fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Praxisnotiser 2011 del 2

Denna sida innehåller Asylnytts egna referat från domstolsbeslut och andra betydelsefulla beslut i migrationsärenden. Redaktör och ansvarig för sammanfattningarna: Sanna Vestin. Notiserna finns också i veckobreven och under respektive ämnesområde i arkivet (se högermenyn). Denna sida är alltså avsedd för dig som snabbt vill finna samtliga praxisreferat från Asylnytt - och inget annat.

Arkiveringsdatum 111219:
Avslagsbeslut ska motiveras
Från Afghanistan: Man kan ha skyddsbehov utan att kunna göra sin identitet "sannolik"
EU-domstolen klargör: Fängelse för illegal vistelse är tillåtet
Förföljd av Hamas får flyktingstatus
Kvinna som varit fängslad i Ogaden ska inte skickas tillbaka
Flyktingstatus för man som tillhört rebellrörelse i Etiopien
Synnerligen ömmande för ett barn som levt på gatan i Marocko
Anhörig till EU-medborgare måste ha giltigt pass (länk tillagd 120102)
Man kan ha skyddsbehov utan att kunna göra sin identitet "sannolik"
Migrationsöverdomstolen ger förälder rätt att stanna trots illegal vistelse (länk tillagd 120227)

Arkiveringsdatum 111208:
Dublinbeslut från ett annat EU-land kvarstår när någon gör ett nytt försök
Bakläxa efter godtyckligt beslut om utvisning till flera länder (länkar tillagda 111219 och 120312)
Nöjdförklaring kan inte tas tillbaka och offentligt biträde betalas inte
Sjuklig mor ska inte lämnas med barnet medan pappan söker uppehållstillstånd (länkar tillagda 111219 samt 120213)
Europadomstolen godkänner utvisning av mujahedin till Tunisien
EU-rätten hindrar inte utvisning av EU-medborgares familjemedlemmar
Europadomstolen godkänner utvisning till Kirkuk
Sverige får verkställa till Burundi trots mördade familjemedlemmar
Aktiv uigur får stanna enbart på grund av sin verksamhet i Sverige
Migrationsöverdomstolen misstror sen konvertering (länk tillagd 120312)
Kvinna och barn får stanna på grund av makens misshandel
Pensionerad EU-medborgare får ta emot äldreförsörjningsstöd
Tillstånd på grund av äktenskap återkallas efter snabb skilsmässa

Arkiveringsdatum 111128:
Europadomstolen accepterar överföring av barn till Malta
Nämndemän beviljar flyktingstatus för spionanklagad palestinier
Saudiarabien är inte ett säkert tredje land för eritreaner
Försämrat säkerhetsläge för kristna och konvertiter i Iran ger flyktingstatus
Kvinna och barn får skydd från opiumrökande pappan
Misshandlad kvinna slipper återvända trots brusten anknytning
Förlängt andrahandskontrakt räcker för att tillgodose försörjningskravet

Arkiveringsdatum 111121:
Frågan om hemlandet tar emot kan vara politiskt verkställighetshinder (länkar tillagda 111128 och 120220)
Demonstrerande syrier får flyktingstatus i exempelbeslut från Migrationsverket
Exilsyrier får flyktingstatus
Äkta kallelser till domstol gör berättelsen trovärdig
Aktivist från Armenien har skyddsbehov
Vitryss får skydd mot politiskt motiverad inkallelse
Oenig domstol ger konvertit uppehållstillstånd av sociala skäl
Självmordsbenägen tonåring ska inte skickas ensam till Afghanistan
Anknytningsperson kan vara bosatt i Sverige trots att hon arbetar i Finland
Domstol borde ha bett om handlingar innan beslut fattades
Misshandlad kvinna slipper utvisning efter skilsmässa trots att mannen inte åtalats (länk tillagd 120220)
Chef inom Saddam Husseins säkerhetstjänst nekas flyktingstatus (länk tillagd 120213)

Arkiveringsdatum 111108:
Konvertit från Saudiarabien får flyktingstatus efter preskription
Från Somalia: Nämndemän vägrar återsända ensam ung kvinna till Somaliland
Europadomstolen accepterar utvisningsbeslut som inte kan verkställas
Uigur från Uzbekistan är flykting på grund av sin aktivitet i Sverige
Nämndemän vägrar återsända ensam ung kvinna till Somaliland
Ung man med oklar ålder ska inte skickas till Kabul
Konvertit från Afghanistan får flyktingstatus efter preskription
Konvertit från Saudiarabien får flyktingstatus efter preskription
22-åring som blivit fast i Turkiet får komma till föräldrar

Arkiveringsdatum 111101:
Språkanalyser underkänns i fler Somalia-fall
Det finns ingen tidsgräns för att ta upp nya omständigheter (länk tillagd 120213)
Konflikt inom palestinskt flyktingläger ger skyddsbehov
Uigur som fört ut material får uppehållstillstånd som skyddsbehövande
Ung man ska inte till internflykt i Kabul efter lång tid utomlands
Mord på familjemedlem visar att hotet kvarstår
Homosexuell från Bangladesh får flyktingstatus
Nämndemän ger traumatiserad kvinna från Tjetjenien uppehållstillstånd
Får stanna hos sitt barn trots att passet inte anses giltigt
Utvisningsbeslut måste ange till vilket land/vilka länder utvisningen ska verkställas

Arkiveringsdatum 111025:
Språkanalys används för att avgöra hemvist i Somalia/Somaliland (länk tillagd 111208)
Asylsökande från södra Somalia kan ha nordsomalisk dialekt
Advokaten ska underrättas om avslag och överklagande (länk tillagd 111101)
Asylsökande från södra Somalia kan ha nordsomalisk dialekt
Kristen kvinna lyckades inte bevisa förföljelse i Pakistan
Misshandlad kvinna slipper utvisning efter skilsmässa trots att mannen inte åtalats

Arkiveringsdatum 111018:
Anhörigmål bollas mellan instanserna
Domstol borde ha prövat ställföreträdarskapet för barn som sökt återförening
Tvångsrekryterad pojke ska slippa återvända till konflikten
Riskerar att dödas av medfångar om han fängslas i hemlandet
Pojke som rymde från krigsherre i Afghanistan har skyddsbehov
Europadomstolen kräver lagändringar i Bulgarien
Sjuklig ensamstående mor ska inte skickas till Afghanistan
EU-medborgare ska inte avvisas enbart för att hon prostituerat sig (länk tillagd 111101)
Europadomstolen godkänner utvisning till Afghanistan efter våldtäktsdom (länk tillagd 111025)

Arkiveringsdatum 111011:
Från Iran: Norsk landinfo om återsändande till Iran
Avslag från Migrationsöverdomstolen krävs för att gå till Europadomstolen

Arkiveringsdatum 111004:
Lesbiska kvinnor från Kirgizistan får flyktingstatus
Flicka med cp-skada och utvecklingsstörning får stanna

Arkiveringsdatum 110927:
Regimkritik och demonstrationer i Sverige räckte inte för iranier (länk tillagd 120130)
Även män kan utsättas för hedersrelaterat våld
Spädbarnet är svensk medborgare - pappan får stanna trots illegal vistelse
Domstol accepterar inte att barn inte får sin ansökan prövad
Ingen uppehållsrätt för sambo till polska som också är svensk medborgare (länkar tillagda 111025 och 111208)
Ungern: Europadomstolen prickar Ungern för förvarstagande
Vägran att lämna in hemlandspass kan bli skäl mot flyktingstatus
EU:s stadga om grundläggande rättigheter går före Dublinförordningen

Arkiveringsdatum 110915:
Medicinsk åldersutredning får inte företas mot den asylsökandes vilja
Migrationsverkets och domstolens hantering av språkanalys underkändes (länk tillagd 110927)
Kvinna och dotter får stanna efter krav om utlämning från Vitryssland
Tolvårig apatisk flicka får uppehållstillstånd
Beslut om snabbprocedur behöver inte kunna överklagas

Arkiveringsdatum 110830:
Fel mailadress inget skäl att få förlängd tid för överklagande
Uppehållstillstånd ska inte dras in utan att de berörda fått yttra sig (länk tillagd 111219)
Nyfött barn utan pass får permanent uppehållstillstånd
Illegal vistelsetid räknas in för fjortonåring

Arkiveringsdatum 110808:
Båda makarna ska delges beslut

Arkiveringsdatum 110801:
Ingen ny överklagningstid då överklagandet sänts till fel ställe på sista dagen
Välkända sikher får inte utvisas från Schweiz
Oregistrerad bidoon från Kuwait förklaras som flykting

Arkiveringsdatum 110725:
Rättsligt ställningstagande om förlängning av arbetstillstånd
Tidigare torterad homosexuell hindu ska inte utvisas till Bangladesh
Förföljd kvinna från kristen församling skall inte återsändas till Kongo
Europadomstolen släpper fall om överföring av minderårig till Italien
Armenisk oppositionell får flyktingstatus efter trakasserier
Oenig domstol ger uppehållstillstånd till dövstumma romer
En av flera hustrur kan få uppehållstillstånd
Domstol ger uppehållstillstånd till spädbarn efter "obegripligt" avslag
Domstolen får inte upphäva utvisning utan att ge uppehållstillstånd (länk tillagd 110801)
Sexåring född i Sverige får stanna trots att familjen levt gömd
Dagbidrag ska sättas ned bara om den asylsökande konkret nekar medverka

Arkiveringsdatum 110709:
Offentligt biträde ska delges beslut (länk tillagd 110801)
Förvarstagande kan fortgå trots giftermål med EU-medborgare (länk tillagd 111018)
Europadomstolen accepterar inte utvisning till Somalia trots brottslighet (länk tillagd 110725)
Modern bör inte utvisas från två döttrar enligt Europadomstolen (länk tillagd 110725)
Nämndemän beslutar att frånskild kvinna slipper återvända till Syrien
Rådgivare till Saddam-minister utesluts inte från flyktingstatus

Arkiveringsdatum 110627:
Åberopade asylskäl ska utredas även om målet gäller anknytning
Mål om hedersrelaterat våld i Syrien är inte av "enkel beskaffenhet"
Ny prövning kan begäras även om verkställighet är inställd (länkar tillagda 110801 och 110927)
Fristadsförfattare bör ges uppehållstillstånd som fria yrkesutövare
Tjeckien utvisade utan asylprövning
Migrationsverket förklarar identitetskraven

Arkiveringsdatum 110617:
Skrivelse från utomstående räknas inte som överklagande
Begärd översättning skulle ha inväntats innan domstolen fattade beslut
Ingen ny prövning om hindret gäller ett av flera länder dit verkställighet kan ske (länk tillagd 110906)
Endast skäl som rör skyddsbehov kan överklagas vid verkställighetshinder (länk tillagd 110906)
Europadomstolen kräver att Danmark låter barn återförenas med familj
Ansökan om hemlandspass leder till att flyktingstatus dras in (rubrik rättad 111004, länk tillagd 111011)

Arkiveringsdatum 110607:
Ovisshet om muntlig förhandling får inte bestå hur länge som helst
Nyfödd pojke får avslag på grund av att han saknar pass (justerad samt länk tillagd 110617)
Oenig Europadomstol accepterar utvisning av f.d. "tamilsk tiger" till Sri Lanka
Misshandlad kvinna återfick uppehållstillstånd

Arkiveringsdatum 110526:
Återvisning kan inte överklagas till Migrationsöverdomstolen
Journalist från Bangladesh utvisas trots regimkritik i Sverige
Oenig domstol ger uppehållstillstånd åt konvertiter från Iran

Arkiveringsdatum 110516:
Politiskt beslut krävs för att förändra passkravet för familjeåterförening (länkar tillagda 110526 och 110927)

Arkiveringsdatum 110509:
Begäran om muntlig bevisning för verkställighetshinder måste behandlas
Dubbelt medborgarskap räcker inte för att maken ska få uppehållsrätt
Skild kvinna får stanna på grund av risken för social utstötning
Att vara kvar i ett EU-land efter utvisningsbeslut ska inte leda till fängelsestraff

Arkiveringsdatum 110428:
Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs
Överklagningstiden gick ut på grund av att ombudet inte fått beslutet
Migrationsverket har rätt att yttra sig över nya omständigheter (länk tillagd 110823)
Mål som gäller trovärdighet ska inte avgöras utan muntlig förhandling
Anknytning till eget barn ger inte möjlighet att söka från Sverige
Kvinna med utomäktenskapligt barn har flyktingskäl mot Somalia (länkar tillagda 110509 och 110526)

Arkiveringsdatum 110418:
Överklagande som blivit liggande på fel ställe anses ha kommit fram i tid
Nämndemän anser att tjetjensk kvinna inte är skyddad i Ukraina
Föräldraskap ska vara bevisat för att barn ska få ansöka om återförening

Arkiveringsdatum 110408:
Från Somalia: Väpnad konflikt råder i hela södra och mellersta Somalia
Flera brott räcker inte för att uteslutas från skyddsbehov
Journalist från Iran får skydd på grund av sin verksamhet i Sverige

Arkiveringsdatum 110330:
Förkommet överklagande per fax anses ha nått domstolen i tid
Tidigare minister som motarbetat talibaner får flyktingstatus
Risk för könsstympning i Somaliland
14-årig flicka ska inte skickas ensam till Mongoliet
Familj från Uzbekistan får stanna på grund av ömmande omständigheter
Tid under falsk identitet ska inte räknas in vid ansökan om medborgarskap

Arkiveringsdatum 110321:
Uigur får skydd som flykting efter politisk aktivitet i Sverige
Föräldrar tiil barn som är EU-medborgare får inte utvisas
Faderskapsmål skulle ha inväntats innan mor och barn fick beslut (länk tillagd 110418)

Arkiveringsdatum 110314:
Kvinna som levt gömd får stanna hos dotter
Europadomstolen förbjuder utvisning av desertör till Eritrea
Invandring får inte vägras på grund av HIV-smitta
Hedersrelaterat hot erkänns som skyddsskäl i norra Irak (länk tillagd 110418)
Nämndemän beslutar att ensam kvinna med barn slipper återvända till Nigeria
DNA-test ska inte ifrågasättas på grund av att dottern inte nämnts
Kvinna som levt gömd får stanna hos dotter
Familj får stanna av hänsyn till åttaåring som är född i Sverige
Särskilda skäl krävs för att utvisning ska få verkställas till flera länder (länk tillagd 110418)

Arkiveringsdatum 110307:
Åtta år i Sverige synnerligen ömmande skäl för barn

Arkiveringsdatum 110228:
Från Somalia: Väpnad konflikt råder i hela södra och mellersta Somalia (länk tillagd 110314)
Inget besked beträffande om nytt Dublinbeslut får tas efter preskription
Domare kan utvisas till Ryssland även om hon åtalats på falska grunder (länk tillagd 110428)
God man kan inte åläggas att ordna återvändande för ensamkommande barn

Arkiveringsdatum 110221:
Uzbeker utan koppling till oroligheterna i Andijan får utvisas
Kvinna får flyktingstatus på grund av hedersrelaterat hot
Domstol missade att pröva uppehållsrätt enligt EU-regler

Arkiveringsdatum 110214:
Den sökande har rätt att se Migrationsverkets yttrande
Från Ryssland: Utvisning kan ske till Ryssland efter prövning av skälen mot Tjetjenien
Europadomstolen godkänner utvisning efter narkotikabrott trots flyktingstatus
Migrationsdomstol accepterar familjeåterförening utan styrkt identitet
Migrationsöverdomstolen tar inte ställning till behovet av DNA-test

Arkiveringsdatum 110207:
Dublinöverföring till Italien ska utredas närmare

Arkiveringsdatum 110131:
Mindre brottslighet behöver inte leda till häktesplacering (länk tillagd 110330)

Arkiveringsdatum 110124:
Eftersökt kristen från Syrien fick inte utvisas med omedelbar verkställighet (länk tillagd 110214)
Ansökan om anknyting får lämnas in från ett land där man inte är bosatt (länkar tillagada 110214 och 110330)
Ung mor får stanna i Sverige på grund av anknytning till fästman
Omänsklig behandling av asylsökande i Grekland hinder för Dublinöverföring
Rätt till umgänge med ban kan finnas även om det inte reglerats rättsligt
Domstol sätter familjeåterförening och barnets bästa före passkravet
Tidigare agerande skäl för förvarstagande

Arkiveringsdatum 110113:
Sverige förbjuds utvisa f.d. PKK-aktivist till Turkiet
Danmark förbjuds att återsända torterad iranier till hemlandet
Europa: Uppehållstillstånd eller orimliga avgifter får inte krävas för giftermål

Arkiveringsdatum 110103:
Verkställighetshinder kan prövas trots att familjemedlemmar väntar på beslut (länk tillagd 110330)
Barn kan hindras återförening med förälder om det är till barnets bästa

Arkiveringsdatum 111219:

Avslagsbeslut ska motiveras

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna med två barn som sökte uppehålllstillstånd som anhöriga fick avslag. När domstol prövade ärendet så motiverade domstolen beslutet för barnen, men skrev inte något om varför kvinnan skulle få avslag. Detta är en så allvarlig försummelse att ärendet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Från Afghanistan: Man kan ha skyddsbehov utan att kunna göra sin identitet "sannolik"

Beslut från migrationsdomstol: En man från Afghanistan sökte asyl på nytt efter att hans utvisningsbeslut preskriberats. Migrationsverket ifrågasatte hans identitet och avslog. Migrationsdomstolen ville inte heller bevilja uppehållstillstånd, men upphävde samtidigt beslutet om utvisning eftersom det råder väpnad konflikt i mannens hemtrakt. Migrationsöverdomstolen ålade domstolen att göra om prövningen (se Asylnytt 11-07-25). Nu har domstolen prövat fallet på nytt och konstaterar liksom överinstansen att lagen inte kräver att man måste ha gjort sin identitet sannolik för att få uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Dessutom fanns det brister i Migrationsverkets identitetsutredning. Eftersom mannen var ett barn när han lämnade landet och aldrig har varit i Kabul finns inget rimligt internflyktsalternativ. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
EU-domstolen klargör: Fängelse för illegal vistelse är tillåtet

Beslut från EU-domstolen: EU-domstolen tog tidigare i år ett uppmärksammat beslut som innebar att en person som i enlighet med återvändandedirektivet borde ha utvisats inte fick hållas fängslad enbart på grund av den illegala vistelsen. Genom dom i ett annat mål slår nu EU-domstolen fast att det inte i sig är förbjudet för medlemsstaterna att döma personer till fängelse för illegal vistelse. Poängen är att detta inte får göras på ett sådant sätt att återvändandedirektivet inte följs. Så länge ett återvändandearbete pågår får de som har fått beslut om utvisning alltså bara hållas i förvar i enlighet med direktivet. Men om den proceduren är avslutad får fängelse utdömas, under förutsättning att förfarandet är i överensstämmelse med grundläggande rättigheter.

Hämta domstolens pressmeddelande (Nr 133)

Migrationsverkets sammanfattning

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Förföljd av Hamas får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En man som varit ledamot av kommunstyrelsen i sin hemort i Gaza utsattes för kidnappningsförsök och mordförsök från Hamas efter att ha kritiserat organisationen öppet. En släkting dödades vid mordfösöket. Han hölls därefter i husarrest. Efter hans flykt till Sverige har hans söner fängslats. Migrationsverket ansåg att kallelser och intyg som lämnats in hade låg kvalitet och avslog. Även domstolen bortser från de skriftliga handlingarna men bedömer att mannens muntliga berättelse är sammanhängande, detaljerad och konkret. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Kvinna som varit fängslad i Ogaden ska inte skickas tillbaka

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från ogadenklanen i Etiopien hade en bror som anklagats för att vara med i motståndsrörelsen ONLF och dödats i fängelse. När hennes far och kusiner försökte begrava brodern dödades även de av etiopisk militär. Kvinnan själv greps efter att ha avvisat en man från armén som ville gifta sig med henne. Hon satt fängslad i sju månader, förhördes om ONLF och piskades dagligen, men flydde i samband med ett sjukhusbesök. Migrationsverket ifrågasatte kvinnans klantillhörighet och påpekade att hon inte fängslats av politiska skäl. Migrationsdomstolen konstaterar att oklarheten om klanen berodde på misstag vid tolkningen och tror på kvinnans berättelse som stämmer med landinformation. Hon får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Flyktingstatus för man som tillhört rebellrörelse i Etiopien

Beslut från Migrationsdomstol: En man från Etiopien som varit med i motståndsrörelsen OLF (Oromos Liberal Front) hade varit gripen, hotats och utsatts för övergrepp. Migrationsverket avslog ändå, med hänvisning till att berättelsen var för vag, uppgifterna om hur mannen flytt från fängelse var osannolika och hans aktivitet var på så låg nivå att han inte var intressant för myndigheterna. Migrationsdomstolen nekade muntlig förhandling, eftersom frågan var hur personer på låg nivå inom rebellrörelserna behandlas av regimen - alltså inte mannens trovärdighet. Enligt domstolen visar landinformation att den som uppmärksammats för engagemang i det förbjudna OLF löper överhängande risk för att utsättas för skyddsgrundande behandling. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Synnerligen ömmande för ett barn som levt på gatan i Marocko

Beslut från migrationsdomstol: En pojke som omväxlande bott hos sin mormor och på gatan i Marocko lämnade landet efter att ha utsatts för våld och övergrepp. Han fick avslag av Migrationsverket för att han borde ha sökt skydd av myndigheterna i Marocko. Sociala skäl är inte grund för uppehållstillstånd och pojken kan återvända till mormor, enligt verket. Migrationsdomstolen anser att pojkens berättelse verkar självupplevd och att de detaljer som kommit fram vartefter inte är motstridiga. Domstolen håller med om att pojken inte har skyddsbehov men anser ändå att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter på grund av vad pojken upplevt, den sociala situationen och att han inte kan få en tillfredsställande omvårdnad i hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Anhörig till EU-medborgare måste ha giltigt pass

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som ursprungligen kommer från Irak bodde i Spanien ihop med en kvinna som är EU-medborgare. I Spanien hade hans irakiska pass godkänts. När paret flyttade till Sverige på grund av att mannen fått arbete här, krävde Migrationsverket att han skulle ha ett giltigt pass i S-serien för att styrka sin uppehållsrätt. Mannen fick inget uppehållskort. Migrationsdomstolen återförvisade ärendet eftersom mannen hade styrkt sin identitet på annat sätt och gett fullmakt åt sin bror i Irak att få ut ett S-pass. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att Migrationsverket hade rätt att neka uppehållskort och att detta överensstämmer med EU-rätten. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm) Beslutet har senare publicerats i sin helhet av Migrationsverket med en kort kommentar.

Hämta dokumenten

<< INNEHÅLL
Man kan ha skyddsbehov utan att kunna göra sin identitet "sannolik"

Beslut från migrationsdomstol: En man från Afghanistan sökte asyl på nytt efter att hans utvisningsbeslut preskriberats. Migrationsverket ifrågasatte hans identitet och avslog. Migrationsdomstolen ville inte heller bevilja uppehållstillstånd, men upphävde samtidigt beslutet om utvisning eftersom det råder väpnad konflikt i mannens hemtrakt. Migrationsöverdomstolen ålade domstolen att göra om prövningen (se Asylnytt 11-07-25). Nu har domstolen prövat fallet på nytt och konstaterar liksom överinstansen att lagen inte kräver att man måste ha gjort sin identitet sannolik för att få uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Dessutom fanns det brister i Migrationsverkets identitetsutredning. Eftersom mannen var ett barn när han lämnade landet och aldrig har varit i Kabul finns inget rimligt internflyktsalternativ. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Migrationsöverdomstolen ger förälder rätt att stanna trots illegal vistelse

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person kom till Sverige som sextonåring men fick utvisningsbeslut två år senare. Han höll sig undan i Sverige. När beslutet preskriberades efter fyra år sökte han asyl på nytt. Han var då sammanboende med en svensk medborgare och deras gemensamma barn, en en tvååring. Mannan riskerade att få göra 18 månaders militärtjänst plus eventuellt fängelsestraff i hemlandet. Migrationsverket erkände att mannen hade rätt till uppehållstillstånd, men ansåg att det skulle sökas från hemlandet. Undantag för barnets bästa skulle inte göras eftersom mannnen vistats illegalt i Sverige. Migrationsdomstolen däremot beviljade uppehållstillstånd. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som väger den illegala vistelsen mot flera andra omständigheter i en utförlig dom. Domstolen påpekar att konsekvenserna för barnet ska väga tyngst. Mannen får behålla uppehållstillståndet. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8625-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111208:

Dublinbeslut från ett annat EU-land kvarstår när någon gör ett nytt försök

Rättsligt ställningstagande: Migrationsverkets rättschef har tagit ställning till hur verket ska agera om en asylsökande redan har genomgått en Dublinprocedur i ett annat EU-land och har överförts till det land som bedömts ansvarigt, innan han eller hon anländer till Sverige. Det går inte att utläsa tydligt ur Dublinförordningen vilka rutiner som ska användas i sådana fall. Enligt ställningstagandet är det lämpligast att kriterierna tillämpas utifrån hur situationen var när den första Dublinprövningen gjordes. Reglerna för "övertagande" ska användas (inte "återtagande"). Eftersom det redan är fastställt vilket land som var ansvarigt för asylprövningen vid den tidpunkten behöver Migrationsverket inte göra några förfrågningar för att ta reda på om ansvaret har upphört.

Hämta ställningstagandet

<< INNEHÅLL
Bakläxa efter godtyckligt beslut om utvisning till flera länder

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Två bröder, statslösa palestinier från Gaza, var födda i Förenade Arabemiraten men hade försökt bosätta sig i Gaza. Där hade de inte blivit registrerade och anklagades av Hamas för spioneri. De sökte asyl i Sverige men fick avslag och beslut om att verkställighet utöver till Förenade Arabemiraten kunde ske till Libanon, Jordanien eller Syrien, med den enda motiveringen att "det är allmänt känt att palestinier lever i dessa länder". Domstolen höll med och skrev att bröderna inte kunde ha skyddsbehov i förhållande till dessa länder eftersom de inte anfört några asylskäl mot dem. Först efter att Migrationsöverdomstolen beviljat prövningstillstånd genomförde Migrationsverket språkanalys - som bara visade att bröderna talade som i Gaza. Migrationsöverdomstolen påpekar i skarpa ordalag att det inte är förenligt med lag och praxis att utvisa någon till ett land utan någon särskild anknytning dit. Migrationsverket får också en skrapa för att ha fattat beslut utan att ha gjort språk- och kunskapsanalys. Målen återförvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har publicerats av Migrationsverket.

Längre referat av domarna har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer 4647-11 och 4649-11.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Nöjdförklaring kan inte tas tillbaka och offentligt biträde betalas inte

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som efter utvisningsdom från migrationsdomstolen hade nöjdförklarat sig (dvs meddelat att han/hon inte tänkte överklaga vidare) ville senare ta tillbaka nöjdförklaringen. Med hjälp av det offentliga biträdet lämnades överklagan till Migrationsöverdomstolen. Denna slår fast att det enligt Utlänningslagen inte går att ta tillbaka en nöjdförklaring. Det borde biträdet ha vetat och därför utgår ingen ersättning.

Mål nr UM 7659-11

Hämta domen från Migrationsverket

<< INNEHÅLL
Sjuklig mor ska inte lämnas med barnet medan pappan söker uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Nigeria fick avslag på asylansökan och skulle utvisas trots att han bodde med en flickvän i Sverige. När saken kom upp i domstol hade paret fått barn men det blev ändå avslag. Nu har Migrationsöverdomstolen tagit ställning. Denna konstaterar att mannen har rätt till uppehållstillstånd och uppfyller kraven på giltigt pass m.m. Efter lagändringen 2010 ska enligt Migrationsöverdomstolen "konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder normalt vara den tyngst vägande omständigheten" vid bedömningen av om man ska få söka från Sverige. I det här fallet bedömde domstolen ändå precis som de lägre instanserna att resan till Nigera inte innebär några stora praktiska svårigheter eller tar anmärkningsvärt lång tid. Därmed kunde mannen ha fått avslag igen. Men Migrationsöverdomstolen väger också in att hustrun återkommande har behandlats för svåra psykiska besvär och därför kan det bli allvarliga konsekvenser för barnet. Därför beviljas mannen uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM44-11.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Europadomstolen godkänner utvisning av mujahedin till Tunisien

Beslut från Europadomstolen för mänskilga rättigheter: En man från Tunisien deltog som "mujahedin" i kriget i Bosnien i början av nittiotalet. Han blev kvar där och bildade familj, men hade inte uppehållstillstånd och greps vid en rutinkontroll 2009. Han togs i förvar, anklagades för att vara en säkerhetsrisk och fick beslut om utvisning. Mannen hävdade att han riskerade att fängslas och torteras i Tunisien. Europadomstolen har tagit in rapporter som visar att godtyckliga fängslanden och tortyr fortfarande förekommer under den nya regimen, men kommer fram till att detta utgör undantag. Enligt domstolen finns inte heller något som talar för att islamister generellt förföljs i Tunisien idag. Det finns alltså inte något hinder för att verkställa utvisningen. Domstolen tog dock inte ställning till frågan om mannens rätt till sin familj, eftersom det pågår ett överklagande.

Application no. 48205/09

Europadomstolens pressmeddelande

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
EU-rätten hindrar inte utvisning av EU-medborgares familjemedlemmar

Beslut från EU-domstolen: Tidigare i år fattade EU-domstolen ett uppmärksammat beslut i det s.k. Zambrano-målet. Ett föräldrapar fick inte utvisas. Nu har EU-domstolen tagit ställning till en rad fall där anhöriga i olika situationer (laglig/olaglig inresa, olika familjerelationer, tidpunkt för familjebildning, eventuellt ekonomiskt beroende mm) hävdat att de har uppehållsrätt genom anknytning till medborgare i Österrike. EU-domstolen kommer fram till att rörlighetsdirektivet inte gäller, eftersom EU-medborgarna är bosatta i sitt hemland. Det är därför upp till Österrike att besluta i enlighet med sin egen lag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Att föräldrarna i Zambrano-målet inte fick utvisas berodde på att EU-medborgarna (i det fallet barnen) genom utvisningen skulle hindrats från att utöva sina grundläggande rättigheter. Dessa udda omständigheter föreligger inte i något av fallen som prövats nu.

Mål C-256/11

Läs domen

Hämta sammanfattning på svenska från Migrationsverket

<< INNEHÅLL
Europadomstolen godkänner utvisning till Kirkuk

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Domstolen har sedan förra hösten fått in en stor mängd ärenden gällande utvisning till Irak. En del av dessa utvisningar stoppades tillfälligt men Europadomstolen nekade vidare prövning för de flesta. Domstolen har publicerat ett exempel på ett sådant ärende, som gäller utvisning från Norge till Kirkuk i Irak. Enligt domstolen är säkerhetssituationen i Kirkuk dålig, men inte tillräckligt allvarlig för att personer som inte har något individuellt skäl utöver detta ska anses ha skyddsbehov. I det här fallet fanns inte individuella skyddsskäl. Mannen lider av en njursjukdom, men inte heller tillgången till sjukvård i Irak ansågs vara så dålig att det skulle bryta mot Europakonventionen att verkställa utvisningen. Inhibitionen upphävs och mannen kan utvisas.

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Sverige får verkställa till Burundi trots mördade familjemedlemmar

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Burundi berättade att hans far blivit mördad på grund av sin etnicitet. Mördarna hade fängslats, men andra ur samma grupp hade mördat mannens mor och syster. Mannen polisanmälde brotten men ingen fälldes. När de fängslade männen släppts blev mannen själv kidnappad och en vän till honom dödades. När han sökte asyl ansågs han inte trovärdig på grund av att han inte kunde förklara varför en präst hjälpt honom att fly och att han inte redogjort för sin resväg. Han fick avslag med motivering att han kan få skydd av myndigheterna i Burundi. Europadomstolen påpekar att mannen fått sitt ärende noggrant prövat av två instanser och haft hjälp av advokat och skriver att det inte finns något som tyder på att beslutet var felaktigt.

(App no. 32010/09)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Aktiv uigur får stanna enbart på grund av sin verksamhet i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En uigur lämnade Kina med giltigt pass ett halvår efter demonstrationerna 2005. Han bodde i Turkiet några år innan han kom till Sverige. I Sverige berättade han inte om aktivt deltagande i demonstrationer förrän efter Migrationsverkets avslag och förklarade att han inte litat på tolkarna. Enligt Migrationsverket intresserar sig Kina inte för personer som återvänder frivilligt. Migrationsdomstolen tror inte på mannens ändrade berättelse och inte heller på hur aktiv han är i Uiguriska kommittén i Sverige. Å andra sidan har han förtroendeuppdrag, finns med namn och bild på internet och har förekommit i demonstrationer här. Det är sannolikt att detta nått kinesiska myndigheter och därför får mannen ändå uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Migrationsöverdomstolen misstror sen konvertering

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande man från Afghanistan hade upplyst Migrationsverket om att han blivit kristen först efter att han fått slutligt avslag. Han döptes senare, strax efter att han nekats en ny prövning. Domstolen beviljade då ny prövning, men den ledde till nytt avslag. Migrationsöverdomstolen påpekar att det har betydelse om konverteringen inte skett förrän i Sverige, men även i sådana fall kan risk för förföljelse finnas om saken blivit känd i hemlandet. Två personer från församlingen vittnade till mannens förmån, men han anses ändå inte ha konverterat av övertygelse, på grund av den sena omvändelsen och för att han inte kunde berätta tillräckligt mycket om kristendomen. Han har inte heller lyckats bevisa att någon i Afghanistan har fått reda på konverteringen och får därför avslag.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM7850-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Kvinna och barn får stanna på grund av makens misshandel

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från Iran sökte asyl främst på grund av mannens politiska verksamhet. Kvinnan hade skrivit ut läkarrapporter och varit aktiv i en kvinnokampanj. Båda fick avslag. Paret har separerat. Mannen är dömd för grov kvinnofridskränkning och för ringa misshandel av den gemensamma sonen, som nu är sex år. Kvinnan har fått ensam vårdnad. Hon hävdade inför domstolen att hon i Sverige spridit regimkritiskt material till nyhetsmedier och blivit känd för regimen. Dessutom riskerar hon övergrepp av maken och hans familj och att anklagas för otrohet. Vårdnaden av barnet kommer att gå över till honom. Domstolen anser inte att hon är skyddsbehövande, däremot kommer både kvinnan och barnet att hamna i en mycket utsatt position vid ett återvändande. De får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Pensionerad EU-medborgare får ta emot äldreförsörjningsstöd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Polen ansökte om uppehållstillstånd, men fick avslag. Utvisningsbeslutet upphävdes av migrationsdomstolen eftersom kvinnan hade uppehållsrätt som EU-medborgare Migrationsverket överklagade med motivering att kvinnan haft egna tillgångar men fått äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg från Försäkringskassan. Kvinnan uppgav att det var Försäkringkassan som informerat om att hon hade rätt till ersättningarna och uppmanat henne att söka. Migrationsöverdomstolen slår fast att det inte ska ses som en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem att man tar emot denna typ av ersättningar. Kvinnan har fortfarande uppehållsrätt.

Målnummer UM10307-09

Hämta ett längre referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Tillstånd på grund av äktenskap återkallas efter snabb skilsmässa

Beslut från Migrationsdomstol: En man fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av äktenskap. Tillståndet permanentades i november 2009. i december separerade paret och i januari inledde mannen ett förhållande med en annan kvinna. Denna kvinna ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till honom i juni 2010. Under utredningen framkom att mannen hade hyrt en egen lägenhet strax innan han fick det permanenta uppehållstillståndet. Mannen hävdade att han gjort detta för en annan persons räkning. Omständigheterna gjorde ändå att Migrationsverket beslutade att dra in mannens uppehållstillstånd med motivering att det givits på oriktiga grunder och att äktenskapet inte varit seriöst. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning och mannen ska utvisas, trots den anknytning han har genom studier och arbete. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111128:

Europadomstolen accepterar överföring av barn till Malta

Europadomstolen har lagt ner ärendet om överföring av en underårig till Malta. Överföringen hade stoppats på Europadomstolens begäran, men det nya beskedet innebär att Europadomstolen anser att överföringen inte strider mot artikel 3 i Europakonventionen. Därmed kan överföringen verkställas.

Ställningstagandet framgår av brev från UD till Migrationsverket men brevet innehåller ingen information om domstolens resonemang.

Hämta brevet från Lifos

<< INNEHÅLL
Nämndemän beviljar flyktingstatus för spionanklagad palestinier

Beslut från migrationsdomstol: En man som var aktiv Fatah-medlem i Gaza fick ett stipendium för att studera i Pakistan. Efter en tid gick han till amerikanska ambassaden för att få studera vidare i USA. Han lovades visum mot att han lämnade uppgifter om palestinska kamrater. Mannen hävdar att han av nyfikenhet tog reda på vissa uppgifter men inte angav någon. Vid återkomsten till Gaza greps han och anklagades för att vara spion. Han släpptes i samband med attackerna mot Gaza 2008 men flydde efter en ny kallelse. Migrationsverket trodde inte på berättelsen. Migrationsdomstolen däremot anser att den är konkret och oförändrad. Att personer som av Hamas anklagas för att vara kollaboratörer behöver skydd är ostridigt och mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting. Rådmannen är skiljaktig, bl.a. för att det inte är trovärdigt att Hamas skulle ha släppt honom om de trodde att han var spion. (Källor infoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Saudiarabien är inte ett säkert tredje land för eritreaner

Beslut från migrationsdomstol: En eritreansk kvinna hade varit bosatt i Saudiarabien hela livet. Även hennes föräldrar bodde i Saudiarabien. Hon gifte sig med en man som var född i Eritrea men bosatt i Saudiarabien sedan länge. De har två små flickor. Som gästarbetare var mannen beroende av en sponsor för sitt uppehållstillstånd, och kvinnans uppehållstillstånd var beroende av mannens. Då mannen började arbeta för en annan sponsor drogs uppehållstillståndet in och han fängslades ett halvår. Därefter utvisades familjen till Eritrea, där mannen greps. Kvinnan lämnade Eritrea efter några dagar. bl.a. för att döttrarna hotades av könsstympning. Språkanalysen bekräftade att kvinnan talar som eritreaner i Saudiarabien. Men eftersom hon inte har papper på utvisningen eller vistelsen i Eritrea så anser Migrationsverket att hon kan återvända till Saudiarabien. Migrationsdomstolen däremot bedömer att Saudiarabien inte är ett säkert tredje land. Det är känt att gästarbetare är utsatta och utvisningar kan ske godtyckligt. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Försämrat säkerhetsläge för kristna och konvertiter i Iran ger flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En man hade varit fängslad i Iran men fått avslag på asylansökan i Sverige. Han påtalade verkställighetshinder efter att ha konverterat till kristendomen. Han hade haft kontakt med den kristna tron sedan 2003 då han blev sambo med sin nuvarande hustru, som är kristen sedan barndomen och med i Svenska kyrkan. Mannen hade varit i Norge under en period och där demonstrerat med några andra iranier. Därefter fick hans bror i hemlandet besök av polis som visat bilder från demonstrationen. Mannen beviljades ny prövning, men Migrationsverket avslog med motivering att varken konvertering eller "en provinsiell demonstration" skulle leda til problem i hemlandet. Migrationsdomstolen hänvisar till Migrationsverkets senaste styrdokument om det försämrade säkerhetsläget för minoriteter i Iran, och beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Kvinna och barn får skydd från opiumrökande pappan

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna flydde med sin tolvårige son från maken som missbrukade opium och misshandlade familjen. En dotter hade tagit livet av sig. Kvinnan uppgav att mannen hade en hög ställning och att hon blivit tillsagd att gå tillbaka till honom när hon försökt få skilsmässa, eftersom han kunde försörja henne. Enligt Migrationsverket är just narkotikamissbruk skäl för skilsmässa i Iran, och i sådana fall kan modern även få den faktiska vårdnaden om barn. Migrationsdomstolen anser kvinnans berättelse trovärdig och bedömer att hon inte kan få skydd i hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Misshandlad kvinna slipper återvända trots brusten anknytning

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Iran fick uppehållstillstånd på grund av anknytning till en man som hon just gift sig med. Efter en tid skilde sig paret. Kvinnan hade då bott på skyddat boende och fått skyddad identitet, mannen hade varit häktad för misshandel. Kvinnan ansökte om asyl och berättade då att det var hennes bror som krävt att hon skulle gifta sig och att hon var hotad till livet av familjen. Migrationsverket avslog, bl.a. med hänvisning till att kvinnan uppgett att hon gift sig av fri vilja då hon ansökte om uppehållstillstånd och att hon begärt betänketid för skilsmässan. Migrationsdomstolen tror på kvinnans förklaringar och anser inte uppgifterna motstridiga. Enligt landinformationen är hedersvål vanligt förekommande i de kurdiska delarna av Iran och det svårt att få skydd av myndigheterna. Kvinnan får skydd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Förlängt andrahandskontrakt räcker för att tillgodose försörjningskravet

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sin hustru. Kvinnan hade fast anställning och en trerumslägenhet. Men bostaden hyrdes i andra hand med sexmånaderskontrakt och det var enligt Migrationsverket inte tillräckligt varaktigt. Kvinnan skaffade då fastighetsägarens godkännande för en sexmånadersperiod i förväg. Migrationsdomstolen bedömde att bostadskravet därigenom var uppfyllt och beviljade uppehållstillstånd för ett år. Migrationsverket överklagade eftersom kontraktstiden inte täckte hela tiden för uppehållstillstånd. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att det är normalt att andrahandskontrakt ges för kortare tid än ett år. Därför ska det vara möjligt att bedöma boendet genom en prognos för framtiden. Mannen beviljas uppehållstillstånd.

Målnummer UM1767-11

Läs ett längre referat av domen på domstolarnas hemsida. Sök på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111121:

Frågan om hemlandet tar emot kan vara politiskt verkställighetshinder

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En familj som fått slutligt avslag vände sig till hemlandets ambassad för att fråga om de skulle tas emot och få skydd. De fick inget svar. Därefter påtalade de verkställighetshinder med motiveringen att de tillhör en viss grupp som inte kan registreras eller få skydd. Migrationsverket avslog och familjen överklagade. Migrationsdomstolen bedömde att de nya omständigheterna borde prövas och återförvisade ärendet till Migrationsverket. Verket överklagade med motiveringen att frågan om praktiska verkställighetshinder inte kan överklagas och inte borde ha behandlats av domstolen. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att frågan om ett land tar emot en viss person kan vara både ett praktiskt och ett politiskt hinder; vilket det är får bedömas från fall till fall. Det var alltså inte fel av domstolen att ta upp frågan. Men bedömningen blev fel. Det var känt att familjen tillhörde den utsatta gruppen. Att de säger att de vänt sig till ambassaden utan att få information kan inte ses som en ny omständighet. Familjen beviljas ingen ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer 8643-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Demonstrerande syrier får flyktingstatus i exempelbeslut från Migrationsverket

I samband med att Migrationsverket publicerade en kommentar till situationen i Syrien publicerades också två exempel på positiva beslut. I besluten läggs stor vikt vid att personerna deltagit i demonstrationer. Det ena fallet gäller en man som redan tidigare väckt regimens intresse och hållits under viss bevakning sedan han deltagit i strejker. En annan man hade inte tidigare deltagit i någon oppositionell aktivitet, men han filmade med mobilkamera under demonstrationerna. Att döma av motiveringen är det tillräckligt att ha "deltagit i sammankomster där regimfientliga budskap skanderats" för att uppfattas som misshaglig för regimen och riskera förföljelse, enligt Migrationsverket. Eftersom det är myndigheterna som står för förföljelsen finns inget internflyktsalternativ. Båda männen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus.

Hämta besluten från Lifos

<< INNEHÅLL
Exilsyrier får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: Ett man från Syrien, som lämnat landet redan som barn beroende på att hans far deltagit i ett kuppförsök och tvingats fly, bodde i Irak och därefter i Jemen. Fadern fortsatte sin politiska verksamhet från Irak och var en välkänd oppositionell. Mannen är själv aktiv på liknande sätt. Han sökte asyl tillsammans med sin hustru som tvingats fly från Syrien till Jemen på grund av sin brors politiska verksamhet. De hade fått pass via Muslimska brödraskapet men när detta inte gick längre riskerade de utvisning från Jemen där de inte längre har uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog på grund av brist på id-handlingar och bevis. Migrationsdomstolen vände sig till svenska ambassaden i Syrien som bekräftade mannens identitet och att han är eftersökt av säkerhetstjänsten. Domstolen bedömer berättelserna i förhållande till landinformation om exilsyrier i Jemen och de deportationer som skett. Paret och deras barn får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Äkta kallelser till domstol gör berättelsen trovärdig

Beslut från migrationsdomstol: En man lämnade Iran efter att hustrun gripits. Hon hade delat ut flygblad inför demonstrationer och liknande och greps vid en demonstration. Han hade senare fått tillbaka hennes kläder från ett fängelse och blivit tillsagd att inte sörja. Han drog slutsatsen att kvinnan avrättats. Mannen hade därefter fått flera kallelser till förhör och rättegång men hållit sig undan. Polisen hade gjort husrannsakan och förhört familjemedlemmar. Migrationsverket ansåg att han inte gjort sannolikt att myndigheterna söker honom eftersom han inte kunnat styrka uppgifterna. Det hålls också emot honom att han väntade sex dagar med att söka asyl. Migrationsdomstolen däremot tror på mannens berättelse, bl.a. efter kontroll med ambassaden som intygar att kallelserna förefaller äkta. Han får därför uppehållstillstånd som flykting, men två nämndemän är skiljaktiga. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Aktivist från Armenien har skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från Armenien sökte skydd efter att mannen flera gånger blivit misshandlad av polisen. Även hustrun har misshandlats och avstängts från studier. Polisingripandena skedde i samband med att mannen som förtroendeman i ett oppositionsparti hade arrangerat demonstrationer och protestaktioner bland annat i samband med valen 2008 och 2009 och då han försökte förhindra valfusk. Han uppmanades av polisen att hålla sig utanför politiken. Senare blev han själv åtalad för att ha misshandlat polismän. Detta ledde till flykten. Migrationsverket ifrågasätter inte att paret misshandlats men anser att de inte kan visa att detta hänger samman med politisk aktivitet eller att mannen varit högt uppsatt. Migrationsdomstolen däremot anser att det finns en risk för att mannen kommer att utsättas på nytt. De får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Vitryss får skydd mot politiskt motiverad inkallelse

Beslut från migrationsdomstol: En man från Vitryssland som var aktiv i den vitryska folkfrontens ungdomsförbund sökte asyl efter att ha gripits vid ett antal tillfällen, uteslutits från gymnasiestudier och istället inkallats. Mannen hävdar att Vitryssland använder militärtjänsten för att stoppa politiskt aktiva ungdomar. Migrationsverket avslog eftersom gripandena verkade ha icke-politiska orsaker, mannen hade tillåtits resa utomlands ett flertal gånger och även denna gång lämnat landet lagligt. Straff för värnpliktsvägran är inte asylgrundande. Vid domstolsförhandlingen redovisades mannens politiska aktivitet inom moderaterna i Sverige. Domstolen anser att landinformation stöder att värnplikten används i politiska syften i Vitryssland och beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockhlm)

<< INNEHÅLL
Oenig domstol ger konvertit uppehållstillstånd av sociala skäl

Beslut från migrationsdomstol. En man från Wardak i Afghanistan hade bara bott kort tid i hemlandet efter fem-sex års ålder. Migrationsverket ansåg ändå att kunde återvända utan personlig risk. Vid överklagande hade mannen konverterat till kristendomen. Ärendet återförvisades till Migrationsverket, som bedömde att konverteringen skett för att få uppehållstillstånd och gav avslag igen. Efter muntlig förhandling bedömer domstolen däremot att omvändelsen är trovärdig och ifrågasätter den inte. Domstolen anser inte att mannens tro hunnit bli så djupt rotad att han måste ge öppet uttryck för den. Därför får han inte skyddsstatus. Men religionen skulle ge mannen svårigheter på det sociala planet. Tillsammans med att han varit utomlands så länge, är hazar och inte har något nätverk gör det att han får uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. Svårigheten att bedöma konvertering illustreras av att en nämndeman ansåg att han är flykting, en annan ville avslå på samma grund som Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Självmordsbenägen tonåring ska inte skickas ensam till Afghanistan

Beslut från migrationsdomstol: En minderårig pojke uppgav att hans familj som är hazarer flytt från Gazni-provinsen till Iran redan när han var två år gammal. Men Migrationsverket ansåg att de handlingar han kunnat visa upp inte var bevis för att pojkens mor befann sig i Iran. Eftersom han inte heller kunde visa att han kom från Gazni prövades ärendet mot hela Afghanistan och pojken fick beslut om utvisning. Inför domstolen kom det fram att pojken led av ångest, rädslor och sömnsvårigheter och talade om att ta sitt liv. Migrationsverket ansåg detta vara reaktioner på utvisningsbeslutet, men domstolen väger in att han vårdats för ett allvarligt och planerat självmordsförsök. Detta tillsammans med att han tillhör en utsatt minoritet och är minderårig gör att han får uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. Beslutet är ett av flera där barn/ungdomar fått uppehållstillstånd trots att de inte kunnat visa sitt skyddsbehov gentemot Afghanistan (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Anknytningsperson kan vara bosatt i Sverige trots att hon arbetar i Finland

Beslut från migrationsdomstol: En man som haft tidsbegränsade uppehållstillstånd sedan 2007 på grund av anknytningen till sin hustru. Han fick avslag på permanentning med anledning av att hustrun sedan 2008 arbetat i Finland. Kvinnan är folkbokförd i Sverige, äger den gemensamma lägenheten, reser hem var fjortonde dag (vilket kunde visas med biljetter) och tilllbringar alla längre ledigheter i Sverige. Hon har dessutom visat att hon sökt arbete i Sverige. Migrationsdomstolen drar slutsatsen att hon är bosatt i Sverige. Förhållandets seriositet är inte ifrågasatt och mannen beviljas permanent uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Domstol borde ha bett om handlingar innan beslut fattades

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Två pojkar från Somalia som försökte söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin mor i Sverige fick avslag på grund av att de inte kunde styrka sin identitet. Pojkarna överklagade genom sin mor och hennes ombud och begärde att DNA-test skulle användas. Migrationsdomstolen avslog, nu med motiveringen att modern inte visat att hon är barnens ställföreträdare och kan föra deras talan över huvud taget. Migrationsöverdomstolen påpekar nu att migrationsdomstolen före beslut inte har förelagt modern att skicka in handlingar som kunde visa att hon är ställföreträdare. Detta är ett grovt rättegångsfel och målet återförvisas till migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen kommenterar inte problemet att Sverige inte godkänner handlingar från Somalia över huvud taget, varför det inte har någon praktiskt betydelse vilka handlingar kvinnan föreläggs att skicka in. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Misshandlad kvinna slipper utvisning efter skilsmässa trots att mannen inte åtalats

I Asylnytt 11-10-25 refererades ett fall från Migrationsöverdomstolen som innebar att en kvinna som fått uppehållstillstånd på grund av giftermål fick stanna trots att äktenskapet upplösts. Domen har nu publicerats i sin helhet av Migrationsverket tillsammans med en kommentar. Migrationsverket sammanfattar:

"Domen innebär sammanfattningsvis att enbart den omständigheten att några skriftliga bevisningar såsom polisanmälan och läkarintyg (som exemplifieras i förarbetena) inte åberopas vid tiden för prövningen av fortsatt uppehållstillstånd inte innebär att våld eller annan allvarlig kränkning inte har förekommit. Det kan finnas andra omständigheter i ett ärende som stöder påståenden om att övergrepp förekommit "

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8405-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta Migrationsverkets kommentar i sin helhet och domen från Lifos

<< INNEHÅLL
Chef inom Saddam Husseins säkerhetstjänst nekas flyktingstatus

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som arbetat inom säkerhetstjänsten i Irak i 23 år, bland annat som chef för en avdelning som kartlade oppositionella, sökte asyl. Han fruktade förföljelse från både milis och myndighetspersoner. Migrationsverket höll med om detta men beviljade inte flyktingstatus eftersom han varit medansvarig för tortyr och försvinnanden. Eftersom förbudet mot utvisning med risk för förföljelse eller tortyr är absolut fick mannen ändå tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen går i sin dom igenom undantagsparagraferna i Genèvekonventionen, EU-direktivet och Romstadgan och slår fast att Migrationsverket gjorde rätt; mannen ska undantas från status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Den enda grunden för tillstånd är att han löper så stor risk i hemlandet att det utgör ett verkställighetshinder. Tillståndet tidsbegränsas för att situationen i Irak kan komma att ändras.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM3891-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111108:

Konvertit från Saudiarabien får flyktingstatus efter preskription

Beslut från migrationsdomstol: En statslös palestinier från Gaza men bosatt i Saudiarabien fängslades efter att ha deltagit i en demonstration. Han släpptes efter några månader utan rättegång, men då han hörde att polisen sökte honom igen lämnade han landet. Detta enligt hans egen asylberättelse år 2004. Migrationsverket misstrodde alltsammans och bestämde efter språktest att han skulle utvisas till Libanon. Utvisningen slogs fast men har inte verkställts eftersom mannen inte har id-handlingar. Beslutet preskriberades efter fyra år. När mannen sökte på nytt visade Migrationsverkets nya språktest att han kom från Saudiarabien, men verket trodde fortfarande inte på berättelsen eller att han är palestinier. Under tiden i Sverige har mannen konverterat till kristendomen. Enligt migrationsdomstolen stöds detta av vittnesmål och handlingar. Det finns en reell risk för förföljelse om myndigheterna i Saudiarabien får kännedom om konverteringen och mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Från Somalia: Nämndemän vägrar återsända ensam ung kvinna till Somaliland

Beslut från migrationsdomstol: En ung kvinna från Somalia berättade att hon kom från Mogadishu och att hennes far blivit mördad i hemmet. Migrationsverkets språkanalys pekade på att kvinnan kom från norra Somalia (Somaliland). Kvinnans förklaring var att hon mest varit hemma med sin mormor som kom från Somaliland. Hon hade dock ändrat berättelsen flera gånger och fick beslut om utvisning till Somaliland. Domstolen hänvisar till en UNHCR-rapport som visar att personer som inte kan visa att de hör hemma i Somaliland riskerar utvisning, samt att människohandel och våldtäkter ökar. På grund av dessa risker ska kvinnan inte utvisas. Rådmannen ansåg att kvinnans berättelse inte var trovärdig, därmed inte heller hennes uppgift att hon saknar nätverk i Somaliland. Han blev dock nedröstad och kvinnan får uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Europadomstolen accepterar utvisningsbeslut som inte kan verkställas

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En afghan som varit verksam inom den förra regimens säkerhetstjänt sökte asyl i Nederländerna. Mannen uteslöts från flyktingstatus med hänvisning till Genèvekonventionens undantagsparagraf för personer som begått brott mot mänskligheten. Han fick ett utvisningsbeslut och är skyldig att lämna landet, men utvisningen får inte verkställas till Afghanistan där han riskerar dödsstraff eller tortyr. Mannen hävdar bl.a. att han inte kan få uppehållstilstånd i något annat land och att hans familj - som nu är medborgare i Nederländerna - kommit att bestraffas ekonomiskt för hans illegala status. Europadomstolen konstaterar att det inte föreligger något brott mot tortyrparagrafen eftersom utvisningen inte kommer att verkställas till Afghanistan. Familjens umbäranden är inte så allvarliga att det strider mot konventionen. Frågan om familjelivet kränks kommer att behandlas senare, eftersom Nederländerna inte har fått uttala sig i den delen ännu.

Läs beslutet i sin helhet (Application no. 24147/11)

Se även domstolens beslut i ett liknande ärende som behandlades samtidigt:

Läs detta beslut (Application no. 33403/11)

<< INNEHÅLL
Uigur från Uzbekistan är flykting på grund av sin aktivitet i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En uigur i Uzbekistan var genom sitt arbete en känd person. Personen reste till Kina i arbetet och tog därifrån hem material om uigurernas situation. Trafiken avslöjades och ledde till fängelse och misshandel. Även andra familjemedlemmar råkade illa ut. Flykten skedde i samband med ett sjukhusbesök. I Sverige har aktiviteten fortsatt inom den svenska uigurkommittén och med offentliga uppträdanden riktade mot hemlandet. Migrationsverket trodde inte på att det skulle gått att fly så enkelt eller att personen var känd. Brist på id-handlingar spelar in. Domstolen däremot anser att det finns stöd för att den aktiva uzbekiska säkerhetstjänsten har kännedom om personen och om verksamheten i Sverige. Därför beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Två nämndemän är skiljaktiga och påpekar att det krävs att engagemanget finns redan i hemlandet vid bedömning av "sur place"-skäl. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Nämndemän vägrar återsända ensam ung kvinna till Somaliland

Beslut från migrationsdomstol: En ung kvinna från Somalia berättade att hon kom från Mogadishu och att hennes far blivit mördad i hemmet. Migrationsverkets språkanalys pekade på att kvinnan kom från norra Somalia (Somaliland). Kvinnans förklaring var att hon mest varit hemma med sin mormor som kom från Somaliland. Hon hade dock ändrat berättelsen flera gånger och fick beslut om utvisning till Somaliland. Domstolen hänvisar till en UNHCR-rapport som visar att personer som inte kan visa att de hör hemma i Somaliland riskerar utvisning, samt att människohandel och våldtäkter ökar. På grund av dessa risker ska kvinnan inte utvisas. Rådmannen ansåg att kvinnans berättelse inte var trovärdig, därmed inte heller hennes uppgift att hon saknar nätverk i Somaliland. Han blev dock nedröstad och kvinnan får uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Ung man med oklar ålder ska inte skickas till Kabul

Beslut från migrationsdomstol: En ung man från Afghanistan sökte skydd. Han uppgav att han var ungefär sexton, men inte visste exakt eftersom han inte kunde läsa eller räkna. Han hade börjat be men inte fasta. Migrationsverket bestämde honom till 18 år, efter samtal. I hans hemprovins råder väpnad konflikt men Migrationsverket beslutade om utvisning till internflykt i Kabul. Migrationsdomstolen anser att det internflyktsalternativet visserligen är relevant, dvs att den unge mannen inte är hotad där. Men alternativet är inte rimligt med tanke på att han saknar socialt nätverk och det är oklart hur gammal han är. Han beviljas permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. En av nämndemännen röstade emot. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Konvertit från Afghanistan får flyktingstatus efter preskription

Beslut från migrationsdomstol: En man från Afghanistan sökte asyl 2003 och fick först avslag och därefter tidsbegränsat tillstånd i samband med den tillfälliga lagen. Detta tillstånd förlängdes inte utan ärendet lämnades över till polis. Mannen sökte asyl på nytt år 2010. Förutom sina tidigare skyddsskäl uppgav han att han lämnat islam. Han fick avslag men då saken kom upp i domstol hade mannen formellt konverterat och visade upp intyg om de kurser han gått och sitt religiösa engagemang innefattande aktiviteter varje vecka. Enligt domstolen har det framkommit att mannen har konverterat till kristendomen "av genuin övertygelse". Därmed riskerar han förföljelse i Afghanistan och får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Konvertit från Saudiarabien får flyktingstatus efter preskription

Beslut från migrationsdomstol: En statslös palestinier från Gaza men bosatt i Saudiarabien fängslades efter att ha deltagit i en demonstration. Han släpptes efter några månader utan rättegång, men då han hörde att polisen sökte honom igen lämnade han landet. Detta enligt hans egen asylberättelse år 2004. Migrationsverket misstrodde alltsammans och bestämde efter språktest att han skulle utvisas till Libanon. Utvisningen slogs fast men har inte verkställts eftersom mannen inte har id-handlingar. Beslutet preskriberades efter fyra år. När mannen sökte på nytt visade Migrationsverkets nya språktest att han kom från Saudiarabien, men verket trodde fortfarande inte på berättelsen eller att han är palestinier. Under tiden i Sverige har mannen konverterat till kristendomen. Enligt migrationsdomstolen stöds detta av vittnesmål och handlingar. Det finns en reell risk för förföljelse om myndigheterna i Saudiarabien får kännedom om konverteringen och mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
22-åring som blivit fast i Turkiet får komma till föräldrar

Beslut från migrationsdomstol: En familj lämnade Iran och fick flyktingstatus i Sverige på grund av att de riskerade förförföljelse som tillhörande Bahai (en religiös riktning). En son som då var 18 och fortfarande gick i skolan skildes dock från föräldrarna i samband med flykten och hamnade i Turkiet. De fick kontakt först nästan ett år efter att föräldrarna fått uppehållstillstånd. Den unge mannen hade inte tillstånd att vara i Turkiet och levde som tiggare. Migrationsverket ansåg ändå att han "levt självständigt" så lång tid att han inte längre kunde vara beroende av föräldrarna. Migrationsdomstolen däremot anser att det är "självklart" att det särskilda beroendeförhållandet finns kvar eftersom familjen flydde tillsammans. Mannen får uppehållstillstånd med påpekandet att Migrationsverket har möjlighet att bevilja främlingspass. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111101:

Språkanalyser underkänns i fler Somalia-fall

Beslut från migrationsdomstolar: Det förekommer att Migrationsverket misstror personer från Somalia beroende på att de uppgett sig komma från Mogadishu men enligt språkanalytiker haft inslag av andra dialekter i sitt språk, samt att de inte vid första intervjutillfället uppvisat tillräckliga kunskaper om den uppgivna hemstaden. Migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö har efter muntliga förhandlingar beviljat uppehållstillstånd i flera sådana ärenden. Bristande lokalkunskap har förklarats med att det rör sig om kvinnor som tillbringat stor del av sin tid i hemmet. Vad de berättat om förföljelser från Al Shabab stämmer med landinformation. Språkanalyserna har inte alltid varit tillförlitliga. I ett fall bidrog vittnesuppgifter från kunniga somalier. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätterna i Göteborg och Malmö. Se även föregående Asylnytt.)

<< INNEHÅLL
Det finns ingen tidsgräns för att ta upp nya omständigheter

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Iran som sökt asyl och fått slutligt avslag i februari 2009, har varit kvar i Sverige. Sommaren 2009 konverterade han till kristendomen. Först i början av 2011 vände sig mannen till Migrationsverket och påtalade att hans utvisning inte borde verkställas på grund av konverteringen. Migrationsverket avslog. Inte heller migrationsdomstolen beviljade ny prövning, med motivering att mannen dröjt så länge med att påtala saken. Migrationsöverdomstolen påpekar att det avgörande enligt lagen är om man har haft möjlighet att ta upp omständigheten under någon tidigare prövning. Utöver det finns inte något krav på att påtala omständigheten inom någon viss tid. Ärendet återförvisas till migrationsdomstolen.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer 2599-11.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta beslutet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Konflikt inom palestinskt flyktingläger ger skyddsbehov

Beslut från Migrationsdomstol: En man som varit vakt åt en ledande person inom al Fatah i ett flyktingläger i Libanon, flydde med sin familj sedan en rivaliserande organisation krävt att han skulle ansluta sig till dem och förföljt honom genom attentat, hot och försök att kidnappa ett barn. Migrationsverket ansåg att mannen inte gjort sannolikt vilken roll han haft, och att familjen kunde ha fått skydd av lägrets ledning eller libanesiska myndigheter. Migrationsdomstolen däremot anser att berättelsen är sammanhängande och stämmer med landinformationen. Enligt domstolen har libanesiska myndigheter begränsade möjligheter att ge skydd i flyktinglägren. Familjen får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Uigur som fört ut material får uppehållstillstånd som skyddsbehövande

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Xinjiang i Kina studerade i Malaysia och började då resa fram och tillbaka för att föra ut material om uigurernas situation i hemlandet. Polisen uppmärksammade resandet och sökte henne i hemmet, där hennes dator togs i beslag. Hon varnades av sin far och lämnade landet. På flygplatsen förhördes hon i nio timmar. Migrationsverket höll emot kvinnan att hon tillåtits lämna landet om hon var eftersökt och att hon inte kunnat visa vilket material hon fört ut. Migrationsdomstolen som hållit muntlig förhandling accepterar förklaringen att flygplatsförhöret berodde på hennes etnicitet och resorna, men att polisen ännu inte genomsökt datorn. Berättelsen bedöms som övertygande, självupplevd och trovärdig. Hon får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltnignsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Ung man ska inte till internflykt i Kabul efter lång tid utomlands

Beslut från migrationsdomstol: En pojke från Afghanistan har berättat att han lämnade landet ensam då han var 11 år och var några år i Iran och i Grekland. Han kommer från Ghazni där det enligt Sveriges bedömning råder väpnad konflikt och är enligt sin tazkira född 1994. Migrationsverket avgjorde utan medicinsk utredning att pojken var två år äldre och att han kunde utvisas till internflykt i Kabul eller Herat. Migrationsdomstolen anser åldern oklar och påpekar dels att pojken varit lång tid utanför sitt hemland, dels att stor försiktighet bör iakttas med internflyktsalternativ i Afghanistan. Därför är det inte rimligt att utvisa honom till Kabul eller Herat. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Mord på familjemedlem visar att hotet kvarstår

Beslut från migrationsdomstol: En ung man flydde från Ghazni i Afghanistan sedan hans bror dödats i en markkonflikt med pashtuner. Hela familjen flyttade till Pakistan. Där dödades mannens far efter ett och ett halvt år av samma grupp som förföljt familjen i Ghazni. Den unge mannen flydde vidare. I Sverige fick han avslag med motivering att händelserna i Ghazni låg så långt tillbaka att han inte längre löpte någon personlig risk. Enligt Migrationsverket kunde han inte utvisas till Ghazni på grund av konflikten, men han kunde bosätta sig i Kabul. Migrationsdomstolen däremot anser att mordet på fadern visar att hotet består och att mannen inte är säker i Kabul. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Homosexuell från Bangladesh får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En mangreps och misshandlades av polis på grund av sin politiska aktivitet i Bangladesh. Senare kom det ut att han var homosexuell. En fatwa proklamerades, människor demonstrerade mot honom och hans pojkvän har försvunnit. Migrationsverket avfärdar mannen som icke trovärdig och underkänner även intyget om tortyr från Kris- och Traumacentrum. Enligt verket kan mannen få skydd i hemlandet, t.ex. i någon av de stora städerna. Migrationsdomstolen underkänner resonemanget på alla punkter. Mannen bedöms som trovärdig, han har dokumenterade skador, det finns ett hot mot honom som han inte kan få skydd för. Internflyktsalternativen bedöms inte som rimliga. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Nämndemän ger traumatiserad kvinna från Tjetjenien uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Tjetjenien hade gripits efter att hennes man som varit politiskt aktiv hade förts bort. Kvinnan torterades och utsattes för sexuella övergrepp under utfrågning om maken. Efter femton dagar hade hon drogats och lämnats vid en vägkant. Huset var nedbränt och kvinnan sökte skydd hos en släkting i några månader innan hon lämnade landet. Maken hade då hittats skjuten. Migrationsverket påpekade att hon stannat länge i landet och ansåg att ryska myndigheter inte kunde antas ha intresse för henne längre. Migrationsdomstolen beviljar uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter, främst kvinnans psykiska problem som kan leda till suicidalitet och inte kommer att kunna behandlas i hemlandet. Rådmannen ville avslå, medan två av nämndemännen ansåg att kvinnan borde ha fått stanna som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Får stanna hos sitt barn trots att passet inte anses giltigt

Beslut från migrationsdomstol: En man från Afghanistan hade kommit hit som 17-åring och fått avslag men senare beviljats tidsbegränsat tillstånd under den tillfälliga lagen. Tillståndet förnyades inte men han blev kvar i landet. När det ursprungliga beslutet preskriberats 2009 sökte han asyl på nytt. Han hade under tiden i Sverige gift sig med en svensk medborgare och fått barn. Äktenskapet ger rätt till uppehållstillstånd, och genom att barn berörs kunde det få sökas från Sverige. Men tillstånd på grund av äktenskap ska vara tidsbegränsat. För detta krävs giltigt pass, och domstolen godkänner inte mannens pass som utfärdats av ambassaden i Oslo. Istället väljer domstolen att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnet. Ett sådant tillstånd kan ges permanent. Därmed krävs inte giltigt pass, bara att identiteten görs sannolik. Även den illegala vistelsen vägs in, men barnets bästa väger tyngre. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Utvisningsbeslut måste ange till vilket land/vilka länder utvisningen ska verkställas

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som sökt uppehållstillstånd i Sverige och dessutom hävdade att han hade uppehållsrätt på grund av sin relation till en EU-medborgare, fick avslag och utvisningsbeslut. Men i beslutet angavs inte något land dit mannen skulle skickas. Polisen får aldrig avgöra detta eftersom skyddsbehovet måste utredas för det land personen verkställs till. Därför upphäver Migrationsöverdomstolen besluten och återförvisar ärendet till Migrationsverket.

Hämta domen från Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111025:

Språkanalys används för att avgöra hemvist i Somalia/Somaliland

Migrationsverket har publicerat ett så kallat exempelbeslut rörande en ung kvinna som hävdade att hon kom från Mogadishu i Somalia, men fick avslag med motiveringen att hon troligen kom från Somaliland och kunde återvända dit. I beslutet redogörs för Migrationsverkets utredningsansvar och hur direktanalys (språkanalys med kunskapskontroll) används. Kvinnan ansågs tala med dialekt från Somaliland och gav vaga beskrivningar av platser i Mogadishu. Själv hävdade hon att hon mest vistats i hemmet men detta ansågs inte trovärdigt eftersom hon gått i skola. Eftersom kvinnan inte anfört något skyddsbehov mot Somaliland fick hon beslut om utvisning dit.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM10404-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta beslutet

<< INNEHÅLL
Asylsökande från södra Somalia kan ha nordsomalisk dialekt

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Somalia flydde efter att ha tagits tillfånga av Al Shabab och tvingats gifta sig med en av deras män. Då hon sökte asyl i Sverige gjordes en direktanalys (språkanalys med kunskapskontroll) som enligt Migrationsverket visar att hon talar nordsomaliska och hade dåliga kunskaper om namn på byar mm i de områden där hon uppgav att hon hade bott. Därför bedömde Migrationsverket att hon kom från Somaliland och hennes asylberättelse ansågs inte trovärdig. Migrationsdomstolen påpekar att i den trakt där kvinnan bodde som barn har nordsomaliska varit en vanlig dialekt. Kvinnans berättelse stämmer dessutom med vad hennes storasyster sagt i sin asylansökan 2004, innan Migrationsöverdomstolen gjort den nu gällande bedömningen av att det råder inbördeskrig i södra Somalia. Hon bedöms som trovärdig och får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Advokaten ska underrättas om avslag och överklagande

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man sökte asyl och fick avslag av Migrationsverket. Hans offentliga biträde underrättades inte. Mannen överklagade på egen hand och hann få avslag även från migrationsdomstolen innan biträdet fick reda på att han överklagat till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen slår fast att det inte får gå till på det viset. Ombudet ska underrättas om den sökande överklagar själv, så att hon får möjlighet att agera. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Kristen kvinna lyckades inte bevisa förföljelse i Pakistan

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En kvinna från Pakistan som sysslat med frivilligt välgörenhetsarbete inom en kristen organisation uppgav att hon attackerats och riskerade straff för hädelse eftersom organisationen anklagats för att konvertera muslimer till kristendom. Ledare inom organisationen fick asyl i andra länder. Kvinnan fick dock inte asyl i Sverige. Hon anförde också sitt psykiska hälsotillstånd och att hennes syster kidnappats och föräldrarna försvunnit. Europadomstolen uppmanade Sverige att inte verkställa utvisningen i avvaktan på domstolens ställningstagande. Men nu har domstolen kommit fram till att Sverige inte gjort fel. Enligt svenska ambassaden i Pakistan tycks de dokument om häktning mm som kvinnan lämnat in vara förfalskade och hennes familj bor kvar på hemorten.

Application no. 55463/09

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Misshandlad kvinna slipper utvisning efter skilsmässa trots att mannen inte åtalats

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som fått tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige på grund av giftermål med en man utsattes för upprepat våld av maken. Maken vaktade henne, men skadorna uppmärksammades av lärare. När kvinnan ansökte om förlängning av uppehållstillståndet var maken närvarande och tolkade. Hon sa inget om misshandeln då, men gick till socialtjänsten. Senare berättade hon för Migrationsverket att hon separerat. Polisanmälan skedde långt senare men ledde inte till åtal. Migrationsverket och senare migrationsdomstolen beslutade om utvisning, eftersom kvinnan inte hade några bevis för misshandeln eller att det var den som ledde till att äktenskapet upplöstes. Migrationsöverdomstolen slår fast att det ska göras en förutsättningslös bedömning av bevisningen och att man ska ta hänsyn till svårigheterna att söka hjälp vid våld i nära relationer liksom till den sökandes individuella bakgrund. Den samlade utredningen visar på att förhållandet kan antas ha upphört på grund av allvarligt våld. Kvinnan får permanent uppehållstillstånd.

Pressmeddelande från Sveriges Domstolar

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111018:

Anhörigmål bollas mellan instanserna

Beslut från migrationsdomstol: En grupp syskon från Somalia ansökte på ambassaden i Kenya om att få komma till sin pappa i Sverige. De åtföljdes till ambassaden av sin mor. Migrationsverket avslog på grund av att barnen saknade godkända id-handlingar. Migrationsdomstolen återvisade ärendet till Migrationsverket för att utredningen var bristfällig, eventuellt kunde permanent uppehållstillstånd beviljas utan styrkt identitet, men bland annat saknades DNA-analys. Men migrationsverket behandlade denna gång inte ansökan i sak, med motivering att det inte var bevisat att modern var deras ställföreträdare och som minderåriga kan barnen inte ansöka själva. Nu återförvisar Migrationsdomstolen ärendet en andra gång med motivering bl.a. att lagen inte kräver att en ansökan ska lämnas in av den som berörs. Domstolen påpekar att Migrationsverket måste behandla ärendet i sak för att den enskilde ska kunna överklaga. (Källor Juridik Idag och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Domstol borde ha prövat ställföreträdarskapet för barn som sökt återförening

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En flicka från Somalia som ansökt om att få komma till sin mamma i Sverige fick avslag för att hon inte kunde styrka sin identitet. Migrationsdomstolen ansåg att det skulle kunna vara så att barnets bästa och rätten till familjeåterförening vägde tyngre än styrkt identitet. Men eftersom saken inte var tillräckligt utredd, bl.a. saknades DNA-analys, så återförvisades ärendet till Migrationsverket. Migrationsverket överklagade. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att domstolen först skulle ha prövat om flickans mor över huvud taget kunde bevisa att hon var flickans ställföreträdare. Målet återförvisas till domstolen igen.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen från Lifos

<< INNEHÅLL
Tvångsrekryterad pojke ska slippa återvända till konflikten

Beslut från migrationsdomstol: En pojke i Tadzjikistan tvångsrekryterades till Mujahedin vid en räd mot hembyn. När gerillans läger anfölls av militären togs han till fånga men släpptes då han accepterat att rapportera om Mujahedin, under hot om att annars få dödsstraff eller livstids fängelse. Han flydde från landet eftersom han kunde dödas av båda sidorna. Polisen har frågat efter honom i hemmet. Migrationsverket håller mot pojken att uppgifter i ansökningsintervjun inte stämmer med senare uppgifter och att han pratar för bra ryska för att komma från en by. Pojken hävdar att det var dålig tolkning och många fel i ansökningsintervjun. Migrationsdomstolen bedömer pojkens berättelse som sammanhängande och trovärdig och beviljar uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Två nämndemän är skiljaktiga. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Riskerar att dödas av medfångar om han fängslas i hemlandet

Beslut från migrationsdomstol: En man som bodde i Serbien sysslade under inbördeskriget med vapensmuggling till Kosovo. Efter kriget trakasserades han i Serbien och flyttade till Kosovo. Men efter en tid utsattes han och hans familj för hot. En kollega som också hållit på med vapensmugglingen blev mördad. Mannen fick höra att han var angiven och när han fick kallelse till förhör i Serbien lämnade familjen landet. Han hävdar att han kan dödas av serbiska nationalister om han hamnar i fängelse. Migrationsverket ansåg att detta är Serbiens sak, men migrationsdomstolen tror inte att de serbiska myndigheterna skulle kunna skydda mannen mot övergrepp av medfångar. Vapensmugglingen under kriget är enligt domstolen inte tillräckligt för att mannen ska uteslutas från skydd. Familjen får stanna som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Pojke som rymde från krigsherre i Afghanistan har skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol: En pojke i Afghanistan såldes till en krigsherre där han skulle sköta hushållsarbete men också tvingades dansa i kvinnokläder och riskerade övergrepp. I samband med en fest då alla var påverkade tillgrep han pengar och flydde. Migrationsverket bedömde att pojken var äldre än han uppgivit och ifrågasatte hans trovärdighet. Migrationsdomstolen däremot anser att berättelsen om flyktskälen är trovärdig även om det är oklart hur flykten gick till. Det avgörande för att han fortfarande skulle vara eftersökt även i huvudstaden är pengarna han tog med. Därför får han stanna som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Europadomstolen kräver lagändringar i Bulgarien

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En palestinier från Libanon som anklagades för en rad terrorattentat sökte asyl i Bulgarien. Han fick avslag och togs i förvar. När mannen överklagade utvisningen och hävdade att han riskerade döden i Libanon konstaterade den bulgariska domstolen att detta var irrelevant enligt bulgarisk lag. Mannen togs i förvar redan då överklagandet pågick, men utvisningen kunde inte verkställas, då mannen är statslös. Mannen släpptes efter 18 månader som är maxlängd för förvarstagande i Bulgarien. Bulgarien prickas nu av Europadomstolen både för utvisningsbeslutet och förvarstagandet. Europadomstolen påpekar på flera punkter att bulgarisk lag behöver ändras, däribland så att de risker en asylsökande löper i hemlandet ska vägas in vid utvisning, att utvisning inte ska verkställas medan överklagande behandlas och att förvarstagande inte ska fortsätta när en utvisning inte kan verkställas.

App. no 46390/10

Hämta pressmeddelande (direktlänk pdf-fil)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Sjuklig ensamstående mor ska inte skickas till Afghanistan

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna sökte asyl med sin då 16-åriga dotter. Maken är avliden och sönerna har lämnat hemmet. Kvinnan berättade att en äldre dotter hade flytt till ett annat land, från sin mäktige make. Denne krävde att istället få gifta sig med den yngre systern. Han hotade dem och hade dödat den äldre dotterns nye make. Migrationsverket avslog och menade att kvinnan hade klarat sig och den yngre dottern hade kunnat gå i skola. Migrationsdomstolen tar hänsyn till att kvinnan nu är så sjuk att hon behöver hemhjälpens stöd och inte skulle klara sig utan manligt nätverk i hemlandet. De får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. En nämndeman är skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
EU-medborgare ska inte avvisas enbart för att hon prostituerat sig

Beslut från migrationsdomstol: Polisen beslutade att avvisa en kvinna som befunnits vara prostituerad. Kvinnan är EU-medborgare men polisen ansåg att hon utgjorde "ett hot mot allmän ordning och säkerhet". Kvinnan överklagade men Migrationsverket höll med polisen. Migrationsdomstolen däremot anser att prostitution, som i sig inte är olaglig, inte innebär att någon utgör ett "verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse", som det krävs enligt EU:s rörlighetsdirektiv. Visserligen förutsätter prostitutionen köp av sexuell tjänst, men det brottet ger bara sex månaders fängelse, resonerade domstolen. Kvinnan ska inte avvisas. Däremot har hon inte uppehållsrätt efter tre månader, eftersom prostitution inte räknas som ett "ärligt sätt att försörja sig". (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Asylnytt 11-10-18:

Europadomstolen godkänner utvisning till Afghanistan efter våldtäktsdom

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En person från Afghanistan som hade uppehållstillstånd i Sverige genom att ha gift sig här, dömdes för misshandel och våldtäkt mot hustrun till två års fängelse och utvisning. Han tilldömdes inget umgänge med de gemensamma barnen eftersom detta inte ansågs vara i deras intresse, dels pga vad de utsatts för, dels för att mannen ändå skulle lämna Sverige. Mannen hade en traumatisk bakgrund och berättade i en senare ansökan om fängelsevistelser och tortyr han varit med om. Han diagnosticerades i fängelset med många posttraumatiska symptom. Europadomstolen tog upp fallet men slår nu fast att mannen kan klara sig i internflykt i Afghanistan och att domstolen gjort en rimlig avvägning när mannen inte tilläts träffa barnen. Två av fem domare reserverade sig på båda punkterna.

App no. 10611/09

Ett referat har senare publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat

Hämta Europadomstolens pressmeddelande (direktlänk pdf-fil)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111011:

Från Iran: Norsk landinfo om återsändande till Iran

Med anledning av att polisen i Sverige nu verkställer utvisningar till Iran även i vissa fall när personerna inte har iranska pass, har information från Norsk landinfo (motsvarigheten till Lifos hos det svenska Migrationsverket) kommit upp i debatten. Bland annat handlar det om att en officiell talesperson i Iran har gått ut med varningen att personer som återvänder efter att ha varit asylsökande kommer att lagföras enligt strafflagen, på grund av att de anses ha spridit falsk propaganda om Iran.

Informationen finns i en sammanställning från april 2011 om "Returnerte asylsøkere". Norsk landinfo publicerade även i juni en sammanställning om "Reaksjoner mot familiemedlemmer av personer som er i myndighetenes søkelys".

Hämta dokumentet om återsända asylsökande från Lifos

Hämta dokumentet om sanktioner mot familjemedlemmar

<< INNEHÅLL
Avslag från Migrationsöverdomstolen krävs för att gå till Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En kvinna från Libanon sökte asyl i Sverige efter att ha blivit förföljd av sin familj och sin tidigare pojkvän. Hon fick avslag bland annat för att hon borde kunna få skydd i hemlandet. Kvinnan överklagade till domstol men gick inte vidare till Migrationsöverdomstolen. För att få sitt fall prövat av Europadomstolen måste man ha uttömt alla inhemska möjligheter till överklagande. Undantagsvis kan man anses ha gjort det om man kan bevisa att det inte fanns någon möjlighet till framgång. Men enligt domstolen hade kvinnan själv inte uppgivit någon särskild anledning till att hon inte överklagat till sista instans. Hennes fall togs inte upp till behandling.

Application no. 18452/11

Läs beslutet

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 111004:

Lesbiska kvinnor från Kirgizistan får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: Två kvinnor som bott ihop sedan 2006 i Kirgizistan hade utsatts för flera överfall, telefontrakasserier mm. När de försökt polisanmäla hade de förnedrats av poliserna inför sonen. Poliserna hotade omhänderta sonen, vilket bekräftades i brev från åklagarmyndigheten. Migrationsverket avslog asylansökan, främst med hänvisning till att berättelsen om hur utresan gått till inte ansågs trovärdig, id-handlingar saknades och brevet från åklagarmyndigheter verkade inte äkta. Migrationsdomstolen som höll muntlig förhandling anser att oavsett handlingarnas dåliga kvalitet så har kvinnorna från början lämnat samstämmiga och trovärdiga berättelser om trakasserierna. Deras fruktan är välgrundad enligt domstolen och de får uppehållstillstånd som flyktingar. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Flicka med cp-skada och utvecklingsstörning får stanna

Beslut från migrationdomstol: En familj från Kosovo vars dotter lider av svår cerebral pares och viss utvecklingsstörning sökte asyl, bland annat för att dottern inte kunde få skolgång eller tillräcklig vård. Familjen har blivit socialt utstött genom att flickan behöver ständig tillsyn och att funktionshinder utgör ett stigma. I Sverige har hon snabbt gjort framsteg. Migrationsverket avslog, med hänvisning till att det framgick att flickan fått viss vård i hemlandet och att handikappet inte är så allvarligt. Migrationdomstolen däremot håller med föräldrarna om att situationen för funktionshindrade barn i Kosovo är sådan att flickans framtida utveckling och livskvalitet allvarligt skulle äventyras. Familjen får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110927:

Regimkritik och demonstrationer i Sverige räckte inte för iranier

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man flydde från Iran sedan det kommit fram att hans dator innehöll material för konvertiter och han avstängts från sitt arbete. Han var inte själv konvertit och hade inte varit politiskt aktiv i hemlandet. I Sverige har mannen gått med i regimkritiska organisationer, skrivit artiklar, deltagit i demonstrationer och även offentligt hållit tal som kunnat ses i hemlandet. Migrationsöverdomstolen konstaterar både att det har betydelse för prövningen om personen varit aktiv redan i hemlandet och att behov av skydd i enskilda fall kan uppstå även om verksamheten påbörjats i Sverige. Men det som ska prövas först är om aktiviteten i sig är omfattande och sådan att den "typiskt sett misshagar regimen". Om det inte är så, behöver domstolen inte gå in på om verksamheten i Sverige kan ha blivit känd i hemlandet. Mannen ansågs ha varit aktiv på för låg nivå, och fick avslag.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM4801-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta beslutet och läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Även män kan utsättas för hedersrelaterat våld

Beslut från migrationsdomstol: En man lämnade Syrien när hans utomäktenskapliga förhållande med en flicka från en beduinfamilj hade upptäckts. Flickvännens släktingar har hotat mannen, misshandlat hans bror och skadat familjens hus. Medling har inte gett resultat. En kusin till mannen som haft ett förhållande med en väninna till flickvännen, återvände till hemtrakten sedan hans syster tagits som gisslan. Därefter tog han sitt eget liv. Migrationsverket trodde inte på berättelsen eftersom det är osannolikt att beduinflickor skulle utsätta sig för en sådan risk, och hedersvåld normalt inte riktas mot män. Migrationsdomstolen påpekar efter muntlig förhandling att berättelsen verkar självupplevd och har varit oförändrad och detaljrik under hela proceduren. Enligt domstolen visar landinformation att män kan utsättas för hedersvåld i Syrien. Mannen får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, men en nämndeman är skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Spädbarnet är svensk medborgare - pappan får stanna trots illegal vistelse

Beslut från migrationsdomstol: En pojke från Afghanistan sökte asyl år 2003, efter att hans far kidnappats och dödats av släktingar med anknytning till talibanerna. Han fick avslag efter ett års tidsbegränsat tillstånd men höll sig kvar i Sverige i flera år. Under tiden gifte han sig med en kvinna som är svensk medborgare. Mannen, nu vuxen, sökte asyl på nytt efter att beslutet preskriberats och anförde nya omständigheter som gjort hotbilden starkare. Migrationsverket avslog med ifrågasättande av både hotbilden och id-handlingarna. Migrationsdomstolen håller med om detta men paret har nu ett spädbarn och domstolen anser att anknytningen till barnet är så stark att den ger rätt till uppehållstillstånd utan att lämna Sverige, trots mannens långa illegala vistelse. Domstolen väger in kvinnans hälsotillstånd samt att det inte finns någon svensk beskickning i Afghanistan. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Domstol accepterar inte att barn inte får sin ansökan prövad

Beslut från migrationsdomstol: En flicka från Somalia ansökte på ambassaden i Nairobi om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin styvmor i Sverige. Hon följdes dit av styvmoderns make. Eftersom denne inte kunde bevisa att han var flickans ställföreträdare avvisade Migrationsverket ansökan, det vill säga prövade den inte i sak. Migrationsdomstolen återförvisar ärendet till Migrationsverket för ny prövning, efter ett resonemang om att det är inte kan vara riktigt att avvisa ett barns ansökan på formell grund, och jämför med hur det skulle ha gått till om saken hänt i Sverige. Domstolen påpekar att om saken över huvud taget inte prövas kan inte heller DNA-test eller annan utredning göras. Enligt domstolen är Migrationsöverdomstolens avslagsbeslut till barn som saknar företrädare inte tillämpliga eftersom dessa ansökningar hade prövats i sak. (Källor Norstedts Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Ingen uppehållsrätt för sambo till polska som också är svensk medborgare

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Pakistan sökte uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl samt anknytning till sin sambo, som kommer från Polen. Migrationsverket avslog asylskälen och hänvisade till att söka från hemlandet på anknytningen. Migrationsdomstolen konstaterade att eftersom kvinnan är EU-medborgare har mannen uppehållsrätt och upphävde utvisningen. Migrationsverket överklagade och hävdade att EU-reglerna inte gäller om man bara är sambo. Migrationsöverdomstolen avfärdar detta. Ett visat samboförhållande ger samma rätt som äktenskap. Domstolen hänvisar istället till en EU-dom som säger att en person som alltid har bott i ett land där hon är medborgare inte omfattas av rörlighetsdirektivet även om hon också är medborgare i ett annat EU-land. I det här fallet var kvinnan inflyttad från Polen, men Migrationsöverdomstolen anser att det avgörande är att hon är svensk medborgare nu. Mannen får avslag. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM4848-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Ungern: Europadomstolen prickar Ungern för förvarstagande

Beslut från Europadomstolen: Två män från Elfenbenskusten vistades i Ungern illegalt. De greps och sattes i förvar för utvisning. Efter gripandet ansökte de om asyl men hölls kvar i förvar även efter att asylprövningen inletts, trots att de enligt ungersk lag normalt borde ha frigetts. När deras advokat begärde att de skulle släppas hävdade domstolen att det inte fanns någon skyldighet för den administrativa myndigheten att frige männen då inget beslut om frigivande hade fattats av utlänningsmyndigheten. Detta resonemang underkänns av Europadomstolen. Även om lagen tillåter förvarstagande av asylsökande under vissa omständigheter så är det inte lagligt att hålla någon i förvar bara genom att låta bli att fatta beslut.

Application no. 10816/10

Hämta kort pressmeddelande

Läs hela domen

<< INNEHÅLL
Vägran att lämna in hemlandspass kan bli skäl mot flyktingstatus

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som bygger vidare på Migrationsöverdomstolens beslut från i somras om att flyktingstatus kan dras in om en person skaffar hemlandspass (se Asylnytt 11-06-17). Enligt Migrationsverket ska det normalt ses som att man "har för avsikt att på nytt använda sig att sitt hemlands skydd" också om man ber om att få tillbaka sitt gamla pass från Migrationsverket. Detta kan leda till en utredning om återkallande av flyktingstatus. Även att vägra lämna ifrån sig sitt hemlandspass under asylproceduren tyder enligt Migrationsverket på att man tänker använda sig av hemlandets skydd. Det kan bli ett skäl emot att flyktingstatus beviljas.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
EU:s stadga om grundläggande rättigheter går före Dublinförordningen

Enligt EU-domstolens generaladvokat Verica Trstenjak ska en överföring till en annan EU-stat inte ske om det finns en risk för allvarlig kränkning av personens rättigheter enligt EU-s stadga om grundläggande rättigheter. Varje stat har alltså skyldighet att överväga konsekvensen av sitt beslut, det räcker inte att förlita sig på att andra medlemsstater följer stadgan. Ställningstagandet ingår i generaladvokatens förslag till avgörande i två mål rörande överföring till Grekland enligt Dublinförordningen.

Mål nr C-411/10 samt C-493-10.

Hämta dokumentet (nr 96)

Se även:

Steve Peers, Statewatch: The NS and ME Opinions -The Death of "Mutual Trust"? (direktlänk pdf-fil)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110915:

Medicinsk åldersutredning får inte företas mot den asylsökandes vilja

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En ensamkommande pojke accepterades som minderårig av Migrationsverket men fick avslag i asylärendet. Migrationsdomstolen hade kallat till muntlig förhandling om pojkens överklagande när Migrationsverket begärde anstånd för att företa en åldersundersökning med röntgen. Domstolen ställde in förhandlingen trots att den sökande motsatt sig åldersutredningen. Detta beslut har nu Migrationsöverdomstolen rivit upp, med motivering att en medicinsk undersökning inte utan stöd i lagen får företas mot någons vlija. (Migrationsverkets rätt att bestämma ålder kommenteras inte.) Ett kammarrättsråd är skiljaktigt eftersom hon menar att domstolen bara beslutat om anstånd, vilket inte kan överklagas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Migrationsverkets och domstolens hantering av språkanalys underkändes

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man uppgav att han var från Somalia men fick avslag efter språkanalys. Enligt analysen talade mannen swahili som man gör i Kenya och kunde inte svara på kunskapsfrågorna. Analytikern kom själv från Kenya. I en inlaga hävdade mannen att testet inte ens utförts på swahili utan på bajuni, och att alla svar var korrekta. Migrationsverket bemötte inte detta. Migrationsdomstolen ansåg analysen undermålig och gav mannen uppehållstillstånd som somalier. Rådmannen röstade emot. Migrationöverdomstolen slår fast att om domstolen underkände språkanalysen så borde en ny utredning ha gjorts. Även Migrationsverket handlade ärendet fel genom att inte utreda mannens invändningar. Målet återförvisas till Migrationsverket (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Kvinna och dotter får stanna efter krav om utlämning från Vitryssland

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Vitryssland sökte asyl tillsammans med sin dåvarande sambo och deras dotter efter att ha varit häktad under förnedrande förhållanden, utsatts för övergrepp och skulle ställas inför militärdomstol. Familjen skulle överföras till Polen men höll sig undan tills de fick söka asyl på nytt. Senare har Vitryssland begärt kvinnan utlämnad för olaga spritförsäljning. Hon menar att detta är en falsk anklagelse, och att förföljelsen är politisk. Migrationsverket tror inte på kvinnan, bl.a. för att hon lämnat landet med äkta pass. Enligt domstolen finns ingen anledning att misstro berättelsen om fängslande och tortyr, som styrkts av intyg från tortyrexpertis och dotterns berättelse. Att döma av den information som finns om Vitryssland riskerar hon att utsättas på nytt. Kvinnan och dottern beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Tolvårig apatisk flicka får uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från en f.d. sovjetrepublik sökte skydd tillsammans sina barn. Maken hade blivit utvisad till en grannrepublik på grund av sin politiska aktivitet. Under tiden utsattes kvinnan för förföljelse. Migrationsverket trodde inte på berättelsen, eftersom den etniska minoritet kvinnan tillhör inte är särskilt utsatt, enligt verkets information. I samband med avslaget bröt Migrationsverket sekretessen så att information om vad kvinnan råkat ut för spreds till obehöriga. Detta drabbade familjen och dottern insjuknade i ett allvarligt uppgivenhetssyndrom. Domstolen anser inte att familjen har skyddsbehov. Men dottern, som nu sondmatas, är i behov av långvariga vårdinsatser i en miljö som ger trygghet och hopp. Verkställighet av utvisningen skulle vara en allvarlig risk för hennes liv och hälsa. Flickan och familjen får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Beslut om snabbprocedur behöver inte kunna överklagas

Beslut från EU-domstolen: En person från Mauretanien som sökte asyl i Luxemburg fick beslut om att ärendet skulle avgöras med förenklad procedur. Frågan om proceduren kunde inte överklagas. Domstolen vände sig till EU-domstolen för att få besked om detta strider mot EU:s asylprocedurdirektiv. EU-domstolen har nu svarat att det inte strider mot direktivet. Rätten att överklaga gäller asylärendet. Däremot skall den procedur som väljs vara förenlig med direktivet, men EU-domstolen hade inga invändningar mot Luxemburgs snabbprocedur.

Ett längre referat av beslutet har publicerats av Migrationsverket

Migrationsverkets referat med länk till EU-domstolens beslut

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110830:

Fel mailadress inget skäl att få förlängd tid för överklagande

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag på asylansökan i migrationsdomstol mailade sitt ombud att han ville överklaga. Men han använde fel mailadress och ombudet missade därför tidsgränsen för överklagande. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att detta inte är skäl nog för att ge extra tid. Överklagandet ska avvisas som för sent inkommet. (Källor infoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Uppehållstillstånd ska inte dras in utan att de berörda fått yttra sig

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna fick tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin man. Innan hon rest till Sverige tog mannens son kontakt med Migrationsverket och sa att relationen upphört. Migrationsverket återkallade uppehållstillståndet utan att låta någon av makarna yttra sig. Ett ytterligare samtal från sonen om att kvinnans resa bara var försenad antecknades inte. Migrationsdomstol godkände återkallelsen men Migrationsöverdomstolen slår nu fast att det var fel att fatta beslut om återkallelse utan att de berörda fått yttra sig. Det finns möjlighet enligt lagen att inte kommunicera med en person som befinner sig utanför Sverige, men det undantaget är avsett för personer som flyttat härifrån och inte har en känd adress. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8242-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Nyfött barn utan pass får permanent uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Irak med permanent uppehållstillstånd i Sverige hälsade på sin man som studerar i Storbritannien. Maken har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till kvinnan. Under kvinnans besök i Storbritannien föddes parets barn. Migrationsverket nekade barnet uppehållstillstånd på grund av anknytning, eftersom tidsbegränsat tillstånd inte får ges till någon som saknar pass. Irakiska ambassaden i Storbritannien utfärdar inga pass. Migrationsdomstolen hänvisade till barnets bästa och beviljade permanent uppehållstillstånd. Detta kan ges utan pass. Domstolen kan dock inte utfärda främlingspass som behövs för inresa till Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Illegal vistelsetid räknas in för fjortonåring

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna kom till Sverige från Bolivia med sin sjuåriga dotter. De fick beslut om avvisning men höll sig undan tills beslutet var preskriberat. Kvinnan har anfört nya skäl om en hotbild från hemlandets militär som hon säger sig inte ha vågat berätta om tidigare. Varken Migrationsverket eller domstolen anser berättelsen trovärdig. Migrationsverket avslog ansökan med motivering att det är kvinnan som orsakat att avvisningen inte verkställts, och att det inte strider mot barnets bästa att följa med sin mor till hemlandet. Domstolen däremot anser att flickan, som nu är 14 år, inte har kunnat påverka situationen. Hon har fått en stark anknytning till Sverige under en period då barnets utveckling innebär en frigörelse från föräldrarna. Hon får permanent uppehållstillstånd, och därför får även mamman stanna. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110808:

Båda makarna ska delges beslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen. En familj omfattande kvinna, man och tre barn fick avslag av Migrationsverket. Mannen delgavs beslutet vid personligt besök, men hustrun var sjuk. Mannen hade inte fullmakt som kvinnans ombud. Migrationsöverdomstolen avgör nu att kvinnan inte blivit delgiven och därmed inte heller barnen, eftersom föräldrarna bara kan företräda barnen tillsammans. Delgivning kan bara ske personligen eller till ombud med fullmakt. Därför återställs den försuttna tiden. Kvinnan och barnen får möjlighet att överklaga på nytt. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110801:

Ingen ny överklagningstid då överklagandet sänts till fel ställe på sista dagen

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag på asylansökan av migrationsdomstol ville överklaga till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet sändes dock till Migrationsverket istället för till migrationsdomstolen. Det avsändes med fax och post sista dagen innan överklagningstiden gick ut. När det fyra dagar senare nådde fram till domstolen avvisades det som för sent inkommet. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att den sökande inte får någon ny chans. Ny överklagningstid kan man bara få om överklagandet som hamnat fel avsänts i så god tid att det finns en möjlighet för myndigheten att vidarebefordra det till rätt instans innan tiden går ut. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Välkända sikher får inte utvisas från Schweiz

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En grupp oppositionella sikher från Indien deltog i en flygplanskapning 1984. De greps efter landning i Pakistan och dömdes där till dödsstraff, vilket senare ändrades till livstidsstraff. De frigavs efter amnesti och begav sig till Schweiz, där de levt sedan 1995. I Schweiz har de varit politiskt och religiöst aktiva; bland annat med uppbygget av ett sikhiskt tempel. Efter en mycket utdragen asylprocedur fick de slutligt beslut om utvisning från Schweiz 2007. Schweiz hävdar att förhållandena ändrats i Indien, sikher förföljs inte på samma sätt, terroristlagen är avskaffad och männen kan inte visa att de fortfarande skulle hotas av tortyr eller dödsstraff. Männen hävdar att de fortfarande är välkända och betraktas som separatister. De har kunnat visa att de varit eftersökta så sent som 2005 och att personer med liknande bakgrund har gripits omedelbart efter återvändande. CAT anser att de har visat att de riskerar att gripas och utsättas för tortyr i Indien. Schweiz får följaktligen inte utvisa dem.

Communication No. 336/2008

Hämta dokumentet genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Oregistrerad bidoon från Kuwait förklaras som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En man från Kuwait flydde för att undvika att gripas efter att ha skrivit slagord på väggarna. Mannen är bidoon, en grupp som normalt inte tillåts registrera sig i Kuwait och som även förbjuds att arbeta, gå i skola eller få sjukvård. Så allvarlig diskriminering likställs med förföljelse men Migrationsverket avslog ansökan för att mannens handlingar var av så dålig kvalitet att de enligt verket inte visade någonting. Verket menade också att han - om han var bidoon - inte skulle ha haft råd att anlita en smugglare och ifrågasatte berättelsen på flera punkter. Inför domstolen avslöjade mannen att han också utsatts för förnedrande övergrepp av polis. Migrationsdomstolen konstaterar att mannens "bidoonkort" stämmer med hur de brukar se ut och beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110725:

Rättsligt ställningstagande om förlängning av arbetstillstånd

Migrationsverkets rättschef har antagit ett ställningstagande om hanteringen av uppehållstillstånd på grund av arbete. Med nuvarande lagstiftning kan en asylsökande som har ett arbete på vissa villkor få uppehållstillstånd på grund av arbetet om han eller hon söker inom två veckor efter att han eller hon fått slutligt avslag på asylansökan. Men lagen innehåller ingen uttrycklig regel som tillåter att arbets- och uppehållstillståndet senare förlängs utan att personen lämnar Sverige.

Lagen innehåller också en möjlighet att söka arbetstillstånd från utlandet även om man har fått avslag på asylansökan. Men det finns ingen regel som hindrar att det gamla utvisningsbeslutet verkställs om arbets- och uppehållstillståndet löper ut innan den arbetande hunnit få beslut om förlängning.

Det nya ställningstagandet innebär att Migrationsverket "i avvaktan på vägledning från överinstans eller lagstiftare" ska tillämpa paragraferna om förstagångstillstånd på grund av arbete analogt vid förlängning, så att personer som redan fått arbetstillstånd inte i onödan ska tvingas lämna landet.

Det kommer att bli en avvägningsfråga hur sent en fråga om förlänging kan komma in utan att utvisningsbeslutet ska bli verkställbart. I sådana fall kommer den nya ansökan att behandlas som en fråga om verkställighetshinder, vilket ger betydligt sämre utsikter till bifall.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Tidigare torterad homosexuell hindu ska inte utvisas till Bangladesh

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En politiskt aktiv man från Bangladesh förföljdes av polisen och anhängare till det då dominerande partiet BNP. Under 2004 greps han och torterades på flera sätt då han vägrade erkänna falska anklagelser. Mannen är hindu, vilket är en minoritetsreligion i Bangladesh och dessutom homosexuell vilket kan bestraffas med livstids fängelse. Mannen fick avslag på asylansökan i Sverige eftersom hans politiska aktivitet ansågs ha legat på en låg nivå. Varken homosexualitet eller religionstillhörighet ansågs leda till förföljelse. CAT väger samman den medicinska dokumentationen som visar att mannen torterats, hans tidigare politiska aktivitet och det faktum att han är homosexuell och hindu och finner att han löper en personlig risk att utsättas för tortyr om han återsänds till Bangladesh. Sverige får alltså inte verkställa utvisningen. Migrationsverket påpekar i sin kommentar att fallet är så udda att man inte kan dra någon generell siutsats av beslutet.

Hämta CAT-beslutet och Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Förföljd kvinna från kristen församling skall inte återsändas till Kongo

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En kvinna arbetade för pastorn i en radikal kristen församling i Kongo DRC. Pastorn som vägrade följa regimens anvisningar arresterades och dog strax därefter på grund av den behandling han utsatts för. Senare greps kvinnan och hölls fängslad i fem månader. Hon uppger att hon blivit torterad och utsatt för upprepade våldtäkter men fick hjälp att fly. I Sverige har hennes berättelse ifrågasatts framför allt på grund av att hon inte kunnat skaffa några id-handlingar eller dokumentation som stöder uppgifterna om församlingen eller flykten trots att hennes föräldrar ska finnas i landet. CAT däremot anser att hennes berättelse stämmer med landinformationen, bl.a. beträffande sexuellt våld i Kongo, och att det finns skäl att tro att kvinnan riskerar tortyr om hon återsänds. Sverige får därför inte verkställa utvisningen. Migrationsverket skriver i en kommentar att CAT:s motivering är "vag" och inte kan användas för generella slutsatser.

Hämta CAT-beslutet och Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Europadomstolen släpper fall om överföring av minderårig till Italien

En minderårig pojke från Somalia flydde från hemlandet och hamnade i Italien. Han registrerades som asylsökande men fick ingen hjälp. Han har levt på gatan, omväxlande fått mat av hjälporganisationer, arbetat enbart för mat eller gått hungrig. När han erbjöds hjälpa till med knarksmuggling tog han sig till en annan italiensk stad för att slippa undan. Han gick till polisen men fick bara stryk. Till slut tog han sig vidare till Finland, där han fick beslut om överföring till Italien enligt Dublinförordningen. Europadomstolen beslöt att ta upp fallet och Finlands ombad att inte verkställa överföringen tills vidare. Nu har Finland istället beslutat att behandla pojkens asylansökan. Därmed släpper Europadomstolen fallet.

Läs beslutet i sin helhet

<< INNEHÅLL
Armenisk oppositionell får flyktingstatus efter trakasserier

Beslut från migrationsdomstol: En man som tillhörde oppositionen i Armenien anmälde valfusk till myndigheterna och deltog i demonstrationer efter valet 2008. Därefter trakasserades han av myndigheterna på olika sätt, bland annat genom orimliga skadeståndsanspråk och beslag. Vid ett gripande sattes familjens bil i brand, ett barn skadades och hustrun drabbades av missfall. Efter att mannen försökt polisanmäla händelsen utsattes han för ytterligare misshandel. Familjen flydde till Georgien men tvingades återvända för att få sjukvård till ett barn. Mannen är efterlyst. Trots omfattande dokumentation fick familjen avslag. Migrationsverket ansåg att de armeniska myndigheternas åtgärder var rimliga. Den synen delas inte av migrationsdomstolen som beviljar flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Oenig domstol ger uppehållstillstånd till dövstumma romer

Beslut från migrationsdomstol: En romsk familj från Serbien fick avslag med omedelbar verkställighet trots att de är dövstumma. Familjemedlemmarna har flera gånger misshandlats och hotats till livet, mannen även av polis. Barnen har misshandlats och kränkts i skolan. Efter asylansökan har tillkommit att modern drabbats av en slags giftstruma som kan vara livsfarlig utan behandling. Enligt Migrationsverket är skolor och sjukvård öppna för alla medborgare i Serbien, och familjen kan få skydd av myndigheterna, även mot övergrepp av enskilda poliser. Migrationsdomstolens rådman har samma uppfattning, men blev nedröstad av nämndemännen. Familjen beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen är enig om att Migrationsverket inte borde ha fattat beslut om utvisning med omedelbar verkställighet i ett så komplicerat fall. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
En av flera hustrur kan få uppehållstillstånd

Beslut från migrationdomstol: En kvinna från Pakistan sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken i Sverige, tillsammans med parets två år gamla dotter. Migrationsverket beviljade tillstånd för barnet, men inte för modern. Motiveringen var att mannen har ytterligare två hustrur i hemlandet. I sitt överklagande påpekar kvinnan att det är orimligt att dottern ensam ska flytta till pappan. Maken kan inte skilja sig från de andra kvinnorna eftersom detta skulle vara mycket skamligt för dem och deras barn, de skulle inte respekteras av någon. Migrationsdomstolen accepterar argumentet och påpekar att även om uppehållstillstånd inte får ges om maken bor ihop med någon annan i Sverige, så ska det inte automatiskt nekas på grund av månggifte. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Domstol ger uppehållstillstånd till spädbarn efter "obegripligt" avslag

Beslut från migrationsdomstol: En familj från Irak fick stanna i Sverige som skyddsbehövande. Senare reste kvinnan till Syrien till sin moders dödsbädd. Kvinnan, som var gravid, blev sjuk och lades in på sjukhus. Där födde hon en flicka. När de skulle återvända till Sverige ansökte hon om uppehållstillstånd och främlingspass för babyn. Migrationsverket avslog med motivering att barnet inte hade giltigt pass. Enligt Migrationsverket kan flickan få pass om hon reser till Irak tillsammans med sin far. Detta är enligt Migrationsdomstolen inte rimligt eftersom fadern har skyddsbehov gentemot Irak. Domstolen konstaterar att kvinnan bevisligen var höggravid när hon lämnade Sverige och har födelsecertifikat från sjukhuset i Damaskus. Enligt domstolen är dotterns identitet helt klarlagd och Migrationsverkets bedömning "framstår som obegriplig". Domstolen kan inte utfärda främlingspass, men eftersom flickan beviljas permanent uppehållstillstånd kan undantag göras från kravet på pass för inresan. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Domstolen får inte upphäva utvisning utan att ge uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En ung man från Afghanistan sökte asyl på nytt efter att utvisningbeslut preskriberats. Migrationsverket lät ambassaden i Afghanistan visa ett fotografi på honom i hans hemby. Grannarna identifierade fotot som en annan person. Mannens identitet, som tidigare accepterats, ifrågasattes nu. De id-handlingar för sig själv, far och farfar som han lämnat in, godkändes inte. Migrationsverket trodde på att han kom från Ghazni där det råder väpnad konflikt men ansåg att han kunde klara sig i Kabul. Migrationsdomstolen bedömde internflyktsalternativet som orimllgt eftersom den unge mannen inte har något nätverk i Kabul och upphävde utvisningen. Samtidigt kunde han enligt domstolen inte beviljas uppehållstillstånd eftersom han inte gjort sin identitet sannolik. Migrationsöverdomstolen påpekar att det är orimligt att mannen varken får uppehållstillstånd eller utvisningsbeslut. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Sexåring född i Sverige får stanna trots att familjen levt gömd

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från Ryssland flydde då mannen kommit i konflikt med myndigheterna och förföljts av tjetjener efter militärtjänstgöring i Tjetjenien och därefter vägrat inställelse till Ossetien. De kom till Sverige 2004 och fick en dotter här 2005. Efter avslag höll de sig undan och har sökt på nytt efter preskription. Migrationsverket avslog eftersom det berodde på makarna själva att utvisningen inte verkställts. Kvinnan lider av posttraumatiskt stressyndrom och svår migrän. Dottern har anpassat sig genom daghem mm och talar svenska, men uppvisar beteendestörningar och befaras vara på väg in i apati. Migrationsdomstolen anser att dottern ska få tillgodoräkna sig även den illegala vistelsen, som hon inte har ansvar för. Domstolen väger in att flickans psykosociala utveckling kan skadas genom att modern saknar omsorgsförmåga medan fadern riskerar fängelsestraff i hemlandet. Flickan beviljas uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter och därmed även föräldrarna. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Dagbidrag ska sättas ned bara om den asylsökande konkret nekar medverka

Beslut från kammarrätt: En ung man som fått beslut om utvisning kom till samtalen om återvändande, men sa att han inte ville medverka. Han bor öppet i ungdomsboende. Migrationsverket satte ned hans dagbidrag och detta godkändes av förvaltningsrätten. Kammarrätten i Jönköping däremot konstaterar att dagbidraget kan sättas ned "om en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas". I det här fallet hade Migrationsverket inte ålagt mannen något konkret som han vägrat göra och därför ska han fortfarande få fullt bidrag. (Källor FARR och kammarrätten i Jönköping)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110709:

Offentligt biträde ska delges beslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna fick avslag på asylansökan och delgavs beslutet vid samtal. Först några veckor senare fick ombudet reda på beslutet, då han tog kontakt med Migrationsverket. Då hade överklagningstiden gått ut. Migrationsöverdomstolen slår fast att ett fel begåtts då ombudet inte delgivits, och personen får ny tid att överklaga. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Förvarstagande kan fortgå trots giftermål med EU-medborgare

Beslut från Migrationsöverdomstolen. En asylsökande som tagits i förvar för utvisning åberopade uppehållsrätt, eftersom han gift sig med en EU-medborgare. Migrationsverket ifrågasatte makans uppehållsrätt och avslog. Mannen överklagade både frågan om uppehållsrätt och förvarstagandet. Migrationsdomstolen återvisade målet om uppehållsrätt. Samtidigt upphävde domstolen förvarsbeslutet. Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att det fortfarande fanns ett verkställbart utvisningsbeslut. Eftersom Migrationsverket inte hade beslutat om inhibition, skulle domstolen i målet om förvar bara ha tagit ställning till om det fanns risk för att mannen skulle hålla sig undan.

Av domen framgår att ett förvarstagande i vissa fall kan fortsätta även om verkställigheten har inhiberats, beroende på skälet för inhibitionen.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8189-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Europadomstolen accepterar inte utvisning till Somalia trots brottslighet

Europadomstolen har slagit fast att det skulle bryta mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att verkställa utvisning av två män från Storbritannien till Somalia, trots att båda hade fällts för grova brott. Domstolen erinrar om att förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är absolut. Detta leder till att en person som inte kan förväntas få skydd på hög nivå i Mogadishu ska inte utvisas dit. Beträffande internflykt sägs att även om personen har nära familjeband i ett lugnare område så kan den som inte varit i Somalia på lång tid riskera att straffas beroende på dålig kännedom om de nuvarande religiösa reglerna. Misshandel, piskning, stening eller amputering kan bli följden. Även förhållandena i flyktingläger i Somalia innebär behandling i strid med Europakonventionen, enligt domstolen.

Domen har senare även publicerats av Migrationsverket tillsammans med en kommentar.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Läs domen i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Modern bör inte utvisas från två döttrar enligt Europadomstolen

En kvinna från Dominikanska republiken utvisades från Norge efter att ha dömts för stöld. Trots återreseförbud återkom hon efter fyra månader under ett annat namn. Hon gifte sig och arbetade som hårfrisörska. Senare gifte hon om sig och fick två döttrar. Myndigheterna fick genom tips reda på att hon varit i Norge under annan identitet och hon fick beslut om utvisning. Europadomstolen anser att utvisningsbeslutet med ett nytt återreseförbud om två år är rimligt i förhållande till kvinnan, trots att hon skulle tvingas skiljas från sina döttrar, som nu är 8 och 9 år. Trots detta kommer domstolen fram till att utvisningen skulle strida mot döttrarnas rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Två av ledamöterna är oeniga. De anser att utvisningen är välavvägd även i förhållande till döttrarna, eftersom fadern är en god vårdnadshavare och med dagens teknik skulle kunna hålla bättre kontakt med modern än om hon exempelvis hade dömts till fängelse.

Domen har senare även publicerats av Migrationsverket tillsammans med en kommentar.

Hämta pressmeddelande i pdf-format

Läs domen i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Nämndemän beslutar att frånskild kvinna slipper återvända till Syrien

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som skilt sig från sin man efter hot och misshandel, var även i konflikt med sin familj i Syrien. Hennes mor ansåg att hon dragit vanära över familjen. Kvinnan hävdade att hon inte har något skydd och att de två tonåriga barnen kan tas ifrån henne. Migrationsverket ansåg det inte visat att hon inte kan få skydd i Syrien, bland annat för att hon bott kvar en period efter skilsmässan. Migrationsdomstolens majoritet däremot anser att hennes situation i Syrien utan manligt nätverk, tillsammans med barnens anknytning till Sverige och det försämrade säkerhetsläget i Syrien utgör synnerligen ömmande omständigheter för uppehållstillstånd. Rådmannen ville avslå överklagandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Rådgivare till Saddam-minister utesluts inte från flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En man från Irak som varit rådgivare till försvarsministern under Saddam Husseins regim i Irak sökte asyl i Sverige. Migrationsverket fann att han riskerade förföljelse, men utvisade hoom ändå med motiveringen att han haft en sådan roll att han ska vara utesluten från flyktingstatus. Migrationsdomstolen anser att man enligt EU-rätten måste kunna visa att personen är individuellt ansvarig för grova brott och att bevisningen ska hålla för att väcka åtal i enlighet med internationell standard. Eftersom någon sådan bevisning inte fanns beviljades mannen uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110627:

Åberopade asylskäl ska utredas även om målet gäller anknytning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Syrien ansökte på svenska ambassaden i Oslo om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru i Sverige. Migrationsverket avslog med hänvisning till att ärendet behöver utredas närmare för att utesluta skenäktenskap, en utredning som inte gjorts i Norge. Mannen överklagade och tog då även upp skyddsskäl gentemot hemlandet. Migrationsdomstolen återvisade ärendet till Migrationsverket för den närmare utredningen av äktenskapet. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att migrationsdomstolen först borde ha tagit ställning till mannens skyddsbehov. Ärendet går därmed tillbaka till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Mål om hedersrelaterat våld i Syrien är inte av "enkel beskaffenhet"

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Syrien fick avslag först av Migrationsverket och därefter av migrationsdomstol. Beslutet togs utan muntlig förhandling och av en ensam domare, trots att målet gällde hedersrelaterat våld och möjligheten att få skydd av myndigheterna i Syrien. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta inte kan vara ett mål av så enkel beskaffenhet att det kan avgöras utan nämndemän. Målet återvisas till domstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Ny prövning kan begäras även om verkställighet är inställd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som hade ett utvisningsbeslut påtalade verkställighetshinder och begärde ny prövning. Mannen hade också vänt sig till Europadomstolen. Europadomstolen uppmanade Migrationsverket att ställa in utvisningen tills vidare. Migrationsverket gjorde det, det vill säga att mannen fick inhibition. Däremot fick han ingen ny prövning. Mannen överklagade, men migrationsdomstolen tog inte ställning, eftersom domstolen ansåg att det inte går att begära ny prövning om verkställigheten är inhiberad. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var fel. Så länge det finns ett gällande utvisningsbeslut kan man begära ny prövning. Ärendet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer 1614-11.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Fristadsförfattare bör ges uppehållstillstånd som fria yrkesutövare

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående författare som bjudits in av svenska PEN och en kommun. Enligt nuvarande praxis beviljas uppehållstillstånd för besök. Författarna får inte arbeta och vistelsen kan inte förlängas. Författaren kan söka asyl, men det finns inga särskilda garantier för asyl till just denna grupp. I det nya ställningstagandet påpekas att det finns en paragraf om uppehållstillstånd för den som har sin försörjning ordnad (till exempel som egenföretagare eller fri yrkesutövare) som bör användas istället för besök. Med ett uppehållstillstånd på den grunden kan författaren utöva sitt yrke. Tillståndet kan förlängas och permanentas om författaren kan försörja sig eller har fått annan anknytning till Sverige. Om författaren får andra uppdrag kan arbetstillstånd sökas.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Tjeckien utvisade utan asylprövning

Beslut från Europadomstolen: Två män flydde från Guinea, där de varit politiskt aktiva i opposition till myndigheterna på olika sätt. De sökte asyl i Tjeckien, men fick avslag för att de varit i Portugal, som ansågs som ett säkert land. Deras utvisning verkställdes utan förvarning och de sändes direkt till Guinea. Europadomstolen slår fast att det var ett brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att utvisa dem till Guinea där de riskerade tortyr eller omänsklig behandling eller bestraffning, detta utan att deras skäl gentemot Guinea hade prövats över huvud taget. De hade inte haft tillgång till ett effektivt rättsmedel i Tjeckien. En av männen befinner sig nu i Saudiarabien, den andre är försvunnen sedan deportationen.

Hämta pressmeddelande

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Migrationsverket förklarar identitetskraven

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande där kraven på styrkt identitet respektive sannolik identitet förklaras. Det framgår också i vilken ordning Migrationsverket ska ta ställning till de olika kraven. Syftet är att klargöra vilka beviskrav som gäller vid olika grunder för uppehållstillstånd. Ställningstagandet innehåller bland annat information om hur kraven skiljer sig vid beviljande av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och av andra skäl och skillnaden mellan kraven för att vistas och för att resa in i Sverige. Frågan om vilka situationer där främlingspass kan beviljas tas också upp.

Av ställningstagandet framgår ingen öppning för de familjer som nekas återförening därför att de familjemedlemmar som befinner sig utanför Sverige inte har möjlighet att skaffa hemlandspass.

För familjemedlemmar som redan befinner sig i Sverige kan det i undantagsfall vara tillräckligt att göra sin identitet sannolik om saken prövas i grundärendet, före slutligt beslut om uppehållstillstånd. I verkställighetsärenden, alltså om familjeanknytningen kommer upp efter utvisningsbeslut går det i princip inte. Men ställningstagandet öppnar för att man i sådana fall kan använda undantaget för "annan särskild anledning" i paragrafen om verkställighetshinder, till exempel om konsekvenserna av utvisningsbeslutet visar sig "oacceptabla".

Ett ärende om undantag från skyldigheten att lämna Sverige för familjeåterförening ligger just nu hos Migrationsöverdomstolen. Migrationsverkets ställningstagande är skrivet i avvaktan på det målet.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110617:

Skrivelse från utomstående räknas inte som överklagande

Beslut från Migrationsöverdomstolen. En familj fick beslut om överföring enligt Dublinförordningen. Beslutet överklagades och slogs fast av domstol. Senare inkom en skrivelse på albanska undertecknad av en person som intygade att familjemedlemmarna bott hos honom en fyramånadersperiod tidigare under året. Migrationsverket översände den som ett överklagande men Migrationsöverdomstolen anser inte att skrivelsen kan ses som ett överklagande och påpekar att den inte skickats in av den sökande. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Begärd översättning skulle ha inväntats innan domstolen fattade beslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En domstol begärde in ett förtydligande från en sökande inför behandlingen av ett överklagande. Den sökande inkom med ett svar på sitt språk varefter domstolen skickade svaret till översättning. Därefter fattades beslut innan översättningen var klar, och ingen åtgärd vidtogs när brevet väl kom. Migrationsöverdomstolen anser att bristerna i handläggningen är så allvarliga att domen upphävs och målet återgår till Migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm.)

<< INNEHÅLL
Ingen ny prövning om hindret gäller ett av flera länder dit verkställighet kan ske

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som kom från Etiopien men flyttat till Eritrea och var medborgare där fick beslut om utvisning som enligt Migrationsverket kunde verkställas endera till Etiopien eller Eritrea. När beslutet vunnit laga kraft påtalade kvinnan verkställighetshinder gentemot Eritrea på grund av att hon lämnat landet illegalt. Detta beviljades dock inte eftersom hon fortfarande kunde utvisas till Etiopien. Saken hamnade så småningom i Migrationsöverdomstolen som slår fast att ny prövning inte ska beviljas om det finns ett annat land som utvisningen kan verkställas till.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM10190-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas LIfos

<< INNEHÅLL
Endast skäl som rör skyddsbehov kan överklagas vid verkställighetshinder

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Uzbekistan som ursrpungligen ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en dotter som hon besökte, påtalade verkställighetshinder efter att hon fått slutligt avslag. Eftersom hon då åberopade skyddsbehov fick hon en ny prövning. Hon fick avslag igen och överklagade, men domstolen prövade då inte de skäl som gällde hennes hälsotillstånd och andra ömmande omständigheter. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var riktigt. Endast skäl som rör skyddsbehov kan överklagas då en ny prövning beviljats enligt Utlänningslagens paragraf 12:19.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8314-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas LIfos

<< INNEHÅLL
Europadomstolen kräver att Danmark låter barn återförenas med familj

Beslut från Europadomstolen: En somalisk flicka som bott lagligt med sin familj i Danmark sedan sju års ålder, tvingades som femtonåring återvända till Kenya för att ta hand om sin mormor i ett flyktingläger. Två år senare ansökte hon om att få komma tillbaka till sina föräldrar, men Danmark hade då sänkt åldersgränsen för familjeåterförening till 15 år. Hon reste in illegalt i Danmark men fick beslut om utvisning för att hon inte hade uppehållstillstånd. Europadomstolen slår fast att Danmark brutit mot Europakonventionens artikel 8 om familjens enhet.

Hämta utförligt pressmeddelande (direkt länk till pdf)

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Ansökan om hemlandspass leder till att flyktingstatus dras in

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Irak som fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting och fått resedokument, skaffade senare ett giltigt irakiskt pass med hjälp av sin far, för att kunna resa till ett grannland till Irak för sitt giftermål. Efter resan lämnade han in passet till Migrationsverket. Verket återkallade mannens flyktingstatus. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var rätt. Om en person begär pass enbart på svenska myndigheters begäran, till exempel för att kunna bli svensk medborgare, ska flyktingstatus inte dras in. Men i det här fallet begärde mannen själv ett pass och det räknas normalt som att han använt sig av hemlandets skydd. Han har inte visat att han inte kunnat resa med det svenska resedokumentet. /Rubriken rättad 11-10-04. Stod "ansökan om främlingspass", skall vara "ansökan om hemlandspass"./

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM5495-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas LIfos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110607:

Ovisshet om muntlig förhandling får inte bestå hur länge som helst

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En familj som överklagat avslag från Migrationsverket begärde muntlig förhandling men fick besked att de skulle slutföra talan och att domstolen skulle pröva frågan om muntlighet senare. Ett år senare avslogs yrkandet om muntlighet. Trots det vägdes trovärdighetsaspekter in när domstolen avslog överklagandet. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att de sökande fått sväva i ovisshet för länge om hur proceduren skulle fortlöpa, och dessutom att förhandlingen borde ha varit muntlig. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Nyfödd pojke får avslag på grund av att han saknar pass

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som inte hade uppehållstillstånd i Sverige hade flyttat ihop med en man här och blev gravid. Hon fick besked att hon måste söka uppehållstillstånd från utlandet och paret reste till Belgien. Behandlingen av ansökan drog ut på tiden och när förlossningen närmade sig återvände kvinnan till Sverige. Migrationsverket avslog ansökningarna, men migrationsdomstolen ansåg att uppehållstillstånd kunde ges i Sverige trots att kvinnan levt illegalt och haft fel identitet. Även det nyfödda barnet fick ett tillstånd, tidsbegränsat i enlighet med giltidghetstiden för mammans pass. /Se Asylnytt 10-09-06/. Nu upphävs beslutet av Migrationsöverdomstolen. Barnet borde inte ha fått tillstånd efter-som han inte hade ansökt och tidsbegränsat tillstånd inte får ges till någon som inte har pass. Dessutom var det hans egen anknytning till pappan som borde ha prövats. Ärendet återvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket med en kommentar. Migrationsverket påpekar bland annat att uppehållstillstånd för eget barn normalt är permanent från början.

Hämta domen och läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Oenig Europadomstol accepterar utvisning av f.d. "tamilsk tiger" till Sri Lanka

En man från Sri Lanka sökte asyl i Storbritannien år 2000. Han hade varit medlem av de tamilska tigrarna, lämnat organisationen men ändå fängslats och torterats. Han sökte asyl i flera omgångar men fick avslag, bl.a. med motivering att regimen i hemlandet inte skulle ha intresse av honom. Europadomstolen finner, efter genomgång av ett antal landrapporter, att tamiler som grupp inte har behov av skydd. I det enskilda fallet kritiseras Storbritannien för att mannens tillhörighet till LTTE och tortyrskador ifrågasatts utan skäl. Europadomstolens majoritet tror ändå inte att mannen kommer att uppmärksammas i hemlandet om han återvänder. Två av ledamöterna har lämnat en skarpt formulerad reservation där det bl.a. påpekas att man inte får lita på att en person som återsänds har tur, särskilt inte när en felaktig bedömning innebär fara för livet. (Application no. 41178/08)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Misshandlad kvinna återfick uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Vietnam misshandlades av sin svenske make och hjälptes från hemmet av polis. Mannen skrev till Migrationsverket att kvinnan försvunnit, varefter hennes uppehållstillstånd drogs in. Det finns omfattande dokumentation av kvinnans skador mm. Migrationsdomstolen beslutar nu att det inte fanns fog för att dra in uppehållstillståndet eftersom förhållandet upphört på grund av våld och kränkningar. Migrationsverket hade följt ett beslut från Migrationsöverdomstolen som innebär att det bara är vid förnyande av uppehållstillstånd som sådana hänsyn ska tas. Men migrationsdomstolen citerar lagens förarbeten där det nämns att hänsyn till våld i förhållandet ska tas även vid återkallelse. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110526:

Återvisning kan inte överklagas till Migrationsöverdomstolen

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Somalia och hennes barn ansökte om återförening med maken/fadern i Sverige. De fick avslag på grund av att de inte kunde styrka sina identiteter. Migrationsdomstolen ansåg att saken inte var tillräckligt utredd och återvisade ärendet till Migrationsverket. Kvinnan överklagade. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att återvisningen inte var ett beslut som gick familjen emot och det får därför inte överklagas. (Källor InfoTorg Juridik och Kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Journalist från Bangladesh utvisas trots regimkritik i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En journalist från Bangladesh som redan uppmärksammats i svenska medier har nu fått avslag i domstol. Mannen hade hotats på grund av att han skrivit om korruption i hemlandet. Han kom till Sverige 2004, men som student. Då studierna inte kunde förlängas sökte han asyl. Under tiden i Sverige har han drivit två regimkritiska bloggar och deltagit i demonstrationer och hävdar att han riskerar förföljelse i hemlandet. Domstolen lägger stor vikt vid att han inte redan 2004 uppgav sina skyddsskäl eller att han levt gömd i hemlandet. Dessutom anser domstolen att det råder yttrandefrihet i Bangladesh. Att medier i Bangladesh skrivit om en demonstration i Uppsala anses tala för detta. En av nämndemännen var skiljaktig och ville ge asyl. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Oenig domstol ger uppehållstillstånd åt konvertiter från Iran

Beslut från migrationsdomstol: En familj från Iran sökte asyl efter att mannen hotats och misshandlats efter att han börjat besöka ett kristet samfund. Alla i familjen trakasserades och de utsattes för en våldsam husundersökning. Även kvinnan uppskattade kristendomen och båda makarna har formellt konverterat i Sverige. De hävdar att de riskerar förföljelse och dödsstraff i Iran. Deras trovärdighet ifrågasätts bl.a. för att de fått pass i Iran och lämnat landet legalt, samtidigt som de hävdar att mannen fått kallelse till myndigheterna. Nämndemännen i domstolen accepterar förklaringen att de fått pass innan efterlysning hunnit ske. Rådmannen vill avslå, men majoriteten beslutar om uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110516:

Politiskt beslut krävs för att förändra passkravet för familjeåterförening

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har nu behandlat ett av de många ärenden som återvisats till Migrationsverket efter att familjemedlemmar nekats återförening på grund av att de inte haft pass som kunnat styrka deras identitet. Migrationsdomstolen hade uttalat att frågan om uppehållstillstånd borde ha prövats först, och när rätt till uppehållstillstånd förelåg borde Migrationsverket ha utfärdat främlingspass.

MiÖD konstaterar att styrkt identitet visserligen inte är ett uttryckligt krav för uppehållstillstånd enligt lagen, men att det gäller som huvudregel, och att det dessutom finns stöd för det i EU-rätten. Enligt MiÖD är det bara i vissa undantagsfall som man kan frångå kravet på styrkt identitet - och tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljas från utlandet är inte ett av de undantagen. Dessutom slår MiÖD fast att identiteten ska prövas innan man går in på frågan om uppehållstillstånd. MiÖD säger att identiteten kan styrkas på annat sätt än med hemlandspass. Men eftersom det bara är Migrationsverket som kan utfärda främlingspass så borde migrationsdomstolen inte ha lagt sig i den saken.

Fallet återvisas till migrationsdomstolen, dvs att Migrationsverket inte behöver göra någon ny utredning.

I slutet av domen kommenterar Migrationsöverdomstolen att det är en sak för lagstiftaren/regeringen att ändra reglerna för främlingspass om de inte står i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner. (Källor FARR och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8325-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110509:

Begäran om muntlig bevisning för verkställighetshinder måste behandlas

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som påtalat verkställighetshinder och begärt ny prövning fick avslag. Då han överklagade begärde han att få lägga fram vissa nya omständigheter muntligt genom förhör av honom själv och ett vittne. Domstolen avslog överklagandet utan att kommentera detta. Migrationsöverdomstolen slår fast att migrationsdomstolen borde ha meddelat mannen sitt beslut om muntlighet separat, och givit honom tillfälle att komplettera sitt överklagande. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Dubbelt medborgarskap räcker inte för att maken ska få uppehållsrätt

Beslut från EU-domstolen: En kvinna som bor i Storbritannien gifte sig med en man från Jamaica. Eftersom makar till EU-medborgare som utnyttjat sin rörlighet inom EU har uppehållsrätt ansökte kvinnan om irländskt pass, vilket hon fick. Därefter ansökte paret om uppehållsdokument för maken. Storbritanniens myndigheter avslog begäran. Paret ansökte på nytt och Storbritannien vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. EU-domstolen har nu slagit fast att rörlighetsdirektivet inte är tillämpligt på en person som bott hela sitt liv i samma EU-land. Domstolen anser inte att situationen hindrar kvinnan att utöva sitt EU-medborgarskap (till skillnad från det fall då ett barn som var EU-medborgare skulle tvingas följa med sina föräldrar om dessa utvisades).

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Skild kvinna får stanna på grund av risken för social utstötning

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Iran fick uppehållstillstånd på grund av äktenskap. Makarna skilde sig innan kvinnan fått permanent uppehållstillstånd. Hon hade då varit fem år i Sverige lagligt och hade arbetat åtminstone delvis i två år. Detta räckte inte för att få stanna. Migrationsdomstolen håller med om detta, men väger in att kvinnan riskerar att bli socialt utstött i hemlandet, eftersom hon fortfarande är gift enligt iransk lag och inte har egna rättigheter. Även som skild riskerar hon utstötning. Kvinnan beviljas permanent uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Att vara kvar i ett EU-land efter utvisningsbeslut ska inte leda till fängelsestraff

Beslut från EU-domstolen: En person som befann sig i Italien trots utvisningsbeslut greps och dömdes till fängelse, i enlighet med italiensk lag. Italien har inte införlivat EU-direktivet om återvändande. Enligt direktivet kan den som ska utvisas tas i förvar om han eller hon inte återvänder frivilligt, men förvarstagandet ska ske enligt vissa regler och med syfte att verkställa utvisningen. Att döma den utvisade till fängelsestraff enbart för att han/hon är kvar i landet är inte i enlighet med direktivet. EU-domstolens beslut innebär att den italienska lagregeln inte får användas.

Ur Migrationsverkets kommentar:

"Enligt EU-domstolen kan ett sådant straff som den italienska lagen föreskriver strida mot direktivets mål att upprätta en effektiv politik för återsändande som ligger inom ramen för de mänskliga rättigheterna. Syftet med förvarsbestämmelserna i återvändandedirektivet är inte att straffa en person som inte lämnar landet inom ramen för den tidsfrist han eller hon har att återvända. Tvångsåtgärder enligt detta direktiv får endast användas i syfte att verkställa utvisningsbeslutet med beaktande av proportionalitetsprincipen, vilket bl.a. medför att verkställighetsarbetet ska genomföras med minsta möjliga tvång och frihetsberövandet ska ske under så kort tid som möjligt och bara bibehållas så länge verkställighetsarbetet fortsätter."

Migrationsverkets referat

Läs domen i sin helhet på svenska

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110428:

Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs

Som Asylnytt refererade 09-02-02 samt 09-03-23 så har EU-domstolen slagit fast som att om en överföring enligt Dublinförordningen ställs in i väntan på ett överklagande, så ska Sveriges tidsfrist om sex månader för att verkställa överföringen (18 månader om man håller sig undan) börja räknas på nytt den dag inhibitionen upphävs, om överklagandet inte bifalls. Migrationsverket har nu publicerat ett referat med länk till denna dom.

Läs mer i Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Överklagningstiden gick ut på grund av att ombudet inte fått beslutet

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett ensamkommande barn fick avslag. Beslutet delgavs honom och den gode mannen, men skickades inte till det offentliga biträdet. Då advokaten inte fick se beslutet förrän det var för sent, gick överklagningstiden ut. Han ansökte om att återfå den försuttna tiden. Han var förordnad som offentligt biträde. Men eftersom han inte hade hunnit få någon fullmakt var det enligt Migrationsöverdomstolen korrekt att delge beslutet bara till barnet och den gode mannen. Ansökningen avslås. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Migrationsverket har rätt att yttra sig över nya omständigheter

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som nekats uppehållstillstånd för anknytning till sin maka på grund av försörjningskravet överklagade. Då nya handlingar från fastighetsägare och arbetsgivare kommit in beslutade domstolen att återlämna ärendet till Migrationsverket för ny utredning. Men Migrationsverket hade inte fått yttra sig över de nya omständigheterna. Migrationsöverdomstolen slår fast att detta var en brist i handläggningen. Det räcker inte att verket hade stämplat på de ursprungliga handlingarna att överklagandet bestreds. Målet återvisas till förvaltnngsrätten. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Mål som gäller trovärdighet ska inte avgöras utan muntlig förhandling

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen har åter slagit fast att migrationsdomstolarna inte ska betrakta muntlig förhandling som "obehövlig" om bedömning av den sökandes trovärdighet har betydelse för frågan om uppehållstillstånd. I detta ärende hade domstolen inte beviljat muntlig förhandling men avslog sedan överklagandet med motiveringar som att kvinnan lämnat vaga och detaljfattiga uppgifter om sitt parti och varierande och vaga uppgifter om polisanmälningar mm, och att hon inte lämnat godtagbara förklaringar. Målet återvisas till domstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Anknytning till eget barn ger inte möjlighet att söka från Sverige

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som befann sig i Sverige ansökte om uppehållstillstånd bland annat på grund av anknytning till en kvinna och deras gemensamma barn, båda medborgare i Sverige. Uppehållstillstånd gavs av domstol på grund av anknytningen till barnet (inte kvinnan). Paret hade då gemensam vårdnad och pappan bodde med barnet. Det finns ingen särskild punkt för denna relation i lagen utan beslutet motiverades med att mannen "på annat sätt har särskild anknytning till Sverige". Domstolen ansåg också att mannen skulle beviljas undantag från skyldigheten att ansöka från utlandet. Beslutet har nu rivits upp av Migrationsöverdomstolen eftersom punkten om annan särskild anknytning inte finns med i lagens uppräkning av situationer där undantag kan göras. Målet återvisas till domstolen.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen

<< INNEHÅLL
Kvinna med utomäktenskapligt barn har flyktingskäl mot Somalia

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna i Somalia som fött ett utomäktenskapligt barn hotades till livet av sin familj på faderns sida och knivhöggs av sin halvbror. Hon flydde till en moster i södra Somalia. Flera år senare då Al Shabaab styrde i området sökte halvbröderna henne på nytt för att få henne avrättad. Hon sökte asyl, men Migrationsverket och senare domstolen ansåg att det inte var trovärdigt att bröderna inte hittat henne förrän efter flera år. Migrationsöverdomstolen finner efter muntlig förhandling att kvinnan är trovärdig och riskerar förföljelse på grund av kön. Hon har familj i Somaliland, men eftersom hon hotas av familjen finns inget internflyktsalternativ. Kvinnan får flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats med en kommentar av Migrationsverket.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM7851-10.

Läs kommentar och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110418:

Överklagande som blivit liggande på fel ställe anses ha kommit fram i tid

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått negativt beslut från migrationsdomstolen skickade in sitt överklagande till Migrationsverket istället för till domstolen. Där blev det liggande och nådde migrationsdomstolen först nio dagar senare. Då hade överklagningstiden gått ut. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att det fanns en giltig ursäkt. Överklagandet ska behandlas av Migrationsöverdomstolen som om det hade kommit in i tid till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Nämndemän anser att tjetjensk kvinna inte är skyddad i Ukraina

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Tjetjenien i Ryssland vars make och bror är aktiva i den tjetjenska motståndsrörelsen, hade lämnat Ryssland för ca tio år sedan. Genom sina föräldrar hade hon fått medborgarskap i Ukraina, men hon har förhörts och hotats av ryska specialstyrkor där och fruktade utlämning till Ryssland. Migrationsverket avslog på grund av att kvinnan inte redan från början uppgett att hon hade pass i Ukraina och att hon inte kunnat visa att hon inte kunde få skydd där. Rådmannen i domstolen gjorde samma bedömning men röstades ned av nämndemännen som anser att kvinnan riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling. Hon får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Föräldraskap ska vara bevisat för att barn ska få ansöka om återförening

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Möjligheterna för barn att få återförenas med en förälder i Sverige, när de kommer från ett land där folkbokföringen är otillräcklig, har ytterligare inskränkts genom en dom i Migrationsöverdomstolen. Saken gällde tre somaliska barn vars far finns i Sverige. Enligt Migrationsöverdomstolen kan barnen inte ansöka om återförening själva eftersom de inte är myndiga. (Detta har tidigare hindrat föräldralösa barn att få söka till någon nära släkting, men denna gång handlar det alltså om en förälder.) Mannen har vigselbevis från Uganda och foton på familjen samt har erbjudit sig göra DNA-test, men enligt Migrationsöverdomstolen har han inte visat att han är barnens vårdnadshavare. Barnens ansökan prövas därför inte i sak.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110408:

Från Somalia: Väpnad konflikt råder i hela södra och mellersta Somalia

I Asylnytt 11-02-28 refererades ett beslut från Migrationsöverdomstolen som innebar att väpnad konflikt ska anses råda i hela Somalia utom Puntland och Somaliland. Detta beslut har nu publicerats i ett längre referat på Migrationsöverdomstolens hemsida.

Målnummer UM10061-09

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Flera brott räcker inte för att uteslutas från skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol: En man från Mogadishu hade utvisats dit, men återkom då han inte togs emot av myndigheterna i hemlandet. Han beviljades ny prövning efter att Migrationsöverdomstolen tagit ställning för att det råder inbördeskrig i Mogadishu, dvs att vem som helst riskerar att skadas genom sin blotta närvaro. Migrationsverket hade hänvisat till internflykt, men domstolen ansåg det klargjort att mannen kom från Mogadishu och då blev frågan om han trots detta skulle uteslutas från att anses som skydsbehövande på grund av att han begått ett antal brott. Han har dömts till flera fängelsestraff på upp till åtta månader för grov stöld, olaga hot, häleri, narkotikabrott mm. Domstolen bedömer att detta inte är grova brott av den art som krävs för att uteslutas från skydd. Mannen får uppehållstillstånd, men domstolen överlåter åt Migrationsverket att avgöra om tillståndet ska tidsbegränsas. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Journalist från Iran får skydd på grund av sin verksamhet i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En journalist från Iran hade sedan tonåren engagerat sig för kurdernas sak. Han var med i partier KDPI. Efter att ha hotats sökte han asyl i irakiska Kurdistan. Han arbetade som journalist i Irak och skrev för en tidning som spreds även i Iran. Så småningom tog han avstånd från våld och gick ur KDPI. Han fick inte uppehållstilstånd i Irak, däremot besök av säkerhetsmän som uppmanade honom att sluta med oppositionell verksamhet. Mannen har inte kunnat lämna in egna texter från den tiden och domstolen anser att han inte visat att iranska myndigheter kände till honom. Däremot menar domstolen att hans illegala utresa gör att han kommer att uppmärksammas, och att hans verksamhet i Sverige, bl.a. i intervjuer för iransk TV, gör att han riskerar förföljelse. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Förkommet överklagande per fax anses ha nått domstolen i tid

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person överklagade sitt utvisningsbeslut från migrationsdomstol i sista stund, tre veckor efter delgivning. Överklagandet sändes per fax till domstolen men hamnade på fel avdelning och lämnades inte vidare. När originalet nådde domstolen dagen efter ansågs överklagandet ha kommit in för sent. Migrationsöverdomstolen slår fast att faxet hade kommit in i laga tid. Överklagan kommer därför att behandlas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Tidigare minister som motarbetat talibaner får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En man som varit rådgivare åt Ahmad Shah Masoud och minister i Afghanistan hade kommit i konflikt med inflytelserika personer med anknytning till talibanerna. Det gällde bland annat tre kommendanter som tidigare tillhört motståndsgrupperna och som mannen låtit gripa då de sysslat med narkotikasmuggling. Dessa personer är nu högt uppsatta. Mannen hävdade att attentat som drabbat hans släktingar egentligen varit ämnade för honom. Migrationsverket avslog bland annat med motivering att han tidigare rest ut och in ur landet och att inget hänt honom. Men Migrationsdomstolen anser att han har skyddsbehov, då han avgått från sin post och inte längre har livvaktsskydd mm. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Risk för könsstympning i Somaliland

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna med två barn uppgav att familjen kom från Mogadishu och hotats av Al-Shabab. Hon hävdade också att hon inte skulle kunna skydda den sjuåriga dottern från könsstympning. Migrationsverket bedömde efter språktest och kunskapsfrågor att familjen kom från Somaliland. Enligt verket kunde flickan skyddas från könsstympning om båda föräldrarna var emot det. Migrationsdomstolen höll med om att familjen kommer från Somaliland, men påpekar att 98 procent av flickorna könsstympas och att detta innebär att dottern riskerar förföljelse på grund av kön. Familjen får stanna med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
14-årig flicka ska inte skickas ensam till Mongoliet

Beslut från migrationsdomstol: En 14-årig flicka från Mongoliet sökte asyl. Hon berättade att hennes mor dött och att hon växt upp med sin far och styvmor som var kriminella. Hon fick inte gå i skolan utan arbetade med gatuförsäljning. När hon var ca 12 år övergavs hon och blev gatubarn. Flickan fick avslag med hänvisning till att hon fått sina grundläggande behov tillfredsställda i Mongoliet, att barnarbete är förbjudet där och att det finns barnhem. Migrationsdomstolen anser inte heller att flickan är i behov av skydd, men beviljar ändå uppehållstillstånd eftersom barnhemmen i Mongoliet är otillräckliga, och gatubarnen riskerar kidnappningar och trafficking. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Familj från Uzbekistan får stanna på grund av ömmande omständigheter

Beslut från migrationsdomstol: En rysk man som var polis i Uzbekistan fråntogs sin tjänst och utsattes i samband med oroligheterna i Andijan för falska anklagelser. Han uppgav att han tvingats erkänna då hans son greps och torterades framför honom, men att han lyckats fly vid en bilolycka. Familjen höll sig undan i hemlandet innan de sökte asyl. Migrationsverket trodde inte på berättelsen. Även migrationsdomstolen anser att uppgifterna om vad mannen anklagats för och flykten är för vaga och motstridiga, men tror på att mannen har fått problem. En utvisning till hemlandet framstår som "olämplig". Den tioåriga dotterns anpassning till Sverige efter två år vägs in och familjen beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Tid under falsk identitet ska inte räknas in vid ansökan om medborgarskap

I Asylnytt utgåva 11-02-07 refererades ett avgörande från Migrationsöverdomstolen som innebär att en person som haft en falsk identitet kan få medborgarskap under en korrekt styrkt identitet. Men kravet på vistelsetid räknas från den dag Skatteverket fått det riktiga namnet. Domen har nu publicerats av Migrationsöverdomstolen i ett längre referat.

Målnummer UM3177-10

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110321:

Uigur får skydd som flykting efter politisk aktivitet i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En uigurisk man flydde från Kina. Han uppgav att han blivit gripen och torterad efter en demonstration för uigurernas rättigheter. Dessförinnan hade han skrivit på bloggar. Migrationsverket ifrågasatte hur han flytt och trodde inte att han skulle vara av intresse för myndigheterna i hemlandet. Inför domstolen påtalade mannen att han demonstrerat även i Sverige, bl.a. vid den kinesiska ambassaden, och blivit fotograferad. En intervju med honom av Radio Free Asia hade publicerats på internet. Domstolen ifrågasätter om mannens engagemang är genuint, men konstaterar att misstanken om regimfientlig aktivitet utomlands är tillräckligt för att riskera repressalier i Kina. Mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting "sur place". (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Föräldrar tiil barn som är EU-medborgare får inte utvisas

Beslut från EU-domstolen: Ett par från Colombia som varit asylsökande och vistats med tidsbegränsade uppehållstillstånd i Belgien hade fått barn under tiden. Eftersom barnen inte ansökt om colombianskt medborgarskap blev de statslösa och beviljades därför belgiskt medborgarskap. Föräldrarna hävdade att de hade uppehållsrätt som anhöriga. Belgien begärde förhandsavgörande av EU-domstolen. De medlemsländer som yttrat sig har avstyrkt eftersom EU:s uppehållsrätt för anhöriga bara gäller EU-medborgare som utnyttjar sin rörelsefrihet inom EU. För övriga gäller nationell lagstiftning. Men EU-domstolen konstaterade att om barnen tvingas lämna landet för att föräldrarna utvisas så skulle barnen inte kunna åtnjuta kärnan av sina rättigheter som unionsmedborgare. Föräldrarna bör alltså inte nekas uppehållsrätt.

Domen innebär inte att föräldrar till statslösa automatiskt kommer att få stanna I Sverige, eftersom statslösa barn här inte blir medborgare enbart för att de fötts i landet. Men om domstolens resonemang skulle tillämpas på andra typer av familjesplittringsärenden med en svensk medborgare inblandad, kan domen få större betydelse.

Migrationsverkets kommentar med länk till domen

Analys av domens konsekvenser publicerad i European Union Democracy Observatory on Citizenship

<< INNEHÅLL
Aslnytt 11-03-21:

Faderskapsmål skulle ha inväntats innan mor och barn fick beslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En ung kvinna som utsatts för trafficking sökte asyl i Sverige. Hon hade blivit gravid i Sverige och asylansökan lämnades in även för en dotter som föddes här. Advokaten begärde att migrationsdomstolen skulle avvakta med beslut tills faderskapsutredning genomförts, eftersom pappan eventuellt var svensk medborgare. i så fall skulle barnet också vara medborgare. Men domstolen fattade beslut om utvisning utan att väga in detta. Migrationsöverdomstolen anser att handläggningen varit så bristfällig att ärendet återvisas till Migrationsverket för ny utredning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen och Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110314:

Kvinna som levt gömd får stanna hos dotter

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Uzbekistan sökte asyl 2003. Hennes barn sökte asyl samma år. Kvinnan avvek efter avslag. Under åren 2005-2007 träffade hon inte barnen, men senare återupptogs kontakten. Sedan kvinnan utvisningsbeslut preskriberats har en dotter börjat bo regelbundet hos henne. Hon har nu ensam vårdnad om dottern, som har permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket anser att hon måste söka uppehållstillstånd från hemlandet. Men migrationsdomstolen anser att ärendet skiljer sig från andra där en förälder vistats länge illegalt, eftersom barnet i det här fallet inte har någon annan förälder. Kvinnan får uppehållstillstånd utan att lämna Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm).

<< INNEHÅLL
Europadomstolen förbjuder utvisning av desertör till Eritrea

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En soldat i den eritreanska armén framförde kritik mot hur hans trupp behandlats av befälet i slutet av kriget mot Etiopien. Han blev fängslad i flera månader, men lyckades fly då han under en transport lämnades obevakad i samband med en trafikincident. Han tog sig till Nederländerna där han sökte asyl, men fick avslag på grund av att berättelsen om flykten inte ansågs trovärdig. Europadomstolen har nu slagit fast att det var svårt att se hur mannen i det skedet skulle ha kunnat lämna armén på annat sätt än genom att desertera. Landinformation visar att han skulle riskera tortyr om han återsändes. Nederländerna får därför inte utvisa honom.

Domstolens pressmeddelande

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Invandring får inte vägras på grund av HIV-smitta

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Uzbekistan kom till Ryssland 2003 där han gifte sig med en kvinna. De fick också barn tillsammans. Men när mannen ansökte om uppehållstillstånd på grund av giftermålet fick han avslag på grund av att han är HIV-positiv. Europadomstolen slår fast att detta är att betrakta som diskriminering, eftersom friska personer i samma situation skulle ha fått uppehållstillstånd. Som utländsk medborgare skulle mannen inte få tillgång till subventionerad vård, varför det inte heller fanns ekonomiska skäl. Domstolen påpekar att det inte är förbjudet för HIV-positiva att turista i Ryssland och det finns inga restriktioner för HIV-positiva ryska medborgare att resa. Ryssland åläggs att bevilja uppehållstillstånd.

Hämta pressmeddelande (direktlänk till pdf-fil)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Hedersrelaterat hot erkänns som skyddsskäl i norra Irak

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett ungt par bosatta i Erbil, båda minderåriga, inledde ett förhållande trots att detta förbjöds av flickans far, som hade en hög ställning. Efter hot höll sig paret undan och flyttade runt bland vänner under ett år. De uppgav också att flickans far och farbror skjutit mot pojken vid ett tillfälle. Migrationsverket avslog bl.a. med hänvisning till att myndigheterna i norra Irak kan ge skydd. Migrationsöverdomstolen har hållit muntlig förhandling. Ett av kammarrättsråden ville ge avslag för att det inte är trovärdigt att yngre tonåringar skulle ha vågat träffas och ha umgänge, eller att de skulle ha kunnat gifta sig. Även majoriteten anser att det talar emot paret att de saknar handlingar, att de inte försökt söka skydd och att det finns motstridigheter i berättelsen. Domstolen bedömer ändå att de löper en risk i hemlandet och att man inte kan utgå från att myndigheterna skulle kunnat skydda dem. De får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM3367-10 samt UM3363-10.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Nämndemän beslutar att ensam kvinna med barn slipper återvända till Nigeria

Beslut från migrationsdomstol. En kvinna från Nigeria lurades till Italien med löften om jobb men tvingades prostitutera sig. Närt hon blev gravid och vägrade göra abort blev hon misshandlad och männen som ordnat resan hotade att döda henne. Kvinnan sökte asyl i Sverige med dottern som föddes 2009. Hon hävdade att hon skulle bli hittad i Nigeria. Migrationsdomstolen bedömer, liksom Migrationsverket tidigare, att risken är minimal att männen som hotat henne skulle hitta henne. Däremot anser nämndemännen i domstolen att hon skulle få svårt att klara sig och att hon kan tvingas prostituera sig. Mor och dotter får uppehållstillstånd pga synnerligen ömmande omständigheter. Rådmannen röstade emot. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
DNA-test ska inte ifrågasättas på grund av att dottern inte nämnts

Beslut från migrationsdomstol. En kvinna som fått uppehållstillstånd i Sverige började 2004 söka efter sin dotter med hjälp av Röda Korset. Dottern återfanns i ett flyktingläger i Elfenbenskusten och ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning. DNA-test visade att kvinnan med 99,999 procents sannolikhet var flickans mor. Migrationsverket avslog med hänvisning till att dottern inte nämnts i kvinnans familjeutredning och att de skulle kunna vara helsystrar. Inför domstolen framkom att familjeutredningen som gjorts av UNHCR främst berörde kvinnans make (som inte var far till flickan). Uppgifter om kvinnans familj saknades. Flickan beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Kvinna som levt gömd får stanna hos dotter

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Uzbekistan sökte asyl 2003. Hennes barn sökte asyl samma år. Kvinnan avvek efter avslag. Under åren 2005-2007 träffade hon inte barnen, men senare återupptogs kontakten. Sedan kvinnan utvisningsbeslut preskriberats har en dotter börjat bo regelbundet hos henne. Hon har nu ensam vårdnad om dottern, som har permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket anser att hon måste söka uppehållstillstånd från hemlandet. Men migrationsdomstolen anser att ärendet skiljer sig från andra där en förälder vistats länge illegalt, eftersom barnet i det här fallet inte har någon annan förälder. Kvinnan får uppehållstillstånd utan att lämna Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm).

<< INNEHÅLL
Familj får stanna av hänsyn till åttaåring som är född i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En familj från Irak som varit i Sverige sedan 2002 sökte asyl på nytt efter preskriberat utvisningsbeslut. Bl.a. anfördes hedersmotiv, eftersom mannen och kvinnan flyttat ihop och fått barn i Sverige utan att vara gifta. De fick nytt utvisningsbeslut. Deras anknytning till Sverige med språk, studier, arbete etc fick inte tillgodoräknas eftersom den uppstått under illegal vistelse. Domstolen gör samma bedömning för de vuxna men menar att anknytningen bör vägas in för dottern som är åtta år har vistats i Sverige hela sitt liv. Domstolen väger också in att barnet skulle kunna utsättas för social utstötning i hemlandet. Familjen får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm).

Kommentar av juristen Tomas Missne på Flyktingbloggen:

<< INNEHÅLL
Särskilda skäl krävs för att utvisning ska få verkställas till flera länder

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En familj från Azerbajdzjan med armenisk etnicitet gav sig av till Ryssland 1988. Trots att de blev kvar där i 19 år fick de inte rätt att bosätta sig och utsattes för trakasserier. De hävdade att de inte längre skulle bli insläppta i Azerbajdzjan som blivit ett självständigt land. Migrationsverket ansåg att berättelsen inte var trovärdig, att de borde ha rätt att bo i Ryssland eller Azerbajdzjan och att de även skulle kunna flytta till Armenien på grund av sin etnicitet och sitt armeniska modersmål. Migrationsöverdomstolen slår fast att det krävs särskilda skäl för att ta med ett tredje land i utvisningsbeslut och att etnicitet och modersmål inte kan vara tillräcklig anknytning för att utvisas till ett land där man inte har bott. Utvisningen står fast men familjen får inte sändas till Armenien. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm).

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM22-10.

Domen i sin helhet har publicerats av Migrationsverket.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110307:

Åtta år i Sverige synnerligen ömmande skäl för barn

Beslut från migrationsdomstol: En palestinskt par hävdar själva att de är från Västbanken men de fick beslut om utvisning till Jordanien. Enligt en språkanalys talade de en dialekt som förekommer där. Det gick inte att verkställa utvisningen. När beslutet preskriberades hade paret levt öppet åtta år i Sverige och hade fått tre barn. Migrationsverket avslog den nya ansökan eftersom mannen bara en enda gång för sju år sedan frågat den palestinska myndigheten om papper. Men migrationsdomstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av barnens anknytning till Sverige. Två av nämndemännen är skiljaktiga och vill utvisa familjen. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö).

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110228:

Från Somalia: Väpnad konflikt råder i hela södra och mellersta Somalia

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Mogadishu i Somalia fick avslag då det inte fanns någon personlig hotbild. När saken kom till migrationsdomstol hade Migrationsöverdomstolen klargjort att det råder väpnad konflikt i Mogadishu. Mannen fick ändå avslag på grund av att han dömts för en förfalskning. Inför prövning i Migrationsöverdomstolen har Migrationsverket yrkat att mannen kan utvisas till internflykt. Men Migrationsöverdomstolen bedömer att det numera råder väpnad konflikt i hela Somalia utom Somaliland och Puntland. Mannen hade ingen anknytning till de delarna av landet. Vidare konstaterar domstolen att det genom lagändringarna 1 januari 2010 krävs en grövre brottslighet för att utesluta någon från skydd. Mannen ska alltså ha uppehållstillstånd, men Migrationsöverdomstoeln överlåter på Migrationsverket att avgöra om det ska tidsbegränsas pga bristande vandel. (För tidsbegränsat tillstånd behöver somalier främlingspass, och sådant kan endast beviljas av Migrationsverket.)

Utdrag ur Migrationsöverdomstolens pressmeddelande:

"Migrationsöverdomstolen konstaterar att det i nuläget inte är möjligt att begränsa prövningen av om det föreligger en inre väpnad konflikt mot endast vissa delar av södra och mellersta Somalia. Detta mot bakgrund av stridernas omfattning, karaktär, geografiska spridning och de följder dessa har för civilbefolkningen samt avsaknaden av mer utförlig information om förhållandena i södra och mellersta Somalia."

Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm

Domen har senare publicerats av Migrationsverket.

Migrationsöverdomstolens pressmeddelandet i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen

<< INNEHÅLL
Inget besked beträffande om nytt Dublinbeslut får tas efter preskription

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått beslut om överföring till Grekland i enlighet med Dublinförordningen höll sig undan och Dublinbeslutet preskriberades efter 18 månader. Migrationsverket fattade ett nytt beslut om överföring på samma grunder. Grekland svarade inte på denna andra förfrågan, vilket räknades som ett ja med "tyst accept". Som refererades i Asylnytt 10-01-18 fick mannen så småningom prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen. Nu har överdomstolen bifallit överklagan på grund av att Europadomstolen just nu inte tillåter överföringar till Grekland. Frågan om det går att ta ett nytt Dublinbeslut efter preskription kommenteras inte i domen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Domare kan utvisas till Ryssland även om hon åtalats på falska grunder

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinnlig domare i Ryssland sa upp sig efter hotelser men blev ändå anklagad för att ha avkunnat felaktiga domar. Hon sökte asyl för att hon förföljts av polisen i hemlandet, riskerar en orättvis rättegång och att som kvinnlig domare råka illa ut i fängelse. Migrationsverket trodde inte på hotbilden. Det gjorde däremot migrationsdomstolen och bedömde kvinnan som skyddsbehövande. Domen refererades i Asylnytt 09-12-21. Migrationsöverdomstolen kommenterar i sin dom hur de nya paragraferna om skyddsgrunder ska tolkas. Till skillnad från Migrationsverket anser Migrationsöverdomstolen att beviskravet "grundad anledning att anta" för alternativt skyddsbehövande är något lägre än flyktingparagrafens "välgrundad fruktan". Men i det aktuella fallet slår Migrationsöverdomstolen ändå fast att kvinnan kan få skydd av det ryska rättsväsendet oavsett om hon är falskt anklagad. Hon ska alltså utvisas.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM9899-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
God man kan inte åläggas att ordna återvändande för ensamkommande barn

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket: Av ett ställningstagande från rättschefen Mikael Ribbenvik framgår bland annat att efterforskning av anhöriga ska inledas redan i grundärendet och att en åtgärdsplan bör formuleras. Att ta reda på om det finns barnhem ska också göras i detta skede, men att eventuellt bereda plats för det enskilda barnet kan anstå till verkställighetsärendet. Ansvaret för att ordna mottagande kan inte läggas på barnet eller god man som ibland skett - det finns inte lagstöd för att detta skulle ingå i gode mannens uppdrag. Om de planerade åtgärderna har vidtagits utan resultat och om fortsatta åtgärder i praktiken är utsiktslösa så kan verkställighetshinder konstateras; arbetet ska inte drivas vidare i onödan. Ställningstagandet innehåller också kriterier för vad som är ett acceptabelt mottagande av barn.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110221:

Uzbeker utan koppling till oroligheterna i Andijan får utvisas

Beslut från Europadomstolen: Två uzbekiska medborgare som lämnat hemlandet med visum år 2004 hade fått beslut om utvisning från Storbritannien. De båda hävdade inför Europadomstolen bl.a. att de enligt många rapporter från olika människorättsorganisationer skulle riskera fängelse och tortyr i Uzbekistan eftersom de stannat utomlands längre än deras utresevisum tillät. Men Europadomstolen menar att de inte riskerar tortyr eftersom de lämnat landet lagligt, de hade inga problem med myndigheterna i Uzbekistan innan de reste därifrån, de har inga kopplingar till oroligheterna i Andijan 2005 och är inte eftersökta. Utvisningen får därför verkställas.

Applications nos. 38851/09 and 39128/09

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Kvinna får flyktingstatus på grund av hedersrelaterat hot

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Pakistan reste på besök till sin man som är bosatt i ett EU-land. Hon blev inlåst av makens familj och utsattes för kränkningar. När hon rymde till en släkting tog hennes man ut skilsmässa, anklagade henne för otrohet och hotade med att hon skulle dödas när hon återvände till hemlandet. Kvinnan sökte asyl men fick avslag då Migrationsverket ansåg att hon skulle kunna få skydd i sitt nätverk eftersom hon har ett ansett yrke och hög utbildning. Men migrationsdomstolen menar att maken som är välbärgad och har en högre position ändå skulle kunna verkställa hoten. Domstolen väger in att Pakistans myndigheter i realiteten inte skyddar kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Domstol missade att pröva uppehållsrätt enligt EU-regler

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man vars utvisningsärende skulle prövas i migrationsdomstol var gift med en dansk medborgare. Hustrun flyttade till Sverige, vilket gjorde att mannen fick uppehållsrätt enligt EU-regler. Han faxade vigselbevis och utdrag ur folkbokföringen till domstolen, men domstolen avslog hans överklagande utan att väga in den nya informationen. Mannen vägrades också muntlig förhandling, vilket inte är tillåtet vid utvisning av en person som är familjemedlem till en EU-medborgare. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att domstolen begått ett allvarligt rättegångsfel och målet återvisas för ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik ch kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110214:

Den sökande har rätt att se Migrationsverkets yttrande

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin pojkvän, överklagade och angav då även att paret fått ett barn under hennes tid i Sverige. Migrationsverket yttrade sig och två dagar därefter avslog migrationsdomstolen överklagandet. Migrationsöverdomstolen river upp domen eftersom kvinnan aldrig fick se Migrationsverkets yttrande. Därmed fick hon inte heller tillfälle att bemöta det. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Från Ryssland: Utvisning kan ske till Ryssland efter prövning av skälen mot Tjetjenien

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsverket bedömde att mannen från Tjetjenien inte hade asylskäl och fattade beslut om utvisning till Ryssland. Migrationsdomstolen ville återvisa ärendet med motivering att mannen fått sina asylskäl prövade enbart gentemot delrepubliken Tjetjenien. Migrationsöverdomstolen har nu tagit upp saken och påpekar att Tjetjenien är en delrepbulik i Ryssland. Det behövs ingen särskilt utredning för att utvisa mannen till hans hemland. Målet går tillbaka till migrationsdomstolen för ställningstagande till överklagandet i sak. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Europadomstolen godkänner utvisning efter narkotikabrott trots flyktingstatus

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Colombia kom till Storbritannien med sin familj 1996 och fick flera år senare asyl efter en lång rad överklaganden. Därmed fick även hans hustru och två barn uppehållstillstånd. Mannen dömdes senare till tio års fängelse för innehav av en stor mängd kokain. Han släpptes efter fyra år då han inte längre ansågs utgöra en risk för samhället. Trots detta fick han ett utvisningsbeslut. Mannen anmälde till Europadomstolen att hans rätt till familjeliv skulle kränkas. Domstolen betraktar narkotikabrottet som grovt och ser inget hinder för familjemedlemmarna, som talar spanska i hemmet, att följa med till Colombia. Hustrun hade visserligen anfört asylskäl tidigare, men eftersom dessa inte alls nämnts i anmälan väger domstolen inte in dem. Utvisningen accepteras. (App nr 20443/08)

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Migrationsdomstol accepterar familjeåterförening utan styrkt identitet

Beslut från migrationsdomstol: Migrationsdomstolen i Malmö har ännu en gång gått emot Migrationsverkets absoluta krav på styrkt identitet för att bevilja uppehållstillstånd för familjemedlemmar. Det aktuella fallet gäller barnen till en somalisk kvinna som, i likhet med andra somalier, inte kan få giltigt hemlandspass. Släktskapet var visat med DNA-test. Domstolen anser att när släktskapet är utrett ska huvudregen om styrkt identitet kunna sättas åt sidan, eftersom rätten till familjeåterförening och principen om barnets bästa väger tyngre. Domstolen påpekar i detta ärende också att åldersanalyser bör bedömas med stor försiktighet, särskilt när det inte rör sig om större avvikelser från uppgiven ålder. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Migrationsöverdomstolen tar inte ställning till behovet av DNA-test

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Som framgår ovan har migrationsdomstolar i flera ärenden upphävt negativa beslut när Migrationsverket vägrat uppehållstillstånd på grund av anknytning, trots att det finns DNA-test som bevisar släktskapet. Dessutom har enligt vad Asylnytt erfar ett stort antal liknande ärenden återvisats till Migrationsverket från domstol. Detta har skett när familjeåterförening har avslagits för föräldrar och barn, utan att DNA-test gjorts. Migrationsverket har överklagat flera sådana återvisningar men Migrationsöverdomstolen har nu beslutat att inte ta upp dessa överklaganden till prövning. Detta innebär att Migrationsverket måste acceptera domstolsbesluten att utreda släktskapet. Däremot finns ännu ingen vägledning från Migrationsöverdomstolen i frågan om hur bristen på styrkt identitet ska vägas mot rätten till familjeåterförening och barnets bästa om DNA-test visar sig positivt. (Källor FARR, InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110207:

Dublinöverföring till Italien ska utredas närmare

Beslut från migrationsdomstol: En ensamstående kvinna från Somalia fick beslut om överföring till Italien tillsammans med sin ettåring. Nu har en migrationsdomstol stoppat överföringen tills vidare. Domstolen väger in att Europadomstolen för mänskliga rättigheter tillfälligt har stoppat överföringar till Italien i några fall rörande utsatta personer som en gravid kvinna och ensamkommande barn. Bakgrunden är rapporter från Amnesty och Europarådets mr-kommissionär om situationen bl.a. för romer och papperslösa. Dessa mål är inte avgjorda. Migrationsdomstolen anser att det inte går att avgöra målet utan att verket fått information från Italien om kvinnans och barnets status i Italien och mottagningsvillkoren för dem. Målet återvisas till Migrationsverket. (Källor FARR och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110131:

Mindre brottslighet behöver inte leda till häktesplacering

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande man greps vid ett par tillfällen för snatteri och stöld. Han hade också begått trafikbrott. När han dömdes för brotten år 2005 dömdes han även till utvisning. Utvisningen gick inte att verkställa, mannen ställdes under uppsikt men togs senare i förvar efter att uppsikten misskötts. Han placerades i häkte eftersom han dömts till utvisning efter brott. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som anser att det avgörande för häktesplacering är behovet av ordning och säkerhet i vanliga förvarslokaler. Utlänningens liv och frihet ska inte begränsas mer än nödvändigt. Mannen ska därför placeras i vanligt förvar.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8646-10.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110124:

Eftersökt kristen från Syrien får inte utvisas med omedelbar verkställighet

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kristen man från Syrien flydde efter att ha varit med vid ett upplopp då kristna och kurder drabbade samman och en kurdisk man dödades. Mannen hade därefter blivit hotad. Migrationsverket beslutade om utvisning med omedelbar verkställighet. Inför Migrationsdomstolen hävdade mannen att han nu var eftersökt, men domstolen ansåg ändå att det var rätt att utvisa honom med omedelbar verkställighet. Migrationsöverdomstolen däremot slår fast att utvisning får ske med omedelbar verkställighet endast om det är "uppenbart" att det inte finns risk för förföljelse, dvs detta ska stå klart utan några ingående överväganden eller trovärdighetsbedömning. Så uppenbart var inte det här ärendet. Eftersom mannen inte fått offentligt biträde och det tillkommit nya uppgifter så återvisas ärendet till Migrationsverket för ny prövning.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM2244-10.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Ansökan om anknyting får lämnas in från ett land där man inte är bosatt

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som är syrisk medborgare reste till Oslo för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru i Sverige. Detta är ett förfarande som har ansetts tillåtet, men Migrationsverket avslog nu med hänvisning till lagens formulering om att ansökan ska lämnas in i hemlandet eller ett annat land där den sökande är stadigt bosatt. Migrationsdomstolen accepterade inte detta utan återvisade ärendet, men Migrationsverket överklagade. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att Sverige enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv inte får avslå en ansökan om återförening enbart för att den lämnats in i fel land. Däremot påpekar domstolen att den sökande får "stå risken" att ärendet blir sämre utrett. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM2183-10. Domen är även publicerad i sin helhet i Migrationsverkets databas Lifos.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Ung mor får stanna i Sverige på grund av anknytning till fästman

Beslut från migrationsdomstol: En sextonårig flicka från Kosovo sökte asyl i Sverige. Hon var då redan gravid med en lika ung pojke som hon träffat i Belgrad, men som är bosatt i Sverige. Flickan hade flytt med sin familj undan förföljelserna mot romer i Kosovo tio år tidigare, men trakasserierna fortsatte i Serbien. Hon hade flyttat ensam till Belgrad men där bl.a. blivit utsatt för övergrepp av poliser. Migrationsverket avslog med motivering att hon kunde söka skydd av myndigheterna i Kosovo eller Serbien, och att hon kunde söka om familjeåterförening därifrån. DNA-test har visat att pojken är far till barnet, och det unga paret har numera ytterligare ett barn. Domstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av anknytningen trots att flickan är minderårig, eftersom paret har barn. Av hänsyn till barnen behöver ansökan inte göras från utlandet. (Källor Norstedts Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Omänsklig behandling av asylsökande i Grekland hinder för Dublinöverföring

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Afghanistan som kommit till Belgien via Grekland, skickades tillbaka till Grekland i enlighet med Dublinförordningen. Grekland hade inte svarat på Belgiens förfrågan, vilket räknas som en tyst accept. Europadomstolen avslog begäran om att stoppa överföringen då, men har nu tagit upp fallet i sak. Europadomstolen ger mannen rätt på en rad punkter, vilket kommer att få konsekvenser för liknande ärenden i alla EU-länder.

Grekland fälls för att ha utsatt mannen för "omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning" genom att han först sattes i förvar under oacceptabla förhållanden och därefter lämnades att bo på gatan. Grekland fälls också för att ha inte ha gett mannen möjlighet att slutföra asylansökan. I båda avseendena väger domstolen in de många rapporter som visar att många asylsökande utsatts för samma behandling.

Belgien fälls för att genom överföringen ha utsatt mannen för behandlingen. Enligt domstolen borde överföringen inte ha genomförts utan en individuell garanti, mot bakgrund av att förhållandena i Grekland var kända. Domstolen kritiserar också att Belgien inte gett mannen en verklig möjlighet att överklaga.

Domstolen var enig om bristerna i Grekland och att mannen inte borde ha överförts dit; fyra av domarna lämnade ändå in avvikande uppfattningar beträffande resonemangen i domslutet. Bl.a. ansåg två av dem att Grekland borde ha fällts för att mannen riskerar utvisning trots risk för förföljelse och en ansåg att mannen var medansvarig till att asylansökan inte behandlats. En av domarna håller inte med om att Belgien borde ha förutsett behandlingen i Grekland, eftersom beslutet om överföring dit togs bara ett halvår efter att Europadomstolen senast godkände sådana överföringar.

Hämta pressmeddelandet från Europadomstolen (utförlig text, direkt länk till pdf)

Läs domen i sin helhet inklusive avvikande meningar

Hämta domstolens uppdaterade faktablad gällande denna och tidigare domar i Dublinfall

<< INNEHÅLL
Rätt till umgänge med ban kan finnas även om det inte reglerats rättsligt

Beslut från migrationsdomstol: Ett par med två tonårsdöttrar flydde från Bolivia i omgångar. Kvinnan reste först. Döttrarna bodde kvar med pappan men efter något år tog sig alla tre till Sverige där familjen återförenades. Under tiden som asylsökande i Sverige separerade föräldrarna. Hustrun fick så småningom uppehållstillstånd och döttrarna fick då stanna på grund av anknytningen till mamman, som hade vårdnaden. Mannen utvisades, trots att flickorna ville fortsätta träffa honom. Enligt praxis kan uppehållstillstånd ges om domstol har slagit fast rätten till umgänge. Men migrationsdomstolen påpekar att umgänget i det här fallet aldrig behövt regleras rättsligt, eftersom föräldrarna var överens. Mannen beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Domstol sätter familjeåterförening och barnets bästa före passkravet

Beslut från migrationsdomstol: En man från Somalia sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till hustrun och en trettonårig son i Sverige. Det föreligger DNA-prov som bekräftar föräldraskapet, och mannen kan göra sin identitet sannolik, men Migrationsverket avslog ändå på grund av att han inte har pass och därmed inte styrkt identitet. Migrationsdomstolen konstaterar att lagens krav på styrkt identitet inte är absolut. Enligt domstolen har mannen rätt till uppehållstillstånd både på grund av äktenskapet och på grund av anknytningen till sonen. Domstolen sätter rätten till familjeåterförening och barnets bästa före kravet på styrkt identitet. Mannen får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Tidigare agerande skäl för förvarstagande

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen har i flera domar beslutat om fortsatt förvarstagande, trots att personerna inte fått slutligt beslut om utvisning. Två ärenden rör personer som sökt asyl på nytt efter att utvisningsbeslut preskriberats. Båda levde öppet, en av dem hade arbete och påpekade att förvarstagandet skulle hindra henne att ansöka om arbetstillstånd. Enligt domarna är förvarstagande befogat för att personerna efter det tidigare utvisningsbeslutet har hållit sig undan samt inte inställt sig till återvändandesamtal respektive försvårat verkställigheten. Ett annat fall gällde en man som inte hade sökt asyl förrän han påträffats av polis, och lämnat motstridiga uppgifter. Migrationsöverdomstolen anser att hans tidigare agerande visar att det finns en konkret risk att han håller sig undan. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110113:

Sverige förbjuds utvisa f.d. PKK-aktivist till Turkiet

Beslut från CAT, FN:s kommitté mot tortyr: En kvinna som arbetat för det förbjudna kurdiska partiet PKK i 15 år lämnade hemlandet efter att hon kommit i konflikt med organisationen. Hon hade haft administrativa sysslor inom PKK, men tidvis arbetat direkt för PKK-ledaren Öcalan. Trots detta fick hon avslag i Sverige med hänvisning bland annat till att hon inte haft någon hög ställning inom PKK, att det inte skulle vara orimligt om hon fängslades i hemlandet eftersom PKK är en terroristorganisation, samt att tortyr numera är förbjudet i Turkiet. (Risken för förföljelse från PKK faller utanför FN-konventionens definition av tortyr.) CAT påpekar att kvinnan visat att det finns ett åtal mot henne i Turkiet samt att rapporterna om tortyr från Turkiet snarast har ökat, särskilt vid förhör och i häkten. Slutsatsen blir att kvinnan riskerar tortyr och att det skulle vara ett brott mot tortyrkonventionen om hon återsändes till Turkiet.

Communication No. 349/2008

Hämta dokumentet genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Danmark förbjuds att återsända torterad iranier till hemlandet

Beslut från CAT, FN:s kommitté mot tortyr: En man som delat ut flygblad för den monarkistiska rörelsen i Iran fängslades och torterades, men lyckades fly i samband med en sjukhusvistelse. Han sökte asyl i Danmark. Trots att tortyrskadorna dokumenterades av Röda Korset fick mannen avslag, främst med motiveringen att han inte visste mycket om den organisation han sade sig ha verkat för. Enligt de danska myndigheterna är monarkisterna inte aktiva i Iran. CAT gör en annan bedömning, utifrån aktuella rapporter om förföljelse av monarkistiska grupper, och den tortyr mannen redan utsatts för. Enligt CAT skulle det strida mot FN:s konvention mot tortyr att utvisa mannen.

Communication No. 339/2008

Hämta dokumentet genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Europa: Uppehållstillstånd eller orimliga avgifter får inte krävas för giftermål

Beslut från Europadomstolen: En man som hade ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Nordirland inledde ett förhållande med en kvinna med dubbelt irländskt och brittiskt medborgarskap. Paret har sedermera fått barn tillsammans. De ville gifta sig, och hade kunnat göra det inom kyrkan (Church of England) men för vigsel utanför denna kyrka krävdes permanent uppehållstillstånd. Reglerna ändrades senare, men då var avgiften så hög att paret inte kunde betala. Mannen hade inte arbetstillstånd och kvinnan skötte sina handikappade föräldrar. De gifte sig så småningom ändå med hjälp av vänners bidrag. Europadomstolen slår fast att Storbritannien kränkt deras rätt att ingå äktenskap.

Case of o'Donoghue and others v. The United Kingdom (Application no. 34848/07)

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 110103:

Verkställighetshinder kan prövas trots att familjemedlemmar väntar på beslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man återvände till Sverige efter verkställd utvisning. Han begärde ny prövning på grund av nya skäl. Migrationsverket avslog. Mannen överklagade men migrationsdomstolen ansåg att skälen för ny prövning över huvud taget inte kunde bedömas eftersom mannen nu hade hustru och barn som sökt asyl för första gången. Migrationsöverdomstolen slår fast att domstolen borde ha fattat beslut i ärendet. Verkställighetshinder kan prövas oavsett om familjemedlemmar befinner sig i någon annan fas av asylproceduren. Målet går tillbaka till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM6746-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Barn kan hindras återförening med förälder om det är till barnets bästa

Beslut från migrationsdomstol: En sjuttonårig flicka som ansökte om att få komma till sin mor i Sverige, fick avslag på grund av att flickans småsyskon är omhändertagna efter att modern misshandlat dem. Migrationsverket tillämpade en paragraf om att en make/maka kan få avslag om parten i Sverige är dömd för misshandel. Migrationsdomstolen underkände detta, eftersom paragrafen inte gäller barn. Men EU:s direktiv om familjeåterförening innehåller liksom Utlänningslagen en möjlighet att ta hänsyn till barnets bästa. Detta gör det möjligt att undantagsvis neka barn att komma till förälder, enligt domstolen. I det enskilda fallet anser dock domstolen att man inte kan utgå från att flickan kommer att behandlas som sina syskon. Flickan får upehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL