fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Praxisnotiser 2009

Denna sida innehåller Asylnytts egna referat från domstolsbeslut och andra betydelsefulla beslut i migrationsärenden. Redaktör och ansvarig för sammanfattningarna: Sanna Vestin. Notiserna finns också i veckobreven och under respektive ämnesområde i arkivet (se högermenyn). Denna sida är alltså avsedd för dig som snabbt vill finna samtliga praxisreferat från Asylnytt - och inget annat.

Arkiveringsdatum 091221:
Från Turkiet: Turkiet kan inte skydda mot hedersrelaterat våld
Falskt anklagad domare från Ryssland är skyddsbehövande (Domen upphävd, länk tillagd 110228)
Somalisk kvinna utan nätverk får stanna trots oklarheter
Turkiet kan inte skydda mot hedersrelaterat våld
Försoningsavtal inget säkert skydd i Jordanien
Kvinna med vuxna barn får stanna på grund av hedersrelaterat hot i Irak
Traumatiserad ensamkommande pojke får stanna trots ifrågasatt hemland

Arkiveringsdatum 091214:
JO-kritik för migrationsmål som blivit liggande utan handläggning
Litet utrymme för resning i Regeringsrätten för migrationsmål
Muntlig handläggning krävs även vid ny prövning (Länk tillagd 100308)
Medlemsstater kräver omtolkning i Europadomstolen av förbudet mot tortyr

Arkiveringsdatum 091207:
Handlingar krävs för att visa att minderåriga har legal företrädare
Oenighet i domstol om situationen för homosexuella i Etiopien
Apatisk pojke får uppehållstillstånd medan hans familj utvisas
Eritrean slipper utvisning till Etiopien trots vistelse i flyktingläger
Förvarstagande för verkställighet får inte överskrida 18 månader (länk tillagd 110428)

Arkiveringsdatum 091126:
Ombudet ska vara med vid Migrationsverkets muntliga handläggning
Ännu ett påpekande om muntlig förhandling när målet gäller trovärdighet
Uppehållstillstånd efter preskription på grund av anknytning till sjuk hustru
Utredning krävs för att barn ska hänvisas till återförening i tredje land
Ingen prövning i Europadomstolen för eritrean som fått uppehållstillstånd
Utvisning från familjen efter 22 år oproportionerligt straff för mindre brott
Känd skådespelare från Irak är skyddsbehövande
Förföljd mandée får uppehållstillstånd
Kvinna från Syrien får stanna på grund av hedersrelaterat hot
EU-medborgare får ta emot stöd från försäkringskassan utan att utvisas
Starka bevis krävs för att ifrågasätta äktenskap
Avsaknad av giltigt pass inget skäl att inte bevilja permanent uppehållstillstånd

Arkiveringsdatum 091116:
Mor till svensk medborgare får stanna utan att resa till hemlandet
Inget skadestånd för iranier som fängslades efter utvisning
Svårt cancersjuk kvinna skickas inte till Gaza
Läkar- och psykologintyg från BUP-team ska värderas tillsammans
Våldtagen och utstött kvinna från Iran får uppehållstillstånd
Femtonåring får uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Arkiveringsdatum 091109:
Att bedöma en utvecklingsstörd är inte ett enkelt mål
Ingen muntlig förhandling för person som lämnat två olika berättelser (länk tillagd 100208)
Från Irak: Ensamstående kvinna skickas inte tillbaka till irak
Europadomstolen utreder familjesplittring
Bröder med uppgivenhetssyndrom och psykos får stanna
Uppehållstillstånd efter preskription trots vägran att samarbeta

Arkiveringsdatum 091102:
Uppehållstillstånd för föräldralösa barn rivs upp
Asylprocedur tas om efter att åldern i ett afghanskt pass godtagits (länk tillagd 100322)
Kvinna får stanna pga misshandel trots att hon velat skilja sig tidigare
Det ska gå att bli medborgare trots att åldern ändrats

Arkiveringsdatum 091026:
Inte heller ensamkommande barn får offentligt biträde i Dublinärenden
Familj överförs till Frankrike efter två år trots barnets sjukdom

Arkiveringsdatum 091019:
Ensam 13-åring i Somalia får inte ansöka om återförening med storebror
Från Somalia: Migrationsverket kommenterar domarna om väpnad konflikt
Seriös konvertering skäl för ny prövning
Ensamstående kvinna med barn riskerar social utstötning i Sudan utan nätverk (länk tillagd 100208)
Splittrad familj får återförenas trots dålig utredning av Migrationsverket (justerad 091207)
Nittonårig änka med barn får följa med sin mor till Sverige
Ensam pappa fick stanna hos tvååring utan att resa till hemlandet

Arkiveringsdatum 091012:
Från Irak: Irakier måste bevisa att de inte kan få skydd av myndigheterna
Från Palestina: Verkställighetshinder hävt för Gaza
Från Somalia: Överdomstolen ändrar praxis: Väpnad konflikt råder i Mogadishu
Burundisk kvinna får ingen prövning i Europadomstolen (länk tillagd 100308)
Oenig domstol beviljar uppehållstillstånd till barn efter intyg av psykolog
Misshandlad av maken får stanna trots att åtal lagts ner
Bevis krävs för att vistelse utanför EU ska hindra Dublinöverföring
Endast skyddsbehövande enligt svensk rätt kan bli kvotflyktingar

Arkiveringsdatum 090930:
Från Irak: Oklarhet om inresevillkor i de kurdiska provinserna
Europadomstolen prövar utvisning av f.d. Mujahedinmedlemmar
Endast läkare får intyga barns sjukdomstillstånd
Romsk kvinna får stanna efter övergrepp i Kosovo
Mor och tvillingsyster får komma till pojke i Sverige

Arkiveringsdatum 090921:
Förståndshandikappad man borde haft god man eller förvaltare
Bakläxa till domstol som inte läst den sökandes skrivelse
Komplikationer gör att gravid kvinna inte behöver söka från hemlandet
Från Somalia: Tidsbegränsat tillstånd för somalier i väntan på Migrationsöverdomstolen
Ensamstående romsk trebarnsmor från Kosovo får stanna
Morföräldrar får stanna hos barnbarn sedan dottern mördats
EU-regler hjälpte inte make att få tidsbegränsat tillstånd (länkar tillagda 091012, 091126)
Ensamkommande pojke som kan bo hos kusin slipper Dublinöverföring

Arkiveringsdatum 090831:
Skyddsbehov efter samarbete med utländsk hjälporganisation i Irak
Journalist som kritiserat islamister i Irak får flyktingstatus

Arkiveringsdatum 090824:
Från Albanien: Albanien kan inte skydda enskilda mot blodshämnd
Från Irak: Domstolen i Skåne anser inte att Bagdad är säkert för kristna
Albanien kan inte skydda enskilda mot blodshämnd
Iranier får stanna efter att ha kritiserat regimen i internationell TV-kanal
Oenig domstol ger skydd åt kvinna som flytt maken i Irak

Arkiveringsdatum 090817:
Lillasyster får avslag medan storasyster får återförenas med fadern i Sverige
Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljades utan föreskriven passhandling

Arkiveringsdatum 090810:
Kristen irakier med albinism har skyddsbehov
Ung man slipper skiljas från familjen på nytt
Mormor får bo kvar hos 18-åring sedan modern avlidit
Skottskadad 13-åring får ta hit sin familj
Traumatiserad 18-åring får prövas med familjen och slipper Dublin-överföring
Ingen återkallelse av tillstånd då felaktiga uppgifter inte hade betydelse i saken

Arkiveringsdatum 090713:
Offentligt biträde ska förordnas i ärende som gäller skyddsbehov
Föräldralösa barn får inte ansöka om uppehållstillstånd
Kvinna får stanna på grund av äktenskap trots att maken avled inom två år
Illegal vistelse inte skäl nog för återreseförbud

Arkiveringsdatum 090629:
Beslut om att formella grunder saknas för prövning kan överklagas
Mål som gäller trovärdighet ska avgöras efter muntlig förhandling
Muntlig förhandling borde ha tillåtits i fråga om konvertering
Utvisningsbeslut som verkställts efter 31 mars 2006 gäller i fyra år
Medborgare i Turkiet har rätt till förlängt uppehållstillstånd efter ett års anställning
HD-dom: Inget humanitärt undantag för smuggling över en inre EU-gräns

Arkiveringsdatum 090615:
Ny prövning är inte ett mål av enkel beskaffenhet
Föräldralösa barn får inte ansöka om uppehållstillstånd
Inget undantag för ambassadfamilj
Uppehållstillstånd för ung irakisk kvinna rivs upp
59-årig irakisk kvinna får förenas med sonen i Sverige (länk tillagd 091126)
Sista kvarvarande familjemedlemmarna får inte återförenas (länk tillagd 090930)
Tidigare medlemskap i Palestinska fronten utesluter uppehållstillstånd

Arkiveringsdatum 090608:
Njursjuk man fick uppehållstillstånd trots snäv praxis
Traumatiserad pojke får avslag då behandlingen inte gett effekt

Arkiveringsdatum 090527:
Migrationsdomstol måste redovisa sitt beslutsunderlag
Muntlig förhandling om förvarstagande borde ha beviljats
Från Irak: Migrationsverket: Sverige behöver inte ändra Irakpraxis på grund av EU-dom

Arkiveringsdatum 090518:
Ny prövning kan begäras även om verkställigheten är tillfälligt inställd

Arkiveringsdatum 090511:
Nekat ombud har rätt att överklaga
Domstolsförhandling tas om på grund av bristfällig tolkning
Från Sudan: Flykting från Darfurprovinsen har skyddsbehov
Musiker från Irak har skyddsbehov enligt domstol
Homosexuell från Irak accepteras som flykting

Arkiveringsdatum 090504:
Eventuell uppehållsrätt som anhörig till EU-medborgare får inte hoppas över
Konvertering i Egypten accepteras som flyktingskäl
Uppehållstillstånd dras in efter felaktiga uppgifter om familjeförhållanden

Arkiveringsdatum 090427:
Uppehållstillstånd i högsta instans för traumatiserad ensamkommande pojke (länk tillagd 090504)

Arkiveringsdatum 090420:
Domstol måste behandla alla grunder för uppehållstillstånd
Förvarstagande ska inte förlängas i onödan
Verkställighet ska dokumenteras

Arkiveringsdatum 090406:
Uppehållsrätt enligt EU-regler hindrar inte ansökan om uppehållstillstånd
Flicka från Kosovo får stanna på grund av posttraumatiskt stressyndrom
Skenäktenskap med EU-medborgare ger inte uppehållsrätt (länk tillagd 090420)
Sjuttonåring får inte återförenas med far då hon inte är formellt adopterad
Pass måste uppvisas i original för att tidsbegränsat uppehållstillstånd ska ges (länkar tillagda 090420 samt 091012)
Avslag efter preskription på grund av passivitet
Dublinöverföring till Frankrike genomförs efter tre år i Sverige (länk tillagd 090420)

Arkiveringsdatum 090330:
Tre års arbete ger uppehållstillstånd trots skenäktenskap
Misshandlad kvinna får stanna trots att äktenskapet höll mindre än ett år
Får inte behålla tillståndet efter två år i hemlandet

Arkiveringsdatum 090323:
Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs
Advokat som fått kritik kan entledigas från pågående ärenden
Om muntlig förhandling avslås ska den sökande få slutföra sin talan
Från Armenien: Azerisk/armenisk familj ska kunna återvända till Ryssland

Arkiveringsdatum 090316:
Från Irak: Ensamkommande barn ska inte behöva berätta lika detaljrikt som en vuxen
Tibetan får asyl efter att ha lämnat hemlandet illegalt via Nepal
AIDS-sjuk man från Ghana får uppehållstillstånd
Nämndemän accepterar lång vistelsetid som ömmande omständighet

Arkiveringsdatum 090309:
Ensam domare fick inte stoppa överföring enligt Dublin
Från Sudan: Väpnad konflikt i Darfur; utrymmet för internflykt begränsat
Våldtagen kvinna från Kongo får ingen prövning i Europadomstolen (länk tillagd 090930)
Skyddsbehov på grund av risk för kriminella övergrepp
Ny prövning beviljades på grund av att risken för könsstympning inte beaktats
Flyktingstatus på grund av hedersrelaterat våld i Irak
Homosexuell från Albanien erkänns som flykting
Nämndemännen ger uppehållstillstånd åt traumatiserad pojke
Läkarintyg och preciserad landinformation blev nya omständigheter
Särskilda skäl krävs för utvisningsbeslut till flera länder

Arkiveringsdatum 090223:
Från Eritrea: Illegal utresa ger skyddsbehov, risk för könsstympning flyktingskap
Trakasserad affärsman från Uganda erkänns som flykting
EU-domstolen förordar mindre snäv tolkning av "allvarligt och personligt hot"
Svårt sjuk pojke som vårdas i behandlingshem skall utvisas
Uppehållsrätt som familjemedlem gäller även asylsökande
Flicka som fyllt 18 får inte komma till mor och syskon i Sverige (länk tillagd 090930)
Permanent uppehållstillstånd återkallades efter upplöst äktenskap
Ett barn i hemlandet gör att uppehållstillstånd återkallas efter fyra år

Arkiveringsdatum 090216:
Från Irak: Kristna läkare får stanna
Journalist från Zimbabwe erkänns som flykting
Kvinna som hotats av familjen i Marocko fick asyl
Ensam sextonåring får chans att återförenas med syster
Föräldralös tolvåring får inte bo hos sin moster i Sverige
Adopterat barn fick inte följa med familjen till Sverige
Make fick tidsbegränsat uppehållstillstånd utan pass tack vare EU-direktiv

Arkiveringsdatum 090209:
Tillstånd på grund av anknytning ska sökas från hemlandet trots barn i Sverige
Treårig flicka får stanna på grund av föräldrarnas psykiska ohälsa
Giftermål med medborgare från annat EU-land ger uppehålllsrätt
Föräldralösa barn får komma till halvsyster i Sverige
Att förverkliga sina drömmar är inte olagligt

Arkiveringsdatum 090202:
Kvinna fick uppehållstillstånd på grund av sin egen fruktan
Ensamkommande flicka sänds till Burundi utan kontakt med föräldrarna
Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs

Arkiveringsdatum 090126:
Främlingspass kan utfärdas för att ge uppehållstillstånd på grund av anknytning (länk tillagd 090316)
Ensamkommande flicka sänds till Burundi utan kontakt med föräldrarna
Nya skäl och ifrågasatt trovärdighet borde ha lett till muntlig förhandling
Ansökan om anknytning får inte avslås utan försök till utredning

Arkiveringsdatum 090119:
Procedur - Anknytning Statistik över kommunmottagande
Särskilda skäl behövs för att fatta utvisningsbeslut till mer än ett land
Kabul underkändes som internflyktsalternativ för hotad man
Kabul underkändes som internflyktsalternativ för hotad man
Studerande behöver inte återvända till hemlandet för anhöriginvandring (länk tillagd 090323)

Arkiveringsdatum 090112:
Europadomstolen accepterar överföring till Grekland
Väpnad konflikt i Mogadishu enligt migrationsdomstol

Arkiveringsdatum 090105:
Irakier fick permanent uppehållstillstånd efter preskription
FN:s kommitté mot tortyr accepterar utvisning till Azerbajdzjan
Permanent uppehållstillstånd på grund av arbete mer än två år
FN:s kommitté mot tortyr accepterar utvisning till Azerbajdzjan
Arkiveringsdatum 091221:

Från Turkiet: Turkiet kan inte skydda mot hedersrelaterat våld

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En ung kurdisk kvinna som blivit gravid med en man som visade sig vara gift, lämnade Turkiet för att undgå hedersrelaterat våld. Migrationsverket ansåg inte att hon behövde skydd, eftersom hon inte utsatts för något, och dessutom inte sökt hjälp av någon kvinnoorganisation eller myndigheterna i hemlandet. Kvinnan förklarar att hon måste lämna landet innan hennes belägenhet avslöjades. Migrationsdomstolen anser att landinformation och en dom i Europadomstolen mot Turkiet bekräftar att kvinnan inte säkert kan få skydd i hemlandet. Hon beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Falskt anklagad domare från Ryssland är skyddsbehövande /OBS, UPPHÄVD DOM./

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En domare från Ryssland hävdade att hon falskt anklagats för att ha tagit emot mutor i ett mål om markägande och avkunnat felaktiga domar. Hon hade tvingats sluta som domare men trakasserierna fortsatte och hon anklagades för mordförsök på sin förre chef. Migrationsverket avslog asylansökan med motiveringen att kvinnan inte bevisat att åtalet var falskt, men ifrågasatte inte händelserna i övrigt. Migrationsdomstolen bedömer kvinnan som trovärdig och ser ingen anledning att just uppgiften om åtalet skulle vara falsk. Landinformation stödjer berättelsen. Kvinnan får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg juridik och länsrätten i Skåne)

Observera: Domen har senare upphävts av Migrationsöverdomstolen. Se Asylnytt 11-02-28.

Hämta den slutliga domen om utvisning från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Somalisk kvinna utan nätverk får stanna trots oklarheter

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En somalisk kvinna hävdade att hon kom från minoritetsklanen Midgan och var bosatt i södra Somalia. Hemmet hade attackerats, hon hade blivit våldtagen och maken dödades. Språktest och kunskapsprov tydde på att hon kom från norra Somalia. Migrationsdomstolen anser att kvinnans förklaringar vid den muntliga förhandlingen om tidigare anknytning till norra Somalia kunde vara sanna. Hennes uppgifter om Midgan var fortfarande för vaga för att bevisa att hon tillhörde en förföljd grupp. Men eftersom hon är så utsatt som ensamstående kvinna och det inte finns något underlag för ett relevant internt flyktalternativ, beviljas hon uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Turkiet kan inte skydda mot hedersrelaterat våld

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En ung kurdisk kvinna som blivit gravid med en man som visade sig vara gift, lämnade Turkiet för att undgå hedersrelaterat våld. Migrationsverket ansåg inte att hon behövde skydd, eftersom hon inte utsatts för något, och dessutom inte sökt hjälp av någon kvinnoorganisation eller myndigheterna i hemlandet. Kvinnan förklarar att hon måste lämna landet innan hennes belägenhet avslöjades. Migrationsdomstolen anser att landinformation och en dom i Europadomstolen mot Turkiet bekräftar att kvinnan inte säkert kan få skydd i hemlandet. Hon beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Försoningsavtal inget säkert skydd i Jordanien

Beslut från migrationsdomstol november 2009: Ett par vars respektive klaner i Jordanien inte accepterat att de var tillsammans lämnade landet sedan kvinnan blivit gravid. Ett försoningsavtal slöts mellan släkterna sedan paret lämnat landet men de anser att detta var tillfälligt och att kvinnans familj nu misshandlat och hotat mannens far, eftersom de ansåg kvinnan bortrövad. De har gift sig i hemlighet men Migationsverket ifrågasätter att de inte kunde registrera vigseln på vanligt sätt och hänvisar till försoningsavtalet. Domstolen menar att hedersvåld och hedersmord förekommer i Jordanien och att kvinnor "skyddas" genom att fängslas. Paret betraktas som trovärdiga och får uppehållstilstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Kvinna med vuxna barn får stanna på grund av hedersrelaterat hot i Irak

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En kurdisk kvinna som flytt från Irak med sina två barn, en pojke nu 27 år och en flicka som är 25, får uppehållstillstånd på grund av risk för hedersrelaterat våld. Hon hade levt ogift tillsammans med en kristen man, som också var far till barnen. Alla tre saknar utbildning och är analfabeter. Migrationsverket ansåg att samboförhållandet inte medförde något hot eftersom kvinnan redan varit fängslad och avtjänat sitt straff. Domstolen bedömer att hotet kommer från enskilda och att den irakiska staten inte kan skydda familjen, att mor och dotter som ensamma kvinnor har svårt att finna försörjning samt att sonen inte ensam kan utgöra ett manligt nätverk som kan bereda skydd. Alla tre får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Traumatiserad ensamkommande pojke får stanna trots ifrågasatt hemland

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En minderårig pojke som uppgav att han kom från Somalia sökte asyl ensam. Pojken lider av ett posstraumatiskt stressyndrom som kräver långvarig behandling och troligen härrör från övergrepp i hemlandet. Han har hörselfel, malaria och latent TBC. Tre språktest tyder entydigt på att pojken kommer från Tanzania. Migrationsverket beslutade därför om utvisning till Tanzania, där det finns hälsovård. Domstolen håller med om att skyddsskälen ska prövas mot Tanzania, men menar att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, bland annat eftersom besvären härrör från hemlandet. En av nämndemännen var skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

(...)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091214:

JO-kritik för migrationsmål som blivit liggande utan handläggning

Yttranden från Justitieombudsmannen december 2010: JO har kritiserat både Migrationsverket och länsrätten i Skåne för lång handläggningstid. Migrationsverket får allvarlig kritik för att ett överklagande blev liggande i sju månader innan det - efter JO-anmälan - lämnades över till domstol. Migrationsdomstolen hade ett mål som delvis fördröjdes genom att nya uppgifter tillkom, men också genom att handläggare byttes ut och målet blev vid två tillfällen liggande flera månader utan handläggning. Målet avgjordes efter ett och ett halvt år.

Läs yttrandet rörande Migrationsverket

Läs yttrandet rörande migrationsdomstolen

<< tillbaka
Litet utrymme för resning i Regeringsrätten för migrationsmål

Beslut från Regeringsrätten december 2009: En man från Kosovo fick beslut om utvisning till Serbien strax efter att Kosovo blivit självständigt. Han påtalade verkställighetshinder och begärde ny prövning, vilket nekades. Han överklagade inte, men begärde resning. Regeringsrätten slår nu fast att Migrationsöverdomstolen och inte Regeringsrätten är högsta instans i migrationsmål och att det måste finnas synnerliga skäl på grund av något särskilt förhållande att pröva saken på nytt. Beslutet om verkställighetshinder kan över huvud taget inte prövas i Regeringsrätten, eftersom det inte tagits i domstol utan av Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och Regeringsrätten)

<< tillbaka
Muntlig handläggning krävs även vid ny prövning

Beslut från Migrationsöverdomstolen december 2009: En man som beviljats ny prövning enligt Utlänningslagens paragraf 12:19 fick avslag av Migrationsverket och en migrationsdomstol, utan muntlig handläggning. Den skriftliga bevisningen ifrågasattes. Migrationsöverdomstolen slår fast att en ny prövning på grund av nya omständigheter ska betraktas som en asylansökan. En sådan får enligt EU:s asylprocedurdirektiv inte avslås utan muntlig handläggning. Direktivets minimivillkor ska gälla även om det inte uttryckligen framgår av svensk lagstiftning. Ärendet återvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen. Målnummer UM4081-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Medlemsstater kräver omtolkning i Europadomstolen av förbudet mot tortyr

Beslut från Europadomstolen november 2009: Utvisningen av en man från Nederländerna till Libyen, kommer att prövas i domstolen. Mannen har inte visat att han varit personligen förföljd i Libyen, men hävdar att andra medlemmar i den grupp han tillhörde har dödats. I Nederländerna anklagades han för terrorism i en rättegång som bevakades omfattande i media. Han friades då, men hävdar att hotet mot honom i Libya ökat genom uppmärksamheten. Flera andra stater, medlemmar i Europarådet, har kommenterat fallet och begärt att domstolens tidigare tolkning av det absoluta förbudet mot tortyr ska ändras så att den framtida risken för den utvisade i ursprungslandet ska kunna vägas mot det hot personen utgör i den stat han befinner sig. Flera mr-organisationer, bland dem Amnesty International och Human Rights Watch vänder sig mot detta resonemang. Europadomstolen konstaterar att målet väcker komplicerade frågor om Europakonventionen och att det därför behöver prövas i sak.

En man från Mauretanien som stått anklagad i samma terroristrättegång i Nederländerna hade också vänt sig till Europadomstolen, men det fallet kommer inte att prövas av domstolen eftersom domstolen inte bedömer att utvisningen av honom innebär något brott mot konventionen. Utvisningen är verkställd och mannen befinner sig i Mauretanien.

Läs beslutet om utvisningen till Libyen, som kommer att prövas

Läs beslutet om det fall som inte kommer att prövas

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091207:

Handlingar krävs för att visa att minderåriga har legal företrädare

Beslut från Migrationsöverdomstolen november 2009: I en skarpt formulerad dom river Migrationsöverdomstolen upp ytterligare ett beslut som gett somaliska barn uppehållstillstånd trots att de som minderåriga utan legal företrädare inte hade rätt att ansöka från utlandet. Migrationsverket hade gett barnen avslag men länsrätten i Skåne kritiserade den bristande utredningen och bedömde att de fyra barnens faster, som befann sig i Sverige, enligt somalisk rätt skulle betraktas som legal företrädare eftersom hon var den faktiska vårdnadshavaren. (Se Asylnytt 09-10-19). Det fanns dock inga handlingar till underlag för den bedömningen och Migrationsöverdomstolen menar att migrationsdomstolen över huvud taget inte skulle ha tagit upp sakfrågan. Domen rivs upp och ansökan prövas inte ytterligare. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Oenighet i domstol om situationen för homosexuella i Etiopien

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En kvinna från Etiopien flydde efter att det kommit ut att hon haft ett förhållande med en annan kvinna. Flickvännen försvann och polisen kom till kvinnans hem för att fråga efter den försvunna. Etiopisk lag föreskriver fängelsestraff för homosexualitet. Domstolen konstaterar att det inte finns rapporter om att lagen tillämpats eller om våld mot homosexuella. Domaren anser därför, i likhet med Migrationsverket, att kvinnan inte löper någon risk i hemlandet. De tre nämndemännen bedömer ändå att det är extremt svårt att leva som öppet homosexuell i Etiopien och att det inte kan krävas att någon ska dölja in sexuella läggning. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor infoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Apatisk pojke får uppehållstillstånd medan hans familj utvisas

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En serbisk-romsk familj från Kosovo med två barn höll sig undan i hemlandet under lång tid efter att ha utsatts för trakasserier och övergrepp 1999. Händelserna ifrågasattes inte av Migrationsverket, men familjen ansågs inte vara i behov av skydd. Främst modern och den äldste sonen hade allvarliga psykiska symptom. Sonen mådde bättre i Sverige men efter avslag försökte han ta sitt liv och hamnade i ett apatiskt tillstånd. Migrationsdomstolen konstaterade att han uppvisade ett allvarligt uppgivenhetssyndrom, men ansåg att det går att få behandling i Kosovo. Migrationsöverdomstolen däremot anser att behandlingen måste ske i en trygg miljö och tar hänsyn till att händelser i hemlandet är grunden för ohälsan. Pojken, som nu fyllt 18, betraktas som vuxen men beviljas ändå uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrarna och en yngre son får avslag, trots att modern har liknande symptom som den äldste sonen. I domen noteras att föräldrarnas läkarintyg främst bygger på deras egna uppgifter. Kammarrätten är oenig, en domare vill utvisa hela familjen, en annan vill ge hela familjen uppehållstillstånd.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Eritrean slipper utvisning till Etiopien trots vistelse i flyktingläger

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En kvinna från Eritrea vistades ca 40 dagar med tillfälligt uppehållstillstånd i flyktingläger i Etiopien, innan hon flydde vidare till Europa. Migrationsverket ansåg att det innebar att hon kunde återvända till Etiopien. Migrationsdomstolen tycker inte att anknytningen till Etiopien är tillräckligt stark. Eftersom kvinnan är i värnpliktig ålder och har lämnat Eritrea illegalt får hon uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Förvarstagande för verkställighet får inte överskrida 18 månader

Beslut från EG-domstolen november 2009: EG-domstolen har i ett förhandsavgörande begärt av en bulgarisk domstol förklarat hur reglerna om förvar i det nya EU-direktivet om återvändande ska tolkas. Maxgränsen för förvarstagande inför verkställighet av utvisningsbeslut är normalt sex månader. Tiden får förlängas med ytterligare tolv månader, men bara om det behövs för att komma överens med den mottagande staten eller ordna resehandlingar. Om det inte finns rimliga utsikter att verkställa utvisningen inom denna tid, ska den förvarstagne släppas omedelbart. Efter 18 månader ska han/hon släppas omedelbart oavsett utsikterna för verkställighet. Förvarstiden får inte förlängas för att den förvarstagne har överklagat. Den får inte heller förlängas på grund av att personen saknar id-handlingar, är aggressiv, saknar bostad etc. Däremot kan tiden eventuellt sammanlagt bli längre om personen också har varit förvarstagen som asylsökande, utan något beslut om utvisning. EG-domstolen påpekar att en person som är asylsökande inte ska anses vistas olagligt och får därför inte tas i förvar för avlägsnande, det krävs andra särskilda skäl.

Domen i sin helhet har senare även publicerats med kommentar av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets kommentar

Läs domen i sin helhet

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091126:

Ombudet ska vara med vid Migrationsverkets muntliga handläggning

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En asylsökande man tilldelades ett juridiskt ombud, men när den muntliga utredningen skulle genomföras var ombudet frånvarande på grund av sjukdom. Mannen godkände att intervjun genomfördes ändå, men uppfattade att han blev partiskt bemött och att han inte hade något val. Migrationsdomstolen anser att utredningen inte skötts i enlighet med förvaltningslagen och återförvisar målet till Migrationsverket för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ännu ett påpekande om muntlig förhandling när målet gäller trovärdighet

Beslut från Migrationsöverdomstolen november 2009: En familj nekades muntlig förhandling i migrationsdomstolen eftersom en sådan ansågs "obehövlig". Men i domskälen framhöll domstolen att de sökande inte lämnat någon skriftlig bevisning och ifrågasatte därefter tillförlitligheten i de muntliga berättelser som lämnats. Enligt Migrationsöverdomstolen var målet i hög grad beroende av de sökandes trovärdighet och att muntlighet därför inte kunde anses obehövlig. Målet återvisas för ny prövning i migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Uppehållstillstånd efter preskription på grund av anknytning till sjuk hustru

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En man som levt elva år i Sverige varav tre och ett halvt år illegalt, ansökte på nytt efter att utvisningbeslutet preskriberats. Mannen är sedan 2006 gift med en svensk medborgare. Hustrun lider av en psykisk sjukdom, som förbättrats sedan hon träffade den sökande, medan en skilsmässa från honom skulle försämra hennes tillstånd. Migrationsverket avslog eftersom mannen hade uteblivit från ett återvändandesamtal och därför ansågs den långa vistelsetiden bero på honom själv. Migrationsdomstolen håller med om detta men anser att han har stark anknytning till Sverige och att hustruns sjukdom är skäl nog för att han ska slippa söka från hemlandet. Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas, men en nämndeman var skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Utredning krävs för att barn ska hänvisas till återförening i tredje land

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En då trettonårig flicka från Somalia fick uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Hon hade kommit ifrån sin familj i Etiopien. När mamman och syskonen kom till Jemen ansökte de om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Migrationsverket avslog med hänvisning till att återförening kunde ske i Jemen. Migrationsdomstolen håller med om att huvudregeln är att återförening ska ske där föräldrarna finns, men påpekar att flickan inte är medborgare i Jemen och att Migrationsverket inte har utrett hennes förhållanden där. Målet återförvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ingen prövning i Europadomstolen för eritrean som fått uppehållstillstånd

Beslut från Europadomstolen oktober 2009: En eritrean som hotades av utvisning hade beviljats prövning och Europadomstolen hade uppmanat Sverige att inte verkställa utvisningsbeslutet tills vidare. Bakgrunden var att mannen hade fått ett slutligt utvisningsbeslut 2007, trots att han hävdade att han flytt från militärfängelse i Eritrea, efter att ha anklagats för samröre med Etiopien. År 2008 togs han i förvar, men släpptes då utvisningsbeslutet inhiberats på Europadomstolens uppmaning. I augusti 2009 beviljade Migrationsverket mannen uppehållstillstånd och därmed drogs saken tillbaka från Europadomstolen.

Läs beslutet i sin helhet

<< tillbaka
Utvisning från familjen efter 22 år oproportionerligt straff för mindre brott

Beslut från Europadomstolen november 2009: En man från Nigeria som bott i Storbritannien i 26 år, dock inte lagligt hela tiden, fick beslut om utvisning efter att ha dömts för sexuellt ofredande. Mannen hade varit gift i 22 år och hade tre barn födda i Storbritannien samt ett barnbarn som togs om hand i familjen. Utvisningen verkställdes men mannens hustru, som också kommer från Nigeria, kunde inte följa med eftersom det var omöjligt att ta med barnen. Nu har Europadomstolen slagit fast att utvisningen kränkte mannens rätt till familjeliv, eftersom konskevenserna var orimligt hårda i förhållande till brottet.

Läs domen i sin helhet

<< tillbaka
Känd skådespelare från Irak är skyddsbehövande

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En man från Irak som uppgav att han var en känd skådespelare som bland annat medverkat som en "vek" man i en lång TV-serie och i en annan serie som skildrade olika infiltratörer och grupper i Irak efter ockupatonen. Dessa spelades in i Syrien men när han återkom till Irak utsattes han för hot och spårades upp trots att han försökte hålla sig undan. Regissören för en av serierna har dödats och samtliga skådespelare satts upp på en dödslista. Migrationsverket betvivlade mannens identitet och fann inga bevis för att han verkligen varit med i serierna. Men migrationsdomstolen betraktar honom som trovärdig efter muntlig förhandling och han beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Förföljd mandée får uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En guldsmed från den mandeiska befolkningsgruppen i Irak fick avslag av Migrationsverket med motivering att enbart den allmänna situationen för mandéer i Irak inte är tillräcklig för uppehållstillstånd samt att situationen i Basra, där mannen bott, numera är stabilt. Domstolen anser inte heller att det räcker att vara mandée. Men mannens berättelse om rån, inbrott, dödshot, en konflikt med en styrande klan samt släktingar som dödats på grund av familjens religiösa tillhörighet vägs samman med mandéernas utsatta situation och mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och länrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Kvinna från Syrien får stanna på grund av hedersrelaterat hot

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En kvinna från Syrien som gifts bort som 14-åring och hade tre barn med sin make anklagades för otrohet då hon släppt in sin kusin i huset nattetid. Maken misshandlade henne och även hennes egen familj tog avstånd. Det barn hon väntade dödades. Kvinnan giftes senare mot sin vilja med en man i Tyskland men inledde en relation med en annan man med vilken hon flydde till Sverige. Migrationsverket avslog med motivering att många inslag i berättelsen var osannolika och dokument om äktenskapen saknades. Domstolen bedömer efter muntlig förhandling att kvinnan är trovärdig och har väl motiverade svar på frågorna. Det är osannolikt att hon kan få skydd i Syrien mot familjens hot och hon beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
EU-medborgare får ta emot stöd från försäkringskassan utan att utvisas

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En äldre kvinna från Polen som kommit för att bo med sina döttrar ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning eller synnerligen ömmande omständigheter. Så småningom konstaterades istället att hon hade uppehållsrätt. Ett år senare ville Migrationsverket avregistrera och utvisa henne på grund av att hon fått äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag från försäkringskassan. Enligt verket var det liktydigt med att hon belastat biståndssystemet. Migrationsdomstolen håller inte med; stöd från försäkringskassan är ett tillskott och inte detsamma som socialhjälp. Kvinnan har medel för sin försörjning och får stanna med uppehållsrätt. En nämndeman är skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg).

<< tillbaka
Starka bevis krävs för att ifrågasätta äktenskap

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En man som hade tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av äktenskap nekades förlängning av Migrationsverket, bland annat för att han arbetade i Stockholm medan hustrun bodde kvar på en annan ort. De hade också lämnat skiljaktiga uppgifter om hur ofta de träffades och andra personliga förhållanden. Mannen hade tidigare levt illegalt i Sverige. Domstolen hörde två vittnen som intygade att paret är tillsammans. De omständigheter som Migrationsverket påtalat bevisar inte att äktenskapet ingåtts uteslutande för att mannen skulle få uppehållstillstånd, enligt domstolens majoritet. En nämndeman är skiljaktig. Mannen får uppehållstillståndet förlängt. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Avsaknad av giltigt pass inget skäl att inte bevilja permanent uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: Migrationsverket hade avslagit en ansökan om familjeåterförening för en kvinna och tre barn vars make och far beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Motiveringen var att familjemedlemmarna saknade giltiga pass och därför inte hade rätt att resa in i Sverige. Migrationsdomstolen påpekar att uppehållstillstånd gäller rätten till vistelse, inte inresa. Regeringen har utfärdat ett undantag för kravet på giltig passhandling för personer som beviljas permanent uppehållstillstånd. Eftersom makarna hade bott ihop redan i utlandet är regeln att permanent uppehållstillstånd ska ges. Familjemedlemmarna beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091116:

Mor till svensk medborgare får stanna utan att resa till hemlandet

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En kvinna från Kosovo som under vistelse i Sverige fått barn med en svensk medborgare beviljas uppehållstillstånd utan att behöva resa till hemlandet. Hon är inte gift med fadern till barnet, men har delad vårdnad och huvudansvaret för barnet. Domstolen konstaterar att Migrationsöverdomstolen i ett liknande fall har slagit fast att undantag inte skulle göras, men att det då var fråga om sökande som vistats illegalt i Sverige. Barnet som är svensk medborgare kan inte utvisas. Kvinnan beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnet. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Inget skadestånd för iranier som fängslades efter utvisning

Beslut från Europadomstolen oktober 2009: En pojke från Iran sökte asyl i Danmark tillsammans med sin mor och syster som sextonåring och även på egen hand sedan han fyllt 18. Hans skäl, främst ett fängslande då han var fjorton, ansågs dock inte bevisa att han riskerade förföljelse. Utvisningen verkställdes, mannen greps i Iran och hölls fängslad i två år och utsattes för tortyr. När han återkom några år senare till Danmark beviljades han asyl. Målet gäller att mannen kräver skadestånd. Men Europadomstolen anser att Danmark inte hade skäl nog att förutse att mannen skulle gripas och det blir ingen prövning. (Källa ECHR)

Läs beslutet

<< tillbaka
Svårt cancersjuk kvinna skickas inte till Gaza

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: Ett par från Gaza fick avslag trots att kvinnan led av bröstcancer som metastaserat. Migrationsverket ansåg att hon kunde få vård i hemlandet, men den bedömningen delas inte av migrationsdomstolen. Möjligheten att få vård i något av grannländerna hindras av en byråkratisk process under kontroll av Israel, enligt domstolens källor. Makarna beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Läkar- och psykologintyg från BUP-team ska värderas tillsammans

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: Enligt ett beslut från Migrationsöverdomstolen ska endast läkarintyg tillmätas bevisvärde i migrationsmål. Med hänvisning till detta avslog Migrationsverket ansökan från en traumatiserad ensamkommande pojke, som hade starka intyg från psykolog och läkare, men läkarintyget följde inte socialstyrelsens riktlinjer. Migrationsdomstolen anser att teamet måste ses som en enhet av personer med olika expertkompetens och att intygen skall vägas samman. Domstolen påpekar att även Migrationsöverdomstolen har vägt in intyg från andra professioner när det också har funnits läkarintyg. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Våldtagen och utstött kvinna från Iran får uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En kvinna från Iran som utsatts för en brutal våldtäkt i samband med en taxiresa blev därefter trakasserad av sin man och andra släktingar. Maken misshandlade henne men medgav efter en tid skilsmässa. Då förföljelsen inte upphörde flydde kvinnan. Migrationsverket accepterade uppgifterna om övergreppen, men inte att kvinnan fortfarande skulle vara förföljd efter skilsmässan. Migrationsdomstolen däremot utgår från hennes berättelse och väger samman den med hennes psykiska hälsotillstånd och sociala situation i hemlandet. Hon beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Femtonåring får uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd från en pojke som antagits som utbytesstudent på ett gymnasium under förutsättning att han blev folkbokförd. Pojken skulle bo hos släktingar. Migrationsverket avslog med motivering att uppehållstillstånd inte får ges om studierna förutsätter att man är bosatt i Sverige, samt att medgivande från socialtjänsten för boendet saknades. Enligt domstolen är förutsättningarna att man är antagen till utbildningen och att det finns en inbjudan från värdfamiljen. God man behövs inte för utbytesstudent. Pojken beviljas uppehållstillstånd för ett år. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091109:

Att bedöma en utvecklingsstörd är inte ett enkelt mål

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: En asylsökande man hade så stora svårigheter att förklara sin situation att han utreddes av läkare och befanns lida av en utvecklingsstörning. Han fick avslag och i migrationsdomstolen behandlades saken som ett enkelt ärende, av en ensam domare. Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att målet inte var "av enkel beskaffenhet" och att nämndemän borde ha deltagit i beslutet. Ärendet återvisas till migrationsdomstol. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ingen muntlig förhandling för person som lämnat två olika berättelser

Beslut från Migrationsöverdomstolen november 2009: En man sökte asyl i Sverige 2006 med en berättelse om förföljelse i Irak. Under handläggningens gång sökte mannen asyl i Tyskland under ett annat namn. Då han skickats tillbaka till Sverige berättade han att han bott flera år i Tyskland och hade familj där, och anförde andra skäl mot återsändande till Irak än dem han nämnt i sin asylansökan. Efter avslag i domstolen överklagade han och begärde att målet skulle tas om med muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen har tidigare slagit fast att mål som gäller trovärdighet i fråga om skyddsbehov ska behandlas muntligt. Den här gången blir det avslag med motiveringen att de uppgifter mannen framfört är oförenliga och inte stämmer överens med verkligheten. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Från Irak: Ensamstående kvinna skickas inte tillbaka till irak

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En kvinna som flytt från Irak till sina föräldrar i Sverige då hon var nitton år gammal fick avslag på grund av bristande trovärdighet. Hon hade bland annat uppgett att hennes make arbetat vid den domstol som dömde Saddam Hussein till döden, men nämnde fel domstol och tidpunkt för detta. Uppgifter om hot från f.d. makens familj ansågs inte heller trovärdiga. Eftersom kvinnan varit gift kan hon inte få uppehållstillstånd på anknytning till föräldrarna. Men hon har inga anhöriga kvar i hemlandet och migrationsdomstolen anser att ensamstående kvinnor är bland de mest utsatta i Irak. Därför får hon ändå uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Europadomstolen utreder familjesplittring

Partiellt beslut från Europadomstolen oktober 2009: En kurdisk kvinna med två tonåringar flydde från Kazakstan och sökte asyl på grund av etnisk förföljelse. Maken/pappan hade gripits av polis och försvunnit. Under tiden i Sverige har kvinnan gift om sig med en svensk medborgare och fått ett barn med honom. Ansökningarna om asyl och om att stoppa verkställigheten har avslagits trots de inblandades psykiska ohälsa och riskerna för det yngsta barnet. Europadomstolen har nu beslutat att inte ta upp asylfrågan, eftersom domstolen delar Sveriges bedömning att det inte förekommer någon statssanktionerad förföljelse av etniska minoriteter i Kazakstan. Frågan om utvisningen skulle kunna kränka familjens rättigheter eller skada det yngsta barnet på ett sätt som strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter ska utredas vidare. Sveriges ståndpunkt ska inhämtas innan domstolen beslutar om saken ska prövas. (Källa ECHR)

Läs beslutet i sin helhet

<< tillbaka
Bröder med uppgivenhetssyndrom och psykos får stanna

Beslut från migrationsdomstol oktober 2009: En familj flydde från Abchazien, efter att ha anklagats för spioneri. Migrationsverket ansåg att de kunde få skydd i Georgien, Ryssland eller Armenien. En trettonårig son har i Sverige utveckat ett allvarligt uppgivenhetssyndrom medan hans tolvårige bror lider av en psykos med paranoida inslag. Intygen från barnpsykiatrin var tydliga i att det bedömdes uteslutet att pojkarna skulle kunna tillgodogöra sig nödvändig vård i hemlandet. Migrationsverket anförde att detta inte var skäl för uppehållstillstånd, eftersom pojkarnas hälsa inte förbättrats i Sverige. Men domstolen bedömer att deras framtida psykosociala utveckling och hälsa skulle äventyras om de tvingades lämna Sverige, och beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Uppehållstillstånd efter preskription trots vägran att samarbeta

Beslut från migratonsdomstol oktober 2009: En man från Irak fick slutligt besked om avvisning år 2004, men vägrade då medverka till att verkställa beslutet. I samband med den tillfälliga lagen fick han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Innan detta löpt ut ansökte han på nytt men fick avslag. Han har inte levt gömd. Efter att beslutet preskriberats 2008 sökte han uppehållstillstånd på nytt. Migrationsverket avslog med motiveringen att mannen själv orsakat den långa vistelsetiden i Sverige. Men migrationsdomstolen påpekar att mannen inte har hållit sig undan och har haft alla kontakter med Migrationsverket som han uppmanats till, och har haft tidsbegränsat tillstånd. Därför beviljas han nu permanent uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091102:

Uppehållstillstånd för föräldralösa barn rivs upp

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: Tre föräldralösa barn som ansökte från Somalia om att få komma till sin moster i Sverige fick först avslag men sedan uppehållstillstånd efter överklagande till migrationsdomstol. Nu har Migrationsöverdomstolen rivit upp domen eftersom barnen inte hade någon legal vårdnadshavare och därför över huvud taget inte hade rätt att föra sin talan i Sverige. Domstolen borde alltså inte ha prövat saken. Att Migrationsverket redan hade börjat pröva ärendet i sak har enligt Migrationsöverdomstolen ingen betydelse. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Asylprocedur tas om efter att åldern i ett afghanskt pass godtagits

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: En pojke som flytt från Afghanistan fick avslag med hänvisning till internflyktsalternativ. Migrationsverket hade ändrat åldern så att han bedömdes som vuxen. Migrationsdomstolen avslog också, trots att pojken anförde att han var minderårig och dessutom svagt begåvad och inte kunde klara sig själv. Inför Migrationsöverdomstolen hade pojken fått hemlandspass från ambassaden i Oslo, där den lägre åldern framgick. Migrationsöverdomstolen accepterade detta och återvisade ärendet till Migrationsverket, eftersom frågan om åldern varit av väsentlig betydelse för rätten till uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen har senare kommenterats av Migrationsverket, som anser att Migrationsöverdomstolens ställningstagande inte betyder att afghanska pass generellt kan tillmätas högt bevisvärde.

Läs kommentaren och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Kvinna får stanna pga misshandel trots att hon velat skilja sig tidigare

Beslut från migrationsdomstol september 2009. En kvinna som kommit till Sverige på grund av äktenskap ansökte om att få stanna permanent trots att hon lämnat maken innan två år gått. Hon hade blivit misshandlad och fått skyddat boende. I hemlandet skulle hon bli socialt utstött på grund av skilsmässan. Migrationsverket avslog, bland annat för att kvinnan redan i början av äktenskapet en gång lagt in om skilsmässa. Migrationsdomstolen anser dock att kvinnans berättelse är trovärdig. Att hon tidigare varit tveksam hindrar inte att förhållandet de facto fortgått eller att misshandeln var det huvudsakliga skälet till att hon slutligen lämnade maken. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Det ska gå att bli medborgare trots att åldern ändrats

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En pojke som vid inresan till Sverige på smugglarens inrådan uppgav att han var 14, fick senare sin ålder höjd med tre år. Han accepterade det och uppgav även ett annat familjenamn. Han har inkommit med hemlandspass och är numera folkbokförd med dessa uppgifter. Migrationsverket avslog ansökan om medborgarskap med motiveringen att hans identitet fortfarande är oklar, eftersom åldersuppgiften inte ändrades på hans eget initiativ. Migrationsdomstolen håller med om resonemanget men påpekar att det inte är rimligt att för alltid utestänga personer från medborgarskap, även om de har skuld till att identiteten inte har styrkts. I det här fallet har personen senare gjort vad han kunnat för att identifiera sig och domstolen beviljar medborgarskap. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091026:

Asylnytt 09-10-26:

Inte heller ensamkommande barn får offentligt biträde i Dublinärenden

Kommentar från Migrationsverket: Asylnytt refererade i utgåva 080317 ett beslut från Migrationsöverdomstolen som innebar att offentligt biträde över huvud taget inte kan tillsättas i Dublinärenden. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar till detta beslut. Enligt kommentaren finns det bara ett tillfälle som offentligt biträde kan (och ska) förordnas då saken gäller överföring enligt Dublinförordningen, och det är när ett ensamkommande barn hålls i förvar. Annars får alltså inte ens ensamkommande barn biträde i dessa fall. Migrationsverket påpekar att detta innebär att en god man för barnet omgående måste förordnas så att någon kan företräda barnet inför Migrationsverket. Om ett offentligt biträde har förordnats i ett Dublinärende så ska han eller hon entledigas.

Läs kommentaren och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Familj överförs till Frankrike efter två år trots barnets sjukdom

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: En familj som skulle ha överförts till Frankrike år 2007 överklagade och domstolen beslöt att saken skulle prövas i Sverige av humanitära skäl. Ett av familjens barn var intagen på psykiatrisk klinik och självmordsrisken ansågs vara hög (Se praxisnotis 070917). Ärendet överklagades av Migrationsverket men lades på is i väntan på besked från EU-domstolen om hur tidsfristen för överföring till Frankrike skulle räknas. I början av 2009 kom detta besked och Migrationsöverdomstolen fastställde då Migrationsverkets ursprungliga beslut, vilket innebar att familjen skulle överföras till Frankrike för att få sin asylansökan prövad där, trots sonens tillstånd.

Hämta domen från Migrationsverket (publicerad i samband med en kommentar i fråga om offentligt biträde)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091019:

Ensam 13-åring i Somalia får inte ansöka om återförening med storebror

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: Migrationsöverdomstolen har i ytterligare ett fall slagit fast att ett barn utan legal vårdnadshavare över huvud taget inte kan föra sin talan från utlandet. Denna gång gällde det en endast 13-årig flicka vars kvarvarande släkting, en äldre bror i Sverige, ansökte om uppehållstillstånd för henne. Mannen hade fått papper på att han var legal fömyndare från den somaliska ambassaden i Djibouti, men detta dokument anses för otillförlitligt. Varken migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen tar upp ärendet till sakprövning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Somalia: Migrationsverket kommenterar domarna om väpnad konflikt i Mogadishu.

Migrationsverket har genom sin rättschef kommenterat Migrationsöverdomstolens beslut om att bevilja uppehållstillstånd på grund av väpnad konflikt i Mogadishu (se föregående Asylnytt), samt publicerat de tre domarna i sin helhet.

Rättschefen bekräftar att domen kan komma att få betydelse även för asylsökande från andra länder. Han påpekar att behovet av skydd enligt flyktingbestämmelsen respektive tortyrbestämmelsen i Utlänningslagen alltid ska prövas först. Om ingen av dessa kan tillämpas så kan bestämmelsen om väpnad konflikt bli aktuell. Rättschefen konstaterar vidare att domarna kan uppfattas som att tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle ha givits, om detta inte hade omöjliggjorts av att de sökande inte hade pass. Men eftersom Migrationsöverdomstolen inte gör något klart ställningstagande i den frågan, så anser Migrationsverket att permanent uppehållstillstånd fortfarande ska vara huvudregeln.

Lär kommentaren och hämta domarna.

<< tillbaka
Seriös konvertering skäl för ny prövning

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En man från Afghanistan som fått slutligt avslag på asylansökan begärde en nu prövning på grund av att han konverterat till kristendomen. Migrationsverket ifrågasatte om konverteringen var seriös och hävdade dessutom att den kunde ha nämnts tidigare. Ny prövning beviljades inte. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen enligt flera vittnesmål haft kontakt med en kristen församling, satt sig in i läran och under våren 2009 deltagit i bibelstudier. Konverteringen bedöms som seriös. Domstolen betraktar det som naturligt att en sådan process tar lång tid och att mannen inte tagit upp saken som ett nytt skäl förrän efter dopet. Ny prövning beviljas och fallet återvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Ensamstående kvinna med barn riskerar social utstötning i Sudan utan nätverk

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: En 24-årig kvinna som lämnade Sudan i 11-årsåldern och växte upp i Egypten, var gravid då hon sökte uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansåg att kvinnan och hennes lille son borde kunna få stöd av släktingar i Sudan. Migrationsöverdomstolen däremot bedömer att en ensamstående kvinna utan nätverk riskerar social utstötning, mot bakgrund av bl.a. verkets egna landrapporter. Migrationsöverdomstolen resonerar om den ytterst begränsade möjlighet som finns att i en samlad bedömning av synnerligen ömmande omständigheter ta in skäl som är av skyddskaraktär, men som inte räckt till uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Social utstötning nämns dock i lagens förarbeten som en sådan faktor. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd. Samma beslut togs tidigare av en migrationsdomstol (se Asylnytt 081201), men Migrationsverket hade överklagat.

Samma dag behandlade Migrationsöverdomstolen ett ärende gällande en 25-årig man från Irak vars föräldrar och ett syskon fått uppehållstillstånd i Sverige. Mannen är kristen och hade inte varit i hemlandet Irak sedan han var tolv. Familjen hade vistats illegalt i Jordanien. I detta fall anser Migrationsöverdomstolen inte att förhållandena i Irak är så allvarliga att en utvisning framstår som stötande ur humanitärt perspektiv. Det uppehållstillstånd mannen fått av migrationsdomstol revs upp. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Längre referat av domarna har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Splittrad familj får återförenas trots dålig utredning av Migrationsverket

/Tillägg 09-12-07: Observera att denna dom revs upp i november 2009, se ovan 091207/

Beslut från migrationsdomstol september 2009: Fyra syskon bodde tillsammans med sina farföräldrar och sin faster i Somalia. När farföräldrarna dödats flyttade barnen till fastern som då gift sig. De hann bo där en månad, innan fastern flydde och senare kom till Sverige. Hennes man och de fyra barnen tog sig till Jemen men splittrades på vägen och en pojke hamnade i Etiopien. Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd för mannen men inte för barnen, eftersom ansökan lämnats in för långt efter fasterns beslut, och de inte ansågs ha något särskilt beroendeförhållande till henne. Den pojke som hamnat på avvägar ansågs dessutom inte kunna visa att fastern var hans vårdnadshavare, trots att detta godkänts för syskonen. Migrationsdomstolen går igenom tillgänglig rapportering om vårdnadskap i Somalia och konstaterar att fastern är legal vårdnadshavare samt att Migrationsverket gjort ett allvarligt handläggningsfel som inte utrett detta. Att det gått ca ett år innan ansökningarna kom in anses inte som tillräckligt skäl för avslag utan någon utredning om orsaken. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Nittonårig änka med barn får följa med sin mor till Sverige

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En afghansk flicka gifte sig som femtonåring. När maken dödats i en olycka återvände hon till sin mor, som då flytt till Pakistan. Hon hade då också en liten pojke. Hennes mor och yngre syskon fick uppehållstillstånd i Sverige. Kvinnan ansökte om att få följa med, men Migrationsverket ansåg att kvinnan var vuxen och hade börjat ett självständigt liv. Domstolen påpekar att kvinnan gifts bort som minderårig och att en ensamstående ung kvinna behöver ett nätverk för att klara sig i Afghanistan. Kvinnan hade bott ihop med modern omedelbart innan denna flyttade till Sverige. Enligt domstolen finns ett särskilt beroendeförhållande och kvinnan får uppehållstillstånd, liksom hennes son. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Ensam pappa fick stanna hos tvååring utan att resa till hemlandet

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En man från Serbien fick utvisningsbeslut från Migrationsverket trots att hans tvååriga dotter bott hos honom sedan hon var fem månader gammal. Föräldrarna har separerat men flickan, som har permanent uppehållstillstånd, träffar även sin mamma regelbundet. Migrationsverket påtalar att ingen av föräldrarna har skyddsskäl gentemot Serbien, varför flickan kan följa med endera av föräldrarna eller båda till hemlandet. Alternativt kan pappan resa till hemlandet och därifrån ansöka om uppehållstillstånd för att idka umgänge med sin dotter. Migrationsdomstolen utgår från tingsrättens bedömning att barnets bästa är att bo hos pappan, och att barnet inte heller bör berövas möjligheten till kontakt med mamman. För barnets bästa gör domstolen undantag från huvudregeln att ett sådant tillstånd ska sökas från hemlandet. Pappan beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 091012:

Från Irak: Irakier måste bevisa att de inte kan få skydd av myndigheterna

Beslut från Migrationsverket: Migrationsverket har publicerat ett "rättsligt ställningstagande i fråga om myndighetsskydd i Irak" samt två avslagsbeslut som illustrerar ställningstagandet. Verket bedömer de irakiska myndigheternas förmåga att ge skydd efter den amerikanska administrationens tillbakadragande. Slutsatsen är att den irakiska staten inte generellt saknar förmåga att ge skydd. Därför måste den enskilde asylsökande visa att han eller hon har sökt skydd och varför detta inte har lyckats. Slutsatsen gäller även de områden där verket anser att det råder svåra motsättningar. I de två exempelfallen ifrågasätts inte att de sökande utsatts för de hot de berättar om, men eftersom de inte kan visa att de inte kan få skydd i Irak, så blir det avslag.

Hämta ställningstagandet och besluten

<< tillbaka
Från Palestina: Verkställighetshinder hävt för Gaza

Ställningstagande från Migrationsverket: Palestinier från Gaza fick under en period utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. Det senaste året har uppehållstillstånd tidsbegränsade till 1 november 2009 givits. Anledningen var att gränserna till Gaza var stängda. Nu har verket publicerat ett ställningstagande som innebär att utvisningsbeslut kan verkställas. Motiveringen är att det är möljigt att återvända frivilligt, eftersom Egypten under de senaste månaderna har tillåtit gränspassage några dagar i månaden. Beträffande ansökningar på grund av vistelsetiden i Sverige påpekar verket att vistelsetiden i sig inte har någon betydelse för vuxna. Däremot kan permanent uppehållstillstånd beviljas om det ursprungliga utvisningsbeslutet hunnit preskriberas.

Hämta ställningstagandet

<< tillbaka
Från Somalia: Överdomstolen ändrar praxis: Väpnad konflikt råder i Mogadishu

Beslut från Migrationsöverdomstolen oktober 2009: Tre män från Somalia har fått uppehållstillstånd av Migrationsöverdomstolen på grund av att det råder väpnad konflikt i Mogadishu. Genom beslutet ändras tidigare praxis som innebar att staten skulle vara part i konflikten och de inblandade väpnade grupperna måste ha viss territoriell kontroll, för att situationen skulle betecknas som väpnad konflikt.

Två av de tre männen framförde personliga skäl och berättelser om tidigare attacker respektive mord på anhöriga och kidnappning, men de bedömdes inte som flyktingar. Alla tre tillhörde minoritetsgrupper, men inte heller situationen för minoritetsklaner i Somalia bedömdes av Migrationsöverdomstolen som flyktingskäl.

Domstolen gör i besluten en genomgång av hur begreppet väpnad konflikt definierats i olika sammanhang och konstaterar att den hittillsvarande tolkningen i Sverige behöver vidgas, mot bakgrund av "bl.a. avsaknaden av en myndighetsstruktur i delar av Somalia och de svåra umbäranden som drabbat civilbefolkningen där".

I pressmeddelandet från Sveriges domstolar sammanfattas den nya definitionen på följande sätt:

"För att situationen i ett land eller i en del av ett land ska betraktas som inre väpnad konflikt i utlänningslagens mening krävs bland annat att det råder svåra motsättningar mellan befolkningsgrupperna med utdragna och pågående stridigheter mellan regeringsstyrkor och en eller flera andra organiserade väpnade grupper eller mellan två eller flera sådana grupper. Det våld konflikten för med sig är urskillningslöst och så allvarligt att det finns skäl att tro att en civilperson bara genom sin närvaro löper en verklig risk att utsättas för ett allvarligt hot att dödas eller skadas."

Migrationsöverdomstolen bedömer att en väpnad konflikt kan föreligga i en del av ett land eller i en storstad och att detta är fallet i Mogadishu. Av besluten framgår att ett internt flyktalternativ skulle kunna föreligga även om en väpnad konflikt konstateras i en del av ett land. I de här tre fallen finns dock inget internflyktsalternativ.

I och med att det råder väpnad konflikt där vem som helst kan drabbas urskillningslöst, krävs inte - som för skyddsbehov på grund av "andra svåra motsättningar" - att den asylsökande kan påvisa personliga skäl utöver konflikten som sådan.

Domstolen noterar att tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle kunna vara ett alternativ, men det är inte aktuellt i de här fallen eftersom männen saknar giltiga passhandlingar. Alla tre beviljas permanenta uppehållstillstånd.

En av männen fick beslut om uppehållstillstånd redan av Migrationsdomstolen i Göteborg (se Asylnytt 090112), ett beslut som hade överklagats av Migrationsverket.

(Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Pressmeddelandet från Sveriges Domstolar

<< tillbaka
Burundisk kvinna får ingen prövning i Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter september 2009: En kvinna från Burundi som sökt asyl och fått avslag i Sverige får inte sitt fall prövat av Europadomstolen trots att hon hävdar att hennes man dödats och hon själv attackerats. Kvinnans berättelse betraktas inte som trovärdig, bland annat på grund av att hon inte förrän efter det första negativa beslutet berättat att orsaken till mannens död var att han skulle ha haft tillgång till partihemligheter mm. De intyg hon kunnat uppvisa stämmer inte överens med hennes egna uppgifter om de attacker hon utsatts för.

Ansökan nr 1334/09

Beslutet i sin helhet

Beslutet har senare kommenterats av Migrationsverket.

Hämta kommentaren från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Oenig domstol beviljar uppehållstillstånd till barn efter intyg av psykolog

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En pojke flydde från Rwanda på grund av att han skulle tvingas vittna vid en folktribunal. Hans mor hade blivit våldtagen och knivhuggen efter vittnesmål mot den som mördat fadern och syskonen. Migrationsverket ansåg att han borde kunna få skydd i hemlandet. Inför domstolen lades intyg fram från en psykolog som beskrev pojkens sätt att överleva genom inre dialog i ett eget slutet traumasystem, ett tillstånd som skulle kunna leda till svår psykisk sjukdom om han inte snarast får professionell psykiatrisk vård. Domaren och en nämndeman accepterar att psykologen är utbildad för just denna typ av bedömningar och beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Att Migrationsverket inte lyckats få kontakt med pojkens mor vägs in. (Källor InfoTorg juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Misshandlad av maken får stanna trots att åtal lagts ner

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En kvinna som kommit till Sverige på grund av äktenskap misshandlades upprepat av maken under det andra året med tidsbegränsat uppehållstillstånd. Hon lämnade maken och fick trots misshandel inte uppehållstillståndet permanentat, bland annat för att åtalet mot maken lagts ner. I domstolen lämnade dock kvinnan en trovärdig redogörelse som kompletterades med intyg från socialtjänsten och kvinnojour. Domstolen påpekar att det inte krävs samma bevisning i ett utlänningsärende som i ett brottmål. Kvinnan får uppehållstillstånd. En ledamot är skiljaktig och menar att kvinnan har större anknytning till hemlandet än Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Bevis krävs för att vistelse utanför EU ska hindra Dublinöverföring

Beslut från Migrationsöverdomstolen september 2009: Migrationsdomstolen hade upphävt ett beslut om överföring till Grekland med motiveringen att det gått mer än tolv månader sedan den illegala inresan till Grekland skedde. Enligt Migrationsöverdomstolen kan inte denna tidsregel tillämpas i domstolen, då Grekland redan accepterat övertagandet enligt en annan paragraf. De sökande hävdade dessutom att de efter vistelsen i Grekland befunnit sig mer än tre månader utanför EU, varför Dublinförordningens regler inte borde tillämpas. Migrationsöverdomstolen anser inte att vistelsen utanför EU är styrkt. Överföringen till Grekland ska verkställas. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Endast skyddsbehövande enligt svensk rätt kan bli kvotflyktingar

Ställningstagande från Migrationsverket: Migrationsverket har publicerat ett ställningstagande som rör vidarebosättning i Sverige. Innebörden är att vidarebosättning enligt lagen (och numera även det årliga regleringsbrevet från regeringen) handlar om överföring av skyddsbehövande till Sverige. Vidarebosättning kan ske på förslag av UNHCR eller efter framställning från en internationell krigstribunal. I fall då UNHCR:s och Sveriges inställning till skyddsbehovet skiljer sig åt skall överföring inte ske, eftersom det då inte finns någon grund för uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan inte komma ifråga i det här sammanhanget.

Läs ställningstagandet

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090930:

Från Irak: Oklarhet om inresevillkor i de kurdiska provinserna

Beslut från migrationsdomstol september 2009: En kristen lärare som förföljts i Irak hänvisades av Migrationsverket till internflykt i någon av tre utpekade kurdiska provinser. Det har dock tidigare krävts en sponsor el. dyl. för att bosätta sig i detta område och denna uppgift finns kvar i UNHCR:s information, även om regeln enligt annan information inte tillämpas. Migrationsdomstolen anser dessutom att mannen skulle kunna sökas upp även i denna del av landet. Internflyktsalternativet är inte relevant och mannen får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Europadomstolen prövar utvisning av f.d. Mujahedinmedlemmar

Beslut från Europadomstolen september 2009: Två män från Irak, tidigare medlemmar i Folkets Mujahedin, lämnade organisationens träningsläger i Irak och tog sig till ett flyktingläger, där de erkändes som flyktingar av UNHCR. När flyktinglägret stängdes flydde männen till Turkiet. De utvisades men återvände. Männen är nu fängslade i Turkiet för illegal inresa och har fått beslut om utvisning till Iran. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har nu bestämt att pröva ärendet och uppmanar Turkiet att inte genomföra utvisningen tills vidare. Domstolen påpekar att männens skyddsbehov över huvud taget inte tycks ha utretts i Turkiet.

Läs domstolens pressmeddelande

Läs domen i sin helhet

<< tillbaka
Endast läkare får intyga barns sjukdomstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen september 2009: En femtonårig pojke vars far troligen dödats efter att ha arbetat för amerikaner i Irak, ansågs inte ha skyddsbehov. Migrationsdomstolen gav dock uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och hänvisade till intyg från en psykolog som var barn- och ungdomsterapeut på BUP. Migrationsöverdomstolen river upp domen och påpekar att endast läkarintyg tillmäts bevisvärde. Läkarintyget ska innehålla läkarens tjänsteställning, varför intyget utfärdats, bedömningsunderlaget, vilka medicinska slutsatser som ska dras och vara förhållandevis nyligen utfärdat. Det får inte baseras enbart på utlänningens egna uppgifter. Pojken utvisas. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Romsk kvinna får stanna efter övergrepp i Kosovo

Beslut från migrationsdomstol juli 2009: En romsk kvinna som efter att ha utvisats till Kosovo utsatts för upprepade våldtäkter ansågs inte ha skyddsbehov. Det var oklart hur länge övergreppen pågått och kvinnan hade inte begärt skydd av FN-administrationen. Men att hon har utsatts för övergrepp under flera år, inte har några anhöriga och som romsk ensamstående kvinna är särskilt utsatt, bedöms som synnerligen ömmande omständigheter. Kvinnan får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Mor och tvillingsyster får komma till pojke i Sverige

Beslut från migrationsdomstol juli 2009: En irakisk pojke kom ensam till Sverige efter att bl.a. ha utsatts för kidnappning. Pojkens mor och tviillingsyster som befinner sig utan papper i Syrien ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning. De fick avslag av Migrationsverket eftersom pojken skulle kunna återförenas med dem i hemlandet. Även migrationsdomstolen påpekar att detta är huvudregeln. Men domstolen väger in den osäkra situationen i Bagdad, att det är osäkert om pojken tillåts bosätta sig i Syrien samt den särskilda gemenskapen mellan tvillingarna. Mor och syster får komma till Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090921:

Förståndshandikappad man borde haft god man eller förvaltare

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En gravt förståndshandikappad man fick beslut av Migrationsverket och en migrationsdomstol utan att ha någon god man eller förvaltare som kunde föra hans talan. Först därefter tillsatte Solna tingsrätt en förvaltare som såg till att mannen fick ett ombud. Migrationsöverdomstolen återvisade ärendet till Migrationsverket för ny utredning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Bakläxa till domstol som inte läst den sökandes skrivelse

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag då han påtalade verkställighetshinder och begärde ny prövning, sände in en skrivelse på ryska till migrationsdomstolen. När han förstod att domstolen inte läst skrivelsen, skrev han ett nytt brev. Skrivelsen hade inte lagts in i akten eller översatts och kommenterades inte i domen där ny prövning nekades. Migrationsöverdomstolen anser att domstolen efter det andra brevet borde ha informerat den sökande om vilka handlingar som fanns och givit honom tillfälle att komplettera. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Komplikationer gör att gravid kvinna inte behöver söka från hemlandet

Beslut från migrationsdomstol 09-04-17: En kvinna från Thailand som blivit gravid under ett besök i Sverige får lov att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning utan att resa till hemlandet. Migrationsdomstolen påpekar att vuxna människor normalt får ta konsekvenserna av sitt handlande. Undantaget görs på grund av att kvinnan drabbats av blödningar och enligt läkarintyg skulle vara i vila och inte fick resa. Domstolen väger in att kvinnan var legalt i Sverige och ansökt så fort hon fått veta att hon var gravid. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Somalia: Tidsbegränsat tillstånd för somalier i väntan på Migrationsöverdomstolen

Beslut från Migrationsdomstolen i Stockholm augusti 2009: En man från Somalia hade flytt efter upprepade hot och våldshandlingar. Enligt migrationsdomstolen hänger händelserna inte samman och visar inte att mannen löper en påtaglig risk i framtiden. Migrationsdomstolen i Stockholm har tidigare givit avslag på liknande grunder. Den här gången väger domstolen in att Migrationsöverdomstolen kommer att ta ställning till om det råder väpnad konflikt i Somalia, och att det är olyckligt om domstolarna i avvaktan på det beslutet bedömer situationen olika. Dessutom anser domstolen att den osäkra situationen i Somalia och de begränsade möjligheterna till internflykt gör att det är oklart när en utvisning skulle kunna verkställas. Därför upphävs utvisningsbeslutet och mannen beviljas uppehållstillstånd för ett år. Tidsbegränsat uppehållstillstånd får inte beviljas till en person som inte har ett giltigt hemlandspass, men enligt domstolen kan det göras ändå eftersom mannen kan beviljas främlingspass för samma tid som uppehållstillståndet. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ensamstående romsk trebarnsmor från Kosovo får stanna

Beslut från migrationsdomstol augusti 2009: En romsk familj från Kosovo hade fått avslag trots att en dotter led av ett kroniskt posttraumatiskt stressyndrom och en annan bland annat av en besvärlig epilepsi. En yngre pojke var väl anpassad i Sverige. Migrationsverket ansåg att döttrarna i enlighet med tidigare praxis skulle kunna få vård i hemlandet. Efter beslutet hade fadern lämnat familjen efter att modern hade berättat om sexuella övergrepp. Moderns omsorgsförmåga sviktade och hon var familjehemsplacerad tillsammans med barnen. En sammantagen bedömning av barnens hälsotillstånd och anpassning och att modern nu är ensamstående med okänt nätverk i hemlandet leder till att domstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Morföräldrar får stanna hos barnbarn sedan dottern mördats

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: Ett vietnamesiskt par kom till Sverige för att ta hand om sitt barnbarn efter att deras dotter, barnets mor, mördats. Morföräldrarna tillerkändes vårdnaden i svensk tingsrätt då fadern inte ville ta hand om barnet. Trots detta avslog Migrationsverket morföräldrarnas ansökan om uppehållstillstånd eftersom det inte var visat att fadern inte hade möjlighet att ha vårdnaden och att barnet annars kunde följa med till Vietnam. Domstolen utgår från att barnet som bott länge i Sverige inte bör tvingas lämna landet. Att fadern finns i Sverige talar också för detta. Morföräldrarna får stanna på grund av de udda och ömmande omständigheterna. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
EU-regler hjälpte inte make att få tidsbegränsat tillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen september 2009: I Asylnytt utgåva 090216 referades ett domstolsbeslut som innebar att en man gavs tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av äktenskap trots att han saknade pass. Enligt Utlänningslagen borde tillståndet vägrats eftersom det bara är Migrationsverket som kan utfärda främlingspass, inte domstolar. Men domstolen ansåg att detta står i strid med EU-direktivet om familjeåterförening, som går före svensk lag. Nu har ärendet prövats av Migrationsöverdomstolen som upphäver den förra domen. Eftersom makan har uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande (inte flykting) gäller inte EU-direktivet, enligt Migrationsöverdomstolen. Ansökan ska prövas enbart enligt svensk lag. Migrationsöverdomstolen bedömer äktenskapet som ett skenäktenskap enligt bedömningsgrunderna i svensk lag och ger avslag på den grunden. Passfrågan kommenteras inte. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket och ett längre referat har publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret UM8477-08 eller UM8477-09 (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Ensamkommande pojke som kan bo hos kusin slipper Dublinöverföring

Beslut från migrationsdomstol augusti 2009: En ensamkommande pojke från Afghanistan uppgav att han inte sökt asyl förut och att han kom hit för att han hade en avlägsen släkting i Sverige. Det visade sig att han sökt asyl i Nederländerna och Migrationsverket beslutade om överföring dit, trots att pojken funnit en kusin som intygade att pojken fick bo hos henne och hennes man. Verket ansåg att släktskapet inte var styrkt. Domstolen däremot anser att pojken ska få sin sak prövad här, i enlighet med Dublinförordningens regler om att sammanföra ensamkommande barn med släktingar om det är möjligt. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090831:

Skyddsbehov efter samarbete med utländsk hjälporganisation i Irak

Beslut från migrationsdomstol: En man som arbetade med rehabilitering och handikappades rättigheter i Irak, i samarbete bland annat med med Schweiziska ambassaden, sattes upp på en dödslista. Mannen hade också uppträtt offentligt, i TV. Han slutade sitt arbete och började en annan organisation men fick nya hot per sms, nu kopplat till hans tidigare arbete för den gamla regimen. Han undgick att träffas vid en skottlossning på gatan, och valde sedan att flytta från området då dödshot klottrats invid hans hem. Migrationsverket ansåg att hoten inte hängde ihop och att det inte finns någon hotbild för framtiden. Men migrationsdomstolen bedömer att mannen har skyddsbehov pga sitt samarbete med utländska hjälporganisationer och offentligheten. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Journalist som kritiserat islamister i Irak får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En man som var ordförande i en förening som startat en tidning och en radiokanal i Irak, fick ta emot dödshot per telefon. Mannen hade skrivit många artiklar med namn och bild. Tidningen spreds i 25.000 exemplar, främst inom universitetet, och fick amerikanskt bistånd. Artiklarna i tidningen vände sig mot islamistiska grupper. Efter de första hoten började mannen skriva under pseudonym, men hoten fortsatte. Vid ett tillfälle försökte några män köra över honom med bil, men han kom undan. Migrationsverket avslog med motiveringen att mannen kunde bosätta sig utanför Bagdad. Migrationsdomstolen bedömer att det finns en risk att tidningen spridits i landet. Med hänsyn till journalisters särskilda utsatthet i Irak får mannen uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090824:

Från Albanien: Albanien kan inte skydda enskilda mot blodshämnd

Beslut från migrationsdomstol: En man från Albanien hamnade i en blodsfejd som inte kunde lösas av den försoningskommitté som tillsatts. Därefter blev hotet mot honom akut och han flydde. Migrationsverket ansåg att landrapporterna visade att han skulle kunna få skydd i en annan del av landet. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen lagt fram lika tillförlitliga landrapporter, bl.a. från Kanada, som visar att den albanska regeringen inte kan skydda personer som riskerar blodshämnd. Eftersom mannens allmänna trovärdighet inte är ifrågasatt, ska han ha tvivelsmålets fördel. Han får uppehållstillstånd som skyddsbehövande, men två av nämndemännen är skiljaktiga. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Från Irak: Domstolen i Skåne anser inte att Bagdad är säkert för kristna

Beslut från migrationsdomstol: En kristen man som arbetade på ett oljebolag i Irak kidnappades och krävdes på "skyddsskatt" på grund av sitt arbete och sin religiösa tillhörighet. Mannen sade upp sig, men blev ändå hotad till livet på nytt med förnyade krav. Migrationsverket bedömde honom som trovärdig, men ansåg ändå att han skulle kunna få skydd i Bagdad eller i Ninewa-provinsen, utanför hemstaden Mosul. Migrationsdomstolen gör, bl.a. utifrån Migrationsverkets egna rapporter, att varken Bagdad eller Ninewa är relevanta internflyktsalternativ för kristna utan socialt skyddsnät. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Albanien kan inte skydda enskilda mot blodshämnd

Beslut från migrationsdomstol: En man från Albanien hamnade i en blodsfejd som inte kunde lösas av den försoningskommitté som tillsatts. Därefter blev hotet mot honom akut och han flydde. Migrationsverket ansåg att landrapporterna visade att han skulle kunna få skydd i en annan del av landet. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen lagt fram lika tillförlitliga landrapporter, bl.a. från Kanada, som visar att den albanska regeringen inte kan skydda personer som riskerar blodshämnd. Eftersom mannens allmänna trovärdighet inte är ifrågasatt, ska han ha tvivelsmålets fördel. Han får uppehållstillstånd som skyddsbehövande, men två av nämndemännen är skiljaktiga. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Iranier får stanna efter att ha kritiserat regimen i internationell TV-kanal

Beslut från migrationsdomstol: En man tog sig från Iran till Sverige med hjälp av ett pass som han numera hävdar tillhör hans bror. Han har också en id-handling i sitt eget namn, en shenasnameh, där fingeravtrycken överensstämmer med hans egna. Men på denna handling tycks fotografiet utbytt. Migrationsverket ansåg därför att han sannolikt var den man som passet utställts på, och som tidigare fått avslag på asylansökan. I den nya ansökan hävdade han att han arbetat politiskt mot regimen i hemlandet. Under tiden i Sverige har mannen framträtt med regimkritik i en TV-kanal som når 70 miljoner tittare i Iran. Migrationsverket avslog ändå, men domstolen accepterar den identitet mannen nu hävdar och bedömer att TV-inslaget kan antas ha nått myndigheterna i Iran. Mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Oenig domstol ger skydd åt kvinna som flytt maken i Irak

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna flydde med sin dotter från Irak, efter att maken, som var högt uppsatt Saddam-anhängare, misshandlat henne och barnen. Han krävde att hustrun och barnen skulle bidra till arbetet för den gamla regimen genom information, angiveri mm. Dottern hotades av tvångsgifte. Enligt kvinnan hotas hon och dottern av hedersrelaterat våld sedan hon lämnat maken. Enligt Migrationsverket borde de kunnat söka skydd i hemlandet, särskilt som maken var fiende till regimen. Domaren vill avslå överklagandet. Bl.a. hon att den e-post från maken som kvinnan åberopat inte bevisar något, eftersom det inte går att veta vem som är avsändaren. Nämndemännen däremot bedömer kvinnan som trovärdig och domaren blir nedröstad. Kvinnan och dottern får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090817:

Lillasyster får avslag medan storasyster får återförenas med fadern i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: Migrationsöverdomstolen slog nyligen fast att minderåriga barn inte har rätt att ansöka om uppehållstillstånd om de inte har någon legal vårdnadshavare enligt svensk rätt. I det aktuella fallet blir konsekvensen att en artonårig flicka tillsammans med sin styvmor får återförenas med sin farbror i Sverige, medan hennes sextonåriga syster får avslag. Båda flickorna hade bott med farbrodern i tio år sedan deras föräldrar dött. Artonåringen anses bli mycket utsatt som ensam ung kvinna i hemlandet och får därför komma trots att hon var myndig. Sextonåringen torde vara minst lika utsatt, men får nej på rent formella grunder. Migrationsverket hade avslagit båda ansökningarna och ifrågasatt flickornas ålder eftersom någon på ambassaden antytt att de såg äldre ut. Domstolen anser att en åldersbedömning inte får göras på så svaga grunder. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Asylnytt 09-08-17:

Tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljades utan föreskriven passhandling

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna sökte tidsbegränsat uppehållstillstånd för återförening med maken som har ett sådant tillstånd. Migrationsverket avslog ansökan och beviljade därför inte heller främlingspass, vilket skulle ha behövts eftersom tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt Utlänningsförordningen bara får beviljas för den tid det finns ett giltigt pass. Kvinnan saknade hemlandspass. Beslutet överklagades. Migrationsdomstolen anser att kvinnan har rätt och vill bifalla ansökan om uppehållstillstånd. Men ansökan om främlingspass får inte överklagas. En domstol får inte heller på eget initiativ utfärda främlingspass. Därmed finns inget lagutrymme för domstolen att bevilja ansökan. Men migrationsdomstolen bedömer att luckan i lagen gör att kvinnan inte skulle kunna utnyttja den rätt att överklaga som hon har enligt Utlänningslagen, och beviljar uppehållstillståndet ändå. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090810:


Kristen irakier med albinism har skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En man från Mosul i Irak hävdade att han attackerats av muslimska fundamentalister på grund av sin kristna tro. Migrationsverket avslog med hänvisning till flera internflyktsalternativ. Migrationsdomstolen anser att mannen på grund av sin albinism lätt att identifiera, varför internflyktsalternativen i närheten av Mosul är uteslutna. Inte heller centrala Irak är rimligt eftersom mannen är skulle bli mycket utsatt utan socialt nätverk. Mannen får uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Ung man slipper skiljas från familjen på nytt

Beslut från migrationsdomstol maj 2009: En familj splittrades vid flykten från Irak så att modern och ett barn kom till Sverige medan fadern och tre barn befann sig i Jordanien och senare Syrien. Det tog fyra år innan modern fick uppehållstillstånd och de två äldsta barnen hade blivit myndiga då de kunde ansöka om anknytning. Familjen splittrades därmed en gång till. Pojkarna fick klara sig själva i Syrien. En av dem utvisades till Irak och bodde gömd undan sunnimuslimsk milis. Senare tog han sig själv till Sverige, där han återförenats med familjen. Han fick avslag, men migrationsdomstolen bedömer omständigheterna som synnerligen ömmande och låter honom stanna. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Mormor får bo kvar hos 18-åring sedan modern avlidit

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En kvinna från Peru hade hand om sin dotterson från födseln tills han vid 13 års ålder återförenades med sin mor som flyttat till Sverige. Kvinnan reste till Sverige med visum för att sköta om pojkens mor som blivit sjuk, och som avled efter några månader. Därefter ansökte kvinnan om att få stanna kvar men ärendet har dragit ut på tiden så att hon nu har vistats här lagligt i fem år. Domstolen betraktar de sammantagna omständigheterna som så udda och ömmande att kvinnan får stanna, trots att pojken nu fyllt 18 och även har sin styvfar i Sverige. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Skottskadad 13-åring får ta hit sin familj

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En elvaårig pojke som skottskadats i huvudet i Irak kom till Sverige för att få vård. Han togs emot som ensamkommande barn och fick så småningom uppehållstillstånd. Hans föräldrar och syster har ansökt om familjeåterförening men fick nej av Migrationsverket som ansåg att pojken kunde återvända till Irak, enligt huvudregeln att återförening ska ske i hemlandet. Men migrationdomstolen gör bedömningen att pojkens hälsotillstånd och att han, endast 13 år gammal, fått trygghet i Sverige under två år, gör att familjen ska få uppehållstillstånd i Sverige. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm.)

<< tillbaka
Traumatiserad 18-åring får prövas med familjen och slipper Dublin-överföring

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En pojke från Uzbekistan, som nyss fyllt 18, sökte asyl tillsammans med sin mor och två yngre syskon. Pojken skulle överföras till Litauen dit han hade en Schengenvisering, medan de övriga familjemedlemmarnas ansökningar skulle prövas här. De tre syskonen bodde i jourhem då modern behandlades på psykiatrisk klinik. 18-åringen försökte ta sitt liv och togs även han in för vård. Orsaken antogs vara rädsla både på grund av förföljelse i Uzbekistan och för att skiljas från familjen. Domstolen anser att det skulle vara stötande ur ett humanitärt perspektiv att genomföra överföringen till Litauen. Sverige ska därför ta över hans ärende. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ingen återkallelse av tillstånd då felaktiga uppgifter inte hade betydelse i saken

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En man som befann sig i Sverige under falsk identitet fick uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru och dotter. Sedan dess har ytterligare ett barn fötts i familjen. Migrationsverket beslutade att dra in uppehållstillståndet då den rätta identiteten kom fram. Domstolen påpekar att bestämmelsen om återkallelse handlar om situationer då de falska uppgifterna påverkat ärendet om uppehållstillstånd. Så var det inte i det här fallet. Mannen får behålla tillståndet. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090727:

Från Afghanistan: Personlig förföljelse från talibankommendant grundar skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En kvinna som ingick tvångsäktenskap med en talibankommendant lyckades rymma efter ett halvår. Mannen tvingades själv på flykt och återkom först efter flera år. Under tiden hade kvinnan gift sig och fått barn med en annan man. Kommendanten uppsökte kvinnans föräldrar och hotade döda henne och hennes familj. De flydde och sökte asyl i Sverige. Migrationsverket avvisade familjen med motivering att de kunde få skydd i någon annan del av Afghanistan. Migrationsdomstolen väger in den hederskultur som råder i Afghanistan och anser mot bakgrund av familjens brist på nätverk i andra delar av landet och att deras identitet kan röjas att hotbilden inte är begränsad till hemorten. Familjen beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Ingen prövning i Europadomstolen för rysk familj

Application no. 38813/08 by A.M. and Others against Sweden

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter juni 2009: En man som var anställd inom militären i Ryssland blev vittne till vapensmuggling och rapporterade oegentligheterna. Enligt hans asylberättelse ledde anmälan till att han själv blev trakasserad. Mannen separerade från sin familj för att skydda dem och sökte asyl. Även hustrun blev dock uppsökt och utsatt för övergrepp. Hustrun och barnen förenade sig med maken som asylsökande i Sverige. Senare lämnade mannen in tre domstolskallelser som nått hans släktingar efter utresan. De svenska myndigheterna ifrågasatte dokumenten och ansåg att makarna borde ha anmält trakasserierna i hemlandet. Familjen fick avslag. Europadomstolen gör ingen annan bedömning och konstaterar även att det finns internflyktsalternativ om makarna inte vill återvända till hemorten. Målet kommer inte att tas upp till vidare prövning i domstolen.

Läs beslutet i sin helhet

<< tillbakaDomen har senare publicerats med en kommentar av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos


Människorättsaktivist från Kongo har skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En man från Kongo DRK som arbetat med att publicera övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter som begåtts av regeringstrupper och andra grupper i östra Kongo flydde efter att hans kollega mördats. I samband med mordet beslagtogs datorer innehållande materialet till en bok med fler avslöjanden, bland annat av namngivna regeringsföreträdare. Mannen hade även anmält regeringsföreträdare till domstolen i Haag. Migrationsverket bedömde trots detta att mannen kunde få skydd från förföljelse i Kinshasa. Migrationsdomstolen anser inte att det är visat att det finns något internflyktsalternativ. Mannen får uppehållstillstånd som skyddsbehövande men inte med flyktingstatus eftersom verksamheten för mänskliga rättigheter inte faller under definitionen för flyktingskap. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg.)

<< tillbaka
Konvertit från Iran får uppehållstillstånd som flykting

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En man som flytt till Sverige och här konverterat till kristendomen fick avslag av Migrationsverket. Den kyrka han uppgett sig ha kontakt med i hemlandet anses vara en som inte accepterar konvertiter. Migrationsdomstolen betraktar mannen som trovärdig. Domstolen väger in flera tecken på ökade risker under senare år för konvertiteratt lagföras eller förföljas på annat sätt i Iran. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Risken för social utstötning är synnerligen ömmande skäl för barn till ogift mor

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En kvinna som arbetat som au pair i Sverige har blivit med barn här. Hon sökte asyl eftersom hon fruktade förföljelse från sin konservativa familj om hon återvände som ogift mor. Migrationsverket betvivlade att familjen var så konservativ eftersom kvinnan tillåtits resa utomlands. Inför domstolen uppgav hon att hon haft pass för att hon skulle giftas bort med en man utomlands, och att hon misshandlats då hon vägrat detta. Migrationsdomstolen anser att hon borde kunna få skydd mot förföljelse i Marocko, men att den sociala utstötning som hon och barnet riskerar innebär risker för barnets psykosociala utveckling. De får därför uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Åtta timmars anställning i veckan grundar uppehållsrätt

Beslut från migrationsdomstol juni 2009: En familj från Rumänien som uppgett att de försörjt sig genom gatumusik, skrotsamling mm samt fått husvagnsplats i utbyte mot städning. Migrationsverket ansåg inte att de hade uppehållsrätt. Vid tidpunkten för domstolens bedömning hade familjen kommit in i ett introduktionsprogram för nyanlända, men kvinnan hade också en anställning om åtta timmar i veckan. Domstolen anser att anställningen inte är av "helt marginell eller underordnad betydelse. Kvinnan har uppehållsrätt och därmed även familjen. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Uttalad ovilja att medverka tillräckligt skäl för att sätta ned dagersättning

Beslut från kammarrätt juli 2009: En man kallades till samtal om återvändande till Irak efter att avslag på asylansökan vunnit laga kraft. Han fick information om att Migrationsverket kan hjälpa till med hemresan och att han behövde skaffa resedokument. Mannen sade att han inte tänkte medverka frivilligt. Därefter sattes hans dagbidrag ned. En länsrätt upphävde beslutet om nedsättning, då mannen inte hade förelagts några konkreta åtgärder. Kammarrätten anser dock att den uttalade oviljan räcker och ger Migrationsverket rätt. (Källor Pointlex och kammarrätten i Sundsvall)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090713:

Offentligt biträde ska förordnas i ärende som gäller skyddsbehov

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En man från irak ansökte om asyl på nytt efter att hans utvisningsbeslut preskriberats. Han nekades offentligt biträde. Migrationsöverdomstolen slår fast att offentligt biträde ska förordnas i ärenden som gäller utvisning "om inte behov saknas". I mål som gäller skyddsbehov är presumtionen att det finns ett sådant behov. Ärendet återvisades till Migrationsdomstolen som ska utse biträde. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Föräldralösa barn får inte ansöka om uppehållstillstånd

/Se även Asylnytt 090615, praxisnotis om ett snarlikt fall/

Migrationsöverdomstolen har den 25 maj 2009 avvisat överklaganden då släktingar i Sverige inte ansågs vara legala ställföreträdare för barn i Somalia och därmed inte var behöriga att ansöka om uppehållstillstånd för barnen.

(Målnr UM 6658-08 och 6595-08). Ett likalydande avgörande finns refererat i MIG 2009:17)

Det var i alla tre fallen fråga om minderåriga barn från Somalia som på svensk beskickning utomlands hade ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning. Anknytningsperson var i alla tre fallen systrar till de sökande barnen.

MiÖD konstaterar först att omyndiga barn i svensk lagstiftning inte har givits processbehörighet i fråga om uppehållstillstånd. De kan heller inte genom fullmakt överföra sådan rätt till ombud. Ställföreträdare för barn utgörs normalt av vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare.

Dokument och olika handlingar utfärdas i Somalia - i avsaknad av nationellt rättssystem och fungerande folkbokföring - huvudsakligen efter muntliga uppgifter. MiÖD ansåg mot denna bakgrund att det inte visats att anknytningspersonerna i Sverige (systrarna) var ställföreträdare för barnen. I MIG 2009:17 ingiven handling av domstol i Somalia ansågs inte visa att systern i Sverige var ställföreträdare för barnen.

Eftersom det rörde barns rätt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige fann MiÖD därefter anledning att pröva om det finns någon möjlighet för barnet att på annat sätt anhängiggöra sin talan.

MiÖD gick igenom lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och förarbetena till utlänningslagen såvitt rör bestämmelserna om DNA-analys och fann att lagstiftaren i vissa fall hade godtagit att den som hade den faktiska vårdnaden om barnet också kunde företräda detta (bl a såvitt avser samtycke till DNA-analys). Härav kunde dock inte dras någon slutsats att den faktiska vårdnadshavaren är behörig att föra barnets talan i fråga om uppehållstillstånd. Eftersom det var fråga om ansökan utifrån och barnen inte befann sig i Sverige, fanns det inte grund att förordna offentligt biträde enligt 18 kap. 3 § utlänningslagen. Det fanns heller inte förutsättningar att förordna god man.

(...)

Läs referatet och hämta de två domarna

<< tillbaka
Kvinna får stanna på grund av äktenskap trots att maken avled inom två år

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En kvinna som kom till Sverige i augusti 2005 och tog hand om sin cancersjuke man tills han avled i februari 2007 fick inte sitt tillfälliga uppehållstillstånd förlängt av Migrationsverket, eftersom förhållandet inte varat i två år. Migrationsdomstolen ansåg däremot att det fanns särskilda skäl att bevilja fortsatt uppehållstillstånd, eftrsom maken avlidit lång tid efter att det tillfälliga tillståndet gavs. Kvinnans anknytning i Sverige och i Bosnien vägdes in. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne.)

<< tillbaka
Illegal vistelse inte skäl nog för återreseförbud

Beslut från migrationsdomstol maj 2009: En kvinna återkom till Sverige efter avslag från Utlänningsnämnden. Hon levde två och ett halvt år illegalt innan hon sökte asyl på nytt i februari 2008. Migrationsverket fattade beslut om utvisning. Kvinnan fick även två års återreseförbud på grund av den illegala vistelsen. Migrationsdomstolen upphävde återreseförbudet, eftersom kvinnan inte hade ändrat sin identitet eller begått brott, och har släkt i Sverige. Att ha hållit sig undan verkställighet är inte tillräckligt skäl för återreseförbud. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090629:

Beslut om att formella grunder saknas för prövning kan överklagas

/Ref Asylnytt 09-05-27/

Migrationsverket 09-06-17:

Kommentar till beslut den 18 maj 2009 från Migrationsöverdomstolen om att avvisnings- och avskrivningsbeslut kan vara överklagbara (UM 3340-09).

Klaganden hade ansökt om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen. Migrationsverket avvisade i beslut ansökan, då den inkommit efter den i bestämmelsen angivna tidsfristen. Det beslutet överklagades till Migrationsdomstolen, som avvisade överklagandet med hänvisning till att beslutet inte var överklagbart.

Migrationsöverdomstolen säger nu att det av allmänna förvaltningsrättsliga principer följer att avvisnings- eller avskrivningsbeslut är överklagbart. Utan hinder av 14 kap. 1 § utlänningslagen får Migrationsverkets beslut att avvisa ansökan överklagas och då i samma ordning som för överklagande i sak. Målet återförvisas till Migrationsdomstolen för att ta upp överklagande av Migrationsverkets avvisningsbeslut i sak.

Av beslutet dras slutsatsen att avvisnings- och avskrivningsbeslut kan vara överklagbara. Uttryck som "Detta beslut kan inte överklagas" i avvisnings- eller avskrivningsbeslut bör därför användas med viss försiktighet. Vid tveksamhet kan bilaga med överklagandehänvisning bifogas beslutet.

Hämta domen

<< tillbaka
Mål som gäller trovärdighet ska avgöras efter muntlig förhandling

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En man från Somalia som inte hade någon skriftlig bevisning för sina skyddsbehov fick avslag från Migrationsverket och senare migrationsdomstol på grund av bristande trovärdighet. Enligt domstolen framstod hans historia som anmärkningsvärd och han hade lämnat motstridiga uppgifter. Trots detta beviljades inte muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen anser att muntlighet inte kunde anses obehövlig då utgången i målet var beroende av den sökandes trovärdighet. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Muntlig förhandling borde ha tillåtits i fråga om konvertering

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En man begärde ny prövning enligt Utlänningslagens paragraf 12:19, på grund av att han konverterat till kristendomen. Han beviljades ingen ny prövning och överklagade. Även Migrationsdomstolen nekade prövning då det inte fanns skriftlig bevisning, men nekade samtidigt muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen anser att en mutnlig förhandling kunde ha haft betydelse, och att mannen åtminstone borde ha fått slutföra sin talan. Målet visas åter till migrationsdomstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Utvisningsbeslut som verkställts efter 31 mars 2006 gäller i fyra år

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: Migrationsöverdomstolen har tidigare slagit fast att ett utvisningsbeslut som fattats och verkställts medan den gamla Utlänningslagen gällde, inte kan verkställas på nytt om den sökande återvänder till Sverige. Den sökande kan då söka asyl på nytt. I det nu aktuella fallet hade de sökande visserligen fått beslut enligt den gamla lagen, men utvisningen verkställdes inte förrän efter att den nya lagen trätt i kraft 31 mars 2006. Därmed gäller de nya reglerna och utvisningen preskriberas först efter fyra år. För att få en ny prövning krävs nya omständigheter enligt Utlänningslagens paragraf 12:19. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Medborgare i Turkiet har rätt till förlängt uppehållstillstånd efter ett års anställning

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En turkisk medborgare som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige genom anknytning till sin maka fick sitt tillstånd indraget då äktenskapet upplösts. En medborgare i Turkiet har dock genom EU:s associeringsavtal rätt till fortsatt arbets- och uppehållstillstånd efter ett års arbete inom den reguljära arbetsmarknaden, under förutsättning att han eller hon fortfarande har arbete. Denna möjlighet skulle ha bedömts av domstolen eftersom målet gällde uppehållstillstånd. Målet återvisas till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
HD-dom: Inget humanitärt undantag för smuggling över en inre EU-gräns

Beslut från Högsta Domstolen juni 2009: En man hjälpte sin syster och hennes familj att resa från Tyskland till Sverige, via Öresundsbron. Avsikten var att de skulle ta sig till Stockholm och söka asyl där. Saken togs upp i Högsta Domstolen för att det har varit oklart om det ska finnas ett "humanitärt undantag" för den som utan vinstsyfte hjälper en person att passera en inre gräns för att söka asyl i Sverige. Mannen hade friats i tingsrätten men dömts för människosmuggling i hovrätten, eftersom de insmugglade personerna inte omedelbart hade sökt asyl då de fick en möjlighet, utan tänkte resa vidare inom Sverige. HD-domen går ett steg längre och slår fast att det alltid är straffbart att hjälpa någon över en inre gräns (inom EU), eftersom den insmugglade kunde ha sökt asyl i ett annat EU-land. Det finns alltså inte något behov av ett humanitärt undantag. Domstolen var oenig. Två justitieråd påpekade att EG-förordningen om illegal inresa tillåter att man gör undantag i praxis för ideella handlingar och att detta stämmer med motsvarande äldre bestämmelser i svensk lagstiftning. Men dessa blev nedröstade.

Läs Åklagarmyndighetens referat och hämta HD-domen

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090615:

Ny prövning är inte ett mål av enkel beskaffenhet

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En man beviljade ny prövning efter en ansökan på verkställighetsstadiet, enligt Utlänningslagens paragraf 12:19. Migrationsverket avslog dock även i den nya prövningen. I Migrationsdomstolen behandlades ärendet av en ensam domare. Migrationsöverdomstolen slår fast att en ny prövning är ett mål av extraordinär natur och att jämställa med en beviljad resning. Därför var domstolen inte domför med bara en domare. Målet återvisas till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Föräldralösa barn får inte ansöka om uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: Tre somaliska barn har ansökt om att få komma till sin storasyster i Sverige. Systern har visat upp dokument som hon anser visa att hon är barnens vårdnadshavare. Fadern är död och modern försvunnen. Systerns dokument godkänns inte och det finns inte någon myndighet i Somalia som skulle kunna utfärda handlingar som accepteras. Barnen är omyndiga och kan inte föra sin egen talan. Det finns ingen laglig möjlighet för en svensk myndighet att utse god man eller ombud för barnen utomlands. Migrationsöverdomstolen beklagar situationen men anser att det är lagstiftaren som måste göra något åt den. Ärendet prövas inte. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Inget undantag för ambassadfamilj

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En barnfamilj som varit anställd vid en ambassad i Sverige i drygt nio år önskade stanna kvar efter anställningens slut, bland annat på grund av barnens anpassning genom skolgång. Det anfördes inga skyddsskäl gentemot hemlandet eller synnerligen ömmande omständigheter utöver anknytningen. Migrationsöverdomstolen påpekar att anställning vid en beskickning inte räknas som bosättning i Sverige och att föräldrarna varit väl medvetna om detta. De får inte uppehållstillstånd. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Läs längre referat eller hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Uppehållstillstånd för ung irakisk kvinna rivs upp

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En flicka från Irak, då 19 år gammal, nekades komma till Sverige tillsammans med sin mor och syster, då fadern hade fått uppehållstillstånd i Sverige. Hon fick dock uppehållstillstånd av migrationsdomstolen i Göteborg. Flera liknande beslut har fattats, då den sökande inte har ansetts kunna klara sig själv. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att flickan, nu 20, är vuxen och ska kunna klara sig oavsett hemlandets traditioner. Som argument framförs bland annat att hon bott ensam i Syrien sedan modern och systern rest till Sverige, och att lagen kräver ett "särskilt" beroendeförhållande, alltså något annat än normala familjeband. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Läs längre referat eller hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
59-årig irakisk kvinna får förenas med sonen i Sverige

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En palestinsk kvinna från Irak som befann sig illegalt i Syrien tvingades söka läkarvård och blev i samband med detta gripen och fråntaget sitt falska irakiska pass. Hon utvisades till gränslägret Al-Tanf men beviljades uppskov med verkställigheten i avvaktan på att Sverige skulle pröva hennes ansökan om att få bosätta sig hos en son här. Migrationsverket anser att kvinnan kan återvända till Irak. Migrationsöverdomstolen anser att verket inte har bevisat detta. Efter en sammavägd bedömning av anknytningen, att hon inte har boende eller försörjning och den säkerhetsmässiga och humanitära situationen i Al-Tanf, beviljas hon uppehållstillstånd. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Läs Migrationsverkets referat eller hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret UM1132-09 (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Sista kvarvarande familjemedlemmarna får inte återförenas

Beslut från Migrationsöverdomstolen juni 2009: En familj splittrades då hemmet i Somalia attackerades 2004. Mannen och en son dödades, kvinnan och en dotter fängslades. En återstående dotter misshandlades men fördes till Sverige där hon fick uppehållstillstånd som flykting. Dottern som var kvar i hemlandet dödades senare. År 2007 fick kvinnan kontakt med dottern i Sverige. Kvinnan befinner sig i Etiopien och klarar sig genom ekonomiskt stöd från dottern. Dottern har läkarintyg som visar hur sviterna av hennes trauman förvärras av oron för modern. Inget av detta räcker dock enligt domstolen för att visa ett särskilt beroendeförhållande eller att situationen är udda och ömmande. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbakaEtt längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)


Tidigare medlemskap i Palestinska fronten utesluter uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Libanon sökte asyl med sin familj och uppgav av att han utsatts för hot av Palestinska fronten, där han tidigare varit medlem. Migrationsverket avslog, men migrationsdomstolen i Skåne ansåg att mannen var trovärdig och gav honom uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att medlemmar i Palestinska fronten enligt EU:s ståndpunkt anses vara ansvariga för terrorhandlingar. Mannen hävdar att han aldrig varit aktiv medlem, men Migrationsöverdomstolen anser att han tonat ned sin berättelse och utgår från uppgifterna i Migrationsverkets akt. Familjens uppehållstillstånd dras in. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090608:

Njursjuk man fick uppehållstillstånd trots snäv praxis

Beslut från Migrationsdomstol maj 2009: En man som sökte asyl i Sverige led av svår njursvikt. Då han besökte sjukhus efter några dagar i Sverige var tillståndet direkt livshotande. Mannen ansågs inte ha asylskäl. Migrationsverket avslog ansökan även beträffande ömmande omständigheter eftersom det finns dialys i mannens hemland. Enligt praxis har det ingen betydelse om den sökande har ekonomiska möjligheter att få tillgång till vården eller om vården i Sverige är bättre, detta med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för Sverige. Migrationsdomstolen bedömde dock att ett undantag från denna praxis skulle göras eftersom mannen endast förväntades överleva några dagar i hemlandet och inte hade någon rimlig möjlighet att få tillgång till vård under denna tid. Mannen beviljades uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Traumatiserad pojke får avslag då behandlingen inte gett effekt

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En familj från Armenien får avslag trots att en nu fjortonårig pojke enligt flera expertintyg behandlas för djup depression, omfattande sömnsvårigheter och posttraumatiskt stressyndrom bland annat med hallucinationer. Sjukdomen har uppstått efter traumatiska händelser i hemlandet och förelåg redan vid inresan. Pojken har också försökt skära sig då han trodde att modern skulle utvisas. Enligt domstolen finns vård att tillgå i Armenien och det har inte visats att vården i Sverige faktiskt kan leda till en förbättring av tillståndet. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090527:

Migrationsdomstol måste redovisa sitt beslutsunderlag

Beslut från Migrationsöverdomstolen maj 2009: En man från Irak ansökte om asyl och uppgav att han utsatts för hedersrelaterat våld och riskerade sitt liv vid ett återvändande. Mannen fick avslag och överklagade till domstol, men migrationsdomstolen hävdade att "tillgänglig landinformation" inte ger stöd för att myndigheterna i Irak saknar vilja eller förmåga att ingripa mot hedersvåld. Men domstolen redovisade inte några källor. Ingen landinformation fanns i ärendet sedan tidigare och den information domstolen grundade sig på delgavs inte parterna för yttrande. På grund av bristerna i handläggningen återvisas målet till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Muntlig förhandling om förvarstagande borde ha beviljats

Beslut från Migrationsöverdomstolen maj 2009: En kvinna som togs i förvar överklagade beslutet och erbjöd sig att stå undre uppsikt. Migrationsdomstolen sa nej till muntlig förhandling och avslog senare överklagandet. Migrationsöverdomstolen anser att förvar är en ingripande tvångsåtgärd mot den enskilde. Därför kan det finnas anledning till muntlig förhandling. En muntlig förhandling skulle dessutom ge domstolen bättre underlag att bedöma om det finns anledning att anta att kvinnan skulle hålla sig undan. Därför kan inte muntlig förhandling anses "obehövlig". Målet återvisades till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Irak: Migrationsverket: Sverige behöver inte ändra Irakpraxis på grund av EU-dom

I Asylnytt 09-03-09 refererades en dom från EU-domstolen enligt vilken medlemsstaterna inte får kräva att en enskild person ska bevisa att ett hot är specifikt riktat mot honom eller henne för att det ska bedömas som ett "allvarligt och personligt hot" under en väpnad konflikt. Domen gällde ett par från Irak som sökte asyl i Nederländerna. Även i Sverige är praxis att asyl endast beviljas för irakier om det finns ett specifikt hot mot den enskilda personen. Asylnytt kommenterade att det "återstår att se om Sverige inte tar till sig EU-domstolens vägledning eftersom det enligt Sverige inte pågår något inbördeskrig i Irak - eller om även synen på inbördeskrig måste ändras." Nu har Migrationsverket kommenterat EU-domen. Det visar sig att verket inte anser att domen behöver påverka Sveriges praxis. Detta eftersom Sverige inte anser att det råder väpnad konflikt i Irak, och enligt Migrationsverket tog EU-domstolen inte ställning till den frågan.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta EU-domen

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090518:

Ny prövning kan begäras även om verkställigheten är tillfälligt inställd

Beslut från Migrationsöverdomstolen april 2009: En man som hade ett avvisningbeslut, som inte kunde verkställas på grund av en pågående brottsutredning, påtalade verkställighetshinder och begärde ny prövning på grund av nya omständigheter. Migrationsdomstolen ansåg att paragrafen om ny prövning (12:19) inte var tillämplig, eftersom beslutet inte var verkställbart. Migrationsöverdomstolen slår fast att det fanns ett gällande beslut om avvisning. Därmed kan paragrafen tillämpas, oavsett om verkställigheten tillfälligt har avbrutits. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090511:

Nekat ombud har rätt att överklaga

Beslut från Migrationsöverdomstolen april 2009: En asylsökandes önskemål om offentligt biträde nekades, då ombudet ansågs olämpligt. Ett annat biträde utsågs. Den sökande överklagade inte beslutet, men det gjorde det tilltänkta ombudet. Migrationsdomstolen ansåg att mannen inte kunde överklaga eftersom han inte var ombud. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast att beslutet berörde ombudet själv och han hade rätt att överklaga. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Domstolsförhandling tas om på grund av bristfällig tolkning

Beslut från Migrationsöverdomstolen maj 2009: Ett ombud hade inkallat ett vittne i migrationsdomstolen. Tolkningen var så dålig att ombudet lät en annan auktoriserad folk gå igenom bandinspelningen och skriva ut frågor och svar. Migrationsöverdomstolen håller med om kritiken och målet återvisas till länsrätten. Expertgranskningen tog 96 timmar som Migrationsöverdomstolen betalar, men ombudet anses försumlig för att han låtit göra en onödigt grundlig översättning och därför sätts hans egen ersättning ner till två timmar. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Sudan: Flykting från Darfurprovinsen har skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En man som flytt från Darfurprovinsen i Sudan sedan familjemedlemmar dödats, fick avslag av Migrationsverket. Han ansågs inte trovärdig och kunde inte bevisa sin identitet. Om han verkligen flytt från Darfur kunde han få skydd i Khartoum, enligt verket. Migrationsdomstolen i Göteborg anser däremot att internflyktingar just från Darfur är marginaliserade i Khartoum och bl.a. riskerar godtyckliga frihetsberövanden. Detta klassas som "otillbörliga umbäranden ur humanitär synvinkel". Mannen får uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Musiker från Irak har skyddsbehov enligt domstol

Beslut från migrationsdomstol mars 2009: En professionell musiker som bland annat spelat violin i Bagdads symfoniorkester förföljdes och hotades av islamister i Irak. Hans ena hand krossades och familjens musikaffär brändes ner. Migrationsverket avslog bland annat med resonemanget att trakasserierna borde upphöra då mannen inte längre kan spela och affären är förstörd. Domstolen anser att man inte kan kräva att mannen ska sluta med musik och att landinformationen visar att det fortfarande finns en hotbild mot musiker i Irak. Mannen och hans familj får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne).

<< tillbaka
Homosexuell från Irak accepteras som flykting

Beslut från migrationsdomstol april 2009: En man från Irak uppgav till en början att han var hotad på grund av att Mehdimilisen försökt värva honom. Först efter avslag från Migrationsverket uppgav han att hoten också kan bero på att det avslöjats att han registrerat sig på en hemsida för homosexuella. Migrationsverket ansåg inte de nya uppgifterna trovärdiga. Men Migrationsdomstolen anser att mannen gett en rimlig förklaring och eftersom landrapporteringen visar att hans rädsla är befogad beviljas han uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090504:

Eventuell uppehållsrätt som anhörig till EU-medborgare får inte hoppas över

Beslut från Migrationsöverdomstolen april 2009: En man som vägrats uppehållskort alternativt uppehållstillstånd, var också sammanboende med en EU-medborgare. Domstolen som fattade beslut om utvisnign prövade dock inte om han hade uppehållsrätt på den grunden. Migrationsöverdomstolen återförvisar nu ärendet till Migrationsverket för att mannen ska få sin uppehållsrätt som anhörig prövad. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Konvertering i Egypten accepteras som flyktingskäl

Beslut från migrationsdomstol: En man som avsåg att konvertera till kristendomen utsattes för påtryckningar av sin familj och andliga ledare, och hölls bland annat fängslad i 26 dagar. Hans familj och advokat hotades i samband med flykten. Migrationsverket ansåg inte berättelsen trovärdig, men när saken kom upp i domstolen var parterna överens om att konverteringen var äkta. Migrationsdomstolen ansåg att en person som konverterat från islam till kristendomen inte kan få skydd i Egypten och beviljade uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Uppehållstillstånd dras in efter felaktiga uppgifter om familjeförhållanden

Beslut från migrationsdomstol mars 2009: En man som fick uppehållstillstånd i Sverige för att gifta sig med en svensk medborgare uppgav inte att han hade varit sammanboende och hade en son i hemlandet. I Sverige bodde han åtskild från partnern på grund av sitt arbete. Kort tid efter att uppehållstillståndet permanentades gifte mannen sig med kvinnan från hemlandet. Hon ansökte senare om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytningen och uppgav att makarna även hade tvillingar, födda under mannens tid i Sverige. Mannen förnekade detta faderskap och menade att förhållandet i Sverige varit äkta, men domstolen anser liksom Migrationsverket att uppehållstillståndet givits på felaktiga grunder och ska dras in. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090427:

Uppehållstillstånd i högsta instans för traumatiserad ensamkommande pojke

Beslut från Migrationsöverdomstolen april 2009: En föräldralös pojke i Irak hotades då han inte ville medverka i ett attentat mot polisen. Efter hans flykt ska hans bror ha hotats och dödats. Pojken har sett många våldsdåd i Irak och lider av posttraumatiskt stressyndrom som diagnosticerades och medicinerades redan i hemlandet. Migrationsverket trodde inte på pojkens berättelse och ansåg att han kunde få behandling och socialt stöd i hemlandet. Även migrationsdomstolen avslog trots att tunga intyg från behandlare i Sverige presenterats. Domstolen påpekade bland annat att det inte förekommit allvarliga självdestruktiva handlingar beroende på psykisk ohälsa. Två nämndemän var skiljaktiga. Migrationsöverdomstolen tar hänsyn till att PTSD är ett svårt tillstånd som kräver långvarig vård, att det är upplevelserna i Irak som lett till ohälsan och att pojkens starka rädsla kan försvåra behandling i hemlandet. Han får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (se även Rättschefens kommentar på samma ställe)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090420:

Domstol måste behandla alla grunder för uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande man tick ett kortfattat avslag från en migrationsdomstol. Domstolen hade inte övervägt de synnerligen ömmande omständigheter som mannen lagt fram och i domen kommenterades enbart skyddsbehoven. Migrationsöverdomstolen slår fast att detta är en brist i handläggningen. Alla typer av skäl ska behandlas. Målet återvisas till Migrationsdomstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Förvarstagande ska inte förlängas i onödan

Yttrande från JO: JO har uttalat sig över ett förvarsärende som gällde en man från Jordanien vars visum gått ut. Mannen var inte asylsökande. Han togs i förvar inför verkställighet. På grund av polisens personalbrist och för att inte behöva ta ut övertid skedde inte återresan till hemlandet förrän efter fyra dygn. JO anser inte att dessa skäl är tillräckliga för att låta förvarstagandet dra ut på tiden.

Läs yttrandet i sin helhet

<< tillbaka
Verkställighet ska dokumenteras

Yttrande från JO: En verkställd utvisning av en familj till Afghanistan JO-anmäldes och kritiserades på flera punkter. Polisen, som kom sex på morgonen, skulle ha använt våld, nekat familjen mat, hindrat dem att få med kläder och medcin, m.fl. punkter. Ombudet underrättades inte om verkställigheten. JO har nu efter att ha tagit del av polisens beskrivning av händelseförloppet och viss dokumentation beslutat att inte rikta någon kritik mot hur verkställigheten gick till. Uppgifterna i anmälan anses inte stämma. Däremot kritiseras polisen för att inte ha dokumenterat alla åtgärder, vilket är en skyldighet. JO skriver:

"De reaktioner som polisens åtgärder i detta ärende föranlett är en påminnelse om att avvisningsärenden till sin natur är känsliga och inte sällan medför risk för olika typer av mer eller mindre allvarliga incidenter. Genom sin bristfälliga dokumentation i detta ärende kom polismyndigheten att sakna viktiga redskap för att kunna på ett fullt ut trovärdigt sätt bemöta de uppgifter som publicerades om att avvisningen inte gått korrekt till. Det är i sig allvarligt och bristerna förtjänar kritik, även om det efter den redovisning som numera skett saknas grund för att kritisera verkställigheten av avvisningen som sådan."

Läs yttrandet i sin helhet

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090406:

Uppehållsrätt enligt EU-regler hindrar inte ansökan om uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstol april 2009: Migrationsverket avslog en ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen ville skicka tillbaka ärendet för ny utredning, eftersom familjen eventuellt kunde ha uppehållsrätt enligt EU-regler och det hade Migrationsverket inte utrett. Migrationsöverdomstolen däremot slår fast att uppehållstillstånd och uppehållsrätt är två skilda system och ska bedömas oberoende av varandra. En person som har uppehållsrätt kan samtidigt få uppehållstillstånd på andra grunder - och därmed få en starkare rätt. (Uppehållsrätten kan när som helst upphöra om förhållandena ändras.) I ett fall som det aktuella hade Migrationsverket å andra sidan ingen skyldighet att väga in uppehållsrätten. Målet återvisades till länsrätten. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Flicka från Kosovo får stanna på grund av posttraumatiskt stressyndrom

Beslut från migrationsdomstol mars 2009: En kvinna flydde med två av sina döttrar efter att ha utsatts för misshandel och sexuella övergrepp både under utdrivningen 1999 och därefter av maken som anklagade henne för händelserna. Den ena av döttrarna lider av ett svårt posttraumatiskt stressyndrom med hallucinationer och andra symptom som inte har kunnat hävas trots intensiv behandling. Migrationsverket avslog men domstolen anser att det trots allt finns en möjlighet att behandla flickan och att sådan behandling för barn inte finns tillgänglig i Kosovo. Därför beviljas flickan och därmed även modern och systern uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Skenäktenskap med EU-medborgare ger inte uppehållsrätt

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: I ett mål gällande en tunisier som gift sig med en finländsk medborgare bosatt i Sverige slår Migrationsöverdomstolen fast att ett juridiskt giltigt äktenskap inte är tillräckligt för att ge uppehållsrätt för den som gift sig med en EU-medborgare, om är fråga om ett skenäktenskap. I Utlänningslagen finns inte någon paragraf som ger undantag från rätten för en EU-medborgare att bo med sin familj i ett annat EU-land. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att EU-rätten enligt EU-domstolens praxis inte får åberopas om det är fråga om missbruk eller bedrägeri. I det aktuella fallet hade makarna lämnat så många olika uppgifter att domstolen ansåg det visat att de inte bor ihop. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen från Lifos

<< tillbaka
Sjuttonåring får inte återförenas med far då hon inte är formellt adopterad

Beslut från migrationsdomstol februari 2009: En flicka är född inom äktenskapet och har bott de första åren tillsammans med mannen i familjen, som dock inte är biologisk far. När modern inte kan ta hand om henne vill hon som sjuttonårig återförenas med fadern som är bosatt i Sverige. Mannen är registrerad som far i hemlandet och har gemensam vårdnad. Enligt migrationsdomstolen finns ingen anknytning till förälder eftersom mannen varken är biologisk far eller adoptivfar och ansökan avslås. Två nämndemän är skiljaktiga och anser att faderskap borde anses bevisat genom presumtion då barnet är fött inom äktenskapet. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Pass måste uppvisas i original för att tidsbegränsat uppehållstillstånd ska ges

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: Migrationsverket avslog en begäran om uppehållstillstånd på grund av anknytning, då den sökande kvinnans pass skickats in i färgkopia. Migrationsdomstolen ansåg det bevisat att kvinnan hade ett pass och gav uppehållstillstånd. (Se Asylnytt 081013.) Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att passet måste uppvisas i original. I det enskilda fallet fick kvinnan dock behålla sitt tillstånd eftersom det kommit fram att hon visat upp passet i original på den svenska ambassaden. I en senare kommentar har Migrationsverket påpekat att pass i original måste finnas, men behöver inte nödvändigtvis uppvisas i förväg, om det är troligt att det finns. Om passet saknas vid inresa kan tillståndet istället återkallas.

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen från Lifos

Läs den kompletterande kommentaren från Migrationsverket

<< tillbaka
Avslag efter preskription på grund av passivitet

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: En man som bott illegalt i Sverige och gripits hade trots detta blivit kvar i Sverige tills utvisningsbeslutet preskriberats, eftersom hemlandets ambassad inte kunnat identifiera honom utifrån hans uppgifter. Migrationsverket misstänkte att han lämnat en felaktig hemadress och avslog hans nya ansökan. Migrationsdomstolen gav däremot uppehållstillstånd eftersom han aldrig gömt sig eller vägrat samarbeta. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att det ändå är mannens eget fel att beslutet inte verkställts eftersom han varit för passiv i att försöka skaffa handlingar. Uppehållstillståndet dras in. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Se kort kommentar och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Dublinöverföring till Frankrike genomförs efter tre år i Sverige

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: En familj har sökt asyl och fått avslag i flera EU-länder, däribland Frankrike, som hade ansvaret enligt Dublinförordningen. Familjen hävdade att de varit utanför EU i mer än tre månader och överföringen inhiberades i väntan på domstolsprövning. Prövningen upprepades efter ett procedurfel och då saken till slut skulle avgöras hade det gått mer än sex månader sedan inhibitionen och domstolen bedömde att ansvaret övergått till Sverige. Migrationsverket överklagade eftersom andra EU-länder i motsvarande läge skulle räknat sexmånadersfristen från att inhibitionen upphävdes. Migrationsöverdomstolen begärde förhandsprövning av EU-domstolen som gick på Migrationsverkets linje (se Asylnytt 090202). Migrationsöverdomstolen har nu fattat beslut i det enskilda ärendet. Trots vädjanden främst för barnen, som anpassat sig under tre år i Sverige efter många år på flykt i olika länder, slog Migrationsöverdomstolen fast att överföringen till Frankrike ska verkställas. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

Läs Migrationsverkets referat och hämta två domar från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090330:

Tre års arbete ger uppehållstillstånd trots skenäktenskap

Beslut från migrationsdomstol mars 2009: En kvinna som kommit till Sverige för att gifta sig fick avslag från Migrationsverket då det var dags att permanenta uppehållstillståndet. Vid intervjun hade mannen och kvinnan lämnat motstridiga uppgifter om hur de tagit sig till intervjun, när de senast besökt mannens mor och huruvida de har en garderob i sovrummet. Migrationsverket bedömde äktenskapet som ett skenäktenskap. Inför domstolen har paret förklarat skiljaktigheterna men även domstolen slår fast att det är skenäktenskap. Domstolen ger ändå uppehållstillstånd på grund av att kvinnan fått en särskild anknytning genom fast anställning sedan tre år. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Misshandlad kvinna får stanna trots att äktenskapet höll mindre än ett år

Beslut från migrationsdomstol mars 2009. En kvinna från Iran gifte sig med en man som var bosatt i Sverige. Det var inget skenäktenskap, men kvinnan blev från början utsatt för misshandel av mannen. Efter mindre än ett år lämnade hon honom. Några dagar senare ansökte maken om skilsmässa och kvinnan polisanmälde honom. Hot och trakasserier har förekommit även efter detta. Migrationsverket hävdade att kvinnan kunde återvända till hemlandet. Även Migrationsdomstolen anser att hon inte har visat att hon inte skulle kunna få skydd i Iran. Varken skilsmässan, eventuella anklagelser om otrohet eller att hon konverterat till kristendomen gör att hon skulle behöva internationellt skydd. Trots detta beviljar domstolen uppehållstillstånd. Domstolen påpekar att den som fått uppehållstillstånd på grund av giftermål ska få förlängt tillstånd även om äktenskapet upphört, under förutsättning att man kan göra sannolikt att skilsmässan berodde på våld inom äktenskapet. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Får inte behålla tillståndet efter två år i hemlandet

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: En ung kvinna kom till Sverige som sjuttonåring genom anknytning till sin far som var bosatt i Sverige. Hon fick uppehållstillstånd men efter ett halvår återvände hon till hemlandet där hon vistades nästan två år. Migrationsverket drog in tillståndet. Kvinnan överklagade och fick rätt av migrationsdomstolen i Göteborg. Domstolen accepterade förklaringen att hon åkt hem för att ta hand om sin sjuka mor. Nu har dock Migrationsöverdomstolen slagit fast Migrationsverkets beslut. Domstolen anför att moderns sjukdom inte nämnts som skäl från början, det fanns andra syskon i hemlandet och dessutom hade kvinnan gift sig i hemlandet och hunnit bo tre månader med maken innan hon återvände till Sverige. Uppehållstillståndet dras in. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm.)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090323:

Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs

Beslut från EU-domstolen: EU-domstolen har fattat ett beslut som innebär att om en överföring enligt Dublinförordningen ställs in i väntan på ett överklagande, så ska tidsfristen om 18 månader börja räknas på nytt den dag inhibitionen upphävs (dvs om överklagandet inte bifalls). Enligt Sveriges tidigare praxis har tidsfristen börjat räknas från det att beslutet om inhibition tas, vilket kunde leda till att överföringen inte kunde genomföras om domstolsärendet drog ut på tiden. Beslutet finns nu publicerat i EU:s officiella tidning.

/Se även tidigare referat i Asylnytt 090202/

Sammanfattning från Officiella Tidningen:

Mål C-19/08: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 januari 2009 (begäran om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen - Sverige) - Migrationsverket mot Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian och Maxime Petrosian (Rätt till asyl - Förordning (EG) nr 343/2003 - En medlemsstats återtagande av en asylsökande vars ansökan avslagits och som befinner sig i en annan medlemsstat i vilken denne lämnat in en ny asylansökan - Den tidpunkt från vilken fristen för att verkställa överföringen av den asylsökande ska räknas - Förfarande för överföring som är föremål för ett överklagande, vilket kan ha suspensiv verkan)

Hämta beslutet (en bit ned i listan, sidnr 10)

<< tillbaka
Advokat som fått kritik kan entledigas från pågående ärenden

Vägledande beslut från Migrationsverket mars 2009: Migrationsverket har avsatt ett offentligt biträde från ett pågående ärende. Det framgår av beslutet att Advokatsamfundet har haft något att erinra mot advokaten och att han i en inlaga till verket har yttrat sig över att verket har övervägt att ta ifrån honom pågående uppdrag. Det framgår inte av det vägledande beslutet något om innehållet i Advokatsamfundets kritik, endast att det berörde ett annat ärende. Migrationsverkets beslut blev att entlediga advokaten

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Om muntlig förhandling avslås ska den sökande få slutföra sin talan

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande begärde muntlig förhandling för att klargöra sina skäl. Migrationsdomstolen meddelade den sökande att muntlig förhandling var obehövlig. Beslut i ärendet fattades flera månader senare, då den sökande flera gånger upprepat sin begäran om muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen anser att separat beslut i frågan om muntlig förhandling borde ha fattats och den sökande getts tillfälle att slutföra sin talan. Målet återfördes till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Armenien: Azerisk/armenisk familj ska kunna återvända till Ryssland

Beslut från Migrationsöverdomstolen mars 2009: En familj av blandat armenisk/azerisk nationalitet bör kunna bosätta sig i Ryssland, där de redan har bott under lång tid, slår Migrationsöverdomstolen fast. Migrationsdomstolen hade upphävt beslutet och beviljat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Chefsrådmannen reserverade sig mot beslutet. Migrationsöverdomstolen ger Migrationsverket rätt och anser att familjen inte kan återsändas till Armenien, men däremot till Ryssland. Familjen har hävdat att de inte fått registreras där, men Migrationsöverdomstolen tror inte på detta, eftersom så många andra armenier har bosatt sig i Ryssland i samband med konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien. Att familjen utsatts för trakasserier ifrågasätts inte, men deras uppgifter om att de försökt få hjälp av polis anses inte trovärdiga eftersom de kom fram först efter överklagande. Uppehållstillståndet upphävs och familjen utvisas. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090316:

Från Irak: Ensamkommande barn ska inte behöva berätta lika detaljrikt som en vuxen

Beslut från migrationsdomstol februari 2009: En ensamkommande pojke från Irak hävdade att hans dödade pappa varit högt uppsatt militär i Baath-partiet, att han själv var hotad av den anledningen, och inte heller välkommen i sin mammas nya familj. Migrationsverket betraktade inte pojken som trovärdig, bl.a. för att han först sagt att pappan var polis. Verket ansåg också att det är den gode mannen som ska se till att ett barn blir mottaget i hemlandet, och att det finns barnhem i Irak. Migrationsdomstolen påpekar att man inte kan kräva en lika detaljrik berättelse från ett barn som från en vuxen och pojken har hållit fast vid grundberättelsen. Han får stanna som skyddsbehövande. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Tibetan får asyl efter att ha lämnat hemlandet illegalt via Nepal

Beslut från Migrationsdomstol december 2008: En man från Tibet bedömdes inte som flykting av Migrationsverket, som hänvisade främst till UD:s landrapport. Migrationsdomstolen vägde in flera andra landrapporter och även en dom i ett asylmål från Storbritannien. Enligt denna betraktar Kina dem som lämnat landet illegalt via Nepal som separatister. Migrationsdomstolen ansåg att mannens verkstamhet i hemlandet eller i Sverige inte var tillräcklig för att han skulle bedömas som flykting, men tillsammans med den illegala utresan via Nepal blev bedömningen att han riskerar förföljelse. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
AIDS-sjuk man från Ghana får uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol februari 2009: En man från Ghana som lider av allvarliga följdsjukdomar till följd av en HIV-infektion beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog med hänvisning till att medicin och vård för HIV och AIDS finns att tillgå i Ghana, och att Migrationsöverdomstolen tidigare sagt att det är detta som är avgörande, inte om den sökande har råd med vården. Domstolen konstaterar att mannen inte bara behöver medicin utan också avancerad vård och att verket inte har kunnat visa att just denna specifika vård finns i Ghana. Domstolen påpekar att detta ärende handlar om hälsotillståndet, inte den sökandes ekonomiska situation. (Källor Pointlex och länsrätteni Skåne)

<< tillbaka
Nämndemän accepterar lång vistelsetid som ömmande omständighet

Beslut från migrationsdomstol februari 2009: En familj från Kirgizistan hävdade att de förföljts, bl.a. för att de är av rysk etnicitet. De fick avslag av Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Senare beviljades de uppehållstillstånd genom den tillfälliga lagen, men enbart tidsbegränsat eftersom de saknade id-handlingar. Sedan fick de avslag på nytt eftersom de fortfarande inte hade visat handlingar. Migrationsverket misstänker att de vistats i Ryssland och skulle kunna utvisas dit. En dotter som var 15 när familjen kom till Sverige 2003 ansökte på egen hand. Också hon fick först avslag, men migrationsdomstolen anser att föräldrarnas passivitet inte ska läggas henne till last och att hennes långa tid i Sverige och anpassning här är en synnerligen ömmande omständighet. Chefsrådmannen är skiljaktig och menar att den lagliga vistelsetiden inte är särskilt lång. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090309:

Ensam domare fick inte stoppa överföring enligt Dublin

Beslut från Migrationsöverdomstolen 09-02-17: En kvinna och hennes son skulle överföras till ett annat EU-land. Migrationsdomstolen i Stockholm beslöt att de av humanitära skäl istället skulle få sin sak prövad i Sverige. De hade varit föremål för tvångsvård respektive omhändertagande enligt LVU. Enligt Migrationsöverdomstolen kan det inte vara ett enkelt beslut att sätta Dublinreglerna åt sidan. Målet skulle därför inte ha avgjorts av en ensam domare. Dessutom hade domstolen inte kontrollerat om tvångsåtgärderna för mamman och barnet fortfarande gällde. Målet går tillbaka till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Sudan: Väpnad konflikt i Darfur; utrymmet för internflykt begränsat

Styrsignal från Migrationsverket: Migrationsverket har publicerat riktlinjer för bedömning av asylansökningar för personer från Sudan. Enligt sammanfattningen råder inre väpnad konflikt i Darfur. Utrymmet för att vägra uppehållstillstånd med hänvisning till ett internt flyktalternativ finns i och för sig men är begränsat.

Dokumentet innehåller en allmän genomgång av förhållandena i Sudan i allmänhet och i Darfur i synnerhet, beträffande krigshandlingar och brott mot mänskliga rättigheter. Förhållandena för internflyktingar i Khartoum beskrivs.

Migrationsverket citerar Migrationsöverdomstolens beskrivning av en väpnad konflikt:

"I folkrättslig mening kännetecknas en intern väpnad konflikt av stridigheter mellan en stats väpnade styrkor och andra organiserade grupper. Dessa stridigheter måste vara av sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas som inre oroligheter eller som endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. Vidare måste de väpnade grupperna ha ett visst mått av territoriell kontroll vilket tillåter dem att utföra militära operationer. En avgörande faktor för tolkningen av begreppet är även hur civilbefolkningen drabbas - konflikten måste vara så intensiv att ett återsändande till den asylsökandes del av landet framstår som otänkbart"

Beträffande internflykt (som bara är aktuellt om det finns flyktingskäl) utreds hur ett internflyktsalternativ måste bedömas med avseende på de tre begreppen relevans, rimlighet och möjlighet.

Slutligen görs bedömningen att det råder inre väpnad konflikt i Darfur samt att frågan om intern flykt måste bedömas från fall till fall. Normalt är internflykt "möjlig", men för exempelvis personer som är flyktingar på grund av sin politiska uppfattning är internflykt inte "relevant". För exempelvis ensamstående kvinnor och barn är internflykt i de flesta fall inte "rimligt" på grund av dessa personers utsatthet.

Hämta dokumentet från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Våldtagen kvinna från Kongo får ingen prövning i Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen 09-02-10: En kvinna som flytt till Sverige från Kongo Kinshasa efter att bland annat ha blivit våldtagen och skadad i underlivet får inte sin sak prövad av Europadomstolen. Kvinnans fysiska och psykiska skador var väldokumenterade och ifrågasattes inte av myndigheterna i Sverige, men de trodde inte på hennes berättelse om att hon förföljts för att hon tagit uppdrag som kurir åt en oppositionell politiker, eller att hon skulle löpa en personlig risk vid återsändande. Europadomstolen gjorde samma bedömning vid den preliminära granskningen och beviljar inte prövningstillstånd. I bedömningen vägdes in att kvinnans barn är kvar i Kongo.

Läs domen i sin helhet

<< tillbakaDomen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos


Skyddsbehov på grund av risk för kriminella övergrepp

Beslut från Migrationsdomstol 09-02-03: En familj från El Salvador sökte skydd på grund av hot från släktingar till en person som dödats av kvinnans far, samt från fadern till hennes son. Migrationsverket ansåg att de skulle kunna få skydd i hemlandet, men domstolen anser det trovärdigt att hemlandets myndigheter inte kan ge dem skydd mot kriminella övergrepp från enskilda. I domen hänvisas till UD:s landrapport om El Salvador. Rådmannen ville avslå, men röstades ned av nämndemännen. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Ny prövning beviljades på grund av att risken för könsstympning inte beaktats

Beslut från Migrationsöverdomstolen 09-02-18: En familj från Eritrea hade fått avslag i alla instanser och hade ett beslut om utvisning som vunnit laga kraft. De påtalade verkställighetshinder men beviljades inte någon ny prövning. Först i inlagan till Migrationsöverdomstolen tog ombudet upp att den enda av familjens tre döttrar som inte könsstympats riskerade detta vid återkomst till hemlandet. Barnens farmor var pådrivande medan modern motsatte sig ingreppet. Migrationsverket hade nyligen publicerat ett vägledande beslut om uppehållstillstånd på grund av risk för könsstympning. Migrationsöverdomstolen anser att det nya skälet ska prövas. Det faktum att familjen inte vetat om att könsstympning kunde betraktas som skyddsbehov accepterades som skäl för att saken inte nämnts tidigare. Ärendet går tillbaka för ny prövning av Migrationsverket. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Flyktingstatus på grund av hedersrelaterat våld i Irak

Beslut från Migrationsdomstol 09-01-28: Ett par från den kurdiska delen av Irak träffades under sin tjänstgöring som läkare. Kvinnans familj motsatte sig giftermålet och har sedan dess hotat dem. Medlingsförsök misslyckades och konflikten trappades istället upp. En bror till kvinnan har dödats och en vän till mannen kidnappats. Paret flydde tillsammans med sitt barn. Migrationsverket ansåg att berättelsen var vag, att medlingen inte var tillräckligt dokumenterad och att de kunde få skydd i hemlandet. Migrationsdomstolen anser däremot efter muntlig förhandling att berättelsen är detaljerad och trovärdig. Familjemedlemmarna får uppehållstillstånd som flyktingar, eftersom kvinnan hotas av förföljelse på grund av kön. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Homosexuell från Albanien erkänns som flykting

Beslut från migrationsdomstol 09-02-18: En man från Albanien flydde efter att ha utsatts för upprepad misshandel av polis på grund av att han är homosexuell. När han flyttade till en annan stad tipsade polismyndigheterna varandra och förföljelsen fortsatte. Vid ett tillfälle försökte en polis skära upp hans handled. Mot slutet blev han uppsökt nästan varje natt. Migrationsverket påpekade att homosexualitet inte är förbjuden i Albanien och ansåg att mannen inte gjort vad han kunnat för att få hjälp i hemlandet. Domstolen anser att landinformationen stöder berättelsen och att det är rimligt att mannen inte kunnat vända sig någon annanstans då han redan försökt flytta och polisen håller kontakt inbördes. Han beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Nämndemännen ger uppehållstillstånd åt traumatiserad pojke

Beslut från Migrationsdomstol 09-01-23: En sjutton år gammal pojke från Irak kom ensam till Sverige sedan farbrorn, som han vuxit upp hos, hade dödats. Ett hot ska också ha riktats mot pojken sedan han flyttat till sin faster, men uppgifterna om detta är mycket vaga, liksom uppgifterna om vilka som kan ha varit farbroderns fiender. Pojken har mått allt sämre till följd av ett posttraumatiskt stressyndrom med omväxlande tillbakadragenhet och aggressivitet, trötthet och utbrott. Domstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. En av nämndemännen bedömde att pojken hade skyddsbehov. Chefsrådmannen däremot ville ge avslag, bl.a. med motivering att pojken skulle kunna få vård och omsorg i hemlandet. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Läkarintyg och preciserad landinformation blev nya omständigheter

Beslut från migrationsdomstol 08-12-12: En ung kvinna från Kongo flydde från faderns misshandel och från ett tvångsäktenskap med en äldre man som också han misshandlat och våldtagit henne. Berättelsen ansågs inte trovärdig och hon fick avslag i alla instanser. Därefter har hon gått i långvarig behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ombudet anförde den mer detaljerade berättelse som framkommit under terapin som en ny omständighet samt bifogade detaljerad landinformation från expertis som kunde bekräfta berättelsen. Domstolen accepterar skälen som nya och att den tillkommande bevisningen gör att kvinnan nu ska betraktas som trovärdig. Enligt domstolen är kvinnan flykting eftersom hon riskerar förföljelse på grund av kön. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Särskilda skäl krävs för utvisningsbeslut till flera länder

Beslut från migrationsdomstol 09-02-18: En statslös palestinsk kvinna med tre barn som flytt från sina svärföräldrar i Irak nekades uppehållstillstånd eftersom hon ansågs kunna få skydd av maken i Irak. Utvisningen kunde alternativt ske till Jordanien eller Kuwait där kvinnan också bott. Men kvinnan har ingen anknytning i Kuwait numera och bodde olagligt i Jordanien efter att ha flytt dit. Domstolen anser inte att det är visat att det finns särskilda skäl för verkställighet till något av dessa länder. Beträffande Irak konstaterar domstolen att maken inte kunde skydda kvinnan mot sina våldsamma föräldrar när familjen bodde i Irak och att det har gått sju år sedan de träffades. Ensam skulle kvinnan ha en för utsatt situation. Familjen beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090223:

Från Eritrea: Illegal utresa ger skyddsbehov, risk för könsstympning flyktingskap

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna med tre barn lämnade Eritrea efter att ha blivit hotad sedan hennes man avvikit från militärtjänst och anslutit sig till en motståndsgrupp stationerad i Sudan. Kvinnan hävdade att hon riskerade att gripas och tvingas till militärtjänst och att hennes yngsta dotter då skulle placeras hos sin farmor och riskerade könsstympning. Migrationsverket avslog dels för att kvinnan dittills klarat sig från militärtjänst, dels för att berättelsen om hur hon lämnat Eritrea illegalt inte ansågs trovärdig. Migrationsdomstolen däremot anser att flyktvägen till Sudan som kvinnan beskrev inte är ovanlig. Kvinnan har skyddsbehov eftersom hon riskerar värnplikt och sexuella övergrepp som bestraffning om hon återvänder. Dottern som därmed riskerar könsstympning förklaras som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Trakasserad affärsman från Uganda erkänns som flykting

Beslut från Migrationsdomstol: Ett par från Uganda flydde efter att mannen anklagats för att vara rebell, dvs tillhöra oppositionen. Förföljelserna började med att en minister ville ha mannens stöd och när han nekade började trakasserierna och upptrappade anklagelser. Mannen och hans hustru tvingades upprepat betala mutor för att freda sig. Mannen fängslades utan rättegång och hustrun tvingades stänga deras rörelse. Mannen släpptes ur fängelset efter att ha mutat en polischef. Migrationsverket ifrågasatte att en mannen skulle ha släppts om han verkligen fängslats och varit av intresse, och bedömde att de tidigare trakasserierna inte haft politiska skäl utan berodde på att poliserna velat ha pengar. Migrationsdomstolen däremot ansåg berättelsen trovärdig och bedömde paret som flyktingar. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
EU-domstolen förordar mindre snäv tolkning av "allvarligt och personligt hot"

Beslut från EU-domstolen: Domstolen avgjorde den 17 februari hur begreppen "allvarligt och personligt hot" och "urskillningslöst våld" i EU:s skyddsgrundsdirektiv ska tolkas. Enligt domstolen så behöver man inte bevisa att ett hot är specifikt riktat mot en enskild person för att det ska bedömas som ett allvarligt och personligt hot. I undantagsfall kan urskillningslöst våld i en pågående väpnad konflikt innebära att vilken civilperson som helst som återsänds till området är utsatt för ett allvarligt och personligt hot genom sin blotta närvaro. Det var Nederländerna som bett domstolen om ett förhandsavgörande beträffande ett par asylsökande från Irak. Domen kan innebära att även de svenska migrationsdomstolarna måste ompröva kravet på personligt riktade hot. Impiicit skulle domen också kunna tolkas så att EU-domstolen betraktar konflikten i Irak som en "pågående väpnad konflikt", vilket inte Sverige har gjort. Det återstår att se om Sverige inte tar till sig EU-domstolens vägledning just eftersom det enligt Sverige inte pågår något inbördeskrig i Irak - eller om även synen på inbördeskrig måste ändras.

<< tillbaka
Svårt sjuk pojke som vårdas i behandlingshem skall utvisas

Beslut från migrationsdomstol: En femtonårig pojke har haft ett långvarigt vätske- och svälttillstånd på grund av posttraumatiskt stressyndrom med flashbacks mm,. Han har troligen en autismliknande funktionsstörning. Pojken har förbättrats med adekvat behandling men pga en svår aversion mot modern har han inte kunnat behandlas i hemmet. Familjen, mor och två söner, fick trots detta beslut om utvisning. Enligt domstolen är det troligt att de är medborgare i ursprungslandet Azerbajdzjan eller i Ryssland eller Ukraina, där de har uppehållit sig. Modern är yezidier och gift med en muslimsk kurd man, som kommit i konflikt med PKK. Men enligt domstolen finns ingen förföljelse mot etniska minoriteter eller blandäktenskap i något av dessa länder. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Uppehållsrätt som familjemedlem gäller även asylsökande

Förhandsavgörande från EU-domstolen: Enligt tidigare domstolsavgörande har en tredjelandsmedborgare uppehållsrätt om han eller hon gifter sig med en EU-medborgare från ett annat land, dvs som utnyttjat sin rätt till rörlighet inom EU. Det spelar ingen roll om man bott ihop i EU-medborgarens ursprungsland eller bildar familj först efter inflyttningen. I det nya avgörandet, som en domstol i Österrike har bett om, klargörs att samma regel ska gälla även om tredjelandsmedborgaren är asylsökande i det land som EU-medborgaren flyttat till. Länderna har inte rätt att ha lagar som gör att man inte kan få uppehålskort enbart för att man är asylsökande.

Hämta avgörandet

<< tillbaka
Flicka som fyllt 18 får inte komma till mor och syskon i Sverige

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Fyra barn från Kongo ansöker om återförening med sin mor i Sverige. Mor och barn hade skilts åt 2003. 2006 hade modern fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsbehov. Den äldsta dottern hade då fyllt 18. Eftersom hon inte räknades som barn krävdes ett särskilt beroendeförhållande. Enligt domstolen handlar paragrafen främst om den "härvarande" partens behov. Mamman har redan tre barn i Sverige och därför anses hon inte ha så stort behov av stöd från den äldsta dottern. Att hon oroar sig för flickan är "ömmande" men inte "udda" som lagen kräver, utan tvärtom normalt. Dottern hänvisas till andra släktingar i hemlandet. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbakaEtt längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)


Permanent uppehållstillstånd återkallades efter upplöst äktenskap

I Asylnytt 09-06-20 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebär att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en kvinna som uppgett att äktenskapet fungerade bra trots att hon i själva verket misshandlades. Domen kan nu hämtas i sin helhet från Migrationsverkets databas Lifos.

Hämta domen

<< tillbaka
Ett barn i hemlandet gör att uppehållstillstånd återkallas efter fyra år

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Bosnien fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till en kvinna i Sverige. Kvinnan väntade barn. Förhållandet har senare upphört och faderskapet är numera fastställt till en annan man. Det kom till Migrationsverkets kännedom att mannen hade en dotter i hemlandet som han inte nämnt och som föddes fem månader efter att han fått uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom hade han vistats i hemlandet sammanlagt tio månader under de drygt fyra år han haft uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom mannen hade bott i Sverige i mer än fyra år krävdes synnerliga skäl för att dra in tillståndet. Migrationsöverdomstolen har nu godkänt indragningen.

Målnummer UM4304-07

Hämta ett längre referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090216:

Från Irak: Kristna läkare får stanna

Beslut från Migrationsdomstol: En läkare och en kvinnlig läkarstudent från Irak får uppehållstillstånd. Båda är kristna och kommer från Bagdad. Domstolen bedömer att de har skyddsbehov på grund av situationen för kristna, läkare och kvinnor i Bagdad. Migrationsverket hade hänvisat till internflykt i Ninawa-provinsen, men domstolen avfärdar det alternativet eftersom situationen för kristna är svår där. Paret får stanna. Av domen framgår att det är Migrationsverket som har bevisbördan för att det föreligger ett internt flyktalternativ i ett identifierat område. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Journalist från Zimbabwe erkänns som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En kvinnlig journalist från Zimbabwe arbetade som frilans efter att tidningen där hon var anställd stängts av myndigheterna. Hon kände sig förföljd och sökte asyl i Sverige efter att ha rest in på besöksvisum. Senare greps en av hennes tidigare kolleger. Hon hotades även i Sverige. Migrationsverket höll med om att regimkritiska journalister kan råka illa ut, men avslog eftersom ambassaden hade uppgett att kvinnan inte var känd som journalist. Inför domstolen framkom att en ambassadtjänsteman i en tidigare skrivelse tvärtom noterat att den sökande var väletablerad. Domstolen anser att hon i varje fall numera måste vara välkänd för myndigheterna i Zimbabwe. Hon får uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Kvinna som hotats av familjen i Marocko fick asyl

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Marocko vägrade gifta sig med den man som familjen utsett. Hon misshandlades och hotades till livet av fadern. Migrationsverket ifrågasatte inte den detaljerade berättelsen men ansåg att kvinnan kunde få skydd i hemlandet och att situationen för kvinnor allmänt förbättrats i Marocko. Ordföranden i migrationsdomstolen gick på Migrationsverkets linje men majoriteten ansåg det inte klarlagt att kvinnan skulle kunna få skydd. Hon riskerar förföljelse på grund av kön och får uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Ensam sextonåring får chans att återförenas med syster

Beslut från migrationsdomstol: En pojke flydde med sin mamma från Somalia till Jemen. Modern avled samma år och pojken har sedan försökt att få komma till sin storasyster som bott i Sverige några år. Eftersom beroendet mellan syskonen inte uppstått förrän ett par år efter att systern lämnat hemlandet, så kan inte den vanliga regeln för anhöriga som bott ihop tillämpas. Men domstolen anser att eftersom pojken är utan vårdnadshavare är omständigheterna så "udda och ömmande" att han kunde få komma. Målet återvisas till Migrationsverket för genomförande av DNA-test för att visa släktskapet. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Föräldralös tolvåring får inte bo hos sin moster i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En tolvårig pojke bodde med sin mormor i Chile, sedan hans mor flyttat till Brasilien. Han hade ingen kontakt med modern längre, och hade aldrig träffat sin far. Däremot hade han haft telefonkontakt varje vecka med en moster i Sverige. Mostern hade skickat pengar varje månad och hälsat på i Chile ett par gånger. När mormor togs in på ålderdomshem kom pojken alltså till mostern. Han ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Men Migrationsverket och domstolen betraktar pojkens problem som sociala. Han får avslag, med hänvisning till att det är oklart var hans föräldrar är men att de sociala myndigheterna i Chile kan placera honom antingen på institution eller i familjehem. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Adopterat barn fick inte följa med familjen till Sverige

Beslut från Migrationsdomstol: En kvinna från Somalia fick komma till Sverige på grund av anknytning till sin man. Hennes två egna barn fick också uppehållstillstånd men en 13-årig systerson som hon adopterat fick avslag. Migrationsverket ansåg inte att adoptionshandlingarna var korrekta. Migrationsdomstolen accepterar att pojken är adopterad eftersom det framgår att han bott med familjen sedan han var liten och modern redan från början uppgav att hon hade tre barn. Men eftersom mamman bara har tidsbegränsat uppehållstillstånd får pojken ändå inte komma efter. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Make fick tidsbegränsat uppehållstillstånd utan pass tack vare EU-direktiv

Beslut från migrationsdomstol: En man från Somalia ansökte om uppehållstillstånd efter att ha gift sig med en kvinna bosatt i Sverige. Migrationsverket avslog. Inför migrationsdomstolen lyckades makarna förklara de motstridigheter som funnits och äktenskapet accepterades och borde leda till tidsbegränsat uppehållstillstånd. Men tidsbegränsat uppehållstillstånd kan bara ges för den tid man har giltigt pass. Denna regel har slagits fast av Migrationsöverdomstolen i flera sammanhang. Främlingspass kunde inte utfärdas av domstolen eftersom endast Migrationsverket kan besluta om det. Migrationsdomstolen konstaterar att det inte är förenligt med EU:s familjeåteföreningsdirektiv att vägra familjeåterförening för att någon saknar pass. Därför får mannen uppehållstillstånd ändå. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090209:

Tillstånd på grund av anknytning ska sökas från hemlandet trots barn i Sverige

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen har i tre ärenden åter slagit fast att personer som har bott illegalt i Sverige inte kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning utan att först återvända till hemlandet, även om de har barn i Sverige. Detta ska gälla oavsett om det är en man eller en kvinna som söker och oavsett om barnet är svensk medborgare. Ett av fallen gällde en kvinna med ett litet barn fött i Sverige. Hon hade avvaktat med att söka uppehållstillstånd till efter barnets födsel, vilket Migrationsöverdomstolen anser vara "ett flagrant missbruk av reglerna i utlänningslagen". Samma formulering används om en man som levt länge illegalt innan han ansökte efter att ha inlett relationen och partnern blivit gravid. Denne man riskerade också att behöva göra värnplikt i 18 månader i hemlandet, men Migrationsöverdomstolen anser inte detta vara orimligt lång tid, i avvägningen mot den illegala vistelsen. (Källor Migrationsverket och kammarrätten i Stockholm)

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domarna

<< tillbaka
Treårig flicka får stanna på grund av föräldrarnas psykiska ohälsa

Beslut från migrationsdomstol: En flicka vars föräldrar kommit från Jordanien placerades på grund av föräldrarnas ohälsa och suicidbenägenhet hos sin faster och bodde där till två års ålder. Idag bor flickan hos föräldrarna med stöd av personal i hemmet, daghem samt avlastningshem varannan helg. Målsättningen är att föräldrarna ska ta över ansvaret. Migrationsverket anförde i avslagsbeslut att flickan mår bra och fungerar väl, men domstolen konstaterar att detta kan bero på de insatser som görs och som hon sannolikt inte skulle kunna få i hemlandet. Fiickan beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Giftermål med medborgare från annat EU-land ger uppehålllsrätt

Beslut från Migrationsöverdomstolen och migrationsdomstol: En person som gifter sig i Sverige med en EU-medborgare med uppehållsrätt i Sverige ska också ha uppehållsrätt. Efter en tidigare dom av Migrationsöverdomstolen (se Asylnytt 08-03-31) skulle uppehållsrätt bara erkännas om paret var gifta redan innan anknytningspersonen kom till Sverige. Sedan dess har EU-domstolen tolkat EU-direktivet på ett annat sätt (se Asylnytt 08-12-01). Enligt EU-domstolen har det ingen betydelse när eller var äktenskapet ingås. I det aktuella fallet innebär det att en kvinna från Vitryssland har uppehållsrätt i Sverige på grund av att hon gift sig med en man från Litauen. I ett annat ärende nyligen erkände en migrationsdomstol uppehållsrätt för en man som misstänks ha ingått ett skenäktenskap, med hänvisning till samma EU-direktiv. Direktivet tillåter visserligen att medlemsländerna inför undantag i lagstiftningen för skenäktenskap, men Sverige har inte infört något sådant undantag. (Källor Pointlex, kammarrätten i Stockholm och länsrätten i Stockholm.)

<< tillbaka
Föräldralösa barn får komma till halvsyster i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: Tre barn lämnades ensamma efter föräldrarnas död i Somalia. I hemmet hade också funnits en äldre halvsyster, men storasystern hade redan tidigare lämnat Somalia och fått uppehållstillstånd i Sverige. Hon var dock gift och maken fanns kvar i Somalia. Maken tog hand om hennes småsyskon. Tillsammans tog de sig till Etiopien och ansökte om anknytning. Detta beviljades maken, men inte syskonen. Barnen uppgav att de inte hade något annat nätverk kvar i hemlandet, men MIgrationsverket hänvisade till att det skulle finnas en ca 80 år gammal farbror i Somalia. Migrationsdomstolen anser inte att barnen ska hänvisas till hans vård utan beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerliga skäl för särskild anknytning. I beslutet väger domstolen in resonemang om situationen för ensamma barn i Somalia som Migrationsöverdomstolen gjort i samband med att en utvisning stoppades. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< tillbaka
Att förverkliga sina drömmar är inte olagligt

Beslut från migrationsdomstol: En man som bott lång tid i Sverige på grund av anställning i ett utländskt företag ville stanna som egen företagare, då han startat eget i samma bransch. Mannens tre vuxna barn var alla gifta i Sverige och hade egna barn. Medsökande var hustrun och en vuxen hemmaboende dotter. Migrationsverket avslog bl.a. på grund av misstanken att mannen startat företaget för att förverkliga sina drömmar att bosätta sig i Sverige. Migrationsdomstolen konstaterar att planerna är realistiska och att mannen kan försörja sig genom företaget. Att syftet skulle vara att kringgå invandringsbestämmelserna kan inte slås fast bara med ett antagande, och önskan att bosätta sig här är inte i sig ett hinder. Alla tre får uppehållstillstånd, dottern på grund av anknytningen till Sverige. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090202:

Kvinna fick uppehållstillstånd på grund av sin egen fruktan

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Libanon som varit fängslad och utsatt för tortyr och därefter utstått fortsatta trakasserier av såväl syriska som libanesiska myndigheter sökte asyl i Sverige. Kvinnans mor avrättades 1992, anklagad för spioneri. Migrationsverket ifrågasätter inte händelserna i början av 90-talet men ifrågasätter att kvinnan efter 1997 riskerat förföljelse, bland annat för att hon tillåtits resa utomlands. Migrationsdomstolen håller med om detta men anser att kvinnans berättelse vid den muntliga förhandlingen visar att hon själv är övertygad om risken. Kvinnan saknar socialt nätverk i hemlandet och skulle behöva leva i rädsla att behöva återuppleva det hon utsattes för 1992. Domstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ensamkommande flicka sänds till Burundi utan kontakt med föräldrarna

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom från Migrationsöverdomstolen rörande en ensamkommande flicka från Burundi. Domen berör tolkningen av begreppet synnerligen ömmande omständigheter. Domen finns nu publicerad i sin helhet av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Tidsfristen för att verkställa överklagade Dublinbeslut förlängs

Förhandsavgörande från EU-domstolen: En familj som sökt asyl i Sverige men fått beslut om överföring till Frankrike enligt Dublinförordningen, överklagade. Efter flera turer som gjorde att ärendet blev ovanligt tidsödande, så blev migrationsdomstolens beslut att familjen skulle få sin ansökan prövad i Sverige. Detta eftersom Dublinförordningen bara ger Sverige sex månader på sig att genomföra överföringen, räknat antingen från Migrationsverkets beslut eller, om verkställigheten ställs in vid ett överklagande (inhibition), från den tidpunkten. I svensk lag har regeln tolkats så att det är datum för inhibition som avses. Migrationsverket överklagade med motiveringen att sexmånadersfristen borde börja löpa från att beslut har tagits i det överklagade Dublinärendet. Migrationsöverdomstolen lämnade över ärendet till EU-domstolen för att få ett förhandsavgörande, dvs en rekommendation om hur Dublinförordningen ska tolkas. Nu har EU-domstolen kommit med sitt svar, som går på Migrationsverkets linje. Ett Dublinbeslut ska alltså kunna verkställas oavsett hur lång tid ett överklagande har tagit. Eftersom EU-förordningar (till skillnad från direktiv och rambeslut) är överordnade svensk lag, så kan denna princip börja tillämpas omedelbart i Sverige.

Läs EU-domstolens förhandsavgörande i sin helhet

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090126:

Främlingspass kan utfärdas för att ge uppehållstillstånd på grund av anknytning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som slutat sin anställning vid en ambassad efter en konflikt, ansökte om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov gentemot hemlandet och anknytning till sambo i Sverige. Han fick avslag med hänvisning till att lämna in ansökan från hemlandet. Vid förhandlingen inför Migrationsöverdomstolen ansåg Migrationsverket det klargjort att mannen borde få söka från Sverige eftersom han riskerade att hindras genom trakasserier i hemlandet. Men eftersom tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen inte kan ges om den sökande inte har giltigt pass, avstyrkte verket ändå. Migrationsöverdomstolen har lagt fast samma princip i tidigare domar. Men i det här fallet anser Migrationsöverdomstolen att konsekvenserna blir orimliga. Mannens identitet är klarlagd och Migrationsverket kan utfärda ett främlingspass och med detta låta mannen ansöka i Sverige. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

Mål nr UM3341-07  

Hämta ett längre referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Ensamkommande flicka sänds till Burundi utan kontakt med föräldrarna

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En flicka av tutsibörd vars farfar och far dödats och andra familjemedlemmar trakasserats i Burundi på grund av familjens tidigare maktställning, sökte asyl ensam i Sverige. Enligt egna uppgifter har hon tappat kontakten med familjen. Flickan lider av måttlig depression med självmordstankar och sömnsvårigheter. Migrationsdomstolen i Stockholm beviljade uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Men Migrationsöverdomstolen anser inte att hälsotillståndet är sådant att det skulle påverka flickans framtida utveckling. Tiden i Sverige, två år, anses inte lång och enligt Migrationsöverdomstolen kan flickan få omsorg i hemlandet. Uppehållstillståndet upphävs.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< tillbaka
Nya skäl och ifrågasatt trovärdighet borde ha lett till muntlig förhandling

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Etiopien sökte asyl bl.a. på grund av konflikten i hemlandet. Efter avslag från Migrationsverket tog hon även upp att hon utsatts för tvångsgifte och riskerade våld från familjen. Migrationsdomstolen i Stockholm beviljade inte muntlig förhandling. Överklagandet avslogs med motivering att tvångsäktenskap är olagligt även i Etiopien, utan att något underlag för detta redovisades. Migrationsöverdomstolen konstaterar att parterna inte fått möjlighet att yttra sig över de nya skälen eller domstolens argument och att material som använts inte tillförts akten. Muntlig förhandling borde ha beviljats eftersom de nya skälen diskuterades och kvinnans trovärdighet åsidosattes. Målet återförvisades till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Ansökan om anknytning får inte avslås utan försök till utredning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En flicka som ansökte om att få komma till sin far i Sverige ålades att lämna in medgivande från modern. Så skedde men Migrationsverket litade inte på att det var äkta. Verket föreslog att kvinnan skulle lämna in ett nytt intyg och därvid identifiera sig. Men migrationsdomstolen avslog och ansåg det fortfarande inte bevisat att modern gett sitt samtycke. Migrationsöverdomstolen konstaterar att domstolen inte ens försökt ta reda på om kvinnan identifierat sig då handlingen först lämnades in eller om det kommit någon ny handling. Den sökande måste anses ha gjort vad som ankom på henne då hon följt de anvisningar hon fått. Målet återvisades till domstolen. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090119:
Procedur - Anknytning

Statistik över kommunmottagande

Många lokaltidningar har under den senaste veckan publicerat uppgifter om hur många flyktingar med uppehållstillstånd som tas emot i respektive kommun. Statistik för hela landet finns hos Migrationsverket, till exempel kommunernas överenskommelser med Migrationsverket för 2007-2009 samt antal mottagna 2007 och 2008.

Hämta statistik

<< tillbaka
Särskilda skäl behövs för att fatta utvisningsbeslut till mer än ett land

Beslut från migrationsdomstol: En man från Libanon som varit i Sverige i nio år ansökte på nytt om asyl då hans utvisningsbeslut preskriberats. Mannens föräldrar kom från Armenien och familjen hade även bott i Irak där mannen var född. Han utvisades till Libanon, men utvisningen hade inte gått att verkställa trots att mannen ett flertal gånger ansökt om handlingar på Libanons ambassad. Migrationsverket ansåg trots detta att mannen blivit kvar i Sverige på grund av att han inte samarbetat om att fastställa sin identitet. I det nya utvisningsbeslutet angavs att han kunde utvisas till Libanon, Armenien, Turkiet eller Syrien. Migrationsdomstolen konstaterar att det måste finnas någon anknytning som till exempel dubbelt medborgarskap om ett utvisningsbeslut ska innefatta flera möljiga länder. Migrationsverket har inte visat någon sådan anknytning. Enligt domstolen har mannen gjort vad han kan för att samarbeta men Libanon tar inte emot honom. Han beviljas uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Kabul underkändes som internflyktsalternativ för hotad man

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från en ort 20 mil utanför Kabul i Afghanistan anförde att han var hotad på grund av att han var den ende kvarvarande ägaren till mark som tagits över av en inflytelserik klanledare, efter att mannens far och bror dödats. Migrationsverket ansåg att mannen kunde ta sin tillflykt till Kabul eller någon annan större stad. Migrationsöverdomstolen påpekar att även om den sökande ska bevisa sitt skyddsbehov så är det Migrationsverket som har bevisbördan för möjligheten till internflykt, dvs att det finns ett alternativ som är relevant och rimligt. Migrationsverkets formulering om andra större städer är för vaga för att ge underlag för någon bedömning alls. Beträffande säkerhetsläget i Kabul kommer Migrationsöverdomstolen fram till att det inte är visat att mannen kan få skydd där från den hotande klanen. I beslutet citeras ett yttrande från UNHCR som bland annat beskriver de "otillbörliga umbäranden" som inflyttande kan utsättas för. Men eftersom bedömningen av skyddsbehovet redan visat att internflyktsalternativet inte är relevant, avstår Migrationsöverdomstolen från att gå in på om det i så fall hade varit rimligt. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Från Afghanistan: Kabul underkändes som internflyktsalternativ för hotad man

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från en ort 20 mil utanför Kabul i Afghanistan anförde att han var hotad på grund av att han var den ende kvarvarande ägaren till mark som tagits över av en inflytelserik klanledare, efter att mannens far och bror dödats. Migrationsverket ansåg att mannen kunde ta sin tillflykt till Kabul eller någon annan större stad. Migrationsöverdomstolen påpekar att även om den sökande ska bevisa sitt skyddsbehov så är det Migrationsverket som har bevisbördan för möjligheten till internflykt, dvs att det finns ett alternativ som är relevant och rimligt. Migrationsverkets formulering om andra större städer är för vaga för att ge underlag för någon bedömning alls. Beträffande säkerhetsläget i Kabul kommer Migrationsöverdomstolen fram till att det inte är visat att mannen kan få skydd där från den hotande klanen. I beslutet citeras ett yttrande från UNHCR som bland annat beskriver de "otillbörliga umbäranden" som inflyttande kan utsättas för. Men eftersom bedömningen av skyddsbehovet redan visat att internflyktsalternativet inte är relevant, avstår Migrationsöverdomstolen från att gå in på om det i så fall hade varit rimligt. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< tillbaka
Studerande behöver inte återvända till hemlandet för anhöriginvandring

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Att man redan har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (för annat skäl än besök) ska normalt vara tillräcklgt för att slippa återvända till hemlandet om man ansöker om uppehållstillstånd på en ny grund, enligt en dom från Migrationsöverdomstolen. Det prövade fallet gäller en studerande som inte längre uppfyller kravet för tillstånd på grund av studierna, och som istället sökte på anknytning till sin sambo. (Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

UM1156-08

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090112:

Europadomstolen accepterar överföring till Grekland

En man från Iran, som fått beslut om överföring från Storbritannien till Grekland i enlighet med Dublinförordningen, vände sig till Europadomstolen. Denna har nu beslutat att inte pröva målet. Domstolen anser inte att kritiken från UNHCR m.f. organisationer mot Grekland visserligen är allvarlig men medför inte att överföringar till Grekland strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Enligt domstolen verkställer Grekland inte utvisningar till Iran, Afghanistan, Irak, Somalia eller Sudan. Anklagelser mot förhållandena för asylsökande i Grekland ska riktas mot Grekland, inte mot Storbritannien, enligt domstolen.

Mål nr 32733/08

Beslutet från ECHR

<< tillbaka
Från Somalia: Väpnad konflikt i Mogadishu enligt migrationsdomstol

Beslut från migrationsdomstol: En man från Mogadishu i Somalia beviljas uppehållstillstånd eftersom domstolen anser att det råder en inre väpnad konflikt i staden. Något internflyktsalternativ finns inte eftersom mannen tillhör en utsatt minoritet. Situationen bedöms bestå för överskådlig tid framöver och mannen beviljas därför permanent uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Arkiveringsdatum 090105:

Irakier fick permanent uppehållstillstånd efter preskription

Beslut från migrationsdomstol: Den som ansöker på nytt då ett utvisningsbeslut preskriberats efter fyra år kan få ett nytt utvisningsbeslut om anledningen till att beslutet inte har verkställts är utlänningens egna åtgärder, till exempel att ha hållit sig undan eller ha uppträtt under falsk identitet. Detta har tidigare slagits fast av Migrationsöverdomstolen. I det här fallet hade en man från norra Irak visserligen sagt att han inte ville medverka till återvändande, men han hade aldrig hållit sig undan och han hade kommit till samtal då Migrationsverket kallat honom. Det framgår inte av Migrationsverkets handlingar vilka försök att verkställa utvisningsbeslutet som gjorts och i det läget anser migrationsdomstolen inte att skulden kan läggas på den sökande. Han beviljas permanent uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
FN:s kommitté mot tortyr accepterar utvisning till Azerbajdzjan

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har granskat ännu en utvisning från Sverige till Azerbajdzjan. Mannen hade deltagit i en demonstration mot regimen arrangerad av Musavat. När han senare greps ska han ha misshandlats vid flera tillfällen och utsatts för tortyr genom att hållas i iskallt vatten, tills han gick med på att rapportera till säkerhetspolisen om han släpptes. Istället flydde han. Enligt CAT kan läkarintygen tala för att mannen torterats, men eftersom det har gått lång tid sedan händelserna och mannen inte var medlem i Musavat och inte hade någon viktig position så är det inte visat att han riskerar tortyr om han återvänder. Det strider alltså inte mot tortyrkonventionen att verkställa utvisningen.

Ärendenummer CAT/C/41/D/332/2007.

Hämta dokumentet genom att välja Konvention (CAT) och Type (Decisions)

<< tillbaka
Permanent uppehållstillstånd på grund av arbete mer än två år

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från Uzbekistan sökte asyl 2002. De fick avslag, men verkställigheten inställdes och de fick efter en ny ansökan tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av situationen i Uzbekistan. Detta tillstånd förnyades inte och paret sökte på nytt asyl. Förutom flyktskälen anförde de då också sin vistelsetid och fasta anställningar. Migrationsverket avslog men domstolen ger permanent uppehållstillstånd på grund av anknytningen till arbetsmarknaden, enligt paragrafen om synnerligen ömmande omständigheter. Bedömningen av hur lång tid som ska anses ge anknytning till Sverige - mer än två års heltidsarbete - hämtar domstolen från Migrationsöverdomstolens tidigare beslut om personer som kommit hit som anhöriga. (Källor Pointlex och länsrätten i Göteborg)

<< tillbaka
Från Azerbajdzjan: FN:s kommitté mot tortyr accepterar utvisning till Azerbajdzjan

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har granskat ännu en utvisning från Sverige till Azerbajdzjan. Mannen hade deltagit i en demonstration mot regimen arrangerad av Musavat. När han senare greps ska han ha misshandlats vid flera tillfällen och utsatts för tortyr genom att hållas i iskallt vatten, tills han gick med på att rapportera till säkerhetspolisen om han släpptes. Istället flydde han. Enligt CAT kan läkarintygen tala för att mannen torterats, men eftersom det har gått lång tid sedan händelserna och mannen inte var medlem i Musavat och inte hade någon viktig position så är det inte visat att han riskerar tortyr om han återvänder. Det strider alltså inte mot tortyrkonventionen att verkställa utvisningen.

Ärendenummer CAT/C/41/D/332/2007.

Hämta dokumentet genom att välja Konvention (CAT) och Type (Decisions)

<< tillbaka