fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 10 december 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 21-12-10:

Gränsen till Polen i fokus i Asylnytts utgåvor för november till sidans topp

Två predaterade utgåvor utkommer samtidigt med det aktuella nyhetsbrevet för 10 december

Ur de predaterade utgåvorna:

Asylnytt för 22 november

+ Vid gränsen till Polen - kyla, desperation, våld och mänsklighet

Klippsamling om människorna som fastnat vid gränsen, eskaleringen av våld, inblandningen av Belarus, Polens vägran att släppa in asylsökande, dödsfallen och nödropen. EU:s reaktioner - inget stöd för murbygge, men politiskt stöd för pushbacks. På marken desperationen men också människor som ställer upp och hjälper. I Sverige debatteras mellan politiker som vill ge Polen allt stöd mot "hybridattackerna" och de som chockas över hur människor hanteras. Vart tog asylrätten vägen?

Asylnytt för 4 november:

Redan i denna utgåva finns rapporter från polska gränsen: Militär, beslutet om em ny mur - och människor som fryser ihjäl.

Andra ämnen: Ökat förvarstagande och brist på mat i Grekland - Allt om Treårige Tim, utvisningen och socialtjänsten. Hur är reglerna och vad hände? - EU-parlamentets rapportör vill begrava idén om omfördelning av flyktingar - Frivilligorganisationer skriver skuggrapporter till FN:s kommitté mot tortyr

Asylnytts referat av rättsliga dokument finns som alltid samlade på praxissidan!

Asylnytt 22 november (Extern länk)

Asylnytt 4 november (Extern länk)

Asylnytt praxis-sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 21-11-29:

Utredning överlämnad: Åtgärder i gränsnära områden till sidans topp

Utredningens uppdrag har varit att överväga om främst Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden och, om så inte bedöms vara fallet, föreslå förändringar av regelsystemet.

Syftet har varit att säkerställa svenska myndigheters förmåga att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i gränsnära områden, något som ytterst kan ha betydelse för det framtida behovet av att ha en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna, dvs. vid gränsen mellan Sverige och andra Schengenländer.

Problembild och inriktning

Sverige har sedan november 2015 haft en tillfälligt återinförd gränskontroll vid de inre gränserna. Statistik visar att inresekontroller, som endast genomförs på vissa platser i landet, leder till ett relativt stort antal åtgärder, framför allt nekad inresa och avvisning. Vidare visar erfarenheterna att det sannolikt finns ett förhållandevis stort mörkertal gällande olovliga gränspassager in i landet. Samtidigt är gränsöverskridande brottslighet ett allvarligt problem som inte bara bidrar till ökad vålds-, narkotika- och tillgreppsbrottslighet inne i landet, utan också belastar samhället på andra sätt, till exempel genom systematiskt missbruk av välfärdssystemet.

Som exempel kan nämnas att den organiserade tillgreppsbrottslighet som utförs av internationella brottsnätverk beräknas medföra stora kostnader för både enskilda och samhället då stöldgods till ett uppskattat värde om ca två miljarder kronor förs ut ur Sverige varje år. Även annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet förekommer i betydande utsträckning, till exempel människohandel samt narkotika- och vapenbrottslighet. Användning av illegal arbetskraft från andra länder är också ett alltmer uppmärksammat problem.

(...)

Läs mer och hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-11-25:

Rikadagsbeslut: Anpassningar av svensk lag till Schengens informationssystem till sidans topp

Beslut

Anpassningar till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem ska göras (JuU9)

En ny lag med kompletterande regler till EU:s förordningar om Schengens informationssystem (SIS) ska införas. Även ändringar i befintliga lagar ska göras. Syftet är att anpassa svensk lag efter EU:s nya regelverk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, propositionen, motioner, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-12-01:

Regeringen vill strama åt arbetskraftsinvandring till sidans topp

Statsminister Magdalena Andersson (S) vill strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring med ett krav på bindande anställningsavtal.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke höjer varningsflagg för initiativet.

- Låt oss inte ta till någon storslägga och förstöra ett system som i huvudsak fungerar och som dessutom är väldigt avgörande för vår tillväxt, säger Jan-Olof Jacke.

De fall där någon lurats hit på falska premisser och tvingas jobba med undermåliga arbetsvillkor vill han dock sätta stopp för.

- Det måste beivras - självklart. Men låt oss inte ta den lilla, lilla andel av arbetskraftsinvandringen som ursäkt för att slå sönder ett system som i huvudsak fungerar väl, säger han.

"Slavliknande villkor"

Den nytillträdda statsministern presenterade förslaget om skärpta regler under ett tal på den pågående LO-kongressen. Siktet är inställt på ett lagförslag innan årsskiftet.

- Det får vara slut på arbetsgivare som lockar hit utländska löntagare och sedan låter dem arbeta under slavliknande villkor, säger hon i talet.

Hon vill nu skärpa reglerna för att komma åt oseriösa arbetsgivare som lockar folk till Sverige och sedan inte ger dem det arbete de utlovat.

- Det är skamligt och det ska självklart inte vara lagligt, säger Andersson.

TT: Räcker det här?

- Nej, men det är ett steg på vägen. Det är ingen hemlighet att vi vill ha en arbetsmarknadsprövning, det har vi kongressbeslut på, säger Andersson på en efterföljande pressträff.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-11-03:

Proposition: En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att det införs en skyldighet för kommunerna att inom den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. De ska inom ramen för etableringsprogrammet i huvudsak ta del av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola, samhällsorientering och utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan. Kravet på att ta del av utbildning brukar kallas utbildningsplikt.

Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan beslutad av hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

I propositionen lämnas förslag på de ändringar i skollagen (2010:800) som behövs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Hämta propositionen (Extern länk)

Följdmotion av Patrick Reslow m.fl. (SD) (Extern länk)

Följdmotion av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-12-07:

Storbritannien/ Draconian UK law puts vulnerable asylum seekers at risk till sidans topp

Perhaps the most draconian immigration bill in the United Kingdom's history is moving swiftly through parliament, currently in its final days of scrutiny in the Commons. The Nationality and Borders Bill seeks to dismantle core tenets of the international refugee regime, one which the UK helped establish. It would see vulnerable Afghans and other asylum seekers being criminalized and imprisoned for up to four years; pushed back at sea; sent abroad for offshore asylum processing, and afforded lesser rights as refugees simply for exercising their basic right to seek asylum in the UK.

Less than two weeks ago, at least 27 people died after their boat capsized crossing the English Channel. Among those rescued and brought safely to British shores was an Afghan soldier who had served alongside British forces in Afghanistan and his family.

Under the proposed law, refugees like this Afghan soldier, would face the prospect of being pushed back at sea or taken to an offshore detention site, which have essentially become protracted black holes for refugees when used by Australia in Nauru and Papua New Guinea, and the United States in Guantánamo Bay. Many Afghans are at imminent risk and don't have the luxury of waiting to see if they'll get a place under the UK's resettlement scheme, forcing them to hastily flee by boat or on foot. Under this bill, they would face pushbacks and, if lucky enough to arrive, criminalization, and discriminatory treatment in the asylum system.

Following the Taliban takeover in August, Prime Minister Boris Johnson committed the UK to doing everything it could to support the Afghan people, in particular those who helped the UK in Afghanistan. Despite these lofty promises, the two resettlement and relocation schemes the UK government have established have been heavily criticized for being unduly restrictive both in terms of who qualifies and the number of asylum seekers the government will accept. The main scheme is not even operational more than three months after the takeover.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-12-03:

USA/ UNHCR comment on reinstatement of U.S. policy that endangers asylum seekers till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is aware of the United States government's announcement on reinstating the Migrant Protection Protocols (MPP) program.

UNHCR has from the start expressed its serious concerns about the MPP and its impact on asylum seekers' safety and their due process rights. The announced adjustments to the policy are not sufficient to address these fundamental concerns.

UNHCR was never involved in implementing MPP and will not be supporting the reinstated policy. We supported the U.S. government's work earlier this year to end the MPP program and urge the United States to continue to follow through with those efforts, in line with the recent memorandum issued by the Department of Homeland Security.

We stand ready to work with all relevant authorities to ensure border and asylum measures and policies are in accordance with international refugee and human rights law.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-04: Deportationer från USA till Mexiko återupptas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 21-11-30:

Från Afghanistan/ Nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan till sidans topp

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.

Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet under sommaren.

- Förändringen i Afghanistan har skett snabbt och det är mycket som är osäkert framåt. Det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas på sikt. Det nya rättsliga ställningstagandet påverkas av den senaste tidens snabba förändringar och det osäkra läget, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius.

Ställningstagandet innehåller vägledande information om vilka som är särskilt utsatta grupper i Afghanistan, information om att det inte finns något fungerande skydd från myndigheterna i landet och information om att internflykt inte är ett alternativ för personer från Afghanistan, utom i undantagsfall.

- Riskgrupperna är fler, fler har rätt till ny prövning, och det kommer endast i tydliga undantagsfall bli fråga om internflykt, säger Carl Bexelius.

Ställningstagandet utgår från EASO:s vägledning

Ställningstagandet utgår från EASO:s Country Guidance om Afghanistan som släpptes den 11 november. Country Guidance är EU:s rättsliga styrning i asylärenden och är vägledande, men inte bindande, för medlemsstaterna.

- EASO:s vägledning är ett sätt att skapa en enhetlighet och god rättssäkerhet inom asylprövningen på EU-nivå. Vi har kompletterat med de delar som rör den nationella lagstiftningen, till exempel frågan om ny prövning av rätten till skydd, säger Carl Bexelius.

Ny prövning

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-12-01:

Från Afghanistan/ Ny prövning för afghaner - Asylrättscentrums kommentar till sidans topp

I somras införde Migrationsverket ett så kallat verkställighets- och beslutsstopp för Afghanistan. Det innebar bland annat att alla utvisningar till landet stoppades i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande. Den 30 november 2021 publicerade myndigheten ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan och verkställighets- och beslutsstoppet har nu hävts.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande hänvisar i stora delar till ny rättslig vägledning för Afghanistan från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) publicerad den 11 november 2021.

Utsatta grupper som kan få flyktingstatus

Det rättsliga ställningstagandet nämner ett antal utsatta grupper och riskprofiler i Afghanistan som ska beaktas vid bedömningen av flyktingskap. Det är bland annat hazarer, religiösa ledare, journalister, människorättsförsvarare, barn, kvinnor, hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättningar och etniska och religiösa minoriteter. Bland grupperna nämns även det som beskrivs som västerniserade personer, personer med kopplingar till den tidigare regimen, individer som har arbetat för utländska styrkor eller som uppfattas ha stöttat dem.

Alternativ skyddsstatus för bland annat barn som saknar nätverk i landet

Om den sökande inte bedöms vara flykting kan hen ändå beviljas skyddsstatus och uppehållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehov. Det gäller personer som riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp såsom tortyr och dödsstraff. Barn som har bristande tillgång till nätverk i Afghanistan kan i enlighet med kriterierna i Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 anses vara alternativt skyddsbehövande.

Säkerhetssituationen bedöms ha förbättrats, men vara föränderlig

(...)

Läs mer (Extern länk)

Asylrättscentrum 21-12-01: Vanliga frågor om rättsliga ställningstagandet om Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-12-04:

Från Afghanistan/ Nya riktlinjer om Afghanistan - FARR:s kommentar och råd till sidans topp

Migrationsverkets har nu publicerat ett nytt ställningstagande om hur asylansökningar som rör Afghanistan ska bedömas, efter att talibanerna tagit över makten i landet. Migrationsverket kommer nu att börja behandla och fatta beslut om asylansökningar från afghanska medborgare igen efter en tids paus. Enligt Migrationsverket har situationen i Afghanistan förändrats så mycket att i stort sett alla som har ett verkställbart utvisningsbeslut ska beviljas en ny prövning om de begär det. Här följer några råd för dig som har ett sådant beslut om utvisning till Afghanistan.

VAD ÄR ETT VERKSTÄLLBART UTVISNINGSBESLUT?

Ett verkställbart utvisningsbeslut är ett beslut som inte kan överklagas längre. För det mesta betyder det att du överklagat så långt det går och fått nej tre gånger. Det kallas också för lagakraftvunnet beslut eller slutligt beslut. Om du har fått tillfälligt uppehållstillstånd eller inhibition eller väntar på en ny prövning så kan det slutliga utvisningsbeslutet finnas kvar men är inte verkställbart just nu.

NY PRÖVNING KOMMER INTE AUTOMATISKT

Du som vill ha en ny prövning av ditt slutliga beslut i asylärendet behöver begära det. Det gör du genom att lämna in en ansökan om verkställighetshinder - det kallas också för "VUT". Ingen kommer att få en ny prövning automatiskt. Men det är klokt att vänta med att skicka in en ansökan tills du har pratat med en jurist eller annan kunnig, så att du förstått vad du behöver skriva. Känner du någon advokat du gillar, fråga om den kan vara din advokat i den nya prövningen. Man brukar oftast få den man föreslår. Det kan vara så att du har så extra starka skäl att få stanna att du inte behöver advokat. Men det är svårt att veta på förhand hur Migrationsverket ser på skälen.

HUR SKA DET GÅ TILL ATT PRATA MED EN ADVOKAT INNAN MAN LÄMNAR IN VUT?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 21-12-04:

Från Afghanistan/ Wafa och Somaya får nytt hopp - efter Migrationsverkets nya besked till sidans topp

Fler asylsökande som fått avslag får rätt till en ny prövning nu när Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan.

För Wafa Hosseini och Somaya Yousefi, som bor i Vingåker, och har fått avslag på sina asylansökningar innebär detta att ett nytt hopp tänts.

"Det är för min och mina barns framtid. Jag är jätteglad," säger Wafa Hosseini.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 21-11-26:

Från Etiopien/ Asylsökande Meserat från Tigray: Rätt beslut att stoppa utvisningarna till sidans topp

Sedan över ett år tillbaka har det rått ett inbördeskrig i Etiopien, kriget pågår i delstaten Tigray i nordvästra delen av landet.

Migrationsverket har nu beslutat att man stoppar utvisningen av tigreaner från Sverige till Etiopien.

"Det var rätt beslut", säger Meserat Mengsab, som bor i Hudiksvall, men är asylsökande från Tigray.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-11-25:

Från Irak/ EASO: Socio-economic indicators for Baghdad, Basrah and Sulaymaniyah till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report on Iraq. The report is titled Key socio-economic indicators for Baghdad, Basrah, and Sulaymaniyah. This report is a part of a series of Iraq reports that will be produced in 2021-2022.

These reports cover the security situation, key socio-economic indicators in Baghdad, Basrah, and Sulaymaniyah, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Iraqi asylum seekers and will be used to inform the update of the chapter on Internal Protection Alternative within the EASO Country Guidance on Iraq 2022 update.

The report, EASO COI Report - Iraq: Key socio-economic indicators should be read in conjunction with the other reports that will be published later.

Since June 2021, Iraqis have lodged increasingly more applications for international protection in the EU+. After their monthly applications had fluctuated between 1 300 and 1 700 from August 2020 to May 2021, Iraqis lodged around 1 800 applications in both June and July 2020, rising to some 2 300 in August and then 2 900 in September.1 Over this period, Iraqis were consistently one of the 10 largest groups of applicants in the EU+. EU+ countries issued approximately 21 500 decisions at first instance on Iraqi applications between August 2020 and September 2021, and 41 % of the decisions granted refugee status or subsidiary protection (the recognition rate). The number of cases pending at first instance exhibited a decreasing tendency until May 2021 but has tended to increase in recent months and approached 15 700 cases at the end of September. The main receiving country for Iraqis has been Germany (accounting for more than half of all Iraqi applications from August 2020 to August 2021) followed by Greece, Austria and Belgium2, but recently Iraqi applications have risen quickly also in Lithuania and Latvia as a result of the surge in irregular border crossings from Belarus.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Västerbottens Folkblad 21-11-23:

Från Irak/ Linde: Vi kan inte ta hand om de utan asylskäl till sidans topp

Situationen med migranter från Irak som nekas asyl i EU var återigen uppe för diskussion när utrikesminister Ann Linde (S) träffade ledare och minoritetsgrupper i irakiska Kurdistan. - Där vill man bara ta emot den som återvänder frivilligt, säger hon till TT.

Linde följde upp måndagens besök i Bagdad med att åka till Erbil i norra Irak under tisdagen. Där träffade hon bland andra Nechirvan Barzani och Masrour Barzani, president respektive premiärminister i det självstyrande irakiska Kurdistan.

Många av de migranter som befinner sig vid den belarusiska gränsen mot Polen har rest från irakiska Kurdistan, bland annat yazidier som är en särskilt utsatt grupp - många förföljdes, förslavades och dödades av IS.

De kurdiska ledarna framhöll enligt Linde att den ekonomiska standarden är relativt god och att de anser att människor inte har några generella skäl att lämna regionen. Därför tar Irak bara emot migranter som vill återvända, vilket krockar med Sveriges och EU:s synsätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-23: Sverige kräver att Irak tar hem 6000 irakier som fått avslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-12-01:

Från Syrien/ EASO publishes updated guidance on Syria till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published the updated 'Country Guidance: Syria'. The document represents the joint EU assessment of international protection needs of applicants from Syria, updated to reflect recent information on the situation in the country.

The November 2021 update of the country guidance on Syria reiterates that the mere fact of having left the country may have serious implications for the treatment of an individual upon return, in particular in relation to the perception of the Government of Syria and the associated risk of mistreatment. In addition, this update focuses on the following important topics:

What international protection needs do people who have evaded, deserted or defected their military service in Syria have?

Based on recent country of origin information on this topic, as well as the judgment of the Court of Justice of the European Union in the EZ case, C-238/19, the guidance concludes that for draft evaders and military deserters and defectors well-founded fear of persecution would in general be substantiated. This conclusion is based primarily on the following two elements: various excludable acts continue to be committed by the Syrian Armed Forces, and individual recruits and reservists generally have no control over their role and place of deployment within the armed forces. Furthermore, in the wording of the EZ judgment, there is a 'strong presumption' that refusal to perform military service under these circumstances relates to one of the five reasons set out in the refugee definition, making it highly likely for the applicant to qualify for refugee status, based on an individual assessment by the determining authority.

What is the risk of indiscriminate violence related to the armed conflicts taking place in Syria?

(...)

Läs mer och hämta uppdateringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Dagens Nyheter 21-11-25:

Flyktingar på väg in i Europa: "Vi vill absolut inte till Sverige" till sidans topp

I länder som Tyskland, Frankrike och Nederländerna noterades under andra kvartalet i år stora ökningar av antalet asylsökande, jämfört med samma period 2020 (då många EU-länder stängde såväl gränser som samhällen). Enligt EU:s statistiktjänst Eurostat ökade ansökningarna med 115 procent i unionen, och i en del länder, som Litauen och Polen, rör det sig om en mångdubbling.

Bara tre av de 27 EU-länderna gick i motsatt riktning: Ungern, Slovenien - och Sverige.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos från i oktober väntas 12 000 personer ansöka om asyl i Sverige under 2021. Det kan jämföras med 12 991 under förra året.

Jämfört med 2019, det senaste "normalåret" före pandemin, då nära 22 000 sökte asyl, handlar det om nästan en halvering.

- Vi vet att reserestriktionerna under pandemin påverkar, på grund av Sveriges geografiska läge i norra Europa. Den nya listan med "säkra ursprungsländer" dit personer kan avvisas omedelbart har också lett till färre asylansökningar från främst Mongoliet och Georgien. Sedan har vi fått en ny permanent utlänningslagstiftning, men än är det svårt att veta exakt hur den påverkar, säger Pierre Karatzian på Migrationsverkets presstjänst.

Den nya lagstiftningen trädde i kraft i juli, och bygger på tillfälliga uppehållstillstånd snarare än permanenta, och högre krav för familjeåterförening. Det har lett till ökad oro bland asylsökande, berättar Maja Dahl, som är presstalesperson på Asylrättscentrum.

- Personer som kommer hit känner sig otrygga, för de vet inte om de kommer att få förlängt eller inte. De flesta med skyddsstatus, 97 procent, fick faktiskt förlängt uppehållstillstånd förra året, men det är inte alla som vet det, eller som litar på att det förblir så, säger Maja Dahl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-11-26:

Vädjar: EU borde hjälpa afghanska musikeleverna till sidans topp

Kungliga musikaliska akademien vill att EU ska hjälpa afghanska musikelever i exil att ta sig till Portugal.

I oktober meddelade den portugisiska regeringen att 272 elever från den polarpris-vinnande musikskolan Afghanistan national institute of music, ANIM, skulle beviljas asyl i landet.

Eleverna flydde till Qatar när talibanerna tog makten, men nu saknar pengar för resan till Portugal.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT 21-11-26: Musikelever på flykt: "Vill bevara Afghanistans musikarv" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-12-05:

Mejlen till Sveriges Kabul-ambassad: "Snälla, rädda oss" till sidans topp

Sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan den 15 augusti har afghaner mailat till Sveriges ambassad med budskap som en anställd på ambassaden kategoriserar som "rop på hjälp".

24 000 mail från afghanska medborgare som ber om skydd och hjälp att lämna landet.

När Ekot ställer frågor till ambassaden om vad som händer med de här mailen och vilka svar de som skriver får, hänvisar ambassaden till UD, presstjänsten där svarar att alla som skriver får ett automatsvar med besked om att evakueringen är avslutad, att ambassaden flyttat till Stockholm, och att frågor om asyl och skydd ska ställas till Migrationsverket eller UNHCR.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-09: Ytterligare personer har evakuerats från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-12-03:

Spanien/ Multifaceted insecurity drives dangerous journeys, women flee violence till sidans topp

Perilous journeys to Spain's Canary Islands, driven by instability in northwest Africa, have left rescuers busy. Not only are women increasingly forced to take to the sea as a result of gender-based violence, forced marriage and female genital mutilation (FGM), they are frequently exposed to sexual violence, trafficking and other gender-specific crimes whilst on the move. The court in Ceuta has thrown out the case of a 16 year old child pushed back from Spain to Morocco on 19 May on the grounds of insufficient evidence.

Multiple groups of people attempting to seek asylum in Spain via the Canary Islands have been assisted by rescue teams. According to analysts, the rise in numbers on this route is driven by the destabilising economic and political effects of the Covid pandemic, insecurity in northwest Africa and the worsening climate crisis.

On 27 November, Spain's rescue service Salvamento Marítimo (SM) rescued 134 people from 3 vessels in waters off the Canary Islands. One of these rescues concerned a capsized boat from which four bodies were recovered and four people were listed as missing. The same day, Morocco intercepted 59 asylum seekers and recovered the body of a man who lost his life on the journey. Moroccan officials also intercepted 155 people who were attempting to board boats to cross to Spain.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

CPT 21-12-03:

Kroatien/ Council of Europe anti-torture Committee publishes report on ad hoc visit till sidans topp

In a report on Croatia published today, the CPT urges the Croatian authorities to take determined action to stop migrants being ill-treated by police officers and to ensure that cases of alleged ill-treatment are investigated effectively.

The Committee carried out a rapid reaction visit to Croatia from 10 to 14 August 2020, and in particular along the border area to Bosnia and Herzegovina (BiH), to examine the treatment and safeguards afforded to migrants deprived of their liberty by the Croatian police. The CPT's delegation also looked into the procedures applied to migrants in the context of their removal from Croatia as well as the effectiveness of oversight and accountability mechanisms in cases of alleged police misconduct during such operations. A visit to the Je?evo Reception Centre for Foreigners was also carried out.

The report highlights that, for the first time since the CPT started visiting Croatia in 1998, there were manifest difficulties of cooperation. The CPT's delegation was provided with incomplete information about places where migrants may be deprived of their liberty and it was obstructed by police officers in accessing documentation necessary for the delegation to carry out the Committee's mandate.

In addition to visiting police stations in Croatia, the CPT's delegation also carried out many interviews across the Croatian border in the Una-Sana Canton of BiH, where it received numerous credible and concordant allegations of physical ill-treatment of migrants by Croatian police officers (notably members of the intervention police). The alleged ill-treatment consisted of slaps, kicks, blows with truncheons and other hard objects (e.g. butts/barrels of firearms, wooden sticks or tree branches) to various parts of the body. The alleged ill-treatment had been purportedly inflicted either at the time of the migrants' "interception" and de facto deprivation of liberty inside Croatian territory (ranging from several to fifty kilometres or more from the border) and/or at the moment of their push-back across the border with BiH.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-24:

Polen/ HRW: Människor behandlas "som pingisbollar" till sidans topp

I iskallt väder har utsatta människor tvingats fram och tillbaka "som pingisbollar", enligt Human Rights Watch (HRW).

En ny rapport fastslår att migranter på gränsen mellan Belarus och Polen har utsatts för kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Båda länderna får hård kritik.

HRW var på plats på båda sidorna gränsen i oktober 2021 och genomförde då djupgående intervjuer med 19 migranter, som vittnar om allvarliga övertramp.

I en 26-sidig rapport dokumenteras hur migranter har tryckts tillbaka, ibland med våld, av polska gränsvakter trots att de vädjat om att få asyl. På den belarusiska sidan vittnas det om en frekvent våldsanvändning av de belarusiska gränsvakterna, samt omänsklig och förnedrande behandling av migranterna.

"Även om det var Belarus som skapade den här situationen, utan någon hänsyn för vilka konsekvenser det skulle ha för de här människorna, bär även Polen en del av ansvaret för det stora lidandet på gränsen", säger Lydia Gall, senior utredare för Europa och Centralasien vid HRW.

13 döda

Åtminstone 13 personer, inklusive en ettåring från Syrien, har mist livet på grund av omständigheterna vid gränskaoset, skriver HRW.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 21-11-24: "Die here or go to Poland"- Belarus' and Poland's shared responsibility for border abuses (Extern länk)

International Rescue Committee 21-12-03: IRC inleder nödinsats vid gränsen mellan Polen och Belarus (Extern länk)

AYS 21-11-22: Lukashenko talks to the BBC whilst the dead are being buried (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-25:

Polen/ Ryska och belarusiska stridsflyg vid polska gränsen till sidans topp

Spänningarna mellan EU och Belarus ökar. Under torsdagen flög ryska och belarusiska stridsflyg vid den polska gränsen. Samtidigt kräver Polen att EU förbereder fler sanktioner mot landet.

Under torsdagen meddelar Belarus försvarsdepartement att ryska och belarusiska stridsflyg tillsammans genomfört flygningar utefter bland annat gränsen mot Polen, rapporterar Reuters.

"En sammansatt, taktisk grupp har genomfört flygningar utefter Belarus gränser," skriver försvarsdepartement i ett uttalande.

Samtidigt går Polens premiärminister Mateusz Morawiecki ut och vill förbereda ytterligare sanktioner mot landet, bland annat gällande handeln.

Uttalandet kom efter ett möte med Tysklands förbundkansler Angela Merkel där han uppmanade till att EU måste vara beredda att skärpa tonen mot Belarus om krisen vid gränsen eskalerar.

Merkel har också varit i samtal om säkerhetsläget vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland efter att ryska styrkor samlats vid Ukrainas östra gräns, rapporterar Reuters. Enligt ett uttalande ska Merkel försäkrat landets president att han har hennes fulla stöd för att landet ska behålla sin självständighet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om händelserna vid gränsen mellan Polen och Belarus i föregående utgåva av Asylnytt (Extern länk)

Läs mer om EU:s förslag till nya tillfälliga gränsregler, nedan under rubriken "EU:s flykting- och gränspolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-11-24:

Storbritannien/ Dödligaste migrantolyckan i Engelska kanalen till sidans topp

Dödssiffran stiger efter olyckan i Engelska kanalen. Över 30 migranter har drunknat utanför franska hamnstaden Calais.

Olyckan är den hittills dödligaste i migranternas försök att ta sig från Frankrike till Storbritannien.

Människorna från en trolig förlisning i den kalla Engelska kanalen upptäcktes av en fiskare på onsdagseftermiddagen. När räddningspersonal anlände till katastrofområdet upptäcktes en tragedi som var värre än väntad.

Först hittades fyra döda, sedan upplyste polis och en lokal borgmästare att dödssiffran stiger. Vid 19-tiden uppgav borgmästare Franck Dhersin i den franska kuststaden Teteghem att man hittat 31 döda, och att två fortfarande saknades.

Sökning pågår

Timmar senare hade tre helikoptrar och tre räddningsbåtar tagit sig till olycksplatsen i försök att finna överlevande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 21-11-24: "Deadliest Day" on British coast. Thirty-one lost lives in Channel (Extern länk)

UNHCR 21-11-25: UNHCR saddened by English Channel tragedy - urges action to prevent further loss of life (Extern länk)

Human Rights Watcb 21-11-25: Tragedy in English Channel should be turning point in border standoff (Extern länk)

ECRE News 21-11-19: Most channel arrivals are entitled to protection, only five people returned to the EU in 2021 (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-11-25: Stor frustration över flyktingsmugglarnas verksamhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kommentar 21-11-25:

Storbritannien/ Katrine Marçal: Migrantbåtarna över kanalen har blivit en jättefråga till sidans topp

Minst 27 migranter drunknade i Engelska kanalen när deras båt kapsejsade under ett försök att ta sig till Storbritannien. Tragedin har satt fokus på relationen mellan Storbritannien och Frankrike efter Brexit.

När Priti Patel blev brittisk inrikesminister 2019 lovade hon att göra allt för att stoppa de små och ofta livsfarliga båtar som migranter och asylsökande använder för att försöka ta sig till Storbritannien från Frankrike.

Istället har det blivit precis tvärtom.

2019 när Priti Patel bestämde sig för att ta i med hårdhandskarna tog sig 1 800 personer över den Engelska kanalen för att söka asyl i Storbritannien. Året därpå var siffran 8 420. I år är det redan över 23 500 personer som har riskerat livet ute på vattnet och lyckats ta sig över till England.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 21-11-25: Macron och Johnson eniga: Ska trappa upp insatserna efter tragedin (Extern länk)

SvT Nyheter 21-11-28: Migrantbåtar ska upptäckas med spaningsflyg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-12-01: Efter dödsolyckan: Fler migranter på väg till Storbritannien

 till sidans topp

Efter dödsolyckan i Engelska kanalen i förra veckan då 27 migranter miste livet varnar migrantorganisationer för att fler båtar är på väg från Frankrike och att vintervädret inte kommer att stoppa dem.

- En del tror nog att kylan sätter stopp för båtarna. Men det stämmer inte. Den enda skillnaden är att färden blir mycket farligare, säger Bridget Chapman, talesperson för Kent Refugee Action Network i Folkestone.

Antal migranter som tagit sig över Engelska kanalen har tredubblats i år, jämfört med förra året. En av orsakerna är att Frankrikes och Storbritanniens regeringar genom har gjort det mycket svårare för migranter att ta sig genom kanaltunneln på undersidan av en lastbil. Dessutom korsar färre lastbilar gränsen på grund av brexit och coronapandemin.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-11-29:

Storbritannien/ Joint statement of Germany, Belgium, the Netherlands and France till sidans topp

The statement published following the meeting on Channel crossings, to which the UK was "disinvited", is entirely concerned with law enforcement and migration control measures, with no mention of humanitarian issues despite the drastic situation in Calais and other sites along the French and Belgian coasts. It is noteworthy that the statement announces the first major deployment of EU resources that aims to prevent departures from - rather than arrivals into - the EU.

Gathered today in Calais at the invitation of France are the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of the Netherlands and the French Republic, in the presence of the European Commissioner for Home Affairs, as well as the Union agencies Europol and Frontex.

Represented by Stephan MAYER, Parliamentary State Secretary to the Federal Minister of the Interior, Building and Community of the Federal Republic of Germany; Annelies VERLINDEN, Minister of the Interior, Institutional Reforms, and Democratic Renewal; Sammy MAHDI, State Secretary for Asylum and Migration of the Kingdom of Belgium; Ankie BROEKERS-KNOL, Minister for Migration of the Kingdom of the Netherlands; Gerald DARMANIN, Minister of Interior of the French Republic; Ylva JOHANSSON, European Commissioner for Home Affairs; Catherine DE BOLLE, Executive Director of EUROPOL; Fabrice LEGGE RI, Executive Director of FRONTEX.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frontex 21-12-01: Frontex to support Member States in the Channel and North Sea region (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Örebro 21-12-04:

20 000 obesvarade mejl hos Migrationsverket till sidans topp

Den som mejlar migrationsverket kan få vänta veckor på att få svar. Myndigheten har i nuläget runt 20.000 obesvarade mejl och anställda vid myndighetens kontaktcenter, i bland annat Örebro, har fått jobba övertid för att försöka lösa situationen.

Migrationsverket räknar i år med att ta emot runt 400.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 21-11-23:

Ukrainare luras till Sverige med löften om jobb och bostad till sidans topp

Jobbagenturen Pelekh lurade ukrainare till Sverige med utsikter om jobb, men istället placerades på flyktingboenden.

Vår korrespondent har besökt agenturen i Kiev och det visar sig att den fortsätter lura ukrainare på exakt samma vis.

Dessutom finns nu fler agenturer som trots corona och trots att de saknar licens skickar ukrainare till Sverige och andra EU länder för jobb som inte finns.

Jobbagenturen Pelekhs kontor ligger i ett anonymt kontorskomplex i Kievs utkant.

Coronapandemin rasar också i Ukraina, men kontoret har inte stängt, utan kräver bara att alla bär mask. Verksamheten fortsätter precis som vanligt, men någon kö till jobbförmedlarna är det inte. Kolja, som låtsas söka jobb utomlands, får prata med Olga.

- Det går att få jobb i Kanada, Storbritannien, USA och flera andra, säger Olga till Kolja, men han säger att han söker något i Skandinavien, helst Sverige:

- Ja det är inga problem, förklarar Olga. Vi har vårt kontor i Sverige och vår advokat och du blir mött på flygplatsen, sen får du ett LMA - kort så du kan arbeta, men först får du bo på en förläggning och vänta 15 till 20 dagar innan du får kortet.

Hon presenterar samma upplägg, som byrån använt hela tiden, ukrainare betalar motsvarande 12 000 kronor, och då ingår inte flygbiljetten, för att bli placerade på ett asylboende och under asylprocessen med ett så kallat LMA-kort, rätt att arbeta, om de själva hittar arbete. Några väntande jobb finns inte, det gäller såväl de som åker till Sverige som andra EU-länder.

När Ekot avslöjade jobbagenturen Peleks upplägg fick det uppmärksamhet också i ukrainska medier. Många polisanmälde både i Sverige och i Ukraina. Anmälningar, som inte ledde någon vart.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 21-11-23: Migrationsverket ändrar rutiner för att stoppa jobb- och asylresor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-12-02:

Grekland/ Asylum seekers being illegally detained in new EU-funded camp till sidans topp

Asylum-seekers staying in a new EU-funded refugee camp on the island of Samos are being detained illegally by Greek authorities following a yet unpublished decision from the Greek Minister for Migration and Asylum, based on information received by Amnesty International.

In line with the decision, since 17 November those without valid government-issued IDs (asylum cards) are barred from leaving the camp for an indefinite period of time. The decision applies to individuals who have had cards withdrawn as a result of unsuccessful asylum applications or newcomers yet to be issued with a card. According to unofficial estimates, around 100 of the approximately 450 residents have been prevented from leaving the prison-like premises for more than two weeks, in violation of their right to liberty.

"This camp more closely resembles a prison than a place to house people seeking safety. This is a gross misuse of EU money, and a gross abuse of the residents' rights," said Adriana Tidona, migration researcher at Amnesty International.

The new EU-funded "closed-controlled centre" (KEDN) of Samos has been constructed in an isolated spot 6 km from the main city, Vathi. It can house up to 3000 people and is equipped with a rigid system of containment and surveillance, including double barbed wire metal fencing, CCTV throughout, and the 24/7 presence of patrolling police officers and privately contracted security officers.

Residents' movements in and out of the camp, which are only allowed between 8 am and 8 pm, are subject to security checks, and take place via magnetic gates.

Individuals and families affected by the 17 November decision cannot leave the camp to perform daily chores, attend classes or community activities at the nearby NGO-run "Alpha land", or to reach the city centre.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-11-23:

Bangladesh/ Halt forced relocation of Rohingya refugees! till sidans topp

Bangladesh authorities should halt relocations to Bhasan Char island until freedom of movement and other rights of Rohingya refugees are protected, Human Rights Watch said today. Refugees and humanitarian workers said the authorities have already identified hundreds of families in the mainland camps to be relocated, starting imminently.

These relocations would contravene the October 2021 Memorandum of Understanding (MoU) that the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) signed with the Bangladesh government establishing a framework for UN support for refugee operations on Bhasan Char. The government should ensure that the UN refugee agency can fully support and protect Rohingya refugees living on Bhasan Char island, Human Rights Watch said in a recent letter to donors. Donors should insist that Bangladesh fully halt relocations until UNHCR has developed a process for ensuring free and informed consent.

"Bangladesh's October agreement with the UN doesn't provide a free ticket to forcibly relocate Rohingya refugees to Bhasan Char," said Bill Frelick, refugee and migrant rights director at Human Rights Watch. "On the contrary, donor governments will now be scrutinizing Bhasan Char to ensure their assistance doesn't contribute to abuses."

Bangladesh authorities have already moved nearly 20,000 Rohingya refugees to the remote, flood-prone island, claiming that the relocations were necessary to ease the overcrowding in the Cox's Bazar camps. Many refugees were transferred to the island without full, informed consent, and have been prevented from returning to the mainland.

While the agreement permits the UN to have a presence on Bhasan Char, serious concerns remain regarding the island's safety, as well as the processes through which fundamental principles such as informed consent and freedom of movement will be upheld.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-12-05:

Libyen/ Protests in Tripoli against a system made "to cause suffering" till sidans topp

In Libya's capital, thousands of people on the move are stranded in front of a UNHCR Centre with nowhere to go. For almost two months now, the UN's principal mechanism for the concerns of refugees has been unwilling or unable to provide them with basic support. While the international community offers no alternative to the EU-backed Libyan detention system, a new political movement of people on the move arises: those who have been subject to torture and detention for years are now organising to make their voices heard. As "Refugees in Libya", they mobilise, claim their rights, and refute the narratives that have been put forward about them.

"Jean Paul, tell the world that you can not protect the 42 thousand refugees and asylum seekers registered with your office!"

These words from Yambio David Oliver Yasona show the frustration over the discrepancy between what UNHCR should stand for and what it actually means for people on the move in Libya's capital Tripoli. Yasona, from South Sudan, took part in a meeting with UNHCR Chief of Mission in Libya, Jean Paul Cavalieri on October 31, to discuss the situation of about 3000 people who are currently camping and protesting in front of the agency's Community Day Centre. Since the beginning of October, thousands are stranded there, sleeping on the street, with nowhere else to go and in constant fear of being arrested again. Almost no support has been provided to them, neither by UNHCR nor by other organisations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Council on Foreign Relations Newsletter 21-12-02:

USA/ U.S. Detention of Child Migrants till sidans topp

Tens of thousands of unaccompanied children have been arriving at the U.S.-Mexico border each year, sparking debate over how to respond. A recent rise in their numbers has challenged the Biden administration.

Summary

The United States is seeing a rise in apprehensions of unaccompanied migrant children, most from Central America, along its southern border.

Several laws and court cases guide how U.S. authorities treat migrant children while their asylum and immigration cases are under consideration.

U.S. detention of migrant children has long sparked controversy. The Trump and Biden administrations have faced criticism for violating legal protections.

Introduction

A spike in apprehensions of migrant children crossing the U.S. southern border without a parent or guardian has overwhelmed the systems set up to care for them and reinvigorated debate over the detention of minors. President Donald Trump framed the influx of asylum seekers-both adults and minors-as a national security threat, and his administration implemented a suite of policies to deter migrants. Critics argued that this response exacerbated Central America's humanitarian crisis, broke U.S. law, and violated international human rights norms. President Joe Biden promised to overhaul Trump's immigration policy. Many of his legislative efforts have failed to pass Congress, however, and his administration is scrambling to expand housing capacity for child migrants and hasten their release from federal care.

Related

The U.S. Immigration Debate

by Claire Felter, Danielle Renwick and Amelia Cheatham

Immigration and Border Policy

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylrättscentrum 21-11-23:

Konsekvenserna av de medicinska åldersbedömningarna bör utredas till sidans topp

Medicinska åldersbedömningar är en mycket omdiskuterad fråga. De metoder som Rättsmedicinalverket använder har kritiserats och granskats i media, bland annat genom en stor granskning av Negra Efendic i SvD. Under juni 2020 tillsattes en statlig utredning som ska titta på frågan. Det första delbetänkandet presenterades den 28 oktober 2021. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst delbetänkandet och kommenterar här vad utredningen kommit fram till.

Ålderns betydelse i asylprocessen

Ålder har stor betydelse i asylprocessen och skillnaden mellan att bedömas som barn eller vuxen kan betyda skillnad mellan att beviljas ett uppehållstillstånd eller att få ett avslag. Det påverkar även andra rättigheter som till exempel barnanpassat boende och god man.

Kritiken mot medicinska åldersbedömningar

Under åren har olika former av medicinska metoder använts för att bedöma ålder. Nuvarande metoder, i Rättsmedicinalverkets (RMV) regi, började användas i början av år 2017. Metoderna som används är en kombination av röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av nedre delen av lårbenet (knät). Metoderna har fått mycket stark kritik och har framför allt ifrågasatts utifrån sin tillförlitlighet och den vikt som bedömningarna har fått i asylprocessen.

Kritiken ledde till att regeringen i april 2019 meddelade att en oberoende utredning skulle tillsättas för att se över metoderna för medicinska åldersbedömningar. Utredningen tillsattes den 11 juni 2020 och slutredovisning ska ske senast den 31 maj 2024.

Delrapport från den statliga utredningen

Vetenskapligt underlag otillräckligt

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Uppdaterat ställningstagande om verkställighetshinder efter avvisad asylansökan till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat ställningstagandet "Tillämpning av 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen då Migrationsverket har beslutat att avvisa ansökan om asyl enligt 5 kap. 1b § samma lag". Denna paragraf handlar om avvisning/utvisning till ett första asylland eller ett säkert tredje land. Därvid avvisas själva asylansökan eftersom asylskälen gentemot personens medborgarskapsland inte prövas. Liksom tidigare bedömer Migrationsverket att paragrafen 12:18 kan tillämpas, det vill säga att Migrationsverket får beakta vissa verkställighetshinder som uppstår efter att en asylansökan har avvisats. Det går däremot inte att bevilja en ny prövning av avvisningsbeslutet enligt 12:19 eftersom någon sakprövning i asylfrågan inte har gjorts. Enligt ställningstagandet kan en ny prövning ändå ske enligt 12:19 tredje stycket gentemot medborgarskapslandet, om verkställighetshinder först har konstaterats gentemot det tidigare beslutade verkställighetslandet. Detta enligt principen att en asylsökande har rätt att få en prövning av skyddsbehoven. Även medicinska och praktiska hinder kan prövas och leda till uppehållstillstånd. I det uppdaterade ställningstagandet beskrivs med detaljerat än i det föregående tågordningen i olika situationer och när en ny asylprövning behövs.

Hämta ställningstagandet RS/045/2021 version 2.0 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-30:

Riksrevisionen granskar spårbyte i invandring till sidans topp

Riksrevisionen kommer att granska systemet med så kallat spårbyte från asyl- till arbetskraftsinvandring för att se om det fungerar effektivt, meddelar myndigheten.

Spårbyte infördes 2008 och innebär att den som fått avslag för asylinvandring har chansen att "byta spår" till att ansöka om arbetskraftsinvandring. För att göra det krävs av den sökande att den kan styrka sin identitet, har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fyra månader, har en lön på minst 13 000 kronor i månaden och kommer att vara anställd i ytterligare ett år eller mer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECtHR November 2021:

Europadomstolen: Thematic factsheet - Migration and Asylum till sidans topp

Department for the execution of judgments of the European Court of Human Rights

/Asylnytt: Detta är en tematisk samling av rättsfall från Europadomstolen. Nedan följer utdrag ur inledningen./

Migrants, asylum seekers and refugees enjoy the human rights and fundamental freedoms enshrined in the European Convention on Human Rights given that, under Article 1 of the Convention, Contracting States undertake to secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined therein. Also, under Article 14 of the Convention and the Court's caselaw, no difference in treatment based exclusively or to a decisive extent on a person's ethnic origin can be justified in a contemporary democratic society.

The Court has stressed that the problems which States may encounter in managing migratory flows or in the reception of asylum-seekers cannot justify recourse to practices which are not compatible with the Convention or the Protocols thereto. Particular attention has been paid by the Court to asylum-seekers considered as a "particularly underprivileged and vulnerable population group in need of special protection" as well as to children whose extreme vulnerability takes precedence over considerations relating to the status of irregular migrant.

Over the years, the European Court has developed a very rich body of case-law concerning migration and asylum and the execution of the relevant judgments by respondent States has advanced the human rights protection of migrants, asylum seekers and refugees at national level. The present factsheet sets out examples of general and, where possible, individual measures adopted and reported by States, in the context of the execution of the European Court's judgments, concerning notably: access to territory and forced returns; reception and protection of migrants and asylum seekers; protection from discrimination and hatecrimes; familylife and familyreunification; detention of migrants and asylumseekers; victims of trafficking in human beings.

Hämta broschyren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

FN-kommitté stoppar utvisning av kristen kvinna från Schweiz till Kina till sidans topp

Målet gäller en kvinna som blivit troende efter att hon träffat en läkare som framgångsrikt hade botat hennes mamma. Läkaren hade berättat för henne om kristendomen och hon hade börjat gå till en församling. Men då en församlingsmedlem gripits och angivit henne efter tortyr gömde hon sig hos en annan församlingsmedlem och fick hjälp att skaffa visum för att fly. Polisen hade då genomsökt kyrkan efter henne. Senare hade polisen även sökt henne hos mamman, som krävts på upplysningar. Myndigheterna i Schweiz bedömde berättelsen som stereotyp och inte trovärdig, bland annat för att polisen bara kände till henne under ett alias. Kvinnan vände sig till FN:s kommitté mot tortyr som anser att hennes berättelse är detaljerad och det stämmer med landinformation att religiösa minoriteter förföljs. Kommittén påpekar att polisen uppsökt hennes vänner, fått se hennes bild och kan söka henne oberoende av om hon har ett alias. Enligt kommittén är det troligt att kvinnan riskerar tortyr eller omänsklig behandling om hon utvisas.

Läs eller hämta beslutet om ansökan nr 790/2016, D.Z. mot Schweiz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Konvertit med lång tortyrhistoria får inte utvisas till Iran enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

En man som arbetade på en bank i Iran på 90-talet observerade transaktioner mellan sedlighetspolisen och en terroristgrupp som skulle döda iranska oppositionella i Irak. Efter att gruppen upplösts av kurdiska styrkor i Irak greps banktjänstemannen. Han hölls fängslad i 85 månader, varav 6 i mörk isolering, och utsattes för tortyr som han fortfarande lider men av. Han släpptes 2003 men trakasserier fortsatte och han sökte asyl i Sverige 2010. Han led då av cancer, men blev uppmanad att läsa Bibeln och be till Gud. När han tillfrisknat lät han sig döpas, en ceremoni som filmades. Kort därefter återvände han till Iran, eftersom polisen hotat fängsla hans hustru och deras två barn. Vid hemkomsten greps han och misshandlades men släpptes mot borgen. Familjen tog sig till Irak där även familjemedlemmarna konverterade. De anmälde sig hos UNHCR och visade då även en stämning för apostasi och missionering som mannen fått. Senare tog de sig till Schweiz där de sökte asyl och fortsatte att utöva sin religion. Kvinnan har även varit politiskt aktiv. I Schweiz har de inte blivit trodda på grund av olikheter i berättelserna kring tidpunkter och liknande. Schweiz ifrågasätter också konversionen och anser att det inte är farligt i sig att vara konvertit eftersom iranska myndigheter vet om att asylsökande konverterar för att få uppehållstillstånd. FN:s kommitté mot tortyr konstaterar att Schweiz varken har motsagt att konvertiter utsätts för tortyr i Iran eller att mannen faktiskt har mottagit en stämning för konversionen. Att utvisa dem skulle bryta mot tortyrkonventionen.

Läs eller hämta beslutet om kommunikation nr 812/2017, Hosseiny mfl mot Schweiz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

FN-kommitté stoppar utvisning av eritrean som vägrade inkallelse som 16-åring till sidans topp

En pojke i Eritrea hoppade av skolan tidigt och började arbeta med djuren. Militärpolisen gjorde hembesök i området för att rekrytera unga avhoppare till armén. Pojken gömde sig från militären men när han fick en kallelse till skolan för att träffa dem så lämnade han istället landet. Hans mamma betalade böter för att inte fängslas i hans ställe. I september 2015 hade han tagit sig till Schweiz. Han var då 16 och ett halvt år gammal och registrerades som ensamkommande. Den egentliga asylintervjun hölls mer än 18 månader senare då han fyllt 18. Han hade då ingen god man och förstod inte att han borde vägra göra intervjun med en tolk som inte talade hans språk. Hans berättelse blev inte trodd eftersom de schweiziska myndigheterna ansåg att 16-åringar inte rekryteras på det viset. Enligt Schweiz är det ingen fara att återvända eftersom han inte kommer att ses som vägrare. FN:s kommitté mot tortyr delar inte den bedömningen utan konstaterar att berättelsen inte motsägs av landinformation. Kommittén påpekar att personer som vägrat värnplikten och de som lämnat landet illegalt kan utsättas för tortyr vid återvändande. Därför skulle det bryta mot tortyrkonventionen att utvisa pojken.

Läs eller hämta beslutet om kommunikation nr 900/2018, X mot Schweiz (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Många avslag från FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Den kommitté som övervakar FN:s konvention mot tortyr, CAT, har publicerat ett antal beslut från sin session i juli. Bland dem finns tre fällningar som refereras här ovan, men också ett tjugotal ärenden som inte bedömdes innebära något brott mot konventionen. Fem ärenden gäller utvisningar från Sverige. Två av dem rör Afghanistan. En man som var ansluten till Jehovas vittnen sågs inte som genuin konvertit och en annan som hade en lång historia rörande konflikter med talibaner i Ghazni kunde ändå inte övertyga om personliga hot. I båda fallen påpekade CAT att de haft möjlighet att lägga fram sina skäl och få dem korrekt bedömda i Sverige. Ett annat ärende gällde en kvinna från Etiopien som berättat om hur hon fängslats och våldtagits på grund av familjemedlemmars aktivitet för Ogaden National Liberation Front. CAT tror dock inte att hon är av intresse för de nuvarande myndigheterna i Etiopien, bl.a. då hon kunnat lämna landet legalt och inte fått några hot. Avslag blev det också för en kvinna från Ingusjien i Ryssland som enligt CAT inte kunde visa att hon var utsatt för något personligt hot. Samma slutsats drogs för en journalist av azerbajdzjansk nationalitet som flytt från Armenien med sin familj. Utvisningar från andra länder som "godkändes" gällde Sri Lanka, Kina, Iran, Etiopien och Indien. CAT har samtidigt publicerat uppgifter om ett antal ärenden som avskrevs vid sessionen i april.

Se lista över ärenden hos FN:s kommitté mot tortyr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Europadomstolen: Sexåring dödades av tåg efter pushback, nu döms Kroatien till sidans topp

Europadomstolen har slagit fast att Kroatien bröt mot Europakonventionens artikel 2 (rätt till liv) då det inte gjordes någon ordentlig utredning av vad som hade hänt innan ett barn blev påkört av ett tåg strax utanför Kroatiens gräns i november 2017. Familjen hävdade att de tagit sig in i Kroatien men blivit utkörda och att gränsvakterna pekat ut för dem att gå i mörkret utmed järnvägen mot närmsta stad i Serbien. Strax därpå kom tåget bakifrån och en sexårig flicka hann inte undan. Enligt de kroatiska gränsvakterna hade familjen inte varit i Kroatien utan kom gående mot gränsen. Vittnesmålen är motstridiga och inspelningar från värmekameror saknas. Domstolen påpekar att gränspolisen har avstått från att undersöka mobiltelefoner, som kunde ha visat var de inblandade befunnit sig. Rapporter från en rad organisationer om systematiska pushbacks så som familjen beskrivit bidrog till att Europadomstolen anser att Kroatien har ett ansvar. I domen fälls även Kroatien för kollektiva uvisning och för att de överlevande barnen i samma familj senare hölls i förvar alltför lång tid under fängelseliknande former, även om förhållandena i förvaret var relativt goda. Familjen, som numera tagit sig vidare till annat EU-land, tilldöms 40.000 Euro i skadestånd, plus rättegångskostnaderna.

Applications nos. 15670/18 and 43115/18, case of M.H. and Others v. Croatia (Extern länk)

AYS 21-11-17: ECHR serves justice for little Madina, Croatia found guilty (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

FN:s kommitté för barns rättigheter stoppar utvisning från Schweiz till Bulgarien till sidans topp

Ärendet gäller en statslös pojke, palestinier uppvuxen i ett flyktingläger i Syrien. Efter att pappan och andra släktingar hade dödats flydde pojken och hans mamma och hamnade först i Bulgarien. De bemöttes förnedrande men fick uppehållstillstånd med alternativ status. Efter åtta månader i ett illa utrustat läger, utan tillgång till skolgång eller arbete, tog de sig vidare till Schweiz. Där fick de ett beslut om avvisning till Bulgarien. De vände sig till FN:s barnkommittén och hävdade att Schweiz genom att skicka dem till Bulgarien skulle bryta mot Barnkonventionen. Kommittén gav dem rätt och konstaterade att Schweiz hantering bröt mot en rad artiklar i konventionen. Enligt kommittén har Schweiz inte vägt in rapporterna om omänsklig och förnedrande behandling av barn i Bulgarien eller barnets situation som offer för en väpnad konflikt. Schweiz hade framfört att frivilligorganisationer kan ge stöd i Bulgarien men barnkommittén anser inte att dessa kan ersätta statens ansvar. Schweiz hade inte tagit hänsyn till moderns dåliga mentala hälsa och inte heller respekterat barnets rätt att höras.

Läs referat på engelska i ELENA Weekly Legal Update 21-10-15 (Extern länk)

Läs yttrandet på franska: A.M. (au nom de M.K.A.H.) c. Suisse, no 95/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Europadomstolens stora kammare ändrar kriterier för utvisning av psykiskt sjuk till sidans topp

Målet gäller en person från Turkiet som kom till Danmark vid sex års ålder. Han hade i ungdomen begått allvarliga brott, bland annat ett överfall i grupp mot en person som avled av sina skador. Han dömdes till sju års fängelse samt utvisning med permanent återreseförbud. Fängelsedelen ändrades till psykiatrisk tvångsvård på grund av paranoid schizofreni. Mannen gjorde framsteg men uppvisade ett starkt behov av övervakad medicinering för att inte riskera återfall i aggressivt beteende. År 2019 avgjorde Europadomstolen med knapp majoritet att utvisningen skulle bryta mot artikel 3 (förbud mot tortyr och förnedrande behandling eller bestraffning). I väntan på den stora kammarens avgörande verkställde Danmark utvisningen. Fallet är uppmärksammat då det innebar en utvidgning av hur artikel 3 tolkas. Europadomstolens stora kammare återställer nu detta genom att med sexton röster mot en slå fast att utvisningen inte bryter mot artikel 3. Det isolerade livet i Turket och risken för att inte få tag i medicin anses inte innebära ett så stort lidande att det kan jämställas med det tidigare vägledande fallet som rörde utvisningen av en svårt sjuk man (Paposhvili v. Belgium). Danmark döms ändå till ett skadestånd om 20.000 euro, då domstolen med elva röster mot sex samtidigt anser att utvisningen trots mannens långa anknytning till Danmark bröt mot artikel 8, mannens rätt till privaliv.

Application no. 57467/15, case of Savran v. Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Norrbotten 21-12-08:

Mor och dotter hotas av utvisning: "Uppgifterna i passet måste stämma" till sidans topp

Tahira och hennes 11-åriga dotter Duaa hotas av utvisning till Pakistan efter över ett decennium i Sverige.

Migrationsverket anser att Tahira inte har kunnat styrka sin identitet då hon har lämnat in handlingar med olika födelsedatum - trots att hon har försökt förklara anledningen till skillnaden i dokumenten.

Tahiras advokat och ombud Karin Müchler tycker att Migrationsverkets bedömning av passhandlingarna är för hård: "Med hänsyn till Duaa kunde man ha gjort en annan bedömning", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Norrbotten 21-11-29: Migrationsverket om Gällivarefamiljens utvisningsbeslut: "Borde redogjort det tidigare" (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 21-12-08: Kommunalråden reagerar mot utvisningen: "Det handlar om systerskap" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Domstol anser att en familj som inte kan verkställas till Gaza är flyktingar till sidans topp

En kvinna från Gaza som befinner sig i Sverige med sina barn sedan slutet av 2018 har inte blivit trodd när det gäller att hon skulle vara hotad av Hamas, trots att släktingar råkat illa ut och en bror har flyktingstatus i Sverige. Trots att Migrationsverket av humanitära skäl inte genomför verkställigheter till Gaza ansåg verket att det inte utgjorde skäl för uppehållstillstånd, då stoppet är tillfälligt och familjen inte vistats länge i Sverige. Migrationsdomstolen anser inte heller att de individuella skälen räcker för skyddsbehov. Men eftersom det råder väpnad konflikt och inga verkställigheter får ske på grund av säkerhetssituationen, samt att situationen är särskilt allvarlig för barn, bedömer domstolen att familjen är förhindrad att återvända. Därmed kan de inte få stöd av UNRWA, FN:s organisation för palestinier, som de haft tidigare. Det leder i sin tur till att de ska bedömas som flyktingar. Kvinnan och barnen beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

AYS 21-11-26:

Danmark/ Denmark forcibly detains old, sick Syrians in exit detention camps till sidans topp

Today, 60-year-old Dalal and 67-year-old Suhil from Syria had to show up to be forcibly detained at the Danish exit center Sjælsmark.

In the post below, Mahmoud, the son of the elderly couple, tells about his pain caused by this situation:

"I have tried to write this post several times, but was never able to finish it. I have always been good at expressing my feelings in writing, but these last few days I have had a hard time setting my feelings and thoughts into words. Therefore, my sentences might be somewhat messy. It's not just my sentences that are messed up at the moment. The same goes for my thoughts, feelings and not the least my whole life!

In a few hours I have to say goodbye to my parents, who are going to the Sjælsmark exit center, after they have been refused an extension of their residence permits. My parents are going to an exit center indefinitely, as Denmark can not force Syrians to go back to Syria at the moment, because the government refuses to cooperate formally with the dictator Assad. Yet, Denmark demands that people must return to Assad's Syria, and when Syrians refuse to go back to a dictator, they are ordered to stay in an exit center far away from their children and grandchildren.

My parents suffer from various diseases such as high blood pressure, diabetes and a slipped disc. My siblings and I are assisting them daily at home with everything from medication, cooking and cleaning - now my parents have to be forcibly separated from us to instead be interned under inhumane conditions for years - as they can not return to Syria as long as the same dictator from whom they have fled, and with whom Denmark refuses to cooperate, is in power.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Picum 21-11-23:

Covid-19 vaccines and undocumented migrants in Sweden till sidans topp

As part of our efforts to monitor access to the COVID-19 vaccines for undocumented migrants in Europe, we're speaking with national-level advocates about the situation in their countries. This interview was conducted in October 2021 with Ida Carlsson of Läkare i Världen (Doctors of the World), to discuss the situation in Sweden. It is not meant to offer an exhaustive picture of the legal and practical context in Sweden. Please get in touch at info@picum.org if you have information you'd like to share, and follow our Twitter page @PICUM_post to get more recent updates.

What does the Swedish vaccination strategy say about undocumented migrants?

The Swedish vaccination strategy foresees specific vaccination avenues for people living in vulnerable situations such as homeless people, asylum seekers, refugees with humanitarian permits. Undocumented migrants are also included in this category, at least from April 2021.

Can they access mainstream vaccination points?

No, the booking system wouldn't allow that. To book your vaccine at a mainstream vaccination point, you need a personal number and a bank ID, which you use in Sweden as a form of digital identification to access online services and for online purchases. These numbers aren't available to undocumented people. What is available to them is a sort of alternative health care number, which they get the first time they access health care and they can use to continue accessing care, but this is not valid for the mainstream vaccination points.

Where can they go then?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Find blogs on vaccine situation for undocumented migrants in other EU countries (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylkommissionens blogg 21-11-26:

Aktivistforskning - en reflektion till sidans topp

Av Emma Söderman, Socialhögskolan, Lunds universitet

I mina studier och under min forskarutbildning har jag funderat mycket över hur jag genom såväl aktivism som forskning kan bidra till kampen för migranters rättigheter. Genom aktivism i ett sammanhang av asylrättsrörelsen i Sverige och Europa, lärde jag mig om vilka problem som människor som sökt en fristad konfronterades med, problem som jag därefter undersökte och analyserade vidare genom exempelvis uppsatser i mänskliga rättigheter och globala politiska studier. Genom min förankring i rörelser för migranters rättigheter tänkte jag att jag hade ett viktigt bidrag till akademin, ett bidrag som handlade om att synliggöra och analysera villkor för grupper i samhällets marginaler, och som även handlade om att i någon mån "ge" dessa människor en röst. När jag blev antagen som doktorand i socialt arbete fortsatte jag att arbeta med aktivism för migranters rättigheter och det kom även att bli fokus för min avhandling. Akademiska texter som problematiserade den inneboende maktrelationen i tanken om att "ge" någon en röst, gav mig viktiga tankeställare och nyanserade min något naiva inställning till givandet av röst. Samtidigt fann jag också akademiska texter som betonade att forskare också har en etisk och politisk skyldighet att också ge något tillbaka till de människor och grupper de involverar i sin forskning. Således fann jag i akademiska texter både en problematisering av mina utgångspunkter, och argument för att hålla fast vid min tanke om att det går att kombinera, och till och med, att aktivism för migranters rättigheter och forskning bör kombineras. I följande text beskriver jag kort hur jag gått tillväga för att genomföra aktivistforskning i ett sammanhang av migrationskontroll. Med hjälp av ett analytiskt perspektiv av tid, argumenterar jag även för dess nödvändighet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 21-12-09:

Tomas Ledin skänker pengar till Östersundsfond: "Känns helt ofattbart" till sidans topp

Östersundsfödde artisten Tomas Ledin skänker en tredjedel av överskottet från sin 70 års-jubileumskonsert på Avicii Arena i Stockholm till fonden Gnistan i Östersund som bidrar med pengar till personer som vill göra något för nyanlända.

Fonden har startats av integrationskören The Rockin' Pots som drivs av Rosmari och Jonas Hagström från Brunflo och kören har samarbetat med Tomas Ledin under flera år.

"Det känns helt ofattbart att bli utvald som en av tre organisationer i Sverige att få dela på hela överskottet från hans 70-årskalas", säger Jonas Hagström.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-11-29:

Musiker fick fristad i Sverige - tvingas nu söka asyl till sidans topp

Basim Jamal kom till Umeå som fristadsmusiker 2017, men efter de två fristadsårens slut måste han nu ansöka om asyl.

Han menar att det fortfarande finns en stor risk att han skulle fängslas eller torteras om han återvände till Irak.

"Jag känner hundra procent stress", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 21-11-29: Hotade kulturarbetare får fristad i Sverige - men bara i två år (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-12-06:

Malta/ Migrants call for decent regularisation mechanism till sidans topp

On 4 October, hundreds of people gathered on the streets of Valletta, Malta's capital city, to call on the government to uphold the rights of migrants living in the islands. The demonstration gathered local activists, including migrants, and civil society organisations, following the case of a migrant worker who was injured at work in a construction site and left by his employer on the side of a road with no assistance. According to the protesters, such cases of abuse and exploitation are the result of Malta's migration policies.

At the centre of the protests are the country's policies on work and residence permits, which, among other things, result in the impossibility of undocumented migrants securing any form of long-lasting status in Malta.

A major issue is that in Malta, many migrants work regularly and pay taxes but don't have residence permits. They are issued a so-called 'yellow book' document which allows a person to work pending deportation. But, this is not a proper permit. And while paying contributions to the country's social security system - often for many years - they do not have access to many of the social benefits that are available to Maltese citizens, including family allowances, retirement pension, unemployment benefits, or COVID-19 related state support.

As for residence permits, one of the main problems concerns the Specific Residence Authorisation (SRA) policy, a temporary regularisation programme established in November 2018, which was discontinued in 2020. The SRA policy responded to the critical situation facing undocumented people in Malta, triggered in part by the discontinuation of a previous regularisation mechanism.

Under this residence policy, migrants would receive a 2-year residence permit which gave access to basic services and welfare benefits, including mainstream education and health care, as well as a permit to access the labour market.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Frontex 21-12-03:

First Euro-Arab Border Security Conference till sidans topp

On 1-2 December, the border management authorities of the European Union and the League of Arab States gathered in the first-ever Euro-Arab Border Security Conference in Amman, Jordan, to discuss how to strengthen dialogue and cooperation in response to global challenges.

The conference was a joint initiative of the European Border and Coast Guard Agency, Frontex, and the General Secretariat of the Arab Interior Ministers' Council (AIMC) of the League of Arab States (LAS), and was held under the patronage of the Prime Minister of Jordan, Mr Bisher Al Khasawneh, represented by Minister of Interior and the Public Security Directorate. The event brought together senior representatives from over 40 states, relevant EU and the LAS bodies, as well as representatives of international organisations.

In his opening speech, Jordan's Minister of Interior H.E. Mr Mazin Abdellah Hilal Al Farrayeh emphasised that border control is a significant common challenge and the need to galvanise cooperation within a Euro-Arab framework in addition to exchanging experiences and knowledge.

The EU Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Mr Olivér Várhelyi, reaffirmed the EU's continued commitment to closely cooperate with the Arab partners on border protection, fight against migrant smuggling and trafficking in human beings as well as organised crime.

In line with these priorities, the participants have gathered to build trust and expand networks between the border authorities of the two regions, especially with regards to addressing common challenges, such as the COVID-19 pandemic, and sharing experiences of the effective and efficient use of new technologies to facilitate mobility while ensuring security of our communities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska unionens råd 21-12-03:

Joint statement EU - Western Balkans: Ministerial Forum on Justice and Home Affairs till sidans topp

The Ministers of Home Affairs and Justice of Slovenia, representing the Presidency of the Council of the EU, together with the European Commission, represented by the European Commissioners for Home Affairs and for Justice, met on 1-3 December 2021 in Brdo pri Kranju with their counterparts from the Western Balkans at the annual EU-Western Balkans Ministerial Forum on Justice and Home Affairs. The meeting was also attended by representatives of the incoming French and Czech Presidencies of the Council of the EU. The following matters were discussed:

HOME AFFAIRS

Strengthening migration, asylum and border management

The EU and the Western Balkans reaffirmed that migration management is a common challenge that needs to be addressed in close partnerships. Constructive cooperation has already delivered clear results and will be further strengthened, also with the support of EU Justice and Home Affairs agencies. The ministers concurred that efforts to reinforce border management and to intensify regional information exchange remain a top priority. In this context, the EU and the Western Balkans partners agreed to continue their work on developing interoperable systems for identification and registration of mixed migratory flows, as well as National Coordination Centres (NCCs) across the region. The Commission reiterated its readiness to provide technical support.

The ministers exchanged views on the progress made by the Western Balkans in their reception conditions and asylum systems. The need of contingency planning in case of an increase of migratory flows was underlined by the EU. The ministers committed to further strengthen cooperation in the fight against migrant smuggling. The EU underlined also the need to work to enhance return systems, including the conclusion of readmission agreements with key countries of origin. Regional cooperation on return should be reinforced.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-12-09:

Ylva Johansson: 40.0000 afghanska migranter till EU till sidans topp

Femton EU-länder har kommit överens om att ta emot totalt 40 000 kvotflyktingar från Afghanistan, säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Beskedet kom Johansson med efter ett inrikesministermöte.

Enligt ett dokument som nyhetsbyrån AFP har tagit del av kommer Tyskland att ta emot majoriteten av flyktingarna, 25 000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-12-01:

EU vill ändra asylrättsregler för gränsländer till sidans topp

Polen, Lettland och Litauen ska i sex månader tillåtas kringgå vissa asylrättsregler, enligt EU-kommissionens förslag som svar på krisen vid gränsen till Belarus.

- Länderna ska få tillräcklig flexibilitet för att hantera denna situation, säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Krisen i gränsområdena mellan främst Polen, Litauen och Belarus har pågått sedan i somras. Tusentals migranter, främst från Irak och andra länder i Mellanöstern, har flugit till Belarus och sedan själva eller med hjälp av belarusiska myndigheter tagit sig till gränserna mot EU-länderna Polen och Litauen i syfte att söka asyl i EU.

EU anklagar Belarus för att ha organiserat resorna och lurat migranterna och kallar det hela för en "hybridattack" mot EU.

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt förslag som innebär att Polen, Lettland och Litauen ska undantas från delar av EU:s asylrättsregler i sex månader. Förslaget väntas få klartecken snart, efter att ha godkänts av en majoritet medlemsländer.

- Även om situationen vid gränsen håller på att de-eskalera måste vi fortsätta vara vaksamma. Jag tror inte ett ögonblick att vi kan lita på den belarusiska regimen, säger Ylva Johansson på en pressträff om förslaget.

"Mer flexibilitet"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-09: Sverige stödjer kritiserat migrationsförslag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-12-01:

EU-kommissionen föreslår åtgärder för att hantera nödsituationen vid gränsen till sidans topp

EU-kommissionen lägger i dag fram tillfälliga asyl- och återvändandeåtgärder för att hjälpa Lettland, Litauen och Polen att hantera nödsituationen vid EU:s yttre gräns mot Belarus. Därigenom kommer länderna att kunna införa snabba och ordnade processer för att komma till rätta med situationen, med full respekt för grundläggande rättigheter och internationella skyldigheter, däribland principen om non-refoulement. Förslaget läggs fram till följd av Europeiska rådets uppmaning till kommissionen att föreslå alla ändringar som krävs av EU:s rättsliga ramar samt konkreta åtgärder med tillräckligt ekonomiskt stöd för att säkerställa en omedelbar och adekvat reaktion i överensstämmelse med EU-rätten och internationella skyldigheter, inbegripet de grundläggande rättigheterna. Åtgärderna grundar sig på artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och träder i kraft när de har antagits av rådet och efter att Europaparlamentet har hörts. Åtgärderna kommer att gälla i sex månader.

- Under de senaste veckorna har vi lyckats sätta in EU:s kollektiva tyngd mot den hybridattack som riktas mot vår union, säger EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, som ansvarar för främjande av vår europeiska livsstil. Tillsammans har EU-länderna klargjort att försök att undergräva vår union bara befäster vår solidaritet med varandra. I dag ger vi uttryck för den solidariteten i form av tillfälliga undantagsåtgärder som ger Lettland, Litauen och Polen de medel de behöver för att kunna hantera de extraordinära omständigheterna på ett kontrollerat, snabbt och rättssäkert sätt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Förslag till RÅDETS BESLUT om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen, COM/2021/752 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-11-23:

EU föreslår svartlistning av transportföretag som underlättar människosmuggling till sidans topp

Som en del av EU:s gemensamma reaktion på statsstött utnyttjande av människor vid EU:s yttre gräns mot Belarus föreslår kommissionen och utrikesrepresentanten i dag åtgärder mot transportföretag som underlättar människosmuggling och människohandel till EU. Det är fråga om ett nytt verktyg i EU:s verktygslåda för att stödja medlemsländer som utsätts för sådana hybridattacker. Andra former av stöd som humanitärt bistånd bör komplettera åtgärder enligt det här nya instrumentet. .

- Försök att destabilisera EU genom att utnyttja människor fungerar inte, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. EU står enat, och vidtar åtgärder för att lösa situationen vid EU:s yttre gräns mot Belarus. I dag lägger vi fram ett nytt förslag om svartlistning av transportföretag som är inblandade i människosmuggling och människohandel till EU, som jag aviserade för två veckor sedan. Vi accepterar aldrig att människor utnyttjas för politiska syften.

Riktade åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt smuggling

Den senaste tidens händelser vid EU:s gräns mot Belarus kunde inte ha ägt rum utan att vissa transportföretag medvetet eller omedvetet bidragit till utnyttjande av människor, vilket fått enorma humanitära konsekvenser och medfört allvarliga problem för säkerheten vid EU:s yttre gränser och stabiliteten i regionen.

För att EU ska ha lämpliga verktyg för att bekämpa utnyttjande av människor i politiska syften föreslår kommissionen därför en ny rättslig ram som gör att EU kan vidta riktade åtgärder mot transportföretag inom alla transportslag (mark, flyg, inre vattenvägar och sjöfart) som ägnar sig åt eller underlättar människosmuggling eller människohandel till EU. Åtgärderna bör vara proportionerliga och utformas från fall till fall. Åtgärderna kan vara restriktioner av verksamheten på EU:s marknad, tillfälligt indrag av licenser eller tillstånd, förbud mot att tanka eller utföra underhåll inom EU samt förbud mot att transitera eller flyga över EU, göra mellanlandningar eller anlöpa hamnar i EU.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Joint communication JOIN(2021) 32 final: Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border (Extern länk)

Factsheet: EU actions to counter state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border (Extern länk)

EU-kommissionen 21-11-23: Questions and answers on proposals to blacklist transport operators involved in facilitating the smuggling or trafficking of people (Extern länk)

EU-kommissionen 21-11-23: Emergency EU support available for migration and border management (Extern länk)

TT / Squid 21-11-23: Transportbolag kan stoppas för migranthjälp (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-11-30:

Frontex holds International Conference on Biometrics for Borders till sidans topp

Today, Frontex is hosting the third edition of the International Conference on Biometrics for Borders in Warsaw, Poland. This year, participants focused on a topic which will influence EU's border management for the next couple of years - biometric interoperability at the EU's external borders. This includes important EU information systems such as the Schengen Information System, Visa Information System, Entry-Exit System, Eurodac and ETIAS, EU's Travel Information and Authorisation System that are key to the security of EU's Schengen Area.

The conference brought together EU and international experts, institutions, academia, research and industry representatives. The event started with a welcome message from Frontex Executive Director, Fabrice Leggeri, followed by keynote speeches by Olivier Onidi (from DG HOME) and Andrej Bra?ko (on behalf of the Slovenian Presidency).

"The role of Frontex is to deliver practical support to Member States' Border Guard authorities. With today's conference, we are providing a platform to help Member States' experts understand and discuss interoperability from an operational and user experience perspective," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri in his opening remarks.

"There is no doubt that the daily procedures of border control authorities in the EU will change significantly within the next five years. We want to support and accompany Member States in that process," he added.

During the discussions, panellists focused on finding ways to combine and interpret information from multiple sources to achieve higher accuracy and reliability and to support decision-making. The ETIAS Central Unit operated 24/7 by Frontex as of early 2023 will play a key role in that endeavor. They also reflected on the importance of fundamental rights safeguards in the context of the potential future use of artificial intelligence.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Frontex 21-11-23: Frontex and eu-LISA sign cooperation plan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-12-01:

Spin it to win it: Frontex seeks public relations support till sidans topp

Earlier this year we analysed the time and money Frontex invests in its public image. Media expertise has remained a high priority for Frontex, with a total of ¤315,000 set aside for three various media contracts this year.

A border agency courting public and political opinion, Frontex carefully builds a brand tough enough to please increasingly right-leaning politicians and public, while also attempting to embrace a humorous and humanitarian character.

Following the publication of a European Parliament report that found the agency "failed to address and follow-up" fundamental rights violations committed by member state authorities, Frontex took on the challenge of putting a positive spin on events, proclaiming on its website:

"Frontex welcomes the report by the Scrutiny Working Group and its conclusions which reaffirmed that there is no evidence of the Agency's involvement in any violation of human rights."

The agency is doubling down on its objective to use public relations to underpin its image in a year that has seen its reputation plummet, with its website listing tenders for three dedicated public relations projects, totalling an estimated ¤315,000.

1. A Frontex-own media studio

Procedure: Construction of a corporate video studio and modernization works in selected conference areas in Frontex headquarters

The studio will be based in Frontex's current headquarters, which the Agency plans to vacate in 2024, moving to its own premises in Warsaw (with an estimated building cost of ¤140,000,000).

Candidates have expressed interest and have been invited to participate in the procedure to award a contract with an estimated value of ¤120,000.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-11-30:

Presidency compromise proposals on revamped Eurodac database till sidans topp

The controversial expansion and extension of the Eurodac database is moving ahead, with compromise proposals circulated by the Slovenian Presidency of the Council last week. The legislation would extend Eurodac from a system concerned with supporting the implementation of the EU's asylum rules, to a more general "migration management" database, with a big emphasis on providing data for deportations.

The compromise proposals are mainly made up of articles intended to ensure that Eurodac is 'interoperable' with other EU databases, in particular the Visa Information System (VIS), European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and Common Identity Repository (CIR).

The connections between different systems will be used to screen visa and travel authorisation applicants, and the inclusion of new data categories in Eurodac is designed to make it simpler to carry out deportations of people deemed to have no right to stay in the EU.

(...)

Hela artikeln med länkar (Extern länk)

Läs förslaget till ändrad förordning här, på svenska: COM/2020/614 final (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-12-06:

Council restricts rights in latest Screening Regulation text till sidans topp

The Council is aiming to water down rights protections in the proposed Screening Regulation, which will see most individuals who enter the EU in an irregular fashion detained at the borders with a view to their swift expulsion.

(...)

The Presidency's latest compromise proposal includes a new article on the obligations of "third country nationals":

"Article 6a - NEW

Obligations of third country nationals submitted to screening

1 The third country nationals subject to screening shall remain, for its duration, at the disposal of the screening authorities, in the locations referred to in Article 6 (1) and (2) for that purpose.

2 They shall cooperate with the screening authorities in all elements of the screening as set in Article 6 (6), in particular, by providing:

3 a) Name, date of birth, gender and nationality as well as documents and information that can prove this data;

4 b) fingerprints and facial image as referred to in Regulation (EU) XXX/XXX (EURODAC Regulation)."

Fundamental rights monitoring

It also downgrades the provisions included in the proposal for the independent monitoring of fundamental rights:

Hela artikeln (Extern länk)

Ordförandeskapets förslag 21-12-03, 10222/1/21 /läckt via Statewatch/ (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Statewatch 21-11-26: Consolidated text of revised Asylum Procedure Regulation proposal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentt 21-11-25:

Parlamentet kräver nya EU-regler för att främja laglig arbetskraftsinvandring till sidans topp

Förslag för att underlätta laglig arbetskraftsinvandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av utmaningen med en åldrande befolkning och kompetensbrist.

På torsdagen antog Europaparlamentet ett lagstiftningsinitiativbetänkande om laglig arbetskraftsinvandring med 497 röster för, 160 röster emot och 38 nedlagda röster. Texten stöder inrättandet av en EU-talangreserv baserad på den nuvarande Eures-portalen för att matcha arbetssökandes profiler med behoven hos EU-baserade arbetsgivare och minska bristen på arbetskraft i medlemsländerna.

Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska centerpartisten Abir Al-Sahlani.

Ledamöterna efterfrågar ett ambitiöst inreseprogram för arbetstagare från tredjeland med låg eller medelhög utbildning samt ett ramverk för att kunna erkänna deras kunskaper och kvalifikationer. De vill att det ska bli lättare för egenföretagare att lagligt ta sig till EU. Därför föreslår ledamöterna ett EU-omfattande program för inresa och vistelse för personer som vill etablera företag och uppstartsföretag samt för konstnärer och kulturarbetare. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen inför en femårig visering för flera inresor som gör det möjligt för denna kategori av tredjelandsmedborgare att resa in i EU i upp till 90 dagar per år.

Revidering av befintlig EU-lagstiftning om laglig migration

Ledamöterna begär en översyn av reglerna för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare så att dessa personer kan flytta till ett annat EU-land från och med den dag då deras tillstånd utfärdas - på liknande villkor som redan gäller för EU-medborgare. Det antal år som krävs för att få ett långvarigt uppehållstillstånd i EU bör minskas från fem till tre år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 21-12-10:

Migrationsöverdomstolen: Helhetsbedömning vid förlängning av tillstånd för studier till sidans topp

En person som haft uppehållstillstånd i tre terminer för en masterutbildning vid teknisk högskola ansökte om förlängning ytterligare en dryg termin. Det enda som återstod var tio veckor inom ramen för hennes masteruppsats. Hon fick avslag på grund av att tillstånd för universitetsstudier alltid avser studier på heltid. Kvinnan har överklagat och bland annat påpekat att hon under sina två år i Sverige tagit högskolepoäng som med marginal uppfyller kraven för tre år. Uppsatsen som återstår görs i samarbete med svenska teknikföretag. Eftersom vissa företag tillfälligt stängts ner har projektet försenats. När saken nu nått Migrationsöverdomstolen har Migrationsverket ändrat ståndpunkt och anser att överklagandet ska bifallas. Migrationsöverdomstolen håller med och förklarar att en helhetsbedömning måste göras med beaktande av proportionalitetspriincipen. Utgångspunkten är att studierna ska ske på heltid, men förseningen låg utanför den sökandes kontroll. Hon har visat vilka framsteg hon gjort. Avslag är enligt Migrationsöverdomstolen inte rimligt i förhållande till de olägenheter en utvisning skulle medföra för henne. Domen är vägledande. men det enskilda målet avskrivs på grund av att den tid som avsågs har passerat.

Mål UM2216-21, MIG 2021:17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-11-26:

Deportations at record levels as Frontex foresees post-pandemic removals till sidans topp

Frontex supported EU member states in removing over 8,300 non-EU nationals to their countries of origin in the first half of 2021, the largest ever number for a six-month period. However, the number of operations with at least one human rights monitor on board decreased by 7%, according to a report recently circulated to EU member states by the border agency.

The number of people removed with Frontex's support amounts to twice the figure for the same period in 2020 and is 9% higher than in 2019. The report, drafted by the agency's Returns Division, states that once COVID-19 related restrictions are no longer a barrier to deportations, "the Agency will play an even stronger role in assisting with an unprecedented number of returns, also taking into account possible backlogs in member States."

The number of charter flights with a human rights monitor on board fell by 7% compared to the previous period, which the report says was largely due to COVID-19. 109 human rights monitors were deployed on charter flight operations coordinated by Frontex, 51 of which came from the agency's 'pool' made up of national monitors. At least one monitor was on board 47% of those flights (100% for collecting return operations, 73% for joint return operations and just 23% for national return operations). By comparison, 80% of the charter flights coordinated by Frontex in 2019 had a monitor on board.

Frontex and the FRO are unable to consider the merits of return decisions issued by member states yet these may, per se, be based on breaches of individual rights. The report does not provide details on the destination of the return flights supported by the agency - so even if the monitoring of flights and condition on board improve, there is no certainty that Frontex is not supporting flights that could be refoulements.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 21-12-01:

IOM's world migration report shows global displacement rising despite COVID-19 till sidans topp

The International Organization for Migration (IOM) today launched its flagship World Migration Report 2022 which reveals a dramatic increase in internal displacement due to disasters, conflict and violence at a time when global mobility ground to a halt due to COVID-19 travel restrictions.

"We are witnessing a paradox not seen before in human history," said IOM's Director General António Vitorino. "While billions of people have been effectively grounded by COVID-19, tens of millions of others have been displaced within their own countries."

The number of air passengers globally dropped 60 per cent in 2020 to 1.8 billion (down from 4.5 billion in 2019) while at the same time internal displacement due to disaster, conflict and violence rose to 40.5 million (up from 31.5 million in 2019).

The report, the eleventh in IOM's World Migration Report series, draws upon the latest data from around the world to explain key migration trends as well as issues that are emerging on the migration policy horizon.

"This report is unlike any other edition of the World Migration Report," said the IOM report editor Marie McAuliffe.

"So much has happened in migration and mobility over these last two years and in this report we bring together key data, research and analysis to show how long-term trends have been altered by COVID-19 and how migrants worldwide have been affected."

According to the report, the number of international migrants has grown from 84 million globally in 1970 to 281 million in 2020, although when global population growth is factored in, the proportion of international migrants has only inched up from 2.3 per cent to 3.6 per cent of the world's population. Most people globally (96.4 per cent) reside in the country in which they were born. The number of international migrants for 2020 was lower, by around 2 million, than it otherwise would have been due to COVID-19.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-12-02:

Afghans lodge 72 % more asylum applications in the EU+ till sidans topp

In September 2021, Afghans lodged more than 17 000 asylum applications in the EU+, up from 10 000 in August and nearly twice as many as Syrians. This made Afghanistan by far the main country of origin, which Syria had been for seven years until July. Total applications in the EU+ exceeded pre-pandemic levels for the first time since the outbreak of COVID-19.

Analysis released by the European Asylum Support Office (EASO) shows that about 71 200 applications for international protection were lodged in the EU+ in September 2021, up by a quarter from August and the most since November 2016. For the first time since the outbreak of the COVID-19 pandemic, applications exceeded the last pre-pandemic levels in early 2020.

The rising trend in Afghan applications not only continued but accelerated. Applications by Afghans increased by a considerable 72 %, from about 10 000 in August to 17 300 in September. This increase partly reflected the evacuations that followed the Taliban takeover of Afghanistan in August. Afghans were by far the largest group of applicants in the EU+ in September, with almost twice as many applications as by Syrians (9 100), who had been the largest group every month for seven years up to July 2021. While Afghans lodged the most applications since September 2016, their number was still less than half of the all-time high in November 2015.

Read more statistics (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UN News 21-11-25:

Violence against refugee women surged, grassroots solutions can help tackle scourge till sidans topp

On the 30th anniversary of the campaign for 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, the UN agency said that there's been a global surge in domestic violence, child marriages, trafficking, sexual exploitation and abuse since March.

"A lethal mix of confinement, deepening poverty and economic duress is unleashing a renewed wave of violence against refugee, displaced and stateless women and girls", UNHCR said in a statement.

Grassroots solutions

To tackle the crisis, the UN agency has called for funding to be scaled up for grassroots projects that focus on prevention and helping victims of gender-based violence.

These include the Myanmar Ethnic Women('s) Refugee Organization where refugee women have joined forces to overcome abuse, reinforcing their role as strong protectors of their families and communities.

For victim Deborah, who lives in Malaysia's capital Kuala Lumpur, violence against women at home was considered a family problem.

"I felt ashamed to share my experience with other people," she said. "I was afraid they would say it was my fault."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sydsvenskan 21-12-05:

Hans första hem i Sverige var en husvagn i Staffanstorp till sidans topp

En grusplätt i Staffanstorp blev brännpunkt i riksdebatten 2017 när kommunen placerade nyanlända i husvagnar. Nu ska den kritiserade lösningen bort.

Vi följer Wassim Alkhatib och hans familj i spåren av flyktingkrisen, från parkeringen där allt började till egen lägenhet i Helsingborg.

- Vi var nya i Sverige, vi behövde bara lite tid, säger han.

På en grusplan i utkanten av Staffanstorp står Wassim Alkhatib. För två år sedan lämnade han sin fru och parets lilla dotter i Syrien, för att fly genom Europa till Sverige. Nu har han fått sitt efterlängtade uppehållstillstånd - och placering i en kommun. Det nya livet ska börja.

Men på plats i Staffanstorp får Wassim Alkhatib och åtta andra män ett oväntat besked: det finns inga lägenheter - de ska bo på en parkering.

När HD och Sydsvenskan träffar honom oroar han sig redan för vintern. Husvagnen, som han delar med en annan man, saknar rinnande vatten. Dusch, toalett och kök finns i separata baracker.

- Inte ens i flyktingläger bor man så här, sa Wassim Alkhatib under den första intervjun med tidningen.

Hösten 2017 uppmärksammades Staffanstorp som den kommun i Skåne som var sämst på att möta bosättningslagen och ta emot nyanlända.

Till slut satte Migrationsverket hårt mot hårt och skickade människor med enkelbiljett direkt till Rådhuset i Staffanstorp.

Många kommuner i samma situation löste bostadskrisen med att köpa in modulbostäder. Staffanstorp kontrade med en akutlösning som skulle komma att bli både omdebatterad och kritiserad: att placera nyanlända i husvagnar.

Helsingborg november 2021.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Biblioteksbladet 21-12-09:

De gick från utvisningshot till anställningar på biblioteket till sidans topp

Mahdi Hoseyni och Omid Azimi levde som papperslösa innan de fick jobb på biblioteket i Mora. "Ni är bäst på att göra det här jobbet", säger kultur- och bibliotekschefen Sonja Viklund som anser att bibliotekssektorn är alldeles för homogen. "Det har stört mig länge."

Knappt 25 000 ensamkommande afghanska barn och ungdomar kom till Sverige 2015, Mahdi Hoseyni och Omid Azimi var två av dem.

Deras asylbesked kom 2016, båda fick avslag.

Tack vare engagerade privatpersoner kunde de stanna i Mora och gå på gymnasiet, trots långa perioder i papperslöshet och under det omedelbara hotet att gripas av gränspolisen och tvingas ut ur landet.

Så blev det inte, de jobbar nu på biblioteket i Mora och vi träffas över en lunch tillsammans med kommunens kultur- och bibliotekschef Sonja Viklund.

Hon har jobbat på bibliotek i två decennier och har aldrig tvivlat på sitt yrkesval utan älskar tvärtom sitt jobb. Däremot är den etniska homogeniteten i sektorn något hon ogillar. Det är också skälet till att hon beskriver sitt val att anställa Omid och Mahdi som det bästa hon gjort.

- Vi som jobbar med bibliotek är för lika och det är har stört mig länge. Vi har böcker på världens alla språk, men vi själva behärskar inte språken.

Hon vänder sig till Omid och Mahdi.

- Jag har inte anställt er för att vara snäll, utan för att ni är bäst på att göra det här jobbet. Jag vill att de bästa ska komma hit och jobba - och jag ser vad ni kan tillföra.

Konkret framhåller hon att Omid och Mahdi särskilt bidrar till bibliotekets verksamhet med sina språkkunskaper, kännedom om digitala hjälpmedel, förståelse för ungdomars önskemål samt en serviceinriktad och aktiv inställning till jobbet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-12-01:

Äldre med flyktbakgrund riskerar fel diagnos till sidans topp

Hos äldre som utvecklar posttraumatiskt stressyndrom kan symptomen vara förrädiskt lika dem vid kognitiv sjukdom. Framför allt äldre med flyktingbakgrund löper därför risk att få fel diagnos och fel behandling, varnar psykologen Frida Johansson Metso.

Det vanligaste är att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) utvecklas kort tid efter de utlösande händelserna, men hos vissa kan det dröja länge. Det är när det dröjer många år, eller kanske decennier, som risken för förväxling med kognitiva sjukdomar som till exempel alzheimer ökar, eftersom symptomen kan vara så lika.

- Eftersom PTSD är väldigt behandlingsbart så är det fruktansvärt att patienten ska gå med det längre än nödvändigt, säger Frida Johansson Metso vid Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Försämrad prognos

Om man väntar med PTSD-behandlingen försämras dessutom prognosen, särskilt bland äldre som börjar utveckla minnesproblem, understryker hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frida Johansson Metso, Josephine Sörenson, Sigrid Kulneff i Dagens Medicin 21-12-01: "Patienter med traumabakgrund riskerar få fel diagnos" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-12-10:

Migrationsverket om kravet på permanent tillstånd för medborgarskap för barn till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som behandlar hur det blir om en förälder beviljas svenskt medborgarskap. Barn kan genom en särskild paragraf i medborgarskapslagen beviljas medborgarskap samtidigt. Frågan är vad som händer om barnet inte har permanent uppehållstillstånd. Det är en grundregel att permanent uppehållstillstånd krävs för medborgarskap, men i paragraf 13 i medborgarskapslagen, som handlar om barn vars föräldrar blir medborgare, står inte det kravet med uttryckligen. I och med de nuvarande reglerna för permanent uppehållstillstånd kan det inträffa att en person i familjen får permanent tillstånd medan de övriga fortfarande har tidsbegränsat. Enligt ställningstagandet ska det normala ändå fortfarande vara att permanent tillstånd ska krävas även vid tillämpning av paragraf 13. Barnets bästa ska identifieras, men sedan ska detta vägas mot andra intressen. Enligt MIgrationsverket måste måste kravet på permanent uppehållstillstånd väga mycket tungt och som huvudregel väga över.

Hämta ställningstagandet RS/090/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 21-11-29:

Etableringskurs hjälper integrationen: "Mycket bra" till sidans topp

För att nyanlända lättare ska kunna integreras i samhället så har Oskarshamn, Högsby och Mönsterås gemensamt gått ihop och skapat kursen Etableringstriss.

De lär sig om samhället, arbetsmarknaden och olika normen berättar Muntaser Ibrahim som är kursledare i Högsby.

"Det är mycket bra, jag får lära mig språket", säger kursdeltagaren Fausía.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 21-12-02:

Nu får Trhas lära sig simma: "Jag vill bada med mina barn!" till sidans topp

Intresset för att vara med på simkursen som startat för nyanlända kvinnor i Gnesta är stort. Därför planeras en fortsättning till våren.

Över 30 kvinnor deltar hittills, men många fler hör av sig för att få vara med på kursen som anordnas av Gnesta kommun och Stjärnshovs idrottsklubb.

Trhas Melake är en av de som simtränar: "Jag vill lära mig, för jag har små barn och kan inte hjälpa dem om det händer något i vattnet."

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Jämtland 21-12-09:

De vill hjälpa fler nyanlända barn in i idrottsföreningar: "Alla ska få samma chanser" till sidans topp

Personer som kommer till Sverige från andra länder kan ha svårt att komma in i föreningslivet.

Det vill Innanförskapsakademin i Östersund ändra på och under två år har de samarbetat med Ope IF i ett projekt som nu utökas med fler föreningar sedan kommunen skjutit till en kvarts miljon kronor.

"Vi vill ju ha barn i rörelse längre, att alla barn får samma chanser oavsett vilka förutsättningar ens föräldrar har", säger Sara Wallentin som är verksamhetsutvecklare på Innanförskapsakademin Jämtland.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-12-04:

Skola flyttar nyanlända - satsar på padel till sidans topp

Upplands Väsbys kommun norr om Stockholm ska spara pengar och låter nyanlända elever flytta ut ur Väsby nya gymnasiums lokaler.

Samtidigt lockar skolan nya elever med padel på schemat.

Enligt kommunens flerårsplan ska dess gymnasieskola göras till ett "attraktivt gymnasiealternativ", vilket kräver att storleken och inriktningen anpassas, skriver Aftonbladet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet kultur 21-11-24:

"Migranters värderingar integreras snabbt" till sidans topp

Nyanlända migranters värderingar närmar sig genomsnittssvenskens relativt snabbt. Vissa förändringar tar dock längre tid och där kan samhälls?insatser göra skillnad, skriver Olle Hammar.

I den politiska debatten hörs allt oftare en oro för att svenska normer och värderingar hotas av invandring. Så tycks dock inte vara fallet. Medan forskning visar att ett lands kultur är förhållandevis seglivad, tycks personer som migrerar från ett land till ett annat anpassa sig till det nya landets kultur relativt snabbt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-12-02:

Bosättningslagen får godkänt till sidans topp

Fler nyanlända får jobb, bosättning och högre löner. Färsk rapport från Riksrevisionen visar att fördelningen mellan kommuner har blivit bättre. Men arbetet kan förbättras.

Sedan 2016 är kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad till nyanlända. Detta enligt bosättningslagen. Det har skapat goda effekter menar Riksrevisionen.

- Våra övergripande slutsatser av Migrationsverkets arbete är att det i huvudsak fungerar väl och det främjar ett jämnare fördelat mottagande mellan kommuner. Det är kul att få kunna lyfta fram det som fungerar, säger Frida Karlsson på Riksrevisionen.

Väntetider för nyanlända som vistas på anläggningsboenden har kortats med 32 dagar i genomsnitt. Enligt Riksrevisionen beräkningar har staten sparat ungefär 300 miljoner kronor mellan 2017 och 2018.

Tidigare kunde kommuner tacka nej till Migrationsverkets anvisningar.

- Resultatet av det, var att nyanlända med uppehållstillstånd blev kvar i anläggningsboenden istället för att tas emot i kommuner, säger Frida Karlsson.

Förslagen från Migrationsverket baseras på statistiska beräkningar över hur det ser ut i kommunerna. Så som förutsättningar på arbetsmarknaden, befolkningsstorlek och antalet asylsökanden. Med bosättningslagen fördelas nyanlända på ett sätt som möter kommuners behov bättre menar Frida Karlsson. Det ger goda förutsättningar att kunna starta sitt liv i Sverige.

- Kortare väntetider innebär att nyanlända snabbare hamnar i en kommun och kan påbörja sin etablering, säger Frida Karlsson.

Kommuner med högt mottagande hade i många fåll högre arbetslöshet. Med en jämnare fördelning har chanser till etablering på arbetsmarknaden blivit bättre menar Riksrevisionen. Det innebär högre löner också.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

TT AB 21-12-05:

Påven: Försummelse av migranter ett "haveri" till sidans topp

Försummelsen av migranter är ett "civilisationens haveri", säger påve Franciskus i ett tal på plats på den grekiska ön Lesbos.

- Det finns de i Europa som fortsätter behandla problemet som om det är något som inte angår dem, säger påven i sitt tal på plats vid migrantlägret Mavrovouni.

Mavrovouni byggdes efter en stor brand i det ökända Morialägret förra hösten, och nära 2 200 asylsökare bor där. Franciskus gjorde 2016 ett uppmärksammat besök i Moria och uttryckte då skarp kritik mot hur migranterna bemöttes av EU.

Under söndagens besök på Lesbos möttes han av en liten grupp asylsökande, framför allt barn, ståendes bakom metallstaket.

Dyster begravningsplats

I sitt tal varnar han för att Medelhavet är på väg att bli en "dyster begravningsplats utan gravstenar".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-12-01:

The EU is the real villain in the Poland-Belarus migrant crisis till sidans topp

Raluca Bejan, Salim Nabi, Dalhousie University

In 2019, when we were doing research on the integration of refugees in Romania, the topic seemed irrelevant for Romanians and other eastern Europeans. During an interview we conducted, one member of Romanian parliament stated:

"We don't see them. We don't meet them on the street, they don't exist."

Two years later, and eastern European nations that aren't in the European Union - Serbia, Bosnia, Belarus and Turkey - are being accused of using migrants as pawns against the EU member states of Romania, Poland, Greece and Croatia.

Romania is in the news for becoming an entry hotspot for migrants on the Balkan route, the so-called "poor people's route to Europe," and for violently pushing asylum-seekers back to Serbia. Similar stories are unfolding in Croatia, with hundreds of illegal pushbacks at the border with Bosnia.

In Poland, police have used tear gas and water cannons to deter asylum-seekers from crossing the Belarusian-Polish border.

Similar to how Turkey opened its borders to EU member Greece in March 2020 to allow Syrian refugees to make their way to western Europe, Belarus has been using migrants as leverage against Europe. The Turks did so to force NATO, especially Europe, to back their position in the Syrian war following the 2020 conflict between Syrian government forces and Turkish-backed rebels in Idlib.

Now Belarus is diverting public attention away from its own human rights violations. Poland says Belarus has lured hundreds of Middle Eastern migrants to the country for the purpose of sending them across the Polish border to retaliate against economic sanctions imposed by the EU earlier this year.

Sharing responsibility in the EU is impossible

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Gränskontrollerna vid resor från Danmark till sidans topp

Fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP)

Ända sedan i november 2015 har Sverige haft gränskontroller vid resor från Danmark. De infördes vid en situation då väldigt många flyktingar kom genom Europa till Sverige. Detta skedde efter en hemställan av Migrationsverket, och vid införandet beslutades att gränskontrollerna skulle gälla i tio dagar. Sedan dess har gränskontrollerna dock förlängts vid upprepade tillfällen.

Gränskontrollerna ökar avståndet mellan Sverige och Danmark. Det finns ambitioner att Öresundsregionen ska vara "världens mest integrerade region", där människor ska kunna bo och arbeta på olika sidor av gränsen, ta del av varandras utbud av nöjen, kultur, evenemang och annat på ett naturligt och enkelt sätt. Detta försvåras av gränskontroller.

Man kan också ifrågasätta gränskontrollernas effektivitet ur ett polisiärt perspektiv. Att poliser står på Hyllie station i Malmö eller på Lernacken och ögnar igenom id-kort eller pass tar många polistimmar i anspråk. Det är timmar som rimligen hade kunnat användas bättre för att klara upp begångna brott.

Statsministern kommenterade i sin regeringsförklaring den 29 november 2021 gränshinder mellan de nordiska länderna på följande sätt:

"Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt."

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-12-09:

Andersson: Fler som begår brott ska utvisas till sidans topp

Fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas, säger statsminister Magdalena Andersson (S) i en intervju i Dagens Nyheter.

- Jag ser framför mig att fler personer som begår brott i Sverige bör utvisas. Vi ska utvisa fler brottslingar. Det handlar i grunden om tilltron till det svenska rättssystemet, säger Andersson till tidningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-11-30: Ygeman: "Migrationsdebatten är fördummande" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-11-29:

"Migrationsreglerna slår mot forskning" till sidans topp

Återinför permanenta uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning i Sverige. Annars förlorar vi spetskompetens och får svårt att rekrytera nya talanger, skriver flera debattörer.

I slutet av oktober beslutade riksdagen att inte införa undantag för doktorander och forskare i utlänningslagen, vilket har utlöst stor frustration i forskarvärlden. Förslaget om undantag har att göra med de regler för uppehållstillstånd som trädde i kraft den 20 juli, och som ändrar spelplanen i vad som redan är en prövande fas i forskarkarriären. Tidigare kunde doktorander få permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning i Sverige. I och med den nya lagen krävs nu att man kan visa att man har försörjning under minst 18 månader efter avslutad forskarutbildning för att få permanent uppehållstillstånd. Det låter kanske rimligt? Men så ser inte verkligheten ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peter Wallenberg jr, Jan-Olof Jacke mfl i Dagens Nyheter 21-12-02: "Ge alla utländska forskare permanent uppehållstillstånd" (Extern länk)

Sofia Holmdahl, Stockholms studentkårer, i Dagens Arena 21-12-07: Nya utlänningslagen en katastrof (Extern länk)

Anna Ekström, utbildningsdepartementet 21-12-08: Ändrade regler om permanent uppehållstillstånd berör även doktorander (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Partner från tredje land som flyttar till Sverige till sidans topp

Fråga 2021/22:428 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den tionde november rapporterade Sveriges Radios Ekot om brister hos Migrationsverket. Den grupp det handlar om är svenska medborgare som har en partner boende utanför EU och där partnern ska flytta till Sverige. Det handlar om brister i såväl informationsgivning som handläggning.

De brister som det pekas på i inslaget är bland annat att reglerna för bostads- och försörjningskrav är svårtolkade, att det är svårt att komma i kontakt med Migrationsverket, att handläggningen är långsam och att det i många fall saknas relevant information på Migrationsverkets webbplats.

Mot bakgrund av detta frågar jag statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa en förbättrad informationsgivning från och en ökad takt i handläggningen hos Migrationsverket?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Det är viktigt att Migrationsverket ger relevant information till sökanden. Det gäller såväl inför att en ansökan lämnas in, som under pågående handläggning och efter att beslut har fattats. Migrationsverket som förvaltningsmyndighet är skyldig att följa de regelverk som finns. En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla samt vara tillgängliga för kontakter med de enskilda. Ett ärende ska vidare handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts

I årets regleringsbrev har regeringen fortsatt att prioritera en ökad effektivitet inom handläggningsverksamheten. Regeringen lägger särskild vikt vid förbättringar inom prövningen av ansökningar om medborgarskap och om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller för arbete.

I styrningen av Migrationsverket framåt avser regeringen att fortsätta ställa krav på kortare handläggningstider samt en ökad service och tillgänglighet.

Se även svar på fråga om hemvändande svenskars närstående ska vara en särskild och prioriterad grupp i handläggningen:

Svar på skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Prioriterad grupp hos Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative 21-12-07:

The refugee definition of the Refugee Convention at 70 through a queer theory lens till sidans topp

Janna Wessels, VU University Amsterdam

Along with the 1951 Convention, the definition of who qualifies as a refugee turns 70 this year. This blog post uses a queer theory lens to uncover various tensions at the very core of the refugee definition. Using the resilience of the problematic 'discretion' reasoning in refugee status determinations in Germany and France as an example, it illustrates how these overlapping tensions create instability, for claims based on sexuality as well as other grounds. The post argues that this web of contradictions can be used productively in favour of each individual claimant - and helps explain the adaptability and continued relevance of the 1951 Refugee Convention 70 years after it was drafted.

In June 2021, Der Spiegel, a major German news magazine, published an article outlining how German decision-makers regularly reject asylum claims of gay applicants on the basis that they can return home and live secretly in such a way that they would not come to the attention of the persecutors in their home countries - where homosexual acts may be criminalised, or homophobic violence rampant. The logic is that gay people can avoid persecution if the surrounding society, and hence potential persecutors, do not know that they are gay. Such decision-making practice persists regardless of a 2013 judgment by the Court of Justice of the European Union, holding that asylum seekers cannot be rejected on the basis that they could 'reasonably be required' to be 'discreet' in their country of origin. In France, in contrast, previous research revealed an 'indiscretion' requirement, where claimants would only receive protection if they had openly expressed their sexual orientation in the past - otherwise, they would be returned to (continued) 'discretion'.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-11-26:

"Felaktigt åldersbedömda måste få en svensk ursäkt" till sidans topp

Journalisten och författaren Thord Eriksson: Orimligt att det ska dröja till 2024 innan regeringen agerar.

Regeringens utredare anser att det är en stor risk att de medicinska åldersbedömningar som gjorts av ensamkommande felaktigt slagit fast att de varit över 18 år. Trots detta ska det dröja till 2024 innan utredningen drar sina slutsatser. De drabbade borde få en ursäkt av Sverige betydligt snabbare.

"Sverige - vad är det för land?" Frågan ställs av Malekzai, en man i 30-årsåldern som jag mötte vintern 2018 under en bro i Paris, dit många unga afghaner sökte sig när de fått avslag på sina asylansökningar i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Johan Rahm, Rättsmedicinalverket, i Dagens Nyheter debatt 21-11-27: "Utredningen underkänner inte metoden som används" (Extern länk)

Se även:

Ingrid Eckerman pressmeddelande 21-11-29: Svea hovrätt: Migrationsverkets metod för åldersbestämning inte tillräckligt rättssäker (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-11-23:

Unga afghaner tvingas in i svartjobb och prostitution till sidans topp

Migrationsverket tycks välja alternativet att en grupp unga människor som uppenbart har rätt till skydd ska förvägras en plats i vårt samhälle.

För att överleva tvingas de att försörja sig bäst de kan. I praktiken är de hänvisade till svartjobb, kriminalitet eller prostitution, skriver Ulf Bjereld, Agneta Pleijel, Anders Wijkman och KG Hammar mfl.

Migrationsverket har lovat att komma med ett nytt rättsligt ställningstagande angående Afghanistan i november. Efter talibanernas maktövertagande kommer det, enligt vår mening, att vara omöjligt att utvisa afghaner till Kabul under överskådlig tid. Men många av dessa unga flyktingar förvägras fortfarande rätten att försörja sig och bli en del av vårt samhälle trots att nästan alla nu har levt i Sverige i 6 år. I stället tvingas de in i svartjobb, kriminalitet eller prostitution.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, i Expressen 21-11-26: Vi har tagit ansvar för afghaner i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-11-28:

Din syn på afghanerna är skamlig, ministern till sidans topp

Vi var många socialdemokrater runt om i Sverige som skämdes när vi läste intervjun med Morgan Johansson i tidningen Syre. Justitieministern förväntades kommentera det faktum att många afghaner i Sverige i dag har hamnat i limbo sedan Migrationsverket stoppat alla utvisningar, men samtidigt infört beslutsstopp för alla afghanska asylärenden.

Följden av beslutsstoppet är att många inte tillåts arbeta trots att de saknar dagersättning. Inte heller kan de utvisas.

Morgan Johansson gjorde då följande uttalande: "De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen. Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-12-01:

Orimligt att papperslösa får tillgång till välfärden till sidans topp

Att myndigheter via skattebetalarnas medel understödjer illegalt uppehälle i landet borde stämma till eftertanke.

Det talar emot logik och rationalitet, men det finns även en moralisk aspekt, skriver Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).

En hel del har hänt sen 2011. Vi har haft en migrationskris med nu efterföljande integrationskris, vi har en skenande gängkriminalitet som polisen inte förmår ta kontroll över och vi har ett alltmer otryggt samhälle överlag.

Men en sak består.

De förmåner som illegala invandrare, så kallade papperslösa, fick genom migrationsöverenskommelsen mellan den moderatledda alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet 2011 finansieras fortfarande av svenska skattebetalare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-11-26:

Jimmie Åkesson (SD) om återvandringsförslaget: "Bygger på frivillighet" till sidans topp

Sverigedemokraterna inledde på onsdagen sina landsdagar i Karlstad. Partiet ska bland annat ta ställning till ett förslag om att skapa ökade möjligheter för invandrare att återvända till sina tidigare hemländer.

- Den återvandring vi ska diskutera bygger helt på frivillighet, att man vill återvända, säger partiledare Jimmie Åkesson i Morgonstudion.

Sverigedemokraterna står som en av de klara vinnarna efter de turbulenta dagarna i riksdagen. Enligt Jimmie Åkesson var budgetomröstningen en av de största framgångarna i partiets historia.

- Det har varit kaotiskt men sakpolitiskt en väldigt framgångsrik vecka, säger han.

- Det här är första gången som vi faktiskt får igenom tung politik. Vi är med och påverkar statens budget, det är klart att det är det största.

"Vill ha strikt miniminivå"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 21-11-26: SD-strid om storlek på återvandring (Extern länk)

Dagens Arena 21-12-03: Jimmie Åkesson bör avkrävas en förklaring av hur den "uppsökande verksamheten" ska gå till. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-26:

Ministern om nya budgeten: 1 miljard till återvandring till sidans topp

Den nya högerbudgeten innebär att 1 miljard kronor av biståndet läggs på återvandring.

Biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) kallar det för en förtäckt budgetpost.

- Här har vi ett bevis på vad Sverigedemokraterna vill med biståndet - att göra sig av med invandrare från Sverige.

I onsdags klubbades Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budgetförslag i riksdagen. I budgeten läggs 1 miljard kronor av biståndsmedlet på "återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt."

Enligt biståndsminister Per Olsson Fridh är det en förtäckt budgetpost för återvandring.

- Det här är en politik som syftar till en återvandring från Sverige och tillbaka till krigshärjade länder.

Olsson Fridh anser att det är stor skillnad på att återvända och att återvandra. Att återvända till sitt hemland är en mänsklig rättighet som han ser positivt på. Att återvandra är påtvingat av staten där man skickar människor ut ur Sverige.

Återvandring viktigt för SD

Ingenting av detta framgår i skrivelsen. Vad grundar du det på att pengarna ska användas så?

- Det är det som Sverigedemokratiska företrädare är ute och säger. Jimmie Åkesson sa det inför deras landsdagar i SVT i morse.

I inslaget som Olsson Fridh hänvisar till säger Åkesson att återvandring är viktigt för att minska invandringen till Sverige. Han understryker dock att det ska ske frivilligt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-12-09:

Vi bjuder in S för att minska arbetskraftsinvandringen till sidans topp

Regelverket för arbetskraftsinvandringen till Sverige behöver stramas åt och anpassas efter samhällsutvecklingen. Våra tre partier bjuder nu in Socialdemokraterna till förhandlingar.

Tillsammans kan vi skapa en stabil majoritet för ett hållbart regelverk. Vi ger S möjligheten att gå från ord till handling, skriver Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD) och Hans Eklind (KD).

Svensk ekonomi och svenska företag behöver arbetskraftsinvandring för att kunna konkurrera i en alltmer global värld. Vi vill att Sverige ska vara ett attraktivt land för kvalificerad arbetskraftsinvandring.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Vetenskapsradion 21-11-24:

Höger- och vänstermedia påverkar våra åsikter om invandring till sidans topp

De som tar del av traditionella nyhetsmedier tycks inte bli påverkade i sina uppfattningar om invandring. Det blir däremot de som läser höger- eller vänsterinriktade medier.

Detta enligt en enkätundersökning vid Göteborgs universitet, där över 2000 svenskar tillfrågades om deras medievanor och deras uppfattning om migration.

Frågorna ställdes vid tre tillfällen, 2014, 2015 och 2016, de åren när ett mycket stort antal flyktingar kom till landet. Studien är publicerad i International Migration Review.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Justitiedepartementet 21-12-07:

FN:s kommitté mot tortyr har lämnat sin rapport om Sverige till sidans topp

Som ett avslutande moment av den åttonde rapporteringscykeln har FN:s kommitté mot tortyr (CAT) nu presenterat sina synpunkter. Denna rapport med så kallade Concluding observations har föregåtts av ett dialogmöte i Geneve i november 2021 och en omfattande rapport från Sverige 2018. FN konstaterar att positiv utveckling skett på flera områden, men framför också fortsatt kritik.

Vid dialogmötet i Genève den 9-10 november ställde kommittén en mängd kompletterande frågor utifrån Sveriges rapport från 2018. Dialogen med kommittén har fungerat utmärkt och utfördes i en mycket god och konstruktiv anda.

Kommitténs granskningar är ett viktigt instrument för att förbättra situationen för frihetsberövade och minska tortyr och illa-behandling i de stater som tillträtt tortyrkonventionen. Det är också ett värdefullt verktyg när det gäller att identifiera förbättringsområden i Sverige.

/Asylnytt: Rapporten innehåller bland annat kritik mot att förvarstagande av asylsökande inte alltid används som sista möjliga utväg. Det finns också påpekanden om rättssäkerhetsgarantier som behövs för att inga utvisningar ska verkställas med risk för tortyr eller förnedrande behandling./

Hämta rapporten (Extern länk)

Se skuggrapporter från Civil Rights Defenders och Röda Korset:

Asylnytt 4 november (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rosengrenska 2021:

14 december, online: Seminarium om Den onödiga flyktingkrisen till sidans topp

Kl 19.00

- Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.

Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms faller i bitar. Politikernas tal om "människor utan asylskäl" och ett "nej skall vara ett nej" framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. I boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och domstolarna som de enorma insatser som gjorts - och görs - av civilsamhället.

Länk till seminariet kommer i Rosengrenskas Nyhetsbrev, samt här på Facebook.

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mälardalens Högskola 2021:

16 december, Eskilstuna: Integrationens utmaningar i den globala mångfalden till sidans topp

Rum A1-068, Mälardalen högskola, 09:15-12:00

Välkommen till en öppen föreläsning om boken "Migration och etniska relationer - Perspektiv på mångfald i Sverige".

OBS! På grund av rådande restriktioner är det begränsat antal platser (99 st) och först till kvarn som gäller.

I denna öppna föreläsning kommer redaktörer och några av de medverkande författarna av tredje upplagan (med åtta nya kapitel) av boken "Migration och etnicitet - Perspektiv på mångfald Sverige (2021)" att presentera en del av sin forskning som finns med i boken, bland annat:

Etniska relationer och etnisk identitet

Inkludering och exkludering

Bostadssegregation

Flyktningspolitik och nyanlända ungdomar

Hedersproblematik och intersektionalitet

Medverkande i programmet är:

Mehrdad Darvishpour, Docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola

Charles Westin, Professor emeritus vid socialantropologiska institutionen, Stockholms Universitet

Jonas Stier, Professor i Socialt arbete vid Mälardalens högskola

Susanne Urban, Docent i sociologi, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet

Lena Talman (Moderator), Fil. Dr. och avd. chef vid avdelningen för socialt arbete, Mälardalens högskola

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Konsthall C 2021:

11 december 2021-13 februari 2022, Stockholm: Utställning: Unkilled till sidans topp

Konsthall C presenterar stolt Unkilled, som handlar om den globala strukturen kring flyktingförvar. Utställningen bygger på material från ett filmprojekt av Hanna Heilborn och David Aronowitsch.

I fem audiovisuella verk belyser de den globala strukturen kring förvar av människor på flykt. Tre förvarstagna beskriver sina upplevelser inifrån förvar, i Sverige och England. Vi hör också en PR-representant från det multinationella bolaget Serco, en av flera privata aktörer som driver förvar för flyktingar och migranter i världen.

Utställningsperiod: 11/12 2021 - 13/2 2022, Tors-Sön kl 12-17 (Helgstängt 20/12 2021 - 5/1 2022)

Vernissage: 11/12 kl 12.00

Verken i utställningen bär på ett abstrakt bildspråk med animationer utvecklade tillsammans med animationskonstnären Kaoru Furuko. I ett verk kopplas en ljud-intervju live till en färg-installation av ljud- och bildkonstnären Jesper Målsten.

Det visuella språket för tankarna till konsthistoriens abstrakta konströrelser runt och efter andra världskriget. Här föds tanken att endast abstraktion, det enkla uttrycket, kan bära den komplexa tanken. Abstraktionen, menade dess utövare, utgjorde en form som strävade efter att förstöra illusioner och avslöja sanning, ett sätt att ge uttryck åt den neuros som är vår verklighet men också samtidigt en öppning och en möjlig väg att nå våra innersta känslor. I kombination med dokumentärt ljud blottlägger Unkilled systemet bakom att förvarsta människor på flykt och speglar dess ekonomiska, postkoloniala, psykologiska och rättslösa dimensioner.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylgruppen i Malmö 2021:

Asylkalendern 2022 - redo att beställas/köpas till sidans topp

Malmö: Möllans julmarknad, Feministskaparnas julmarknad, Amalthea bokcafé

Årets julklapp (varje år) från Asylgruppen i Malmö är tillbaka! Kalendern som ger tillbaka till så många som behöver det som mest, och i år har vi två olika kalendrar!

Hela vinsten från försäljningen går nämligen direkt till våra vänner här i närområdet som hamnat utanför asylsystemet.

Kalender nr 1: En klassisk månadskalender i stående A4-format, i färg. Kostar 150kr/styck. Du kan så klart också betala mer om du vill. Porto tillkommer.

Kalender nr 2: En härlig veckokalender i stående A6, i färg. Kostar också 150 kr/styck. Du kan så klart också betala mer om du vill. Porto tillkommer.

Om du vill köpa både en väggkalender och en fickkalender blir det totala priset 250 kronor.

Beställ kalendern genom att maila namn och adress och hur många du vill ha till asylkalendern@gmail.com. Obs skriv vilken eller vilka sorts kalendrar du vill ha. Betala helst först när du fått en bekräftelse.

Betalning sker till vårt bankgiro 596851-6 eller genom Swish till 1234513115. Var noga med att märka din betalning med "Asylkalendern" och ditt namn.

Kalendern kommer börja skickas ut från vecka 49.

Du kan även komma och köpa kalendern IRL (in real life, alltså i verkligheten). Kalender kommer i år att säljas på plats på:

* Asylgruppens releasefest för Asylkalendern 3/12: https://www.facebook.com/events/3005740976330903/?ref=newsfeed

* Mitt Möllans julmarknad vid Page 28s bord 2-5/12

* Feministskaparnas julmarknad på Panora vid Josefin Thams bord 11-12/12

Vi säljer också via Amalthea bokcafé! Där kostar kalendrarna + 10 kr som ett litet bidrag till deras verksamhet. Vi uppdaterar när kalendern finns att köpa på Amalthea.

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Verbal förlag 2021:

2015 : Till asylrättens försvar till sidans topp

Våra öden förändrades 2015. Vi stod på gator, på tågstationer, i föreningslokaler och fanns där för våra medmänniskor. Vi kom från olika bakgrunder och politiska läger men förenades av en tro på ett bättre Sverige och på rätten att söka en fristad från förtryck, förföljelse och krig. Och det gör vi fortfarande.

Den här antologin samlar olika sorters röster - aktivister, flyktingar, jurister och forskare - som genom personliga berättelser och analyser vill erbjuda ett försvar för medmänsklighet och solidaritet.

Medverkande: Ulf Bjereld , Malin Björk, Noam Chomsky, Torun Elsrud, Gustav Fridolin, Sabine Gruber, KG Hammar, Agnes Hellström, Anders Hellström, Behrang Kianzad, Christina Höj Larsen, Vladan Lausevic, Mikael Mery Karlsson, Alen Musaefendic, Anna Lundberg, Patricia Lorenzoni, Micke Kinning, Navid Modiri, Stina Nilss, Hynek Pallas, Sanjin Pejkovic, Carlos Rojas, Gudrun Schyman, Admir Skodo, Kinna Skoglund, Sanna Vestin, John Washington, Julia Wiklander, Ali Zardadi, Linda Åkerström

Red: Kamal El Salim och Maria Padrón Hernández

Förboka boken - 219 kr (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flamman 21-11-26:

Den stora flyktingillusionen till sidans topp

/Anmälan av Peo Hansens bok Migrationsmyten.../

Under flyktingkrisen 2015 förutspådde beslutsfattare, experter och debattörer att Sveriges ekonomi skulle sargas hårt. I stället blev de följande årens statsfinanser de starkaste på länge. En ny bok, som varken regeringen eller högern vill att någon ska läsa, ifrågasätter nu tanken på flyktinginvandrare som en ekonomisk kostnad.

Under den dramatiska hösten 2015, när karavaner av flyktingmigranter från främst Mellanöstern kunde ses vandra längs europeiska vägar i hopp om att få asyl någonstans, etablerades snabbt ett ord i media som kom att beteckna händelsen: "flyktingkrisen". En i princip helt samstämmig mediekör frågade sig om Sverige, Tyskland och de andra länderna som inte redan hade stängt sina gränser hade råd att ta emot de hundratusentals människorna som sökte ett nytt hem. I den mån någon avvikande åsikt uttrycktes handlade det om ett annat svar på den frågan: vänstern och de mer invandringspositiva delarna av det politiska spektrat hävdade att Sverige hade råd, och accepterade därmed också premissen att invandrare är en ekonomisk kostnad.

I borgerlig media var tongångarna om landets ekonomiska framtid närmast apokalyptiska. Finansminister Magdalena Andersson varnade för att Sverige, vars "lador" redan var "tomma", skulle behöva dra åt svångremmen. Hon slog fast att staten måste låna pengar för att "klara flyktingkrisen" och att statsbudgeten skulle gå med underskott de kommande åren.

Anledningen var att de 163 000 flyktingarna som sökte asyl i landet skulle kosta staten pengar. Detta eftersom de behövde pengar och husrum och i gengäld inte förväntades kunna bidra till samhället i form av skatteintäkter.

Men katastrofen uteblev. Den 10 januari 2017 publicerade Riksgälden ett oskyldigt formulerat pressmeddelande på sin hemsida:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-12-03:

Nobelpristagaren skämdes över sitt land till sidans topp

För sina lågmälda romaner om flyktingars öden tar Abdulrazak Gurnah på måndag emot Nobelpriset på det svenska residenset i London.

- Jag skriver om saker som jag tycker är nödvändiga att tala om, säger han till TT.

Sittandes i ett somrigt ljusbad dyker han upp på skärmen. Abdulrazak Gurnah befinner sig på Barbados. Långt innan han blev uppringd av Svenska Akademien hade han planerat en resa till Karibien.

- Det är en arbetande semester, säger han nu.

Han ger fem Zoomintervjuer bara i dag och rösten är lite ansträngd. Ändå svarar han tillmötesgående på alla frågor, om än bara kort på vad han ska göra med prispengarna: "Jag kommer på något".

Nobelpriset ser han som "en gigantisk sak", som det största erkännande en författare kan få. Det väcker nyfikenheten inte bara hos dem som intresserar sig för litteratur på djupet utan också hos vanliga läsare.

- Jag vet vad Nobelpriset betyder, precis som varje författare gör, precis som alla gör. Det är naturligtvis en stor ära att bli listad tillsammans med så många stora författare som jag beundrar.

Före Nobelpriset var några av hans tio romaner översatta till kanske sex språk. Nu blir de väldigt många fler.

- Jag har tappat räkningen, jag skulle behöva sitta ner och räkna.

Fientlighet

Eventuellt är det inte bara Nobelpriset som har orsakat denna arbetande semester. Liksom Zanzibar, där han föddes, är även Barbados en före detta brittisk koloni. När Abdulrazak Gurnah får frågan om huruvida den fientlighet som han mötte i England som 18-årig flykting finns kvar även i dag tar han upp den så kallade Windrush-skandalen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.