fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 4 november 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 21-10-20:

Lagrådsremiss: Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem till sidans topp

Två EU-förordningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemensamt in- och utresesystem för elektronisk registrering av de tredjelandsmedborgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa. Systemet syftar till att förbättra och effektivisera in- och utresekontrollerna vid de yttre gränserna och till att bidra till bättre möjligheter att identifiera personer som inte uppfyller villkoren för inresa eller vistelse inom medlemsstaternas territorium. Systemet ska även kunna användas av de brottsbekämpande myndigheterna för att förstärka den inre säkerheten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Förordningarna är direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige. De ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen ska fastställa.

I lagrådsremissen föreslår regeringen de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem. Förslagen handlar om att en utlänning ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. De handlar också om behandling av de personuppgifter som tas vid kontroll och om regelverkets förhållande till annan reglering om behandling av personuppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Läs mer och hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-11-02:

Förslag som ska motverka exploatering av personer med arbetstillstånd i Sverige till sidans topp

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande med förslag som ska motverka exploatering av arbetskraftsinvandrare. I betänkandet föreslås bland annat nya brott för arbetsgivare som utnyttjar utländska arbetstagare och andra åtgärder för att motverka missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring.

En särskild utredare, kammarrättslagmannen Anita Linder, har sedan i februari 2020 haft i uppdrag att se över det svenska systemet för arbetskraftsinvandring. Det har handlat om åtgärder för att dels attrahera internationell kompetens, dels motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. (...)

I utredningens slutbetänkande föreslås bland annat:

+ En bestämmelse i utlänningslagen som innebär att arbetstillstånd får vägras om arbetsgivaren har blivit påförd vissa sanktioner.

+ En bestämmelse i utlänningslagen som reglerar vad som ska gälla när arbetsgivare tillhandahåller boende för en arbetskraftsinvandrare. Det handlar om att hyran inte får stå i missförhållande till lönen eller bostadens standard. Krav ställs också på bostadens skick. Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven kan en sanktionsavgift dömas ut.

+ En skyldighet för Migrationsverket att i vissa fall underrätta Inspektionen för vård och omsorg och Försäkringskassan om de avslår en ansökan om arbetstillstånd som personlig assistent.

+ Ett nytt brott för den som exploaterar en utländsk medborgare i arbete under uppenbart orimliga villkor.

+ En rätt till ersättning för arbetskraftsinvandrare i vissa fall om tillståndet återkallas eller inte förlängs på grund av att anställningen inte uppfyllde villkoren för ett arbetstillstånd.

Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Hämta betänkandet (Extern länk)

SvT Nyheter 21-11-02: Nya regler ska skydda arbetskraftsinvandrare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-10-15:

Polen/ Parliament approves 'legalisation' of pushbacks, bill to construct border wall till sidans topp

On 14 October the Polish parliament approved a bill that de facto 'legalises' pushbacks and the Council of Ministers adopted a bill for the construction of a border wall at the border with Belarus, where the stand-off between the countries have claimed its seventh life.

Amendments approved by Poland's parliament on 14 October allow for the ordering of a person entering "illegally" to be ordered to leave Polish territory based on a decision by the local Border Guard chief. The legal changes are a response to the situation at the border with Belarus, where Poland has declared a state of emergency. While an appeal of such a decision can be launched to the commander of the Border Guard, potential appeals would not mean the suspension of the execution of the order to leave. The bill also provides the chief of the Office of Foreigners with authority to disregard an application for international protection by a foreigner caught immediately after "illegally" crossing the border. Pushbacks are prohibited under EU and international law.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

UNHCR 21-12-02:

Från Afghanistan/ Stängda gränser hotar afghaner som söker skydd till sidans topp

Människor på flykt från Afghanistan avvisas vid gränserna. Många utvisas av grannländerna. Riskerna är allvarliga och i vissa fall livshotande.

Stängda gränser för flyende afghaner

UNHCR är djupt oroad över de ökade riskerna för afghaner som försöker fly till grannländer när situationen i Afghanistan fortsätter att försämras.

Afghanistans landgränser mot Pakistan och Iran är endast öppna för människor med pass och visum.

Ett litet antal sjuka personer tillåts undantagsvis att komma in i Pakistan utan dokument.

Gränserna till Tadzjikistan och Uzbekistan är helt stängda för afghaner.

Farorna för människor som inte kan fly från Afghanistan är allvarliga och i vissa fall livshotande.

Livräddande handling att hjälpa

Runt om i världen har många som tvingats på flykt vanligtvis inte de nödvändiga resetillstånden och dokumenten som krävs.

Alla länder har en suverän rätt att bestämma över sina gränser. Undantag måste göras för människor som söker internationellt skydd.

Att låta flyende människor komma in i ett land - även utan dokumentation - för att undvika livshotade faror är en livräddande mänsklig handling och hörnstenen i det internationella asylsystemet.

Dagliga resor över gränsen

Även långt innan den nuvarande mänskliga krisen i landet reste tusentals afghaner dagligen till Pakistan och Iran. De åkte dit för att handla, få sjukvård eller träffa familjemedlemmar.

De flesta resorna var tillfälliga. Människor återvände till Afghanistan efter en kort tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 21-12-01: Afghans struggle to seek safety as borders remain shut to most (Extern länk)

Amnesty International 21-10-20: Few routes to safety for Afghans at risk of Taliban reprisals (Extern länk)

Human Rights Watch 21-10-21: Asylum seekers need pathways to protection (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-10-23:

Från Afghanistan/ 'We planted a seed': the Afghan artists who painted for freedom till sidans topp

/utdrag:/

Shamsia Hassani is an Afghan graffiti artist and art professor at Kabul University, who also managed to escape the Taliban. She says: "My country and my art gave me an identity. The day Kabul fell, I could not believe it; my heart was on fire."

Hassani, like many Afghans of her generation, grew up as a refugee in Iran because of decades of war, and had returned to Kabul after the fall of the Taliban in 2001. "Art was evolving there. The number of artists and art lovers was gradually increasing. Of course, there were still many who opposed art, but it was available for everyone and we had the freedom to be an artist," she says. "We had planted a seed and were watching it grow."

Hassani's distinctive style of graffiti - featuring a young woman with closed eyes - appeared on many walls in the Afghan capital, a symbol of social change, empowerment and peace. Much of her work has also been erased.

"The plants I nurtured with years of effort and hopes were all destroyed," she says.

"I used to believe that art is stronger than war, but now I realise that war is stronger, and everything we built over 20 years could be destroyed within minutes by its darkness," she says. "The reason I am still painting here is to help myself stay afloat and not sink in this darkness."

Lida Afghan is an Afghan-Dutch artist who has worked extensively in Afghanistan but is now unable to return. "When I think of Afghanistan I get very overwhelmed, and lately I find myself crying a lot. The only comfort I get is through painting, which is also my way of communicating to the women in the country that you are not alone," she says.

Afghan's recent pieces, which depict women's rebellion in her former home, often went viral on social media. "When I draw women, I try to show how powerful they are, because often Afghan women are seen as victims and weak. I have seen women, from all parts of Afghanistan, and they are constantly fighting against the patriarchy," she says.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-11-03:

Från Sudan/ Lifos landrapport: Det militära maktövertagandet den 25 oktober 2021 till sidans topp

Denna rapport är framtagen på beställning från Migrationsverkets rättsavdelning. Landinformationen syftar till att ge en kort uppdatering av det militära maktövertagandet i Sudan som genomfördes den 25 oktober 2021. Rapporten är upprättad med mycket kort varsel och i ljuset av ett begränsat informationsläge i Sudan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR Oktober 2021:

Från Sydsudan/ UNHCR Position on Returns to South Sudan - Update III till sidans topp

/Utdrag:/

2. On 11 September 2018, South Sudanese parties signed the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS), which stipulated "a pre-transition period of eight months leading to the formation of a new transitional government of national unity, to govern during a three-year transitional period that will culminate in elections." The pre-transitional period was extended twice, before a Revitalized Transitional Government of National Unity (R-TGoNU) was formed on 21 February 2020. Significant processes have since been initiated, including in relation to the establishment of national and state level institutions, the dissolution of the previous national assembly and agreement on its new composition, as well as the commencement of the constitution making process. Nevertheless, the Special Representative of the Secretary-General for South Sudan and Head of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), Nicholas Haysom, stated in June 2021 that the "overall implementation of the Revitalized Peace Agreement is progressing slowly".

3. South Sudan continues to suffer from long-term political, inter-ethnic and communal conflict, and a weak rule of law. The UN Security Council renewed the arms embargo and associated measures against South Sudan on 28 May 2021.

(...)

28. The bar on forcible return serves as a minimum standard and needs to remain in place until such time as the security, rule of law, and the human rights situation in South Sudan has significantly improved to permit the promotion of safe and dignified returns of those determined not to be in need of international protection.

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-10-20:

Från Syrien/ Returning refugees face grave abuse till sidans topp

Syrian refugees who returned to Syria between 2017 and 2021 from Lebanon and Jordan faced grave human rights abuses and persecution at the hands of the Syrian government and affiliated militias, Human Rights Watch said in a report released today. Returnees also struggled to survive and meet their basic needs in a country decimated by conflict.

The 72-page report "'Our Lives Are Like Death': Syrian Refugee Returns from Lebanon and Jordan," found that Syria is not safe for return. Among 65 returnees or family members interviewed, Human Rights Watch documented 21 cases of arrest and arbitrary detention, 13 cases of torture, 3 kidnappings, 5 extrajudicial killings, 17 enforced disappearances, and 1 case of alleged sexual violence.

"The harrowing accounts of torture, enforced disappearance, and abuse that refugees who went back to Syria endured should make it patently clear that Syria is not safe for returns," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher. "Widespread property rights violations and other economic hardships also make a sustainable return impossible for many."

In addition to the 65 returnees and family members, Human Rights Watch interviewed three lawyers from Syria, Jordan, and Lebanon and four researchers and experts on Syria, as well as nongovernmental organizations, and UN and humanitarian agencies in Jordan and Lebanon. Human Rights Watch also reviewed reports related to Syrian refugee returns, and analyzed relevant national and international laws, decrees, regulations, and memorandums of understanding.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Human Rights Watch 21-11-04: The torture continues, say Syrian refugees who returned (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 21-10-22:

Från Syrien/ Syriska män i landsflykt krävs på pengar för utebliven värnplikt till sidans topp

För hundratusentals syriska män i landsflykt kommer det som en chock - kravet att den som inte gjort militärtjänst i Syrien måste betala en särskild avgift på motsvarande minst 70 000 svenska kronor.

I annat fall tänker president Bashar Al-Assads regering kräva deras familjer och släktingar i hemlandet på pengarna, genom att beslagta tillgångar eller expropriera deras bostäder.

- Det är ren utpressning. Efter att i tio års tid ha dödat och terroriserat sin befolkning är regimen nu på fallrepet - och i desperat behov av utländsk valuta. Jag skulle aldrig få för mig att betala, ens om jag haft pengarna, säger Qais Fares, syrisk journalist i exil i Malmö.

Tillräcklig grund för flyktingstatus

Enligt dekretet från i våras ska samtliga syriska män mellan 18 och 42 år som inte fullgjort sin värnplikt betala.

I februari i år meddelade svenska Migrationsverket att risken att kallas till statlig militärtjänstgöring är tillräcklig grund för att syriska män ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Sveriges Radio P1 Dokumentär 21-10-26:

Människosmugglarna - Smugglarkungen i Istanbul till sidans topp

Människosmugglaren Dilman gör sig redo för att börja skicka människor mot Europa igen efter pandemin. Viktigast är att hans så kallade VIP-kunder får en trevlig resa på yachterna över havet.

"Det är lätt att få svenskarna att tro på det du säger" - människosmugglaren Dilman.

Han delar in sina kunder i ett klassystem där VIP-kunderna reser bekvämt, med falska handlingar och till och med erbjuds en kort språkkurs innan de reser till Sverige eller något annat europeiskt land.

Ladda ned programmet (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-10-26: Fler flyktingar söker sig till EU:s gränser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-17:

Har bott på svenska ambassaden i över ett år till sidans topp

Två belarusiska män har bott på Sveriges ambassad i Minsk sedan i september i fjol.

De klättrade in på området för att söka skydd från regimens förföljelse och ser ut att sitta fast i ett diplomatiskt dödläge.

Vitalij och Vladislav Kuznetjik, far och son, tog sig till ambassaden den 11 september förra året, efter att ha deltagit i demonstrationer mot det riggade presidentvalet och därpå anklagats för brott. När de inte kunde ansöka om asyl tog de sig in på området på annat vis.

Och där är de kvar 13 månader senare, bekräftar det svenska utrikesdepartementet för TT.

"Vi arbetar fortsatt med situationen, både på ambassaden i Minsk och vid UD i Stockholm. Vi agerar på det sätt läget kräver, bland annat med hänsyn till ambassadens säkerhet. Vi kommenterar inte vilka åtgärder vi vidtar i detalj", meddelar UD via mejl.

Bara i Sverige

Männen för fram att de löper stor risk att föras bort och utsättas för tortyr om de lämnar ambassaden. Från svenskt håll konstateras att de bara kan söka asyl på svensk mark.

Utrikesminister Ann Linde (S) sade i november förra året att det arbetades för att far och son Kuznetjik skulle kunna lämna "på ett säkert sätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / SvT 21-10-23:

Ny evakuering från Afghanistan till sidans topp

Det har under lördagen genomförts en evakuering av svenskkopplade personer från Afghanistan, uppger utrikesdepartementet för TT.

Det rör sig om personer som arbetat för svenska Försvarsmakten i landet.

"En grupp afghanska medborgare med koppling till Sverige, däribland tidigare anställda på försvarsmakten, inklusive tolkar, har nu evakuerats från Afghanistan. Gruppen har ännu inte anlänt till Sverige. Av säkerhetsskäl ger vi inga detaljer om hur detta arbete bedrivs. Vi arbetar för att hjälpa fler liknande grupper med koppling till Sverige att ta sig ut ur Afghanistan", skriver utrikesminister Ann Linde (S) till TT.

UD vill inte gå in på på hur många människor som evakuerats.

Talibanerna hindrar inte

Afghanistankännaren Anders Fänge säger till TT att han tror att Sverige inte har behövt förhandla med talibanerna för att genomföra evakueringen.

- Talibanerna har sagt i sina officiella uttalanden att de inte lägger hinder i vägen för folk som vill lämna landet. Jag antar att det inte har behövts några förhandlingar med talibanerna för detta, säger han.

Fänge har inga uppgifter om hur evakueringen genomfördes, men säger att det är troligt att ett flygplan har landat i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-10-15:

Spanien/ Atlantic route and Spain: At least 1,400 people rescued over seven days till sidans topp

Seven days of consecutive rescue operations off Spain's Canary Islands have saved at least 1,400 people is distress at sea since 8 October. Spanish authorities have arrested 16 people charged with smuggling asylum seekers from the Canaries to the Spanish mainland. The chartering of "emergency" ferries to return Algerians in August is alleged to have given rise to breaches on non-refoulement.

Multiple daily rescues have saved a minimum of 1380 lives in the Atlantic between 8 and 14 October. At least three rescues took place on 8 October, with boats carrying 37, 69 and 24 people brought to shore. The latter rescue of 24 people was marked by tragedy as those onboard reported ten lives lost during the crossing - the bodies had to be thrown overboard. Eight of the survivors were hospitalised, some of whom had to be evacuated via helicopter. The next day Spanish civil rescuers Salvamento Marítimo saved 49 people south of Fuerteventura.

On 10 October, groups of 40, 54 and 37 people were rescued. Spanish rescue personnel then saved 121 people from two different boats on 11 October, of whom all were of sub-Saharan African origin. All 121 were disembarked at Puerto del Rosario on Fuerteventura. The following day, a further 91 people were found in distress on two boats roughly 140km south of Gran Canaria. Spanish officials also rescued "about 70" people in two inflatable boats off Fuerteventura, according to La Provincia.

At least five boats were rescued on 13 October, saving the lives of 187 people. It was first reported that 55 people were rescued at dawn: later in the morning, EFE said 73 people were disembarked in Arrecife, without clarifying if these were separate incidents. At midday, NGO Heroes del Mar reported that a boat with 52 people was missing after setting out from Morocco at 5am two days earlier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-10-22: Atlantic route and Spain: More death as crisis, conflict, and failed EU policies drive Canary Island crossings (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarm Phone and ARCI Porco Rosso 21-10-15:

Italien/ From sea to prison - The Criminalization of Boat Drivers in Italy till sidans topp

Freedom of movement is a right, not a crime. But over the past decade, Italy has arrested thousands of people in connection with driving migrant boats across the Mediterranean Sea. Our report describes their journeys from sea to prison, examining and taking a stand against the criminalization of migration.

Italy has spent decades pursuing people who have done nothing other than drive a boat of migrants towards its shores, utilizing criminal law, undercover police operations and emergency anti-Mafia powers to re-enforce Europe's border regime.

We have spoken to hundreds of people involved - persons accused of boat driving, ex-prisoners, lawyers, researchers, activists, judges and members of the police and Coast Guard - and studied dozens of court sentences to reveal the full extent of Italy's process of criminalizing migration.

Life sentences

The prison sentences that have been issued range from 2 years to 20 years - and sometimes even more. Of the nearly 1,000 cases we have discovered through a systematic media review, we have found 24 people with prison sentences of over 10 years, and 6 people who have received life sentences.

Imprisoning refugees

Boat drivers come from many countries, and are often migrants and refugees too. In 2018 and 2019, the police arrested around one person for every hundred migrants who arrived.

From a review of nearly one thousand cases, we estimate that over a third of the arrestees are from North Africa, 20% from Eastern Europe and 20% from West Africa. Many of the West and North African citizens arrested and imprisoned in Italy were forced to drive boats from Libya, a country they were fleeing from. In the case of the Eastern European boat drivers, many recount that they were tricked into people smuggling.

(...)

Läs eller hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Social Europe 21-10-21:

Cypern/ Refugees fleeing Lebanon look to Europe-but Europe looks away till sidans topp

Katarzyna Rybarczyk

In a case study of human desperation, state failure drives refugees to Cyprus, only to meet pushbacks and a numbed European conscience.

Lebanon faces one of the world's worst crises, with its currency losing more than 90 per cent of its value and four out of five Lebanese living in poverty. Amid rapidly deteriorating living conditions, increasing food prices and fuel shortages, thousands have been leaving the country in hopes of starting new lives abroad.

Not only Lebanese citizens have been trying to flee, however. In recent years, Lebanon has become home for 1.5 million Syrian refugees, who now yet again have to seek protection elsewhere. For some that means embarking on a perilous journey through the Mediterranean to the coast of Cyprus.

Last year Cyprus and Lebanon signed a deal which allows Cyprus to send back people who reach its border by boat. The agreement has been criticised by the international community as it violates the principle of non-refoulement, which guarantees that no human should be sent back to a country where they would face cruel treatment and harm.

Numerous challenges

Over the last decade, Lebanon has been dealing with numerous social and political challenges which have put considerable strain on the country's economy. In October 2019 tens of thousands took to the streets to demand social and economic rights and an end to corruption.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-24:

Medelhavet/ AYS Special from Greece, where saving lives is illegal till sidans topp

An interview with Nassos Karakitsos.

On the 18th of November the first trial will be held on Lesvos for Nassos Karakitsos, Sara Mardini and Sean Binder. They were originally arrested in 2018 and accused of people smuggling, money laundering, espionage and membership of a criminal organisation while working and volunteering with Emergency Response Centre International, ERCI. 25 more people from other groups were also charged.

At the time, Sara was well known for bringing her own boat to shore with her sister Yusra. Having fled Syria via Lebanon they had taken a boat from Izmir. When the motor stopped and they were at risk of capsizing the two sisters got into the water and started to swim. Sara returned to Lesvos as a volunteer while Yusra went on to compete in the Rio Olympics with the first ever refugee team. Sean was also a volunteer as he had a background in search and rescue. Nassos Karakitsos was the field director and based on the island. He began as a volunteer on the 5th of January 2016 utilising his skills learnt as a maritime security officer and during a brief stint in the Navy. He was meant to stay on Lesvos for 15 days, in the end he remained for 2 years.

On his very first day a boat came in with a very elderly man and Nassos knew he would stay. The older people who arrived had left entire lives behind and often had physical disabilities.

How strong do you have to be to make that choice?

In the beginning it was just two people on the coastline waiting for boats. At this point in 2016 there were still an average of 40 boats arriving per day. Over the years ERCI operated, they supported 1000s of people to safety. As they grew, they got boats of their own so they could rescue people in distress. Everything was co-ordinated with the Coast Guard because they were better equipped to save lives at sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-10-15: More deaths and returns to Libya, EU cooperation with coast guard (Extern länk)

ECRE News 21-10-22: 500 people await disembarkation, NGO acquitted for refusing Libya return, Boat-drivers scapegoated in Italy (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-24:

Medelhavet/ More than 450 rescued in the Med by Geo Barents till sidans topp

MSF reported a very busy weekend for the rescue ship the Geo Barents.

On Sunday, 296 people were being treated onboard the vessel. Medical and psychological support was offered to the men, women and children onboard. A further 95 people were rescued from a boat on Saturday that was moments away from disaster. The boat was about to be intercepted by the so-called Libyan Coast Guard. If this had happened, the passengers would have been returned to violence and torture in Libya.

Additionally, 71 people were also rescued from a boat in distress on Sunday. Thanks to a collaboration between MSF and AlarmPhone, the rubber boat, which was taking on water in harsh weather conditions, was detected and assisted.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 21-11-02:

Bulgarien/ Bulgarien pressat av migranter - sänder soldater till sidans topp

Bulgarien har sänt 350 soldater till gränsen mot Turkiet för att där hjälpa polisen att hantera det ökande antalet migranter som vill in i EU.

- Soldater har i dag anlänt till den bulgarisk-turkiska gränsen för att där stötta gränspolisen, sade försvarsminister Georgi Panayotov till bulgarisk tv på måndagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 21-10-15:

Kroatien/ Croatia and Romania deny systemic pushbacks despite evidence till sidans topp

Confronted with questions in the Croatian parliament regarding overwhelming evidence of violent pushbacks by police forces, the government denied that the officers in question were acting under orders and that the problem is systemic. Pointing to EU complicity and the normalisation of violence against people in need of protection, NGOs urge a stronger response at the European level. A freedom of information request by Centre for Peace Studies raises serious questions about the independency and efficiency of the Croatian border monitoring mechanism.

An eight-month investigation by reporters in seven countries has unearthed extensive video and forensic evidence of violent pushbacks by authorities in Greece, Romania and Croatia. The results of the investigation, led by Lighthouse Reports, have caused outrage from civil society across Europe.

Romanian authorities deny any involvement in pushbacks despite evidence including footage of a masked man wearing a jacket inscribed with insignia of the Romanian Police chasing people back across the border with Serbia. The Romanian Ministry of Foreign Affairs has remained unresponsive to media requests for comments.

In Croatia officials have confirmed to Der Spiegel that members of special police units hiding their identity with masks and unmarked uniforms have been involved in systematic violent pushbacks under Operation Koridor established in 2016 and co-financed by the EU. A police officer with a long history of participation in such operations confirmed to Libération that all officers are aware that they are illegal but carry them out on orders from the government and the Interior Ministry.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-10-22: Balkan Route: Tens of thousands pushed back from Croatia, Evidence of pushbacks and border violence in Romania (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-10-19:

Polen/ Kraftig ökning av polska militärer vid gränsen mot Belarus till sidans topp

Omkring 6 000 polska soldater bevakar nu landets gränser mot Belarus för att stoppa migranter. Det är nästan en fördubbling på några dagar, rapporterar brittiska nyhetsbyrån Reuters.

Det är Polens försvarsminister Mariusz Blaszczak som på tisdagen meddelade att landet gjort en kraftig förstärkning av de militära styrkorna vid gränserna mot Belarus. Nästan 6 000 soldater uppges vara på plats, skriver han på Twitter.

Så sent som i lördags meddelade försvarsminister Blaszczak att drygt 3 000 polska soldater var placerade vid gränserna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 21-10-19: Ylva Johansson: Lukasjenko använder migranter för att straffa EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-10-22:

Polen/ Freezing to death: the migrants left to die on the Poland-Belarus border - video till sidans topp

Migrants are dying in Poland's forested border with Belarus, as the countries are locked in a geopolitical standoff. Polish authorities accuse Belarus of deliberately abandoning migrants near its border in an attempt to destabilise the EU because the bloc imposing sanctions on Belarus after its disputed election.

Poland has responded by declaring an emergency zone, forbidden to journalists and activists, where it is believed that, hidden from sight, they are illegally forcing people seeking asylum back over the border instead of processing applications. We follow Piotr Bystrianin, an activist trying to locate desperate migrants in the woods before the border guards do.

Se video (Extern länk)

AYS 21-10-17: Polish Lawyer bares witness to human rights violations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-10-29:

Polen/ Polen ger klartecken för att bygga mur mot Belarus till sidans topp

Polens parlament har godkänt att en mur kan byggas vid gränsen mot Belarus, för att stoppa flyktingar och migranter från att ta sig över gränsen.

Planen omfattar en mer än 10 mil lång mur som beräknas kosta drygt 350 miljoner euro.

Polens president Andrzej Duda har sagt att han kommer att godkänna muren inom de närmaste dagarna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent 21-10-25:

Storbritannien/ Still ignoring the realities of life for refugees and migrants in Calais till sidans topp

Alf Dubs

This week marks five years since French authorities began an operation to dismantle the "Jungle" camp in Calais, destroying the makeshift shelters, restaurants and places of worships that had housed up to 10,000 people at its peak.

At the time, conditions for refugees in Calais were well known in the UK - the issue was regularly debated in parliament and the destruction of the camp was covered widely. But once it was gone, the visible symbol of the humanitarian crisis on the UK-French border was gone too. And with it went much of the attention.

Today, the situation in Calais receives little consideration here in the UK. While we've seen renewed focus on the numbers of boats crossing the Channel, there is rarely any mention of what people go through in Calais before crossing, or why some feel unable to stay in France.

Thus, one of the repeated refrains of our government - that people should stay in France because it is "safe" - goes largely unchallenged and many do claim asylum there. But the reality is, conditions for refugees in Calais are among the worst they've ever been. Just 30km from the UK, the suffering of displaced people is constant and severe.

French authorities remain determined to ensure that no such camp develops again. This has resulted in an active policy of "evictions" of any locations where displaced people gather - be it woods, fields, car parks or industrial wasteland.

According to a recent report by Human Rights Watch, the aim of these operations is "to push migrant adults and children out of Calais", but in fact the evictions have not stopped people from travelling to the UK-French border in the hope of somehow reaching Britain. Indeed, the numbers of refugees in northern France has been growing in recent months, and estimates suggest around 2,000 are currently in Calais.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Observers 21-10-21:

Tunisien/ Tunisian officials abandon migrants in the desert at the Libyan border till sidans topp

Tunisian human rights organisations have been sharing footage of Tunisian officials transporting a group of migrants to the border with Libya on September 27 and abandoning them in the desert. The group, which was intercepted trying to reach Europe by boat, was made up of about a hundred men, women and children, including at least three pregnant women. We spoke to one man who described how the group was left stranded.

Our Observer Eric (not his real name) was one of the migrants with the group. He told us what happened after they were arrested on the boat, as they were trying to reach Italy.

"After they arrested us on the boats, they released the Tunisians and put the people from Sub-Saharan Africa in detention. Then, the next day, they made us get into buses, without telling us where we were going. The group included children as well as pregnant women and elderly women. After driving for five hours, they broke us into three groups and then loaded us into pickups bound for the desert."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-10-15:

Turkiet/ Turkey: Soldiers beat, push Afghan asylum seekers back to Iran till sidans topp

Authorities deny Afghans right to seek asylum

Turkish authorities are summarily pushing Afghan asylum seekers crossing into the country from Iran back to Iran, in violation of international law, Human Rights Watch said today.

Six Afghans, five of whom were pushed back, told Human Rights Watch that the Turkish army beat them and their fellow travelers - some to the point of breaking their bones - and collectively expelled them in groups of 50 to 300 people as they tried to cross the border to seek safety in Turkey. Some families were separated in the process.

"Turkish authorities are denying Afghans trying to flee to safety the right to seek asylum," said Belkis Wille, senior crisis and conflict researcher at Human Rights Watch. "Turkish soldiers are also brutally mistreating the Afghans while unlawfully pushing them back."

Chancellor Angela Merkel is scheduled to visit Turkey on October 16, 2021 to meet with President Recep Tayyip Erdo?an. Merkel should push the Turkish government to end its summary expulsions of Afghans; investigate allegations of collective expulsions, rejections at the border, and the denial of the right to seek asylum; and remedy such instances.

From September 25 to October 11, Human Rights Watch remotely interviewed six Afghans, five of them in hiding in Turkey to avoid being expelled to Iran, and one who had been forcibly returned to Iran for a third time. All had fled Afghanistan shortly before or after August 15, when the Taliban took control of Kabul.

They said they had traveled through Pakistan and Iran, and that Iranian smugglers took them to the mountainous border with Turkey in the middle of the night and told them to run across. Turkish soldiers started firing above their heads. and two said that the soldiers brutally beat them.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-09-24:

USA/ Haitian migrants at the border: how US skirts its legal and moral duties till sidans topp

The U.S.'s top envoy to Haiti resigned abruptly on Sept. 22, 2021, over the Biden administration's "inhumane" treatment of Haitian migrants crossing the border via Mexico into Texas.

The resignation came amid debate over the U.S. decision to deport thousands of Haitians entering the U.S. in search of asylum or a better life. Criticism over the policy mounted as images of U.S. Border Patrol agents on horseback and carrying whip-like cords while encountering migrants gained widespread media attention and criticism from the White House. Border agents denied using whips on migrants.

The Conversation asked Karen Musalo, an expert on refugee law and policy, to unpack what went on at the U.S. border and whether the Biden administration is shirking its moral and legal obligations in deporting the Haitian migrants.

What's behind the recent surge of Haitian refugees at the Texas border?

Haiti is beset by extraordinarily desperate conditions of political chaos and natural disasters, as well as the COVID-19 pandemic. The assassination of President Jovenel Moïse in July 2021 catapulted the country into political turmoil. The post-assassination power struggle exacerbated pre-existing political violence and dysfunction. Violent gangs, often with ties to the state, are increasingly a threat.

In addition, Haiti suffered a devastating 7.2 magnitude earthquake in August, just two days before being hit directly by tropical storm Grace, with a combined toll of over 2,200 dead, 12,000 injured and hundreds of thousands displaced, many in remote regions that have yet to receive aid. The pandemic has exacerbated these woes. Less than one-half of 1% of the population has received even a first dose of a vaccine.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Just Security blog 21-10-05: How an internal state department memo exposes "Title 42" expulsions of refugees as violations of law (Extern länk)

Jurist blog 21-09-23: UN agencies criticize treatment of Haiti refugees at US border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-10-23:

USA/ Rekordmånga gripna vid USA:s södra gräns till sidans topp

Över 1,7 miljoner migranter har gripits vid USA:s gräns mot Mexiko de senaste tolv månaderna, enligt gränsbevakningsmyndigheten CBP. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras på 1960-talet, rapporterar brittiska mediebolaget BBC.

Antalet människor som ger sig av från Centralamerika och Mexiko med siktet inställt på USA:s södra gräns har ökat sedan Joe Biden blev president.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

TT / AB 21-10-21:

Boende stängs efter larm om övergrepp till sidans topp

Ett HVB-hem i Malmöområdet stängs efter uppgifter om att där skett övergrepp mot barn, rapporterar Skånska Dagbladet.

Hemmet har haft tillstånd att ta hand om åtta ensamkommande flyktingbarn som är mellan 14 och 18 år gamla, men det har visat sig att det också tagit emot andra unga med kriminell bakgrund eller missbruksproblematik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stockholms Universitet 21-09-15:

Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children till sidans topp

Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)

This thesis explores asylum-seeking children's everyday politics in relation to their situation in the Swedish reception system. It engages in a theorization of children's political agency in which a broad definition of politics is adopted to examine and acknowledge the politics embedded in children's everyday spaces and children's everyday actions. Methodologically, it draws on a one-year ethnographic fieldwork and participatory methods with 18 children aged 6-12 years in two institutional settings: the school and the asylum centre. The thesis involves three empirical studies, covering arenas that the children themselves identified as important in their everyday lives.

The first study explores the children's articulated standpoints on "home" underpinned by their experiences of an institutional housing lacking home-like conditions. It shows how the children's articulations identified spatial and relational conditions of "house" and "home" and how they criticized the asylum centre's regulated time-space, which denied them these conditions, for example, desired food practices, spaces for play, privacy and family life. Moreover, the children's experiences of living in an unsafe housing was reinforced through their lived fears, that is, their experiences of threats from the "Police" or "Security" and overly strict treatment from staff members of the "Reception" in addition to their fear of deportation. This study shows how the children's critique implicitly identified how their right to wellbeing in their housing was restricted or denied.

(...)

Hämta avhandlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

forskning.se 21-10-26:

Apatiska barn blev friska när de vårdades ensamma till sidans topp

Barn med uppgivenhetssyndrom, det som tidigare kallades "apati", som separerades från resten av familjen blev friska. Uppehållstillstånd hade ingen påverkan på tillfrisknandet, visar en studie från Uppsala universitet.

I Sverige har mer än 1 000 barn drabbats av uppgivenhetssyndrom. Sjukdomen, som tidigare kallades för apati, uppmärksammades första gången i Sverige 1998. Den drabbar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige och har kommit att betraktas som ett resultat av traumatiska upplevelser i hemlandet och stressen av att leva under utvisningshot i Sverige.

Behandlingsmetod utan stöd

I Socialstyrelsens vägledning till hälso- och sjukvården för behandling av uppgivenhetssyndrom anses familjens roll vara central för att barnet ska tillfriskna, liksom att familjen beviljas uppehållstillstånd. Förra året gjordes en utredning som visade att det saknas stöd för den behandlingsmetod som rekommenderas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Springer 21-07-05: Separation and not residency permit restores function in resignation syndrome: a retrospective cohort study (Extern länk)

SvT Nyheter 21-10-21: Studie motsäger Socialstyrelsens tidigare råd kring uppgivenhetssyndrom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-11-01:

Asylboende öppnar igen efter misstänkt mordbrand - men inte för alla till sidans topp

Nu har boende på asylboendet Restad gård i Vänersborg åter kunnat flytta in efter den misstänkta mordbranden - men inte alla.

De som bodde på första planet kommer att behöva flyttas till andra boenden, eftersom våningen blev så skadad att det kommer ta tid att sanera.

"Jag kunde inte andas" berättade Asmaa, som var en av de sista att evakuera från det brinnande asylboendet.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GCR / AYS 21-10-16:

Grekland/ 7 in 10 people on the move subject to detention in Greece, report finds till sidans topp

A new report published by Oxfam and the Greek Council for Refugees found that seven in 10 people on the move are placed in 'administrative detention' in Greece - a practice which the report's authors say violates human rights.

"In Greece, the detention of migrants is the rule, not the exception," Vasilis Papastergiou of the Greek Council for Refugees (GCR) said upon the report's release.

The report, entitled "Detention as the default: How Greece and the EU are generalising the administrative detention of migrants," found an "excessive use of administrative detention" for some 3,000 people on the move as of June 2021. Administrative detention refers to the imprisonment of an individual without any charges being filed against them. The report found that 70% of people on the move were subjected to this kind of detention, while the majority remained detained even while their asylum claim was being processed.

"Administrative detention is just another tool to stop people from seeking safety in Europe," Papastergiou of GCR said. "Europe's hands not clean, either, as the EU funds the new 'closed and controlled' quasi-detention centres, places where migrants are left to be forgotten."

Nearly half of those detained (46%) remained in administrative detention for over six months, while one in five people were held for long periods of time in police cells, normally designed to hold individuals for only a few hours. Pregnant women, children and people with disabilities were detained without proper access to health care and legal aid, the report added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten från Oxfam (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-17:

Grekland/ AYS Special from Greece: Are you eligible to eat? till sidans topp

In a recent meeting between authorities, International Organizations and Civil Society Organizations it was announced that 60% of people living in camps do not receive food. These people are also not eligible for the cash programme and are thus unable to purchase their own food. They include recognised refugees, people who have received rejections, and people who have been unable to register. Children outnumber adult men and women in camps, they are a recognised vulnerable group under Article 20.3 of EU Directive 2011/95/EU , and are thus due additional protections. Yet the Government continues to state that it is following the law while providing them with dangerously low levels of care.

In an interview with AYS on the eve of World Food Day, Dr Apostolos Veizis, Executive Director of Intersos in Greece, described this practice as a form of collective punishment.

Eligible for food means eligible to eat. What does this mean? How can it be possible? What does this say about EU principles and values? What does it say when a modern state cannot provide food?

This has been compounded by the handing over of the cash programme from UNHCR to the Greek Government. People who would previously have supported friends or family with extra food or money to buy it are no longer able to. In the words of a visitor to the Echo Mobile Library from Korinthos Camp:

From the beginning of this month [October 2021] most of the camp residents didn't receive social money and the Greek Government has stopped giving the money for unknown reasons. Instead, they are serving ready meals which are not good at all. Often spoiled and no one is eating them, the recycle bins are full of food. They can't buy powder milk for kids, shampoos, soap, and other necessary things.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aljazeera 21-10-22:

Grekland/ Prisons in paradise: Refugees detentions in Greece raise alarm till sidans topp

Greece appears to be testing the limits of international laws by holding asylum seekers for lengthy periods and in poor conditions, Al Jazeera investigation finds.

On the Greek island of Kos, in holiday season, tourists sip cocktails on the beach, music blares from loudspeakers and British holidaymakers can often be seen speeding around the main town on rented quad bikes.

But a 20-minute drive from the seafront bars and clubs, the scene is starkly different.

A new multimillion-euro, EU-funded refugee camp is under construction near to an existing refugee camp and detention centre where, as of October 7, 175 people were being held, according to government data.

Across four months, from June to September, Al Jazeera visited the island of Kos, speaking to people living and working in the camp and detention centre.

At its closest point, the island is four kilometres from Turkey. The number of asylum seekers arriving in dinghies has significantly dropped during the past 18 months, amid continuing reports that Greek authorities are pushing refugees back.

In 2019, 5,925 people arrived, compared with 839 in 2020 and 246 this year according to the UNHCR.

During Al Jazeera's investigation, these reporters found serious breaches of European Union and Greek law, including the detention of asylum seekers on arrival and arbitrary detention practices for refugees, including highly vulnerable people who have survived gender-based violence and torture.

The refugees' situation is compounded because many being held have no reasonable prospect of deportation to Turkey; Ankara has not accepted returns since March 2020.

Activists and experts on the ground also raised concerns about impaired access to legal advice and shared an underlying anxiety about the new camp, which is expected to open later this year.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-10-31:

Australien/ 'Time can break your heart': the harsh toll of eight years in detention till sidans topp

Cousins Adnan and Mehdi were children when they arrived seeking sanctuary. They describe the despair of their ongoing confinement, seeing some friends freed and others die

"Time can bring you down," Adnan Choopani sings, his words echoing off the walls of the detention centre compound, "time can bend your knees".

Time is something Adnan, and his cousin Mehdi, know only too well.

For eight years they have been held by Australia's immigration detention regime, offshore and on.

They have watched friends burn themselves to death and known the despair that has led them to attempt suicide themselves. They have been beaten and abused, jailed without reason.

They have grown from boys into men in that time. Fifteen and 16 when they arrived in Australia seeking sanctuary, they are now 23.

Despite their claims for protection being formally recognised more than half a decade ago, they remain in detention.

Shunted from confinement to confinement, often without notice, they have watched friends being released, to start new lives in Australia and overseas, but have seen others succumb to medical neglect or suicide.

Self-taught during their long hours of detention, they play Eric Clapton's Tears in Heaven, they say, in memory of those they have lost over their years of incarceration.

"Time," Adnan sings, "can break your heart, have you begging please."

From detention, Adnan says quietly: "I've lost so many of my friends.

"People who never thought they would kill themselves. I never thought they would kill themselves. But unfortunately they did. They left us and they are gone.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-10-22:

Bangladesh/ Dödlig attack i rohingyaläger till sidans topp

Minst sju personer har dödats i en attack mot ett muslimskt seminarium i ett flyktingläger i Bangladesh. I lägret bor främst personer som tillhör den muslimska minoritetsgruppen rohingya, som flytt från grannlandet Myanmar (tidigare Burma).

Gärningsmännen sköt ihjäl vissa av offren och högg andra med kniv, enligt uppgifter från en lokal polischef.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-10-16:

Colombia/ Efter brutalt mord på migrantpojkar - Venezuela anmäler Duque till sidans topp

Venezuela kommer att anmäla Colombias president Ivan Duque för folkrättsbrott, efter mordet på två venezuelanska migrantpojkar i Colombia för en vecka sen.

Enligt Venezuela har 3000 venezuelanska migranter dödats i Colombia sedan 2016.

Colombias regering avvisar anklagelsen bestämt och pekar på att Colombia har tagit emot nästan två miljoner flyktingar från Venezuela.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-11-03:

Libyen/ Asylum seekers, refugees need crisis response till sidans topp

More than 2,000 African asylum seekers, refugees, and migrants camping since early October 2021 in precarious conditions in front of a shuttered United Nations facility are in dire need of shelter, food, and medical treatment, Human Rights Watch said today. Libyan authorities need to respond to this humanitarian emergency, and European states, whose support enables Libyan authorities to prevent people from reaching European shores, should scale up humanitarian evacuations.

Thousands of migrants and asylum seekers gathered around the Community Day Centre (CDC) after armed groups linked to the Interior Ministry conducted widespread raids and makeshift shelter demolitions in Tripoli's Hai al-Andalous municipality. They were purportedly targeting criminal networks but left thousands homeless. Those who remain outside the CDC, where the UN refugee agency, UNHCR, previously provided medical assistance and other services, are peacefully demanding evacuation from Libya to a safe location amid worsening humanitarian conditions and attacks by armed groups.

"By demolishing migrants' and asylum seekers' makeshift shelters, Libyan authorities manufactured a humanitarian crisis, leaving thousands of people fending for themselves in the streets," said Hanan Salah, Libya director at Human Rights Watch. "Libya and European states should urgently respond to this rapidly deteriorating situation as people are being exposed to violence and lack basic any help for basic needs."

Human Rights Watch spoke with refugees and asylum seekers among those holding out near the CDC and with civic groups. Researchers also reviewed photos and videos sent by asylum seekers and refugees and derived from social media.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 21-10-24: Påven vädjar: Sänd inte migranter till Libyen (Extern länk)

UNHCR 21-10-22: UNHCR welcomes authorization to restart evacuations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-10-31:

Turkiet/ Kids rainbow in Gaziantep: Education instead of child labour till sidans topp

School instead of work: This is the goal of the organization "Kids Rainbow" in Gaziantep. With outreach work, close support for the families and a contact point in the immediate neighbourhood of the Akyol Mahellesi district, where mainly refugees from Syria live, the team wants to give the children in particular easy access to education.

Actually, compulsory schooling in Turkey also applies to Syrian children. The economic problems in the country, which also make life more difficult for Turks from day to day, have an even greater impact on immigrant families. "Within the past two months, rental prices have doubled," says Nader Al Jarrah, spokesman for Kids Rainbow.

HARDLY ANY REGULAR INCOME

With 400 to 600 Lira (currently about 40 to 60 Euros according to the current exchange rate) per month, rental prices in Akyol are only a fraction of the average in other districts. But without a regular income, child labor is often a seemingly indispensable part of making a living. Child labour means, for example:

+ Sellingen flowers

+ Cleaning cars

+ Working in the factory or

+ in the service sector

"To be honest, there is a large number of Syrian children who do not go to school," regrets project manager Mustafa Karali. Particularly affected are (half) orphans; lack of documents also made access to education difficult. Al Jarrah tells of two boys that the Kids Rainbow team recently met on the street; one ten, one eleven years old. "They work twelve hours a day," he stresses; in the factory and as an electrician with his father - for 100 Lira (10 Euros) per week. But at least the rent can be paid with this money.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

JO 21-10-19:

JO: Svar från Migrationsverket till överförmyndare ska inte ta 4 månader till sidans topp

Fråga om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen skulle tillämpas när en kommunanställd i och för sin tjänsteutövning begärde ut allmänna handlingar från en annan myndighet.

En handläggare vid en överförmyndarnämnd begärde att få kopior av beslut som Migrationsverket hade fattat i fråga om en viss person. Migrationsverkets handläggning av begäran drog ut på tiden.

I beslutet behandlar JO frågan om 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen skulle tillämpas vid handläggningen.

Mot bakgrund av hur begäran såg ut anser JO att det måste ha varit uppenbart för Migrationsverket att begäran gjordes i och för handläggarens tjänsteutövning. Den borde därför ha handlagts med tillämpning av bestämmelsen om informationsskyldighet mellan myndigheter i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.

Vidare konstaterar JO att det saknas uttryckliga bestämmelser om hur lång tid en prövning enligt den nämnda bestämmelsen får ta men anser att utgångspunkten är att prövningen ska göras med skyndsamhet. JO menar dock att det bör finnas ett förhållandevis stort utrymme att beakta omständigheterna i det enskilda fallet vid bedömningen av hur skyndsam handläggningen ska vara. För att underlätta och snabba på hanteringen kan den begärande myndigheten lämpligen ange hur fort den efterfrågade uppgiften eller handlingen behövs. Den myndighet som förvarar uppgifterna eller handlingen kan också fråga den begärande myndigheten om behovet och anpassa sin handläggning efter svaret.

JO kritiserar Migrationsverket för att det tog fyra månader att handlägga begäran.

Läs beslutet i dess helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Stockholm 21-10-28:

Alisher har väntat i tre år på Migrationsverkets beslut till sidans topp

Fittjabon Alisher Kameen Gul har väntat i över tre och ett halvt år på Migrationsverkets beslut om att få bli svensk medborgare.

Enligt Migrationsverket ligger den genomsnittliga väntetiden på 13 månader, men Alisher har fått vänta i över 42 månader.

"Det känns inte bra. Vad mer krävs för att jag ska bli en del av det svenska samhället. Man försöker sitt bästa", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-10-28:

Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Delbetänkande av Utredningen om medicinsk åldersbedömning.

Uppdraget för utredningen har varit att granska den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas av Rättsmedicinalverket, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget för metoden samt hur det vetenskapliga underlaget och myndighetens utlåtanden har utvecklats över tid. Enligt utredningens direktiv ska granskningen innefatta aspekter såsom kapacitet vad gäller ärendemängd, personlig integritet, medicinska risker och hantering av osäkerheter i form av statistiska felmarginaler.

När det gäller granskningen av det aktuella vetenskapliga underlaget för metoden har utredningen gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att granska vilket vetenskapligt stöd det finns för bedömning av huruvida en person av manligt respektive kvinnligt kön är över eller under 18 år genom den metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen som tillämpas i Sverige.

Uppdraget för utredningen har också varit att beskriva hur motsvarande och alternativa metoder för medicinska åldersbedömningar i fråga om 18-årsgränsen genomförs i andra länder och hur de medicinska åldersbedömningarna där används.

I nämnda delar ska uppdraget redovisas genom ett delbetänkande senast den 29 oktober 2021.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-10-28: Svårt att avgöra hur många åldersbedömningar som är fel (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Medicin 21-10-29:

Utredare vill se tydligare underlag för åldersbestämningar till sidans topp

Rättsmedicinalverket bör bli tydligare med vilket vetenskapligt underlag de omdiskuterade medicinska åldersbedömningarna bygger på. Det anser regeringens utredare.

Utredningen, som tillsattes i juni förra året efter att åldersbedömningarna fått hård kritik, har i ett delbetänkande som presenterades på torsdagen granskat Rättsmedicinalverkets, RMV:s, metod ur flera perspektiv.

Metoden bygger på att mognaden mäts i knän och tänder. Vilket kunskapsunderlag detta metodval bygger på är oklart, anser utredarna.

Lars Werkström, generaldirektör RMV, säger till TT att man löpande har redogjort för de osäkerheter och felmarginaler som metoden innebär.

- Men det man efterlyser nu är en samlad beskrivning av hela metoden och det ska vi naturligtvis göra.

"Öppen fråga"

Metoden är enligt flera experter osäker och kan leda till felaktiga resultat. För asylsökande kan det ha stor betydelse för frågan om uppehållstillstånd och mottagande om de bedöms vara över eller under 18 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Barnrättscentrum 21-10-04:

Tim, utvisningen och socialtjänsten till sidans topp

Få har nog undgått uppmärksamheten de senaste veckorna (i september och oktober 2021) kring den treåriga pojke som i media har kallats Tim. Pojken omhändertogs av socialtjänsten när han bara var elva dagar gammal eftersom hans mamma, som var asylsökande i Sverige, inte kunde ta hand om honom. Någon pappa finns inte med i bilden. Sedan Tim var spädbarn har han bott i ett familjehem i Skåne som enligt vad som framkommer i media ser honom som sin egen son. Han har inte haft någon kontakt med sin mamma på över två år. Anledningen till uppmärksamheten i september 2021 var att migrationsdomstolens beslut att utvisa Tim vann laga kraft. Hans mamma hade utvisats till Nigeria nio månader tidigare.

Upprördheten har varit mycket stor sedan DN uppmärksammade fallet och en rad frågor har väckts - så väl rättsliga som moraliska. Grundfrågan är nog hur det kan vara möjligt att en treårig pojke som är född i Sverige, som inte längre har någon kontakt med sin mamma, ska skiljas från den familj han har levt med sedan han var spädbarn och utvisas till ett land där han aldrig varit. Röster har höjts för att familjehemsföräldrarna borde få vårdnaden om barnet eller till och med att de borde ha fått adoptera honom. Utifrån debatten i media tycks det också som att många är frågande kring hur Tims situation är möjlig när Sverige inkorporerat FN:s barnkonvention - som ju talar om att principen om barnet bästa ska beaktas och vara styrande vid alla beslut som rör barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-11-03:

Treårige Tims utvisning till Nigeria stoppas tillfälligt till sidans topp

Treårige Tim skulle utvisas till Nigeria.

Nu stoppas ärendet tillfälligt då Migrationsverket har fått in en ansökan om verkställighetshinder som ska handläggas.

- Nu går vi på spänn hela tiden och väntar på ett nytt beslut, säger familjehemsmamman Sandra Persson, till Dagens Nyheter.

Det har gått ungefär en månad sedan Göteborgs-Posten skrev om treårige Tim som sedan han var fyra månader gammal bott hos Sandra och Victor Persson och deras två barn utanför Brösarp i Skåne.

När han var elva dagar gammal omhändertogs han av socialtjänsten för att hans biologiska mamma inte ansågs ha möjlighet att ta hand om honom.

Men för lite mer än 1,5 år sedan kom beskedet att Tim ska utvisas. I mitten av januari ska han utvisas till Nigeria där hans biologiska mamma bor, vilket DN var först med att berätta om. Mamman utvisades i december 2020 efter att ha sökt asyl i Sverige vid Tims födsel.

Skapat enormt engagemang

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 21-11-02: Utvisning av treårige Tim stoppas tillfälligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-10-26:

Haddile skulle utvisas som 2-åring - nu berättar hon sin historia till sidans topp

Som nyfödd övergavs hon av sin mamma och när Migrationsverket skulle utvisa henne väcktes proteststormar över hela Sverige.

Nu har Haddile fyllt 11 år och vill hjälpa andra barn som hamnat i samma situation.

- Politikerna lovade att ändra lagen. Ändå utvisas barn som bott i Sverige i hela sina liv. Jag säger som Greta: How dare you?

Hösten 2010 kommer en knappt fyra månader gammal flicka in till akutsjukvården i Lund. Hon gråter och hennes svårt undernärda kropp krampar. Röntgenplåtarna visar tecken på att hon utsatts för skakvåld.

Den biologiska mamman ska ha kommit till Sverige från Algeriet strax före förlossningen. Nu har hon försvunnit utomlands, utan att ta med sig sin nyfödda dotter. I stället har flickan bott hos en manlig bekant. Han kommer inledningsvis att misstänktas för misshandel, men släpps senare.

11 år senare, i ett vardagsrum i skånska Broby. Tv:n pumpar ut koreansk pop, i soffan ligger en pudel och sover. Haddile har slutat tidigare från skolan. Hon går i femte klass och älskar att sjunga och lära sig nya danser. Hon härmar rörelserna i musikvideon och håret yr åt alla håll där hon studsar runt.

- Jag skulle verkligen vilja resa till Sydkorea, skrattar hon.

Sedan, allvarligare:

- Och så vill jag jobba för att inga barn som bott i Sverige hela sina liv ska riskera utvisning. Jag vill göra allt för att ingen ska behöva uppleva det jag utsattes för som liten.

Det var här, hemma hos Malén och Miklos Liewehr , som Haddile LVU-placerades som bebis, efter vistelsen på sjukhuset i Lund. Makarna hade sedan tidigare två familjehemsplacerade flickor. Tillsammans med de två biologiska sönerna blev de snabbt Haddiles familj och trygghet i livet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-10-26:

Nyckfull rättsstat när hela familjen utvisas till sidans topp

Domstolen måste våga och orka se människorna bakom besluten

Juridik är så olika konstformer. För lagstiftaren: att skriva texter som får folk att bete sig hyggligare. För åklagaren: att få dem i salen att begripa vad hon säger. För försvararen: att slippa ljuga på ett sätt som är straffbart.

För domaren: att väkta, ovanifrån, men också att kisa ordentligt från bänken och se de där medmänniskorna. Inte alltid det enklaste; för somliga riktigt svårt. Domaren Per Eskilsson tycks dessvärre höra till skaran med känslomässigt nedsatt synförmåga.

DN rapporterade nyligen om en familj som enligt Migrationsdomstolen i Stockholm - Eskilssons domstol - ska utvisas. Fadern har bott, arbetat och beskattats i Sverige i två årtionden. Han har gift sig och fått två barn. Familjen Mohammad har till och med klarat det svåraste och svenskaste vi har: att köpa en bostadsrätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 21-10-27:

Mohammed ska utvisas trots brist på slaktare i Sverige: "Jag förstår inte" till sidans topp

Eftersom det råder brist på slaktare och styckare i Sverige kom Migrationsverkets avslag på Mohammed Hasans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som en chock, både för honom och hans arbetsgivare. Nu, efter flera överklaganden, ska Mohammed utvisas till Palestina tillsammans med sin familj.

Mohammed Hasan kom till Sverige 2015, enligt honom på grund av en konflikt mellan honom och personer inom Hamas. Han sökte asyl av politiska skäl, fick avslag, men kunde inte utvisas eftersom Migrationsverket bedömde att läget i Gaza var för osäkert. Istället fick han ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som förnyats under flera år.

"Växer inte på träd"

Under den här tiden har Mohammed skaffat sig ett jobb - via arbetsförmedlingen i Fagersta kom han till Bäsinge slakteri i Avesta 2017. Han hade sedan tidigare erfarenhet av yrket från sitt hemland och fick en fast anställning på slakteriet där han specialiserat sig på häststyckning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Skaraborg 21-11-03:

Efter tre år på flykt - nu är Reza hemma igen till sidans topp

Efter nästan tre år på flykt har Reza Rahimi fått arbetstillstånd i Sverige och är nu tillbaka hos sin adoptivfamilj i Tidaholm.

Reza tillhör det utsatta folkslaget hazarer och kom som flykting från Afghanistan 2015 men fick inget uppehållstillstånd och tvångsutvisades 2019.

"Nu känner jag att jag har en framtid", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Östergötland 21-10-19:

Kriminalvårdens miss: Flög fel person till Irak till sidans topp

Först när Kriminalvårdens chartrade flygplan hade landat i Iraks huvudstad Bagdad den 23 juni i år upptäcktes det att man hade transporterat fel person, skriver Dagens Nyheter.

Enligt Kriminalvården är det flera olika saker som har gått fel dels har Migrationsverket lämnat ut fel person och dels har Kriminalvårdens personal inte gjort en tillräcklig grundlig ID-koll när personen hämtades.

Händelsen har polisanmälts som misstänkt tjänstefel och en förundersökning har inletts.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vimmerby Tidning 21-10-27:

Vimmerbyfamiljen som ska utvisas ger upp sin kamp till sidans topp

Den Vimmerbyfamilj som ska utvisas, efter att ha bott i Sverige i 15 år, ger upp. Ett av barnen greps av fyra poliser på Vimmerby gymnasium i måndags, och föräldrarna har nu meddelat gränspolisen att övriga familjemedlemmar är beredda att avvisas tillsammans med honom.

I går berättade familjens svenske "farfar", Lennart Nilsson, för vår tidning att såvitt han förstod hade familjen bestämt sig för att "inte lämna sonen ensam med det här och tagit kontakt med gränspolisen".

I dag bekräftar han för oss att det stämmer. Familjen ger nu upp och är villiga att låta sig avvisas tillsammans med sonen.

- Man vill förstås inte att pojken ska skickas i väg till Kosovo själv - ett land som inte fanns när de flydde för 15 år sedan. Han har ingen relation dit, har inte varit på plasten sedan han var tre år och kan inte språket.

- Övriga familjemedlemmar är beredda att åka med, trots den enorma frustration och skräck man känner. En förälder överger inte sitt barn. Det här påminner om en gisslansituation, säger Lennart Nilsson.

Serbien ett alternativ

Den 18-årige sonen sitter just nu i förvar i Växjö. Inom "några dagar" kommer resten av familjen att hämtas i Vimmerby, där de nu befinner sig på Korskyrkan, och sedan ska de lämna landet, berättar Lennart Nilsson.

- Gränspolisen ringer mig när resan är ordnad. Vi har bett dem att vänta till efter helgen, så vi alla kan säga farväl på ett riktigt sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Simon Henriksson i Dagens Vimmerby 21-11-01: Vi har valt det här - klumpen i magen kommer när det är försent (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-11-03:

Frankrike/ France should end abusive policies toward migrants till sidans topp

Three weeks after French Interior Minister Gérald Darmanin dismissed a Human Rights Watch report on police abuse against migrants in northern France as "lies," national officials are beginning to change their tone. Didier Leschi, head of the French immigration and integration office, acknowledged this week that authorities' policy toward migrants has been "incoherent" and problematic.

As part of an ineffectual policy aimed at deterring long-term migrant encampments, authorities routinely subject migrant adults and children in Calais and nearby Grande-Synthe to degrading treatment, including evictions and near-daily police harassment, and restrict their access to food, water, and other essentials.

The accounts we heard from some 60 migrant children and adults are consistent with the findings of groups working in these encampments, including Human Rights Observers and Utopia 56. Two national human rights institutions, the French ombudsperson and the National Consultative Commission on Human Rights, have also condemned police practices and official policy toward migrants in the region.

Darmanin's denial of our detailed findings last month lacked credibility from the start. An essay by 19 nongovernmental groups demolished his claim that no member of the police or the gendarmerie had ever been convicted of abuses against migrants in northern France. In reality, at least five officers have been convicted on such charges in the last six years, most recently in September. Many other complaints to internal police investigative bodies and the courts have not resulted in prosecution.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-11-03:

Internationellt/ Alternatives to Immigration Detention till sidans topp

Pilot programs point way to rights-respecting models

Pilot programs testing alternatives to immigration detention in several countries, including the United States, offer governments models for more humane and rights-respecting approaches, Human Rights Watch said in a report released today.

The 94-page report "Dismantling Detention: International Alternatives to Detaining Immigrants," examines alternatives to detention in six countries: Bulgaria, Cyprus, Spain, the United Kingdom, Canada, and the United States. Human Rights Watch found that alternatives to detention such as case management services, can effectively address government interests in immigration enforcement while protecting migrants' rights and often offering a range of other benefits.

"Detaining people based solely on their immigration status is harmful, expensive, and ineffective as a deterrent," said Jordana Signer, Sandler Fellow in the Refugee and Migrant Rights Division at Human Rights Watch. "Instead of penalizing people who may have fled violence and other injustices, governments should protect their rights and provide them with critical services, such as legal assistance, mental health support, and housing."

Human Rights Watch interviewed 27 people in alternative programs across the six countries as well as service providers, social workers, lawyers, and members of civil society organizations.

Based on the findings, governments should replace immigration detention with community-based case management programs that provide a holistic set of services, including access to legal aid and guidance on securing basic necessities such as housing and employment, Human Rights Watch said. Given the existence of less intrusive alternatives, ankle monitors and other devices that provide continuous location tracking should be banned.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Blankspot 21-10-15:

Dagbok från flykten: En vän i nöd till sidans topp

"Dagboken den här gången handlar om ett annat liv. En annan människa. Han heter Ghulam och jag vill berätta om hans historia" skriver Mohammad i veckans inlägg.

Han kom som många andra till Sverige 2015. Ensam. Han sökte asyl och fick avslag tre gånger i alla domstolarna. 2018 blev han av med sin nyckel och kastades ut för att deporteras tillbaka till Afghanistan.

Trots att han hade konverterat fick han avslag och efter det sista avslaget tog en svensk präst hand om honom. Han bodde i många år gömd hos prästen men till slut reste han till Frankrike.

I Frankrike bodde han i många månader under broarna i Paris. Sedan sökte han asyl i Frankrike men då blev han direkt "Dublin klassad". Han var tvungen att frivilligt åka tillbaka till det första land som han sökt asyl i.

I väntan på att han skulle resa så gick han på de möten med den franska polisen som han kallades till. Till sist grep polisen honom under ett av mötena och tog honom till förvaret i Paris. Sedan utvisades han till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 21-11-03:

Medlem i svensk frikyrka misshandlad av talibaner till sidans topp

"Jag lade ut videon för att visa att det är farligt i Afghanistan och att konvertiter faktiskt riskerar att bli utsatta för våld när de utvisas dit", säger pastor Christian Mölk.

Reza döptes i Härnösands pingstförsamling för drygt sju år sedan. Nu har det spridits en video på honom från Afghanistan där han misshandlas av talibaner. "Man blir bestört", säger pastorn som döpte honom.

Det är en smärtsam film att se. En man, klädd som en taliban, kliver in genom dörren och går genast fram och delar ut två slag mot huvudet. Personen som tar emot slagen hinner knappt reagera, han har precis hunnit ställa sig upp och tagit några osäkra steg bakåt innan han blir påflugen. Det går sedan att höra hans skrik medan han slås ner på marken.

Ytterligare en taliban kliver snart i rummet medan misshandeln pågår. Filmsnutten, på drygt 40 sekunder, slutar med slag efter slag till skriken av smärta. Enligt uppgift är filmen inspelad i Afghanistan under hösten, där det som hänt fångats av en säkerhetskamera inne i huset.

Spred video

Den unge mannen som misshandlats heter Reza. Han döptes sommaren 2014 i pingstförsamlingen i Härnösand, där han fortfarande är medlem.

Nyligen lades filmen upp på sociala medier av församlingens pastor Christian Mölk, som via nätverket "Rätt till tro" sedan länge engagerat sig för konvertiter.

Varför lade du ut videon?

- För att visa för både svenska folket, ansvariga myndigheter och politiker att det är farligt i Afghanistan och att konvertiter faktiskt riskerar att bli utsatta för våld när de utvisas dit, säger Christian Mölk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

University of Oxford blogg 21-10-28:

Spanien/ Foreign minors in streets: From "Dangerous Children" to Children in Danger till sidans topp

Guest post by Elisa García-España and Jacqueline Carvalho

The juvenile delinquency prevention program for foreign unaccompanied minors in street situations in Ceuta (PREMECE) is a pilot program, which included both research and social interventions carried out between April 2018 and July 2019. PREMECE is the result of an agreement between the city of Ceuta and the University of Malaga (Spain) that aimed to prevent the delinquency of minors who had escaped the established child protection system and wandered around the port zone of the city. These minors were at risk of delinquent behaviour, consuming drugs and engaging in fights.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

SvT Kultur 21-10-20:

Göteborg firar 25 år som fristad för förföljda konstnärer till sidans topp

I år firar Göteborgs kommun 25 år som fristad för förföljda och hotade konstnärer och författare.

- Det är en stor möjlighet för kommunen att få hit spännande författare, säger Sanna Samuelsson, idé- och kritikredaktör på Göteborgs-Posten.

Genom det internationella fristadsnätverket ICORN får författare, musiker och andra konstnärer som lever under exempelvis förföljelse eller hot en möjlighet att komma till en stad i ett annat land för att under en tidsbegränsad period ägna sig åt sin konstform.

- Det är ofta kreativa människor som hamnar i ett utsatt läge när regimen blir hårdare, säger Sanna Schiller, utvecklingsledare hos Göteborgs stad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Kultur 21-10-20: Fristadsförfattaren: "Ilskan var mitt bränsle - plötsligt kunde jag inte skriva" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-02:

Hon åkte till Östafrika för att fortsätta att hjälpa den utvisade familjen till sidans topp

De träffades för ungefär ett år sedan när Betty var gravid, ensam med två barn och utvisningshotad. Sedan dess har Mona Edqvist stöttat familjen och blivit något av en extra mormor för barnen.

Nu har hon även åkt till Bettys hemland i Östafrika för att fortsätta hjälpa dem.

- Jag kan inte bara släppa taget om dem utan att veta att de klarar sig, säger Mona, nyligen hemkommen från sin resa.

Mona Edqvist visar ett videoklipp som Betty hade skickat till henne innan avresan. Där berättar hon för barnen att Mona kommer på besök. Barnen börjar jubla.

- Vad ska Mona ta med sig till er?, frågar Betty.

Den fyraåriga flickan behöver inte tänka länge.

- Marabou, tjuter hon och hoppar upp och ner.

DN har följt familjen sedan förra hösten då mamman, som vi kallade för Betty, bodde i en av Migrationsverkets lägenheter på en mindre ort i Västsverige. Hon var då gravid i åttonde månaden och ensam med två små barn, båda födda och uppvuxna i Sverige.

Hon hade lämnat en våldsam relation med en man som hade uppehållstillstånd och därmed förlorade hon sina chanser att få stanna. Det pågår inget krig i hennes hemland och barnen ansågs enligt Migrationsverket ha starkare band till mamman - alltså ska de utvisas med henne.

Det var ungefär då som Mona, på uppdrag av socialtjänsten, blev deras kontaktfamilj.

För att avlasta Betty sov barnen över hos Mona med jämna mellanrum och hon blev något av en bonusmormor för dem.

Den sista tiden innan utvisningen bodde hela familjen i hennes lilla vindslägenhet i Göteborg. I mitten av juli körde hon dem till flygplatsen.

För barnen blev det första gången de skulle lämna Sveriges gränser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 21-10-17:

High level diplomacy between Frontex and Western Balkan partners till sidans topp

A meeting on 16 November 2021, co-organised by Frontex and the Slovenian Council Presidency, covered joint operations, information exchange and capacity building in a region seen by the EU as a "buffer zone" to deflect arrivals to its borders.

Heads of Border Police from the Western Balkans were hosted by Frontex this week to reaffirm partnership priorities, according to a Frontex news statement. Under the EU's Pact on Migration and Asylum, the Western Balkan region is considered to be "of great strategic importance for the EU in terms of migration management", and the EU has approached five states in particular - Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro and Serbia - as a "buffer zone" between Greece and other Schengen states, particularly since the overhaul of Frontex's mandate in 2019.

The joint conclusions on November's meeting emphasise encouragement to "swiftly conclude the remaining Status Agreements with the EU". The existing status agreements on Frontex activities in these states were initialled under the 2016 mandate. Those with both Bosnia and Herzegovina and North Macedonia are yet to be signed and ratified. This week's joint conclusions encourage alignment of these agreements with the agency's 2019 Regulation, which includes more stringent fundamental rights safeguards, but also allows the agency to conduct actions in states not bordering the EU. An annex to a Presidency Discussion Paper from January 2020 expressed an expectation that:

"...either the current Status Agreements with Western Balkan countries will be revised, or a dedicated international agreement is to be elaborated, allowing FRONTEX (and its Standing Corps) to collect and process personal data in those Western Balkan countries, resulting in the exchange of data at regional level. The data would be also accessible to EU Member States... Trainings in further data analysis could be offered to Western Balkan countries who received training on screening/debriefing."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 21-11-16: Frontex and Slovenian Presidency host high-level meeting with Western Balkan partners (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 21-10-20:

Frontex Consultative Forum publishes eighth annual report till sidans topp

The Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights[1] published its eighth annual report for the year 2020. The report outlines the main observations and recommendations that the Forum raised throughout the year with Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, and its Management Board to strengthen fundamental rights protection in Frontex activities and increase accountability and transparency.

The report outlines the state of play of internal and external fundamental rights safeguards at Frontex, including the Fundamental Rights Officer, monitors, reporting procedures and the complaints mechanism. It also provides recommendations about the need to further strengthen fundamental rights in Frontex activities, such as aerial surveillance, engagement with non-EU countries and return operations. The Forum also issued recommendations with regard to the mainstreaming of fundamental rights in the Agency's training products and tools.

The Consultative Forum welcomes the recruitment of the Frontex Fundamental Rights Officer. However, the prerequisite of a solid fundamental rights monitoring system is the establishment of a due diligence procedure and the systematic deployment of the Fundamental Rights Monitors to the different operational areas.

The Consultative Forum has repeatedly expressed concerns over the delays in the implementation of the fundamental rights obligations stemming from the European Border and Coast Guard Regulation.

The Consultative Forum will continue advising Frontex on fundamental rights and encouraging the Agency to adopt a rights-compliant approach in all its activities.

Background

Created in 2012, the Consultative Forum brings together key European institutions, international and civil society organizations to advise the European Border and Coast Guard Agency in fundamental rights matters.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-10-21:

EP asks for part of Frontex budget to be frozen until key improvements are made till sidans topp

MEPs agreed to close the EU Border and Coast Guard Agency's accounts for 2019, but asked for part of next year's budget to be frozen.

The recommendation to grant the so-called discharge to Frontex for management of its 2019 budget received 558 votes in favour, 82 against and 46 abstentions.

In the accompanying resolution MEPs recognise Frontex's ongoing efforts to remedy shortcomings identified in the Parliament's first discharge report in spring this year. Nonetheless, MEPs ask for part of the Frontex 2022 budget to be frozen and only made available once the agency has fulfilled a number of specific conditions. These include recruiting 20 missing fundamental rights monitors and three deputy executive directors who must be sufficiently qualified to fill these positions, setting up a mechanism for reporting serious incidents on the EU's external borders and a functioning fundamental rights monitoring system .

In a separate vote on Thursday, while adopting their position on the 2022 EU budget, MEPs by 470 votes in favour, 96 against and 125 abstentions, asked to set the amount of next year's Frontex budget to be put in reserve at ¤90 million. This constitutes around 12% of the agency's proposed draft budget for 2022 (¤757 793 708).

Council discharge

On Tuesday, by 651 votes, 47 against and 2 abstentions, MEPs also recommended not to grant discharge for the year 2019 to the European Council and Council. In their remarks, MEPs regret that the Council "continues to be silent" and does not cooperate with the Parliament by providing the necessary information as requested.

The Parliament has been issuing negative decisions regarding Council's discharge for each consecutive year since 2009.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-10-22: von der Leyen: Inga EU-pengar till stängsel mot migranter (Extern länk)

TT / AB 21-10-22: Nya varningar från EU till Belarus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesmagasinet 21-11-03:

EU:s gränsmyndighet kan ha blivit sin egen värsta fiende till sidans topp

Europeiska unionens gränsbevakningsmyndighet Frontex befinner sig mitt i en rasande kritikstorm. Den utreds för trakasserier på huvudkontoret, mörkade räkenskaper och omänsklig behandling av migranter i Medelhavet. EU-domstolen ska nu granska om Frontex har deltagit i människorättsbrott. I så fall blir det svårt för myndigheten att vifta bort alla anklagelser, skriver Teresa Küchler, journalist i Bryssel.

En migrantfamilj från krigets Syrien sökte i oktober 2016 asyl på den grekiska ö de lyckats fly till. Familjen var i dåligt skick och fick löfte om att flygas till Aten i väntan på att asylprövningen skulle bli klar. Men istället sattes de - två vuxna och tre barn i åldrarna två, fem och sju år - på ett flygplan till Turkiet. Planet var chartrat av EU:s gräns- och kustbevakningsmyndighet Frontex som också skötte utvisningen. Ombord på planet separerades de fem familjemedlemmarna från varandra och barnen drabbades av panik - något som Frontex i efterhand har bett om ursäkt för. Framme i Istanbul sattes de i förvar i två veckor innan de så småningom lyckades ta sig till Iran. De var livrädda för att turkiska myndigheter skulle sända dem tillbaka till Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-11-02:

Faktapromemoria: Beslut om partiell suspendering av viseringsavtal med Belarus till sidans topp

/Promemorian innehåller beskrivning av förslaget och ståndpunkter/

Den 29 september presenterade EU-kommissionen ett förslag om att suspendera delar av viseringsförenklingsavtalet med Belarus. Bakgrunden till förslaget är den negativa utvecklingen i landet, inklusive agerandet vid gränsen till EU. De föreslagna åtgärderna tar sikte på officiella belarusiska företrädare och innebär att vissa viseringsförenklingar som stadgas i avtalet suspenderas. I praktiken innebär det att avgiftsundantaget hävs, att mer dokumentation krävs vid ansökningstillfället och att viseringar för flera inresor inte utfärdas. Regeringen ställer sig positiv till kommissionens förslag. Det är viktigt att suspenderingen tar sikte på officiella företrädare och inte drabbar den belarusiska befolkningen eller civilsamhället.

(...)

Det nu aktuella förslaget om suspendering av delar av VFA har sin bakgrund i utvecklingen i Belarus med bl.a. ökat förtryck på olika samhällsnivåer. Vidare meddelade den belarusiska regimen den 28 juni sin avsikt att suspendera återtagandeavtalet med EU och ett lagförslag om detta har presenterats för det nationella parlamentet. Samtidigt har Lettland, Litauen och Polen noterat en plötslig ökning av irreguljära migranter som korsar gränsen från Belarus. Ökningen är ett resultat av att den belarusiska regimen understödjer irreguljär migration för politiska syften. EU-kommissionen anför att agerandet står i strid med de grundläggande principer om mänskliga rättigheter och EU:s demokratiska värderingar som VFA vilar på. Kommissionen presenterade därför det nu aktuella förslaget, som är det första av sitt slag, den 29 september 2021.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-10-18:

The EU migration pact: Questions and answers till sidans topp

The EU Pact on Migration and Asylum is a policy document that sets out the EU's agenda on migration for the years to come and a package of legislative proposals and recommendations. The Pact was presented by the European Commission in September 2020, with the purpose of "providing a comprehensive approach, bringing together policy in the areas of migration, asylum, integration and border management".

2. What's in the Pact?

The Pact includes five legislative proposals and four recommendations.

The legislative proposals, when adopted, will be binding EU law. They are:

+ Screening Regulation,

+ amended Asylum Procedures Regulation,

+ Crisis Regulation,

+ Asylum and Migration Management Regulation, and

+ amended Eurodac Regulation

Read our FAQ

The four recommendations are non-binding instruments adopted by the Commission, which address:

+ situations of crisis,

+ resettlement,

+ humanitarian admission and complementary pathways,

+ search and rescue operations by private vessels,

+ and facilitation of irregular entry" (as regulated by the so-called Facilitation Directive).

In addition, in April 2021, the European Commission adopted the EU Strategy on voluntary return and reintegration, which is envisaged by the Pact and foresees new EU actions to increase the number of voluntary returns.

3. What is the Commission proposing?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-10-27:

Tobé vill begrava idén om omfördelning av flyktingar i EU till sidans topp

Den moderate EU-parlamentarikern Tomas Tobé lägger fram sin plan för hur EU ska kunna enas om nya asyl- och migrationsregler. Men förslaget möts av kritik för att lägga alltför stor börda på de sydliga EU-länder dit migranter först anländer.

För drygt ett år sedan presenterade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson ett stort förslagspaket på ny asyl- och migrationspolitik i ett försök att bryta det dödläge bland medlemsländerna som funnits i frågan sedan flyktingkrisen 2015.

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé fick därefter huvudansvaret för att samla en majoritet i parlamentet för en del av paketet, den så kallade förordningen för asyl- och migrationshantering. Den styr bland annat i vilket EU-land migranter ska söka asyl och vad som sker vid stora migrationstryck som under 2015. Tidigare förslag på området har blockerats av vissa medlemsländer som inte vill ta emot några flyktingar via så kallad obligatorisk solidaritet.

I går tisdag presenterade Tomas Tobé sitt utkast till förslag på hur en lösning på frågan bör se ut.

- För mig är det tydligt att [obligatorisk solidaritet] inte är vägen framåt. Detta kommer inte att bryta den politiska låsningen, sade Tobé under en pressträff.

I kommissionens ursprungsförslag tonade man ned den obligatoriska solidariteten. I första hand ska omfördelning av flyktingar från ett EU-land som upplever ett högt migrationstryck till ett annat ske på frivillig basis. Medlemsländer som inte vill ta emot flyktingar ska kunna hjälpa till på andra sätt som att bistå vid avvisningar av migranter som inte fått uppehållstillstånd eller bygga upp kapaciteter. Först om den frivilliga omfördelningen inte är tillräcklig vill kommissionen se en ett tvingande element.

I sitt förslag vill Tomas Tobé skrota det elementet och göra all omfördelning frivillig. Han föreslår dessutom att de två solidaritetsmekanismerna i kommissionens förslag - dels en vid sök- och räddningsinsatser, dels en vid andra ökade migrationstryck - görs om till en.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT 21-10-26: (M) i EU: Sverige ska ta emot färre asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-10-29:

Ylva Johansson: Vi ska inte ha en "Fästning Europa" till sidans topp

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson menar att även om de yttre gränserna ska skyddas mot olaglig migration så får EU inte bli en "Fästning Europa". - Det måste alltid finnas gränspassager där man kan söka asyl, säger Ylva Johansson.

I samband med att den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson på torsdagen diskuterade EU-kommissionens program för 2022 med riksdagens utrikesutskott fick Europaportalen en kort intervju.

Det har gått över ett år sedan du lade fram dina förslag till en ny migrationspolitik i EU. Hur tycker du att det har gått hittills. Är dina förslag på väg att förverkligas?

- Delvis. Vi har lyckats bryta [den politiska] blockeringen kring EU:s blåkort om legal migration [för högkvalificerad arbetskraft] men också om EU:s asylbyrå. Det ser jag som positiva tecken på att vi kan komma överens i migrationsfrågor. När det gäller resten av förslagen ligger medlemsländerna inte långt ifrån varandra i sak, här går det att hitta kompromisser som kan bli accepterade av alla. Men det finns en skillnad i synen på hur man ska gå fram och i hur viktigt det är att alls nå en överenskommelse, säger Ylva Johansson och betonar att det finns länder, utan att nämna några vid namn, som skulle tycka att det på vissa områden inom migrationspolitiken är bra som det är och att de därför inte ser behovet av en gemensam EU-politik.

Kommer dina migrationspolitiska förslag att bli antagna innan din mandatperiod löper ut 2024?

- Ja det tror jag. Men det är klart att det alltid är förhandlingar, kompromisser och förändringar, säger Ylva Johansson.

EU-parlamentariker Tomas Tobé (M) lade i veckan sitt motförslag till kommissionens förslag till ny asyl- och migrationshantering som ska ersätta den nuvarande Dublinförordningen. Vad tycker du om hans förslag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mer debatt om detta, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 21-10-18:

EU Agencies present overview of actions to protect victims of human trafficking till sidans topp

The European Union agencies active in the field of justice and home affairs have presented the first full overview of actions to help victims of trafficking in human beings. The main operational activities are listed in a joint report of the Justice and Home Affairs Agencies Network (JHAAN) published today at the occasion of EU Anti-Trafficking Day under the leadership of Eurojust. The report is a key building block of the EU Strategy on combatting trafficking in human beings and serves as a key reference document for national authorities engaged in tackling human trafficking.

"Human trafficking is a blight on humanity and has no place in society," said Michael O'Flaherty, Director of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). "As EU agencies, we stand together working to eradicate the suffering and exploitation of vulnerable people who fall victim to unscrupulous traffickers. This report underlines our joint commitment and showcases the practical steps we are taking to end this shameful and illegal practice."

During the Eurojust Presidency of the JHAAN, for the first time, a compendium was made of all different actions taken by CEPOL, EASO, EIGE, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA and Frontex, to reach out to victims of human trafficking at all stages of prevention, investigations, operations and legal proceedings. The initiative is a concrete result following the Joint Statement of commitment to work together against trafficking in human beings , signed in 2018.

The JHAAN report of today aims to make Member States more aware of the Agencies' potential in helping the early identification and protection of victims. Furthermore, it encourages them to cooperate closely with the Agencies involved in this area and to build on their expertise. The report responds to one of the key actions of the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021-2025.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 21-11-02:

Informationsinsats mot arbetslivskriminalitet till sidans topp

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Migrationsverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar idag, den 2 november.

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till så kallad arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Myndigheterna som arbetar mot arbetslivskriminalitet och som står bakom informationsinsatsen är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Informationsinsatsen genomförs på uppdrag av regeringen och kommer att pågå till slutet av november.

Läs mer: Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet (Extern länk)

Gemensamt pressmeddelande från myndigheterna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-21:

Nej till undantag för utländska forskare till sidans topp

En majoritet i riksdagen har röstat nej till särskilda undantag för internationella forskare att få uppehållstillstånd.

Liberalernas Maria Nilsson är besviken och menar att Sveriges ställning som forskningsnation hotas.

Med den nya migrationslagen som trädde i kraft den 20 juli 2021 förändrades reglerna för att få stanna i Sverige. Tidsbegränsade uppehållstillstånd är nu huvudregel och nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 21-10-21: Risk att Sverige tappar akademiker - Jönköpingsbon riskerar utvisning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-10-25:

Skådespelare fick nej av Migrationsverket - längre kontrakt ger nytt hopp till sidans topp

Adel Darwish kom till Sverige 2015 och har sedan dess både utbildat sig och försörjt sig som skådespelare, bland annat har han nominerats till en guldbagge för sin huvudroll i filmen "Ghabe" och spelar just nu in en serie för SVT.

Migrationsverket har tidigare nekat hans ansökan om permanent uppehållstillstånd för att han saknade stabil försörjning - trots att han hade ett tvåårigt kontrakt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-10-25:

Färre asylsökande enligt Migrationsverkets senaste prognos till sidans topp

De senaste fem årens återkommande ändringar i lagar och förordningar har gjort ärendeprövningen alltmer komplicerad, vilket påverkar effektiviteten i handläggningen av ärenden. Samtidigt befinner sig myndigheten i ett omställningsarbete.

- I takt med förändringarna i omvärlden behöver myndigheten minska delar av sin verksamhet samtidigt som andra delar behöver växa, vilket gör den interna planeringen till en utmaning. Vi ser samtidigt konsekvenserna av ett allt mer komplext regelverk inom migrationsområdet, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket.

Färre asylsökande än beräknat

Efter att regelverket om säkra ursprungsländer började tillämpas i slutet av maj har antalet asylsökande, främst från Mongoliet och Georgien, minskat. Det tillsammans med fortsatta reserestriktioner i pandemins spår har lett till att antalet inkomna asylärenden hittills i år varit i närheten av det lägre scenariot i juliprognosen. Därför justerar Migrationsverket ner prognosens planeringsantagande över antalet asylsökande med 1 000 till cirka 12 000 asylsökande för i år och med 2 000 till cirka 16 000 för nästa år.

Utvecklingen i Afghanistan

Händelseutvecklingen i Afghanistan med talibanernas snabba maktövertagande i juli innebär en förändrad situation som präglas av en stor ovisshet.

- Vi ser att det finns starka drivkrafter för afghanska medborgare att lämna Afghanistan. Bortsett från den internationella evakueringsinsatsen har det ännu inte skett några stora rörelser ut från landet. Sedan 2015 har det även blivit betydligt svårare för migranter att ta sig in i Europa. Vi förväntar oss dock en viss ökning av antalet afghanska medborgare som söker asyl i Sverige både i år och kommande åren säger Henrik Holmer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Sörmland 21-10-20:

Efter åtta år i Sverige - nu får Noor gå på SFI till sidans topp

Efter åtta år i Sverige och Eskilstuna, har journalisten Noor Qaissi från Irak, fått uppehållstillstånd, det betyder också att hon först nu, kan börja läsa svenska på SFI för att komma in i samhället.

Skollagen kräver ett uppehållstillstånd för att kunna studera på SFI, säger Mattias Öberg skolchef för vuxenutbildningen i Eskilstuna.

"Jag är överväldigad över mitt uppehållstillstånd och ivrig över att få integrera mig i samhället", säger Noor Qaissi.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 21-10-24:

Färre utrikesfödda än på länge är utan jobb till sidans topp

Antalet utrikesfödda personer som är arbetslösa minskar i länets alla kommuner, visar siffror från Arbetsförmedlingen.

"Det är väldigt positivt och man blir riktigt glad när man ser siffrorna", säger Peter Andersson, chef för Arbetsförmedlingen i Kronoberg.

I samband med den stora flyktingvågen 2015 steg kurvan över arbetslösa utrikesfödda i Kronoberg markant, men nu några år senare har det vänt, även om det på en del håll handlar om små siffror. I Tingsryd till exempel är arbetslösheten bland utrikesfödda nu den lägsta på sju år.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 21-10-28: Lyckat projekt får nyanlända i arbete: Det är jättebra (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-10-26:

Efter många års kamp får Khodayar stanna i Sverige: "Jag bara skrek" till sidans topp

Khodayar Karemi har efter sex års kamp beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige, han är en av de unga flyktingar som kom till Sverige från Afghanistan för sex år sedan.

Uppehållstillståndet fick han tack vare jobbet på en bilverkstad i Falun.

"Jag bara skrek, jag var så glad", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-10-27:

Barn till utrikes födda löper stor risk att hamna i relativ fattigdom till sidans topp

I Sverige lever ungefär var femte barn i relativ fattigdom enligt en rapport från Rädda Barnen. Det innebär att de lever i en familj som har en inkomst som ligger under 60 procent av landets medianinkomst.

Asylsökande är en särskilt utsatt grupp i hela Europa, enligt rapporten.

Zahra Alizada är asylsökande och bor i Boden. Hon, hennes man och deras fyra barn lever på 7 500 kronor i månaden.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Balkan Insight 21-10-14:

Grekland/ In Greece, a Refugee Football Club Plays for Respect till sidans topp

A club made up solely of migrants and refugees sees its success on the pitch as a way for the many migrants in the country to win recognition.

Under the lights of a football pitch 10 miles southeast of central Athens, shouts in Greek mix with French and English.

It's the semi-finals of the Summer Cup for anexartito.com, one of Greece's oldest active amateur football leagues. And, for the first time, a team by the name of the Greek Forum of Refugees is set to advance to the finals.

"Bravo, guys. Bravo," Christos Lazaridis, the club manager, yells from the sideline as his players pass the ball in the mid-July heat. A first half riddled with yellow cards and stoppages ended even. But a flurry of goals from the Greek Forum at the start of the second half pushed the team through to a 5-1 win.

"When we focused on football and we started to play, the difference was obvious," Lazaridis told his team after the game. "We're going to shout. The city will hear us today."

The Greek Forum of Refugees is unique to anexartito.com - it's the only team made up of migrants and refugees in the league. Most of the players come from Nigeria, Cameroon, Congo, Ivory Coast and other African countries. Other players from Afghanistan and Iraq train with the team.

In their third year in the league, the Greek Forum is 12-0 on the season. But for many players, the team means more than football and a victorious record. The club, team officials say, represents all refugees and serves as a way for migrants to gain recognition and respect. "If you look at this team, it's not just about team," Jerry Bolum, the club's captain, said. "This is the only way we can express ourselves."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagen debatt 21-10-14:

Folk orkar inte längre med Sveriges söndertrasade system till sidans topp

Det är allvarligt när medborgarnas tillit till systemen börjar falla. Fusk och orimligheter gör att vi nu inte kan hjälpa dem som verkligen skulle behövt vår hjälp, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

I valrörelsen 2014 valde Socialdemokraterna, med Aftonbladets ledarsida i spetsen, att måla upp ett Sverige som gått sönder. 2021 är det många som ser en massa saker som inte då var trasiga men som nu gått sönder eller börjat krackelera.

Men det allra mest allvarliga är när tilliten till systemen börjar falla. Där är vi tyvärr nu.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

EvaMärta Granqvist, Joel Larsson och Anders Silfverdal i Dagen 21-10-21: Vi är inte trötta på flyktingarna utan på rasismen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 21-10-21:

European states must stand up against pushbacks and the attempt to legalise them till sidans topp

"Member states must take a stand against pushbacks at borders and clearly oppose attempts to legalise this illegal practice", said today the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovic.

Human rights violations against refugees, asylum seekers and migrants at the borders of Council of Europe member states have proliferated at an alarming rate, especially the denial of access to asylum and returns without individual safeguards, frequently accompanied by brutal violence or even the endangerment of human life. Such practices at borders (often referred to as 'pushbacks') undermine legal guarantees clearly established in the Refugee Convention and European Convention on Human Rights. Practices violating the right to apply for asylum, the prohibition of torture or inhuman or degrading treatment, and the prohibition of collective expulsions, are increasingly justified as a necessary way to address emergency situations.

It is time for the governments of European states to call a halt to any legislative initiatives or policies that would result in the attempted, so-called normalisation of pushbacks and eliminate crucial safeguards to protect the rights of refugees, asylum seekers and migrants at borders.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Green European Journal 21-10-21:

How the Legacy of the 2015-2016 "Refugee Crisis" is Affecting Afghans till sidans topp

Francesca Spinelli

Long treated as "second-class refugees", Afghans are today wondering how much they can count on support from the European Union. Ever since the Taliban took power and the evacuation operations ended, European governments seem to have a single priority: limiting the movement of potential Afghan asylum seekers. Despite local shows of support for their resettlement, routes for legally and safely reaching the EU remain few and far between.

"One of my clients wants to bring her mother and sister, who are trapped in Afghanistan, to Belgium. Her sister was a midwife specialising in post-abortion care. I submitted a humanitarian visa request for this case on 25 August. Apart from an automatic confirmation of receipt, I haven't received any response. The authorities act as if it's not urgent." That is the damning assessment of Belgian lawyer Selma Benkhelifa, a member of the Progress Lawyers Network.

The Taliban's swift seizure of power, completed on 15 August 2021, left millions of Afghans, especially women, in an extremely vulnerable position. Those who managed to flee the country in the evacuation that ended on 31 August left a country descending into chaos behind. Indeed, as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) describe a "humanitarian crisis" on top of the effects of over "40 years of conflict, as well as increasing natural disasters, chronic poverty, and food insecurity". With every passing day, the situation becomes ever more horrific: malnutrition is worsening, the health system is collapsing, the economy is paralysed. The UNHCR initially said it expected up to half a million more Afghan refugees between now and the end of the year, but that did not factor in the determination of neighbouring countries - principally Pakistan and Iran - to discourage these mass movements of people.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-10-26:

"Sverige måste ta emot färre flyktingar än andra" till sidans topp

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker: EU-kommissionen bör ta hänsyn till flyktingvågen 2015 när en ny fördelning görs.

Tidsspannet som ska beaktas i mottagandet bör utökas från fem till tio år.

Runt 80 miljoner människor uppskattas vara på flykt i världen i dag, enligt flyktingorganet UNHCR. Det är uppenbart att migration kommer fortsätta vara en central fråga i många år framöver, framför allt globalt. Samtidigt har migrationen till EU inneburit särskilda utmaningar för Europasamarbetet.

Ankomstländer som Grekland och Spanien har ett högt migrationstryck vid sina gränser. Andra länder, som Tyskland och Sverige, har i stället tagit emot ett mycket stort antal asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Malin Björk (V) i Dagens Nyheter 21-10-27: "Tobé verkar inte vilja ta emot några flyktingar alls" (Extern länk)

Charlie Weimers (SD) och Ludvig Aspling (SD) i Dagens Nyheter 21-10-28: "Sverige behöver ett totalstopp för asylsökande" (Extern länk)

Abir Al-Sahlani (C) och Jonny Cato (C) i Dagens Nyheter 21-11-01: "Fel att villkora bistånd med migration" (Extern länk)

Tomas Tobé i Dagens Nyheter 21-11-04: "Andra partier håller fast vid en polariserad debatt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 21-11-03:

Vetenskapligt stöd bör finnas när ålder slås fast till sidans topp

Så trillade utredningen av Sveriges medicinska åldersbedömningar ner förra veckan. Någon sågning var det inte riktigt. Men det saknades inte kritik.

I asylprocessen är identitet en viktig sak. När människor söker asyl ska de kunna visa vilka de är, allra helst uppvisa hemlandspass. Men ibland saknas sådana identitetshandlingar. Det kan vara sökande som förlorat dem under flykten. En del kan inte heller få ut några nya dokument på grund av att det är för dyrt eller att det är hemlandets regim de flyr. Många är också ensamkommande barn.

I en sådan situation kan medicinsk åldersbedömning vara till nytta. Men då måste metoderna hålla hög standard. De gör de inte i Sverige.

Även om utredningen är mild i sin kritik av Rättsmedicinalverkets (RMV) metodval finns det intressanta saker i den som bör lyftas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-10-27:

Vad kostar egentligen invandringen? till sidans topp

Lars-Arne Sjöberg

Den svenska regeringen och den ekonomiska expertisen ansåg att flyktingmottagandet 2015 skulle bli en stor kostnad. Denna kostnad skulle skapa stora underskott, ta pengar från välfärden, tvinga staten att låna och kanske också tvinga fram skattehöjningar. Makthavare framställde detta ekonomiska resonemang inte som en prognos, utan som ett ofrånkomligt faktum.

Detta kostnadsperspektiv bygger på en bristfällig kunskap om makroekonomi. En stats utgifter kan inte betraktas på samma sätt som ett hushålls utgifter, och inte uttryckas i samma termer.

I ett hushåll är spenderade pengar förlorade. Dessutom får vi betala skatt på våra inkomster och pensioner och vi betalar moms på de varor och tjänster vi köper. När en stat spenderar är detta alltid en inkomst någon annanstans i ekonomin, för kommunerna, företagen och hushållen, eftersom pengarna ju inte försvinner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sörmland 21-10-20:

Eskilstuna kan inte säga nej till flyktingar till sidans topp

Eskilstuna kommun kan inte säga nej till att ta emot 16 flyktingar nästa år. Beslut enligt bosättningslagen kan inte överklagas. Kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända som inte kan hitta bostad på egen hand.

Jimmy Jansson (S) sa förra veckan att han tycker att Eskilstuna tagit emot tillräckligt med flyktingar.

Men Alina Treijner, integrationssamordnare på länsstyrelsen säger till tidningen att landshövdingen spikar fördelningen av 136 flyktingar till Sörmland kommuner på måndag.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 21-10-25: Kommunalråden överkörda: Ska ta emot flyktingar nästa år (Extern länk)

Sveriges Radio Sörmland 21-10-26: Kommunalrådet: "Finns en orättvis fördelning av mottagandet" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-10-16:

Kritiken mot råd till nyanlända: "Slänger alla som heter Ahmed under bussen" till sidans topp

Mustafa Panshiri råder nyanlända att lägga till ett västerländskt namn för att integreras lättre. Rådet har blivit omdiskuterat och lett till en debatt på ledarsidor och i sociala medier. Rapparen Houman Sebghati har liknat namnrådet vid att sälja sin själ.

- Det skiftar fokus från det riktiga problemet: Att människor inte får jobb för att det finns en fobi för deras namn, säger han i Mötet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-10-22: Debatt mellan Mustafa Panshiri och Qaisar Mahmood (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-19:

Syriska asylsökande blir fråga för folketinget till sidans topp

Mer än 53 000 danskar kräver en lagändring för att inte syriska asylsökande ska riskera att bli tillbakaskickade till Syrien.

En namninsamling till stöd för medborgarförslaget har pågått sedan april och eftersom antalet underskrifter nu passerat 50 000 måste folketinget ta upp frågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Counter 21-10-21:

The rise and folly of the refugee cookbook till sidans topp

by N.A. Mansour

Buoyed by post-Arab Spring interest, a bumper crop of cookbooks perpetuates tropes of the pitiful and hard-working person displaced by conflict.

I am a little tired of the common wisdom, often repeated by both food media's glossiest and most progressive publications, that food has the power to unite us.

Conflict often moves people from their nations, homes, and kitchens. And cookbooks that feature refugees often reveal an objectifying Western gaze that reduces them to their trauma.

This sentimentality shows up frequently in English cookbooks about the diverse cuisines of the Arab world. Friends ask if I find the latest publications "interesting" and "authentic," especially if the books are about the region or the authors are Palestinian like me. In college, a well-meaning friend handed me one of those popular Yotam Ottolenghi cookbooks co-written with Sami Tamimi to globalize the success of their London eateries. Jerusalem (2008), in particular, underlined in bold that it was bringing you dishes eaten by all of the denizens of The Holy City, no matter what side they were on. At its heart, the recipes and photos of markets are a food-conquers-all narrative, aspiring toward Palestinian-Israeli coexistence. In other words, hummus will make everyone feel less angry about ethnic cleansing.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledare 21-10-20:

Daniel Mathisen: Moderaternas blåbruna röra till sidans topp

När Moderaternas stämma inleds i veckan är det ett helt annat parti än det Fredrik Reinfeldt ledde. Anständighetens borgerlighet finns inte längre.

Örebro, sensommaren 2005. När Fredrik Reinfeldt kliver upp i talarstolen på Moderaternas arbetsstämma är det ännu svårt att greppa den strategiska och politiska förskjutning han ska lyckas med. Med formuleringar om en längtan efter frihet, att stå upp för människans rätt att leva fritt, inleder han ett nytt kapitel i svensk politisk historia.

Inför partiets arbetsstämma i Helsingborg, som inleds under morgondagen, är tonläget ett annat. Hela partiet ett annat.

Nu, år 2021, har Ulf Kristersson effektivt filat bort de liberala delarna av partiets profil till förmån för högerkonservativa och nationalistiska perspektiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-10-22:

M vill strama åt arbetskraftsinvandring till sidans topp

Moderaterna vill strama åt arbetskraftsinvandringen.

Lågavlönade jobb som kräver låg kompetens ska främst gå till arbetslösa i Sverige.

Moderatstämman i Helsingborg ska i dag debattera förslag om jobb och tillväxt och migration och integration.

Partistyrelsen vill strama åt den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen genom ett nytt lönekrav. Ungdomsförbundet Muf var redo för strid på stämman, eftersom man ansåg att kravet låg så högt att det skulle försvåra för företag att hitta arbetskraft. Även från näringslivshåll har det kommit kritik.

Men efter en kompromiss på torsdagskvällen uteblir striden.

I stället för partistyrelsens förslag att bara tillåta arbetskraftsinvandring om lönen motsvarar den svenska medianlönen, alltså runt 32 000 kronor, finns nu ett kompromissförslag på 85 procent av medianlönen, omkring 27 000 kronor.

Säsongsarbetare, som bärplockare, ska vara undantagna.

Minska missbruk

Partistyrelsens argument för ett högre lönekrav är att det kan minska missbruket av arbetskraftsinvandring. Dessutom föreslås att arbetskraftsinvandring av personliga assistenter stoppas helt och att försörjningskrav införs för arbetskraftsinvandrare som vill ta hit anhöriga.

Partistyrelsen anser även att lågavlönade jobb som kräver låg kompetens främst ska gå till arbetslösa i Sverige. Det är en del i M:s politik för att minska långtidsarbetslösheten.

Stämman ska besluta om ett nytt mål för M-politiken: Långtidsarbetslösheten ska halveras inom tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT /Squid 21-10-22: LO gillar M-förslag om arbetsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 21-10-23:

Alex Voronov: Från detta gäng bör vi vänta oss det värsta till sidans topp

Varför talar Moderaterna så sällan om att det går allt bättre för de utrikesfödda på svensk arbetsmarknad? Och vad gör det med bilden av invandrare?

Finansministerkandidat Elisabeth Svantesson (M) fick denna fråga ett antal gånger i intervjuprogrammet 30 minuter i SVT i onsdags. Den kom inte en dag för tidigt och visar hur det faktiskt ser ut: en allt större andel av invandrarna får jobb och blir självförsörjande - och denna utveckling har pågått i åtminstone 20 år.

Varje gång tog Svantesson sig ut genom att halvt medge att det finns positiva tecken men att hon har fokus på att hantera problemen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-11-01:

S vill "städa upp" i arbetskraftsinvandring till sidans topp

Socialdemokraterna tänker gå till val på att strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring. Bara bristyrken ska tillåtas.

- Enda sättet att städa upp i det här är att gå tillbaka till arbetsmarknadsprövning, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Sveriges regler för invandring av arbetskraft från länder utanför EU har beskrivits som bland världens mest generösa. Ett system som enligt S och LO-facken inbjuder till utnyttjande av människor, handel med arbetstillstånd, osund konkurrens och möjligheter för den organiserade brottsligheten.

- Vi har ingen lönetröskel (krav på lägstalön), ingen arbetsmarknadsprövning, inget försörjningskrav för anhöriga och ett jobb behöver inte ens vara på heltid, säger migrationsministern.

På S-kongressen i veckan går partistyrelsen fram med att S ska driva arbetsmarknadsprövning, krav på heltid och kollektivavtal för att arbetstillstånd ska beviljas. Många motioner till kongressen begär det.

Morgan Johansson ser inga möjligheter att före valet lägga fram ett förslag till riksdagen om arbetsmarknadsprövning. En sådan prövning innebär att fack och arbetsgivare och/eller någon myndighet får yttra sig om det finns behov innan arbetstillstånd kan ges.

Svagt stöd

I dagsläget skulle Vänsterpartiet och möjligen Sverigedemokraterna vara enda stödet för hans idé. Moderaterna och Kristdemokraterna vill skärpa andra regler, men inte återinföra arbetsmarknadsprövning. Det vill heller inte Centerpartiet, Liberalerna eller regeringspartnern Miljöpartiet.

Dagens regler gjorde den dåvarande, borgerliga Alliansregeringen och Miljöpartiet upp om för mer än tio år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-11-01:

S-förslag: Sväng om till mer human flyktingpolitik till sidans topp

På S-kongressen kommer Stockholms partidistrikt söka stöd för en socialdemokratisk migrationspolitik som bland annat vill öka kvotflyktingsystemet och värna rätten till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, skriver Emelie Stark och Enna Gerin (S).

Människor flyr. De flyr från krig, fattigdom och förtryck. De flyr för sitt liv. Så länge människor flyr är det vårt ansvar att ha ett regelverk som är hållbart för samhället och samtidigt säkerställa att vi följer internationella konventioner och står upp för asylrätten. Detta borde vara en självklarhet för socialdemokratin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Civil Rights Defenders / CAT 21-09-23:

Joint NGO submission for the UN Committee Against Torture review of Sweden till sidans topp

Sweden's compliance with the Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (CAT)

INTRODUCTION

1. The following report is submitted by Civil Rights Defenders, a Sweden-based international human rights organisation, with contribution from 21 civil society organisations in Sweden. The purpose is to provide the UN Committee Against Torture (the Committee) with input regarding Sweden's compliance with the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, for the Committee's review of Sweden during its 70th session in November 2020.

GENERAL OBSERVATIONS

2. Overall, the human right situation in Sweden is viewed positively in comparison with many other countries. There are, for example, oversight mechanisms safeguarding the freedoms of opinion, assembly, speech and religion. Sweden has also acted on earlier the criticism from the Committee by taking measures to address many of its previous recommendations. For example, Sweden has strengthened its efforts to safeguard fundamental legal rights at the very outset of deprivation of liberty, in particular, the use of pretrial detention as a measure of last resort (including the consideration of alternative measures to its use). At the same time, significant human rights concerns persist in Sweden, in particular with regards to the use of human rights-based working institutions or a human rights-based interpretation of national law, as well as ensuring that victims of human rights violations have access to legal remedies. A more pressing issue is that Sweden has totally ignored a number of the Committee's previous recommendations. Among those are the recommendations to include torture as a separate and specific crime in Swedish legislation, and to limit the length of pretrial detention.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Swedish Red Cross 21-10-04:

Alternative Report to the United Nations Committee Against Torture till sidans topp

/text från Röda Korsets hemsida mars 2021:/

Röda Korset har skickat in en alternativ rapport till FN:s Tortyrkommitté där vi pekar på en rad brister i Sveriges implementering av Tortyrkonventionen och ger förslag på åtgärder.

(...)

Vi har mycket relevant erfarenhet och kunskap att bidra med till granskningen och för att hjälpa svenska staten att bättre leva upp till sina åtaganden. Vi ser detta som en del av vår roll i ett demokratiskt samhälle, och ett stöd för de mänskliga rättigheterna och till det internationella systemet för granskning.

Våra kommentarer fokuserar på fyra områden

+ Att Sverige bör kriminalisera tortyr i svensk lagstiftning, så som det redan föreslagits i utredningen "Ett särskilt tortyrbrott? Ds 2015före42"

+ Brister när det gäller förvar av migranter och asylsökande, särskilt när det gäller barn. Här lyfter vi upp de lärdomar från vår rapport Barn in förvar från 2018 och rekommenderar att barn inte ska placeras i förvar, att effekterna av förvar för barn utreds och att förvarstagna inte sätts in Kriminalvårdens lokaler.

+ Brister när Sverige utreder asylärenden från asylsökande som varit utsatta för tortyr och dokumentation av denna, kunskap om hur tortyren påverkar individen och dess berättelse samt behovet av att stärka utbildning för Migrationsverkets personal och tydliggöra rutiner.

(...)

Hela texten (Extern länk)

Hämta rapporten från FN:s webbplats för övervakning av mr-konventioner (Extern länk)

Se även rapporteringen 21-10-08 från JO (Sveriges rapportör enligt tilläggsprotokollet OPCAT):

Thematic report on the isolation of inmates, by the Parliamentary Ombudsman - National Preventive Mechanism Report 2018 - NPM Report 2015-2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksteatern 21-10-19:

Turné: Straighta besked - En romantisk komedi till sidans topp

om förälskelsen mellan en asylsökande hbtq-flykting och hennes migrationshandläggare

Vad avgör till sist ett beslut när byråkratiska riktlinjer ställs mot det hjärtat vill? Det är en av frågorna som ställs i det nya humoristiska dramat Straighta besked av debutanten Björn Elgerd. En nyskriven komedi som utspelar sig under en känslostormande asylprocess.

- Jag vill tillsammans med ensemblen presentera Björn Elgerds debut på bästa sätt. Han har skrivit en romantisk, gripande och galen pjäs som handlar om kampen för kärleken i en värld präglad av inhumana regelverk. Det är en pjäs som uppmärksammar faktumet att hbtq-personer fortfarande har det väldigt svårt på många platser i världen och hur de misstänkliggörs och ifrågasätts när de söker asyl i Sverige, säger regissören Anna Novovic.

Straighta besked handlar om Amina och Lina som träffas och blir blixtförälskade i varandra, men så visar det sig att Amina söker asyl och Lina är den som ska handlägga hennes ärende. Publiken får följa deras relationen genom den byråkratiska processen som är full av ett färgstarkt persongalleri som både hjälper och stjälper drömmen om kärlek och ett bättre liv. Men går det att följa sitt hjärta och strunta i samhällets alla regelverk?

- När jag själv går på teater så vill jag gärna bli underhållen och få många varma skratt. Jag önskar också att få något med mig hem att fundera över. Det är även min förhoppning att publiken tar med sig från Straighta besked, att publiken har en större förståelse för hur svåra asylsökande hbtq-personers livssituationer kan vara. Pjäsen väcker också frågor kring civilkurage, där man kan fråga sig själv: på vilket sätt kan jag påverka? När ska jag höja min röst?, säger regissören Anna Novovic.

Straighta besked har urpremiär den 21 oktober i Årsta, Stockholm, för att sedan ge sig ut på turné med Riksteatern över hela Sverige. Föreställningen är en samproduktion mellan Riksteatern, Västmanlands Teater och Svenska Teatern i Helsingfors.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Kutur 21-11-02:

Nordiska rådets barn- och ungdomspris till författaren Elin Persson till sidans topp

Elin Persson tilldelas Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris för sin debutroman "De afghanska sönerna".

-Det känns helt overkligt, säger hon till TT.

Det prestigefyllda litteraturpriset gick till den grönländska författaren Niviaq Korneliussen.

Nordiska rådets kulturprisgala äger i år rum i Köpenhamn. Elin Persson fick ta emot priset ur danska kronprinsessan Marys hand.

"Ett verk som genom sitt skönlitterära berättande ger en dokumentär känsla och bygger skickligt upp bilden av en verklighet där ingen är ond eller god", skriver juryn om "De afghanska sönerna".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Delmi-podden 21-10-28:

Avsnitt 7: Barnets bästa i asylärenden till sidans topp

Hur bedömer man vad som är barnets bästa och vilka faktorer kan spela roll för att inte få stanna? Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses och sedan den första januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den senaste tiden har ett flertal avslagsbeslut uppmärksammats om barn som levt större delen av sitt liv i Sverige. Louise Dane, forskare i offentlig rätt och författare av policy briefen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" (2020:5), delar med sig av sitt forskningsresultat och förslag på förbättringar. Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, bidrar med ett rättsligt perspektiv på hur barnets bästa bedöms och vilka avvägningar som görs. Tillsammans diskuterar de tillämpningen av barnperspektivet.

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Lyssna till avsnittet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Routed Magazine Issue #17 November 2021:

The language of migration till sidans topp

The words we use shape our understanding of the world. Through language, we construct our perceptions of complex realities and position ourselves toward them: we relate, we reach out, we reclaim, and we reject. When it comes to the language used to define, represent or discuss migration and (im)mobility, there are multiple actors that develop sometimes competing narratives and vocabularies. Migrants, institutions, policymakers, the media, advocacy groups and academics all participate in creating diverse languages of migration, with various effects, which over time change, spill over, adapt, and keep redrawing the lines of inclusion and exclusion.

This issue is the product of a collaboration between Routed Magazine and Discussing Displacement. Both publications share the common goals of facilitating access to knowledge in the field of migration and mobility, and making critical perspectives and diverse voices more approachable to our readers, one article at a time. With this aim of openness and proximity, we have also taken this special joint issue as an opportunity to reflect on our own use and production of mobility-related language and narratives.

In this issue, we examine the origins, implications and shortcomings of concepts from 'internally displaced person' and 'climate refugee', to 'expatriate' and 'remittances'. Discrimination against migrants and even criminalisation can stem from the connotations and meanings of the words used to refer to migrants in host societies, as well as institutional discourses on 'safe migration' seeking to enforce immobility. At the same time, linguistic innovation at the institutional level has the potential to create more inclusive societies.

Reflecting on the self-perceptions of receiving societies, we also examine the legal roots and implications of being a 'guest' in Jordan, the role of previously arrived migrants in hosting newcomers, and the Turkish concept of 'God's Guest'.

(...)

Läs temanumret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-10-22:

Bojan Djordjic om flykten till Sverige: "Sköt mot bussen" till sidans topp

Bojan Djordjic låg på golvet när bussen besköts och det regnade glassplitter över dem.

För första gången berättar fotbollsprofilen om den gripande flykten som tioåring till Sverige.

- Jag önskar att ingen tioåring får uppleva det den tioåringen gjorde då, säger han i podden "Vi var där" från "Sverige för UNHCR".

Det var 1992 som kriget kom till Bosnien och Hercegovina med våldsamma strider, brutala övergrepp och den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

Som tioåring upplevde Bojan Djordjic kriget på nära håll med krypskyttar som lurade på taken och raketer mellan kullarna som lyste upp rummet när han låg i sängen om natten.

Bojan Djordjic, hans sjuåriga syster Maja, mamma Mira och moster Sladjana packade en morgon ihop sina saker för att försöka ta ett flyg från Sarajevo till Belgrad.

"Glassplitter över oss"

De tog bussen genom ett serbiskt område och vidare genom ett bosnienmuslimskt område för att nå flygplatsen.

Förhoppningen var att få plats ombord på ett av de sista militärflygplanen skulle ta dem till säkerheten och släkt i Belgrad.

- Nu var det på allvar. På vägen ligger vi ner i bussen. Jag är tio år, min syster är sju år, vi ser oron och tårarna i min mammas och mosters ansikten när de ligger över oss. Samtidigt hade jag en känsla av säkerhet. Det var två människor som jag var så trygg med och älskade mig så mycket, de skulle inte tillåta att det hände mig eller min syster någonting. De var mina hjältar och med dem händer ingenting. I den åldern är du odödlig. Men just hur fönstren i bussen kraschades av skotten, hur allt kändes surrealistiskt när glasspillrorna började falla över oss ... Till slut nådde vi flygplatsen, säger Bojan Djordjic.

"Så mycket sorg"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.