men kanske glömmer vi bort det största privilegiet som kommer med fri rörlighet - att vi alltid får komma hem igen.

Var kommer du ifrån? Ser man ut som jag, får man den frågan ganska ofta. Jag vet att den retar många, men frågan har aldrig provocerat mig.

Jag kommer från Lund och jag har mina rötter i Palestina, brukar jag svara. Vill jag att samtalet ska fortsätta, ställer jag frågan tillbaka. Inte för att vara störig, utan för att jag är uppriktigt nyfiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 22-05-17:

Externalisation of asylum in Europe: Unpacking the UK-Rwanda Asylum Agreement till sidans topp

By Nikolas Feith Tan, senior researcher at the Danish Institute for Human Rights

The UK-Rwanda Asylum Partnership Agreement (APA) is the latest in a line of cooperative asylum arrangements that seek to shift asylum responsibility from destination states in the Global North to countries in the developing world. Such arrangements are generally for the purpose of deterring and deflecting protection seekers and, as such, the APA should be understood as a form of externalisation, an umbrella concept for the efforts of certain states to externalise certain basic functions (in this case asylum processing and protection) in the areas of border control and asylum.

It is important to locate the APA in its broader practice of related (but not identical) arrangements, which include US third country processing of intercepted asylum seekers at Guantanamo Bay, Australian-led attempts at third country processing and protection in Nauru and Papua New Guinea (PNG), the EU-Turkey Statement, Israel's 'voluntary departure' programmes involving the transfer of Eritrean and Sudanese asylum seekers to Rwanda and Uganda, and the short-lived US-Guatemala Asylum Cooperation Arrangement. Almost 20 years on, the APA also resonates with the UK's 'New Vision for Refugees', which included the processing of asylum seekers in transit states after arrival in the EU. And most recently, the UK would appear to have beaten Denmark to the line in announcing a transfer arrangement with Rwanda, a policy vision reflected in Danish legislation since June 2021.

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Dr. Maja Grundler and Elspeth Guild in EU Migration Law Blog 22-04-29: The UK-Rwanda deal and its Incompatibility with International Law (Extern länk)

Tamás Molnár, FRA, in EU Migration Law Blog 22-03-25: EU Member States' international responsibility when cooperating with third countries: grey zones of law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-05-04:

Svar på skriftlig fråga: Situationen i Afghanistan till sidans topp

Fråga 2021/22:1512 av Tony Haddou (V)

Sedan talibanerna återtog makten i Afghanistan sommaren 2021 har förtrycket hårdnat och levnadsvillkoren försämrats avsevärt. Bland de mest utsatta finns de som tillhör folkgruppen hazarer, som upplever att de är utsatta för ett pågående folkmord. Hazarerna har varit förföljda och utsatta både historiskt och i nutid. Efter talibanernas övertagande har utsattheten blivit ännu värre, samtidigt som den internationella uppmärksamheten har minskat.

När talibanerna hade makten i landet på 1990-talet utsattes hazarer hårt. 1998 belägrade talibaner hazardominerade områden i centrala Afghanistan och svälte ut dem. Samma år intog talibaner staden Mazar-e Sharif och dödade etniska minoriteter, inklusive hazarer. Mellan 2 000 och 15 000 människor dödades.

I september och oktober 2021 rapporterades att talibaner massfördrev hazarer från Daykondi och Mazar-e Sharif. Totalt uppskattas 6 000 familjer ha fördrivits. I oktober 2021 dödades minst 147 personer i två bombdåd mot shiamoskéer i Kunduz och Kandahar. Nyligen attackerades två pojkskolor i ett hazardominerat bostadsområde i Kabul.

Samtidigt är utsattheten till följd av fattigdom och svält enorm. Flickor får inte gå i skola efter sjätte klass; kvinnor och män får inte gå till parkerna samma dagar. Hälsovårdssystemet är obefintligt, banksystemet har kraschat och hjälporganisationer har fått svårare att arbeta på grund av sanktioner.

71 afghanska medborgare fått avslag på sin asylansökan under 2022. Eftersom det inte går att flyga till Afghanistan i nuläget har dock inga utvisningar genomförts. Därmed försätts dessa människor i en utsatt limbosituation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget debatt 22-05-04:

Verdandi: Fördubbla dagersättningen till asylsökande till sidans topp

Emmeli Wulfstrand, ordförande, och Lars Ohly, förbundssekreterare, Verdandi.

(...)

Nu ökar antalet flyktingar igen, denna gång från Ukraina. Det är ett gemensamt och samhälleligt ansvar att ta emot dem som söker sig till Sverige på ett värdigt och vänligt sätt. Vi i Verdandi har varit snabba med att ordna och delta i grupper som ger stöd till de ukrainska flyktingarna. I Sundbyberg har Verdandi varit bland de första att möta människor utanför Migrationsverkets lokaler. Vi har delat ut kläder, ordnat barnverksamhet, anlitat tolkar och serverat mat och dryck.

Vi ser att rasistiska grupper i dag säger sig välkomna flyktingar, men det som skaver är att dessa grupper så tydligt vill göra skillnad mellan flyktingar från olika delar av världen. Verdandi står upp för asylrätten, den är universell och gäller lika för alla. Vi kräver därför också amnesti för de afghanska flyktingar som hotas av utvisning till talibanernas styre.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 22-04-30:

"Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet" till sidans topp

Nio kyrkoledare: Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt. De svenska kristna samfunden står enade för att försvara biståndet.

Kriget i Ukraina har lett till en stor solidaritet med det ukrainska folket. Det är ett engagemang som är helt i linje med det kristna kärleksbudskapet och som vi därför stöder helhjärtat.

Vi är alla del av samma mänsklighet och lever under samma himmel. Ändå vaknar många på vår jord utan att veta om det kommer att finnas mat för dagen. För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 22-05-12:

Vi kan inte låta de allra fattigaste betala för vårt flyktingmottagande till sidans topp

Behovet av bistånd har aldrig varit större. I detta läge vill Sveriges regering, med stöd från majoriteten av riksdagens partier, kraftigt minska biståndet med nära 20 procent till världens allra fattigaste för att finansiera omhändertagandet av ukrainska flyktingar på hemmaplan, skriver bland andra Anna Mia Ekström, professor Karolinska institutet.

Covid-19 pandemin har resulterat i en ekonomisk och social chock i fattiga länder. Över 150 miljoner människor, de flesta barn och unga, har tvingats in i fattigdom och svält efter pandemin. Över 160 miljoner barn har inte gått i skolan på över 1 år och många kommer aldrig tillbaka på grund av barngifte och barnarbete. Barnadödlighet och mödradödlighet ökar liksom smittsamma sjukdomar när vaccinationsprogram, förlossningsvård, och annan basal hälsovård fått stå tillbaka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 22-05-09:

Värdfamiljer för ukrainska flyktingar känner sig lurade till sidans topp

Frivilliga samordnare av värdfamiljer i Skåne: Kriget ledde till en flyktingström från Ukraina. Vi värdfamiljer tog emot dem, med sängplatser och lite trygghet i tillvaron. Men ansvariga politiker och myndigheter verkar ha tänkt att vi ska fortsätta dra lasset. Var det ett misstag av oss att lyssna på regeringen och öppna våra hem för människor i nöd?

Strax efter att Ryssland den 24 februari inlett sin blodiga och avskyvärda invasion av Ukraina gick svenska regeringsföreträdare och Migrationsverkets generaldirektör ut med tydliga uppmaningar till det svenska folket att ta emot flyktingar i sina hem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Smålands-Posten debatt 22-05-05:

Gör inte skillnad på flyktingar och flyktingar till sidans topp

Vi välkomnar det enorma engagemang för flyktingar från Ukraina som politiker, företag och privatpersoner nu uppvisar. Låt det bli en påminnelse om att alla människor på flykt har rätt att söka asyl och få ett värdigt mottagande, skriver representanter för fem organisationer.

En humanitär kris utspelar sig i Ukraina. Miljontals människor befinner sig på flykt. Civila attackeras. Familjer splittras. Vi känner stark medkänsla med de människor som i panik lämnat Ukraina och tagit sig till grannländer, och i vissa fall till Sverige.

Flyktingkrisen i Ukraina är unik i sitt slag sett till antalet flyktingar på kort tid från ett europeiskt land. Men i övrigt finns det likheter med situationen i Europa och längs dess gränser under sommaren och hösten 2015. Även då befann sig hundratusentals människor på flykt undan krig, där civila attackerades och familjer splittrades. Det svenska civilsamhället slöt upp och mobiliserade starka krafter som gav av sin tid och sina resurser för att möta behoven hos de asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri debatt 22-05-17:

Vi är skyldiga ukrainska familjer en trygg start i Sverige till sidans topp

Det engagemang svenskarna visat för ukrainska flyktingar är enormt. Nu måste vi som samhälle på rätt sätt förvalta detta breda engagemang. Sverige ska, som i alla tider, erbjuda ett bra och värdigt mottagande, skriver företrädare för flera hjälporganisationer.

Tyvärr är inte allt engagemang positivt. Vi vet att flyktingsituationer där många människor är i rörelse attraherar kriminella. Bland de tusentals svenskar som nu osjälviskt erbjuder hjälp till människor på flykt, finns personer som har andra syften. Trafficking, där framför allt kvinnor utnyttjas för exempelvis prostitution, förekommer, liksom utnyttjande av flyktingar som billig arbetskraft. Stockholmspolisens operation mot prostitution "Operation torsk" genomförde ett tillslag i slutet på mars, där de gripna männen utnyttjat ukrainska kvinnor för prostitution - kvinnor som inte tidigare varit prostituerade. Många uppgav att kriget i Ukraina och den påföljande flyktingsituationen varit det som tvingat in dem i detta (DN 11/4)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 22-05-10:

Varför dumpar Täby sina problem på oss? till sidans topp

Kristina Edlund och Elias Aguirre, kommunalråd i opposition i Linköping (S)

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun, Erik Andersson (M).

Hej Erik. Vi skriver till dig eftersom dina moderata kollegor här i Linköping inte vågar göra det.

I januari i år upptäcktes att Täby, där du är kommunstyrelsens ordförande, ägnar sig åt social dumpning mot vår hemkommun Linköping. Täby "hjälpte" 23 personer att flytta hit, samtliga nyanlända och beroende av försörjningsstöd. Nu söker personerna ekonomiskt bistånd i Linköping i stället för i Täby.

I en tidningsintervju i våras kallade du detta för lögner, men det stämmer inte.

Nyligen föll flera domar i Förvaltningsrätten rörande de här personerna där Linköpings kommun fick rätt i att ansvaret för försörjning vilar på Täby och inte på Linköping.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT 22-05-04:

Åkesson: Får konsekvenser om ungarna eldar polisbilar till sidans topp

Sverigedemokraterna vill kunna utvisa hela familjer om en individ ägnar sig åt grovt kriminell verksamhet.

- Låter man ungarna vara ute och kasta sten på polisen och elda polisbilar så kommer det att få konsekvenser, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson i Morgonstudion.

Påskhelgens våldsamma upplopp i flera städer har visat att Sverige är laglöst på sina håll, menar Jimmie Åkesson i SVT:s Morgonstudions första partiledarintervju inför valet.

- Det blir uppenbart när vi ser tv-bilder på poliser som tvingas retirera, när kravall-gängen vinner mark och trycker tillbaka våldsmonopolet, det är ett gigantiskt hot mot rättsstaten och så får det inte se ut, säger han.

Nyligen presenterade Sverigedemokraterna ett 30-punktsprogram med flera nya åtgärder för hur man anser att samhället bör svara på grov brottslighet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 22-05-04: Marmorstein: SD skruvar upp retoriken kring asylinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 22-05-05:

Politiker och biskopar i Danmark i öppet kristendomsgräl till sidans topp

Danmarks planer på att skicka asylsökande till Rwanda får kritik av landets biskopar som menar att det inte är förenligt med kristna värderingar. Den S-ledda regeringen har argumenterat emot och nyligen var landets statsminister Mette Frederiksen på plats på biskopsmötet.

Det hör till ovanligheten att stat och kyrka är så öppet oense som i det här fallet, inte minst då Danmark fortfarande har en statskyrka. Men när den danska regeringen nu överväger att skicka dem som söker asyl till Rwanda tände det till. De danska biskoparna fick nog av den tuffa danska migrationslagstiftningen och kallade förslaget som oförenligt med kristna värderingar.

- Det handlar om vi vill se vår nästa som en medmänniska. Ser vi människan framför oss så hjälper vi henne, i stället för att deportera henne till ett annat land, sa biskop Henrik Stubkjær till Jyllands-Posten.

Ministern kritiserade

Biskoparnas kritik fick snart mothugg från politiskt håll då kyrkominister Ane Halsboe-Jørgensen (S) gick i polemik med de kristna ledarna. I ett inlägg på Facebook skrev hon att kyrkans företrädare självklart har rätt att uttala sig som de vill, men att de här har fel i sin bedömning.

"Jag håller helt enkelt inte med biskoparna som kritiserar regeringens flyktingpolitik för att den skulle gå emot kristna värderingar", skriver kyrkoministern.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-05-01:

US is Playing Politics with Migrant Lives till sidans topp

Clara Long, Ari Sawyer

The Trump administration's three-year campaign to block access to asylum seekers at the U.S.-Mexico border led to its use of a scorched-earth tactic at the start of the coronavirus pandemic - border expulsions under orders from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

The CDC has finally terminated its expulsion order known as Title 42, effective in May, after which the Biden administration can resume asylum processing. This has prompted politicking to maintain the border closure, including by prominent members of the president's own party.

On April 25, a federal judge temporarily blocked the Biden administration from ending Title 42. But even before that happened, there was talk that the repeal would be delayed. Several Democratic senators have signed onto a bill to keep the measure in place.

In this critical moment, the administration should clearly refine and defend its plans to restore access to asylum and vigorously oppose any legislative efforts to maintain the expulsions.

Expulsions make the border less safe, particularly for those who make repeated dangerous attempts to cross. Each time, migrants and asylum seekers are often increasingly exhausted, dehydrated, and sick. Once expelled, they have been met with cruelty and targeted violence in northern Mexico, remote areas of the jungle in Central America, or their countries of origin. This includes Haiti, where the government has lost control over strategic areas to the hands of dangerous armed gangs, leaving expelled people unprotected.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylrättscentrum 2022:

20 juni, Stockholm: Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 och 30-årsjubileum till sidans topp

Asylrättscentrums Migrationsdag 2022 arrangeras i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Den 20 juni är det dags för Asylrättscentrums Migrationsdag - en dag för möten, diskussioner och kunskapsutbyte kring aktuella migrationsfrågor.

Samma kväll firar Asylrättscentrum 30 år av arbete för rättssäkerhet, asylsökande och flyktingars rättigheter och kunskapsutveckling kring migration.

Migrationsdagen är en mötesplats för civilsamhälle, myndigheter, forskare, jurister, politiker, media och andra som är intresserade och engagerade i migrationsfrågor. Syftet är att skapa en plats för nya möten och stärkt kunskap, diskussion och utbyten kring migrationsfrågor, och att därigenom bidra till en välinformerad och saklig samhällsdiskussion som sätter migrationsfrågor på dagordningen. Välkommen att delta i hela eller delar av dagen!

Migrationsdagen 2022 äger rum på världsflyktingdagen den 20 juni i ABF Stockholms lokaler på Sveavägen 41 i centrala Stockholm (Brantingrummet, våning 1).

På kvällen tar Asylrättscentrums 30-årsfirande vid på restaurang Cirkeln precis intill ABF Stockholm på Sveavägen 41. Det kommer att finnas bubbel, alkoholfria alternativ och enklare mingelmat.

Läs mer och anmäl dig (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 2022:

20 juni, Stockholm: PASS THE MIC: Uppmärksamma den internationella flyktingdagen till sidans topp

UNHCR ser fram emot att vara värd för ett mycket speciellt uppmärksammande av den internationella flyktingdagen i Stockholm.

Tid: 20 Juni 18:00-20:00?

Plats: Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, Stockholm?

På den internationella flyktingdagen den 20 juni ger UNHCR, FN:s flyktingorgan, ordet till en grupp ungdomar med flyktingbakgrund och starka berättelser att dela med sig av.

Ni är varmt välkomna till vårt evenemang i Stockholm, där ni får lyssna på ungdomarnas berättelser om att fly och att börja ett nytt liv i Sverige.

Evenemanget är en påminnelse om den svåra situationen för flyktingar överallt i världen. Samtidigt är det ett tillfälle att beundra flyktingars mod, få insikt i deras kamp och segrar och hedra den motståndskraft och styrka som miljontals flyktingar uppvisar varje dag.

Berättarprojektet Refugee Speakers Programme är ett pilotprojekt organiserat av UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna tillsammans med TEDxStockholm. Sedan januari har deltagarna tagit del av workshops i berättarteknik och individuell coaching med volontärer från TEDxStockholm för att sedan dela med sig av sina personliga berättelser.

Den internationella flyktingdagen uppmärksammas överallt i världen den 20 juni varje år. Dagen hyllar flyktingars mod, uppmärksammar deras svåra situation och förespråkar flyktingars rätt att söka skydd.

Berättelserna kommer att vara på engelska och ett mer detaljerat program kommer att publiceras närmare inpå World Refugee Day.

Evenemanget äger rum i centrala Stockholm på Norrsken House, som generöst har erbjudit att stå värd för evenemanget till stöd för flyktingar.

Deltagande är gratis men platserna är begränsade på grund av kapaciteten på plats.

Läs mer och sök biljetter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mynttorget 2022

20-22 juni, Stockholm: Den stora saknaden till sidans topp

På den Internationella Flyktingdagen kommer konstnären Marit Törnqvist att placera hundratals brädor med minnestexter utanför Riksdagen på Mynttorget i Stockholm.

Med installationen som heter 'Den stora saknaden' vill hon uppmärksamma alla flyktingar som sedan 2015 blev en del av vårt samhälle och våra liv men inte fick skyddet de behövde i Sverige.

Tusentals av dem flyde vidare in i Europa efter en lång plågsam tid i Sverige. En del har utvisats till bland annat Afghanistan och lever nu i mörker eller på flykt igen. En del har inte orkat fortsätta och tog sina liv.

Bakgrund

2015 kom drygt 40.000 Afghaner till Sverige som sökte skydd från krig och förföljelse. Alla hade riskerat sina liv på flykten till Sverige och välkomnades med öppna armar.

Flyktingarna byggde upp vänskaper med svenska människor. De lärde sig språket, fick jobb, gick i skolor och de unga fick bo i svenska familjer som ofta såg dem som sina bonus-barn.

7 år senare har tusentals av dem lämnat Sverige. Familjer har upplevt att deras bonus-barn och bonus-syskon efter många år tillsammans tvångsutvisades eller flydde vidare. Lärare som arbetade så hårt för att ge stöd till dessa utsatta såg sina elever deporteras. Företagare såg sina utbildade anställda försvinna utan att kunna göra något.

Saknaden efter dem är enorm.

Installationen består av hundratals brädor som placeras utanför riksdagen på Mynttorget i Stockholm. På brädorna står enkla minnesord om dem som saknas. Denna installation handlar inte enbart om flyktingar från Afghanistan, även om den gruppen är störst. Det är hjärtskärande texter från människor i hela Sverige som har skickats till Marit Törnqvist.

(...)

Läs mer i Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 22-05-14:

"Somalier på film kan inte bara vara pirater" till sidans topp

Historien om en liten, prövad men kärleksfull familj i Somalia har gjort succé världen över. "Dödgrävarens hustru" får folk från Mexiko till Norge att relatera och skriva till regissören.

- Det var terapeutiskt att göra filmen, säger finsksomaliske Khadar Ayderus Ahmed.

Han kallar det för ett "defining moment", stunden då polletten trillade ner och han förstod att det var film han skulle jobba med. Som liten, under uppväxten i Somalia, bestod filmdieten av indiska Bollywood-filmer. När familjen flydde inbördeskriget och Khadar Ayderus Ahmed hamnade i Finland stod Hollywoodfilm på biorepertoaren. Den betade han av, tre gånger i veckan.

- Så såg jag "Finding Forrester" av Gus Van Sant. När jag kom ut från biografen så visste jag. Det här ska jag göra. Jag började googla "filmskolor" och "Finland".

22 år - och mycket hårt jobb, motstånd och självstudier - senare gör Khadar Ayderus Ahmed långfilmsdebut "Dödgrävarens hustru" succé världen över och är nu bioaktuell i Sverige.

Gravgrävaren i huvudet

Historien handlar om Guled, som arbetar som dödgrävare och tålmodigt väntar på jobb utanför det lokala sjukhuset. Hustrun Nasra är svårt sjuk och behöver dyr vård. Men hur ska de få ihop de 5?000 dollar som krävs för en operation?

På ett snabbt Sverigebesök dagen före Jussi-galan, den finska motsvarigheten till Guldbaggegalan, där filmen är nominerad till nio priser (och i slutändan kammade hem två statyetter för bästa kostym och bästa musik) berättar regissören att ett frö till berättelsen såddes när en familjemedlem dog för tio år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.