fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 25 januari 2022

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-12-16:

Proposition: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem till sidans topp

Två EU-förordningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemensamt in- och utresesystem för elektronisk registrering av de tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa. Systemet syftar till att förbättra och effektivisera in- och utresekontrollerna vid de yttre gränserna och till att bidra till bättre möjligheter att identifiera personer som inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse inom medlemsstaternas territorium. Systemet ska även kunna användas av de brottsbekämpande myndigheterna för att förstärka den inre säkerheten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Förordningarna är direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige. De ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen ska fastställa.

I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem. Förslagen handlar om att en utlänning ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. De handlar också om behandling av de personuppgifter som tas vid kontroll och om regelverkets förhållande till annan reglering om behandling av personuppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Ludvig Aspling m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

Följdmotion av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-01-11:

Avveckling av EBO för att minska segregationen till sidans topp

Regeringen vill avveckla EBO. Ett tilläggsdirektiv till utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande planeras att beslutas i början av året. Syftet är att minska segregationen, en av regeringens viktigaste prioriteringar.

Regeringen vill avveckla EBO. Utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71) ska genom tilläggsdirektiv få i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta. Det kan exempelvis handla om att avskaffa dagersättningen under asyltiden om man inte bor i Migrationsverkets boenden. Tilläggsdirektiven planeras att beslutas i början av året.

- EBO har försvårat integrationen i Sverige. Därför vill regeringen avveckla EBO, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Att bryta segregationen är en av regeringens viktigaste prioriteringar. Regeringen bedömer att en avveckling av EBO under asyltiden skulle bidra till att minska problemen med segregation och till att öka den enskildes förutsättningar för integration bland annat genom att alla kommuner tar ansvar för mottagandet av nyanlända i större utsträckning än vad som sker idag.

Bakgrund

Redan i början av 2020 begränsade regeringen möjligheten för asylsökande att bo i eget boende, EBO, i områden med socioekonomiska utmaningar. I september förra året tillsattes också utredningen Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (dir. 2021:71) som bland annat har i uppdrag att föreslå hur en skyldighet för asylsökande att bo på så kallade mottagningscenter under den första tiden i Sverige kan utformas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-01-11:

Regeringen vill avveckla ebo-lagen: "Försvårat integrationen" till sidans topp

Regeringen vill avveckla ebo-lagen. En befintlig utredning får ett tilläggsdirektiv för att utreda hur det ska gå till.

- Ebo har försämrat integrationen, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) på en pressträff.

Den så kallade ebo-lagen, lagen om eget boende, innebär att en asylsökande som kommer till Sverige kan välja att ordna sitt boende på egen hand. Lagen infördes 1994 och gjorde det möjligt för asylsökande att ordna eget boende i stället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, till exempel hos vänner eller släkt, utan att förlora sitt bidrag.

- Syftet med reformen var bland annat att mottagandet skulle präglas av egen valfrihet och ökat eget ansvarstagande. Men det har lett till ökad segregation och ojämlikhet, säger Ygeman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Södertälje 22-01-18:

Östlin (S) välkomnar avskaffandet av EBO-lagen: Fungerar inte till sidans topp

Regeringen kommer med beskedet att man nu vill avskaffa EBO-lagen som säger att asylsökande kan välja att ordna boende på egen hand.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, är positiv då hon menar att lagen inte fungerar.

"Vi vet att det bästa sättet att komma in i samhället är att ha ett ordnat boende och få ett jobb", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 22-01-12: EBO-lagen kan avvecklas - "En kvinnofälla" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 22-01-21: Stjernfeldt Jammeh: "Staten måste ta större ansvar för integrationen" (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 22-01-21: Kommun kan stoppa flyktingmottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-01-21:

Remiss av SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. till sidans topp

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen betänkandet Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88). Övriga yttranden förvaras i departementet.

Se remissvaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-01-17:

Storbritannien/ UNHCR Observations on the Nationality and Borders Bill, as amended till sidans topp

1. When introduced in July 2021, the Nationality and Borders Bill followed almost to the letter the Government's New Plan for Immigration Policy Statement, issued on 24 March 2021, in some cases adding further restrictions on the right to claim asylum and on the rights of refugees. In October 2021, UNHCR therefore regretfully reiterated its considered view that the Bill is fundamentally at odds with the Government's avowed commitment to upholding the United Kingdom's international obligations under the Refugee Convention and with the country's long-standing role as a global champion for the refugee cause.

2. Since UNHCR published those observations a large number of amendments have been proposed, both by the Government and by other Members of Parliament. All of the Government amendments have been adopted.

3. UNHCR notes that none of the amendments that were adopted responded to the concerns expressed in its Observations, while some have only heightened those concerns. As the Bill makes its way through the Parliamentary process, UNHCR continues to stand ready to work with the Government to make the amendments necessary to bring the Bill into conformity with the United Kingdom's obligations under the Refugee Convention and international law.

4. We set out below our main areas of concern about the Bill, as amended, reflecting our supervisory role with regard to the 1951 Convention and its 1967 Protocol (together, "the Refugee Convention").

5. We also add our observations on several new provisions of the Bill, introduced at committee stage, that allow for the deprivation of citizenship without notice, or otherwise potentially without a fair hearing. UNHCR's offers these observations in its capacity as the Agency entrusted by the UN General Assembly with a global mandate to provide protection to stateless persons worldwide and for preventing and reducing statelessness.

(...)

Läs eller hämta hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Human Rights Watch 22-01-13:

Allmänt/ World Report 2022 till sidans topp

Our annual review of human rights around the globe

World Report 2022, Human Rights Watch's 32nd annual review of human rights trends around the globe, reviews developments in more than 100 countries.

In his introductory essay, Executive Director Kenneth Roth writes that autocratic leaders faced significant backlash in 2021, but democracy will flourish in the contest with autocracy only if democratic leaders do a better job of addressing global problems.

/From keynote:/

The conventional wisdom these days is that autocracy is ascendent, democracy on the decline. That view gains currency from the intensifying crackdown on opposition voices in China, Russia, Belarus, Myanmar, Turkey, Thailand, Egypt, Uganda, Sri Lanka, Bangladesh, Venezuela, and Nicaragua. It finds support in military takeovers in Myanmar, Sudan, Mali, and Guinea, and undemocratic transfers of power in Tunisia and Chad. And it gains sustenance from the emergence of leaders with autocratic tendencies in once- or still-established democracies such as Hungary, Poland, Brazil, El Salvador, India, the Philippines, and, until a year ago, the United States.

But the superficial appeal of the rise-of-autocracy thesis belies a more complex reality-and a bleaker future for autocrats. As people see that unaccountable rulers inevitably prioritize their own interests over the public's, the popular demand for rights-respecting democracy often remains strong. In country after country, large numbers of people have recently taken to the streets, even at the risk of being arrested or shot. There are few rallies for autocratic rule.

(...)

Ladda ned rapporten eller sök bland länder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 22-01-10:

Från Afghanistan/ EASO publishes a COI report on Afghanistan: Country Focus till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on Afghanistan. The report is titled 'EASO COI Report Afghanistan: Country focus' and covers initial developments since the Taliban takeover on 15 August 2021, namely the Taliban's government formation, policy making and policy implementation, as well as the situation under Taliban rule for the general population and for some specific groups or profiles. Security incidents and violence related to resistance, insurgent groups, terrorism and similar elements have also been included, as well as information on the general humanitarian situation. The report does not cover events after 8 December 2021.

The Taliban takeover of Afghanistan has manifested itself with high degrees of variability across the country. Although an interim government has been announced, the implementation of formal policy and sharia law seems to differ. For instance, there are regional differences in girls' access to secondary education, and there have been reports on local Taliban leaders, as well as Taliban fighters, imposing their own perception of sharia law related to areas such as dress codes, cutting beards, women's freedom of movement, and women's access to work. Such variability was also reported in Taliban fighters' adherence to the issued amnesty for persons affiliated with the former government, and in their response to demonstrations. There was also a reported uncertainty among the general population of which laws being in effect, making many conform with what they perceived as being in line with Taliban norms, such as wearing traditional clothing or women staying indoors, although such official regulations had not been issued.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 22-01-17:

Från Afghanistan/ Migrationsverkets riktlinjer om Afghanistan (på farsi/dari) till sidans topp

FARR:s artikel om Migrationsverkets ställningstagande om Afghanistan och om att ansöka om ny prövning (VUT) för afghaner finns nu på farsi/dari! Artikeln finns fortfarande även på svenska.

Nytt 24 januari! Båda artiklarna har fått ett tydligare stycke gällande hur du kan göra som har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 22-01-05:

Från Etiopien/ Returned Tigrayans detained, abused till sidans topp

Saudi Arabia should stop deporting Tigrayan migrants to Ethiopia

Ethiopian authorities have arbitrarily detained, mistreated, and forcibly disappeared thousands of ethnic Tigrayans recently deported from Saudi Arabia, Human Rights Watch said today. Saudi Arabia should stop holding Tigrayans in abhorrent conditions and deporting them to Ethiopia, and instead help the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) to provide them with international protection.

Ethiopian authorities have transferred Tigrayan deportees from Saudi Arabia to reception centers in Addis Ababa, Ethiopia's capital, where some were being unlawfully held. The Ethiopian authorities have also apprehended Tigrayan deportees at checkpoints on the roads to Tigray or at the Semera airport in the Afar region and transferred them to detention facilities in Afar or southern Ethiopia.

"Tigrayan migrants who have experienced horrific abuse in Saudi custody are being locked up in detention facilities upon returning to Ethiopia," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "Saudi Arabia should offer protection to Tigrayans at risk, while Ethiopia should release all arbitrarily detained Tigrayan deportees."

Various factors, including unemployment and other economic difficulties, drought, and human rights abuses, have driven hundreds of thousands of Ethiopians to migrate over the past decade, traveling by boat across the Red Sea and then by land through Yemen to Saudi Arabia.

In January 2021, the Ethiopian government announced it would cooperate in the repatriation of 40,000 of its nationals detained in Saudi Arabia, beginning with a 1,000 a week. Forty percent of the returnees from Saudi Arabia between November 2020 and June 2021 were Tigrayan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 22-01-10:

Från Etiopien/ Avrådan från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 10 januari 2022 beslutat om att ändra avrådan för Etiopien.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till hela landet med undantag för huvudstaden Addis Abeba, till vilken Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Avrådan gäller tills vidare.

Notisen på regeringens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena legal update 22-01-21:

Från Etiopien/ UK tribunal: Ethiopia still not safe for members of Oromo Liberation Front till sidans topp

On the 21 December 2021, the Upper Tribunal gave its decision in the case of AAR. The case concerns an Ethiopian asylum applicant of Oromo ethnicity who arrived in the UK in September 2017 as a minor. He applied for international protection on the basis that he had been persecuted, arrested and detained by the authorities for his participation in and support of the Oromo Liberation Front (OLF).

In May 2019, the Home Office rejected the applicant's asylum claim stating that it did not accept the applicant's history of arrest and detention and that Oromo political prisoners were being released in Ethiopia, the OLF was no longer banned and its leader had returned to Ethiopia. The First-tier Tribunal found the applicant's personal history credible but dismissed the appeal on the basis that the situation in Ethiopia had significantly improved.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-01-09:

Från Etiopien/ Flyktingar bombade av drönare i Tigray till sidans topp

Ett läger för människor som flytt sina hem i etiopiska Tigray har attackerats av drönare. Många människor har dödats, men det är ännu inte fastställt hur många.

Uppgifter om flyganfallen kom redan på fredagen, då rebellgruppen Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF) gjorde gällande att 56 civila människor i lägret hade dödats. TPLF är en av grupperna som strider mot centralregeringen i Addis Abeba.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 22-01-06:

Från Kazakstan/ Avrådan från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från icke nödvändiga resor till Kazakstan.

Beslut om avrådan togs den 6 januari. Avrådan gäller tills vidare.

Notisen på regeringens hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lighthouse Reports 22-01-10:

Från Syrien/ Syrians fleeing Denmark till sidans topp

Mapping the desperate refugees and fellow EU countries facing the fall-out from Copenhagen's decision to declare Damascus safe for returns

Since Denmark became the first major European country to tell Syrians to return to Damascus in 2019, very few have gone back. Copenhagen cannot put refugees on planes back to Syria as it does not have diplomatic relations with Damascus.

But if the aim was simply for refugees to leave Denmark, it has worked. Facing indefinite detention with the threat of deportation hanging over them, hundreds of Syrians have fled elsewhere in Europe: the Netherlands, Sweden, Germany and Belgium, amongst other countries.

Like the rest of Europe, these countries disagree with Copenhagen that it is safe to send refugees back to Syria. Now they have to decide whether EU member Denmark is still a safe country for Syrians.

Europe's selective approach to solidarity over migration - cooperating over returns but not over basic standards on protection for refugees or when it's safe to send them back - has created a dilemma.

Under the Dublin regulation, refugees should be sent back to the first EU country where they applied for asylum and in Sweden, most Syrians are being automatically returned to Denmark. But as Denmark is threatening to send Syrians to Damascus, courts in other European countries are considering whether sending Syrians to Denmark may break European rules on returning refugees to danger.

Greece and Hungary's treatment of refugees has already tested the Dublin system - now the situation in Denmark has made it clear that major contradictions exist at the heart of the EU.

METHODS

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE News 22-01-14: MEPs confront danish minister on rogue asylum policies as Syrians flee to other member states (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

AYS 22-01-10:

Attacks and detention as the latest fruit of the EU's deal with Libya till sidans topp

The exacerbation of the horrible situation and state people are being pushed back to in Libya as a result of the futile arrangement between Libya and Italy/EU is leading to more tragic events. The raids of last October were not the end of Libyan torture for people on the move who are currently in the country. More than 600 people were attacked and detained by Libyan authorities in front of a former community development centre in Tripoli this Monday. The government and police forces were reportedly burning down tents and trying to move people to detention centres by force.

As the already weak trust in the UN agencies is disappearing due to the lack of consideration for the people's concerns in the country, the question remains what the UNHCR's purpose on the ground is, in the middle of the Libyan restrictions, the EU's (well funded) wish to keep the people on the African continent, and the needs of the people whom the agency representatives simply refer to as "protesters"s they reportedly said that the only thing they can is organise evacuation flights (Niger, Rwanda), but that number has been rather low as well. The deal with Libya is obviously leading only to more victims and constant state of insecurity for the people on the move.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 22-01-16:

Danmark utlovade vaccin till Rwanda i diskussioner om asylcenter till sidans topp

I samma möte som Danmark diskuterade planerna på ett mottagningscenter för asylsökande i Rwanda, lovade den danska regeringen att donera 250 000 doser vaccin utanför Covax-programmet. Det skriver den danska tidningen Jyllands-Posten.

Under de senaste åren har den danska regeringen aktivt sökt efter länder som är redo att härbärgera asylsökande som skulle flygas direkt till ett tredje land i stället för att vänta på sitt asylbesked i Danmark. Rwanda, en diktatur i Centralafrika som styrs med järnhand av president Paul Kagame, har varit ett av länderna som visat intresse för det kontroversiella upplägget.

Om asylsökande till Danmark skulle befinna sig i Rwanda skulle diktatorn få ett stort inflytande över dansk hantering av asylsökande, samtidigt som dessa personer skulle berövas sina demokratiska rättigheter i väntan på beslut. Danmarks möjlighet att med diplomati påverka Rwanda i en demokratisk riktning skulle dessutom bli kraftigt kringskuren.

Nu skriver den danska tidningen Jyllands-Posten, att danska diplomater lyft upp en "förväntad vaccindonation" på 250 000 doser från tillverkaren Johnson & Johnson, i samma möte som man talat om asylcentret.

Jyllands-Posten har begärt ut korrespondens och mötesanteckningar från danska myndigheter. Tidningen skriver att Anders Tang Friborg, som är särskild migrationsambassadör med uppdraget att starta asylcenter i tredje land, i september landade i Rwandas huvudstad Kigali för att träffa representanter för den rwandiska regeringen. Det var vid dessa möten, där även migrationsdepartementets Grith Nørgaard deltog, som diskussionen kom att handla om doserna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-01-17:

Spanien/ Över 40 befaras drunknade utanför Marocko till sidans topp

Minst 43 migranter befaras ha drunknat när deras båt kapsejsade utanför Tarfaya vid Marockos södra kust. Det uppger den spanska asylrättsorganisationen Caminando Fronteras. Bland de döda finns tre spädbarn.

Båten var på väg mot Kanarieöarna, tio mil från Tarfaya, när olyckan inträffade.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-01-04:

Grekland/ AYS Special from Serbia, Turkey and Greece: Cubans on the move till sidans topp

Though it is seldom reported on, hundreds of Cubans have arrived in the Balkans and Greece in recent months. Often arriving via Russia, they have faced violence and difficulty in accessing asylum and have even been pushed into Turkey having never before been there.

Cubans have been present on the Balkan route for at least a decade, but numbers seem to have increased sharply in the past couple of years. No data is available documenting this phenomenon, but it is increasingly visible to teams in the field as well as organisations providing legal support to asylum seekers in Belgrade.

Eduardo Castano, an asylum seeker who arrived 5 years ago in Belgrade and was granted a subsidiary protection by Serbian authorities, states that getting refugee status in Serbia is literally impossible. He waited for about 2 years to complete the process. Having applied once and appealed a negative decision, he received another negative decisions and was granted subsidiary (humanitarian) protection instead. He reports a general lack of understanding among the Cuban community in Serbia of what the asylum process is, but a fair number of people would like to stay and settle down in Serbia unlike other communities who use Serbia as a transit country towards the Schengen area.

In Greece, Cubans are not recognised as asylum seekers, and even if they were to attempt to file an asylum claim, they must now do so either at a hotspot on one of the islands or near the Evros border, which is non sensical for someone who is not using any of those routes, or through Skype which does not have a Spanish service and is notoriously difficult to get through on, sometimes taking years.

On the 29 October 2021, approximately 85 Cubans accidently ended up trying to leave on the same plane from Zakynthos to Milan. They were beaten, detained, and told to leave the territory without the opportunity to apply for asylum.

Reasons for Leaving and Routes

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 22-01-09:

Grekland/ Treårings kropp återfunnen utanför grekisk ö till sidans topp

Kroppen av ett litet barn hittades i Egeiska havet under lördagen, två veckor efter två dödliga olyckor i området där båtar med migranter tagit in vatten, uppger AP.

Offret hittades utanför ön Naxos och myndigheterna uppskattade sent på lördagen att barnet, som var 85 centimeter lång, var ungefär tre år gammal.

Kroppen kommer att föras till Pireus, en hamn i huvudstaden Aten, för rättsmedicinsk undersökning.

Under torsdagen hittades fyra andra kroppar som tillhörde en man, en kvinna och två yngre flickor, tre utanför Naxos och en utanför den närliggande ön Paros.

Olyckorna i december

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 22-01-14:

Polen/ Belarus and Poland enact brutal violence, Lithuania lifts state of emergency till sidans topp

As the EU's border and coast guard agency, Frontex, tallies 8,000 "illegal border crossings" into the EU from Belarus in 2021, rights groups continue to document violence, torture, abuse and freezing temperatures faced by people on the move at the border. Médecins Sans Frontières (MSF) have been forced to leave the border zone and a Polish organisation has reported arrests and intimidation of staff in an ongoing crackdown on aid groups attempting to help migrants. While the Lithuanian state of emergency - in place since November - has been lifted, well-documented pushbacks and ill-treatment in reception centres remain uninvestigated.

In 2021, attempts by the Belarusian regime to harness asylum seekers as a political threat led to almost 8,000 detected crossings of the EU's eastern borders, Frontex has said. This is 13 times the number detected on this route in 2020, and 12 times that of 2019. According to the agency, the main nationalities recorded were Iraqi, Afghan and Syrian. Systematic pushbacks - enabled by the manipulation of Polish, Lithuanian and Latvia laws to contravene international standards - have prevented many more crossings.

Of those few who managed to enter the EU, many did so to seek asylum, often in Germany. German federal police registered a total of 11,213 entries from Poland alone in 2021. Germany received 28 per cent of the EU's asylum seekers in 2021 - 53 per cent of the asylum seekers registered in the key EU member state in first 11 months of 2021 were not listed in EURODAC, the database that establishes an asylum seeker's first state of entry.

New testimonies of abuse and pushbacks by Belarus and Poland show the disregard of both states for human dignity at the border. According to an Amnesty International investigation, asylum seekers are subject to "hunger, exposure and shocking levels of brutality from Belarusian forces repeatedly forcing them into Poland where they are systematically pushed back by Polish officers".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 22-01-17:

Polen/ Tusentals har flugits hem från Belarus gräns till sidans topp

Irak har flugit hem nästan 4?000 av sina medborgare som suttit fast vid gränsen mellan Belarus och EU.

Beskedet kommer i svallvågorna av hård kritik från FN och EU mot Belarus grannländer för att de stoppat migranter som försökt korsa gränsen.

Sedan den 18 november har Iraks regering organiserat tio flyg från Bagdad till Vitryssland för att repatriera sina medborgare.

- Vi har kunnat repatriera omkring 4?000 irakier som suttit fast vid Belarus gräns mot Polen, Litauen och Lettland, säger Iraks utrikesminister Fuad Hussein på en presskonferens i Bagdad med sin litauiska motsvarighet Gabrielius Landsbergis.

Utrikesdepartementet talesperson Ahmed al-Sahaf uppgav efter presskonferensen att 3?817 irakiska migranter har repatrierats från Vitryssland och 112 från Litauen.

Hård kritik

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-01-21:

Polen/ Poland's top court rules media ban at border illegal, but ban will likely remain till sidans topp

Poland's Supreme Court issued a landmark ruling earlier this week on the highly controversial media ban at its Belarusian border, saying that restricting press access to the border zone was illegal and violated the country's constitution.

The media ban has been in effect since last September, when larger numbers of people on the move started entering Poland from Belarus and Poland declared a state of emergency. The central government shut down a designated strip of land at the border to prevent anyone who was not a resident of the area from entering the zone. This included doctors, aid volunteers and journalists.

Tuesday's ruling saw the judges note that the Polish constitution guarantees "the right to circulate freely on Polish territory" and "to collect and publish information." Judges said of the media that "it is not justifiable to state that this particular professional group threatens" the state.

In fact, the Supreme Court found that denying entry to the zone is contrary to the Constitution, which prohibits limiting rights related to the protection of life and human dignity. The Council of Ministers, which imposed the ban, does not have the right to do so, the Court said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-01-14:

Storbritannien/ Channel: Crossings soar in 2021 with no legal routes, resettlement flops till sidans topp

In 2021, three times as many attempts to cross the Channel were recorded as in 2020. France is calling for an EU-UK treaty to open up "legal means" of reaching Britain, while UK officials say the hardline Nationality and Borders Bill will address the issue. In Calais, Afghans who fled the Taliban risk dying in freezing temperatures as NGO activities are limited by a 600,000 GBP loss of charity funding. The "warm welcome" the UK promised to Afghans in August is yet to eventuate: only a single family has benefitted from the Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS).

35,382 people were recorded by French authorities as attempting to cross the Channel in 2021. 8,600 of those were rescued by French police while in distress at sea. This represents a three-fold increase on 2020, when much border-crossing was halted by the pandemic. Furthermore, French monitoring of the strait may be improving as the UK pressures its neighbour to "do its part" in controlling migration. The driver of risky journeys remains the lack of safe routes to seek asylum. According to Clare Moseley, founder of Care4Calais: "[Channel refugees] are some of the most vulnerable people in the world, having lost family members in bloody conflicts, suffered horrific torture and inhumane persecution. The Government tells us that people should travel by legal means, but if this were truly possible why would so many be risking their lives in flimsy boats?"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Telegraph January 2022:

Europa/ Fortress Europe till sidans topp

by Jennifer Rigby and James Crisp

BILDBERÄTTELSE OM FORT EUROPA - SCROLLA FÖR ATT SE MURARNA

Se bildberättelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Migrationsverket 22-01-17:

Statens servicecenter erbjuder Migrationsverkets tjänster på fler orter till sidans topp

Nu kan besökare till de statliga servicekontoren även få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster på servicekontoren i Eskilstuna, Jönköping och Linköping. Detta då pilotprojekt utökas med syfte att utreda möjligheten till samverkan på fler servicekontor.

Den 1 september 2021 sjösattes ett pilotprojekt mellan Migrationsverket och Statens servicecenter. Sedan dess kan besökare till de statliga servicekontoren i Borlänge, Mariestad och Visby få hjälp med Migrationsverkets digitala självbetjäningstjänster.

Den 17 januari, läggs Eskilstuna, Jönköping och Linköping till i pilotprojektet samtidigt som slutdatum flyttas fram, från februari i år till september.

Målet med pilotprojektet är att bedöma vilka tjänster servicekontoren ska kunna utföra åt Migrationsverket, utifrån juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

Migrationsverkets tjänster på servicekontor

Besökare till Migrationsverket kan få hjälp med digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Servicehandläggarna kan också hjälpa till att skriva ut underlag och blanketter samt ta emot handlingar som vidarebefordras till Migrationsverket. Går inte frågorna att lösa med hjälp av allmän information och stöd i digitala tjänster kommer servicehandläggarna istället att hänvisa till rätt instans på Migrationsverket.

På Statens servicecenters servicekontor ges sedan tidigare vägledning och service till privatpersoner och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 22-01-20:

Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 till sidans topp

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 (RiR 2021:24).

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017-2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar för att minska risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad produktivitet i samband med omställningar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamheter som finansieras med skattemedel bedrivs så ändamålsenligt och effektivt som möjligt och att anslagen anpassas till det. Regeringen anser att det fanns grund för att anta en bättre produktivitetsutveckling under åren 2017-2020 än vad som realiserades. I budgetpropositionen för 2022 har föreslagna besparingar fördelats enligt en trappa för att skapa en långsiktig planeringshorisont för myndigheten att fortsätta sin omställning och effektivisering. Regeringen kommer att fortsätta att följa myndighetens omställning och effektivisering genom en tät dialog och eftersträvar en långsiktig och förutsägbar styrning.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens problembeskrivning som leder fram till den andra och tredje rekommendationen, men anser att det åligger myndigheterna att se över och förtydliga interna rutiner som följer av de lagar och förordningar som reglerar hantering av sekretessbelagd eller integritetskänslig information eller avveckling av statliga tillgångar.

(...)

Läs mer och hämta regeringens skrivelse, innehåller även Riksrevisionens rapport (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 22-01-21:

Förskola i Flen nekade asylsökande barn att ställa sig i kö till sidans topp

Ålidens förskola i Flen nekade i höstas asylsökande barn att ställa sig i kön för att få börja på förskolan. Det visar en granskning från Flens kommun.

Föräldrar till asylsökande barn har berättat för kommunen att förskolans rektor ska ha sagt att asylsökande barn inte får ställa sig i kön. Men skollagen säger att de har samma rätt till förskola som barn som är folkbokförda i Sverige.

Förskolans skolchef, Jan Rosman, förklarar att man nekade barnen en köplats av ekonomiska skäl då verksamheten får mindre pengar för ett asylsökande barn än ett barn som är folkbokfört i kommunen.

Enligt Jan Rosman berodde deras agerande på att de fått felaktiga uppgifter från kommunen.

- De svarade oss att: "det får ni göra, ni får neka asylsökande".

Bemötande

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-01-08:

Fler asylsökande ska få vaccin till sidans topp

Från och med torsdag i nästa vecka börjar Region Skåne att erbjuda vaccinationer på vårdcentralen Flyktinghälsan i Malmö.

Det är ett samarbete mellan sjukvården, kommunerna och Länsstyrelsen för att nå fler asylsökande.

"Vi har vaccinerat väldigt mycket på bland annat SFI men det har inte räckt till, därför gör vi det här", säger Maria Lindqvist, delprojektledare för vaccinationer inom Region Skåne.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 22-01-17:

Hur kan man hjälpa flyktingar att överleva mentalt? till sidans topp

Flyktingar är en grupp med sämre psykisk hälsa än befolkningen i allmänhet. Depressioner, ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och suicid är vanliga. Här finns många faktorer som bidrar: erfarenheter av krig och kaos, livshotande händelser, förluster av närstående, ovisshet inför framtiden.

(...)

Maria Sundvall, överläkare i psykiatri på Transkulturellt centrum, Region Stockholms, påpekade i en artikel 2017 att psykiatrin måste ha en helhetssyn på människors psykiska lidande. Detta blir än tydligare i mötet med asylsökande och flyktingar. "I de asylsökandes fall kan den oerhörda stressen i den aktuella situationen till exempel leda till självmordshandlingar utan att kriterier för något psykiatriskt syndrom är uppfyllt. Det är en myt att bara den som är psykiskt sjuk kan begå självmord."

I sin doktorsavhandling 2021 jämförde Sundvall vården för asylsökande psykiskt sjuka med vården för personer med personnummer. Hon konstaterade brister i kommunikation och utredning. "De traumatiska upplevelser som kvinnorna hade utsatts för uppmärksammades sällan under vårdtiden. Inte heller utforskades kulturella aspekter och kvinnornas egna tankar kring självmordsförsöket dokumenterades inte. Behandlare och patienter hade olika perspektiv på situationen, perspektiv som aldrig möttes, och resultatet tycktes bli en upplevelse av maktlöshet hos bägge parter." Uppföljningen av de asylsökande kvinnorna var betydligt sämre än för andra kvinnor, trots att de varit sjukare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa 22-01-14:

Frankrike/ Frankrike och Paris i november 2021 till sidans topp

Annette Rosengren

Tillbaka i Paris efter två år, med vaccin i kroppen och innan coviden ökade till nya toppar.

Fortfarande för få asylboenden men pandemin gjorde att nya boenden öppnades upp 2020. Inga stora tältläger, men fortfarande sover flyktingar på gatorna. Många får Dublin vid registreringen, 70 % enligt en av organisationerna, många befinner sig i Dublins 18 månader, och det tar lång tid att få uppehållstillstånd. Procentuellt anses alltså fler ha Dublin 18 månader i dag än 2018 när jag först började vara i Paris, och det gör ju att det tar lång tid innan en ens kommer in i asylprocessen. I våras 2021 kom också min bok JAG BODDE I SVERIGE - om unga svenskafghaner som flydde till Frankrike (2021). Det här besöket nu i november blev delvis återträff med några av killarna.

För att uppdatera mig var jag på några dagcenter för flyktingar och migranter (män), träffade Utopia 56 en kväll på torget framför Hotel de Ville mitt i Paris, träffade Sahra Brachet och Monika Schwarz från Lamsf - Les Amis des migrants suédophones en France - och var i Svenska kyrkans spåkcafé i franska för nybörjare. Från Sverige kommer knappt några afghaner längre, vilket är logiskt eftersom Sverige stoppade deportationerna till Afghanistan i somras. Men hur blir det framöver?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: Aman: JAG HAR SJÄLV FÅTT SÅ MYCKET HJÄLP (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: De håller på att bygga sina liv i Frankrike, men nu när talibanerna har tagit makten igen måste de hjälpa föräldrar och syskon (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: Hon beslöt att de måste lämna Sverige (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: Paris i november 2021: I VÄNTAN PÅ TRYGGHET, nr 1 (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: Paris i november 2021: I VÄNTAN PÅ TRYGGHET, nr 2 (Extern länk)

Vårt Europa 22-01-14: Svenska kyrkan i Paris hotas av försäljning. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Seimas (Litauens riksdag) 21-10-15:

Litauen/ Ombudsman report on human rights and freedoms in accommodation till sidans topp

After assessing the human rights of foreigners in places of temporary accommodation, the Seimas Ombudsman, Head of the Office Augustinas Normantas submitted a report recommending the Prime Minister Ingrida `imonyte to pay attention to violations identified in the report and take all measures to ensure that admission of foreigners fully complies with the European and international law, in particular the European Convention on Human Rights and the Convention Relating to the Status of Refugees, signed in 1951.

In his report, the Seimas Ombudsman notes that the restriction of migrants freedom, which lasted for an average of forty days without adequate provision of material reception conditions, hygiene, weather-appropriate clothing, footwear and the right to privacy, equals to inhuman or degrading treatment prohibited under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The same conclusions were reached by the Seimas Ombudsman after assessing the provision of the right to adequate food in places of temporary accommodation of foreigners based in the units of the State Border Guard Service (SBGS).

Mr. Normantas pointed out that the implementation of the right of foreigners to the highest available standard of health care in the accommodation places of foreigners is not properly ensured, and the procedures for assessing the vulnerability of foreigners as well as identifying special needs in their temporary accommodation are not clear and uniform. In addition, the special needs, children rights and legitimate interests not of all vulnerable persons are safeguarded; therefore it can be assumed that conditions in places of temporary accommodation of foreigners are inhuman and degrading, which is strictly prohibited under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-01-21:

Etiopien/ Deteriorating conditions putting Eritrean refugees at grave risk in Tigray till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is deeply alarmed at the deteriorating conditions faced by Eritrean refugees in the camps in Tigray.

After three weeks with no access due to the security situation, UNHCR staff managed to reach Mai Aini and Adi Harush refugee camps in the Tigray region of Ethiopia earlier this week for the first time since the recent air strikes in and near the camps. Our team found refugees scared and struggling to get enough to eat, lacking medicine and with little or no access to clean water.

Refugees told UNHCR of increasing preventable deaths - more than 20 over the last six weeks - linked to the overall decline in conditions, and in particular the lack of medicine and health services. The clinics in the camps have been essentially closed since early January when they finally completely ran out of medicine.

The lack of fuel means that clean water can neither be pumped nor trucked to the camps, with refugees resorting to collecting water from streams that are rapidly drying up, leading to a severe risk of water-borne diseases.

Despite concerted efforts, the complete inability to move supplies into the region means that extreme hunger is an increasing concern. With food running out in the camp and no additional stocks available for distribution, refugees told us they had resorted to selling their clothes and few belongings to try to get food.

Basic services for Eritrean refugees in the two camps have been severely compromised for many months due to the security situation. The desperate situation in these camps is a stark example of the impact of the lack of access and supplies affecting millions of displaced persons and other civilians throughout the region.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 22-01-10:

Libyen/ Över 600 migranter gripna i Libyen till sidans topp

Libyska myndigheter grep under natten till måndag över 600 migranter utanför ett nedlagt hjälpcenter i Tripoli.

Det uppger norska biståndsorganisationen Flyktninghjelpen och den USA-baserade flyktinghjälporganisationen International Rescue Committee (IRC) i ett gemensamt uttalande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

ECHR 22-01-03:

Tidsfristen för anmälan till Europadomstolen ändrad från sex månader till fyra till sidans topp

/Från informationssidan på svenska:/ Genom protokoll nr 15 till konventionen minskas tidsfristen för att lämna in en ansökan till domstolen från sex till fyra månader, räknat från den dag då inhemska rättsmedel uttömts. Denna nya fyramånadersregel träder i kraft den 1 februari 2022, efter en övergångsperiod.

Pressrelease:

From 1 February 2022 the time-limit for applying to the European Court of Human Rights will be four months from the final domestic decision

From 1 February 2022 the time-limit for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced from six months to four months from the final domestic judicial decision in the case (usually a judgment of the highest court in the country concerned).

The change to the time-limit for applying to the Court arises out of Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights, which has been signed and ratified by the 47 member States of the Council of Europe. This text amending the Convention entered into force on 1 August 2021 but provided for a transition period before the change became effective. As the transition period ends on 1 February 2022, from that date onwards applicants and their lawyers will have to comply with the new time-limit; if they do not, their application will be declared inadmissible.

The four-month time-limit for applying to the Court after the final domestic decision is one of the admissibility criteria laid down in Article 35 of the Convention. If even one of these criteria is not met the application will be declared inadmissible, which is why it is essential to comply with all the requirements when submitting an application to the Court.

Läs mer på svenska om hur ansökan går till (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Elena legal update 22-01-14:

Azerbaijan violated Article 8 by refusing residency to the children of refugees till sidans topp

On the 13 January 2022, the ECHR released its decision in the case of Hashemi and others v Azerbaijan. The case concerns seven applicants and their families who fled Afghanistan or Pakistan between 1993-2010. On arrival in Azerbaijan, the applicants were given a letter of protection from the Office of the UN High Commissioner for Refugees, however the national authorities refused to issue an identity card and acknowledge as citizens their children who have since been born in Azerbaijan. The applicants unsuccessfully appealed against this refusal to the Baku Administrative and Economic Court, claiming under the principle of jus soli that the children were Azerbaijani citizens from birth. The applicants' claims were again rejected on appeal on the basis that the parents had another citizenship and subsequently the applicants brought their case to the ECHR on the grounds of Article 8 of the Convention.

The Court considered that as an identity card is necessary for the effective exercise of many of the rights which only citizens can claim, the deprivation of which constitutes an interference with these rights, and therefore with the right to private life as guaranteed by Article 8. Following this, the Court determined that the next consideration to be made is whether the interference with the applicant's children's rights were arbitrary or not, by investigating whether they benefited from procedural guarantees. In this regard, the Court noted the amendment to domestic law which came into force in May 2014 and introduced restrictions on Azerbaijani nationality for children born on the territory to foreign parents. However, the Court found significance in the fact that the children concerned were in possession of birth certificates issued by the Azerbaijani authorities before the legislative change in May 2014.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Affaire Hashemi et autres c. Azerbaïdjan, Requête no 1480/16 et 6 autres (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-01-25:

Afghanistan-ärende i Europadomstolen stryks på grund av verkställighetsstopp till sidans topp

En kvinna vars utvisningsärende väntade på prövning i Europadomstolen har fått ärendet struket från listan på grund av att Sverige tillfälligt stoppade verkställigheter till Afghanistan.

Application no. 43654/18, S.S. against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-01-25:

Asylprocedur för konvertit från Afghanistan underkänd av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Målet gäller en ung man född i Iran som sökt asyl 2015 med sin familj. Under väntetiden kom han och hans bror i kontakt med Pingstkyrkan. Han tog upp sin konversion som asylskäl men fick avslag, trots att brodern blev trodd. Mannen ansågs ha gett vaga svar och svarat om sin upplevelse av kyrkan istället för om sin personliga omvändelse. Konversionen ansågs inte genuin. Domstolen gjorde samma bedömning, men rådmannen reserverade sig eftersom hon ansåg att mannen utifrån sin bakgrund hade lämnat en detaljerad och trovärdig berättelse och redogjort för skillnader mellan religionerna. Efter domen har mannen delat sina spelningar med ett kristet band, andra kyrkliga aktiviteter, bibelcitat mm till 12.000 följare i sociala medier. Detta ledde till dödshot man han nekades ny prövning eftersom konversionen redan var prövad. Ärendet togs upp av FN:s kommitté mot tortyr (CAT) men när kommittén nu skulle ta beslut kunde mannen förväntas få en ny prövning i Sverige. Trots detta valde CAT att behandla målet med fokus på asylproceduren. CAT konstaterar att mannen är analfabet och lider av depression och ångest till följd av sina upplevelser. Detta har myndigheterna inte tagit hänsyn till och mannen har inte erbjudits traumaundersökning. Istället har han krävts på detaljerade reflektioner över vad som händer en apostat i Afghanistan (ett land mannen aldrig varit i). Han har fått direkt missledande detaljfrågor och hans svar har även felciterats. Mannens egen bevisning har över huvud taget inte vägts in och han har nekats en ny prövning trots att han fått dödshot. Sammantaget anser CAT att mannen inte har fått en individuell bedömning av sina skäl eller av den reella risken för tortyr i Afghanistan.

Communication no 918/2019, publicerad av ombud (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-01-22:

Nadine, 15, har levt i Sverige hela sitt liv - ska utvisas till sidans topp

15-åriga Nadine är född och har bott hela sitt liv i Sverige.

Trots det ska hon och hennes familj utvisas till Algeriet - ett land hon aldrig har varit i.

- Jag har ingen framtid där. Sverige är mitt hemland, säger Nadine.

Redan 2015 uppmärksammade Aftonbladet den då 8-åriga Nadines öde. På den tiden spelade hon klarinett och lärde sig simma i den kommunala simskolan.

I dag har 15-åriga Nadine helt andra saker att tänka på. Trots att hon fortfarande har en bit av jullovet kvar när vi träffar henne är huvudet fullt av tankar om framtiden.

- Just nu är det mycket kring gymnasievalet, vilket program man ska välja och så vidare. Jag funderar på ekonomi, det låter intressant. I framtiden hade det varit kul att starta ett eget företag, säger hon.

Parallellt håller hon även på att ta AM-körkort hemma i Söderhamn.

- Tanken var att jag skulle ha börjat övningsköra under hösten men sedan kom vintern så det får bli till våren.

Bott i Sverige i 15 år

Till vardags lever Nadine ett till synes vanligt tonårsliv med skola, kompisar och fritidsaktiviteter.

Men under ytan bubblar den oro som familjen burit med sig sedan hon föddes. Hotet om att de när som helst kan behöva återvända till Algeriet.

- Det har varit en oro hela min uppväxt, säger Nadine uppgivet.

Föräldrar kom till Sverige 2005 och året efter föddes Nadine. Upprepade gånger har familjen fått avslag på ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Trots att Nadine är född och uppväxt i Sverige, går i skolan och har vänner här, så anser Migrationsverket inte att det är tillräckliga skäl för att hon eller familjen ska få stanna. Familjen fick nyligen ett nytt avslag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-01-25:

Två barn och ett vuxet syskon har särskilt ömmande skäl efter 12 år enligt domstol till sidans topp

Tre barn, då mellan tio och två år gamla, fick uppehållstillstånd 2009 genom anknytning till sin far. Tillstånden förlängdes till och med 2015. Nästa gång nekades förlängning eftersom fadern återvänt till hemlandet. Modern fanns kvar i Sverige och ansökte om asyl för barnens räkning. Målet återförvisades men även asylskälen avslogs. Modern nöjdförklarade sig. De två minderåriga barnen, som är placerade i familjehem, hävdar genom sitt ombud att de har skyddsbehov på grund av faderns aktiviteter i hemlandet och att deras far, som motsätter sig utvisningen, också borde höras innan nöjdförklaringen godtas. Domstolen håller med och prövar målet i sak. Det äldre syskonet som nu är vuxen framförde egna asylskäl i ett separat mål. Men eftersom fadern aldrig sökt asyl och har återvänt till hemlandet utan problem anser domstolen att barnen inte heller har asylskäl. De yngre kan inte heller få uppehållstillstånd på grund av placeringen, eftersom deras far skulle kunna ta hand om dem. Slutsatsen blir ändå att barnen beviljas uppehållstillstånd av särskilt ömmande omständigheter, då de tillbringat alla sina formativa år i Sverige, har vistats med tillstånd och har sina omvårdnadspersoner här. Även det syskon som hunnit bli vuxen beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter, eftersom hon har fått en särskild anknytning under sina formativa år, aldrig levt illegalt och har nära band till sina syskon.

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-01-02:

Svårt sjuke Mo, 7, ska utvisas till Kina till sidans topp

Sjuårige Mo lider av immunbrist.

Nu ska den benmärgstransplanterade pojken utvisas till Kina.

- Det är barbariskt. Utan sin medicin riskerar han att dö, säger överläkare Peter Priftakis.

Allt är prydligt och ordnat i huset i utkanten av Stockholm. Snön lyser in genom fönstren, julgranen är klädd.

Sjuårige Mo springer runt med en halv lussebulle i munnen, full av liv och energi - som vilket barn som helst.

Så har det inte alltid varit.

År 2014 lämnade hans mamma Jiawei sin kinesiska hemby för att resa till Sverige med arbetstillstånd. Hon var 19 år och började i köket på en av Stockholms kinakrogar.

Efter bara några veckor upptäckte hon att hon blivit gravid i hemlandet. Restaurangen kastade ut henne och hon placerades i jourhem.

Lille Mo föddes två månader för tidigt, i november 2014. Läkarna konstaterade snart att han inte var frisk.

Mo led av svår immunbrist.

Läkarna fattade ett beslut: att genomföra en benmärgstransplantation för att rädda pojkens liv.

De första månaderna bodde Mo, Jiawei och jourmamman på sjukhuset. Därefter hjälptes de åt att vårda pojken hemma.

- Det var jättesvårt. Han hade sond och massor med mediciner, som skulle tas mitt i natten. Och varje dag behövde vi åka till sjukhuset för långa kontroller. Men även om han var jättesjuk tänkte jag att han ändå på samma gång var stark, säger Jiawei.

Mo växte till sig, men var fortfarande skör och fick inte gå ut på allmänna platser. En enkel infektion ledde till att han fick tillbringa sex veckor på sjukhuset.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 22-01-11:

Bankproblem gör att hans fru nekas uppehållstillstånd till sidans topp

Handelsbanken gör inte längre överföringar från Irak till Sverige.

Nabel Mera har pension från Irak, men tvingas nu låta pengarna gå via hans son, vilket gör att han inte kan visa att han har en stabil inkomst.

Därför nekas hans fru, som är kvar i Bagdad, uppehållstillstånd.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-12-16:

2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till sidans topp

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2021, och för utvecklingen av den internationella terrorismen samt för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat åtta beslut med stöd av lagen. Tre av besluten innebar avslag på överklaganden av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Dessa tre beslut rörde individer som inte tidigare har varit föremål för åtgärder enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Fyra av besluten innebar avslag på begäran om omprövning av utvisningsbeslut efter begäran från den enskilde. Ett beslut innebar att en ansökan om inhibition från den enskilde inte togs upp till prövning.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

Följdmotion av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Expressen 22-01-22:

Hur kunde en 81-årig kvinna utvisas ensam? till sidans topp

Virgin Istibian sattes på ett chartrat plan till Armenien - ett land hon saknar anknytning till. Kvar i Sverige finns barn och barnbarn.

Den svenska utlänningslagen säger att man vid synnerligen ömmande fall ska få stanna i Sverige. Om den inte gäller ensamma 81-åriga kvinnor, när gäller den då? skriver Nuri Kino.

En förmiddag i Trollhättan, tidigt i december bankade tre civila poliser på Virgin Istibans dörr, och gick sedan in med egen nyckel. Virgins son Vahe, som var i lägenheten beordrades visa att han har rätt att vistas i Sverige. Vahe svarade att han är svensk medborgare, att han varit i landet i över trettio år. De bad honom tolka, för att hans 81-åriga mamma skulle förstå att hon måste följa med till polisstationen. Han följde efter med egen bil, men nekades att träffa henne. Efter några timmars förhör transporterades hon till förvaret i Kållered. Därifrån ringde hon sin son, omtumlad och rädd.

Hon blev kvar i Kållered i sju dagar. Sedan flyttades hon till förvaret i Stockholm. Där blev hon i fyra dagar.

Familjen lurades

Man lurade familjen och sade att planet skulle gå den 16 december. Klockan fyra på morgonen den 14 december tvingade man henne på det. De kunde inte lämnade de saker mamma behövde. Planet hade chartrats enbart för henne. Med på det var tre tjänstemän/poliser. De tog henne till Tyskland, för vidare transport till Armenien.

Vahe undrar varför utlänningslagen inte gäller hans 81-åriga mamma: "Den svenska utlänningslagen säger att man vid synnerligen ömmande fall ska få stanna i Sverige, om den inte gäller ensamma 81-åriga kvinnor, när gäller den då?"

Smugglades till Sverige

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

PICUM blog 22-01-18;

Covid-19 certificates and undocumented migrants: for some, the risk is more exclusion till sidans topp

Jamie Slater, former Advocacy Trainee, and Alyna Smith, Deputy Director.*

Since the EU Digital COVID Certificate Regulation went into effect on 1 July 2021, several Member States have used vaccine certificates to determine access to services and civic spaces. While many see this as a way to boost uptake of the vaccine among those hesitating, this is not true for everyone. For those already facing barriers to the vaccine, like undocumented migrants, requiring vaccination certificates to access public services and civic spaces compounds pre-existing exclusion. It also raises concerns about the increased policing of these spaces to the detriment of fundamental rights, particularly for groups already facing criminalisation.

In many European countries, registering for the vaccines is itself a challenge for undocumented people who cannot produce a social security number, national identity document or, in some cases, proof of a home address - common requirements to get the Covid-19 vaccine. Even if undocumented migrants can register, countries often have no specific policy safeguarding their personal data from being transmitted to immigration authorities. These barriers occur against a backdrop of extremely limited access to health care in Europe for undocumented people, and the pervasive risk of exposure to deportation, including by accessing services.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även sammanställningen från PICUM:

COVID-19 and undocumented migrants: what is happening in Europe? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 22-01-02:

Dagbok från flykten: Bryr sig inte världen om att barn dör av hunger? till sidans topp

Människor dör av hunger och världen verkar inte ta detta på allvar. Det skriver Mohammad i årets första dagbok. Hans vänner som är kvar i Kabul vittnar om döende barn och sjukvårdspersonal som tvingas såga ned träd för att värma sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

Det har varit mycket om Turkiet den senaste tiden i min dagbok. Ni vet nu hur jag har det där så denna vecka tänkte jag istället berätta om vad jag hör från Afghanistan.

Förutom att följa med i nyheterna har jag kontakt med vänner och familj och det gör att jag får en tydligare bild. En sak jag inte förstår är varför omvärlden inte förstår allvaret i den matbrist som råder i landet: Människor dör av hunger och världen verkar inte ta detta på allvar.

Afghanistan har alltid varit ett land med svåra perioder av torka och problem på grund av årtionden av konflikter, men den ekonomiska kollapsen som följt i talibanernas fotspår är något nytt. Något värre.

Utöver detta har också krisen förvärrats av att det internationella bistånd som hållit både ekonomin och hälsosystemet under armarna i decennier pausats. Givarna i väst pekar på att de inte vill ge pengar till en regim som förnekar flickor och kvinnor grundläggande rättigheter och som har ett rättssystem som utdömer religiösa straff.

Det kan man förstå, men enligt de senaste FN-siffrorna står Afghanistan inför den värsta hungerkrisen sedan man började mäta: Cirka 14 miljoner barn kommer sannolikt att drabbas av akuta nivåer av undernäring i vinter. I hela landet befinner sig flera av de sjukhus som behandlar undernärda på randen till kollaps och nästan 2 300 vårdcentraler har stängts.

Läkare i avlägsna områden har rapporterat att de inte kan tillhandahålla grundläggande mediciner - eller ens något så enkelt som huvudvärkstabletter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-01-23:

Skulle utvisas från Sverige - fick asyl på en vecka i Nederländerna till sidans topp

Ashiq Akbary, 30, slogs för kvinnors rättigheter i Afghanistan och är son till en Isaf-tolk.

Svenska myndigheter ville utvisa honom.

I Nederländerna fick han asyl på en vecka.

- Det var underbart. För första gången trodde man på mig, säger han.

Telefonrösten i andra änden är samlad, men påtagligt lättad. Det är först nu Ashiq Akbary, 30, vågar berätta.

Den sex och ett halvt år långa flykten är över.

Vägen mot framtiden har öppnat sig, han behöver inte längre vara rädd.

Den här berättelsen skulle kunna börja år 2005.

Det var då hans hans pappa började arbeta som tolk åt den Natoledda Isaf-styrkan i hemstaden Pol-e Khomri i Afghanistan. Han avancerade snabbt och blev chef för tolkarna. Och hoten mot familjen började komma.

Den kunde också börja tio år senare, den 8 mars 2015.

Ashiq hade då läst klart på universitetet och jobbade på en amerikanskstödd hjälporganisation, som slogs för kvinnor och barn. Nu framträdde han i statlig tv på den internationella kvinnodagen. Han läste upp en text om vikten av utbildning. Talibanerna tolkade den som kritik mot islam. Och hoten blev grövre.

Man kunde också hoppa fram till den 4 augusti samma år, dagen då allt kulminerade.

Pappan hade besökt en polisstation i ett försök att få stopp på hoten. På vägen hem förföljdes han av två män på motorcykel. Vid porten väntade ännu ett hotbrev.

Ashiq fattade ett beslut: att lämna allt och fly för sitt liv.

Ovanpå lastbilsflak och i en bräcklig gummibåt lät han sig smugglas till Europa. Han följde strömmen av människor norrut. En septemberdag 2015 kom han till Sverige.

Det nya landet kändes genast tryggt och hemma. Ashiq spelade fotboll i Ödeshög, fick praktikplats och sög i sig det nya språket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 22-01-11:

Anders Ygeman om skuggsamhället till sidans topp

Efter Expressens avslöjande att en person utan uppehållstillstånd, efterlyst med ett utvisningsbeslut, arbetade för städfirman som anlitades av statsminister Magdalena Andersson - har frågan om hur många som lever illegalt i Sverige, i det som ibland kallas för "skuggsamhället" aktualiserats.

Vilken är anledningen och vad måste göras för att komma åt problemet?

Hör Anders Ygeman, migrations- och intergrationsminister.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-01-24:

Över 10 000 personer med utvisningsbeslut avvikna till sidans topp

Trots politiska löften om att fler utvisningar ska verkställas, visar statistiken knappa förändringar. Under 2021 anmäldes över 10 000 personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd som avvikna och efterlysta av polisen.

- Vi har människor som befinner sig i vårt samhälle som vi inte känner till och som ingen har kontroll över, säger Cajsa Velden, chef på Nationella gränspolisen.

Skuggsamhället i Sverige och de papperslösa människorna, som befinner sig i landet utan laglig rätt, är en återkommande fråga inom migrationsdebatten som återigen blivit högaktuell. Men hur många människor det faktiskt rör sig om kan varken Migrationsverket eller Polismyndigheten svara på.

- Jag upplever att många av de som rör sig i Sverige rör sig också väldigt snabbt över flera gränser inom Europa. Det är svårt att ha kontroll över hur många de är eller var de befinner sig, säger sektionschefen Cajsa Velden på Nationella gränspolisen.

Samtidigt är migrationsexperten Alexandra Segenstedt på Röda Korset kritisk till hur debatten förs.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 22-01-08:

Ung kvinna tagen av polis hos Andersson - anlitad som städhjälp till sidans topp

Bara dagar innan jul larmades polisen till statsminister Magdalena Anderssons villa i Nacka.

En städfirma hade utlöst inbrottslarmet av misstag, enligt uppgifter till Expressen.

På plats frihetsberövades en av städarna - en kvinna som inte hade uppehållstillstånd i Sverige och var efterlyst.

Larmet gick klockan 14.35 den 21 december. Polisen fick in det som ett inbrott på adressen i Nacka där Magdalena Andersson (S) varit folkbokförd tillsammans med sin familj sedan 2011. Som statsminister har Magdalena Andersson också tjänstebostaden Sagerska huset till sitt förfogande.

Vid tillfället höll statsministern en pressträff om pandemiåtgärder i Rosenbad.

Enligt uppgifter till Expressen var det en anlitad städfirma som hade utlöst larmet. När polisen genomförde sin kontroll visade det sig att en av personerna, en kvinna, saknade uppehållstillstånd i Sverige.

Polisen bekräftar att en person frihetsberövades på adressen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 21-01-09: Säpo: Ska se om det finns behov av regeländringar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-01-11: Johansson: Personskyddet kan behöva ändras (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 22-01-11:

Städerskan berättar själv - har varit inne i Anderssons bostad till sidans topp

Efter att en städfirma av misstag utlöst ett inbrottslarm i Magdalena Anderssons villa frihetsberövade polisen en kvinna som saknade uppehållstillstånd i Sverige.

Incidenten har i dagarna väckt stor debatt kring säkerhetsrutinerna rörande Sveriges statsminister.

Nu berättar kvinnan själv i en intervju med Expressen att hon var på väg in i Anderssons villa för att städa - och att hon har varit inne i bostaden tidigare.

- De sa att det bodde en minister där första gången vi var där, säger hon.

I ett öppet brev vänder hon sig direkt till kungen.

I lördags kunde Expressen avslöja att polis larmades ut till statsminister Magdalena Anderssons villa i Nacka då en städfirma utlöst ett inbrottslarm av misstag.

I samband med detta frihetsberövades en av städarna, en kvinna i 25-årsåldern från Nicaragua, av polisen. Anledningen var att hon saknade uppehållstillstånd i Sverige.

Sedan dess har hård kritik riktats mot Säkerhetspolisen för att en efterlyst person med avvisningsbeslut utan säkerhetskontroll kunnat befinna sig i statsministerns hem.

Redan i sitt första tal som partiordförande beskrev Magdalena Andersson hur alla svenskar "måste ta sitt personliga ansvar" för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Samtidigt ifrågasätts vilket ansvar hon själv har tagit i det här fallet - och flera har lyft problemet med det skuggsamhälle där papperslösa jobbar inom till exempel just städbranschen.

"Det är sorgligt"

Från Migrationsverkets förvar berättar nu kvinnan för Expressen vad som hände när hon tillsammans med en kollega skulle städa statsministerns hem i slutet av december, och hur hon plötsligt hamnade mitt i den intensiva rapporteringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-01-12: Städaffären - polisen inleder förundersökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 22-01-16:

Polisens frustration om svarthotellen: "Ren misär" till sidans topp

Uppåt 50 000 människor i Sverige illegalt

När statsministerns städerska greps av polis riktades ljuset mot skuggsamhället.

Där, i mörkret, tros tiotusentals personer leva. De bor i misär, de jobbar svart och vissa hålls i stort sett som slavar.

Samtidigt är det svårt för polisen att komma åt de som tjänar pengarna på skuggsamhällets utsatta.

När gränspolisen slog till mot en utåt sett oansenlig och vanlig villa i norra Stockholm våren 2020 möttes de av ren misär.

I en bostad, egentligen anpassad för en familj, trängdes ett 40-tal byggjobbare i trånga våningssängar. Luften var tung av fukt och mögel.

Över sänggavlarna hängde fuktiga och smutsiga kläder och rökdetektorer var övertejpade så att man fritt skulle kunna röka inomhus.

Det polisen just gjort en razzia mot var ett så kallat svarthotell - en bostad som ofta hyrs ut till personer som saknar uppehållstillstånd och som jobbar svart i landet.

Hur många svarthotell som finns och hur många som bor i dem vet ingen säkert men gränspolisen hade året innan slagit till mot tre liknande inrättningar bara i Stockholm.

Vid ett tillslag i västra Stockholm 2019 fann man 36 sovplatser i risiga husvagnar som boende hade fått betala mellan 2000-5000 kronor i månaden för.

- Det är ofta väldigt sorgliga scener vi ser när vi kommer till de här svarthotellen. Personer bor i ren misär. Många av dem vi ser bo så här är byggnadsarbetare från Ukraina och Vitryssland som kommit till Sverige för att jobba svart för låga löner, med usla villkor och som sedan får hyra in sig på sådana här ställen, säger Mattias Eklöf, gruppchef på gränspolisen hos polisen i region Stockholm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 22-01-13:

USA/ En papperslös från Latinamerika till sidans topp

Skuggsamhället brukar det kallas. Men dess invånare är av kött och blod som alla andra. Lisa Carlbom berättar om en relation mellan dessa två världar.

Hon kommer från ett av de fattiga länderna i Latinamerika. Hon är 35 år gammal och jag 22. Jag bor inneboende hos en familj med tre barn utanför Washington, D.C. och läser på college. Föräldrarna har många anställda i hushållet, de båda har höga chefsposter på sina olika jobb och spenderar så lite tid med barnen som möjligt.

Hon kommer dit en lördagmorgon, efter att föräldrarna har annonserat efter ännu en barnflicka. Snart jobbar hon alla kvällar och helger, och ibland även på vardagarna. Vi blir ganska snart ett tight team. Vi tar barnen till parker och på utflykter, vi badar och nattar barnen tillsammans. Vi jublar tillsammans när minsta barnet tar sina första steg i familjens vardagsrum. Tvååringen börjar att kalla mig för pappa och vill att jag ska natta honom när han ska sova. Föräldrarna är inte hemma särskilt ofta.

Hon berättar för mig om sitt liv; hon gifte sig när hon var femton, fick sitt första barn när hon var sjutton, och var tvåbarnsmor vid nitton. "Vi var fattiga hela tiden", säger hon. Hon jobbade och jobbade och jobbade tills hon fick ihop pengar till att smugglas in i USA. Hon har varit här i nästan femton år. Hon har städat och arbetat som barnflicka. Skickat hem alla sina pengar så att hennes man kan läsa på universitetet. Åkt tillbaka en gång om året, "det var ganska lätt när jag var papperslös", sa hon. "Jag skickade tillbaka passet och sedan tog min man det till någon som jobbade på flygplatsen och mutade honom för att han skulle stämpla i passet".

Men nu har hon ett green card. "Hur gjorde du för att få det?" frågade jag.

Hon ryckte på axlarna: "det var någon jag jobbade för som hjälpte mig."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer debatt om papperslösa och utvisningar nedan, under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Västernorrland 22-01-18:

Pensionärsuppror vinner Martin Luther King-pris till sidans topp

På måndagskvällen delades Lilla Martin Luther King-priset ut till någon, eller några, med lokal förankring som verkat i Kings anda.

Den här gången fick "Pensionärsupproret för en human migrationspolitik" ta emot priset.

"Det var fantastiskt, vi var helt överväldigade, jag och min goda vän", säger Eva Möjnes som ingår i gruppen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

AYS 22-01-02:

Frontex and Human Rights 2021: A reading list till sidans topp

During 2021, millions of words were written on Frontex. Activist groups, monitoring networks, investigative journalists, NGOs... many groups have looked closely at the track record of the EU Border and Coast Guard Agency, at its ambiguous position somewhere between Brussels and the external borders of the EU, at the numerous criminal allegations against it. Here is a selection of some of the year's best, month by month.

JANUARY

+ Politico's Frontex's growing pains. EU border force plagued by chaotic recruitment, COVID outbreaks and an investigation by anti-fraud watchdog and Der Spiegel's Scandals Plunge Europe's Border Agency into Turmoil are among the best overviews of the events regarding the agency in late 2020 and early 2021.

+ EU Migration Agencies: the Operation and Cooperation of Frontex, EASO and Europol. An analysis of the operational tasks and cooperation of the three EU agencies, which focuses on the expansion of their legal mandates, the reinforcement of their activities on the ground and the gap between these two dimensions. As the Regulations of these agencies stress their assistance and coordination role, their actual tasks have an operational nature on the ground: they guarantee the effective and uniform implementation of EU migration, asylum and border management measures, while also ensuring that the concerned Member States do not jeopardise the functioning of the Schengen area or the CEAS. (It is also a book!)

+ Frontex: Accountability Declined, report by Euro-Med Human Rights Monitor, documents and analyses the involvement of Frontex in Greece's illegal pushbacks of migrants and asylum seekers to Turkish waters and the various violations of International and EU human rights laws entailed. The report also highlights a pattern of the excessive and alarming autonomy of Frontex, as its budget, role and staff are augmented by the EU without clear legal boundaries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-01-05:

Frontex asks court to reject human rights case, seeks legal costs from asylum seekers till sidans topp

EU border agency Frontex is demanding that judges reject a complaint against it at the European Court of Justice, while seeking to recoup its legal costs from the applicants - an under-age asylum seeker and a recognised refugee.

In May 2021 the organisation front-LEX filed legal proceedings against EU border agency Frontex at the European Court of Justice in Luxembourg, calling on the tribunal to force Frontex to terminate its activities in the Aegean Sea due to the "undisputed and overwhelming evidence for serious and persisting violations of fundamental rights" in the agency's area of operations.

The application was made on behalf of two people - a child asylum-seeker and an adult who is now a recognised refugee in Greece, known as SS and ST - and argues that Frontex had contributed to the fundamental rights violations they suffered on the journey to Greece. It calls on the court to rule that Frontex failed to terminate or suspend its operation in the Aegean, Joint Operation Poseidon, as required by Article 46 of the Frontex Regulation.

Frontex, however, is arguing that the application to the court is inadmissible. In a filing with the court obtained by Statewatch, the border agency avoids the substance of the application - and thus does not deal with the allegations of serious breaches of EU law - and demands that its own legal costs be covered by the applicants.

A response to the application by front-LEX argues that under the procedure in question, concerning a "failure to act", there are multiple grounds of admissibility.

For example, while Frontex claims there are no victims in the case, front-LEX argue that the two individuals in question, known as SS and ST, would indeed be direct addressees of the measure sought - that is, a suspension or termination by Frontex of its operations in the Aegean.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex: Formal plea of inadmissibility (Extern länk till pdf-fil)

Front-LEX: Observations on the plea of inadmissibility (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Computer Sweden 22-01-11:

Europol tvingas radera stora mängder personuppgifter till sidans topp

EU:s polisbyrå Europol beordras av datatillsynsmyndigheten EDPS att radera stora mängder personuppgifter som samlats in från polismyndigheter i medlemsländerna.

Det är EUs datatillsynsmyndighet EDPS, European Data Protection Supervisor, som slår ner på Europols personuppgiftshantering och tvingar den att radera information där det inte kan bevisas att personerna har brottsligt samröre. Totalt har miljarder datapunkter samlats in under sex år. Det skriver den brittiska tidningen The Guardian.

Informationen ska ha hämtats in från polisrapporter, hackats från krypterade telefontjänster och även samlats in från asylsökande som aldrig varit involverade i något brott.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 22-01-18:

French Presidency proposes "a gradual approach" on migration and asylum till sidans topp

At the beginning of January the French state took on the Presidency of the Council of the EU, and last week proposed "a gradual approach" to the Pact on Migration and Asylum. This could also be viewed as a 'pick and mix' perspective, with the emphasis on those measures that member states are most likely to agree upon.

The French Presidency's proposed approach would involve the member states adopting "a 'core' of measures," with priority going to:

+ "some of the elements of the 'screening'" at borders, including support from EU agencies to implement controls and registration in Eurodac;

+ progress on deportations and readmission policy, including the punitive new elements of the Visa Code, more external action from Frontex, and more "joint cross-border patrols," presumably in the hope of detecting people engaged in unauthorised "secondary movements"; and

+ reception, with the Presidency suggesting the possibility of "a new mechanism for the relocation of persons in need of protection" that should be "simple, pragmatic, predictable and credible."

"The discussions held in recent months on the Migration Pact proposed by the Commission have enabled us to identify the points on which we are ready to work together now and those on which we still need to build the foundations for trustful cooperation. The Presidency therefore proposes to adopt a gradual approach, in order to make initial concrete progress now, while maintaining the same level of ambition in the long term."

Notisen i Statewatch (Extern länk)

Leaked paper: Migration and asylum: a gradual approach for the benefit of the European Union and all Member States (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 22-01-14:

Tyskland signalerar nytag i migrationsfrågan till sidans topp

Den nya tyska inrikesministern Nancy Faeser vill se en frivillig koalition av medlemsländer som vill ta emot flyktingar för att ta frågan om en europeisk migrationspolitk framåt. Hon förespråkar även fler lagliga inresevägar i EU.

Sedan den så kallade flyktingkrisen 2015 har arbetet med att ta fram en ny gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik knappt rört sig framåt. På hösten 2020 lade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson (S) fram nya förslag i syfte att försöka bryta dödläget, men än syns inga tydliga genombrott. Tysklands nya rödgröna regering lovar att ta göra ett nytt försök.

- Som ny regering står vi för en ny anda, ett nytt handlande, sade den nytillträdda socialdemokratiska inrikesministern Nancy Faeser på fredagen efter ett möte med Ylva Johansson i Berlin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 22-01-19:

Stärkt mandat när EASO blir EUAA till sidans topp

Det europeiska stödkontoret för asylfrågor EASO omvandlas till en fullt utvecklad asylbyrå och byter från och med den 19 januari namn till EUAA. Byrån ska bland annat bistå EU-länder under särskilt tryck och förbättra tillämpningen av den gemensamma asylpolitiken.

Stödkontoret EASO med säte på Malta inrättades 2011 för att samordna och stärka det praktiska samarbetet mellan EU-länderna i asylfrågor. Nu blir stödkontoret en fullt utvecklad byrå (en beteckning på det som tidigare kallades myndigheter inom EU) med mer resurser och större befogenheter.

Ett led i reformen av EU:s asylsystem

Förändringen är ett led i den reform av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) som medlemsstaterna förhandlat om sedan 2016. Ett övergripande syfte är att förbättra det praktiska genomförandet av de gemensamma reglerna på asylområdet inom EU.

- Det är ett viktigt första steg i reformen av det gemensamma asylsystemet. En fullt utvecklad asylbyrå behövs för att stärka det praktiska samarbetet och främja en enhetlig och effektiv hantering inom unionen, säger Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets generaldirektör som idag är ordförande för EASO och som även kommer att leda styrelsen för EUAA.

500 experter i reservpool

Asylbyrån ska bland annat tillhandahålla ökat tekniskt och operativt stöd till medlemsländerna. Det innebär bland annat att en reservpool med 500 experter från de 27 medlemsländerna ska vara tillgänglig för att bistå länder under särskilt tryck. På det sättet ska det gå snabbare att ge stöd när det behövs. Sverige ska ställa 19 nationella experter till förfogande.

Vägledning om ursprungsländer

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EUAA (tidigare EASO) 22-01-19:

New EU Agency for Asylum starts work with reinforced mandate till sidans topp

The European Union Agency for Asylum (EUAA) replaces the European Asylum Support Office (EASO) with more tools to support Member States in bringing greater convergence to asylum and reception practices at the EU's high standards.

(...)

In addition to the former functions of EASO, the new EUAA mandate:

1 Allows for the quick deployment of operational assistance to Member States, thus reacting faster to Member State needs;

2 Establishes a permanent asylum reserve pool of 500 Member State officials at the disposal of the agency;

3 Establishes a broader asylum training curriculum for national officials, with the goal of developing into the EU's accreditation body for international protection officials;

4 Enables the production of more practical guides, recommendations, tools and analysis which support the work of national asylum and reception authorities;

5 Establishes an independent Fundamental Rights Officer to ensure that the rights of asylum applicants are always safeguarded;

6 Gives an enhanced role to Civil Society Organisations through a more independent EUAA Consultative Forum;

7 Establishes EUAA liaison officers in EU Member States, as well as the possibility to do so in non-EU countries;

8 Enhances the agency's work with non-EU countries to support asylum and reception capacity building in line with international standards;

9 Establishes a complaints mechanism to ensure recourse for anyone who considers that their fundamental rights have been breached;

10 Allows for preparations for the establishment of a Monitoring Mechanism in the coming years.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Dagens Nyheter 22-01-03:

It-specialist utvisas efter arbetsgivares misstag till sidans topp

Migrationsöverdomstolen beslutade dagen före nyårsafton att inte bevilja prövningstillstånd till it-utvecklaren Rameez Hussain, som därmed måste lämna Sverige inom fyra veckor.

- Han är i chock, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa.

DN har tidigare rapporterat om fallet Rameez Hussain, som kom till Sverige från Indien 2010 för att ta en masterexamen i datavetenskap vid Umeå universitet och sedan dess har arbetat på flera svenska it-företag, bland annat som senior mobilapp-utvecklare.

- Som Migrationsverket tolkar lagen om arbetskraftsinvandring riskerar Sverige att förlora eftertraktade specialister via kompetensutvisningar, säger Alexandra Loyd, som tillsammans med Lisa Hyder och Emanuel Klerfelt Johansson är ombud för Rameez Hussain.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 22-01-19:

App developer to be deported after over a decade in Sweden till sidans topp

App developer Rameez Hussain will have to leave Sweden due to an insurance policy mistake made by a previous employer.

The highest court of appeals for migration cases has decided to not take on his case, so the lower court's decision to deport him stands.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 22-01-15:

Kroatien har tappat var tionde invånare till sidans topp

Kroatiens befolkning har minskat med nästan 10 procent under det senaste årtiondet.

Den svaga ekonomin och Kroatiens medlemskap i EU pekas ut som bidragande förklaringar till utvandringen.

Kroatien är hem för endast 3,8 miljoner invånare jämfört med 4,2 miljoner för ett årtionde sedan, uppger Kroatiens statistikbyrå på fredagen.

"Det är en otrolig katastrof för Kroatien", säger demografen Stjepan Sterc till TV-kanalen N1.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 22-01-10:

'Exploitation and enslavement': Two Nigerian migrants take case to UN Committee till sidans topp

Two Nigerian migrants have taken a case against Italy and Libya to a UN Committee. The two women, with the help of a legal rights association in Italy, claim that Italy and Libya failed to protect their human rights as women and left them at risk of trafficking, exploitation and abuse.

Princess* and Doris* arrived in Libya from Nigeria in 2017 and 2018 respectively. They claim they were trafficked from Nigeria to Libya by criminal networks for the purposes of prostitution. While on their journey towards Libya, they say they were enslaved by the criminal networks and sold from gang to gang, even before they reached the Libyan borders.

Before starting their journey to Europe, both women were asked to swear not to talk to authorities about their experiences in a so-called Juju [traditional magic] ceremony in Nigeria. Many women are asked to undertake such ceremonies, where it is made clear to them that if they try and escape, refuse to pay back the debts for their journey or talk to the authorities about their treatment, they and their family will suffer dire consequences, probably resulting in death or injury.

During a press conference held by ASGI (The Association for Juridical Studies on Immigration) on December 16, lawyers working on the case of Doris and Princess explained more about their journeys and the reasons why they decided to sue both Libya and Italy for their mistreatment. The case is being brought before the UN CEDAW committee (Committee on the Elimination of Discrimination against Women).

Juju ceremonies

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 22-01-11:

EU external borders in 2021: Arrivals above pre-pandemic levels till sidans topp

According to preliminary figures collected by Frontex, the total number of illegal border-crossings in 2021 was just short of 200 000, the highest number since 2017.

This is an increase of 36% when compared with 2019 and an increase of 57% compared with 2020 when we could observe a strong impact of COVID-19 restrictions. This suggests that factors other than the lifting of restrictions on global mobility are the cause of increased migratory pressure.

One such factor defining 2021 was undoubtedly the situation at the borders to Belarus, making it another year in which migration was used in a hybrid operation targeting the EU external border.

In 2021, Syrians remained the most frequently reported nationality of the people detected when crossing the border without permission, followed by Tunisians, Moroccans, Algerians and Afghans.

Just as in 2020, women continued to make up fewer than one in ten arrivals in 2021, a significant drop in their share compared to 2019. As regards other groups of vulnerable people, the reported share of minors was largely unchanged, as was that of unaccompanied minors.

The Central Mediterranean route was again the most-used migratory route to Europe in 2021, accounting for one-third of all reported illegal border-crossings.

With a year-on-year increase in detections of 83%, reflecting more arrivals from Libyan, Tunisian and Turkish shores, the route in fact took an even more prominent role amongst migratory routes.

While Tunisian migrants were most frequently detected in this region, 2021 importantly saw the return of larger numbers of Egyptian migrants (a sevenfold increase compared with 2020). Along with Bangladeshi migrants, Egyptians were among the key nationalities in the Central Mediterranean.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-01-03:

Tusentals migranter omkom på väg till Spanien till sidans topp

Fler än 4 000 migranter omkom eller försvann när de försökte ta sig till Spanien från Afrika med båt i fjol. Över 90 procent av de drabbade var på väg mot Kanarieöarna.

Sammanlagt var det 4 404 personer som omkom eller försvann under fjolåret jämfört med 2 170 året innan, enligt en sammanställning av den spanska asylrättsorganisationen Caminando Fronteras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-01-14:

One in five Canary route journeys end deadly, rescue service restarts reporting till sidans topp

A Spanish NGO says 4,404 people lost their lives trying to reach Spain from Africa in 2021. The dramatic rise in deaths is thought to be linked to EU and member states efforts to clampdown on migration via the Mediterranean. The Spanish civil rescue service, Salvamento Marítimo (SM), has returned to tweeting rescue reports after a long hiatus period in which only NGOs and journalists reported on operations. A legal change to work and residency requirement for unaccompanied youths has allowed "hundreds of young people" to map out their future.

NGO Caminando Fronteras says deaths on sea migration routes to Spain in 2021 were double those recorded of 2020. More than 4,400 deaths lives were lost, including 205 children: 91 per cent of these deaths took place on the Atlantic Route. This indicates that between one in six and one in five of people attempting the crossing lose their lives. The International Organization for Migration (IOM), which records death statistics for all maritime routes to Europe, indicates a much more conservative number of 955 dead on the Canary route and another 324 deaths in the Western Mediterranean. Official statistics however struggle to account for the 94 per cent of bodies that are never recovered.

2021 was a year of increased sea migration across all routes to Europe when compared to 2020, a year in which the global pandemic limited mobility. Numbers on the Atlantic route however have remained high for the last two years, with roughly 23,042 arrivals in 2021 and 23,025 in 2020. This represents an increase of roughly 900 per cent when compared to 2019. According to Caminando Fronteras, the steep rise in journeys and deaths since 2019 is a direct result of European efforts to curb migration in the Mediterranean. These include funding Libyan authorities to conduct interceptions at sea and run infamous detention centres. According to Sara Prestianni from EuroMed Rights, attempts to "block off" certain routes - namely the Eastern and Central Med - have only led people fleeing poverty and violence to find seek out other, more risky routes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 22-01-14:

Greece: deadly end to 2021, pushbacks prevent arrivals till sidans topp

2021 ended with a series of shipwrecks in Greek waters that caused the deaths of more than 30 people. As the number of pushbacks from Greece nearly doubled in 2021, the number of arrivals to the islands is at the lowest in nine years with people pushed towards other, more deadly routes. The Closed Controlled Access Facility in Samos (CCF) has come under renewed criticism and legal scrutiny.

At least 30 people lost their lives in three shipwrecks in Greek waters over the week of Christmas while more than 160 people were rescued by the Hellenic Coast Guard. On 21 December a boat sank south of the Aegean island of Folegandros. 13 people including children survived the shipwreck: 12 were rescued by the Hellenic Coast Guard and one was found by a passing vessel after 24 hours in the water. While the bodies of three dead were recovered, the exact number of people on-board the boat is unclear and reported to be somewhere between 30 and 50. According to survivors, 17 people remain missing and four badly decomposed bodies including one child were recovered on 6 January. On 23 December another boat sank after striking an islet of the island of Antikythera in southern Greece. 90 survivors were stranded overnight on the islet as harsh weather conditions reportedly prevented a rescue operation. Later, 11 bodies were recovered. Further, on 24 December somewhere between 40 and more than 60 people were rescued after a sailboat overturned northwest of Paros. 16 people lost their lives during the tragic shipwreck. Three survivors have been charged with murder by Greek authorities, reportedly over their alleged responsibility of "an accident at sea, intentional manslaughter and membership in a criminal organization". The Greek government places the blame for the tragedies on human smugglers, who they call "ruthless killers". Greek Minister of Migration and Asylum also called on Notis Mitarachi to "redouble its efforts to prevent illegal departures".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 22-01-17:

25,000 people lost in Greek statistics till sidans topp

Statistics in Greece raise questions over what's happening there. While the government celebrated to not have more than 9000 new arrivals in 2021 - the lowest number since 2015 - the Hellenic Coast Guard counted more than 29,000 rescued in the Mediterranean. While half of the official arrivals came by land, it remains unclear what happend with the approximately 25.000 people rescued by HCG. On one hand, this could be another indication for illegal pushbacks ordered by the Greek government.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Dagens Arena 22-01-11:

Social dumpning har gamla rötter till sidans topp

När socialbidragstagare flyttar mellan kommuner är det inte ovanligt att konflikt uppstår. Bråk om fattiga kan spåras tillbaka till "sockenkriget" för över 200 år sedan. Frågan är om kommunerna någonsin kommer att lösa det själva.

I media har det de senaste åren florerat berättelser om socialt utsatta människor som tvingas flytta från sina hemkommuner. Ofta är det storstadskommuner som pekas ut för att aktivt medverka till att socialbidragstagare flyttar till mindre avfolkningskommuner på landsbygden. Fenomenet är allmänt känt som "social dumpning".

Enligt en utredning av Statskontoret från förra året är fenomenet utbrett. Men de använder begreppet "aktiv medverkan" till flytt. Genom att exempelvis villkora bidrag, betala första hyran eller hjälpa till med transport, medverkar kommuner till att fattiga flyttar därifrån.

När människor med försörjningsstöd flyttar från en kommun till en annan väcks ofta reaktioner hos den nya kommunen. Det har skickats arga öppna brev till hemkommunen och vid ett par tillfällen har kommuner dragit varandra inför domstol.

Nyligen gick civilminister Ida Karkiainen (S) ut och sade att åtgärder måste vidtas för att lösa problemet. Förra året fick länsstyrelserna i uppdrag att få kommunerna att börja samverka. I en slutrapport efterlyser de nu en nationell myndighet som ska ansvara för frågan.

Jan Amcoff, docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet, hörde talas om social dumpning redan på 90-talet. På den tiden, framhäver han, fanns det också storstadskommuner som ansåg sig utsatta för fenomenet. De hade ett överskott på bostäder efter att ha förbyggt sig under 1980-talet när staten utlovade väldigt låga räntekostnader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-01-01:

Fast jobb för nästan alla ensamkommande i Hudiksvall som tog studenten till sidans topp

När gymnasielagen trädde i kraft var det många ensamkommande som tappade hoppet. Om de inte hittade fast arbete inom sex månader efter gymnasieexamen skulle de utvisas till talibanernas Afghanistan. Men i Hudiksvall har det gått över förväntan.

- Det har gått väldigt bra, säger Najib Bege, projektledare på Rädda Barnen i Hudiksvall, som tillsammans med Asylkommittén och Hudiksvalls kommun jobbar med att stötta de ensamkommande.

I Hudiksvall var det 26 ensamkommande som tog studenten i somras och av dessa har hela 23 fått fast anställning. I Gävle tog 30 ensamkommande studenten och av dessa har 25 stycken fått fast anställning.

Svår flykt och sjukhusvård följdes av stress

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 22-01-25:

EU-domstolen slår fast att status som varaktigt bosatt inte upphör trots lång frånvaro till sidans topp

En person som fått ställning som varaktigt bosatt i Österrike skulle förlänga detta efter fem år, men fick avslag på grund av att han inte hade befunnit sig i EU mer än några få dagar per år sedan han beviljats statusen som varaktigt bosatt. Enligt direktivet ska statusen förloras om en person vistas utanför EU mer än 12 månader i sträck. Mannen överklagade till en domstol i Österrike. Denna domstol har vänt sig till EU-domstolen med frågan om det är tillåtet att kräva att personen måste tillbringa en relevant del av tiden i området eller ha sin huvudsakliga verksamhet där för att behålla sin status. EU-domstolens svar är nej. Anknytningen till EU är redan prövad i och med att personen har beviljats ställning som varaktigt bosatt och därefter har personen rätt att resa och vistas i eller utanför unionen på samma sätt som en EU-medborgare så länge vistelsen utanför EU inte pågår mer än 12 månader. Detta är också den mest rättssäkra tolkningen.

Läs domen i mål C 432/20 (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 22-01-22:

Filmskaparen Abdullha vill få hela världen att upptäcka Uddevalla till sidans topp

29-årige Abdullha Alsalem brinner för två saker: filmskapande och att hjälpa nyanlända att komma till rätta i Sverige.

Abdullha flydde till Sverige till fots ifrån Syrien och vet hur svårt det kan va att vara ny i ett främmande land.

Av den anledningen har han startat integrationsprogrammet "Godmorgon Uddevalla" ett TV-program som vänder sig till nyanlända som vill ta del av Uddevallas Kulturliv.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 22-01-05:

USA/ Från talibaner till liv med mikro och julklappar till sidans topp

Desperata folkmassor tryckte på, kulor ven och skräcken var ständigt närvarande.

Tillsammans med sin gravida hustru tillbringade Mohammad Bilal över ett dygn på och omkring Kabuls flygplats, innan de kunde evakueras. Nu försöker de bygga upp livet igen i USA-delstaten Texas.

- Det som händer i Afghanistan är fruktansvärt. Jag ringer mina föräldrar och syskon där så ofta jag kan.

Mohammad Bilal skakar på huvudet där han står på parkeringsplatsen utanför hjälporganisationen Center for Refugee Services i San Antonio i Texas, tillsammans med sin bror.

Vintersolen strålar och på den fyrfiliga vägen utanför passerar bilarna som om inget hänt. Men för Bilal har livet tagit en dramatisk vändning. Med stöd av sin bror försöker han nu bygga en tillvaro i ett land han aldrig tidigare besökt.

Stoppad av talibaner

I somras var situationen helt annorlunda. Mohammad Bilals fru, som är läkare, arbetade för Röda Korset i Kabul. Själv var han anställd på en USA-stödd organisation som stödjer parasport. Khostfödde Bilal, som haft polio som ung, är delvis förlamad och har tävlat i Afghanistans landslag i rullstolsbasket och sittande skateboard. Stolt visar han segerbilder i sin mobiltelefon.

Tillvaron förändrades i ett slag när talibanerna marscherade in i presidentpalatset i Kabul i augusti. Mohammad Bilal berättar om det kaotiska dygnet på och omkring flygplatsen, innan det stod klart att han och frun var bland de drygt 120?000 afghaner som USA kunde evakuera.

- Vi kördes fram och tillbaka mellan flygplatsen och ett "safehouse" (säker plats). Vid midnatt stoppade talibanerna vår minibuss och sökte igenom den. Vi var rädda, det var särskilt svårt för min hustru som är gravid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Global Bar Magazine krönika 22-01-12:

En dubbelmoral som provocerar till sidans topp

Trots att världens intresse flyttat vidare finns många flyktingar kvar i Belarus, på gränsen till Polen. Anna Karin Sjöblom från Läkare Utan Gränser som nyligen var där ser bara alltför tydliga paralleller med hur EU stoppar flyktingar vid andra gränser.

Färden från Minsk mot Grodna vid den polska gränsen sker i en skåpbil på en spikrak motorväg. Det ser lite ut som E4:an norrut från Uppsala mot Gävle. Fast fler björkar. Himmeln är mjölkvit, slasket är grått. Vi äter en mikrad wrap på en bensinstation innan vi far vidare.

Jag och ett par kollegor är här för att försöka få en bild av de humanitära och medicinska behoven bland de flyktingar och migranter som är fast i Belarus och se vad Läkare Utan Gränser kan göra på plats.

Av flera anledningar en mycket knepig uppgift. Men det hindrar oss inte från att försöka.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 22-01-13:

Skyttedal: EU:s yttre gräns måste stärkas till sidans topp

För att bibehålla legitimiteten för den fria rörligheten krävs en stärkt kontroll av EU:s yttre gräns. Det skriver Sara Skyttedal (KD).

Den fria rörligheten inom EU, Schengensamarbetet, är ett av unionens fundament. Men det är samtidigt ett fundament som ställer stora krav på kontroll av vem som kommer in i Europa. I tider av en global pandemi, terrorism och stora migrationsströmmar är detta tydligare än någonsin förr. Som Europaparlamentets rapportör för uppdateringen av Schengens utvärderings- och övervakningsmekanism presenterar jag nu i veckan mina förslag på hur vi kan skärpa kontrollen och säkerställa att en unionsgemensam och fungerande yttre gräns inte bara blir teori, utan också handfast praktik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Alice Bah Kuhnke (MP) i Svenska Dagbladet 22-01-19: "Skyttedals förslag skulle förvärra situationen" (Extern länk)

Sara Skyttedal i Svenska Dagbladet 22-01-22: "Fina ord skyddar inga gränser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 22-01-10:

Recommendations to the 2022 French and Czech Presidencies of the Council of the EU till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling on the French Presidency of the Council of the European Union (EU), and the Czech Republic which will assume the Presidency in July, to prioritise the better protection of refugees in Europe and globally.

While many EU countries remain committed to European and international human rights and refugee laws and principles, in 2021, violent pushbacks of asylum seekers at EU's borders continued. These practices endanger lives and undermine fundamental human rights, including the right to seek asylum.

Increasing xenophobic political narratives, physical and legislative barriers to accessing territory for the purpose of seeking asylum in the EU have continued to erode the rights of people fleeing war, conflict and persecution.

"The right to seek asylum is a fundamental human right. It must be preserved, especially in extraordinary situations or times of emergency," said Gonzalo Vargas Llosa, UNHCR's Representative for EU Affairs. "The EU is a Union based on the rule of law, but we have too often seen divisive and politicized positions and practices that seek to evade asylum obligations. Mixed movements of refugees and migrants pose challenges to asylum systems. However, these challenges never justify responses that run counter to international law and negate asylum obligations."

The European Commission's proposed Pact on Migration and Asylum presented in September 2020 offers an opportunity to move from an ad hoc crisis-driven approach to asylum and migration in the EU to a common one that is more comprehensive, well-managed and predictable, both within and beyond the Union. Progress on ending pushbacks, the establishment of Independent National Monitoring Mechanisms to investigate them, and measures to enhance search and rescue and ensure predictable disembarkation of those rescued at sea is urgently needed. With manageable numbers of new arrivals of refugees and migrants to Europe, now is the time for common action.

(...)

Läs mer och hämta rekommendationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 22-01-14:

Amanda Sokolnicki: Snart kan vi vara det där närområdet som människor ska fly till till sidans topp

I Bosnien hörs ekon från 90-talet, och i Ukraina förbereder sig befolkningen på krig.

Europa kan inte hjälpa hela världen, brukar det sägas. Men skulle vi ens hjälpa européer på flykt?

De svarta små prickarna som föll mot marken var människor. De hade klamrat sig fast vid flygplanet, men fick släppa taget. Bilderna från Kabuls flygplats när USA lämnade Afghanistan efter 20 år visade hur desperata många var. Talibanerna var på väg tillbaka.

Europeiska ledare reagerade starkt på det fasansfulla som var på väg att hända kvinnor, barn och män. Till Europa ska de i alla fall inte komma, sa de.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-01-14:

Interpellationsdebatt: Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell till sidans topp

Interpellation 2021/22:114 av Ludvig Aspling (SD)

Det drama som nyligen utspelat sig i gränsområdena mellan Belarus, Litauen, Lettland och Polen illustrerar hur EU:s asylsystem undergräver unionens diplomatiska handlingsförmåga, vår stabilitet internt, lockar migranter till livsfarliga resor och ger organiserad brottslighet stora förtjänster.

Det är heller inget unikt händelseförlopp utan ett mönster som återkommit under lång tid.

Det danska Folketinget har den 3 juni 2021 antagit den danska regeringens förslag L 226, om Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande.

Förslaget innebär att en möjlighet införs att överföra asylsökande från Danmark till ett tredjeland, där de ska invänta beslut i asylärendet. Om de befinns ha asylskäl, beviljas de asyl både av och i tredjelandet. De återvänder således aldrig till Danmark. Regelverket har inte implementerats än.

Systemet skulle åtgärda de flesta av de problem som dagens system ger upphov till, och samtidigt se till den asylsökandes intresse av att hitta en fristad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Kommer statsrådet att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att införa motsvarande förslag i Sverige?

Riksdagsdebatten med svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 22-01-05:

Replik: "Asylrätten ligger fast" till sidans topp

Med anledning av artikeln "Asyl är mer än godhetssignalerande", har följande replik inkommit från Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket

Under rubriken "Asyl är mer än godhetssignalerande" skriver Mattias Svensson den 29 december på ledarplats att debatten och åtgärderna på migrationsområdet efter flyktingsituationen 2015 har haft målet att så få som möjligt ska söka asyl i Sverige. Detta konkretiseras i Migrationsverkets nyligen uppmärksammade beslut att avslå asylansökan från en rysk lokalpolitiker. "Så ser minimerandet av asylsökande ut i praktiken".

Även om jag tycker det är positivt att skribenten lyfter fram asylsystemets funktion och värde så görs en koppling mellan åtgärder som vidtagits i ljuset av situationen 2015 och förutsättningarna för att beviljas asyl som inte är korrekta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 22-01-03:

Linda Jerneck: Dumsnälla regler leder till assistansfusk och apati till sidans topp

Skrupellösa föräldrar manipulerar sina barn för att få uppehållstillstånd, och sedan för att få assistansersättning. Värna barnen - skärp kontrollerna.

Att föräldrar kan manipulera eller droga sina barn till att spela apatiska ville få tro - tills två före detta apatiska barn sökte upprättelse i magasinet Filter 2019. Vittnesmålen om hur föräldrarna hade svultit och misshandlat dem, och hållit dem inlåsta och borta från både skola och vänner i åratal, blev en iskall hink vatten över debatten.

Tidigare hade det i breda kretsar ansetts vara främlingsfientligt att påtala att det finns risk för att barn pressas till apati, trots att det kan vara den ömmande omständighet som ändrar ett avslag till ett uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledare 22-01-07:

Fredrik Kärrholm: Ännu ett papper om papperlösa till sidans topp

När asylsökande med avslag stannar kvar i Sverige illegalt, är följden ett skuggsamhälle som göder såväl social misär som brottslighet.

Regeringen gav nyligen Polismyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att verkställa utvisningar. Det handlar dels om personer som begått brott, dels om personer som vistas i Sverige illegalt.

Frågan om utvisning av brottslingar är oomtvistad, om än försummad. Däremot har det debatterats huruvida det egentligen är ett problem att allt fler uppehåller sig i Sverige utan tillstånd.

Till nyligen hette det "papperslösa" i regeringsföreträdarnas retorik, men inte längre. Språkförändringen är välkommen då termen papperslös är vilseledande. Dokument från svenska Migrationsverket eller det egna hemlandet saknas sällan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 22-01-12:

Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)

Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad blixtbelyser det skuggsamhälle som breder ut sig i Sverige.

Vid det här laget känner vi alla till bakgrunden: En efterlyst person utan uppehållstillstånd greps utanför Magdalena Anderssons bostad i samband med att ett företag utan kollektivavtal utförde städtjänster hemma hos henne.

Det är ett tungt fall för Magdalena Andersson, som gärna sätter sig till doms över andra personer. Senast i sitt installationstal som partiledare för S betonade hon det "personliga ansvaret" för de som anlitar arbetskraft till "orimligt låga priser".

Men det inträffade sätter fingret på ett allvarligare problem än Magdalena Anderssons dubbelmoral.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 22-01-20: M: Information om papperslösa måste delas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-01-12:

Svar på skriftlig fråga: Beräkning av antalet personer som vistas i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Fråga 2021/22:649 av Maria Malmer Stenergard (M)

I regeringens proposition 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten hänvisar regeringen till tidigare beräkningar om att upp till 50 000 personer befinner sig i Sverige utan att ha tillstånd att vara här. Vidare skriver regeringen "Även om det inte går att säkert uttala sig om hur många personer som i dagsläget vistas i landet utan tillstånd, är det sannolikt att siffran har ökat väsentligt jämfört med de tidigare uppskattningarna." Även i en debattartikel i Expressen den 17 april 2021 (Polisen har ett omöjligt uppdrag med utvisningar) angavs att antalet med säkerhet dock är högre i dag och att "skuggsamhället kan uppgå till hela en procent av det svenska samhället."

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att uppdatera beräkningarna av hur många personer som vistas i landet utan tillstånd?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Det är förstås viktigt att personer som vistas i Sverige har rätt att vara här. Våra myndigheter arbetar varje dag för att personer som inte har rätt att vistas här lämnar landet, t.ex. genom att personer som har lagakraftvunna avlägsnandebeslut reser till sitt hemland eller till något annat land dit beslutet kan verkställas.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

Riksdagen 22-01-12: Svar på fråga 2021/22:614 av Ann-Sofie Lifvenhage (M): Anställning av papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund debatt 22-01-16:

Ygeman har fel om papperslösa till sidans topp

Joel Larsson, Östersund, Märta Råberg, Lund

Sveriges migrations- och integrationsminister Anders Ygeman intervjuades i P1 morgon den 11 januari. Ämnet var skuggsamhället och vilka åtgärder som skulle kunna motverka de problem som det medför och minska risken för människor att hamna där.

Orsaken till intervjun var naturligtvis den omtalade städskandalen hos statsminister Magdalena Andersson.

Åtgärder som ministern föreslog var bland annat att bygga fler förvar (flyktingfängelser), där man kan samla människor för att sedan utvisa dem.

Reportern, Henrik Torehammar, ställde då frågan om inte en amnesti för papperslösa, skulle vara en lösning så att människor istället för att leva i skuggan kan få möjlighet att helt legalt arbeta och försörja sig. Svaret kom blixtsnabbt från minister Ygeman:

"Då skulle det betyda att de människorna som har tagit sig hit på illegal väg eller befinner sig här illegalt, de skulle få företräde framför dem som har asylskäl, de som behöver hjälp att fly från krig och förtryck. Jag tycker att det vore en omoralisk ordning."

Ygemans svar kan naturligtvis låta rimligt om man inte känner till hur verkligheten ser ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 22-01-10:

Elina Pahnke: Det är bara medelklassens kvinnor det är synd om! till sidans topp

Elina Pahnke låter nyligen bortgångna bell hooks förklara hur sjuk den mediala bilden av statsministern och städerskan är.

(...)

En latinamerikansk kvinna saknar uppehållstillstånd i ett land som allt oftare, och allt mer aggressivt förnekar människor legal status.

Hon kan inte återvända hem, och tar därför ett arbete för att tjäna sitt uppehälle. Hon kan inte vända sig till facket, eftersom de stora facken vägrar representera de människor som exploateras allra mest på arbetsmarknaden.

Den socialdemokratiskt förda politiken nekar människor med skyddsbehov uppehållstillstånd. Den reglerar och försvårar för den fackliga rörelsen. Samtidigt befäster den klassamhället genom att subventionera städbidrag till medelklassen. Det innebär i klarspråk att vi har en påstått feministisk regering som låser fast rasifierade arbetarklasskvinnor, och män, i osäkra anställningar. Klagar de på sin situation riskerar de att deporteras.

Precis som under bell hooks åttiotal har kvinnosaken blivit synonym med att låta vita kvinnor köpa sin egen frigörelse, på bekostnad av andras underkastelse.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-01-19:

Svar på skriftlig fråga: Återvandring till sidans topp

Fråga 2021/22:719 av Pontus Andersson (SD)

Den 24 november klubbades Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas budget igenom i Sveriges riksdag. Budgeten innebar bland annat att Sverige satsar 1 miljard kronor av biståndsmedlet på "återbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt".

I artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna framgår att återvandring är en mänsklig rättighet, vilket tyder på att Sverigedemokraternas satsning är väl förankrad ur ett internationellt perspektiv.

Även Socialdemokraterna har åtminstone tidigare sett återvandring som önskvärt då de i sin höstbudget från 1988, under rubriken "Återvandring", inleder kapitlet med att skriva följande: "De flesta flyktingar har en dröm om att en gång kunna återvända till sitt hemland."

Sverigedemokraterna har för avsikt att fortsätta ta ansvar för Sveriges budget och kommer därför fortsätta att satsa pengar på att möjliggöra för en ökad frivillig återvandring från Sverige även i framtiden. Inte bara för de enskilda individernas skull, utan också för invandrares hemländers möjlighet till återuppbyggnad.

Återvandring är inte bara en av de av FN deklarerade mänskliga rättigheterna utan har också tidigare varit socialdemokratisk politik.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

Kommer den socialdemokratiska regeringen att ta vara på Sverigedemokraternas återvandringsmiljard för att möjliggöra en ökad återvandring från Sverige?

Svar av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-01-14:

Interpellationsdebatt: Regelverk för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Interpellation 2021/22:222 av Arin Karapet (M)

Moderaterna bjöd, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, in den socialdemokratiska regeringen till en förhandling om en uppdatering och skärpning av regelverket kring arbetskraftsinvandringen.

Socialdemokraterna har länge velat se skärpningar i lagstiftningen, men man har fram till skrivande stund inte lagt några skarpa förslag på riksdagens bord. Statsrådet Anders Ygeman har aviserat att förslag "i närtid" ska landa på riksdagens bord.

Bland de förslag som Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, i en debattartikel lade som förhandlingsbud fanns bland annat:

1 att stoppa kompetensutvisningarna

2 att hejda arbetskraftsinvandringen av personliga assistenter

3 skärpta krav på arbetsgivare, som i vissa särskilt utsatta branscher ska kunna föreläggas att vid vite skicka in uppgifter om anställningsvillkoren

4 ett höjt lönekrav

5 att ta bort omotiverade sekretesshinder mellan myndigheter för att motverka arbetskraftsexploatering

6 skärpta straffnivåer för exploatering av arbetskraft

7 att det ska finnas ett tydligt krav på bostadens storlek och standard.

Utöver ovanstående fanns också ett förslag om att stoppa så kallade spårbyten, det vill säga möjlighet för asylsökande som jobbar att vid avslag på sin asylansökan i stället söka arbetstillstånd. Detta är ett undantag från huvudregeln om att arbetstillstånd ska vara ordnat före inresa till Sverige och innebär en möjlighet att utnyttja asylregelverket.

(...)

Hela interpellationen samt riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Se även skriftlig fråga i liknande ämne:

Svar på fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Migrationsverkets verksamhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri debatt 22-01-11:

Debatt: Det behövs inga fler regler - följ de som finns till sidans topp

Det behövs inte fler regler och lagar för att komma till bukt med arbetskraftsinvandringens avarter. Magdalena Andersson borde göra rent framför sin egen dörr med de verktyg som redan finns, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

När Magdalena Andersson tillträdde som statsminister för en dryg månad sedan aviserade hon hårdare tag mot arbetskraftsinvandring genom nya lagar. Det är paradoxalt att hon nu själv får illustrera det verkliga problemet med arbetskraftsinvandringen i Sverige - Det är inte att lagar saknas utan förekomsten av företag som inte följer de lagar och regler som finns.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledare 22-01-13:

Paulina Neuding: Migrationsverket kan redan stoppa utvisningarna till sidans topp

Politiken är bara en del av problemet när det gäller kompetensutvisningarna från Sverige. En annan är rättstillämpningen på Migrationsverket.

Rameez Hussain är senior apputvecklare från Indien som arbetat i Sverige i sju år.

Han har en masterexamen i datavetenskap från Umeå universitet.

Och nu ska han utvisas ur landet.

Skälet?

Hans förrförra arbetsgivare valde för fem år sedan fel försäkringspaket för honom. I stället för att ange Hussain som "tjänsteman" angav den förrförra arbetsgivaren honom av misstag som "arbetare". Därmed har Hussain tidigare saknat fullgott försäkringsskydd, och på grund av detta har Migrationsverket och därefter Migrationsdomstolen i Malmö slagit fast att han ska utvisas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 22-01-20: Migrationsverket i replik: "Kompetensen behålls" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-01-13:

Riksdagens frågestund, om invandring och brottslighet till sidans topp

Anf. 102 Ludvig Aspling (SD): Fru talman! Under konferensen Folk och Försvar nyligen gjorde rikspolischefen Anders Thornberg ett uttalande om att en av orsakerna till den skenande kriminaliteten är migration.

Även om det här har varit fullständigt uppenbart för oss som så att säga lever på marken i Sverige är det uppenbarligen en nyhet för Polismyndighetens ledning och även för Regeringskansliet. Så sent som 2017, när den nationella operativa avdelningen redovisade skälen till brottsligheten i de så kallade utsatta områdena hade man inte en tanke på att det hade med migration att göra, hur konstigt det än låter.

Jag vill därför fråga Morgan Johansson om när och hur Polismyndigheten gjorde denna banbrytande upptäckt och hur förvånad Morgan Johansson blev när han hörde talas om detta.

Anf. 103 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S): Fru talman! Jag tror nog att man får se det här resonemanget i sin helhet.

Det är klart att om man inte har en ordning där människor som kommer till Sverige kan komma in i samhället, få jobb och bli en del av samhället utan snarare i en lång rad av år har haft en situation där klassklyftorna har växt väldigt mycket, jämlikheten har minskat och människor har hamnat utanför, då finns det en grogrund för kriminaliteten.

Samtidigt är Sverigedemokraterna alltid fast i att allt handlar om invandring och att allt är invandrarnas fel. Jag kan bara påminna om att risken att bli dödad i Sverige, det dödliga våldet, var större för 30 år sedan - alltså när jag gick ut skolan - än den är i dag. Det dödliga våldet per capita har faktiskt minskat. Det ser man inte alltid i debatten. Det var större långt innan vi hade den stora invandringen.

(...)

Hela debatten - denna fråga finns vid 0:59:06 (Extern länk)

Se även skriftlig fråga:

Svar på fråga 2021/22:617 av Maria Malmer Stenergard (M): Verkställighet om utvisning på grund av brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 22-01-11:

How Denmark's hard line on Syrian refugees is an aid group's ethical dilemma till sidans topp

Denmark is the first European country to tell large numbers of Syrian refugees to go home. While it hasn't begun deportations, nearly 400 Syrians from in and around the capital, Damascus, have been stripped of their residency permits and the right to work since 2019.

(...)

Many governments and international organisations produce COI reports - like the one used to support Denmark's decision - to gather information on refugees' home countries to help guide immigration authorities in their asylum decisions. They often consult civil society, but Denmark is unusual in paying DRC - an NGO whose mandate is to protect refugees and their rights - to join fact-finding missions and co-write reports, according to experts.

Established in the 1950s as an umbrella organisation for Danish refugee groups, DRC has a long history of working closely with the Danish government - which is also one of its largest funders. This particular report on Syria created a fierce debate within the organisation about the benefits of its close relationship with the government, which openly states that its goal is to have as few refugees in the country as possible.

The New Humanitarian interviewed nine current and former DRC officials about the report, some of whom spoke on condition of anonymity. On one side of the internal debate are staff who believe DRC can positively impact policy from the inside by maintaining its close relationship with the government. On the other are those who believe DRC's participation was used to legitimise Europe's harshest policy on Syrians and did little - if anything - to help protect refugees.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter krönika 22-01-17:

Utnyttja inte vaccinet för asylpolitiken, Danmark till sidans topp

Isobel Hadley-Kamptz

Danmark vill ge bort covidvaccin i utbyte mot att få sätta upp asylmottagningscenter i diktaturer. De tänker fel i alla led.

Innan hela världen är vaccinerad kommer vi inte att bli av med pandemin. Så länge det finns länder där sjukdomen sprids fritt kommer viruset med största sannolikhet fortsätta att mutera. Den just nu dominerande omikron tycks förvisso vara en ovanligt ofarlig variant, men det finns inga garantier för att även framtida mutationer kommer att vara det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-01-17:

Zemmour får böta för uppvigling till sidans topp

Tre månader före årets franska presidentval döms kandidaten Éric Zemmour till dryga böter för "uppvigling till rashat".

Hans plats i startfältet är samtidigt fortfarande oviss.

Debattören och provokatören Zemmour får böta motsvarande 100 000 kronor för uttalanden i tv-kanalen C News i september 2020.

I en diskussion om terrorism gick han då till attack mot ensamkommande flyktingbarn.

- De har inget här att göra. Det är tjuvar, de är mördare, de är våldtäktsmän. Det är allt vad de är. Det gäller att skicka tillbaka dem och stoppa dem från att komma hit, sade Zemmour - som då ännu var långt ifrån att avisera några tankar på att kandidera i presidentvalet.

Överklagar

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Arbetsmarknadsdepartementet 21-12- 30:

Institutet för mänskliga rättigheter inrättas 1 januari till sidans topp

Den 1 januari 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Syftet med Institutet för mänskliga rättigheter är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på nationell nivå.

Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

- Det nya institutet för mänskliga rättigheter kommer spela en väldigt viktig roll för att främja och försvara de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Det är glädjande att verksamheten nu kan starta, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutet ska särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 22-01-07:

Tom Alandh skildrar när världen kom till Ronneby till sidans topp

På onsdag visas dokumentärfilmaren Tom Alandhs nya film "När världen kom till Ronneby" på SVT, om staden före och efter 2015, och på söndag förhandsvisas den på Centrumbiografen i Ronneby.

I samband med flyktingströmmen 2015 fick Ronneby 3000 nya invånare och skolorna 1000 nya elever, Tom Alandh har velat ta reda på hur detta påverkat samhället och invånarna, och deras verkliga och upplevda trygghet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Blekinge 21-01-10: Ronnebybo: Filmen kanske kan öka förståelsen mellan människor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 22-01-19:

"Första ordet morsan fick höra va svartskalle" till sidans topp

Polisen och debattören Nadim Ghazale är aktuell med en bok där han bland annat berättar om sin tid på flyktinganläggningen i Backamo i Uddevalla kommun.

Nadim kom till Sverige som sjuåring och det var här, utanför Ljungskile, som han spenderade sin första tid i landet.

"Vi kom till Sverige för fred och frihet men vi hamnade någonstans som inte va det Sverige som jag nu känner till", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.