fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Praxisnotiser 2007

Denna sida innehåller Asylnytts egna referat från domstolsbeslut och andra betydelsefulla beslut i migrationsärenden. Redaktör och ansvarig för sammanfattningarna: Sanna Vestin. Notiserna finns också i veckobreven och under respektive ämnesområde i arkivet (se högermenyn). Denna sida är alltså avsedd för dig som snabbt vill finna samtliga praxisreferat från Asylnytt - och inget annat.

Arkiveringsdatum 071228:
Knappt två års etablering räckte inte
Tidigare okänd dödsdom skall ge ny prövning (länk tillagd 080121)
Avsaknad av pass tillräckligt skäl att neka anknytning
Regeringsrätten överprövar inte Migrationsöverdomstolens nej till prövningstillstånd
Ombud skall underrättas om sökande har fått beslut om utvisningsbeslut

Arkiveringsdatum 071217:
Inskränkt rörelsefrihet för asylsökande inget brott mot Europakonventionen
Regimkritisk journalist från norra Irak erkändes som flykting
Gravid sextonåring från Ryssland får skydd på grund av hot från familjen
Inskränkt rörelsefrihet för asylsökande inget brott mot Europakonventionen
Hot mot kristna skäl att bevilja ny prövning för man från Bagdad
Får stanna i Sverige trots separation strax efter att uppehållstillstånd beviljats (justerad 080620)
Systrar i 20-årsåldern får komma till föräldrarna i Sverige
Regimkritisk journalist från norra Irak erkändes som flykting
Hot mot kristna skäl att bevilja ny prövning för man från Bagdad
Afghan på flykt från Mujahedin kan inte väntas få skydd i hemlandet

Arkiveringsdatum 071210:
Dom om diabetessjukt barn från Kosovo publicerad
Två års separation från barn är inget verkställighetshinder

Arkiveringsdatum 071203:
Förändrat läge i Sri Lanka skäl för ny prövning
Par som inte träffas anses inte ha seriöst förhållande
Förändrat läge i Sri Lanka skäl för ny prövning
En sökande som överklagar har rätt att yttra sig över Migrationsverkets yttrande

Arkiveringsdatum 071122:
Föräldralös utanför hemlandet är ömmande men inte udda omständighet
Inget återreseförbud för en person som ska ansöka från hemlandet

Arkiveringsdatum 071112:
Att fullmakt lämnats i kopia är inte skäl nog att avslå ansökan
Sex års legal vistelsetid gav uppehållstillstånd trots brusten anknytning

Arkiveringsdatum 071105:
Att ett dokument är lätt att förfalska gör inte att man kan bortse från det
Europadomstolen prövar inte utvisning av kosovoromsk familj
Uppehållstillstånd på grund av giftermål kan ges trots att makarna vistas utomlands
Anknytningsskäl får läggas till vid överklagande

Arkiveringsdatum 071029:
Tidsbegränsat tillstånd beviljades för att möjliggöra ansökan till ett annat land
Ensam förälder fick komma till dotter i Sverige
Dublinbeslut kan gälla även för en person som säger sig ha lämnat EU och återvänt

Arkiveringsdatum 071022:
Konkreta skäl krävs för att hävda att ett äktenskap inte är seriöst
Migrationsverket får inte helt förlita sig på annat EU-lands åldersbedömning

Arkiveringsdatum 071015:
Domslut för serbisk pojke publicerat
Vaga uppgifter räckte inte som nytt skäl
Förälder får komma hit sedan sonen från Sverige börjat bo hos henne i hemlandet
Hårda krav på innehav av id-handlingar och pass

Arkiveringsdatum 071008:
Tutsier får avslag i Migrationsdomstolen trots attacker från rebeller
Avslag måste motiveras

Arkiveringsdatum 071001:
Skyddsskäl skall ej bedömas som synnerligen ömmande omständigheter
Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan inte beviljas när det finns återreseförbud
Beslut från den gamla utlänningslagen giltigt om det verkställts under den nya lagen.
Domstolen får inte fatta beslut utan att den sökande fått slutföra talan
Anknytning till maken beviljades i Sverige pga hot från släkten i hemlandet

Arkiveringsdatum 070917:
Beslutsförslag om avtal om återtagandeavtal för Balkanländer
Asylsökande som hållit sig undan verkställighet får nytt avslag efter preskription
Migrationsöverdomstolen river upp uppehållstillstånd för pojke från Serbien
Sverige övertog Dublinfall på grund av ett barns psykiska tillstånd (ändrad 091026)

Arkiveringsdatum 070910:
Psykisk sjukdom giltigt skäl för att inte ha nämnt alla flyktskäl från början
Tvångsplacerade flickor får stanna och därmed även familjen
Kosovorom får inte utvisas till Serbien utan bevis för anknytning dit
Medlem av Falun Gong bedöms som flykting
Nytt utvisningsbeslut efter preskription på grund av illegal vistelse fyra år av sju

Arkiveringsdatum 070903:
Domstol accepterade återförening trots att lång tid gått

Arkiveringsdatum 070827:
Inget uppehållstillstånd på grund av hot efter konvertering och giftermål
Synnerliga skäl för omyndigförklarad psykiskt sjuk
Arkiveringsdatum 071228:

Knappt två års etablering räckte inte

/Fallet har tidigare nämnts i Asylnytt 07-06-08, då utan länk till domen/

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som kommit till Sverige på grund av äktenskap, ansökte om att få stanna på grund av sin anknytning till arbetsmarknaden, trots att äktenskapet upplösts. Migrationsdomstolen tyckte att anknytningen efter nästan två års arbete räckte, trots att det var frågan om deltidsarbete. Men Migrationsöverdomstolen delade inte bedömningen. Domen finns nu publicerad i Migrtionsverkes databas Lifos.

Hämta domen från Lifos

<< TILLBAKA
Tidigare okänd dödsdom skall ge ny prövning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som hade ett lagakraftvunnet beslut om utvisning lämnade in en handling som visade att han dömts till döden i hemlandet. Dödsdomen skulle ha utfärdats ett par år tidigare men delgivits den sökandes familj först 2006, efter att mannen fått sitt slutliga utvisningsbeslut i Sverige. Mannen anförde den nya omständigheten som verkställighetshinder. Migrationsverket bedömde handlingen som falsk och beviljade inte inhibition och ingen ny prövning. Procedurfrågan har nu avgjorts av Migrationsöverdomstolen som slår fast att en dödsdom är en ny omständighet som kan innebära skyddsbehov. Det framgår av domen att Migrationsverket i och för sig har rätt att bedöma en handling utan att betrakta det som en ny prövning och ge inhibition, men kammarrätten anser i det här fallet att den nya omständigheten inte har utretts tillräckligt. Verkets beslut upphävs och mannen får en ny prövning. (Källor Pointlex och Kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat har publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Mål nummer UM732-07

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< TILLBAKA
Avsaknad av pass tillräckligt skäl att neka anknytning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man hade under sin tid som asylsökande i Sverige gift sig och flyttat ihop med en kvinna som är svensk medborgare. Han reste utomlands för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytningen, men fick avslag främst på grund av att kvinnans tidigare äktenskap inte var formellt upplöst. Migrationsdomstolen i Göteborg godtog kvinnans förklaring till detta och bedömde det nya äktenskapet som giltigt. Mannens identitet ansågs klarlagd trots att han inte hade pass. Uppehållstillstånd skulle alltså ges, men det måste till en början vara tidsbegränsat eftersom makarna inte sammanbott utomlands. Enligt utlänningsförordningen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte utfärdas för längre tid än den sökande har giltigt pass. Länsrätten uttalade att det inte finns någon lagparagraf som ger regeringen rätt att utfärda en sådan bestämmelse. Därför åsidosattes den och mannen fick uppehållstillstånd. Migrationsverket överklagade. Migrationsöverdomstolen påtalar att det är en grundregel att utlänningar ska ha pass för att få vistas i Sverige, och att regeringen har bemyndigats att utfärda undantag från den regeln. Undantag har gjorts för permanenta uppehållstillstånd men inte för tidsbegränsade. Mannen fick avslag.

Målnummer UM2140-07

Hämta längre referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Lifos

<< TILLBAKA
Regeringsrätten överprövar inte Migrationsöverdomstolens nej till prövningstillstånd

Beslut från Regeringsrätten: En man begärde resning och hävdade att hans fall borde ha fått prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Kammarrätten lämnade över ärendet till regeringsrätten. Regeringsrätten har nu slagit fast att saken måste tolkas så att mannen vill få till stånd en sakprövning. Det är Migrationsöverdomstolen som har att besluta i frågan om prövningstillstånd och även ta ställning till ansökan om resning. Ansökan återlämnades till kammarrätten. (Källor Pointlex och Regeringsrätten)

<< TILLBAKA
Ombud skall underrättas om sökande har fått beslut om utvisningsbeslut

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett par som fått utvisningbeslut av Migrationsverket missade överklagningstiden på grund av att deras ombud inte fick kopia på delgivningen. När makarna tog kontakt med honom hade tiden redan löpt ut. Ombudet var förordnat som offentligt biträde och hade fullmakt. Nu har Migrationsöverdomstolen beviljat paret en ny tidsfrist för överklagande.

Hämta domen från Lifos

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071217:

Tyskland: Inskränkt rörelsefrihet för asylsökande inget brott mot Europakonventionen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer inte att ta upp ett ärende som gäller en asylsökande som lagförts och dömts till böter för att han lämnat sin vistelseort utan tillstånd. Visserligen stadgar Europakonventionen om mänskliga rättigheter att den som lagligt uppehåller sig i ett land har rätt till rörelsefrihet, men enligt domstolen så har varje land rätt att i den nationella lagen slå fast vad det innebär att lagligt uppehålla sig i landet. Eftersom Tyskland tillåter geografiska restriktioner för personer som inte fått besked om uppehållstillstånd, så måste asylsökande följa dessa restriktioner för att anses uppehålla sig lagligt.

Fallet kan sökas på namnet Omwenyeke v. Germany, numret 44294/04 eller beslutsdatum 20/11/07

Sök i Europadomstolens databas

<< TILLBAKA
Regimkritisk journalist från norra Irak erkändes som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En journalist från det kurdstyrda området i norra Irak hade varit medlem i en studentgrupp som kritiserade korruption mm. Han hade avslöjat valfusk då han varit valobservatör. Sedan hade han varit med om att starta en oppositionell tidning där han först varit reporter och sedan medlem av redaktionen. I samband med att gruppen planerade en större demonstration hade redaktionen stängts och flera medlemmar gripits och behandlats illa. Migrationsverket ansåg att manne inte är trovärdig eftersom han inte lagt fram några bevis, men länsrätten anser att han lämnat en mycket detaljerad, sammanhängande och konsekvent berättelse och beviljar uppehållstillstånd som flykting. (Källor: Pointlex och Länsrätten i Göteborg)

<< TILLBAKA
Gravid sextonåring från Ryssland får skydd på grund av hot från familjen

Beslut från migrationsdomstol: En femtonårig flicka från en yazidisk familj började träffa en muslimsk pojkvän. När denne hälsade på familjen och bad om att de skulle få gifta sig, hotades båda till livet. De flydde till Sverige efter att ha varit tillsammans ca tio månader. Här har hon blivit gravid. Flickan har inte kunnat berätta så mycket om yazidisk religion. Väsentliga uppgifter, främst att en kusin skulle ha blivit dödad av sin far av liknande skäl, kom inte fram förrän i domstolen. Migrationsdomstolen i Skåne anser ändå att berättelsen är trovärdig och att skyddsbehovet är reellt. En nämndeman är skiljaktig och tror inte att flickan riskerar omänsklig eller förnedrande behandling, men att hon ändå bör få uppehållstllstånd av ömmande omständigheter, då hon riskerar social utstötning. (Källor: Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Inskränkt rörelsefrihet för asylsökande inget brott mot Europakonventionen

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer inte att ta upp ett ärende som gäller en asylsökande som lagförts och dömts till böter för att han lämnat sin vistelseort utan tillstånd. Visserligen stadgar Europakonventionen om mänskliga rättigheter att den som lagligt uppehåller sig i ett land har rätt till rörelsefrihet, men enligt domstolen så har varje land rätt att i den nationella lagen slå fast vad det innebär att lagligt uppehålla sig i landet. Eftersom Tyskland tillåter geografiska restriktioner för personer som inte fått besked om uppehållstillstånd, så måste asylsökande följa dessa restriktioner för att anses uppehålla sig lagligt.

Fallet kan sökas på namnet Omwenyeke v. Germany, numret 44294/04 eller beslutsdatum 20/11/07

Sök i Europadomstolens databas

<< TILLBAKA
Hot mot kristna skäl att bevilja ny prövning för man från Bagdad

Beslut från migrationsdomstol: En assyrier från Bagdad som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan den tillfälliga lagen påtalade verkställighetshinder. Han anförde bland annat att situationen för kristna försämrats i Bagdad sedan hans ursprunliga avvisningsbeslut fattades. Migrationsdomstolen i Göteborg håller med om detta, bland annat med hänvisning till en rapport från brittiska Home Office från februari 2007. Mannen beviljas en ny prövning av sin asylansökan och verkställigheten av avvisningsbeslutet inhiberas tills den prövningen är avslutad. (Källor: Pointlex och Länsrätten i Göteborg)

<< TILLBAKA
Får stanna i Sverige trots separation strax efter att uppehållstillstånd beviljats

(Notis borttagen eftersom domen upphävts. Se notis daterad 08-06-20)

<< TILLBAKA
Systrar i 20-årsåldern får komma till föräldrarna i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: De två äldsta döttrarna i en yazidisk familj från Irak nekades först uppehållstillstånd medan modern och yngre syskon fick återförenas med fadern som flytt till Sverige. Flickorna är nu 19 och 20 år gamla. De bor med farföräldrarna i 85-årsåldern sedan en morbror inte längre kan ta hand om dem. De kan inte försörja sig själva. Migrationsdomstolen anser att det föreligger ett särskilt beroendeförhållande och beviljar uppehållstillstånd. Den första ansökan gällde bara anknytningen till fadern, men domstolen anser inte att de ska behöva göra en ny ansökan för att kunna åberopa även anknytningen till modern i överklagandet. (Källor Pointlex och Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Från Irak: Regimkritisk journalist från norra Irak erkändes som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En journalist från det kurdstyrda området i norra Irak hade varit medlem i en studentgrupp som kritiserade korruption mm. Han hade avslöjat valfusk då han varit valobservatör. Sedan hade han varit med om att starta en oppositionell tidning där han först varit reporter och sedan medlem av redaktionen. I samband med att gruppen planerade en större demonstration hade redaktionen stängts och flera medlemmar gripits och behandlats illa. Migrationsverket ansåg att manne inte är trovärdig eftersom han inte lagt fram några bevis, men länsrätten anser att han lämnat en mycket detaljerad, sammanhängande och konsekvent berättelse och beviljar uppehållstillstånd som flykting. (Källor: Pointlex och Länsrätten i Göteborg)

<< TILLBAKA
Från Irak: Hot mot kristna skäl att bevilja ny prövning för man från Bagdad

Beslut från migrationsdomstol: En assyrier från Bagdad som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan den tillfälliga lagen påtalade verkställighetshinder. Han anförde bland annat att situationen för kristna försämrats i Bagdad sedan hans ursprunliga avvisningsbeslut fattades. Migrationsdomstolen i Göteborg håller med om detta, bland annat med hänvisning till en rapport från brittiska Home Office från februari 2007. Mannen beviljas en ny prövning av sin asylansökan och verkställigheten av avvisningsbeslutet inhiberas tills den prövningen är avslutad. (Källor: Pointlex och Länsrätten i Göteborg)

<< TILLBAKA
Från Afghanistan: Afghan på flykt från Mujahedin kan inte väntas få skydd i hemlandet

En ung man från Afghanistan levde gömd i hemlandet i flera år på flykt från medlemmar i Mujahedin som dödat släktingar till honom. Migrationsdomstolen i Skåne anser inte att det kan krävas att han borde söka skydd hos hemlandets myndigheter eftersom Afghanistan saknar fungerande rättssystem. Han ska inte heller hänvisas till internflykt eftersom han redan försökt detta på flera orter. Mannen beviljades uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt. (Källor Pointlex och Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071210:

Dom om diabetessjukt barn från Kosovo publicerad

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En dom från Migrationsöverdomstolen beträffande ett diabetessjukt barn som ska skickas till Kosovo finns publicerad i sin helhet i Migrationsverkets databas Lifos med nr 17701. Beslutsdatum 07-11-27.

Sök i Lifos

<< TILLBAKA
Två års separation från barn är inget verkställighetshinder

Migrationsverket har fattat ett tills vidare vägledande beslut om hur en anknytning ska bedömas när den kommer upp som verkställighetshinder. Fallet gäller en man från Turkiet som hävdar att han genom verkställighet av utvisningen kommer att skiljas från en nyfödd son och hustrun, som är psykiskt sjuk. I Turkiet kommer han att tvingas till två års värnplikt innan han kan återvända till Sverige. Migrationsverket vidhåller att mannen ska söka från hemlandet och anför att eftersom slutligt beslut redan är fattat så är det inte fråga om "det skäligen kan krävas att utlänningen ansöker från ett annat land" utan bara om det finns hinder mot beslutet. Utrymmet för att ta hänsyn till familjeanknytning som uppstått efter beslutet är mycket begränsat. Verket påpekar också att pappan mycket väl visste att han skulle utvisas och riskerar en lång värnplikt när han gifte sig och skaffade barn.

Domen finns publicerad i Migrationsverkets databas Lifos med nr 17699. Beslutsdatum 071204.

Sök i Lifos

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071203:

Förändrat läge i Sri Lanka skäl för ny prövning

Beslut från migrationsdomstol: En man från Sri Lanka som hade ett verkställbart beslut om utvisning kommer att få sin sak prövad på nytt. Migrationsverket medgav inte att den förändade situationen i Sri Lanka eller det överfall som mannens hustru utsatts för i hemlandet var sådana nya omständigheter som krävs för att utgöra hinder för verkställighet. Men Migrationsdomstolen i Skåne ansåg att läget i Sri Lanka försämrats, bland annat med hänvisning till den UNHCR-rapport som publicerades i december 2006. Utvisningsbeslutet ska därför inhiberas och mannen skall få en ny prövning. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Par som inte träffas anses inte ha seriöst förhållande

En man som är bosatt i Algeriet inledde ett förhållande med en kvinna i Sverige, i samband med att han hälsade på sina släktingar här. Paret var bekanta sedan tidigare. Mannen förlängde sitt visum och bodde tillsammans med kvinnan i två månader sommaren 2004 innan han återvände till hemlandet. Därefter har de båda hållit kontakt via internet, men inte träffats. Migrationsverket ansåg inte förhållandet seriöst, medan domstolen accepterade förklaringarna, främst att båda haft arbeten som tog mycket tid, men även att mannen hade upplysts om att han inte kunde få turistivisum och att kvinnan inte vågade åka till Algeriet. Migrationsöverdomstolen gick dock på Migrationsverkets linje och ansökan avslogs.

Domen finns publicerad i Migrationsverkets databas Lifos med nr 17656. Beslutsdatum 07-11-20.

Sök i Lifos

<< TILLBAKA
En sökande som överklagar har rätt att yttra sig över Migrationsverkets yttrande

Migrationsöverdomstolen har i en dom som gällde förvarstagande klargjort att den sökande har rätt att få se och yttra sig över Migrationsverkets yttrande över ett överklagande. Båda parter har rätt att få se allt som tillförs målet i en domstol. Det hade inte skett i det här fallet och Migrationsöverdomstolen tog därför inte ställning i sakfrågan utan återförvisade målet till länsrätten. (Källor Pointlex och Kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071122:

Föräldralös utanför hemlandet är ömmande men inte udda omständighet

Beslut från migrationsdomstol: Två pojkar från Irak ansökte på svenska ambassaden i Teheran om att få komma till Sverige på grund av anknytning till sin bror som har uppehållstillstånd här. Föräldrarna hade dödats av okända män år 2006 och de har inte kontakt med några andra släktingar. Migrationsdomstolen i Stockholm konstaterar liksom tidigare Migrationsverket att flera förutsättningar är uppfyllda: Syskonen bodde under samma tak före den äldre broderns flykt, det finns ett beroendeförhållande och ansökan har lämnats in relativt snart. Men beroendeförhållandet uppstod inte förrän föräldrarna avlidit, efter broderns flykt. Då återstår att bedöma om det finns så "udda och ömmande omständigheter" att uppehållstillstånd kan beviljas i alla fall. Domstolen anser att omständigheterna är ömmande eftersom det rör sig om barn som befinner sig utanför hemlandet - men inte udda. Resonemanget utgår från att pojkarna är barn, men deras ålder är också ifrågasatt då brodern tidigare lämnat andra uppgifter om detta.

Med ett liknande resonemang avslog Migrationsdomstolen även ansökan från en 21-årig man från Irak som ansökte om att få komma till fadern och modern i Sverige. Fadern flydde för flera år sedan medan modern fick uppehållstillstånd i oktober 2006 på grund av anknytning - samtidigt som pojken fick avslag. Pojken är ekonomiskt beroende och familjen har bott ihop tills föräldrarna lämnade landet, men han betraktas som vuxen och domstolen anser att han kan klara sig själv. Skälen betraktas som ömmande men inte udda. Han har också framfört att han tillhör den mandeiska gruppen och har varit utsatt för kidnappning och tortyr, men detta är enligt domstolen skyddsskäl som inte kan prövas då han inte befinner sig i Sverige. (Källor Pointlex och Länsrätten i Stockholm.)

<< TILLBAKA
Inget återreseförbud för en person som ska ansöka från hemlandet

Beslut från migrationsdomstol: En man fick avslag på sin asylsansökan. Migrationsverket ansåg att han medvetet lämnat en rad falska uppgifter. Därför kombinerades avvisningsbeslutet med återreseförbud om två år. Vid överklagandet anförde mannen att han gift sig. Domstolen ansåg att ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytningen ska lämnas in från hemlandet, varför avvisningsbeslutet kvarstår. Men beslutet om återreseförbud upphävdes. Enligt lagens förarbeten ska den som hänvisas till att söka från hemlandet och har en stark anknytning till någon i Sverige inte ges återreseförbud, om han/hon inte har några vandelsanmärkningar. (Källor Pointlex och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071112:

Att fullmakt lämnats i kopia är inte skäl nog att avslå ansökan

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Turkiet ansökte tillsammans med sin son om uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken som bor i Sverige. Detta skedde i februari 2005. De fick avslag och maken överklagade som deras ombud. Migrationsdomstolen avslog överklagandet med motivering att ombudet inte lämnat in fullmakt i original. Men Migrationsöverdomstolen anser inte att det är i överensstämmelse med Förvaltningslagen att avslå en ansökan som lämnats in så långt tillbaka enbart på den grunden, utan att ens utreda om fullmakt i original fanns på ambassaden. Ärendet återlämnades till domstolen för ny prövning. (Källor Pointlex och Kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Sex års legal vistelsetid gav uppehållstillstånd trots brusten anknytning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått uppehållstillstånd i juni 2001 på grund av anknytning till sambo fick en begäran om förlängning prövad år 2006 av Migrationsverket. Eftersom förhållandet upphört och mannen hade svag anknytning till arbetsmarknaden och hade gjort sig skyldig till ett par förseelser fick han avslag. Men Migrationsdomstolen liksom senare Migrationsöverdomstolen ansåg att den anknytning som finns ska vägas ihop med den långa legala vistelsen som delvis berodde på Migrationsverkets handläggningstid. Mannen beviljades permanent uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och Kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071105:

Att ett dokument är lätt att förfalska gör inte att man kan bortse från det

Beslut från migrationsdomstol: En man från Dagestan som varit aktiv i en motståndsgrupp åberopade en tidningsartikel och ett flygblad från hemlandet som visade att han var efterlyst av polisen. Migrationsverket avslog och hävdade att sådana dokument är lätta att tillverka på egen hand. Men Migrationsdomstolen i Skåne ansåg inte att detta var tillräckligt skäl för att bortse från handlingarna, och mannen beviljades uppehållstilltstånd. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Europadomstolen prövar inte utvisning av kosovoromsk familj

En romsk familj från Kosovo splittrades år 2005 genom utvisning av pappan och fem av barnen. Två av barnen tog sig själva tillbaka till Sverige. Mamman och de tre barnen fick senare uppehållstillstånd och de övriga kunde därefter komma som anhöriga. Familjen hävdade att Sverige brutit mot Europakonventionen genom utvisningen, eftersom mannen hade blivit attackerad och skadad efter återvändandet, de hade tvingats bo i undermåliga förhållanden som internflyktingar i Serbien och barnen hade tagit skada, särskilt en pojke som led av uppgivenhetssyndrom. Europadomstolen ansåg dock anmälan ogrundad, mycket beroende på att föräldrarna ansågs vara medskyldiga till tidsutdräkten och familjesplittringen. De hade undanhållit att de hade serbiska pass och kvinnan hade lämnat uppgifter om familjens vistelse i Serbien som hon senare tagit tillbaka.

Fallet kan sökas på namnet Limoni and others v. Sweden, numret 6576/05 eller beslutsdatum 04/10/07

Sök i Europadomstolens databas

<< TILLBAKA
Uppehållstillstånd på grund av giftermål kan ges trots att makarna vistas utomlands

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att en kvinna från Kina skall få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make, trots att maken vistats med henne i Kina under flera år. Mannen har hävdat att han inte har permanent uppehållstillstånd i Kina och att hans arbete där inte är av den arten att det kommer att ge honom rätt att bosätta sig. Efter Migrationsverkets avslag har han återvänt till Sverige, där han har uppehållstillstånd. Kammarrätten anser att det är visat att mannen har konkreta planer på att åter bosätta sig i Sverige och då det inte finns något som tyder på att äktenskapet skulle vara oseriöst, ska uppehållstillståndet beviljas.

Domen finns publicerad i Migrationsverkets databas Lifos med nr 17554. Beslutsdatum 07-01-16.

Sök i Lifos

<< TILLBAKA
Anknytningsskäl får läggas till vid överklagande

Migrationsöverdomstolen har i flera ärenden slagit fast att anknytningsskäl (anknytning till Sverige genom anhöriga, vistelsetid mm) får vägas in vid prövning i domstol, även om sådana skäl inte togs upp vid Migrationsverkets behandling av en asylansökan. Ett referat av en av dessa domar finns nu publicerad på Migrationsöverdomstolens hemsida.

Målnummer: UM1198-06

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071029:

Tidsbegränsat tillstånd beviljades för att möjliggöra ansökan till ett annat land

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som haft permanent uppehållstillstånd i Sverige hade lämnat landet för att gifta sig i Nederländerna. Hennes uppehållstillstånd i Sverige drogs in. Hon har därefter återvänt på grund av familjeproblem och för att hon inte fick uppehållstillstånd i Nederländerna. Den nya ansökan avslogs, men hon har nu av Migrationsdomstolen i Skåne beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att hinna genomföra det prov som krävs för att hon ska kunna ansöka utifrån om uppehållstillstånd i Nederländerna på grund av anknytning till sin dotter där. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Ensam förälder fick komma till dotter i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En 67-årig kvinna i Eritrea ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dottern i Sverige. Eftersom ansökan lämnades in mer än 10 månader efter att dottern fick bosätta sig i Sverige krävdes "udda och ömmande" omständigheter. Kvinnans övriga barn är i krig eller utomlands och hon försörjs genom att dottern i Sverige sänder pengar. Migrationsverket ansåg inte omständigheterna udda, men det gjorde nämndemännen vid länsrätten i Skåne. En domare var skiljaktig. Beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga att det inte kommer att ändras av Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen har dock avslagit ansökan i ett snarlikt fall där omständigheterna inte bedömdes som udda, se Asylnytt 070506. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Dublinbeslut kan gälla även för en person som säger sig ha lämnat EU och återvänt

Beslut från Migrationsöverdomstolen: I en dom från Migrationsöverdomstolen slås fast att en överföring till Grekland enligt Dublinförordningen ska genomföras. Frågan gällde dels från vilken tidpunkt tidsfristen för öveföring skall räknas, dels om den asylsökande hade hållit sig undan. Den sökande hävdade att han efter beslutet om överföring till Grekland hade lämnat Sverige, rest till Iran och därefter återkommit och sökt på nytt. Han hade anmält sig och inte hållit sig undan. Men kammarrätten ansåg inte att det var bevisat att han varit utanför EU i tre månader, vilket krävs för att Greklands ansvar skulle upphöra. Tidsfristen för överföring till Grekland var ursprungligen sex månader från Greklands accept och förlängdes därefter till 18 månader för att den sökande höll sig undan. I och med att mannen beviljades inhibition innan tidsfristen gått ut, började en ny tidsfrist om sex månader att löpa. Därför kan överföringen verkställas.

Domen finns publicerad i Migrationsverkets databas Lifos med nr 17539. Beslutsdatum 06-10-16.

Sök i Lifos

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071022:

Konkreta skäl krävs för att hävda att ett äktenskap inte är seriöst

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Libanon som gift sig med en svensk kvinna och ansökt om uppehållstillstånd från hemlandet fick efter beslut av Migrationsöverdomstolen rätt att komma till Sverige. Nuvarande lag ger i enlighet med EU-direktivet om familjeåterförening makar rätt att leva ihop, utan seriositetsprövning. Undantaget är om det rör sig om ett skenäktenskap, vilket Migrationsverket hade hävdat i det här fallet. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att det måste finnas konkreta omständigheter som "typiskt sätt är ägnade att ifrågasätta äktenskapet". Att makarna inte bar ringar och inte haft bröllopsfest räcker inte för att visa att det är ett skenäktenskap, inte heller att mannen tidigare sökt uppehållstillstånd på annan grund. Det får "anses som vanligt förekommande att en person som vistats länge i ett land också inleder ett förhållande med någon bosatt i samma land", påpekar Migrationsöverdomstolen. (Källor Pointlex och Kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Migrationsverket får inte helt förlita sig på annat EU-lands åldersbedömning

Beslut från migrationsdomstol: En pojke som först bedömdes som minderårig och placerades i ungdomsboende, fick senare sin ålder ändrad av Migrationsverket. Enligt verket hade han tidigare sökt asyl i Tyskland och då uppgett att han var 21 år gammal. Migrationsdomstolen i Stockholm ansåg dock att Migrationsverket inte får ändra en ålder bara på uppgiften från ett annat EU-land utan att ge den sökande möljighet att styrka sin ålder på något sätt. Ärendet lämnades tillbaka till Migrationsverket för att utredas på nytt. Dessutom beslutade domstolen att pojken omedelbart skulle friges ur förvar eftersom det inte fanns några särskilda skäl att anta att han skulle hålla sig undan. (Källor Pointlex och Länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071015:

Domslut för serbisk pojke publicerat

En dom från Migrationsöverdomstolen som rör en 14-årig pojke från Serbien finns publicerad på Migrationsverkets hemsida. Domstolen bedömde 14-åringens psykiska problem som normala tonårsproblem, som familjen kunde hantera i hemlandet.

Välj "avgöranden från migrationsdomstolar" och sök domen under "Serbien" i Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Vaga uppgifter räckte inte som nytt skäl

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som beviljats inhibition och ny prövning på grund av att han per telefon fått veta att en släkting i hemlandet kallats till förhör, fick ändå utvisningen fastställd av Migrationsöverdomstolen utan någon ny sakprövning. Migrationsverket hade överklagat själva beslutet att ta upp saken till ny prövning. Kammarrätten höll med mannen om att omständigheterna var nya och gällde skyddsbehov, men bedömde ändå att uppgifterna var för vaga. Mannen kunde inte lämna någon bevisning och de handlingar han lämnat in om hur minoriteter behandlas i hans hemland ansågs inte vara tillräckliga för att utgöra nya omständigheter i det enskilda fallet.

Sök domen under "Ny prövning" i Lifos

<< TILLBAKA
Förälder får komma hit sedan sonen från Sverige börjat bo hos henne i hemlandet

Beslut från migrationsdomstol: En äldre kvinna som tidigare bott i Sverige men tillsammans med maken återvänt till hemlandet har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sönerna trots att det var många år sedan de lämnade hemlandet. En av sönerna som är svensk medborgare har i stort sett bosatt sig med modern för att sköta om henne, och även andra släktingar gör regelbundna långa besök. Migrationsöverdomstolen anser det visat att kvinnan bott ihop med sonen vid ansökan och är beroende av honom. Eftersom han har rätt att återvända till Sverige som medborgare beviljas kvinnan uppehållstillstånd för att följa med honom. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Från Kosovo: Hårda krav på innehav av id-handlingar och pass

Migrationsöverdomstolen har genom ett par beslut slagit fast en mycket hård praxis gällande pass och id-handlingar.

Ett par av blandad etnicitet som enligt sina egna uppgifter tvingats lämna sitt hem och sedan har hållit sig undan i Mitrovica i Kosovo, fick uppehållstillstånd av domstolen i Skåne. Efter att Migrationsverket överklagat rev Migrationsöverdomstolen upp beslutet och paret utvisas. Domen handlar enbart om varför de båda inte har aktuella id-handlingar. Deras förklaringar om hur de förlorat sina gamla papper och inte kunnat få nya, godtas inte. Kammarrätten anser inte att det är troligt att paret är från Kosovo, och att de hursomhelst kan få skydd någon annanstans i Serbien.

En kurdisk kvinna från norra Irak som flytt av rädsla för att bli dödad av sina bröder på grund av ett i deras ögon olämpligt äktenskap, fick inte sitt skyddsbehov erkänt, men länsrätten i Göteborg gav henne tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen däremot slår fast att uppehållstillstånd inte får ges till en person som inte har giltigt pass. Enligt kammarrätten återstår en laglig möjlighet att ge anstånd för verkställigheten, men detta behövs inte i det här fallet, eftersom det är möjligt att resa frivilligt till Irak.

I ett anknytningsärende som gällde en man som levt tio år legat i Sverige genom väntetid och tidsbegränsade uppehållstillstånd, anförde Migrationsverket också att hemlandspass krävs för uppehållstillstånd. Men i det fallet fann kammarrätten kravet orimligt eftersom mannen tidigare hade fått uppehållstillstånd på ett då gällande hemlandspass och därefter beviljats främlingspass för en period.

Välj "avgöranden från migrationsdomstolar" och sök domarna under "Irak" respektive "Identitet" i Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071008:

Från Burundi: Tutsier från Burundi får avslag i Migrationsdomstolen trots attacker från rebeller

Beslut från migrationsdomstol: Migrationsverket fattade i juli ett vägledande beslut för en man från Burundi. Han ansågs inte ha skyddsbehov trots att han och familjen utsatts för attacker från FNL-rebeller, och inte heller på grund av situationen i landet. Burundier har tidigare i stor utsträckning fått uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen i Stockholm har nu avslagit mannens överklagande. Domstolen instämmer i att mannen inte är förföljd. Säkerhetssituationen i Burundi är inte heller tillräcklig, situationen bedöms inte som en väpnad konflikt. Mannens hälsotillstånd (diabetes med risk för blindhet, hepatit C mm) är räcker inte för uppehållstilstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor Migrationsverket och Länsrätten i Stockholm)

Sök domen under "Burundi" i Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Avslag måste motiveras

Migrationsdomstolen i Stockholm har skickat tillbaka ett ärende till Migrationsverket för ny utredning. Sökande var en man som ville komma till Sverige för att förenas med en kvinna som har uppehållstillstånd. Migrationsverket ansåg att "det saknades grund" att bevilja uppehållstillstånd, utan närmare motivering. Inför domstolen anförde verket att förhållandet inte ansågs seriöst. Domstolen underkände förfarandet. Man får använda schablonformuleringar, men det måste gå att förstå varför det blir avslag i det enskilda fallet. Migrationsverket hade dessutom utgått från fel paragraf. Ärendet återförvisades till verket för ny prövning. (Källor Pointlex, Länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 071001:

Skyddsskäl skall ej bedömas som synnerligen ömmande omständigheter

/Målet rörande hedersmord har nämnts i Asylnytt 6 juli, i notis från Pointlex/

Migrationsöverdomstolen har underkänt två domstolsdomar på grund av att skyddsskäl vägts in som synnerligen ömmande omständigheter. Det ena målet gällde en ung yezidisk man som hävdade att han riskerade hedersmord i norra Irak. Hans fästmö hade redan bragts om livet. Domstolen i Skåne bedömde mannen som trovärdig men inte som flykting eftersom konflikten var av privat natur. Eftrsom han ändå var hotad till livet och inte kunde förväntas få skydd någon annanstans i norra Irak skulle han få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Det andra målet gällde en serbisk familj från Kosovo som hävdade att de bott i internflykt i Kosovo efter att deras hem förstörts, och att de inte hade någon anknytning till Serbien utanför Kosovo. Domstolen i Göteborg ansåg inte att familjen hade skyddsbehov gentemot Serbien men betraktade det som synnerligen ömmande omständigheter att de skulle få en odräglig tillvaro där. Länsrätten hänvisade till UNHCR:s riktlinjer och menade att Migrationsverket inte visat att det fanns ett relevant och rimligt internflyktsalternativ.

Migrationsöverdomstolen har nu publicerat referat av sin bedömning av dessa båda ärenden. I båda fallen anser överdomstolen att länsrätterna på ett felaktigt sätt har vägt in faktorer som har att göra med skyddsbehov som ömmande omständigheter. Kammarrätten fann att skyddsskälen inte räckte som sådana. Vid bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter kommenterar kammarrätten enbart hälsoskäl och anpassning till Sverige. Eftersom dessa skäl inte var tillräckligt ömmande så bifölls Migrationsverkets överklagande i båda fallen och de sökande fick återigen beslut om utvisning.

Mål UM837-06 respektive UM887-06

<< TILLBAKA
Uppehållstillstånd på grund av anknytning kan inte beviljas när det finns återreseförbud

Migrationsdomstolen i Göteborg avslog överklagandet från en man från Turkiet, trots att han i och för sig hade skäl för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru i Sverige. Förutom återföreningen med hustrun fanns särskilda skäl, då hustrun kommit att få ta hand om ett barnbarn. Hustrun är sjuklig och mannen behövdes som stöd. Men då det mannens utvisningsbeslutet år 2006 förenats med återreseförbud fanns inte någon laglig möjlighet för Migrationsverket att upphäva detta. Migrationsdomstolen gör samma bedömning. (Källor Pointlex, Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Beslut från den gamla utlänningslagen giltigt om det verkställts under den nya lagen.

Beslut från migrationsdomstol: En man som återsänts till Sverige från Tyskland enligt Dublinförordningen fick söka asyl på nytt eftersom hans avvisningsbeslut var fattat under 1989 års utlänningslag. (Enligt den lagen upphörde avvisningsbeslut att gälla när beslutet verkställts, dvs så fort den avvisade lämnat landet. Enligt 2005 års utlänningslag som gäller nu är regeln istället att besluten preskriberas efter fyra år, oavsett om de verkställts eller inte). Migrationsverket fattade snabbt ett nytt beslut om avvisning, men när detta överklagades avgjorde domstolen att om ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har verkställts först efter att den nya lagen trätt i kraft, så ska de nya reglerna gälla. Därmed är mannens gamla avvisningsbeslut fortfarande verkställbart, och hans ansökan skulle behandlas som en ansökan om verkställighetshinder. Ärendet återförvisades till Migrationsverket. (Källor Pointlex, Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Domstolen får inte fatta beslut utan att den sökande fått slutföra talan

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som påtalat verkställighetshinder och fått nej av Migrationsverket, överklagade. Migrationsdomstolen sade nej till begäran om ombud och muntlig förhandling, men detta fick inte mannen veta förrän efter att domstolen redan fattat beslut i målet. Därmed gavs han inte möjlighet att slutföra sin talan. Migrationsöverdomstolen har nu undanröjt domen och återförvisat målet till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning. (Källor Pointlex, Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Anknytning till maken beviljades i Sverige pga hot från släkten i hemlandet

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som gift sig i Sverige beviljades uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken utan att behöva resa till hemlandet och söka därifrån. Anledningen var att hon kände sig hotad till livet av sin familj i hemlandet. Hon hade flytt från giftermålet med en av släkten utvald man, och därefter hade familjen fått kännedom om att hon inte var oskuld, via en bror i Sverige som hon anförtrott sig till. Hoten ansågs inte tillräckligt allvarliga för att utgöra skyddsbehov, men de räckte för att det inte skulle vara "skäligt" att hon måste återvända för att ansöka om uppehållstillstånd därifrån. (Källor Pointlex, Länsrätten i Skåne).

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 070917:

Beslutsförslag om avtal om återtagandeavtal för Balkanländer

Beslutsfattandet fortskrider om undertecknade av avtalen om viseringslättnader för Serbien, Albanien, Bosnien, Makedonien, Moldavien och Montenegro, samt om undertecknande av avtal om återtagande av personer utan uppehållstillstånd, för samma länder.

Ett antal av de avtal som förbereds kan hämtas från ministerrådets databas genom sökning på dokumentnumren 12196-12208/07, 12218-12224/07, 12541/07 samt 12634/07

Hämta dokumenten

<< TILLBAKA
Asylsökande som hållit sig undan verkställighet får nytt avslag efter preskription

Migrationsöverdomstolen har i ytterligare ett fall slagit fast praxis för ärenden som tas upp på nytt efter preskription. En man från Kina som hade hållit sig undan endast ett halvår av den åttaåriga vistelsen i Sverige beviljades uppehållstillstånd av Migrationsdomstolen, bland annat med motiveringen att Migrationsverket inte gjort tillräckligt för att verkställa utvisningen. Kammarrätten anser dock att den avgörande orsaken till att utvisningen inte verkställdes var att mannen avvek, varför länsrättens dom rivs upp och mannen skall utvisas. (Källor Pointlex, Migrationsöverdomstolen)

<< TILLBAKA
Migrationsöverdomstolen river upp uppehållstillstånd för pojke från Serbien

En 14-årig pojke från Serbien som varit flera år i Sverige i två omgångar beviljades uppehållstillstånd med sina föräldrar av Migrationsdomstolen, på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Pojken hade hänvisats till lågstadieklass i hemlandet efter tidigare utvisning och har haft en hel del problem. Nu är han dock bättre anpassad i Sverige, vilket domstolen tog hänsyn till. Men Migrationsöverdomstolen bedömde problemen som allmänna tonårsproblem som föräldrarna kan hantera i hemlandet. Den långa vistelsen ansågs självförvållad av föräldrarna eftersom de återkommit efter utvisning. (Källor Pointlex, Migrationsöverdomstolen)

<< TILLBAKA
Sverige övertog Dublinfall på grund av ett barns psykiska tillstånd

Beslut från migrationsdomstol: En familj från Irak som skulle överföras till Frankrike enligt Dublinförordningen, ska nu få sina asylskäl prövade i Sverige. Ärendet återförs till Migrationsverket. Familjen har flera barn med varierande problem på grund av rädslan för utvisning från Frankrike tillbaka till Irak, men anledningen till domstolens bedömning är främst att en pojke mår så pyskiskt dåligt att han tagits in på barnpsykiatrisk klinik med särskild övervakning. Han lider av en depression och självmordsrisken bedöms som så hög att det skulle vara en fara för hans liv och hälsa att genomföra överföringen. (Källor Pointlex och länsrätten i Skåne)
Ändring: I mars 2009 revs detta beslut upp genom en fördröjd dom i Migrationsöverdomstolen. Se Asylnytt 091026.

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 070910:

Psykisk sjukdom giltigt skäl för att inte ha nämnt alla flyktskäl från början

Beslut från migrationsdomstol: En man som flytt bland annat på grund av en svår familjekonflikt, som förvärrade hans utsatta situation i landet, hade inte förmått att berätta om familjekonflikten under asylproceduren i grundärendet. Dessa uppgifter kom fram i samband med att han påtalade verkställighetshinder. Migrationsdomstolen har accepterat att mannens posttraumatiska stressyndrom kan förklara att alla omständigheter inte kommit fram. Han beviljas därför en ny prövning och ärendet ska tas upp från början igen av Migrationsverket. Av länsrättens bedömning framgår också att journalanteckningar räckte för att dokumentera sjukdomstillståndet. Länsrätten påpekade att man inte behöver ställa samma krav på bevis för sjukdomen i det här sammanhanget som när det gäller att bedöma en sjukdom som grund för uppehållstillstånd. (Källor Pointlex och Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Tvångsplacerade flickor får stanna och därmed även familjen

(Notisen struken på grund av att domen upphävts. Se Asylnytt 08-06-12)

<< TILLBAKA
Från Kosovo: Kosovorom får inte utvisas till Serbien utan bevis för anknytning dit

Beslut från migrationsdomstol: En romsk kvinna från Kosovo fick beslut om utvisning till Serbien utanför Kosovo. Migrationsverket erkände att kvinnan har asylskäl gentemot Kosovo, men en ambassadtjänsteman hade besökt hennes hemby och fått information om att hon flyttat därifrån 1999. Migrationsdomstolen anser dock inte att detta bevisar att kvinnan bott i Serbien. Eftersom Migrationsverket inte har visat att det finns internflyktalternativ så får kvinnan flyktingstatus. Beslutet grundas på Utlänningsnämndens praxis att det ska finnas några uppgifter som med tyngd visar på anknytning till Serbien för att kosovoromer ska kunna utvisas det. (Källor Pointlex och Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Från Kina: Medlem av Falun Gong bedöms som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som varit fängslad i två och ett halvt år i Kina på grund av att hon utövat Falun Gong fick beslut om utvisning. Migrationsverket påpekade att hon släppts fri, och bedömde inte att hon var av särskilt intresse för myndigheterna i hemlandet. Länsrätten i Skåne bedömde dock att det förekommer ett utbrett förtryck av Falun Gong-anhängare i Kina och att det inte finns något internt flyktalternativ. Kvinnan fick uppehållstillstånd som flykting. (Källor Pointlex och Länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Nytt utvisningsbeslut efter preskription på grund av illegal vistelse fyra år av sju

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En pojke kom till Sverige som barn tillsammans med sin far, och sökte asyl i falska identiteter. De fick avslag men hans mor och en bror fick senare uppehållstillstånd i deras rätta namn, och därmed även fadern. Pojken har hållit sig undan men ansökte på nytt då det gamla avvisningsbeslutet preskriberats. Ansökan gällde anknytning till föräldrarna samt till en flickvän. Mannen hävdade att det var hans far som fattat alla beslut, men Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast att han är ansvarig för vad som skett sedan han fyllt 18. Huvudregeln att uppehållstillstånd kan ges då ett avvisningsbeslut preskriberats gäller inte då det beror på den sökande att beslutet inte verkställts. Tre års legal vistelse är för kort tid för att få uppehållstillstånd på grund av anknytning för en vuxen och något särskilt beroendeförhållande till föräldrarna ansågs inte föreligga trots att pojken bor hemma. Ansökan på grund av anknytning till flickvännen måste göras från hemlandet. (Källor Pointlex samt Migrationsöverdomstolen)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 070903:

Domstol accepterade återförening trots att lång tid gått

Beslut från migrationsdomstol: En äldre sjuklig kvinna hade bott tillsammans med sin son och hans familj i hemlandet, när sonen flydde till Sverige. Senare reste sonen själv ned för att hjälpa sin familj, inklusive den äldre kvinnan, att ansöka om familjeåterförening från ett grannland. Men vid det tillfället blev kvinnan hjärtsjuk. Sonen gjorde ytterligare försök att resa till hemlandet och ansöka för sin mors räkning, men hon måste själv komma till ambassaden i grannlandet för intervjun och var då återigen för sjuk efter en operation. När ansökan nu slutligt behandlats i Sverige hade det gått flera år sedan familjen splittrades och Migrationsverket avslog, trots att sonen fortsatt att försörja kvinnan från Sverige. Men Migrationsdomstolen tog hänsyn till de praktiska problemen och beviljade uppeåhllstillstånd. I ett annat ärende där familjeåterförening för en äldre ensam man dragit ut på tiden på grund av att det tagit lång tid för den vuxna dottern att få uppehållstillstånd i Sverige, så godkände Migrationsdomstolen ändå anknytningen, eftersom kravet på sammanboende strax före familjesplittringen var uppfyllt och ansökan lämnats in kort tid efter att dottern fått sitt tillstånd. Då behövdes inte något speciellt beroendeförhållande, enligt domstolen. (Källor Pointlex, Länsrätten i Skåne)

(...)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 070827:

Konvertit från Syrien utvisas.

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från Syrien utvisas trots att kvinnan konverterat från islam till kristendomen och gift sig med en kristen man utan familjens vetskap. Länsrätten argumenterade att paret bott kvar i Syrien i flera år och att hoten, som främst kom från familjen, inte var tillräckligt allvarliga. (Källor Pointlex, Göteborgs länsrätt UM 121-06).

(...)

<< TILLBAKA
Tillfälligt uppehållstillstånd kan i vissa fall ge rätt till anhöriginvandring

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Bakgrund: En man hade genom beslut i Migrationsdomstolen fått rätt att återförenas med sin hustru i Sverige trots att hon enbart hade tidsbegränsat uppehållstillstånd. Domen överklagades av Migrationsverket till Migrationsöverdomstolen, som gick på Migrationsdomstolens linje. Mannen fick alltså komma. Migrationsverkets beslut hade grundats på tidigare praxis, medan domstolarna stödde sig på lagändringen som gjordes i april 2006 då nya EU-regler trätt i kraft. Huvudregeln är fortfarande att anknytningspersonen ska ha permanent uppehållstillstånd, men ett tidsbegränsat kan räcka om det löper på minst ett år och allt talar för att det kommer att förlängas. I detta fall hade kvinnan ett femårigt uppehållstillstånd enligt EES-regler, vilket betyder att det sannolikt kommer att permanentas. Domen innebär alltså inte att varje tidsbegränsat uppehållstillstånd ger rätt till familjeåterförening.

Domens nummer är UM116-07

Sök domen under målnumret (använd avancerad sökning)

<< TILLBAKA
Psykiskt sjuk ung man får stanna hos pappa.

Beslut från migrationsdomstol: En dövstum 29-åring som lider av manodepressivitet och en allvarlig psykos och är omyndigförklarad i hemlandet, fick efter flera års försök uppehållstillstånd hos sin far i Sverige, men inte förrän han kommit hit och sökt asyl. Skälen, som inte räckt för anhöriginvandring, ansågs som synnerligen ömmande. Länsrätten i Göteborg menade från början att lagens bestämmelse om barn kunde tillämpas även om pojken formellt är vuxen. Migrationsöverdomstolen underkände resonemanget och återsände ärendet för ny handläggning. Nu har Migrationsdomstolen fattat ett nytt positivt beslut, den här gången grundat på att omständigheterna är både ömmande och "udda", så som krävs för vuxna anhöriga. (Källor Pointlex, Göteborg UM 407-07)

(...)

<< TILLBAKA