fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 mars 2022

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Infrastrukturdepartementet 22-03-09:

Ändring i förordning: Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg till sidans topp

Promemorian innehåller förslag som innebär att skyldigheten att registrera uppgifter om ombordvarande, som regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg (TSFS 2016:102), ska uppfyllas efter kontroll av giltig identitetshandling.

Den nuvarande begränsningen om att detta bara ska gälla om det för passagerarfartygets resa finns skäl att anta att uppgifter som lämnas utan att styrkas med identitetshandling kan vara oriktiga ska upphöra att gälla.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 28 mars 2022.

Hämta promemorian (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-22: Resebolagen måste kräva giltiga pass av flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 22-03-17:

Remissvar om Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg till sidans topp

Den 9 mars 2022 presenterades promemorian Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg (dnr I2022/00611). Förslaget innebär att transportören ansvarar för att personer som inte kan styrka sin identitet med giltig identitetshandling med fotografi inte ska få gå ombord på passagerarfartyg för att ta sig till Sverige.

Förslaget gäller för resor över 20 nautiska sjömil. Personer under 18 år som reser i sällskap med förälder som kan uppvisa giltig identitetshandling omfattas inte av förslaget.

Asylrättscentrum har svarat på promemorian och avstyrker förslaget i sin helhet.

Människor på flykt får inte alltid med sig sina identitetshandlingar

I vårt yttrande lyfter Asylrättscentrum att förslaget medför att personer på flykt som saknar giltiga identitetshandlingar inte kommer att få gå ombord. Förslaget visar en brist på förståelse för det faktum att personer som tvingas fly inte alltid kan få med sig identitetshandlingar vid flykten, att de inte har haft möjlighet att förnya utgångna identitetshandlingar innan flykten eller att de förlorar sina tillhörigheter inklusive identitetshandlingar under flykten.

Vi lyfter även hur illa vald tidpunkten är för förslagen. Att i den nu rådande situationen försvåra för vissa personer på flykt från kriget i Ukraina att ta sig vidare till Sverige från exempelvis Polen är ett oroande tecken på bristande solidariskt ansvarstagande för såväl de personer som befinner sig på flykt som med de länder som tar emot dem.

Hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-03-23:

Riksdagsbeslut: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem till sidans topp

Utlänningar ska lämna fingeravtryck och fotograferas vid in- och utresa till Sverige (SfU14)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya in- och utresesystem.

EU:s in- och utrikessystem innebär att en utlänning från tredje land som vill resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. Besluten fattas därför med anledning av de två EU-förordningar som antogs 2017.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Riksdagen sa nej till samtliga förslag i motioner.

Samlingssida med regeringens proposition, socialförsäkringsutskottets betänkande, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-03-18:

Tilläggsdirektiv till Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12) till sidans topp

Regeringen beslutade den 16 september 2021 kommittédirektiv om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71). Enligt direktiven ska utredaren bl.a. lämna förslag på hur en skyldighet för alla asylsökande, utom ensamkommande barn, att i högst 30 dagar bo i ett mottagningscenter kan utformas. Utredaren ska även lämna förslag på hur en lagreglerad skyldighet, utan därtill kopplad sanktion, att delta i samhällsintroduktion kan utformas. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas genom ett delbetänkande den 30 maj 2022 och ett slutbetänkande den 16 februari 2023.

Uppdraget ändras nu på så sätt att utredaren inte ska lämna förslag på en skyldighet att bo i mottagningscenter under den första tiden i Sverige på det sätt som uppdraget har anges i de nuvarande direktiven. Utredaren ska i stället föreslå åtgärder för att asylsökande ska välja att bo i Migrationsverkets boenden under hela asyltiden. Förslagen ska lämna utrymme åt Migrationsverket att organisera statliga boenden för asylsökande på ett ändamålsenligt sätt, inklusive i särskilda mottagningscenter, under den första tiden i Sverige. Eftersom det även i fortsättningen är angeläget att asylsökande ska bo i mottagningscenter under den första tiden i Sverige bör ett system med mottagningscenter dock införas inom ramen för de åtgärder som utredaren nu ska föreslå i stället för genom de avgränsade förslag om mottagningscenter som ingår i det ursprungliga uppdraget.

(...)

Läs mer och hämta tilläggsdirektiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkitekten 22-03-23:

Ökat antal flyktingar kan leda till ändringar i plan- och bygglagen till sidans topp

Med anledning av invasionen av Ukraina vill regeringen göra ändringar i plan- och bygglagen, PBL, för att snabbt kunna erbjuda tillfälligt boende för flyktingar. Sveriges Arkitekter tillstyrker promemorian. "Vi ser detta som en nödvändig, akut och temporär åtgärd", skriver förbundet i sitt remissvar.

I plan- och bygglagen finns en bestämmelse om att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser när antalet asylsökande ökar. Nu föreslås i en promemoria att möjligheter till undantag också ska gälla vid tillströmning av utländska medborgare som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt EU:s så kallade Massflyktsdirektiv. Orsaken är att Rysslands invasion av Ukraina innebär en omfattande ökning av flyktingar till Sverige.

I promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av kriget i Ukraina föreslås också två förordningar för att underlätta mottagandet av personer som avser att söka asyl eller har sökt asyl. Båda förslagen innebär slopade krav på bygglov och undantag från vissa andra regler i plan- och byggregelverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik 22-03-21:

Så ska bristerna i folkbokföringen åtgärdas till sidans topp

Skatteverket ska ges fler verktyg för att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen, det meddelar regeringen.

Det rör sig bland annat om skärpta krav på identitetskontroller och utökade möjligheter för Skatteverket att göra kontrollbesök.

- Det ska vara ordning och reda i våra register, säger finansminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Huvudstadsbladet 22-03-17:

Finland/ Inrikesministern: Finland kan stänga alla gränsövergångar till sidans topp

Vad gör vi om Ryssland tar till hybridmetoder och pressar massor av migranter mot finska gränsen? Det frågade oppositionen på riksdagens frågestund. - Vi kan stänga gränsövergångar, vid behov samtliga, svarade inrikesminister Krista Mikkonen.

Oppositionen varnar för blåögdhet inför risken att Ryssland går in för cyberattacker och hybridkrigföring mot Finland. Regeringen intygar att Finland har fungerande lagstiftning för sådana ändamål, och att beredning pågår för att förbättra den ytterligare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio finska 22-03-18: Finland kan stänga gränsövergångar mot Ryssland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 22-03-17:

Från Afghanistan/ UNHCR appeals for engagement to address Afghanistan's needs till sidans topp

Declaring that the world must deliver sustained support to the people of Afghanistan, UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, appealed for robust assistance to address the country's humanitarian needs and those of Afghan refugees abroad.

"As much as the world is rightfully preoccupied with the war in Ukraine, Afghanistan is experiencing a very grave crisis," Grandi said at the end of a four-day visit to the country.

"We speak with people who do not know what they will eat for their next meal; women heads of households afraid for the health and well-being of their children; mothers and fathers desperate to provide for their families. The needs here are enormous," Grandi declared after a visit that included the opening of a UNHCR-built health centre in Kandahar and to a girls school which UNHCR constructed in Jalalabad.

Grandi arrived in Afghanistan on Monday and met with the interim Afghan government as well as UN and NGO workers who continue to provide vital assistance throughout the country. During his meetings, Grandi said UNHCR's commitment to stay and deliver humanitarian aid to the people of Afghanistan is unwavering.

So far in 2022, the UN Refugee Agency's assistance and relief programmes have helped more than 500,000 Afghans, including more than 130,000 people who received relief items or direct financial assistance to survive the winter and more than 370,000 people who benefited from health centres, schools, water systems and other infrastructure that UNHCR has built in areas prioritised for the return of refugees and IDPs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten krönika 22-03-16:

Från Belarus/ Alina Yanchur: Fick inte stanna i Sverige - hamnade mitt i kriget till sidans topp

"Jag hamnade i Kiev, inte för att jag ville, utan för att jag inte hade något val." Det skriver Alina Yanchur, som flydde Belarus och studerade vid JMG i Göteborg, för GP Kultur. Av uppehållsskäl var hon tvungen att lämna Sverige och flytta till Kiev. Sedan blev det krig.

På krigets andra dag vaknade jag i Kiev klockan fyra på morgonen av en hög explosion. Jag hoppade ur sängen, osäker på vad jag skulle göra. Jag hade bara sovit två timmar, och dessutom vaknat var trettionde minut, av rädsla för att missa flyglarmet. En skarp smärta sköt plötsligt genom hjärtat. Det krampade så starkt att jag för några sekunder trodde att det hade slutat slå. Höll jag på att dö? I det ögonblicket var jag inte rädd för det. "Det händer alla", tänkte jag.

Men hjärtat lugnade sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUAA 22-03-17:

Från Irak/ Iraq Security Situation - EUAA publishes new COI report till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) has recently published an updated Country of Origin Information (COI) report on the security situation in Iraq

. The report provides information on armed actors and the impact of conflict on civilians in the country between 1 August 2020 - 31 October 2021. It includes updated and relevant context information for the assessment of international protection status determination for Iraqi asylum seekers, notably subsidiary protection. The reports will also be the basis for EUAA's country guidance development exercise on Iraq in 2022.

The report entitled Iraq: Security Situation

is part of a series of Iraq COI country-reports produced in the last two years, and should be read together with Iraq: Key socio-economic indicators report published in November 2021, and Iraq: Targeting of Individuals

published in January 2022.

Since June 2021, Iraqis have lodged increasing numbers of applications for international protection in EU+ countries.1 The number of monthly applications has fluctuated between 1 300 and 1 700 between August 2020 and May 2021.2 The main receiving country for Iraqis has been Germany (accounting for more than half of all Iraqi applications between August 2020 and August 2021), followed by Greece, Austria and Belgium.3 Recently, however, Iraqi applications have risen quickly in Lithuania and Latvia as a result of the surge in irregular border crossings from Belarus. The latest asylum trends for applicants from Iraq, and other countries of origin, can be found on the EUAA website.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-03-22:

Från Palestina/ UNHCR position on returns to Gaza till sidans topp

/Utdrag:/

65. (...) UNHCR considers that the situation in Gaza may constitute an objective reason bringing Palestinian refugees from Gaza outside of UNRWA's area of operations within the scope of Art. 1D(2).275

66. Asylum claims of Palestinians who do not fall within the scope of Article 1D should be adjudicated under Article 1A(2) of the 1951 Convention. Policies and practices in the context of the continued occupation of Gaza, in particular the prolonged blockade as a form of "collective punishment", repeated cycles of violence, as well as human rights abuses at the hands of the de facto authorities and other non-state actors, may result in a well-founded fear of persecution on Convention-related grounds.

67. Palestinians from Gaza not falling under either Art. 1D or 1A(2) of the 1951 Convention may qualify for national or regional forms of subsidiary or complementary protection.

68. Depending on the individual profile and circumstances of the case, exclusion considerations may arise in claims by asylum-seekers from Gaza.

69. Against the background of the security, human rights and humanitarian situation in Gaza, UNHCR continues to call on States not to forcibly return Palestinians, including Palestine refugees registered with UNRWA, to Gaza. The suspension of forcible returns of Palestinians to Gaza serves as a minimum standard and should not replace international protection for persons found to meet the criteria for refugee status under the 1951 Convention (Art. 1D or Art. 1A(2)), or the broader refugee criteria as contained in relevant regional instruments, or complementary forms of protection.

70. The bar on forcible return needs to remain in place until such time as the security, human rights and humanitarian situation in Gaza has significantly improved to permit a safe and dignified return of those determined not to be in need of international protection.

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-03-18:

Från Ukraina/ UNHCR warns of rising needs, calls for cessation of hostilities till sidans topp

With more than 3.1 million refugees forced to flee Ukraine over the past three weeks, and millions internally displaced within the country, UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that humanitarian needs are increasing exponentially.

In addition to those who have had to flee, around 13 million people have been affected in the areas hardest hit by the war within Ukraine and are in need of humanitarian and protection assistance.

Many people remain trapped in areas of escalating conflict and, with essential services disrupted, are unable to meet their basic needs including food, water and medicines.

Humanitarian reports received from those areas are horrifying, and we continue to call for the protection of civilians and civilian infrastructure, respect for international humanitarian law, and appeal to neighbouring countries to continue keeping their borders open to those fleeing in search of safety.

As UNHCR has warned from the outset, the pace and magnitude of the internal displacement and refugee exodus from Ukraine, as well as resulting humanitarian needs, will only increase if the situation deteriorates.

In Ukraine:

The humanitarian situation in cities such as Mariupol and Sumy is extremely dire, with residents facing critical and potentially fatal shortages of food, water and medicines. UNHCR is closely tracking negotiations for safe passage and already has humanitarian cargo pre-positioned. We are ready to send critical supplies into Sumy as soon as conditions allow.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 22-03-16:

Från Ukraina/ Oksana lämnar Borlänge efter bara tio dagar - "Vill vara nära min man" till sidans topp

Oksana Kravchuk och dottern Margarita, tre år, kom till Sverige och Borlänge från Ukraina för bara tio dagar sedan. Nu åker hon tillbaka till Polen.

- Jag blir ju orolig såklart, jag är rädd att Oksana kommer att bli svart arbetskraft i något land men det är svårt att förklara för en människa i kris, säger Carola Tholander som hjälp Oksana med boende i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 22-03-16:

Från Ukraina/ Tatjana flydde kriget i Ukraina - har sonen kvar i Mariupol till sidans topp

Tatjana Kostiuchenko vaknar tidigt på morgonen den 24 februari av att telefonen ringer. Utanför huset i staden Sumy hördes bomberna brisera och det var när marken skakade som hon förstod hur bråttom det var.

I sex dagar satt hon i bilen för att fly landet men kvar i Ukraina blev 22-åriga sonen Roman, som strider mot Ryssland i staden Mariupol.

Starta klippet för att höra Tatjana berätta om flykten och sorgen över att lämna sonen kvar.

Tatjana Kostiuchenko och hennes man Andrii Sukachov sitter i det som nu ska kallas för deras hem. I alla fall tillfälligt. Det är övervåningen på en villa i Sjövik, utanför Lerum.

I sovrummet står en dubbelsäng, en byrå som är tom, eftersom de knappt har några kläder att fylla den med. Och ett skrivbord.

Över en natt förändrades deras liv för alltid.

- Innan invasionen hade vi helt vanliga liv, med vanliga jobb, och nu är allt förändrat, säger Andrii Sukachov.

Dygnslånga bilköer till Polen

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-03-19:

Från Ukraina/ Hemlösheten ökar i Ukraina - över sex miljoner på flykt inom landet till sidans topp

Drygt tre miljoner ukrianare har flytt landet sedan krigets start för drygt tre veckor sedan. Samtidigt är det många som inte kan lämna landet. Just nu befinner sig över sex miljoner ukrainare på flykt inom landets gränser.

Nästan var fjärde av Ukrainas 44 miljoner invånare har tvingats på flykt sedan Ryssland inledde sitt invasionskrig i landet för drygt tre veckor sedan, enligt FN.

3,2 miljoner ukrainare har flytt till angränsande EU-länder. Även inom landets gränser befinner sig miljontals människor på flykt. Enligt OCHA, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, är 6,5 miljoner ukrainare på flykt inom landet.

Funktionshindrade barn riskeras att lämnas

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Norrbotten 22-03-21:

Från Ukraina/ Anastasia tillbaka i Kalix - hittades i Stockholm av sin tidigare lärare till sidans topp

När Anastasia Zaitseva för två veckor sedan flydde från kriget i Ukraina var det för andra gången i hennes 21-åriga liv. Anastasias tidigare lärare i Kalix hittade henne på flykt i Stockholm och tog med henne hem till Kalix.

Nu har hon lägenhet och jobb.

Anastasia Zaitseva kom till Kalix som 14-årig flykting från kriget i Donetsk. Efter två år i Sverige skickades familjen tillbaka till Ukraina.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 22-03-17: Alina utvisades - nu är hon tillbaka i Sverige: "Kan inte tro det är sant" (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 22-03-21: Ukrainska Alina har fått jobb - men har inte tillstånd att arbeta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-03-22:

Från Ukraina/ Vanko flydde till Sverige: Känner mig inte som en förrädare till sidans topp

Majoriteten av de som nu flyr från Ukraina är kvinnor och barn, men det finns även män som tagit sig till Sverige. SVT Nyheter har träffat en ukrainsk man som befann sig i Polen när kriget bröt ut och som ställdes inför dilemmat att åka tillbaka och försvara sitt land eller stanna och ta emot sin familj. Han valde sin familj.

Mannen som vi valt att kalla Vanko befann sig tillfälligt i Polen för att arbeta när Ryssland invaderade Ukraina. Hemma i Ukraina, i Donetskregionen, befann sig hans fru, två pojkar och en dotter från ett tidigare förhållande.

Två dagar senare hade frun och pojkarna lyckats ta sig över gränsen till Polen och tillsammans kunde familjen sedan ta sig till Sverige där de har bekanta.

"Ville stanna"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-03-22:

Från Ukraina/ Flydde från kriget med dottern - ska skriva svensk-ukrainsk ordbok till sidans topp

Innan Ryssland invaderade Ukraina var språklektorn Alla Bidniuk i full färd att skriva världens första svensk-ukrainska ordbok. Men när läget förvärrades i Lutsk fick hon i all hast fly landet med sin treåriga dotter till Växjö.

Alla Bidniuk undervisade i flera germanska språk på universitetet i Lutsk, däribland svenska. Efter flera dagar på flykt har hon och dottern landat hos sin svenska kollega i Växjö. Den tillfälliga bostaden har överösts med leksaker och kläder från vänner som vill hjälpa till.

- Jag vet inte om jag kommer tillbaka dit. Och om jag gör det, finns mitt hus kvar där? Nu kan jag sova i trygghet, säger Alla Bidniuk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 22-03-23: Oksana vågade inte berätta för sin familj att hon flydde till Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 22-03-23: Muhammad om flykten från Ukraina: Oerhört smärtsamt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Folkbladet 22-03-23:

Från USA/ Stormade kongressen - får asyl i Belarus till sidans topp

En man som anklagas för brott vid stormningen av den amerikanska kongressen har fått asyl i Belarus.

Evan Neumann, 48, anklagas för sex olika typer av brott som begicks i samband med kalabaliken i Washington DC i januari förra året.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

UNHCR 22-03-22:

IOM, UNHCR welcome the first flights of refugees out of Moldova to EU Member States till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) welcome the pledges by European Union (EU) Member States and other European States to transfer refugees from Moldova to their territory under the auspices of the EU Solidarity Platform.

The organisations commend this expression of solidarity, easing pressure on Moldova as national capacities increasingly become strained while offering protection, adequate reception conditions and a solution for the most vulnerable refugees fleeing Ukraine.

UNHCR is identifying vulnerable persons in Moldova and working with IOM, the European Commission and other EU Member States to facilitate more transfers from Moldova to the EU. UNHCR is also informing refugees on what to expect in the receiving countries, including reception capacity and overall conditions so they can make informed decisions about the trip.

IOM ensures a safe and orderly movement for all those who depart by providing pre-departure orientation, pre-embarkation briefing, distribution of personal protective equipment (PPEs), baggage handling, land transfer, as well as airport assistance.

Austria volunteered to start with a pilot project within the framework of the Solidarity Platform and pledged to admit 2,000 refugees with specific protection needs. Over the past days, the first two flights already landed in Vienna, carrying mainly women and children, and more will follow in the coming days.

The Solidarity Platform, established by the European Commission, aims to support EU Member States and associated States on responsibility-sharing for the reception of arrivals from Ukraine in the context of the Temporary Protection Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-03-17:

Medelhavet/ Minst 70 migranter befaras döda i Medelhavet till sidans topp

Minst 70 migranter har omkommit eller befaras vara döda sedan de rapporterats saknade utanför Libyens kust. Uppgiften kommer från FN-organet IOM, som samlat information från 27 februari till 12 mars.

22 migranter har återfunnits döda, sedan deras båtar har förlist under troliga försök att nå Europas kust. Ytterligare 47 migranter saknas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 22-03-23:

Östeuropa/ What are the key fundamental rights risks at the EU-Ukraine borders? till sidans topp

High danger of human trafficking, concerns about discrimination and racism, and overreliance on volunteers. These are some of the key fundamental rights issues the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) identified at the EU border check points with Ukraine. While FRA witnessed overwhelming support to everyone fleeing the conflict, the Agency stresses the need to stay vigilant and address arising issues to ensure people's rights are upheld.

"I warmly welcome the heartfelt solidarity shown across Europe towards the people escaping the conflict in Ukraine," said FRA Director Michael O'Flaherty. "But there are grounds for immediate concern which urgently need addressing, such as allegations of discrimination and racism, and the danger of trafficking. In addition, EU countries need to start now planning ahead for the needs of millions of people who may no longer have a home to return to."

FRA's short report 'EU-Ukrainian border check points: First field observations' summarises observations from FRA staff at the Hungarian, Polish, Romanian and Slovak borders with Ukraine and Moldova. It highlights:

Overwhelming support - FRA witnessed tremendous solidarity towards the people fleeing from Ukraine. People were not only accepted into the EU, but officials and volunteers assisted them with kindness. Looking ahead, EU civil protection mechanisms should support authorities in providing assistance and simplifying administrative red tape.

Discrimination and racism - even though FRA did not observe any discriminatory or racist acts during its field visits, the Agency is aware of the many allegations of racism as reported in the media. These should be promptly investigated. Authorities should be diligent to prevent such acts and civil society should be encouraged to report incidents.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV SKYDDSSÖKANDE

Mitt i Sundbyberg 22-03-18:

Här får ukrainarna hjälp i den långa väntan till sidans topp

I dagar har Faisal väntat på att bli insläppt på Migrationsverket. Kön blir allt längre och inte alla klarar av att bara se på. Såväl organisationer som privatpersoner kommer hit med kläder, mat och leksaker till flyktingarna från Ukraina.

Klockan elva kommer beskedet: Migrationsverket släpper inte in fler i dag.

- I tre dagar har jag väntat, säger Faisal Yakub.

Inte heller nu kom han in. Han rycker på axlarna.

- Det är mycket folk. Fyra, fem dagar är inget problem, jag förstår att människorna som jobbar där inne har mycket att göra.

Fram till för några dagar sedan bodde Faisal i Kiev. Nu har han, liksom hälften av huvudstadens invånare, gett sig av.

Bjuder på varm korv i kylan

I Sverige fortsätter Migrationsverkets region Nord, där Sundbyberg ingår, att vara den som flest ukrainska flyktingar söker sig till. Här finns också Aleksandra Jasinski. Hon delar ut korv med bröd till dem som står och köar medan termometern visar tre plusgrader.

- Jag kände att vi måste hjälpa till, vi är ju grannar, säger Aleksandra som bor i Jordbro men ursprungligen är från Polen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-17:

Interna dokument visar: Migrationsverket överrumplades av flyktingvågen till sidans topp

Över 12 500 ukrainska medborgare har nu ansökt om skydd i Sverige sedan krigets start och tusentals anländer varje dag, främst till Nynäshamn och Karlskrona.

Det framgår av Migrationsverkets interna lägesbilder som SVT tagit del av - som också visar hur myndigheten togs på sängen av utvecklingen.

Migrationsverket befinner sig i ett "extraordinärt läge". Köerna ringlar sig långa vid myndighetens mottagningscenter och fackliga representanter beskriver situationen som kaosartad.

Ändå dröjde det till den 8 mars, 12 dagar efter Rysslands invasion, innan Migrationsverket gick upp i högsta beredskapsläge. Det visar myndighetens interna rapporter.

Under krigets första fem dagar framgår att myndigheten inte observerade någon påverkan på verksamheten men att man flaggade för ett sämre läge framöver. På några dagar förändrades bedömningen drastiskt - från "viss påverkan" till "extraordinärt läge".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan 22-03-16:

Ukrainska flyktingar kan snart få söka asyl digitalt till sidans topp

På onsdagen höll flera myndigheter en samlad pressträff om flyktingströmmen från Ukraina till Skåne, där en enad front presenterades. Migrationsverket meddelade också att de snart hoppas kunna låta ukrainska flyktingar söka asyl digitalt, för att minska trycket vid deras lokaler.

Med på pressträffen, som hölls på Residenset i Malmö, var representanter från Region Skåne, Länsstyrelsen, gränspolisen, Tullverket, Försvarsmakten och Migrationsverket.

Myndigheterna har under tisdagen och onsdagen haft möte med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och hur flyktingströmmen ska hanteras.

- Framför allt vill vi med denna pressträff tala om att hela Skåne arbetat och arbetar både med den händelse som är nu och de komplikationer som kommer att komma, säger landshövdingen Anneli Hultén.

Migrationsverkets chef för region Syd, Fredrik Bengtsson, framhöll myndighetens prognos om att uppemot 200 000 ukrainska flyktingar kan komma till Sverige innan sommaren.

- På nationell nivå är det avgörande att vi får till ett system där vi kan fördela de asylsökandes boendeplatser jämnt över landets 290 kommuner. Vi vill inte tillbaka till 2015 där boendeplatserna styrdes av var det fanns nerlagda hotell, ålderdomshem eller annat, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-21: Migrationsverket hårt pressat - hoppas ny digital tjänst ska avlasta (Extern länk)

Migrationsverket 22-03-22: Ny e-tjänst för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 22-03-21:

Hårt tryck på Migrationsverket sedan kriget bröt ut i Ukraina till sidans topp

De som kommer för att skriva in sig har fått köa i många timmar, och en del har fått vända för att komma tillbaka senare, eftersom myndigheten inte kunnat ta emot fler ärenden.

Och det här har också inneburit att arbetsbelastningen ökat för Migrationsverkets personal. På kort tid har myndigheten fått ställa om för att klara av att ta emot alla som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Norrköping är en av orterna dit flyktingarna nu kommer för att registrera sig. Natalia Kryvoskeia är en av dem, hon har varit i Sverige i en vecka och bor nu tillfälligt hos kompisar i Linköping och kom till Migrationsverket i Norrköping vid 7-tiden på morgonen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 22-03-17:

Risk att ukrainska ensamkommande barn utnyttjas till sidans topp

Hittills har det kommit 208 ensamkommande barn från Ukraina till Sverige.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell betonar vikten av att barnen registreras hos Migrationsverket så att myndigheter får kännedom om att de finns i Sverige.

"Det är risk för att man blir utnyttjad eller att man inte kommer i kontakt med Migrationsverket eller socialtjänsten", säger Olivia Wigzell.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-03-21:

Här får ukrainska barn glömma kriget för en stund - genom att leka till sidans topp

I Migrationsverkets lokaler i Jägersro och Arlöv finns En barnvänlig plats skapad av Rädda Barnen i Malmö. Hit kommer just nu många ukrainska barn varje dag.

"I kriser och katastrofer är det svårt för barn att få leka och bara få vara barn, men det är viktigt för att barn ska kunna återhämta sig. Det är också en rättighet utifrån barnkonventionen".

Det säger psykoterapeuten Sara Skoog som bland annat jobbar med traumabehandling vid Rädda barnen i Malmö.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 22-03-22:

Kommunernas skolor förbereder sig att ta emot barn från Ukraina till sidans topp

Hittills har drygt 5 000 ukrainska barn och ungdomar i åldern 6-18 år kommit till Sverige och behöver plats i svenska skolor. Många kommuner väntar på besked om omfattningen.

Men det finns kommuner som agerar snabbt på egen hand, som Grästorp som skickade ner två bussar och hämtade hem ett 70-tal flyktingar - varav 26 barn i grundskoleåldern.

Enligt Migrationsverkets statistik har det anlänt drygt 5 000 ukrainska barn och ungdomar i skolåldern 6-18 år till Sverige. De flesta har kommit till Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län.

Migrationsverket har inte gjort några prognoser över hur många barn som behöver beredas plats i skolan. Enligt Skolverket går flera av flyktingarna fortfarande i ukrainsk skola digitalt.

Sveriges Kommuner och Regioner rapporterar att samtliga kommuner planerar inför mottagandet, fast det är mer oklart vad som verkligen sker i praktiken. Skolverket har ännu ingen överblick över hur långt kommunerna kommit i förberedelser för att ta emot ukrainska skolbarn, men utgår från att alla är mer förberedda nu än 2015.

Stora utmaningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Västernorrland 22-03-22: Ukrainska barn börjar i svensk skola - så försöker rektor i Härnösand lösa lärarbristen (Extern länk)

Sveriges Radio Jämtland 22-03-22: Bergs kommun kan inte lova ukrainska barn en plats i skolan (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 22-03-22: Staten betalar om flyktingbarn kräver ökad skolverksamhet (Extern länk)

SvT Gävleborg 22-03-22: Norrtullskolan i Söderhamn ser fram emot ukrainska elever (Extern länk)

SvT Blekinge 22-03-22: Så förbereder Blekinges skolor mottagandet av ukrainska elever (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-17:

Sveriges regioner får 21 miljoner för att vaccinera flyktingar från Ukraina mot covid-19 till sidans topp

Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas arbete att vaccinera ukrainska flyktingar som kommer till Sverige mot covid-19.

- Det är av största vikt att de som kommer från Ukraina ges möjlighet att vaccinera sig, säger Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

Beskedet kommer efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en tilläggsöverenskommelse om vaccinerng mot covid-19 till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Totalt skjuts 21 miljoner kronor extra till för att stötta regionerna, som är ansvariga för vaccineringen, i deras arbete.

- Vi vet att vaccinationstäckningen i Ukraina är låg, bara en tredjedel har fått två doser vaccin. Det är av största vikt att de som kommer från Ukraina ges möjlighet att vaccinera sig, säger socialministern på torsdagen.

Informationskampanj

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 22-03-17:

Bygdegården i Gammelboning blir träffpunkt för ukrainaflyktingar till sidans topp

Det är mer än två veckor sedan de första ukrainska kvinnorna kom till Gammelboning med sina barn. Sedan dess har det kommit fler och nu öppnas bygdegården i byn som en gemensam träffpunkt för de som flytt.

- Här finns plats för alla som behöver träffas, säger Eva Lööke som tagit initiativet.

- Jag har en stor ukrainsk familj här nu och ser att det är viktigt för dem att hålla kontakten med andra. Både de som är kvar i Ukraina och de som kommer hit, säger Eva Lööke som tog emot sina ukrainska sommarbarn Julia och Olia bara några dagar efter att Ryssland invarderade Ukraina.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 22-03-18: Loppis samlar in pengar till de flyktingar som ska bo i Kalmar (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 22-03-22: Annamaria och Berit har hjälpt flyktingar i 20 år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 22-03-22:

Högt tryck på kurser i svenska för ukrainska flyktingar till sidans topp

Folkuniversitetet i Stockholm har startat upp en kurs i svenska, specifikt inriktad mot ukrainska flyktingar.

När kursbokningarna startade upp i mitten av förra veckan blev det genast fullbokat.

"Bokningstrycket förvånade mig på ett sätt, men samtidigt inte. De flesta vill ju kunna språket för att ta sig fram", säger Therese Andersson som arbetar med kurserna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 22-03-18:

Flyktingar från Ukraina får samma rätt till vård som asylsökande till sidans topp

Människor från Ukraina har börjat komma till Gävleborg och de flyktingar som behöver vård kommer att få det på samma sätt som asylsökande, meddelar Region Gävleborg.

Bakgrunden är EU:s beslut om att aktivera massflykts-direktivet som ger ukrainska medborgare samma rätt till sjukvård som asylsökande.

Nyanlända ska vända sig till närmaste hälsocentral om dom behöver vård, recept eller mediciner.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jönköping 22-03-18:

Yuliia kom till Sverige precis innan kriget började - hamnar i kläm till sidans topp

Ukrainare som kom till Sverige innan kriget bröt ut den 24 februari får svårare att etablera sig här.

Detta eftersom Europas massflyktsdirektiv, som gör att du får en enklare och snabbare väg in i svenska samhället, bara gäller personer som kommer efter kriget började.

Yuliia Pedenko, från Kiev, kom till Sverige och Jönköping en dryg vecka innan och hamnar nu istället i en annan mer långsam asylprocess: "Jag kan inte få ett jobb här nu och hjälpa till och försörja min familj i Ukraina."

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-19:

Det här är massflyktsdirektivet - "Flera frågetecken" till sidans topp

EU:s massflyktsdirektiv ska snabbt kunna ge människor som flyr kriget i Ukraina skydd och samtidigt underlätta mottagandet för länderna som de kommer till. Men det finns oklarheter kring vad direktivet innebär för människorna som kommer till Sverige.

Fram tills den 16 mars har 9 851 personer som flytt från Ukraina sökt skydd i Sverige, enligt Migrationsverket. En av dem är Olha Lysko, som kommer från staden Rivne i västra Ukraina.

- Jag är gravid och min kompis har barn. Vi kom nio personer varav fyra kvinnor och fem barn. Just nu vet vi helt ärligt inte så mycket men vi hoppas få svar på frågor idag, säger hon.

Olha Lysko är en av många som stått i den långa kön utanför Migrationsverket i Sundbyberg. För första gången har EU aktiverat det så kallade masskyddsdirektivet, som ska underlätta mottagandet för länderna och därmed snabba på processen att ge flyktingarna skydd.

Inga individuella prövningar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 22-03-19:

Ingen SFI för ukrainska flyktingar - Liberalerna vill se en förändring till sidans topp

De ukrainska flyktingar som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till undervisning i svenska för invandrare, SFI.

Det här ställer sig Lovisa Aldrin (L), kommunråd i Halmstad, kritisk till.

"Genom att man inte erbjuder SFI så ger man dem också en utanförskapsbiljett", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 22-03-17: Beskedet: Ukrainska flyktingar får rätt till SFI på Gotland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsvärlden 22-03-21:

Regeringen uppmanar arbetsgivare att anställa ukrainska flyktingar till sidans topp

Svensk arbetsmarknad är unikt väl rustad för att ta emot arbetssökande från Ukraina. Det budskapet framförde regeringen tillsammans med Arbetsförmedlingens generaldirektör på en presskonferens under måndagen.

- Alla som kan arbeta, de ska arbeta. Det gäller även de som kommer till Sverige från Ukraina.

Detta slog migrationsminister Anders Ygeman fast under måndagsförmiddagen, då han tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar höll pressträff om de effekter som mottagandet av de ukrainska flyktingarna kommer att få för den svenska arbetsmarknaden.

Situationen är i högsta grad oviss, påpekade de tre gång på gång - ingen vet hur många ukrainare som på sikt kommer till Sverige eller hur länge kriget kommer att pågå. Däremot gav de uttryck för viss optimism vad gäller flyktingarnas möjlighet att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

- Även om vi skulle få ett stort mottagande så har vi ett väldigt bra läge på arbetsmarknaden. Vi har gott om lediga platser, arbetsgivare har behov av att anställa och det möjliggör ett snabbt inträde för de ukrainare som vill och kan arbeta, säger Eva Nordmark.

Många intresserade av ukrainsk arbetskraft

Eva Nordmark påtalade att arbetslösheten i Sverige i dag är lägre än innan landet gick in i pandemin, samtidigt som flera av de branscher som drabbades hård under denna - exempelvis handeln och restaurangbranschen - är i stort behov av personal, något som även gäller vård- och omsorgssektorn. Ovanpå detta kommer det att finnas ett stort behov av säsongsarbetare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Industri 22-03-20: Bristyrken strömmar in till Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 22-03-20: Arbetsgivarna: Vi har lärt oss från flyktingkrisen 2015 (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-21: Stockholms plan för flyktingvågen: Hjälper till med jobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-17:

S och M om möjlig flyktingvåg: "Måste vara beredda på worst case scenario" till sidans topp

Migrationsverket uppskattar att det kan komma 200 000 ukrainska flyktingar till Sverige innan midsommar. Finansminister Mikael Damberg (S) och Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson är enade: nu måste Sverige sätta press på omvärlden och förbereda kommunerna.

- Det är de som tar emot människor och där det ska funka med skola och boende, säger Elisabeth Svantesson (M).

Drygt tre miljoner människor har flytt Ukraina sedan krigets början för drygt tre veckor sedan, enligt FN:s migrationsorgan IOM. I nuläget har cirka 10 000 personer sökt asyl på Migrationsverket i Sverige.

Enligt finansminister Mikael Damberg (S) är det i nuläget svårt att sätta en gräns för hur stort det svenska mottagandet kan vara. Det beror på krigets utveckling och Putins agerande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 22-03-22:

Blixtbeslutet i Grästorp - kommunen hämtade sjuttiotal ukrainska flyktingar till sidans topp

Grästorps kommun tog ett snabbt beslut och skickade nyligen två bussar till Polen. Bussarna återvände till kommunen med ett sjuttiotal flyktingar från Ukraina, av dessa närmare 30 barn i grundskoleåldern.

- Vi ville inte sitta och vänta, människor lider i flyktingläger, säger Maria Toll (C), kommunalråd.

För två veckor sedan kom kommunalrådet Kent Larsson (M) med förslaget om att skicka två bussar till ukrainska gränsen för att hämta hem flyktingar. Sedan gick det fort.

Redan dagen efter, efter ett extrainkallat kommunfullmäktige i Grästorp, bildades den ideella föreningen "Grästorp för Ukraina. Två dagar senare åkte bussarna iväg.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-03-18:

Ekonomiska konsekvenser till följd av ökningen av antalet skyddssökande från Ukraina till sidans topp

På fredagen lämnade Migrationsverket ekonomiska beräkningar till regeringen utifrån tidigare redovisade scenarier kring antalet skyddssökande från Ukraina. Beräkningarna visar att de ökade kostnaderna för framför allt boende och ersättningar till kommuner/regioner och sökande inte ryms inom nuvarande anslag.

På fredagen kom även ett besked om att Migrationsverket öppnar en e-tjänst för ukrainska medborgare på måndag.

Förra torsdagen lämnade Migrationsverket en skrivelse till regeringen där tre scenarier redovisades kring hur många personer från Ukraina som kan komma att söka skydd i Sverige under perioden mars-juni. Utifrån dessa scenarier har Migrationsverket gjort ekonomiska överslagsberäkningar som i dag, fredag, lämnades till regeringen.

Beräkningarna redovisas utifrån huvudscenariot och det högre scenariot kring antalet skyddssökande. Beräkningarna visar att framför allt kostnaderna för boende och ersättningar till kommuner, regioner och sökande kommer att öka.

- Jag vill samtidigt understryka att det finns fortsatt stora osäkerheter kopplade till både scenarierna och de ekonomiska beräkningarna kring dessa. Det är osäkerheter kopplade till den fortsatta händelseutvecklingen vad gäller kriget i Ukraina, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Cirka 10 miljarder kronor

Beräkningarna visar att det redan under våren 2022 kommer att saknas tillräckliga medel för att hantera de ökade kostnader som beräknas uppstå i och med ökningen av skyddssökande från Ukraina.

Enligt beräkningsalternativ 1, som utgår från att personer från Ukraina är inskrivna i mottagningssystemet till och med 4 mars 2023, kan kostnaderna utifrån huvudscenariot öka med cirka 10 miljarder kronor i år jämfört med vad verket angav i sin prognos den 7 februari i år.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

SvT Västerbotten 22-03-16: Ny flyktingström ställer stora krav på kommunerna: "Första känslan är panik" (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 22-03-16: Ministerns svar: Kommuner kan inte räkna med fullt stöd (Extern länk)

Lokala M-politiker i Aftonbladet 22-03-16: Flyktingkrisen dumpas på kommunerna - igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 22-03-18:

Flera regioner låter ukrainska flyktingar åka gratis - men Örebro säger nej till sidans topp

Flera regioner runtom i landet har beslutat att låta ukrainska flyktingar åka gratis i kollektivtrafiken.

I Region Örebro län har man dock inte landat i det beslutet, utan ser att den som kommit till ett boende ändå får hjälp av Migrationsverket med biljetter.

"Vi tycker att det ska vara likvärdigt för alla asylsökande", nämner det ansvariga regionrådet Nina Höijer (S) som en av anledningarna.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 22-03-18: Ukrainska flyktingar får gratis buss i Västerås (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 22-03-17: "Varför får inte alla flyktingar åka gratis på Skånetrafiken?" (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-23: Ukrainska flyktingar får resa gratis - beslutet JO-anmäls (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 22-03-19:

Två tusen boenden kan förberedas till ukrainska flyktingar till sidans topp

Kommunerna i Gävleborg har inventerat hur många boendeplatser för flyktingar som skulle kunna ordnas i kommunernas egna lokaler, siffran landade på cirka två tusen platser.

Nu fortsätter inventeringarna av boenden hos privata aktörer.

"Vi vet inte om det blir liv och rörelse här, men vi planerar för det", säger Joakim Larsson, fastighetsskötare på ett planerat flyktingboende i Bollnäs kommun.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 22-03-23:

Stockholmare vill ge flyktingar boende - oklart om platserna kan användas till sidans topp

Över 150 privatpersoner har erbjudit Stockholms stad boende till flyktingar från Ukraina. Men ingen flykting har placerats hos privatpersoner.

Ukrainska flyktingar omfattas inte av bosättningslagen och det juridiska läget är fortfarande oklart.

"Systemet fungerar inte för den här gruppen, så i dagsläget kan vi inte betala ut någon ersättning", säger Fredrik Jurdell, socialdirektör vid Stockholms stad.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 22-03-16:

Här förbereds boende till ukrainska flyktingar till sidans topp

Minst två flyktingboenden rustas nu upp i Sölvesborgs kommun för att kunna ta emot krigsflyktingar från Ukraina. SVT Nyheter Blekinge var med under förberedelserna av boendet på Listerlandet.

Tillsammans med Sölvesborgshem förbereder nu kommunen tillfälliga boenden som med kort varsel ska kunna ta emot flyktingar och under onsdagen levererades flera våningssängar till ett boende som nu förbereds på Listerlandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 22-03-16: Bert Karlsson öppnar flyktingboende på Elsabo Herrgård (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 22-03-17: Många idrottshallar görs nu i ordning för Ukraina-flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hem & Hyra 22-03-21:

Bostad högsta prioritet för ukrainska flyktingfamiljen till sidans topp

De kom till Göteborg för en dryg vecka sedan. Nu försöker familjen Makarov-Veretennykova hitta någonstans att bo. "Vi sitter hela tiden och söker på olika sajter".

- Vi hade först förflyttat oss till en ort utanför Charkiv. Men när striderna tilltog förstod vi att vi inte kunde stanna där heller, så vi flydde. Jag fick med mig mina utbildningsdokument, mitt pass och kläderna jag hade på mig, säger Hanna Veretennykova.

Nu sitter Hanna och hennes man Oleg Makarov i vardagsrummet hemma hos väninnan Josefine Wellsing i centrala Göteborg. Barnen Maria, 7, och Michael, 12, finns också i lägenheten men håller sig på sin kant när de vuxna pratar.

De är några av de tusentals ukrainska flyktingar som redan kommit till Sverige. Enligt Migrationsverkets högsta prognos kan antalet som söker sig hit bli över 200 000 fram till juni, beroende på hur kriget i Ukraina utvecklar sig. Det kan jämföras med att 163 000 människor sökte asyl i Sverige under hela 2015.

Redan nu är 10 miljoner ukrainare på flykt, varav mer än 3 miljoner utanför Ukrainas gränser.

- 50 procent av Charkivs bebyggelse är förstörd. Inte bara militära mål, utan bostadshus, skolor, sjukhus, kyrkor, allt. Tack och lov är huset med vår lägenhet helt. Hittills, säger Hanna Veretennykova och korsar sig.

Hennes föräldrar är kvar i det sönderbombade Charkiv eftersom de inte ville lämna alla sina ägodelar.

- De bor på femte våningen och när flyglarmet går får de ta sig ner till skyddsrummet i källaren. Men nu går larmet så ofta att de slutat gå ner. Det finns ingen fungerande sjukvård. Medicin och mat är på väg att ta slut, leveranserna in i staden är så oregelbundna, säger Hanna, som har telefonkontakt med föräldrarna varje dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-16:

Personal på Migrationsverket larmar om extrem arbetsbelastning till sidans topp

Tusentals människor på flykt från krigets Ukraina kommer till Sverige varje dag. Migrationsverkets personal larmar nu om en mycket pressad arbetsmiljö och oro för att inte klara uppdraget om det inte sker drastiska förändringar. En anställd på ett av Migrationsverkets större kontor säger till SVT att det är omöjligt för personalen att få återhämtning.

Åren efter flyktingvågen 2015 gjordes en snabb och omfattande neddragning av Migrationsverkets verksamhet. De senaste veckorna har köerna ringlat långa vid myndighetens mottagningscenter i Stockholm och Malmö, och även i mindre städer är det kö från tidigt på morgonen. Flyktingvågen från Ukraina gör att Migrationsverket åter måste expandera snabbt. Myndigheten har redan flaggat för att man inte kommer att klara av att hantera flyktingvågen på egen hand och flera anställda som SVT har pratat med larmar om att personalen inte orkar med.

- Personalen kan inte fortsätta jobba så hårt som de har gjort de senaste veckorna, det är inte hållbart, säger Anna Ahnlund, sektionsordförande för fackförbundet ST inom Migrationsverket i region Syd.

Psykiskt påfrestande arbete

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Västernorrland 22-03-16: Migrationsverket i Kramfors måste börja om från noll: "All personal är uppsagd utom jag" (Extern länk)

SvT Norrbotten 22-03-16: Migrationsverket i Boden larmar: "Vi har brist på mänskliga resurser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 22-03-23:

Rumänien/ "Tusentals flyktingar varje dygn till Rumänien" till sidans topp

Genom Rumäniens största gränspassage in i Ukraina i staden Siret skickas förnödenheter från EU in till behövande.

Flera tusen flyktingar passerar in i Rumänien varje dygn, enligt Beatrice Janzon, utrikeskorrespondent på Sveriges Radio.

EU:s gränssamarbete Frontex är på plats för att motverka människohandel och FN utbildar folk i hjälparbete.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-03-18:

Polen/ Poland welcomes more than two million refugees from Ukraine till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, today acknowledged the enormous support of the Polish authorities and civil society for those who have been forced to flee Ukraine, after the number of arrivals passed the two million mark within three weeks.

"This has been a tremendous effort from the people, local communities, municipalities and government of Poland in receiving and hosting new arrivals," said Christine Goyer, UNHCR's Representative in Poland. "What is important now is that the international community steps up to help provide more durable support, while access to protection and asylum is ensured and maintained for all people seeking safety at Poland's borders."

In Poland, UNHCR has been working with national authorities, local administrations, municipalities and civil society on refugee and asylum issues.

In response to the current Ukrainian refugee situation, UNHCR is managing the Poland chapter of the Regional Refugee Response Plan and is working to strengthen reception capacities.

This undertaking will deploy funds raised by UNHCR and partners globally to support the country in areas ranging from shelter to education, basic needs, water and sanitation, child protection and gender-based violence. Projects will be implemented through more than 50 NGO and humanitarian partners - largely national actors - in all parts of the country.

Together with partners and in close cooperation with the authorities, UNHCR is also rolling out a cash support programme in the country worth over US$190 million to help tide refugees over in meeting their basic needs until they are able to draw support from the state.

At the Ukraine border, UNHCR has been working with partners and adding staff to help support volunteers and reception centres with information provision, protection training and specialized interventions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 22-03-22:

Polen/ Authorities must act to protect people fleeing Ukraine from further suffering till sidans topp

The Polish authorities must relieve volunteers from the responsibility of receiving people fleeing from Ukraine and address the chaotic and dangerous situation in Poland to ensure that they do not face further suffering, said Amnesty International after the organization concluded a 10-day visit to the country.

The number of people fleeing within Europe is unprecedented since World War Two, with Poland receiving the majority. The openness to assist them displayed by volunteers has been outstanding. This has been facilitated by the government's much more open approach to people fleeing Ukraine, which is in contrast to the push back and lock up policies which they have been applying to people fleeing other conflicts and entering Poland through Belarus. The life-saving assistance that NGOs and volunteers are now providing to people fleeing Ukraine was previously obstructed and criminalized on the border with Belarus. Primary responsibility for assisting people fleeing Ukraine has largely fallen on ordinary citizens, non-governmental organisations and municipalities, resulting in enormous challenges.

Volunteers have stepped up

Thousands of volunteers have provided assistance to people at the Polish borders with Ukraine and in train stations. This has included food, housing, interpretation, and offering free transport across Europe.

Volunteers were far more visible and active than government authorities in all the places Amnesty International visited, including the reception points in the immediate proximity of Medyka, the main border crossing point used by people fleeing Ukraine, and Korczowa (Hala Kijowska), and in reception centres and train stations in Przemysl and Warsaw.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 22-03-24:

Migrationsöverdomstolen: Migrationsverket fick inte överklaga om offentligt biträde till sidans topp

En person som skulle utvisas på grund av brott ansökte om asyl. Eftersom han inte fått asyskäl prövade tidigare beviljades han en ny prövning. Men Migrationsverket beviljade inte offentligt biträde, med hänvisning till att utlänningslagen inte föreskriver offentligt biträde i sådana ärenden. Migrationsdomstolen höll inte med om den tolkningen utan återförvisade ärendet till Migrationsverket. Migrationsverket överklagade, men denna överklagan har nu avvisats (behandlas inte i sak). Motiveringen är att en migrationsdomstols beslut om offentligt biträde inte får överklagas av Migrationsverket. Migrationsverket ansåg att de i enlighet med principerna i förvaltningsprocesslagen har rätt att överklaga eftersom saken rör omständigheter som regleras i utlänningslagen. Men Migrationsöverdomstolen anser - i likhet med justitiekanslern - att när det inte står något om överklagande av frågor om offentligt biträde i utlänningslagen så gäller lagen om offentligt biträde. Också den är en speciallag som ska tillämpas före förvaltningsprocesslagen. I lagen om offentligt biträde framgår att endast den enskilde eller (för statens räkning) justitiekanslern får överklaga. Domen är vägledande.

I ett senare mål, UM 2391-22, har Migrationsöverdomstolen slagit fast att inte heller polismyndigheten får överklaga en dom om offentligt biträde.

Hämta referat MIG 2022:1, mål UM 7825-21 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

Migrationsöverdomstolen: Ombud som avvisats av domstol ska få yttra sig till sidans topp

En person som överklagat ett asylärende utsåg ett eget ombud vid sidan av det offentliga biträdet. Det nya ombudet skickade in överklagandet. Domstolen bad ombudet komma in med ny fullmakt, eftersom den fullmakt som bifogats inte var utställd till honom utan till en byrå. Ombudet skickade in en ny likadan fullmakt. Detta upprepades ytterligare en gång. Domstolen ansåg att det visade att ombudet, förutom att han fortfarande saknade en giltig fullmakt, dessutom visat sådan oskicklighet att han skulle avvisas som ombud. Målet handlades vidare utan att det tilltänkta ombudet informerades. Denne mailade ett klagomål till Migrationsöverdomstolen som gav prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen anser att frågan om ombud är så viktig att både den sökande och det tilltänkta ombudet (vars namn nämns i fullmakterna även om de inte avser honom personligen) borde ha fått yttra sig. Det är en sådan brist i rättssäkerheten att det överklagade beslutet återförvisas till domstolen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-03-17:

Remissvar angående Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen, SOU 2021:84. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 14 mars 2022.

Se remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

Migrationsöverdomstolen: Familjens enhet gäller även vid återförvisning till sidans topp

En familj från Afghanistan med två barn sökte asyl 2015. Tre år senare fick de avslag eftersom deras skäl inte ansågs tillräckliga. Efter ytterligare två och ett halvt år behandlades saken av migrationsdomstol. Familjemedlemmarna hade konverterat men domstolen bedömde inte att det var fråga om genuin och personlig religiös övertygelse och slog fast utvisningsbesluten för föräldrarna och ett barn. Men för det andra barnet gällde att hans religionsutövning inte var känd när Migrationsverket utredde ärendet och han hade inte heller varit med vid domstolens muntliga förhandling. Därför återförvisades hans ärende till Migrationsverket för utredning. Migrationsöverdomstolen går i sin dom igenom vad Flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet och utlänningslagen föreskriver om familjens enhet. Slutsatsen blir att prövningen av familjemedlemmarnas skäl ska hållas samman tills hela familjens rätt att stanna kan avgöras, detta bland annat för att uppehållstillstånd för en person kan påverka de andras skyddsskäl eller anknytning. Eftersom återförvisningen av barnets ärende vunnit laga kraft kan den inte återtas. Migrationsöverdomstolen beslutar att även de övriga familjemedlemmarnas ärenden ska återförvisas. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nrr UM 6923-21, MIG 2022:2 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

CRC / Elena 22-03-16:

CRC: Declares Switzerland violated the Convention in a removal decision to Russia till sidans topp

On 16 March 2022, the Committee on the Rights of the Child gave its decision in the case of K.S. and M.S. v Switzerland. Z. S. and A. S., both of Russian nationality and originally from Chechnya, submitted the communication on behalf of their children, K. S. and M. S. In April 2012, the applicants unsuccessfully applied for asylum before voluntarily returning to Russia and then moving back to Switzerland three years later. The family lodged a new application for asylum after which they were placed in the Seeben centre for asylum applicants whose claim have been rejected, where they argued they did not receive schooling or social assistance. The State Secretariat for Migration rejected their application and the Federal Administrative Court dismissed their appeal.

From birth, M.S. was almost deaf in both ears and needed a cochlear implant. K.S., who had not been heard in the previous proceedings, submitted his own asylum application which was not given a hearing and was rejected on the grounds that his case had been examined in his parent's proceedings. The family were detained and returned to Russia and subsequently brought their complaint to the Committee on the Rights of the Child, on the basis of violations of Articles 2, 3, 4, 6.2, 8.2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36 and 37 a) of the Convention and Article 7 c), e) f) and g) of the Protocol.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Läs eller hämta dokumentet, K.S. and M.S. v. Switzerland, No. 74/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

Europadomstolen: Azerbajdzjan fälls för utvisningar av flera personer till Turkiet till sidans topp

Målet rör händelser som inträffade 2017 och 2018. Fyra män som var lagligt bosatta i Azerbajdzjan, bland annat som anställda på skolor med koppling till Gülenrörelsen, greps på grund av att Turkiet dragit in deras pass och utfärdat reseförbud. Detta ledde till att deras uppehållstillstånd drogs in och de fick utvisningsbeslut. Personerna har vänt sig till Europadomstolen var för sig, men deras mål som är snarlika har slagits samman av domstolen. Familjemedlemmar försökte ansöka om asyl för deras räkning och UNHCR har ingripit och försökt stoppa utvisningarna i samtliga fall. Den första verkställigheten stoppades på flygplatsen med hjälp av UNHCR men genomfördes dagen därpå och mannen fängslades omedelbart vid ankomst till Turkiet. De övriga tre hördes först som vittnen i rättegångar angående anklagelser mot Gülenrörelsen. En av utvisningarna hävdes i domstol, men det hindrade inte att utvisningen verkställdes strax därpå. Även de övriga fick domstolsbeslut om att häktning i väntan på verkställighet skulle hävas, men så skedde inte. Samtliga utvisningar verkställdes snabbt. Europadomstolen fäller enhälligt Azerbajdzjan både för förvarstagandet (artikel 5) och utvisningarna (artikel 3). Eftersom männen inte fick söka asyl och inte kunde överklaga fanns inga garantier mot refoulement.

Applications nos. 41326/17 and other applications, in the case of Shenturk and Others v. Azerbaijan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

Litauen fälls för utvisning till Tajikistan i oenigt beslut av Europadomstolen till sidans topp

Målet rör en man som varit medl i det numera förbjudna och terrorstämplade partiet the Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT). Han hade haft ett betalt uppdrag för partiet lokalt, värvat medlemmar, spritt tidningar etc. Han hade även ställt upp i ett lokalval. Efter att mannen hade hotats flyttade familjen först till Dushanbe men efter att myndigheterna begärt att alla partimedlemmar skulle anmäla sig utträdde han formellt ur partiet. Familjen flyttade vidare till Ryssland, men eftersom de inte kände sig säkra där tog de sig till Litauen. Uppgifterna om mannens engagemang har inte ifrågasatts men myndigheterna i Litauen ansåg att det bara är högt rankade partimedlemmar som förföljs. Det vägdes in att familjemedlemmarna själva inte hade råkat illa ut. Mannen hade lämnat in rapporter från FN:s mr-kommitté och en rad organisationer om hur partimedlemmar, anhängare och även familjemedlemmar trakasserats, fängslats och misshandlats, ibland efter utlämning från andra länder. Rapporterna hade inte vägts in av litauiska myndigheter utan mannen hade tillhållits att hålla sig till det som drabbat familjemedlemmarna personligen. Europadomstolen slår fast att familjen inte får utvisas utan utredning av hur andra i en liknande situation behandlats. Två domare är oeniga och anser att domstolen antingen borde göra en egen riskbedömning utifrån materialet eller respektera de nationella domstolarnas utredning. Reservanterna anser att Litauens bedömning var riktig, inklusive att utredningen främst ska gälla individerna som söker asyl.

Application no. 55978/20, case of T.K. and Others v. Lithuania (Extern länk)

Se även ett liknande ärende mot Ryssland där personen redan utvisats:

Application no. 45761/18, case of N.K. v. Russia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

EU-domstolen: Förälder har uppehållsrätt med barnen trots flyktingstatus i annat land till sidans topp

En man som fått flyktingstatus i Österrike reste till Belgien för att återförenas med sina döttrar som sökt asyl där. Barnen fick alternativ skyddsstatus men pappans asylansökan avvisades eftersom han redan hade skydd. Mannen överklagade med hänvisning till rätten för familjeliv och den belgiska domstolen överlämnade saken till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. EU-domstolen slår fast att Belgien enligt asylprocedurdirektivet hade rätt att avvisa asylansökan. Samtidigt medför skyddsgrundsdirektivet att familjemedlemmar till personer som beviljats skydd har vissa rättigheter, däribland uppehållsrätt. För att detta ska gälla finns tre villkor. För det första ska familjemedlemmen räknas till familj med rätt att hållas samman enligt direktivet. Det innebär att familjemedlemmen ska ha befunnit sig i landet innan skyddsstatus beviljades. För det andra ska personen inte själv uppfylla kraven för skydd (i det aktuella landet). För det tredje ska personen inte få en sämre ställning än som ges av tidigare status. Eftersom alla tre villkoren är uppfyllda så kan pappan enligt EU-domstolen ha uppehållsrätt i Belgien även om hans asylansökan avvisas.

Läs domen i mål nr C-483/20 (Extern länk)

Hämta pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Se även Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

EU-domstolen klargör tolkningsfrågor om när palestiniers skydd från UNRWA upphört till sidans topp

EU-domstolen har behandlat en begäran om förhandsavgörande från en domstol i Storbritannien som rör i vilka situationer palestinier som har stått under beskydd av FN:s organ för palestinier UNRWA ska anses ha förlorat detta skydd och därmed istället ha flyktingstatus. Det asylärende som skulle avgöras i Storbritannien rörde en familj med flera barn varav ett med ett allvarligt funktionshinder. Barnet har inte kunnat få behandling eller skolgång i Al Bass-lägret i Libanon. Barnet och syskonen ska också ha diskriminerats. Frågorna till EU-domstolen rör dock inte specifikt humanitära aspekter utan de allmänna principerna för när skyddet från UNRWA ska anses ha upphört. Domstolens svar innebär bland annat att bedömningen inte bara beror på situationen då personen avreste från UNRWA:s verksamhetsområde utan även vid tidpunkten då ansökan om flyktingstatus prövas. Men om personen visar att hen vid avresan tvingats lämna UNRWA:s verksamhetsområde så ankommer det på medlemsstaten att visa att personen vid tidpunkten för beslutet skulle kunna återvända. Enligt EU-domstolen är det tillräckligt att UNRWA:s stöd faktiskt har upphört, det behöver inte ha funnits någon avsikt att skada personen. Slutligen ska hänsyn inte bara tas till direkt skydd eller bistånd från UNRWA utan också från andra organisationer, om UNRWA har ett formellt och stabilt samarbetsförhållande med dem.

Mål C-349/20 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

UNHCR 20-11-30: Written observations of the United Nations High Commissioner for Refugees in case C-349/20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24:

Uppdaterat ställningstagande från Migrationsverket om sjukdom som förföljelse till sidans topp

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RS/008/2020, Tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas, har uppdaterats med mindre justeringar. Ställningstagandet handlar om i vilka situationer en sjuk person vid ett återsändande kan riskera att behandlas så illa att det uppgår till brott mot Europakonventionens artikel 3, dvs innebära ett slags skyddsbehov. Justeringarna har gjorts för att införliva slutsatser från Europadomstolens beslut i målet 57467/15, Savran v. Denmark. Utvisningen till Turkiet av mannen, som led av paranoid schizofreni, bröt inte mot artikel 3, enligt Europadomstolens stora kammare i Savran-målet. Ett påpekande som införts i Migrationsverkets ställningstagande rör att eventuella effekter av en sjuk persons beteende gentemot andra människor inte ingår i begreppet "intensivt lidande", utan lidandet avser den utvisade personen. Ett förtydligande har lagts in om att det är först när den sökande har uppfyllt sin bevisbörda för att behandlingen skulle bryta mot artikel 3 som myndighetens ansvar träder in, att skingra eventuella tvivel och komma med ytterligare bevisning. I det stora hela är dock det rättsliga ställningstagandet oförändrat.

Hämta ställningstagandet RS/008/2020 v 3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-03-24

Migrationsöverdomstolen: Ny arbetsgivare efter spårbyte måste annonsera jobbet till sidans topp

En kvinna hade bytt spår och fått arbetstillstånd som personlig assistent efter avslag på asylansökan. Tre barn fick tillstånd som familjemedlemmar. Efter ett år ansökte hon om förlängning. Under väntetiden anmälde hon att brukaren bytt assistansbolag. Alla assistenterna hade dock behålligt sina anställningar. Migrationsverket avslog förlängning eftersom kvinnans "nya" tjänst inte hade utannonserats inom EU. Vid den första anställningen skedde ingen annonsering eftersom det inte behövs vid spårbyte. Frågan har nu nått Migrationsöverdomstolen. Domstolen slår fast att förlängning ska bedömas lika oavsett om det första tillståndet gavs efter spårbyte. En ny arbetsgivare innebär alltså att arbetet ska annonseras. När det gällde om tjänsten var ny hade kvinnan argumenterat för att det inte fanns någon ny tjänst utan rörde sig om "övergång av verksamhet". I så fall övergår även arbetsgivarens skyldigheter enligt LAS, lagen om anställningsskydd. Men Migrationsöverdomstolen fäster vikt vid att kvinnan var anställd hos assistansbolaget, inte av brukaren. Därmed är det en ny arbetsgivare och tjänsten borde ha annonserats. Kvinnan och hennes tre barn kommer därmed att utvisas. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nr UM 908-21, MIG 2022:3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

The Guardian 22-03-18:

Grekland/ Refugees convicted of steering boats to appeal against life sentences till sidans topp

Two Afghans jailed for 50 years who say traffickers forced them to steer boats among asylum seekers convicted of people smuggling

Hanad Abdi Mohammad is haunted by nightmares.

They start as soon as he opens his eyes in a cell in the squat, whitewashed prison building on the Greek island of Chios.

"I have the same thought whenever I wake and that is 'When will I taste freedom again?'" said the Somali. "I think of my wife and children. It fills me with hope."

His recurring nightmare is about the event that prompted his conviction for people smuggling and staggering 146-year jail sentence.

Mohammad, 28, recently recalled how human traffickers abandoned the dinghy carrying him and other refugees shortly after the craft left the shores of Turkey.

"It was a terrible night," he told a visiting delegation of MEPs and journalists in the prison director's office. "I was sitting right next to the smuggler when he threatened me, saying 'you drive'. I now realise that if I hadn't we would all have drowned."

In another cell less than 10 metres away were two Afghan men, Amir Zahiri and Akif Rasuli, also in their 20s and similarly serving life sentences. In September 2020 both were found guilty of "facilitating illegal entry" of undocumented refugees and "provoking a shipwreck" and convicted for 50 years.

They, too, have protested their innocence, insisting they are genuine refugees who have been wrongly accused of crimes they did not commit.

On Friday, the pair were to appeal against their jail terms before a three-member court sitting in Lesbos. After hours of waiting, the men were told the hearing would be postponed until 7 April.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Södertälje 22-03-23:

Aktivisten Nuri anordnar busstransport för flyktingar till Sverige till sidans topp

Aktivisten Nuri Kino från Södertälje är initiativtagare till organisationen A demand for action och befinner sig nu vid gränsen mellan Ukraina och Polen.

Organisationen har två bussar som ska transportera flyktingar till Sverige, den ena till Göteborg och den andra till Stockholm.

"Välkomna till Sverige, vi älskar er", säger Nuri Kino.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 22-03-23: Vittnar: Ukraina-flyktingar vägrar Sverige - är rädda att socialen tar barnen (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-23: Anna och Marina tar bussen till Sverige under natten: Väldigt tacksamma (Extern länk)

SvT Jämtland 22-03-24: Bräckefamiljen hämtade släkten vid ukrainska gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 22-03-23:

Rädda Barnen vill hjälpa ukrainska flyktingar med ett tryggt första boende till sidans topp

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Där samlas ett antal ideella organisationer och näringslivet i ett gemensamt projekt för att hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende.

I nuläget är de flyende främst kvinnor, barn och äldre. Den första akuta frågan när de anländer i Sverige är att säkerställa att de får någonstans att bo. Det måste ske fort och på ett sätt som säkerställer att de, inte minst barnen, får en så trygg, säker och stabil tillvaro så snabbt som möjligt.

Rädda Barnen samarbetar med den ideella plattformen Airbnb.org vars verksamhet syftar till att hjälpa människor med boende i kristider.Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner skapar tillsammans en process för ett tryggt mottagande av flyende från Ukraina och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. ?Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

Samverkan mellan Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner skapar en process för ett tryggt mottagande av flyende från Ukraina och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

En trygg start i Sverige - mer information och anmälan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 22-03-16:

Flera kommuner i Sörmland startar e-tjänster för att ge flyktingar boende till sidans topp

Kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Oxelösund har nu startat e-tjänster på sina hemsidor för de som vill hjälpa flyktingar från Ukraina med boende eller andra saker.

Hjälperbjudanden strömmar in och syftet med tjänsterna är att samordna det hela.

I formulären på hemsidorna kan man bland annat fylla i vilken typ av boende man kan hjälpa till med och hur många platser som finns.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 22-03-17: Affärsmannen Jan och frun Agnetha har tagit emot 28 flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 22-03-23: Rättviksbor kan anmäla intresse digitalt för att ta emot flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-23: Bostadsrättsföreningar vill låna ut lägenheter: Allting är förberett (Extern länk)

SvT Västerbotten 22-03-24: Frivilligorganisationer i Umeå frustrerade - ligger före kommunen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-22:

Röda korset om att öppna upp sitt hem: "Tänk igenom det noggrant" till sidans topp

Sedan krigsutbrottet har många svenskar erbjudit sig att öppna upp sina hem för de som flytt Ukraina. Röda korsets krisexpert Sara Hedrenius ser positivt på viljan att hjälpa till, men understryker samtidigt att sådana initiativ måste tänkas igenom ordentligt.

- Det är inte något som man ska göra lättvindigt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-18: Rädda Barnen: Ta inte emot flyktingar på egen hand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

AYS 22-03-20:

AYS Special from Greece: 6 problems with the EU-Turkey Deal till sidans topp

It is 6 years since the EU Turkey deal came into effect, and for a brief moment in March 2016 arrivals stopped completely. Since that time, however, thousands of people have arrived in Greece and have been subject to the restrictive conditions imposed by the deal, wreaking havoc with people's lives. As Europe has suddenly collectively realised, people fleeing war have already survived enough, they should not be subject to further trauma at the hands of the state from which they ask for protection, and yet this is exactly what happens. Here are 6 of the main problems with it.

It's Racist

ARTICLE 3 NON-DISCRIMINATION: The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country of origin.

The deal was only ever directed at people of colour from the global south. As soon as Europeans needed refuge, alternative provisions were made, and the Temporary Protection Directive was activated. When people from non European countries are returned to Turkey they cannot receive refugee status. Turkey only grants refugee status to Europeans. This creates a two tier immigration system based on your country of origin and the colour of your skin.

It's Illegal

the refugee deal was made based on extremely limited and hasty legal analysis, the substance of which was not and has not been made public. The implications of this for the substance of the legal advice is clear: if the analysis confirmed that the agreement was legally sound, then the Commission would have had no problem in allowing its disclosure. - European Law Blog

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 22-03-20:

Toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen: ett stärkt och fördjupat partnerskap till sidans topp

EU:s och den Afrikanska unionens ledare möttes i Bryssel den 17-18 februari. Ledarna antog en gemensam deklaration och lade mycket av mötestiden på att diskutera kommande samarbeten i grupper med utvalda teman. Statsminister Magdalena Andersson företrädde Sverige.

Ledarna diskuterade hur de två unionerna kan arbeta tillsammans för att hantera gemensamma utmaningar och skapa större välstånd. I fokus stod bland annat ett ambitiöst investeringspaket med avstamp i möjligheter och utmaningar inom ett antal områden, inte minst klimatförändringar och den pågående hälsokrisen. Mötet handlade också om verktyg och lösningar i syfte att främja fred och säkerhet.

Tillsammans med ledande experter deltog stats- och regeringscheferna i två tematiska rundabordssamtal.

Rundabordssamtalen hade följande teman:

+ tillväxtfinansiering

+ hälso- och sjukvårdssystem och vaccinproduktion

+ jordbruk och hållbar utveckling

+ utbildning, kultur, migration och rörlighet

+ stöd till den privata sektorn och ekonomisk integration

+ fred, säkerhet och samhällsstyrning

+ klimatförändringar och energiomställning, digitalisering och transport

Statsminister Magdalena Andersson deltog i två samtal, dels om tillväxtfinansiering och dels om det samtal som handlade om utbildning, kultur, migration och rörlighet.

Deklarationen som antogs i samband med mötet ska vara vägledande för partnerskapet mellan EU och Afrikanska unionen de kommande åren. Till mötesdokumenten hör också ett antal informella papper som tar sikte på att konkretisera samarbetet framöver med fokus på rundabordssamtalens teman.

Det var sjätte gången EU och Afrikanska unionen möttes i toppmötesformat. Det senaste ägde rum i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan 2017.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 22-03-18:

Operativa riktlinjer till stöd vid tillämpningen av direktivet om tillfälligt skydd till sidans topp

Sedan Rysslands militära invasion av Ukraina den 24 februari har fler än tre miljoner människor flytt från landet, och uppskattningsvis är mer än hälften av dem barn. För att svara mot denna unika situation kom EU rekordsnabbt överens om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att hjälpa människor som flyr från kriget i Ukraina. Direktivet blev omedelbart tillämpligt den 4 mars, och erbjuder nu omedelbart skydd och en tydlig rättslig status för miljontals människor.

I dag lägger kommissionen fram operativa riktlinjer till stöd för medlemsländerna vid tillämpningen av direktivet. De heltäckande riktlinjerna ska bidra till att de som anländer kan åtnjuta enhetliga och verkningsfulla rättigheter, och hjälpa medlemsländerna när de åtar sig sitt nya ansvar.

- Det exceptionella beslutet att bevilja omedelbart skydd till alla dem som kallar Ukraina för sitt hem omsätts nu i praktiken, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. För att bidra till att göra processen så smidig som möjligt stöder kommissionen medlemsländerna med operativa riktlinjer. Som exempel: för att människor ska kunna röra sig fritt i EU tydliggör vi att de bör kunna få visum för 15 dagar vid gränsen, och att ingen som transporterar personer som saknar id-handlingar kommer att bötfällas. Ett av de största bekymren nu är antalet ensamkommande barn som omedelbart måste registreras och ges särskild omvårdnad.

- På några få dagar har tre miljoner människor passerat gränsen in till EU, säger Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Vi har sett enorm solidaritet och myndigheternas insatser har varit imponerande, men det finns verkliga utmaningar för att se till att de nationella systemen inte överbelastas och att människor kan åtnjuta det skydd som de förtjänar. Utifrån frågor från medlemsländerna föreslår vi följande operativa riktlinjer, som kommer att uppdateras regelbundet så att kommissionen stöder medlemsländerna hela vägen - från ankomst till integration.

(...)

Hela meddelandet med länkar till rådets genomförandebeslut och information till flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 22-03-23:

Ukraina: EU-stöd till medlemsländerna för att tillgodose flyktingars behov till sidans topp

EU-kommissionen redovisar i dag de åtgärder som vidtas för att stödja medlemsländerna så att de kan tillgodose behoven för människor som flyr från kriget i Ukraina och landets befolkning. Sedan Rysslands oprovocerade och omotiverade invasion har ca 3,5 miljoner människor - främst kvinnor och barn - kommit till EU under loppet av bara fyra veckor. Omkring 6,5 miljoner människor uppskattas vara internflyktingar. EU:s välkomnande av de människor som kommit till EU:s territorium kommer till uttryck genom att direktivet om tillfälligt skydd för första gången omsätts i praktiken, vilket ger människor snabbt bistånd och en tydlig rättslig status. Utöver omedelbart stöd i form av bistånd vid gränsen, mottagande och civilskydd vidtar EU i dag ytterligare åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att se till att de människor som får stöd faktiskt kan utnyttja sina rättigheter till utbildning, hälso- och sjukvård, boende och arbete - kännetecken för vår europeiska livsstil.

Stödet omfattar följande:

+ Särskilt skydd för barn: Barn måste snabbt garanteras sina rättigheter utan åtskillnad. Det viktigaste är att de registreras vid ankomsten till EU. EU:s strategi för barnets rättigheter ger en övergripande ram för att skydda barn och se till att deras rättigheter tillvaratas. De nationella samordnare som nu finns inom ramen för den europeiska barngarantin fyller en central funktion när det gäller att samla och samordna insatserna på nationell nivå och tillsammans med regionala och lokala myndigheter. I detta avseende ges barn från institutioner (t.ex. barnhem) och barn som riskerar att utsättas för människohandel och bli bortförda särskild uppmärksamhet. Kommissionen utarbetar dessutom för närvarande standardiserade rutiner för överföring av ensamkommande barn.

(...)

Hela meddelandet med länkar till ytterligare information (Extern länk)

EU-parlamentet 22-03-24: War in Ukraine: MEPs unlock emergency funds for refugees (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-03-23:

Ygeman kräver att andra länder tar sitt ansvar för ukrainska flyktingar till sidans topp

Enligt migrationsminister Anders Ygeman (S) kan det komma 300 000 ukrainska flyktingar till Sverige. Nu menar han att andra länder måste ta sitt ansvar och att Sverige annars inte kommer vara en del av en omfördelningsmekanism.

20 000 personer ska ha flytt från Ukraina till Sverige sedan kriget bröt ut.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-03-21:

Frontex sending standing corps officers to Moldova till sidans topp

Following the signing of status agreement last Thursday between the European Union and the Republic of Moldova regarding operational activities carried out by Frontex, the Agency has just signed with Moldavian authorities the Operational Plan allowing the start of Frontex Joint Operation (JO) in Moldova.

The aim of the Joint Operation (JO) Moldova is to provide increased technical and operational assistance to the host country, by coordinating operational activities on the territory and under the control of the authorities of the Republic of Moldova.

Frontex standing corps officers will assist Moldovan authorities in processing the massive number of people fleeing the war in Ukraine and crossing the border with Moldova, and perform other border control-related tasks if needed. They include border control officers and document experts.

The operation's goals are also to control illegal immigration flows, tackle cross-border crime and to enhance European cooperation and law enforcement activities. JO Moldova is implemented within the Multipurpose Operational Activities in Third Countries. Currently there are already 18 standing corps officers pre-deployed in Moldova and the operation will see the deployment of up to 84 standing corps officers and document inspection devices to support border checks.

Läs mer (Extern länk)

EU-kommissionen 22-03-15: Förslag till RÅDETS BESLUT om operativa åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Moldavien (Extern länk)

Europeiska Unionens Råd 22-03-17: Moldavien: rådet fattar beslut om avtal om operativt stöd från Frontex efter Rysslands invasion av Ukraina (Extern länk)

Se även:

Frontex 22-03-02: Frontex to send additional officers to Romania (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-03-18:

A final blow for Frontex boss Leggeri? till sidans topp

A Hellenic Coast Guard cutter,towing a dinghy full of people towards Turkey, and then casting them adrift, without an engine, on the other side of the EU's maritime border: these are images that anyone involved in migrant rights has seen and imagined over and over. But this time, these images are coming from the EU's Border Guards themselves. The photos of the pushback, taken by a Frontex airplane on 18-19 April 2020, were obtained by Lighthouse Reports and Der Spiegel. They could just be the final blow to Frontex's boss, Fabrice Leggeri: they prove that Frontex knew early on about a pushback, covered it up, and even lied to EU lawmakers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-03-17:

Linking development aid to deportation compliance under discussion in the Council till sidans topp

A note from the French Presidency of the Council on the annual implementation of the visa readmission mechanism discusses "the place of readmission levers in the overall management of the relationship with third countries".

A Council Presidency document (pdf) to member states, one which insists on non-EU state cooperation on return and readmission as "one of the cornerstones of the Pact on Migration and Asylum", requests member states' views on "the various levers that can be mobilised... in order to improve the effectiveness of readmission in practice".

The Presidency requests member states' views on levers to be mobilised to increase third country acceptance of deportations, including using "programming of NDICI through a flexible incentive approach," legal migration and visa facilitation, trade, and political and diplomatic engagement.

NDICI - the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - is a fund designed to "to support countries most in need to overcome long-term developmental challenges", though 10% of the fund (almost ¤8 billion) is earmarked for "actions supporting management and governance of migration and forced displacement".

As the European Council on Refugees and Exiles has noted:

"Cooperation on migration is to be reviewed annually and could result in adjustments of funding allocations which, as argued elsewhere, undermines the purpose of development assistance, leads to less effective spending, and is unlikely to reach the desired objective."

Article 25a of the EU's Visa Code, in force since 2020, provides for a monitoring mechanism under which the issuance of visas can be restricted or made more difficult for "applicants or categories of applicants who are nationals of a third country that is considered not to be cooperating sufficiently" with readmissions.

(...)

Hela artikeln men länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

SvT Uppsala 22-03-22:

Anställda ska ha tvingats till fusk och hotats med utvisning till sidans topp

Anställda på vårdföretaget Attendo i Uppsala ska ha beordrats att fuska - och om de inte lydit har de riskerat utvisning från Sverige, enligt uppgifter till SVT Uppsala.

De ska även ha tvingats betala tillbaka delar av sin lön.

I förra veckan beslutade Uppsala kommun att riva hemtjänstavtalet med Attendo, efter att kommunens granskning kommit fram till att vårdföretaget debiterat för insatser som inte utförts. Vissa av bristerna ansågs vara så grova att de polisanmälts.

Enligt uppgifter till SVT Uppsala ska anställda i företaget blivit tvingade att fuska, det vill säga att registrera besök som inte skett. Detta under hot om att bli uppsagda om de inte följde order, vilket i praktiken hade inneburit att de blivit av med sina arbetstillstånd och riskerat utvisning från Sverige.

Samma grupp anställda ska även ha tvingats betala tillbaka delar av sina löner till chefer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arbete 22-03-23:

Får inte arbetstillstånd på grund av kriget till sidans topp

Migrationsverket avslår ukrainska skogsarbetares ansökan om arbetstillstånd. Motivering: på grund av kriget finns en risk att de inte lämnar Sverige när säsongen är slut.

Joakim Gustafsson vet inte vad han ska tro. Mest av allt är han uppgiven just nu. Han driver företaget Svensk Skogsservice som bland annat erbjuder röjning och plantering av skog.

Kriget i Ukraina har satt käppar i hjulen för hela branschen. Många skogsvårdsentreprenörer hämtar en stor del av sina säsongsanställda från just Ukraina. Joakim Gustafsson på Svensk Skogsservice hade kommit överens med 53 ukrainare om jobb, men de flesta kan inte lämna sitt hemland. Gränsen är än så länge stängd för män mellan 18 och 60 år.

Men fyra av de skogsarbetare som redan hade sökt arbetstillstånd för att jobba på Svensk Skogsservice har tagit sig hit, plus ytterligare en tidigare anställd. De skulle alla ha kunnat vara i arbete sedan en vecka. Men när de besökte Migrationsverket fick de inget besked, utan skulle återkomma nio dagar senare på intervju.

Den frustration som Joakim Gustafsson har känt över väntetiden är ändå ingenting jämfört med den han känner efter att han i går fick ett annat besked från Migrationsverket. Myndigheten avslår ansökan om arbetstillstånd för 33 av de 53 skogsarbetare från Ukraina som planerat att jobba för honom den här säsongen.

Motivet: Eftersom det är krig i Ukraina bedömer Migrationsverket att det finns en risk för att de inte kommer att lämna Sverige efter att tillståndet har löpt ut.

- Är det så man svarar i krig? Är det humant? Den största risken som Migrationsverket ser är att vi i Sverige råkar ut för att de stannar kvar, säger Joakim Gustafsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Realtid krönika 22-03-18:

Är det människoexploatering att arbeta under orimliga arbetsvillkor? till sidans topp

Högsta domstolen har för första gången avgjort ett fall om människoexploatering. I denna analys får du ta del av JP Infonets expert Bo Ericsons redogörande för avgörandet och hans egna reflektioner. Bland annat diskuterar han vad som krävs för att straffa den vars affärsidé är att för egen vinnings skull utnyttja andra människors utsatthet och nöd genom att lura in dem i arbete under vedervärdiga förhållanden.

(...)

OMSTÄNDIGHETERNA I DET AKTUELLA MÅLET

Ett gift par från Bangladesh kom till Sverige hösten 2018. Makarnas avsikt var att mannen skulle arbeta medan kvinnan studerade. Det fanns också en tanke om att mannen själv skulle vidareutbilda sig i Sverige längre fram. Vid ankomsten till Sverige visade det sig vara svårt att hitta en bostad där båda två kunde bo. I samband med att de besökte en restaurang i Norrköping blev de erbjudna av restaurangägaren att bo i ett av rummen i en lägenhet i det hus där restaurangen var belägen. Makarna tackade ja och flyttade in. Några dagar efter inflyttningen träffades en överenskommelse om att makarna skulle arbeta i restaurangen. För arbetet skulle de få fri kost och bostad samt ytterligare ersättning med 100 kronor i timmen. Löftet om lön var avgörande för makarnas beslut att acceptera erbjudandet om arbete. Kvinnan arbetade därefter i restaurangen i drygt två veckor och mannen i cirka en och en halv månad. I mannens fall var det fråga om långa arbetsdagar, motsvarande i genomsnitt 69 timmar i veckan. Restaurangägaren hade aldrig haft för avsikt att betala någon lön i pengar och makarna fick därför aldrig någon annan ersättning för sitt arbete än förmånen av fri kost och bostad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 22-03-20:

Risk att flyktingar utnyttjas: "gamarna finns där" till sidans topp

Kvinnor och barn är särskilt utsatta när de flyr från krig. Polisen i Stockholm har inlett en särskild insats för att förebygga människohandel när flyktingarna anländer.

- Många av dem kan inte engelska och det är väldigt lätt att de hamnar hos fel personer, säger insatsledare Daniel Löfgren.

Över tre miljoner människor har flytt krigets Ukraina och nio av tio av dem är kvinnor och barn. FN:s flyktingorgan UNHCR är en av många aktörer som varnat för att just kvinnor och barn är extra utsatta när de befinner sig i främmande omgivningar och riskerar att utnyttjas av människohandlare.

- Det är tyvärr ingenting som överraskar över huvud taget. Vi har fått en del information från bland annat Polen. De såg redan på uppsamlingsläger och hotell att de här gamarna finns där och försöker hitta lämpliga offer, säger Mats Paulsson, senior utredare inom prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten känner hittills inte till några fall av människohandel i Sverige kopplade till ukrainska flyktingar. Däremot har det under möten med Polisen och Migrationsverket framkommit att personer som man är "fundersam till" synts till när flyktingar tagits emot.

"Fula gubbar"

I Stockholm har polisen fått signaler om att så kallade "fula gubbar" och "ljusskygga personer" har rört sig vid färjeterminalen i Nynäshamn och tagit kontakt med kvinnor. Uppgifterna kommer både från poliser på plats och från frivilligorganisationer som tar emot flyktingarna som anländer med färjor från Polen.

Hittills finns dock inga konkreta ärenden, men Stockholmspolisen har med anledning av informationen inlett en stor insats kallad "Accepto" för att förebygga och stoppa människohandel, vilket Expressen var först med att rapportera om.

- Det är det lägsta av det lägsta, att utnyttja människor som kommer från ett krig, är i total kris och har fått lämna allt. Det är fruktansvärt, säger insatsledare Daniel Löfgren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-22: Särskild polisinsats ska stoppa människohandel (Extern länk)

SvT Nyheter 22-03-23: Flyktingar riskerar falla offer för människohandel: "Något vi ser i alla kriser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-03-21:

Uppdatering om flyktingsituationen med anledning av Ukrainakrisen till sidans topp

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, hade en pressträff med en lägesuppdatering av flyktingsituationen fredagen den 18 mars.

Kriget i Ukraina har nu pågått i över tre veckor och är upphovet till den snabbast växande flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Över tre miljoner människor har nu tvingats fly Ukraina. Och än fler befinner sig på flykt i Ukraina.

Regeringen har bett Migrationsverket att ta fram scenarier och uppdaterade kostnadsberäkningar utifrån den uppkomna situationen.

Migrationsverkets huvudscenario är att ca 76 000 personer på flykt från Ukraina kommer att söka skydd i Sverige till och med juni 2022. I det högre scenario som Migrationsverket har beräknat kan ca 212 000 personer komma att söka skydd i Sverige till och med juni 2022. Men siffran är behäftad med stor osäkerhet kring hur många som kommer att söka sig till Sverige och hur många som söker skydd i andra EU-länder.

Generaldirektör Mikael Ribbenvik presenterade också aktuella siffror över antal personer som flytt från Ukraina och antal registrerade ansökningar hos Migrationsverket som i nuläget är omkring 14 000. Han berättade också att från och med måndag den 21 mars kommer det att vara möjligt att göra en digital ansökan för personer från Ukraina som söker om skydd. Det kommer att avlasta situationen vid Migrationsverkets servicecenter.

Se video från pressträffen (Extern länk)

Arbetsmarknadsdepartementet 22-03-21: Ukraina och den svenska arbetsmarknaden (Extern länk)

SvT Nyheter 22-03-18: Migrationsverket: 14 000 ukrainare har kommit till Sverige (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-18: Hundratals flyktingar kommer till Nynäshamn - varje dag (Extern länk)

Sveriges Radio Västernorrland 22-03-19: Migrationsverket nyanställer för att möta att fler söker asyl (Extern länk)

SvT Nyheter 22-03-23: Ygeman: Kan komma upp till 300 000 flyktingar från Ukraina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Malmöhus 22-03-17:

Fick jobb i Danmark - Migrationsverket kunde inte svara om det räckte till sidans topp

Ahlam Abdulmalik kom till Sverige 2019 och har idag tillfälligt uppehållstillstånd.

För att få stanna i Sverige permanent måste hon ha ett arbete och därför sökte och fick Ahlam jobb i Köpenhamn - men hon har inte kunnat få ett tydligt svar från Migrationsverket på frågan om ett jobb utanför Sverige kvalificerar för permanent uppehållstillstånd.

Detta då frågan inte har prövats rättsligt och inte är reglerad i utlänningslagen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 22-03-23:

Här kan nyanlända ungdomar skejta: "Mycket skratt och glädje" till sidans topp

Skate Nation startar upp kostnadsfria träffar för nyanlända ungdomar i Borlänge där syftet är att träffas och lära sig åka skateboard och på så sätt komma in i det svenska samhället.

"Dom flesta kan lära sig åka skateboard, det är mycket skratt och glädje.

Vi hoppas att de här barnen och ungdomarna ska hitta ett sammanhang", säger Niklas Persson, lokal projektledare vid Skate Nation.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Örebro 22-03-21:

Lucy och Fadi kom som flyktingar 2015 - nu driver de restaurang till sidans topp

Lucy Janesian och Fadi Fansah kom till Sverige som flyktingar från Syrien 2015. Då bodde de hemma hos Karin som öppnat sitt hem åt dem i Bredsjö i Hällefors kommun.

Nu bor de i Örebro där de driver en egen restaurang - och har planer på att öppna fler.

"Det går bra nu", säger Fadi Fansah, men han minns hur tufft det var när han först kom till Sverige.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 22-03-20:

Utrikes födda fortsätter att bli diskriminerade till sidans topp

Forskare: Ingen förbättring de senaste 20 åren - det behöver vi ändra på nu

Frågan om flyktingmottagande aktualiseras på nytt när miljontals ukrainare är på flykt undan krig.

De senaste dagarna har vi kunnat ta del av uppgifter om att allt fler människor, oberoende av politisk hemvist, ställer sig positiva till att ta emot flyktingar.

Frågan om flyktingmottagning är nära förknippad med frågan om integration av utrikes födda på arbetsmarknaden. Det är i dag väl känt att det finns stora skillnader mellan inrikes födda och framförallt utrikes födda från länder utanför Europa vad gäller integration på arbetsmarknaden och segregationen på bostadsmarknaden.

Utrikes födda från länder utanför Europa har i genomsnitt lägre arbetsinkomster och sysselsättning än såväl inrikes födda som utrikes födda från länder i Europa. Vidare har boendesegregationen ökat de senaste årtiondena.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

SvT Nyheter 22-03-18:

M kräver stopp för kvotflyktingar - S: Inte uteslutet till sidans topp

Moderaterna kräver att Sverige omedelbart fryser mottagandet av kvotflyktingar för att kunna lägga alla resurser på personer som flytt från Ukraina, skriver Expressen. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) menar att det är för tidigt att tala om ett stopp nu, men att ett sådant alternativ inte kan uteslutas.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Sverige brukar ta emot 5 000 kvotflyktingar per år, enligt Migrationsverket.

Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson, säger till Expressen att det är "helt orimligt, givet det stora behovet i vår närhet".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-03-16:

Sverige vill mota bort ukrainska flyktingar till sidans topp

Petter Larsson

Regeringens förslag om id-kontroller är motsatsen till talet om solidaritet

Mariupol brinner.

Kiev bombas.

Polen är ett flyktingläger.

Den folkliga solidariteten med de drabbade går som en löpeld över kontinenten.

Men på det svenska regeringskansliet filar man i stället på idéer om hur flyktingar ska hållas borta från Sverige.

Blott tre veckor in i kriget föreslås nu en ny lag som ska göra det möjligt för regeringen att på eget bevåg återinföra id-kontroller på bussar, tåg och båtar från utlandet, enligt samma modell som gällde 2016.

Den ukrainare som inte har fått med sig sitt pass, eller ens har ett giltigt, ska alltså hindras att ta sig till Sverige. Släpps de på en färja, väntar dryga böter för färjebolaget.

Ingen vet hur många de är. De allra flesta har förstås passet med sig. Men i en massflykt som denna kan det handla om åtskilliga hundratusentals personer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 22-03-23:

Vi ska visa solidaritet - inte upprepa 2015 till sidans topp

Maria Ferm, Rasmus Ling, Annika Hirvonen (MP)

Den här gången får det inte sluta med krav på stängda gränser. För i det läget kommer situationen för människor som flyr undan Putins bomber försvåras ännu mer - och situationen för de som strider mot Putins bomber bli svårare.

Flera miljoner människor är på flykt från Ukraina och i Ukraina. Solidariteten i EU behövs mer än på länge. När ukrainska män tvingas ta farväl av sina barn, systrar, kärestor eller mödrar vid gränsen för att ge sig tillbaka för att strida är det viktigt att vi i EU svarar med medmänsklighet och ansvarstagande för alla som splittrats från sina nära och tvingats ifrån sina hem.

De som flyr för sina liv nu från Ukraina är precis som vem som helst, precis som oss. Det enda som skiljer är var vi råkade födas. Detta gäller för varje person i världen som behöver fly, och denna situation är på det sättet lik alla andra. I första hand flyr människor till grannländer där de ofta har kontakter, men redan flyr många till Sverige och Ukrainas grannländer har redan tagit emot miljontals flyktingar. För bara några veckor sedan levde de som flyr från Ukraina vanliga normala liv, och nu har de tvingats lämna allt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Annika Hirvonen i Expressen 22-03-19: Vi har mycket att lära av det polska samhället (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 22-03-17:

Ingen oliktänkande ska lämnas ut till den ryska regimen till sidans topp

På onsdagen levererade Rysslands diktator Vladimir Putin ännu en svavelosande tirad. Det var under ett möte med bland annat guvernörer som skulle handla om centralmaktens stöd till landets regioner, för att lindra följderna av sanktioner.

Putin talade om behovet att "rena" Rysslands från "nationalförrädare" som påstods gå främmande makters ärenden. Sådant har hörts från honom förr. Men nu riktades budskapet för första gången till rika, mäktiga och regimen relativt närstående personer. Affärsmän som tjänar pengar i Ryssland, lever lyxliv utomlands och, med Putins ord, befinner sig i utlandet i kraft av sin "slavmentalitet".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 22-03-23:

"Ryska flyktingar förtjänar vårt stöd" till sidans topp

I skuggan av massflykten från Ukraina pågår en dramatisk men mindre uppmärksammad flykt från Ryssland av stora grupper i medelklassen och de intellektuella eliterna, som också behöver vårt stöd, skriver statsvetaren Benedicte Berner-Eyde.

Under tiden efter andra världskriget har Ryssland upplevt flera utvandringsvågor. Under den post-stalinistiska repressionen efter diktatorns död 1953 fullföljdes politiken att hålla de sovjetiska medborgarna inneslutna i det kommunistiska fosterlandet och tilläts blott ett fåtal att lämna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 22-03-18:

"Låt unga afghaner stanna när ukrainare strömmar in" till sidans topp

I ett läge ett läge med en ström av krigsflyktingar borde uppehållstillstånd ges till de flyktingar som redan finns i Sverige. Låt unga afghaner stanna när ukrainare strömmar in, skriver Jan Stattin.

Kriget i Ukraina berör oss djupt. På olika sätt kraftsamlar människor för att vara till hjälp.

Vi välkomnar flyktingar från Ukraina. Det handlar om vårt närområde och hotet från kriget känns nära även för oss.

Den positiva viljan känns stark och självklar, men denna vilja får inte utesluta andra. Nyss frös barn ihjäl vid polska gränsen, där höga skyddsmurar och soldater med vapen stoppade människor som pressats dit av den korrumperade belarusiska regimen. Den goda viljan får inte heller utesluta de flyktingar som redan finns i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-03-18:

Interpellationsdebatt: Inre utlänningskontroller till sidans topp

Interpellation 2021/22:294 av Maria Malmer Stenergard (M)

I tidningen Expressens publiceras uppgiften att de inre utlänningskontrollerna har minskat med så mycket som 80 procent över tio år, från 42 000 år 2012 till 9 000 år 2021. Siffran för år 2021 är preliminär, enligt uppgifter till Expressen. Utvecklingen de senaste åren är tydlig: Antalet kontroller har minskat.

Det är väl känt att alldeles för få som får avslag på sin asylansökan lämnar landet. Den reglerade invandringen har i praktiken delvis satts ur spel. Principen om att ett ja ska vara ett ja och ett nej ett nej tappar alltmer koppling till verkligheten. Det är också väl känt att många av dem som vistas utan tillstånd i Sverige hamnar i det som benämns som skuggsamhället, en svart ekonomi där människor exploateras.

Uppdraget att genomföra inre utlänningskontroller ligger på Polismyndigheten. I ett inslag i Ekot den 30 december 2021 menar Polisförbundets ordförande att det inte finns resurser för att leta efter tillståndslösa. Det är problematiskt i sig.

Ett annat problem är det mycket vaga uppdrag som regeringen har gett i Polismyndighetens regleringsbrev för år 2022: "Inre utlänningskontroll ska bedrivas i en för ändamålet tillräcklig omfattning och med adekvata resurser i hela landet. Förmågan att utföra inre utlänningskontroll ska också finnas inom all relevant verksamhet."

Det saknas såväl tydlig styrning som mätbara mål för polisens arbete med inre utlänningskontroller. Formuleringen om att inre utlänningskontroll ska bedrivas i "tillräcklig omfattning" kan anses ge uttryck för någon form av målsättning, men det kommer inte gå att mäta måluppfyllelsen. Regeringen ger inte ens det uttryckliga uppdraget att antalet inre utlänningskontroller ska öka i förhållande till föregående år, vilket är mycket allvarligt mot bakgrund av att de har minskat under många år, samtligt som skuggsamhället har ökat.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

(...)

Riksdagsdebatten med svar av justitieminister Morgan Johansson (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 22-03-22: Interpellationsdebatt av Adam Marttinen (SD) om inre utlänningskontroller (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-03-23:

Tillkännagivande: Uppmaningar till regeringen om det så kallade skuggsamhället till sidans topp

Riksdagen beslutade att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om skuggsamhället, det vill säga samhällsstrukturer som växer fram parallellt med välfärdssamhället. Det första tillkännagivandet handlar om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om

+ effektivare informationsutbyte mellan myndigheter

+ utökad informationsplikt för myndigheter och kommuner

+ DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring

+ anmälningsplikt för asylsökande

+ boendeskyldighet och elektronisk övervakning

+ förlängd preskriptionstid för avvisnings- och utvisningsbeslut

+ fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer.

Enligt det andra tillkännagivandet bör det införas ett förbud mot att kommuner ger ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd.

Riksdagens tillkännagivanden har sin grund i utskottsinitiativ, det vill säga att det är ett utskott som har tagit initiativ till förslagen och de kommer inte från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som är det vanliga.

I samband med att riksdagen gjorde tillkännagivandena behandlade riksdagen även ett trettiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör utlänningar i Sverige utan tillstånd. Riksdagen sa nej till förslagen i motionerna med motiveringen att de är helt eller delvis tillgodosedda genom de tillkännagivanden som beslutats.

Utskottets förslag till beslut: Två tillkännagivanden till regeringen om dels åtgärder mot skuggsamhället, dels ekonomiskt stöd till utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd. Avslag till samtliga motionsyrkanden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med motioner från ledamöterna, socialförsäkringsutskottets betänkande, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-03-23:

Svar på skriftlig fråga: Barn som flyr kriget i Ukraina till sidans topp

Fråga 2021/22:1274 av Tony Haddou (V)

Barn är särskilt utsatta i krig och konflikt. Hittills har över 3 miljoner människor flytt kriget i Ukraina. Omkring hälften av dem är barn.

Runt 100000 ukrainska barn bor på barnhem eller andra liknande institutioner. I februari attackerades ett hem för föräldralösa barn i staden Ochtyrka. En sjuårig flicka dog i anfallet.

Redan nu är situationen på många barnhem och institutioner svår. Det saknas bland annat mat, mediciner, el och ibland även vatten. I takt med att kriget intensifieras kommer sannolikt vården och omsorgen om barnen att försämras ännu mer.

Rädda Barnen och Unicef varnar nu för att barn på flykt kan fara illa, bland annat genom att bli offer för trafficking och sexuellt våld, att skiljas från sina föräldrar eller lämnas kvar på barnhem och liknande institutioner.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förhindra att barn på flykt blir offer för trafficking och sexuellt våld eller far illa på andra sätt?

Svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetsvärlden 22-03-22:

Migrationsforskaren: Hur kunde Magdalena Andersson vara så naiv? till sidans topp

Svenska politikers perspektiv har varit alldeles för kortsiktiga när de monterat ned beredskapen för flyktingmottagandet. Det menar Peo Hansen, professor i statsvetenskap och författare till boken "Migrationsmyten". "Politiken har fått oss att se på flyktingar som en kostnad när vi i själva verket blir mer och mer beroende av utrikesfödda för vår välfärd", säger han.

Genom EU:s massflyktdirektiv kan alla ukrainare som flyr den ryska invasionen stanna i Sverige i ett år utan uppehållstillstånd, med möjlig förlängning upp till tre år. Under denna tid har de rätt till skolgång och arbetstillstånd, såväl som vård och välfärd. Däremot är deras rätt till utbildning till begränsad och de har inte tillgång till svenska för invandrare.

Hur länge kommer dessa människor att bli kvar i Sverige? Om detta har ingen någon aning. Lika lite vet någon hur länge kriget i Ukraina kommer att fortgå och vad som kommer att följa på detta.

Bör förbereda för att flyktingar kommer att bli kvar

Givet detta anser Peo Hansen, professor i statsvetenskap Linköpings universitet, där han är verksam vid Institutet för migration, etnicitet och samhälle, att regeringen redan nu bör förbereda för att de flyktingar som nu kommer till Sverige kommer att bli kvar i landet under överskådlig tid.

- Den absolut bästa strategin är att planera långsiktigt. Vi vet inte när folk kommer att kunna åka tillbaka eller om de ens kommer vilja eller ha möjlighet att göra det. Därför måste vi planera för flyktingmottagandet så att det gör det möjligt för flyktingarna att så snart som möjligt komma i gång med sina liv. Vi har inte råd att chansa i det här läget.

Peo Hansen har just kommit ut med en bok om de ekonomiska diskussioner som kringgärdar flyktingmottagande - och som han menar bygger på felaktiga antaganden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 22-03-17:

Elsa Kugelberg: Rysk propaganda kommer försöka splittra flyktingopinionen igen till sidans topp

Efter 2015 underblåste ryska kanaler den europeiska islamofobin - nu är risken stor att man försöker mobilisera fördomar mot östeuropéer. Om vi ska stå enade i stödet för de ukrainska flyktingarna måste vi genomskåda propagandans rädsloargument, skriver Elsa Kugelberg.

Många har de senaste veckorna pekat ut hyckleriet i det europeiska flyktingmottagandet. Med rätta: asyl är en mänsklig rättighet oavsett varifrån man flyr. Men hur det kommer att gå för de ukrainska flyktingarna vet vi ännu inte. Till stor del avgörs det av vilka misstag från Putins tidigare krig EU väljer att lära av, och vilka som upprepas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 22-03-18:

Amat Levin: Vårt flyktingmottagande visar hur olika vi värdesätter liv till sidans topp

Att Sverige tar emot ukrainska flyktingar med öppna armar är fantastiskt. Men det borde inte vara kontroversiellt att peka på hyckleriet när man jämför med hur vi behandlar flyktingar från utomeuropeiska länder, skriver Amat Levin.

Just nu utspelas skräckscenarion i Ukraina och Putins invasion synliggör återigen krigets avgrundsdjupa mörker.

Något som också synliggörs är vår vana att värdera vissas liv högre än andras. Vi ser det i nyhetsrapporteringen: journalister som berörs extra mycket för att "blonda och blåögda" mördas eller säger sig vara chockerade över att förödelse har nått "en relativt civiliserad, relativt europeisk" plats. Vi ser det längs Ukrainas gränser där asiater, afrikaner och romer har avlöst varandra med vittnesmål om gränsvakternas diskriminering. Och vi ser det i hur våra politiker bemöter de som flyr. I stället för Revaprojekt pratas det nu att ukrainska pass ska fungera som färdbevis i kollektivtrafiken, medan man i Danmark gör undantag från den vanvettiga smyckeslagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle krönika 22-03-22:

Jiang Millington: Ni sa att Sverige var fullt - ni beter er osmakligt till sidans topp

Antalet flyktingar från Ukraina börjar närma sig tre miljoner enligt UNHCR, som räknar med att uppemot fyra miljoner kommer att tvingas fly Rysslands invasion. Till Sverige kan runt 200 000 personer söka sig, vilket är drygt 40 000 fler än rekordåret 2016. Nu, liksom då, reagerar människor med att snabbt organisera sig och dra i gång stödinsatser, erbjuda boenden, skjuts och hjälp med att söka asyl. Fördelen nu är att vi redan gjort detta en gång tidigare. Vissa verksamheter har fortsatt, som Refugees Welcome och natthärbärgen, ofta finansierade och organiserade av kyrkor. De kan snabbt skala upp aktiviteten igen, eftersom de har alla strukturer på plats.

Men många människor som öppnade sina hjärtan och sina hem för sex år sedan tvekar att göra om samma sak. Anledningen är att främlingsfientliga krafter fick övertaget i det offentliga rummet och drog med sig politiker i en tävling mot botten. I stället för erkännande av de stora uppoffringar som många gjorde, började det talas om godhetsknarkare, batikhäxor och barnlajvare. Migrationsverkets handläggningar blev inkonsekventa och oförutsägbara. Flyende människor gick från att vara flyktingar till migranter, till volymer, till bidragsmigranter, till kriminella.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 22-03-23:

Därför har vi större ansvar för Ukraina än för Somalia och Afghanistan till sidans topp

Att påstå att Sverige skulle ha ett lika stort ansvar och åtagande för flyktingmottagning, oavsett var i världen en flyktingsituation uppstår, är ogenomtänkt, omdömeslöst och rentav smaklöst.

Ukraina är definitivt i vårt närområde medan exempelvis Afghanistan, Somalia och Syrien inte är det, skriver Christian Sonesson (M) och Louise Erixon (SD).

Samtidigt som de ryska bomberna faller över Ukrainas befolkning så ser vi den största flyktingsituationen i Europa sedan andra världskriget. De allra flesta som flyr tillhör särskilt utsatta grupper bestående av barn, kvinnor och äldre, medan de flesta män och även många kvinnor stannar kvar och strider för sitt lands frihet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Haris Agic, replik i Expressen 22-03-26: Louise Erixon, din text är en samvetslös skymf (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 22-03-17:

Nu får det vara nog med sexualiserandet av vår solidaritet till sidans topp

Vinden har vänt i flyktingfrågan och den politiska sidan som tidigare förespråkade kulsprutor vid Öresundsbron visar nu en välvilja mot de ukrainska flyktingarna som inte vet några gränser. Visst skulle det vara osmakligt om någon nu fick för sig att kalla dessa manliga, nyvaknade flyktingaktivister för godhetsknarkare, och påstå att de bara är ute efter sex med de ensamma mammorna. Men det är exakt så som vi kvinnor som har hjälpt de ensamkommande har behandlats, skriver 90 kvinnor från Nätverket Nu är det nog.

Väpnade konflikter i världen, både längre bort och nu på helt nära håll, ställer stora krav på Sverige som mottagarland. Av tradition är det främst kvinnor som bär upp den praktiska, vardagliga hjälpen, oavsett vilka flyktingar det gäller.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren insändare 22-03-21:

Vill SD fortfarande ta värdesaker från flyktingar? till sidans topp

För en tid sedan kunde man läsa hos SD.se att partiet inte såg att det skulle komma några asylsökande från Ukraina till Sverige och förresten var Sverige fullt.

Men nu är vi där att vi tar emot flyktingar från Ukraina och de har rätt enligt EU att komma hit även utan asylansökan.

Ukrainska medborgare som kommer till Sverige behöver inte söka asyl eftersom EU den 4 mars satte det så kallade massflyktsdirektivet i bruk. Det innebär att de kan söka skydd i upp till tre år i ett EU-land och har rätt till uppehålls- och arbetstillstånd och sådant som skolgång för barnen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Europarådet 22-03-16:

The Russian Federation is excluded from the Council of Europe till sidans topp

In an extraordinary meeting this morning, the Committee of Ministers decided, in the context of the procedure launched under Article 8 of the Statute of the Council of Europe, that the Russian Federation ceases to be a member of the Council of Europe as from today, after 26 years of membership.

For information:

On 15 March, the Parliamentary Assembly unanimously adopted an Opinion which considered that the Russian Federation can no longer be a member State of the Organisation.

On 15 March, the Government of the Russian Federation informed the Secretary General of its withdrawal from the Council of Europe in accordance with the Statute of the Council if Europe and of its intention to denounce the European Convention on Human Rights.

On 10 March, the Committee of Ministers decided to consult the Parliamentary Assembly on potential further use of Article 8 of the Statute.

On 25 February, following an exchange of views with the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers decided to launch the procedure provided by Article 8 of the Statute and agreed to suspend the Russian Federation from its rights of representation in the Council of Europe, in accordance with its relevant Resolution on legal and financial consequences on the suspension.

Russia joined the Council of Europe on 28 February 1996.

Läs mer och hämta beslutet (Extern länk)

Europarådet 22-03-23: Russia ceases to be a Party to the European Convention on Human Rights on 16 September 2022 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.