fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Praxisnotiser 2010

Denna sida innehåller Asylnytts egna referat från domstolsbeslut och andra betydelsefulla beslut i migrationsärenden. Redaktör och ansvarig för sammanfattningarna: Sanna Vestin. Notiserna finns också i veckobreven och under respektive ämnesområde i arkivet (se högermenyn). Denna sida är alltså avsedd för dig som snabbt vill finna samtliga praxisreferat från Asylnytt - och inget annat.

Arkiveringsdatum 101222:
Avslag om inhibition kan inte överklagas till domstol
Migrationsverket har bevisbördan för att tortyr inte kommer att upprepas
Psykiskt sjuk man beviljas uppehållstillstånd efter preskription (domen upphävd 2012)
Ännu ett domstolsbeslut sätter barnets bästa före styrkt identitet

Arkiveringsdatum 101213:
FN:s kommitté mot tortyr förbjuder Sverige att utvisa PKK-medlem
Migrationsöverdomstolen bekräftar stopp för överföringar till Grekland (länkar tillagda 101222 och 110124)
Barn med skyddsbehov har ovillkorlig rätt att förenas med sin mor i Sverige
Förälder utan pass får inte uppehållstillstånd som anhörig

Arkiveringsdatum 101206:
Konsekvent försvårande av verkställighet är skäl för långvarigt förvar (länk tillagd 101222)

Arkiveringsdatum 101129:
Makens inkomst räknas in för att försörja anhöriga

Arkiveringsdatum 101122:
Utvisning till säkert tredje land kan inte beslutas efter asylprövning (överklagat)
Utvisad som är känd av myndigheterna riskerar tortyr i Uzbekistan
17-årig flicka får komma till familjen trots att hon varit gift
Statslösa är inte skyldiga till att ambassaden inte utfärdat handlingar
Lindrigare straff för asylsökande med falska papper

Arkiveringsdatum 101115:
Individuellt ansvar för terroristbrott medför uteslutning från flyktingstatus
Homosexuell som kommit ut i Sverige skickas inte till Afghanistan
Somaliska barn får återförenas med föräldrar efter DNA-test

Arkiveringsdatum 101108:
Migrationsdomstol hade inte rätt att upphäva beslut om inhibition
Tolk från Bagdad har behov av skydd
Eritrean har skyddsbehov trots att han lämnat landet lagligt
Eritreansk flicka är flykting på grund av risk för könsstympning
Anknytning till Sverige ger uppehållstillstånd trots kort äktenskap
Motioner presenteras nästa vecka

Arkiveringsdatum 101028:
Ungdomar som inte kan bevisa att de är minderåriga överförs till Grekland
Europadomstolen stoppar utvisning från Ryssland till Tadzjikistan
Barn som kan bo hos kusin slipper överföring till Malta (överklagat)
Kvinna som misshandlats i hemmet kan inte få hjälp i Burundi
Livsfarligt sjuk ska inte behöva självmedicinera med illegal medicin (länk tillagd 110307)
Hela familjens psykiska ohälsa avgörande för bosniaker från Kosovo
Misstanke om brottslighet räcker för att tidsbegränsa uppehållstillstånd (länkar tillagd 101108 och 101206)
Uppehållstillstånd återkallas inte om man inte lämnat oriktiga uppgifter

Arkiveringsdatum 101019:
Verkställighetshinder kan påtalas innan beslutet vunnit laga kraft

Arkiveringsdatum 101011:
20 minuters intervju otillräckligt för att bevisa skenäktenskap

Arkiveringsdatum 101004:
94-årig kvinna får stanna hos släktingar
Kvinna får stanna hos spädbarn som är svensk medborgare

Arkiveringsdatum 100927:
Ryssland prickas av Europadomstolen för utlämning till Tadjikistan
Ingen uppehållsrätt vid skenäktenskap med EU-medborgare
Fel att fatta beslut om ett pass utan utredning

Arkiveringsdatum 100913:
Domstol stoppar överföring till Grekland men beslutet är överklagat (tillägg 101213)

Arkiveringsdatum 100906:
Kvinna får stanna hos barn i Sverige trots illegal vistelse och falska uppgifter (överklagat)

Arkiveringsdatum 100830:
Domstolsbeslut rivs upp för att Migrationsverket inte fått alla handlingar
Barn ska inte återsändas till internflykt hos ensam mor i Kabul

Arkiveringsdatum 100823:
Självmordsbenägen pojke får stanna trots trovärdighetsbrister
Får stanna på grund av arbete och vistelsetid trots brustet äktenskap

Arkiveringsdatum 100816:
Palestinier som inte faktiskt fått skydd av UNWRA kan få flyktingstatus (länk tillagd 110509)
Kristen familj från Uzbekistan får flyktingstatus

Arkiveringsdatum 100809:
Ytterligare en prickning för utlämning från Ryssland till Uzbekistan
Europadomstolen kritiserar förvarstagande i Malta.

Arkiveringsdatum 100727:
Kvinna från Afghanistan vinner mål mot Sverige i Europadomstolen
Europadomstolen slår fast att förbudet mot tortyr även gäller terroristmisstänkta
Psykiska problem inget hinder mot utvisning av palestinier till Västbanken (länk tillagd 100830)

Arkiveringsdatum 100715:
Inget brott mot tortyrkonventionen att utvisa kurd till Turkiet
Europadomstolen fördömer utvisningar från Ryssland till Uzbekistan
Kidnappad av Al-Shabaab räcker inte för flyktingstatus
Homosexuell man från Kenya erkänns som flykting
Moster som vårdat föräldralös flicka får stanna hos henne
Kvinna som vårdas av släktingar får stanna trots att hon hållit sig gömd
Turkiet: Turkiet prickas för att ha fängslat personer som erkänts som flyktingar

Arkiveringsdatum 100702:
Förklaring per telefon kan behandlas som ansökan om anstånd
Kvinna vars son är svensk medborgare får stanna utan att resa till hemlandet
FN-kommitté stoppar utvisning till Kongo på grund av risken för sexuellt våld
Romer kan utvisas till Serbien eller Kosovo enligt Europadomstolen
Domstol slår fast att myndigheterna kan ge skydd i Irak
Internflyktsalternativ måste fungera för hela familjen (länk tillagd 100715)
Barn utan pass vägras återförening med föräldrar trots positivt DNA-test
Migrationsverket hade inte stöd för att underkänna innehåll i äkta pass

Arkiveringsdatum 100621:
Rätt till muntlig förhandling när målet hänger på trovärdighet
Från Bhutan: Storbritannien prickas för utvisning till Bhutan
Asylsökande från Kongo lyckades inte övertyga FN:s kommitté mot tortyr
Ryssland verkställde utvisning till Uzbekistan trots begäran från Europadomstolen
Storbritannien prickas för utvisning till Bhutan
Europadomstolen kritiserar utvisningar från Turkiet till Iran
Brottsanklagade som lämnas ut till Turkmenistan riskerar misshandel
Bisexuell konvertit från Iran får uppehållstillstånd som flykting
Uppehållstillstånd för umgänge med barn som är svensk medborgare
Dublin frångås även för make när hustruns överföring preskriberats (länk tillagd 101115)
PKK-medlemskap räcker inte för uteslutning från rätten till skydd
Barnens uppehållstillstånd återkallas då de inte har bott med föräldern (länk tillagd 101019)

Arkiveringsdatum 100610:
Domstol godkände inte åldersbestämning för flicka från Irak
Uigur får stanna på grund av sin verksamhet i Sverige
17-åring får flyktingstatus på grund av faderns misshandel i Kosovo
Synnerligen ömmande omständigheter efter uppväxt som tempelslav
Mor och dotter får återförenas med sonen som sänts till Sverige

Arkiveringsdatum 100531:
Ryssland kritiseras av Europadomstolen för utvisning av uzbek till Tadzjikistan
Oenig domstol beviljar skydd åt afghan som startat islamkritisk blogg
Risk för könsstympning i Sudan trots att föräldrarna stått emot i många år
Misshandel, tvångsprostitution och social utsatthet medför skyddsbehov
Iranier vars akt lämnats till hemlandets polis får stanna efter elva månader i förvar
Omgifte med EU-medborgare godkändes inte utan vidare

Arkiveringsdatum 100520:
Sökande som förföljts av muslimer slipper företrädas av advokat som är muslim (länkar tillagda 100531 samt 100830)
Anklagad för religiös aktivism får inte utvisas till Tadzjikistan
Uzbekisk muslim som varit gripen och har reseförbud är flykting
Svårt bevisa skyddsbehov för barn från Afghanistan
Oförmåga att ta hand om sonen gör att psykiskt sjuk kvinna får stanna
Uppsikt behövs inte för sambo vars Dublinöverföring inhiberats.

Arkiveringsdatum 100510:
Pojke som hotas efter flykt från koranskola anses trovärdig

Arkiveringsdatum 100503:
Flicka med ryggmärgsskada, skolios och resistent bakterie får stanna

Arkiveringsdatum 100426:
Exempelbeslut visar svårigheterna för somalier att visa sin identitet
Nya uppgifter om hot från familjen inget skäl för ny prövning (länk tillagd 100823)
Asylsökande behöver advokat även vid nytt ärende efter preskription (länk tillagd 100610)

Arkiveringsdatum 100419:
Verket ska inte ta nytt beslut för anhörig som rest in i väntan på överklagande
Svårt traumatiserad pojke ska inte återsändas till osäker omsorg i hemlandet
Ångest och depression efter mord i hemlandet ger uppehållstillstånd
Flyktingstatus ska dras in när skälet till flyktingskapet inte längre föreligger

Arkiveringsdatum 100412:
Förvarstagen inför Dublinöverföring har rätt till offentligt biträde (länk tillagd 100621)
Europadomstolen prövar umgängesrätt för far utanför äktenskap
Europadomstolen hejdar utvisning av föräldrarna till apatisk pojke
Migrationsdomstol: Väpnad konflikt med urskillningslöst våld i Somalia
Livsförlängande behandling som inte finns i hemlandet är skäl att stanna

Arkiveringsdatum 100329:
Från Palestina: Migrationsöverdomstolen: Inget verkställighetshinder för Gaza (länk tillagd 100412)
Migrationsverket hade inte rätt att hindra en anhörig att förnya sitt pass (länk tillagd 100531)

Arkiveringsdatum 100322:
Migrationsverket får inte överklaga beslut om ersättning till advokat (länk tillagd 100329)
Skatteverket och kammarrätten underkänner afghanska pass
Samma beviskrav för ömmande omständigheter som för skyddsskäl (tillägg 100329 samt 100610)
Vistelsetid räknas bara från den senaste ansökan efter preskription
Självdeklaration styrker heltidsarbete trots motstridiga arbetsgivarintyg

Arkiveringsdatum 100315:
Beslut om tidsbegränsat tillstånd får överklagas
Sverige prickas av Europadomstolen för utvisning till Iran (länk tillagd 100322)
Romer från Serbien får avslag med omedelbar verkställighet

Arkiveringsdatum 100308:
Från Somalia: Asylsökande behöver inte visa ett specifikt hot mot sin person
Ensam kristen kvinna som utsatts för övergrepp utvisas inte till Irak
Homosexuell ugandier får uppehållstillstånd som flykting
Anpassning och lång legal vistelse gav uppehållstillstånd trots brustet äktenskap
Pojke som misshandlats av sin far slipper återvända till hemlandet

Arkiveringsdatum 100226:
Ytterligare fall strukna från Europadomstolens lista
Oppositionella får inte utlämnas från Ukraina till Kazakstan

Arkiveringsdatum 100217:
Asylsökande som nekades muntlighet får ny förhandling
Överklagande är lämnat i rätt tid om fax skickats sista dagen
Intyg från hemkommun i Somalia räcker inte för att få ansöka för barn
Nej till arbetstillstånd efter avslag på asylansökan kan inte överklagas (länk tillagd 100308)
Två fall rörande familjesplittring lösta utan ingripande från Europadomstolen
Avslag om uppehållstillstånd ska åtföljas av beslut om utvisning (länk tillagd 100426)
Bulgarien fälls för hemligt utvisningsbeslut och långvarigt förvarstagande
Viseringspraxis för Ryssland m.fl länder.

Arkiveringsdatum 100208:
Muntlig handläggning obligatorisk även i nytt ärende efter preskription
Väpnad konflikt i hela södra Somalia anser migrationsdomstol
Utvisningsdömd man släpps då det är oklart om utvisningen kan verkställas

Arkiveringsdatum 100201:
Nöjdförklaring gäller trots att den eventuellt undertecknades av minderårig
Familj med svårt sjukt barn borde ha fått muntlig förhandling
Illegalt utrest från Eritrea har skyddsbehov trots att hon inte är inkallad
Homosexuell man från Libyen bedöms som flykting
Ännu ett beslut om att somaliska barn inte får ansöka om återförening

Arkiveringsdatum 100125:
Domstol skrev fel land i beslutet
Europadomstolen fördömer utvisning av konvertit till Iran
Föräldralös pojke med posttraumatiskt stressyndrom får stanna
Uppehållstillstånd ges för iivsfarlig kärlsjukdom
Sambo till EU-medborgare har uppehållsrätt oavsett när förhållandet inleddes
Risk för långvarig familjesplittring ger uppehållstillstånd

Arkiveringsdatum 100118:
Storbritannien får inte utvisa en man som bott i landet sedan tre års ålder
Sverige har rätt att stoppa familjeåterförening för anhörig utan pass (länk tillagd 100315)
Kan ett nytt Dublinbeslut fattas efter preskription? (Tillägg 110228)

Arkiveringsdatum 100111:
Ingen prövning i Europadomstolen för man från Burundi (länk tillagd 100308)
Kvinna med barn riskerar förföljelse på grund av att de är kristna
Sexuellt exploaterad flicka från Mongoliet får skydd
Homosexuell erkänns som flykting gentemot både Irak och Iran
Oenig domstol ger uppehållstillstånd åt psykiskt sjuk man från Kosovo
Kvinna med ovanlig muskelsjukdom får stanna med sin mor
Kristen irakier med svår synskada får stanna hos son i Sverige

Arkiveringsdatum 100104:
Offentligt biträde ska förordnas även efter preskription (Länk tillagd 100308)
Uppehållstillstånd får inte ges utan kontroll i Schengenregistret
Rätt till ny asylprövning när tidigare ansökan inte har gällt flyktingskäl
Från Somalia: Avslag för ensamkommande pojkar på grund av bristande trovärdighet
Varken akademiker, musiker eller läkare utgör en "samhällsgrupp" i Irak (länk tillagd 100412)
Ensamkommande barn ska inte skickas till Wardak
Muntlighet för make till EU-medborgare även vid skenäktenskap
Österrike: Europadomstolen fäller Österrike för misshandel i förvar

Arkiveringsdatum 101222:

Avslag om inhibition kan inte överklagas till domstol

Beslut av Migrationsöverdomstolen: En man från Irak sattes i förvar den 24 november i år. Han hade inte fått sin utvisning stoppad av Europadomstolen men begärde ändå inhibition i avvaktan på Europadomstolens beslut i fråga om utvisningar till Irak. Migrationsverket avslog, mannen överklagade men domstolen avslog också. Nu har Migrationsöverdomstolen rivit upp domen. Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket redan hade fattat beslut i ärendet, och att frågan om inhibition av verkställighet inte är överklagbar. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Migrationsverket har bevisbördan för att tortyr inte kommer att upprepas

Beslut från migrationsdomstol: En man från Libyen som uppvisade svåra tortyrskador - som dokumenterats av flera experter - fick trots detta avslag av Migrationsverket. Verket ansåg att mannens berättelse inte var trovärdig, bland annat om varför han greps och hur han lyckats fly. Migrationsdomstolen påpekar att när mannen sannolikt utsatts för tortyr så är det Migrationsverket som har bevisbördan för att han inte riskerar att utsättas på nytt om han återsänds. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Psykiskt sjuk man beviljas uppehållstillstånd efter preskription (domen upphävd 2012)

Beslut från migrationsdomstol: En man från Kosovo vars far var alban och mor bosniak och som i sin tur gift sig med en serbisk kvinna, kunde inte få skydd varken i Kosovo eller Serbien. Han hade bott i Tyskland i åtta år men tvingats återvända och då misshandlats på nytt. Hans mor blev våldtagen. I Sverige hade han vistats i sju år, gömd en del av tiden. Han ansökte efter preskription. Migrationsverket ansåg att han kan få både skydd och psykiatrisk vård i Kosovo eller Serbien. Domstolen gick inte med på muntlig förhandling men en rad starka läkarintyg utvisade att mannen lider av livshotande psykisk ohälsa som orsakats av trauman. Domstolen beviljar uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Mannens upplevelser i hemlandet vägs in i detta, trots att de inte anses skyddsgrundande. (Källor Norstedts Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

Domen har upphävts av Migrationsöverdomstolen, se Asylnytt 12-04-02.

<< INNEHÅLL
Ännu ett domstolsbeslut sätter barnets bästa före styrkt identitet

Beslut från migrationsdomstol: En migrationsdomstol har ännu en gång åsidosatt Migrationsverkets praxis för anknytningsärenden. Enligt domstolen är kravet på styrkt identitet inte absolut och det framgår av lagens förarbeten att en avvägning måste göras gentemot rätten till familjeåterförening och barnets bästa. Två sjuttonåriga pojkar från Somalia fick därmed återförenas med sin mor i Sverige. Släktskapet var styrkt genom DNA-test, men identiteten hade inte kunnat fastställas på annat sätt. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101213:

FN:s kommitté mot tortyr förbjuder Sverige att utvisa PKK-medlem

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr (CAT): En man från Turkiet som varit aktiv i det terroriststämplade kurdiska partiet PKK, sökte asyl i Sverige. Han hade arbetat för PKK i 13 år i olika länder, främst som lärare. Han hade kommit i konflikt med PKK efter att ha inlett ett förhållande med en kvinna i samma organisation, vilket inte var tillåtet. Han fick avslag dels på grund av att svenska myndigheter inte ansåg att han haft en särskilt hör position i PKK, och att Turkiet numera antagit en nolltoleranspolicy mot tortyr. Sverige menade att även om medlemskap i PKK fortfarande kan ge 15 års fängelse, så är det inget orimligt straff. CAT anser att det är troligt att mannen kommer att gripas vid ett återsändande och att han riskerar tortyr. Att verkställa utvisningen skulle strida mot FN:s konvention mot tortyr.

Communication No. 373/2009

Hämta dokumentet genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Migrationsöverdomstolen bekräftar stopp för överföringar till Grekland

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Asylnytt refererade 10-09-13 ett beslut från migrationsdomstolen i Malmö som innebar att en familj inte skulle överföras till Grekland. Detta beslut överklagades av Migrationsverket (innan verket på eget initiativ stoppade överföringar till Grekland). Eftersom familijen inte fick offentligt biträde har ärendet drivits av asylgruppen Lund. Nu har Migrationsöverdomstolen slagit fast domen och också tagit ställning för att inga överföringar till Grekland enligt Dublinförordningen ska göras tills vidare. I domen redovisas flera alarmerande rapporter från Grekland. Migrationsöverdomstolen konstaterar att risken för "refoulement" (utvisning med risk för tortyr eller liknande) från Grekland är överhängande och dessutom att mottagandet i Grekland utgör "omänsklig behandling". Att överföra personer dit bryter därför både mot Utlänningslagen och mot Europakonventionen. (Källa FARR och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM7706-10.

Migrationsverkets kommentar 10-12-10:

"Migrationsöverdomstolen har idag beslutat att Sverige ska ta över prövningen av ett asylärende från Grekland. Migrationsverket har sedan tidigare stoppat överföringen av asylsökande dit. Domen innebär att Migrationsverket ska pröva asylskälen hos alla dem som enligt tidigare praxis skulle ha överförts till Grekland.

Migrationsöverdomstolen beslutade idag att Sverige ska överta ett asylärende som annars skulle ha prövats i Grekland i enlighet med Dublinförordningen. På grund av den svåra situationen för asylsökande i Grekland beslutade Migrationsverket den 2 november att stoppa alla överföringar av asylsökande dit, till dess att Migrationsöverdomstolen avgjort ärendet.

- Vi hade ett oklart rättsläge tidigare där migrationsdomstolarna gjorde olika bedömningar. Jag välkomnar Migrationsöverdomstolens vägledning i frågan, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

Sakprövning i Sverige

Domen innebär att Migrationsverket nu ska pröva asylskälen hos personer som enligt Dublinförordningen skulle ha överförts till Grekland för att få sina ärenden prövade där.

Migrationsöverdomstolen har i domen använt sig av Dublinförordningens paragraf 3:2, som ger en kontraktsstat möjlighet att göra undantag från förordningens huvudprincip om att en asylansökan ska prövas i det första landet en sökande kommer till i Europa. Domslutet är bland annat baserat på information från FN och från den utredningsresa som Migrationsverket genomförde till Grekland i oktober i år.

Migrationsverket har för närvarande stoppat drygt 100 ärenden som gäller överföring av asylsökande till Grekland. "

Migrationsverkets pressmeddelande

Migrationsöverdomstolens pressmeddelande

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Barn med skyddsbehov har ovillkorlig rätt att förenas med sin mor i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En pojke skickades från sin familj i Afghanistan när han var tio år gammal, för att undgå rekrytering i inbördeskriget. Han kom till Iran och senare till Sverige där han beviljades uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Hans mor och syskon befinner sig i Iran och har ansökt om att få återförenas. Migrationsverket avslog med motivering att pojken har vårdnadshavare i Sverige och inte har träffat familjen på fyra år. I beslutet påstods också att pojken var ett "ankarbarn" som kommit till Sverige i syfte att familjen skulle komma efter. Enligt verket ska familjen inte få återförenas i Sverige, för att undvika att barn sänds hit ensamma. Migrationsdomstolen påpekar att pojken inte är ett ankarbarn då flykten skedde för att rädda honom - och att ett barn som har skyddsbehov har en ovillkorlig rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Familjen får alltså komma. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Förälder utan pass får inte uppehållstillstånd som anhörig

Beslut från migrationsdomstol: En ung man från Somalia som inte fått asyl i Sverige hade under vistelsetiden här träffat en flicka från samma land. De fick ett barn och väntar ännu ett. I samband med överklagandet av asylärendet åberopade mannen också anknytningen till sonen som behöver båda föräldrarna - modern är minderårig. En lagängring från 1 juli i år gör att man kan ta hänsyn till barnets bästa och låta föräldern få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige för att ansöka utifrån. Men eftersom förhållandet inletts här kan endast tidsbegränsat uppehållstillstånd ges, vilket kräver giltigt pass. Detta krav går inte att uppfylla för somalier. Situationen illustrerar att den nya regeln inte hjälper alla som står inför splittring. I det här fallet väljer migrationsdomstolen att ändå ge uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101206:

Konsekvent försvårande av verkställighet är skäl för långvarigt förvar

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett beslut om fortsatt förvarstagande efter nästan sju månader har prövats av Migrationsöverdomstolen. Förvarstagande i mer än två månader får bara förekomma om det finns synnerliga skäl. Av domen framgår att enbart oklar identitet inte kan vara synnerliga skäl. Det krävs dels att det fortfarande pågår utredning om möjligheten att verkställa utvisningen, dels en påtaglig risk för att utlänningen ska gå under jorden. i det här fallet hade mannen enligt domstolen hållit sig undan i flera omgångar, medvetet undanhållit information och lämnat felaktiga uppgifter och desutom inte uppgivit någon adress där han skulle kunna nås. Försvarstagandet fick fortsätta. (Källor Infotorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101129:

Makens inkomst räknas in för att försörja anhöriga

Beslut från migrationsdomstol: En 86-årig kvinna som tagits omhand av sin dotter tills dottern flyttade till Sverige ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytningen. Migrationsverket konstaterade att kraven på beroende och sammanboende var uppfyllda men avslog ändå, eftersom dottern (som studerar till specialistsjuksköterska) levde på studiemedel. Hennes make tjänade visserligen mer än 400.000 men det skulle inte räknas in. Migrationsdomstolen däremot anser att familjen ska ses som en enhet. Därmed är försörjningskravet uppfyllt och modern får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101122:

Utvisning till säkert tredje land kan inte beslutas efter asylprövning

Beslut från migrationsdomstol: I samband med att Sverige införde EU-regler om bedömning av skyddsskäl ändrades även proceduren för att väga in vem som kan sändas till ett s.k säkert tredje land (utanför EU). Skillnaden återspeglas i besluten för en familj från Senegal som tidigare bott i Kenya. Familjemedlemmarna bedömdes som flyktingar i förhållande till Senegal, men fick beslut om utvisning till Kenya, enligt ordningen i tidigare lagstiftning. Migrationsdomstolen river upp beslutet. Enligt nu gällande lag ska asylskälen inte prövas i Sverige över huvud taget om någon har anknytning till ett tredje land. Omvänt; om asylskälen väl har börjat prövas så betyder det att Sverige har accepterat att ta över ansvaret. Den som bedömts som flykting i en asylprocedur i Sverige kan alltså inte utvisas till tredje land. Familjen får stanna i Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

Beslutet har överklagats av Migrationsverket.

<< INNEHÅLL
Utvisad som är känd av myndigheterna riskerar tortyr i Uzbekistan

Beslut från migrationsdomstol: En man från Uzbekistan flydde sedan han gripits och utsatts för förnedrande övergrepp efter att han protesterat mot att hans butik beslagtagits. Han hade vänt sig till en person som försvarar rättigheter, men hon hade blivit mördad. Migrationsverket avslog, då han inte från början berättat allt som hänt honom och inte kunde visa att mordet hade något samband med hans fall. Migrationsdomstolen däremot accepterar hans skäl för att inte ha kunnat berätta allt från början, och refererar UD:s rapport som visar att asylsökande som varit i Sverige löper stor risk att gripas och torteras om myndigheterna känner till dem. Mannen får stanna som alternativt skyddsbehövande (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
17-årig flicka får komma till familjen trots att hon varit gift

Beslut från migrationsdomstol: En mamma med två barn bodde i Iran på flykt från Afghanistan. Familjen försörjdes i huvudsak av äldste sonen. När denne flytt till Sverige gifte sig flickan av ekonomiska skäl. Hennes make flyttade in hos familjen och flickan blev gravid, men maken var narkoman och misshandlade flickan. De separerade. Mamman har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sonen, men flickan och det barn hon fött skulle inte få följa med, för att hon varit gift. Migrationsdomstolen tar hänsyn till att äktenskapet är upplöst, att familjen hela tiden haft hushållsgemenskap och försörjs av brodern. Domstolen fäster särskild vikt vid att flickan fortfarande är ett barn och vad som är barnets bästa. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Statslösa är inte skyldiga till att ambassaden inte utfärdat handlingar

Beslut från migrationsdomstol: En barnfamilj, statslösa palestinier som bott i flyktingläger i Libanon, fick avslag men den libanesiska ambassaden utfärdade inte resehandlingar. Familjen har hela tiden levt öppet och följt Migrationsverkets anvisningar. En dotter har omkommit i en olycka i Sverige. Den yngste sonen var åtta när asylansökan gjordes och är nu 14. Efter att ärendet preskriberats ansökte familjen om asyl på nytt. Migrationsverket hävdade då att de måste ha lämnat en felaktig adress till ambassaden och att detta gjort att utvisningen inte kunnat verkställas. Migrationsdomstolen anser inte att det är utrett att ambassaden kan bekräfta alla adresser i flyktinglägren. Familjen är inte ansvarig för situationen och får stanna på grund av anknytningen till Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Falska handlingar ska inte ge fängelse

Beslut från Högsta domstolen: En man från Irak hade lämnat in körkort, id-kort och medborgarskapsbevis under asylprövningen. Migrationsverket bedömde att handlingarna var falska. Stämplar såg inte ut som de skulle, perforering verkade handgjord mm. Mannen åtalades för urkundsförfalskning och dömdes i tingsrätten till en månads fängelse. Hovrätten slog fast domen, men var inte enig. Högsta domstolen däremot säger att brukande av falsk urkund i ett asylärende inte är ett sådant brott att fängelse ska vara normal påföljd. Mannen har inte gjort sig skyldig till något annat brott. Han döms därför till villkorlig dom och dagsböter. HD har fattat flera liknande beslut. (Källor Norstedts Juridik och Högsta domstolen)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101115:

Individuellt ansvar för terroristbrott medför uteslutning från flyktingstatus

Beslut från EU-domstolen: En man som varit aktiv i en organisation som finns på EU:s lista över terroristorganisationer och varit fängslad i hemlandet Turkiet bl.a. för mord, sökte asyl i Tyskland. Han fick asyl trots sin bakgrund, på grund av att han inte ansågs vara någon säkerhetsrisk i Tyskland, men beslutet revs senare upp. Tyskland begärde ett ställningstagande från EU-domstolen i detta och ett liknande fall. Av EU-domstolens svar framgår att medlemskap i en terroristorganisation inte är tillräckligt skäl för att uteslutas från flyktingstatus. Det måste göras en individuell bedömning av vilka handlingar individen är ansvarig för. Är man ansvarig för grovt brott kan man å andra sidan uteslutas från flyktingstatus även om man inte utgör något hot mot den stat där man söker asyl. EU-domstolen säger också att det är tillåtet för en stat att enligt sin egen lagstiftning bevilja asyl utan flyktingstatus.

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Homosexuell som kommit ut i Sverige skickas inte till Afghanistan

Beslut från migrationsdomstol: En då 17-årig pojke flydde från Afghanistan på grund av att han hotats till livet i en markstrid och riskerade ett tvångsäktenskap. Han var även homosexuell men hade inte formulerat detta för sig och hade ännu inga sexuella erfarenheter. Migrationsverket ansåg inte att han riskerade något på grund av sin sexuella läggning eftersom den inte blivit känd i hemlandet. Migrationsdomstolen däremot bedömer efter en muntlig förhandling att det är klarlagt att mannen lever öppet som homosexuell i Sverige och att det inte är rimligt att kräva att han döljer detta. Därmed har han en välgrundad fruktan för förföljelse och får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Somaliska barn får återförenas med föräldrar efter DNA-test

Beslut från migrationsdomstol: Fem somaliska barn, 2 - 10 år gamla, fick inte komma till sina föräldrar i Sverige, trots positivt DNA-test. Migrationsverket avslog med motivering att släktskapet inte är tillräckligt för att styrka identiteten, eftersom föräldrarnas identitet inte är styrkt. Migrationsöverdomstolen har tidigare gjort ett liknande ställningstagande. Men migrationsdomstolen refererar motiven till att DNA-tester infördes och konstaterar att "Om identiteten i alla fall måste vara styrkt innan en DNA-analys överhuvudtaget kan komma ifråga skulle rätten till familjeåterförening i dessa fall inte få önskvärd effekt, utan bli i princip helt meningslös." Domstolen finner att principerna om familjeåterföring och barnets bästa väger tyngre än kravet på styrkt identitet och statens intresse av utlänningskontroll och beviljar barnen uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101108:

Migrationsdomstol hade inte rätt att upphäva beslut om inhibition

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som hade slutligt avslag begärde ny prövning enligt Utlänningslagen kap 12 par 19. Migrationsverket avslog ansökan men mannen beviljades ändå inhibition några dagar senare (dvs att utvisningen inte skulle verkställas tills vidare), för att beslut om ett nyfött barn skulle inväntas. Migrationsdomstolen avslog också och upphävde samtidigt inhibitionen. Migrationsöverdomstolen slår fast att eftersom beslutet om inhibition inte var överklagat, så hade migrationsdomstolen inte rätt att upphäva den. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm).

<< INNEHÅLL
Tolk från Bagdad har behov av skydd

Beslut från migrationsdomstol: En man som tjänstgjorde som tolk för utländsk militär i Bagdad utsattes för hot på grund av detta. Migrationsverket ansåg att hotet inte kvarstod sedan mannen slutat sitt arbete. Migrationsdomstolen bedömer att mannen inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bl.a. eftersom det inte finns en konkret och personlig hotbild mot honom. Däremot konstaterar domstolen att tolkar allmänt är utsatta och att mannen på grund av sitt tidigare arbete känner välgrundad fruktan för allvarliga övergrepp och inte kan få skydd av staten. Han får uppehållstillstånd som "övrig skyddsbehövande". (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

<< INNEHÅLL
Eritrean har skyddsbehov trots att han lämnat landet lagligt

Beslut från Migrationsverket: En eritreansk medborgare som lämnat Eritrea legalt som barn och därefter bott i ett annat land kunde inte längre bo kvar där och sökte asyl i Sverige. Han fick avslag men sökte på nytt då beslutet preskriberats efter fyra år. Den här gången beviljar Migrationsverket honom uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, beroende på att han redan vid inresan till Eritrea troligen skulle gripas och kallas in till militärtjänstgöring, där han skulle vara särskilt utsatt och riskera kroppsstraff, tortyr eller liknande. Det är sedan länge praxis att personer i värnpliktsålder som lämnat Eritrea illegalt får uppehållstillstånd. Genom det här beslutet slås fast att den bedömningen kan gälla även personer som lämnat hemlandet legalt. Beslutet har publicerats som exempelbeslut.

Hämta beslutet och läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Eritreansk flicka är flykting på grund av risk för könsstympning

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Eritrea fick avslag trots att hon är i värnpliktsålder eftersom Migrationsverket bedömde att hon kunnat lämna hemlandet legalt då hon var gravid och frikallad från militärtjänsten. I det fallet skulle hon inte riskera förföljelse om hon reste tillbaka. Domstolen delar den bedömningen men beviljar ändå uppehållstillstånd på grund av att kvinnan nu fått en dotter, som skulle riskera könsstympning i Eritrea. Dottern får uppehållstillstånd som flykting, kvinnan som anhörig. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

<< INNEHÅLL
Anknytning till Sverige ger uppehållstillstånd trots kort äktenskap

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Bangladesh kom till Sverige på grund av äktenskap och fick två års uppehållstillstånd. Äktenskapet upphörde snart på grund av att mannen och hans syster misshandlade och hotade kvinnan. Efter detta fick hennes familj även hotelser i hemlandet. Migrationsverket avslog permanentning av uppehållstillståndet, trots att äktenskapet upphört på grund av misshandel, eftersom äktenskapet varat så kort tid. Kvinnan ansökte även om asyl på grund av hotelserna i hemlandet, men fick avslag även i det ärendet - enligt verket ankommer det på hemlandets myndigheter att skydda henne. När saken nått migrationsdomstolen har kvinnan bott fyra år lagligt i Sverige och har arbetat en stor del av tiden, samt har goda kunskaper i svenska. Hon får uppehållstillstånd på grund av anknytningen till Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Motioner presenteras nästa vecka

De motioner från riksdagens allmänna motionstid som rör asylsökande och papperslösa kommer att listas med länkar i nästa utgåva av Asylnytt.

Alla motioner

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101028:

Ungdomar som inte kan bevisa att de är minderåriga överförs till Grekland

Migrationsverket har publicerat en rad exempelbeslut som handlar om ungdomar som har lämnat fingeravtryck i Grekland, men som enligt praxis inte skulle överföras dit om de är minderåriga, som de själva hävdar. Alla uppger att de varit i Grekland, men att de exempelvis fängslats, misshandlats, inte fått mat, tvingats bo utomhus, blivit tillsagda att lämna landet etc. Åldersbedömningarna har gjorts av polisen i Grekland eller av handläggare i Sverige (t.ex. genom bedömning av utseendet vid inskrivningen). Migrationsverket poängterar i samtliga beslut att den sökande själv måste bevisa sin ålder. I de fall där ungdomarna har lämnat id-handlingar från hemlandet anses dock handlingar från dessa länder inte ha något bevisvärde. I ett fall är det personal vid boendet som bedömt att den unge är vuxen. I ett annat fall fanns intyg från boende och god man om att pojken inte verkade vuxen. Då gjordes röntgenundersökning, som pekade på 18-19 år med ett osäkerhetsspann på drygt 3 år. Detta ansågs inte visa att pojken var under 18.

Grekland har inte i något av fallen uttryckligen accepterat överföringen, men eftersom grekiska myndigheter inte har svarat anses detta som "tyst accept".

Beträffande Grekland innehåller besluten formuleringar som "Migrationsverket har ingen anledning att ifrågasätta den grekiska statens vilja eller förmåga att behandla ditt ärende på ett asylrättsligt korrekt sätt" samt "Grekland är bundet av rådets direktiv (2003/9/EG) om miniminormer för mottagande av asylsökande. Där tillförsäkras asylsökande materiella mottagningsvillkor som täcker asylsökandes behov i fråga om hälsa och uppehälle".

Hämta besluten från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Europadomstolen stoppar utvisning från Ryssland till Tadzjikistan

Beslut från Europadomstolen: En man som producerat utskrifter bland annat för en islamistisk organisation fängslades och torterades i Tadzjikistan, bl.a. med eltortyr. Han lyckades fly och tog sig till Ryssland 2006. Där fängslades han 2008 och fick beslut om utvisning efter att Tadzjikistan begärt honom utlämnad. Europadomstolen slår fast att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen att utlämna mannen, oavsett de garantier Tadzjikistan lämnat om att inte utsätta honom för tortyr. Ryssland kritiseras också för att mannen hållits fängslad utan rättslig prövning.

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Barn som kan bo hos kusin slipper överföring till Malta

Beslut från migrationsdomstol: En pojke som varit på Malta och även fått uppehållstillstånd där, tog sig vidare till Sverige eftersom han på Malta bott under dåliga förhållanden bland vuxna, inte fått gå i skola och har hälsoproblem som han inte kunnat få hjälp för. Han är bl.a. blind på ett öga. I Sverige har han en äldre kusin som han bott med i hemlandet och som vill ta hand om honom. Migrationsverket beslutade ändå om överföring och menade att de humanitära skälen inte var tillräckligt starka. Migrationsdomstolen anser att Dublinförordningens paragraf om sammanföring av ensamkommande barn med släktingar ska tillämpas även om inte det ansvariga landet begär detta, som det förutsätts i paragrafen. Pojken får söka asyl i Sverige. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

Beslutet är överklagat av Migrationsverket och kan komma att ändras.

<< INNEHÅLL
Kvinna som misshandlats i hemmet kan inte få hjälp i Burundi

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Burundi som våldtagits av sin svåger (som är polis) och misshandlats av sin man vågade inte vända sig till polis och hade ingenstans att fly inom landet. Migrationsverket redogjorde i sitt beslut för UD:s landrapport som visar kvinnors svaga ställning i Burundi och att våldtagna och misshandlade kvinnor har svårt att få skydd av rättsväsendet där, men ansåg att det kinnan råkat ut för inte var tillräckligt allvarligt. Migrationsdomstolen däremot bedömer att hon utsatts för övergrepp och att hon inte kan förväntas söka skydd i hemlandet. Hon får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Livsfarligt sjuk ska inte behöva självmedicinera med illegal medicin

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Mongoliet behandlas i Sverige för en svår sjukdom som utan medicinering kan övergå till ett livsfarligt tillstånd. Hon fick trots detta beslut om utvisning, eftersom hon tidigare fått tag i medicin i hemlandet. Enligt kvinnan finns medicinen i Mongoliet bara på den svarta marknaden och kan inte förskrivas legalt; därför kan man inte lita på att få den. Hon hade vissa handlingar som stödde detta. Migrationsöverdomstolen begärde att Migrationsverket skulle utreda saken, men verket ansåg sig inte ha kompetens nog. Enligt Migrationsöverdomstolen kan det inte krävas att den enskilde bevisar att det inte går att få vård (även om man måste bevisa sin sjukdomsbild). Kvinnan ansågs trovärdig och därför godtogs hennes berättelse. Hon får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM7664-09.

Migrationsöverdomstolens pressmeddelande

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Hela familjens psykiska ohälsa avgörande för bosniaker från Kosovo

Beslut från migrationsdomstol: En familj av bosniakisk identitet flydde från Kosovo i samband med konflikten år 2000, efter traumatiska upplevelser och hot om förföljelse bland annat kopplat till mannens verksamhet som polis. Familjemedlemmarna tror inte att de kan få skydd i Kosovo, men Migrationsverket och domstolen anser att polis och rättsmyndigheter där numera fungerar bättre. Migrationsdomstolen tar dock hänsyn till intyg från flera överläkare som visar att alla familjemedlemmarna lider av mycket allvarlig psykisk ohälsa. Detta tillsammans med de svårigheter de kan få i hemlandet och barnens anpassning till Sverige gör att de får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Misstanke om brottslighet räcker för att tidsbegränsa uppehållstillstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man fick två års uppehållstillstånd på grund av anknytning till hustrun. När det var dags för förlängning hade paret separerat. Migrationsverket avslog, men migrationsdomstolen ansåg att mannens anknytningen till barn och arbetsmarknaden i Sverige var skäl nog för permanent uppehållstillstånd. Mannen var misstänkt för misshandel. Det finns en paragraf om att tidsbegränsa uppehållstillståndet vid brottslighet, men domstolen ansåg att detta inte ska tillämpas då personen inte är dömd för något. Migrationsöverdomstolen däremot bedömer att det kan räcka med anteckningen i misstankeregistret. Mannen får bara tidsbegränsat uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket och ett längre referat har publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM1346-10.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Uppehållstillstånd återkallas inte om man inte lämnat oriktiga uppgifter

Beslut från migrationsdomstol: En man från Kina som fått uppehållstillstånd på grund av anknyting till en tidigare sambo, fick sitt tillstånd återkallat av Migrationsverket efter flera år, då det framkommit att mannen under större delen av tiden bott i Kina. Även mannens tre barn skulle utvisas. Migrationsdomstolen upphäver dock återkallelsen eftersom det inte har visats att det förra förhållandet var oseriöst, eller att mannen lämnat några felaktiga uppgifter. Förklaringarna till varför han vistats i Kina var trovärdiga, och vistelserna hade varit kända för Migrationsverket från början. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg).

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101019:

Verkställighetshinder kan påtalas innan beslutet vunnit laga kraft

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person överklagade sitt utvisningsbeslut till Migrationsöverdomstolen. Därefter påtalade han verkställighetshinder och begärde en ny prövning enligt Utlänningslagens paragraf 12:19. Först en vecka efter detta kom beskedet från Migrationsöverdomstolen och utvisningsbeslutet vann laga kraft. Migrationsverket avslog begäran om ny prövning med motivering att det inte fanns något verkställbart utvisningsbeslut vid tiden för ansökan. En migrationsdomstol och nu även Migrationsöverdomstolen har därefter slagit fast att verket gjorde fel. Det är situationen den dag ärendet behandlas som avgör ifall det finns ett verkställbart beslut.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101011:

20 minuters intervju otillräckligt för att bevisa skenäktenskap

Beslut från Migrationsöverdomstolen. En kvinna fick två års uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make. Paret var gifta sedan två år tillbaka redan när uppehållstillståndet gavs. Trots detta misstänkte Migrationsverket skenäktenskap. När det var dags för förlängning intervjuades makarna ca 20 minuter vardera. Kvinnan kunde inte svara på om hennes man använde bankgiro för att betala räkningar och visste inte att han nyligen börjat prenumerera på en dagstidning. Det fanns också oklarheter om släktingars namn. Migrationsöverdomstolen påpekar att de korta intervjuerna inte kan utgöra en sådan "fördjupad utredning" som krävs om ett civilrättsligt giltigt äktenskap ifrågasätts. Målet återvisas till Migrationsverket för ny utredning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 101004:

94-årig kvinna får stanna hos släktingar

Beslut från migrationsdomstol: En rullstolsbunden kvinna från Azerbajdzjan kom till Sverige tillsammans med sin brors familj och åberopade - förutom asylskäl - anknytning till sin brorsdotter, som hon bott hos redan i hemlandet. Kvinnan är handikappad sedan 1967 och är nu 94 år gammal. Hon har inga andra släktingar i hemlandet. Migrationsverket avslog eftersom det gått för lång tid sedan brorsdottern fick uppehållstillstånd för att kvinnan skulle anses beroende. Hennes hälsotillstånd ansågs ömmande men inte "udda", som lagen då kräver för anknytning. Men migrationsdomstolen gör en samlad bedömning som leder till att kvinnan får stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Kvinna får stanna hos spädbarn som är svensk medborgare

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som hållit sig undan i Sverige tills hennes utvisningsbeslut preskriberats fick åter avslag när hon sökte asyl på nytt eftersom hon vistats illegalt i Sverige. Under tiden hade hon inlett ett förhållande med en svensk medborgare och vid tiden för domstolsförhandlingen hade hon fått ett barn. Paret har separerat men har delat vårdnad. Enligt domstolen har kvinnan rätt till uppehållstiillstånd på grund av anknytning till barnet. Hon hade ändrat sina uppgifter om vilket land hon kommer ifrån och det talade emot att hon skulle få tillståndet beviljat medan hon befinner sig i Sverige. Men den nya paragrafen om hänsyn till barnets bästa i sådana situationer gör att kvinnan ändå beviljas uppehållstillstånd utan att behöva resa till hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100927:

Ryssland prickas av Europadomstolen för utlämning till Tadjikistan

Beslut från Europadomstolen: En tidigare oppositionsledare, Mukhamadruzi Iskandarov, från Tadjikistan flyttade till Ryssland i slutet av 2004. Tadjikistan pekade ut honom som terrorist och begärde honom utlämnad. Iskandarov greps i april 2005 men släpptes eftersom han var asylsökande. Trots detta greps han på nytt efter några dagar. Denna gång försågs han med ögonbindel, misshandlades och flögs till Tadjikistan utan möjlighet att överklaga. i hemlandet har han av allt att döma blivit tvingad att erkänna under dödshot och dömdes i oktober 2005 till 23 års fängelse. Enligt Europadomstolen kunde Ryssland ha förutsett hur Iskandarov skulle behandlas och utlämningen var ett brott mot Europakonventionen. Domstolen kritiserar med skarpa formuleringar även hur utlämningen gick till.

Pressmeddelande

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Ingen uppehållsrätt vid skenäktenskap med EU-medborgare

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag på asylansökan hade vid tiden för domstolsförhandlingen ingått äktenskap med en polsk medborgare. Migrationsverket menade att det var ett skenäktenskap. Men domstolen beslutade att äktenskapet ger uppehållsrätt oavsett om äktenskapet är seriöst, eftersom det inte införts någon paragraf i svensk lag som säger något annat. Dessutom beviljade domstolen "vanligt" uppehållstillstånd eftersom det fanns med i ansökan och Migrationsverket inte bevisat att äktenskapet inte var seriöst. Migrationsöverdomstolen anser att lagen tolkats felaktigt i båda fallen. EU-rätten ska inte ge tillstånd för makar vid skenäktenskap och domstolen borde ha gjort en anknytningsutredning för att kunna ta ställning till frågan om uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Fel att fatta beslut om ett pass utan utredning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som ansökte från utlandet om uppehållstillstånd som anhörig fick avslag, eftersom hon inte hade pass. Vid tidpunkten för överklagande hade hon skaffat ett pass. Det innehöll felaktiga personuppgifter men dessa hade rättats efter påpekande och en ny handling var beställd. Migrationsverket yrkade ändå att felaktigheterna i det första passet skulle göra att passet underkändes. Migrationsdomstolen gick på den linjen och avslog. Men Migrationsöverdomstolen anser att migrationsdomstolen inte borde ha fattat beslut om ett pass som inte undersökts. Ärendet ska gå tillbaka till Migrationsverket för utredning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100913:

Domstol stoppar överföring till Grekland men beslutet är överklagat

Beslut från migrationsdomstol: Två barnfamiljer från Afghanistan hade under sin långa flyktresa varit gripna i Grekland innan de kom till Sverige. Migrationsverket beslutade om överföring enligt Dublinförordningen. Dessa beslut har nu hävts av en migrationsdomstol. Domstolen anser asylprocessen i Grekland uppvisar sådana brister att det finns starka skäl att ifrågasätta att de sökande kommer att få en rättvis prövning. Därmed finns också risk för att de kommer att sändas vidare till hemlandet även om de har skyddsbehov. Migrationsöverdomstolen har tidigare accepterat överföringar till Grekland (se Asylnytt 08-11-03). Migrationsdomstolen nämner detta, men redovisar att UNHCR senare har kritiserat Greklands asylprocedur för att asylsökande fortfarande inte får sina individuella skäl prövade, och att utvisningar verkställs utan prövning. Av beslutet framgår också att Europadomstolen har stoppat åtskilliga överföringar till Grekland i väntan på prövning. De båda familjerna får tills vidare vara kvar i Sverige, men Migrationsverket har överklagat till Migrationsöverdomstolen (Källa FARR samt förvaltningsrätten i Malmö).

Tillägg 10-12-13:

Domen har nu slagits fast av Migrationsöverdomstolen. Se Asylnytt 10-12-13.

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100906:

Kvinna får stanna hos barn i Sverige trots illegal vistelse och falska uppgifter

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna som varit asylsökande i Belgien och därefter vistats i Sverige illegalt, gifte sig med en man i Sverige och blev gravid. Hon återvände till Belgien och sökte uppehållstillstånd på grund av anknytningen, men fick avslag då hon saknade pass. När hon gav in pass och överklagade visade det sig att hon tidigare uppgett falskt namn och hemland till belgiska och svenska myndigheter. Innan domstolen fattat beslut återvände kvinnan till Sverige för att föda sitt barn. Den illegala vistelsen och de falska uppgifterna talar emot kvinnan, men domstolen påpekar att hon faktiskt lämnat in ansökan från Belgien och att det skulle innebära praktiska svårigheter att söka på nytt från ett annat land. Hemlandet saknar svensk beskickning. Domstolen hänvisar till lagändringen från 1 juli 2010 som innebär att konsekvenserna för barnet ska vara avgörande. (Källor Norstedts Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

Beslutet är överklagat av Migrationsverket och kan komma att ändras.

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100830:

Domstolsbeslut rivs upp för att Migrationsverket inte fått alla handlingar

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande som överklagat men nekats muntlig förhandling i domstolen, "slutförde sin talan" genom att skicka in ytterligare en skrivelse till domstolen. Därefter tog domstolen ställning och beviljade uppehållstillstånd. Men Migrationsverket fick aldrig del av den senaste skrivelsen och hade alltså inte fått tillfälle att bemöta den. Migrationsöverdomstolen upphäver domen och skickar ärendet tillbaka till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Barn ska inte återsändas till internflykt hos ensam mor i Kabul

Beslut från migrationsdomstol: En afghansk pojke flydde med sin mor och syskon från hemorten i Helmland till Kabul. Fadern hade dödats och han själv hotats av talibaner. När modern återvände till Helmland flydde pojken vidare till Sverige. Han lider av psykisk ohälsa med självmordstankar. Migrationsverket bedömde att han kunde återsändas till Kabul. Domstolen anser liksom Migrationsverket att pojken ska räknas som övrig skyddsbehövande i förhållande till hemprovinsen på grund av den väpnade konflikten (men inte alternativt skyddsbehövande eftersom risken att skadas inte är allvarlig och personlig). I Kabul råder enligt domstolen inte väpnad konflikt, och därför skulle detta kunna vara ett internflyktsalternativ. Men det är enligt tidigare landbedömningar inte rimligt att en ensamstående mor hänvisas till internflykt i Kabul. Därför är det inte heller rimligt att anta att pojkens mor kan ta hand om honom där. Tillsammans med pojkens hälsotillstånd bedöms detta som synnerligen ömmande omständigheter och han beviljas uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100823:

Självmordsbenägen pojke får stanna trots trovärdighetsbrister

Beslut från migrationsdomstol: En 15-årig pojke från Irak uppgav att han var övergiven av båda sina föräldrar och bodde hos en bekant. Han hade skadat hörseln vid en explosion och förföljts av terrorister som velat rekrytera honom. Migrationsverket trodde honom inte då han lämnat motstridiga uppgifter när han sökt asyl i Rumänien. Pojken fick avslag med anmärkning att det ankom på honom och hans gode man att finna omsorg i Irak, till exempel på ett barnhem. Under tiden i Sverige har pojken utvecklat allt värre symptom på depression med självmordstankar och varit inlagd på barnpsykiatrisk klinik efter självmordsförsök. Migrationsdomstolen finner att tillståndet är mycket allvarligt och riskerar att förvärras vid ett återsändande. Dessutom är det inte troligt att han kommer att få en tillfredställande omvårdnad i Irak. Han beviljas uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter, trots att ett annat EU-land fört upp honom på spärrlista efter olovlig inresa. (Källor Norstedts Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Får stanna på grund av arbete och vistelsetid trots brustet äktenskap

Beslut från migrationsdomstol: En man från Serbien som varit asylsökande men utvisats återkom till Sverige på grund av anknytning till sin maka. Äktenskapet upplöstes innan han fått permanent uppehållstillstånd. Han anförde att han haft anställning sammanlagt ett år och sju månader på tre ställen. Migrationsverket avslog ansökan på grund av att anställningstiden inte uppgick till två år. Domstolen väger in fem års legal vistelse efter mannens återkomst till Sverige, samt att han hade dokumenterat "ett stort kontaktnät och en stor vänkrets". Han beviljas permanent uppehållstillstånd, (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100816:

Palestinier som inte faktiskt fått skydd av UNWRA kan få flyktingstatus

Beslut från EU-domstolen: En kvinna från Gaza sökte asyl i Ungern. Personer som redan har skydd av FN:s flyktingorgan för palestinier, UNWRA, är undantagna från flyktingstatus enligt FN:s Genèvekonvention om flyktingars rättigheter. Kvinnan hade inte personligen sökt skydd av UNWRA, men borde enligt den ungerska domstolen ha rätt till det. Frågan till EU-domstolen gällde om hon ändå var undantagen från flyktingstatus. EU-domstolen slår i sitt förhandsavgörande fast att man ska anses ha fått skydd av ett annat FN-organ om man faktiskt har erhållit skydd. Kvinnan har rätt att få sin ansökan om flyktingstatus prövad i Ungern.

Domen har senare publicerats och kommenterats av Migrationsverket.

Läs kommentaren och hämta domen

<< INNEHÅLL
Kristen familj från Uzbekistan får flyktingstatus

Beslut från migrationsdomstol: En familj från Uzbekistan sökte asyl på grund av att mannen varit pastor i pingstförsamlingar. Familjen hade utsatts för hot under en tid och flyttat runt i landet. De fick avslag av Migrationsverket på grund av motsägelser i berättelsen och att de beviljats utresevisum. Inte heller migrationsdomstolen tror att mannen varit pastor eller haft så framträdande roll. Domstolen beviljar ändå uppehållstillstånd med flyktingstatus eftersom de riskerar förföljelse på grund av sin religiösa uppfattning. Domstolen hänvisar till flera rapporter, bland annat från UNHCR, om att personer som varit asylsökande i Sverige riskerar tortyr vid återvändande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100809:

Ytterligare en prickning för utlämning från Ryssland till Uzbekistan

Beslut från Europadomstolen: Domstolen har än en gång fällt Ryssland för att ha fattat beslut om utlämning av en man som riskerade tortyr i Uzbekistan. Mannen hade varit i Andijan i affärer och därför kommit att delta i demonstrationerna 2005, som åtföljdes av en massaker. Han hade blivit av med sitt pass under oroligheterna och flydde eftersom han kunde identifieras genom passet. Uzbekistan begärde honom utlämnad. Europadomstolen kritiserar både utlämningsbeslutet, svårigheterna att överklaga detta beslut och omständigheterna kring hur mannen fängslades.

Läs domen

<< INNEHÅLL
Europadomstolen kritiserar förvarstagande i Malta.

Beslut från Europadomstolen: En asylsökande som kom till Malta med båt togs omedelbart i förvar. Senare dömdes han till fängelse för att ha hjälpt andra att ta sig till Malta. Han frigavs efter 18 månader men togs omedelbart i förvar på nytt i ytterligare 18 månader, trots att det inte fanns några utsikter att verkställa hans utvisningsbeslut. Europadomstolen bedömer det förlängda förvarstagandet som olagligt enligt definitionen i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Domstolen konstaterar att Malta inte har något system för att hindra godtyckligt förvarstagande av utvisade. Mannen hade också påtalat förhållandena i förvaret, men dessa granskades inte av domstolen.

Louled Massoud v. Malta (no. 24340/08)

Kort pressmeddelande om domen

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100727:

Kvinna från Afghanistan vinner mål mot Sverige i Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen: Det allmänna tillståndet i Afghanistan är inte tillräckligt för att stoppa utvisningar dit, men en kvinna som bott i Sverige och vill skiljas från sin man riskerar enligt Europadomstolen livshotande förföljelse. Det skulle vara ett brott mot Europakonventionen om hon deporterades till Afghanistan.

Utdrag ur domstolens pressmeddelande:

"Examining N.'s personal situation, however, the Court noted that women were at a particularly heightened risk of ill-treatment in Afghanistan if they were perceived as not conforming to the gender roles ascribed to them by society, tradition or the legal system there. The mere fact that N. had lived in Sweden might well be perceived as her having crossed the line of acceptable behaviour. The fact that she wanted to divorce her husband, and in any event did not want to live with him any longer, might result in serious life-threatening repercussions upon her return to Afghanistan. Among other things, the Court noted that a recent law, the Shiite Personal Status Act of April 2009, required women to obey their husbands' sexual demands and not to leave home without permission. Reports had further shown that around 80 % of Afghani women were affected by domestic violence, acts which the authorities saw as legitimate and therefore did not prosecute. Unaccompanied women, or women without a male "tutor", faced continuous severe limitations to having a personal or professional life, and were doomed to social exclusion. They also often plainly lacked the means for survival if not protected by a male relative."

Läs domen i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Europadomstolen slår fast att förbudet mot tortyr även gäller terroristmisstänkta

Beslut från Europadomstolen: Domstolen slår i ett uppmärksammat mål fast att Nederländerna inte får utvisa en man till Libyen, trots att han varit inblandat i ett terroristmål i Nederländerna. Mannen friades 2003 från anklagelser, men bedömdes ändå som en nationell säkerhetsrisk och fick utvisningbeslut 2005. Enligt Europadomstolen riskerar mannen tortyr i Libyen. Flera av Europarådets medlemsländer har uppmanat domstolen att ändra sin tidigare praxis, så att utvisningar kan ske trots risken för tortyr, om det gäller personer som utgör hot för mottagarlandet. Men domstolen höll alltså fast vid sin tidigare linje att förbudet mot tortyr är absolut.

Utdrag ur domstolens pressmeddelande:

"Several international human rights organisations strongly supported the Court's approach to Article 3. According to the AIRE Centre, the rule prohibiting expulsion to face torture or ill-treatment had become a norm of international law. Amnesty International and others reiterated that the burden of proof could not rest with the individual alone, especially as s/he did not always have access to the same information as the State. Also, diplomatic assurances did not suffice to offset an existing risk of torture. It was enough for the applicant to make an arguable case, leaving the expelling state to refute the claims. According to the organisations Liberty and Justice, any change would amount to a dilution of a fundamental human right which would have a long-term corrosive effect on democratic values and the Convention.

The Court reiterated that the prohibition of ill-treatment under Article 3 was absolute, that is to say it made no provision for exception. It further noted that it was not possible to weigh the risk of ill-treatment against the reasons put forward for the expulsion in order to determine whether the responsibility of a State was engaged under Article 3. In addition, the existence of domestic laws and accession to international human rights treaties by a State which was not party to the Convention was not by itself sufficient to ensure adequate protection from ill-treatment. That was especially the case where reliable sources had reported practices, manifestly contrary to the Convention, which were actively pursued or tolerated by the authorities."

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Psykiska problem inget hinder mot utvisning av palestinier till Västbanken

Beslut från Europadomstolen: En man från Västbanken sökte asyl i Sverige 2002. Han hävdade att han riskerade förföljelse på grund av avslöjande artiklar om korruption som han publicerat mellan 1994 och 1997. Han kunde dock inte identifiera sig eller lägga fram bevis. Han fick avslag och har gjort många försök att överklaga eller få en ny prövning. Han gifte sig 2007 med en svensk kvinna, men fick inte uppehållstillstånd på grund av anknytningen eftersom han befinner sig i Sverige. Till slut har han påtalat att hans dåliga psykiska hälsa hindrar verkställighet. Europadomstolen uppmanade i februari 2009 Sverige att inte verkställa utvisningen förrän domstolen behandlat fallet. Nu har domstolen kommit fram till att det är osannolikt att mannen skulle riskera förföljelse för de artiklar han skrev fem år innan han lämnade landet. Hans hälsotillstånd är inget hinder för utvisningen, eftersom det går att få vård på Västbanken. Målet avslutas utan vidare prövning.

En kommentar till domen har senare publicerats av Migrationsverket.

Läs domen i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100715:

Inget brott mot tortyrkonventionen att utvisa kurd till Turkiet

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr: En man från Turkiet hävdar att han riskerar förföljelse i Turkiet sedan en incident 1993 då han ska ha avslöjat att en PKK-attack mot en by i själva verket utfördes av turkisk militär. Mannen hävdar att han varit fängslad och torterats och att hans far och bror senare dött i samband med att polisen sökt honom. Han höll sig undan och arbetade i Istanbul fram till 2002 då han lämnade landet. Han nekades asyl i Schweiz. FN-kommittén anser inte att det är visat att mannen riskerar tortyr i Turkiet, bland annat på grund av oklarheter kring hans skador, vad släktingarnas död hade för samband med honom, den långa tid som gått sedan händelserna och att han bott kvar i Turkiet så länge.

Application No. 356/200

Hämta dokumentet genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Europadomstolen fördömer utvisningar från Ryssland till Uzbekistan

Beslut från Europadomstolen: Domstolen har behandlat ytterligare två ärenden som gäller män som gripits i Ryssland efter att Uzbekistan begärt dem utlämnade. Den ene hade flytt efter massakern i Andijan 2005, den andre hade bott länge i Ryssland. Båda misstänktes för religiös extremism och terrorism. Ryssland hävdade att Uzbekistan garanterat att männen inte skulle utsättas för tortyr. Europadomstolen påpekar att sådana garantier inte är tillräckliga när det gäller ett land där det är känt att tortyr används regelmässigt. Enligt domstolen skulle det vara ett brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att utvisa männen till Uzbekistan. Ryssland prickas också för att männen tagits i förvar och inte givits möjlighet att överklaga.

Läs domen om mannen från Andijan

Läs domen om mannen som är bosatt i Ryssland

<< INNEHÅLL
Kidnappad av Al-Shabaab räcker inte för flyktingstatus

Beslut från Migrationsverket: Verket har publicerat två nya exempelbeslut för Somalia. Båda gäller kvinnor från Mogadishu. Den ena kvinnan hade tillsammans med sin bror en kiosk där de visade film och sålde te. Hon hade kommit i konflikt med personer från Al-Shabaab angående sin klädsel och utbudet i kiosken. De hade senare sökt henne hos svärföräldrarna och i kiosken. Hennes bror blev skjuten i tumultet. Migrationsverket bedömer att hon riskerar förföljelse och hon får flyktingstatus. Den andra kvinnan kidnappades på gatan av Al-Shabaab på grund av sin klädsel men släpptes med tillsägelse att bära niqab. Migrationsverket tror inte att hon riskerar förföljelse. Hon får ändå uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande på grund av inbördeskriget. Av Migrationsverkets kommentar framgår att verket anser att det råder väpnad konflikt i huvudstaden Mogadishu, men inte i hela södra/centrala Somalia.

Hämta exempelbesluten och läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Homosexuell man från Kenya erkänns som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En man från Kenya hade länge haft problem på grund av sin sexuella läggning. Han hade inte varit öppen med att han var homosexuell och hade därmed kunnat få arbete och bostad flera gånger, men när saken kommit så hade han varje gång blivit avskedad och bortdriven. Hans pojkvän hade dödats. Han hade blivit misshandlad flera gånger och utsatts för utpressning av polisen. Homosexualitet är förbjuden i Kenya. Efter att ha haft ett förhållande med en polis blev han fängslad och misshandlad av andra poliser. Migrationsverket ifrågasatte delar av berättelsen och menade att händelserna inte hängde samman med mannens homosexualitet. Verket hävdade också att han kunde få skydd av myndigheterna, men detta togs tillbaka inför domstolen. Migrationsdomstolen anser att den behandling mannen utsatts för sammanlagt utgör förföljelse, med risk för upprepning. Han beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Moster som vårdat föräldralös flicka får stanna hos henne

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna flyttade till Sverige på grund av giftermål. Hennes två barn följde med. Målet rör ett av barnen, en flicka År 2007 avled kvinnan. Mannen i Sverige, som inte var far till flickan, har inte längre kontakt med henne. Det var den avlidna kvinnans syster som kom till Sverige och sedan dess har tagit hand om flickan. Mostern hade visserligen bott ihop med familjen redan i hemlandet, men eftersom beroendeförhållandet uppstått först efter flytten, krävs det ytterligare "udda och ömmande" omständigheter för att hon ska få stanna. Migrationsverket sa nej, vilket skulle innebära att mostern utvisas och flickan placeras i familjehem. Domstolen därmot anser att omständigheterna är både udda och ömmande, och dessutom att det finns synnerliga skäl för att mostern inte ska behöva söka från hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Kvinna som vårdas av släktingar får stanna trots att hon hållit sig gömd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna kom till Sverige på besök till sina barn och för att operera en hjärntumör. När det tidsbegränsade tillståndet gått ut sökte hon asyl med motivering att hon förföljts i Iran för sina barns politiska aktiviteter. Hon fick slutligt avslag 2004. År 2007 inställdes verkställigheten på grund av nya omständigheter. Den nya prövningen hann inte genomföras förrän utvisningsbeslutet preskriberats. Kvinnan hävdade att hon är lagligt i Sverige, men Migrationsverket påpekar att hon dessförinnan hållit sig undan i tre år. Migrationsdomstolen gör ingen annan bedömning. Eftersom kvinnan varit gömd gör får hon inte stanna enbart på grund av preskriptionen. Att hon lider av flera sjukdomar och har svårt att gå räcker inte heller. Men sjukligheten tillsammans med att hon får omsorg av sina barn i Sverige, medan det är oklart hur hon skulle klara sig som ensam kvinna i Iran, bedöms av domstolen som synnerligen ömmande omständigheter, och hon får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL
Turkiet: Turkiet prickas för att ha fängslat personer som erkänts som flyktingar

Beslut från Europadomstolen: Två ärenden har behandlats gällande personer som flytt från Iran till Turkiet och där fått flyktingstatus av UNHCR. Trots detta hölls båda i förvar i Turkiet. Männen togs senare ut av Sverige som kvotflyktingar, men hölls kvar fängslade, i det ena fallet i nästan ett år, innan de släpptes och kunde resa till Sverige. Europadomstolen för mänskliga rättigheter dömde i båda fallen Turkiet för frihetsberövandet, i det ena fallet också för att mannen inte fått överklaga och hindrats från att träffa en advokat. Den andre mannen hade fått sitt utvisningsbeslut efter att UNHCR godkänt honom som flykting. Utvisningsbeslutet prövades dock inte av domstolen, eftersom utvisningen inte längre kan verkställas. Ett av målen innefattade från början en kvinna som behandlats på samma sätt, men som dragit tillbaka sin anmälan då hon fått flyktingstatus i Sverige.

Europadomstolen har samma dag även prövat ett ärende som gällde en tunisier som gripits anklagad för terrorism, efter att ha levt i Turkiet i många år. Även han bedömdes av UNHCR som flykting men fick trots detta beslut om utvisning och hölls i förvar. Förvarstagandet prickades av domstolen, liksom att mannen inte fått information om besluten och inte kunnat överklaga.

Dom i mål nr 6909/08 ; 28960/08, Case of Alipour and Hosseinzadgan v. Turkey

Pressmeddelande om mål nr 33526/08, D.B. v. Turkey

Dom i mål nr 33526/08, D.B. v. Turkey

Dom i mål nr 15916/09, Dbouba v. Turkey (mannen från Tunisien)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100702:

Förklaring per telefon kan behandlas som ansökan om anstånd

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin hustru i Sverige fick avslag. Hustrun överklagade för hans räkning. Hon fick föreläggande om att inkomma med fullmakt, men förstod inte papperet. Senare ringde kvinnans son till domstolen och förklarade detta och meddelade att fullmakten snart skulle komma. Domstolen tog inte hänsyn till detta utan avvisade målet på grund av det inte fanns fullmakt. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att telefonsamtalet borde ha uppfattats som en begäran om anstånd, och att den begäran borde ha beviljats. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Kvinna vars son är svensk medborgare får stanna utan att resa till hemlandet

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna kom till Sverige från Kenya på besök och ansökte senare om anknytning till en man här. Hon fick avslag på ansökan för att hon befann sig i Sverige. Senare anförde hon att hon riskerade förföljelse eftersom hon vägrat gifta sig med den man som utsetts åt henne och att hon i Sverige fått en utomäktenskaplig son. Kvinnan har sedan vistats illegalt i Sverige. När hon ansökte på nytt för anknytningen till sonen, som nu är fem år gammal, fick hon åter avslag för att hon befann sig i Sverige. Domstolen väger in den kommande lagändringen som ska göra det lättare att ta hänsyn till barn i anknytningsärenden samt att sonen är svensk medborgare. Beslutet blir att det föreligger synnerliga skäl för uppehållstillstånd och att det därför finns skäl att göra undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd ska vara ordnat före inresan. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
FN-kommitté stoppar utvisning till Kongo på grund av risken för sexuellt våld

Beslut från CAT, FN:s kommitté mot tortyr: En kvinna från Kongo DRC flydde till Sverige med ett barn. Från början angav hon inbördeskriget som skäl, och att hon var HIV-positiv. Hennes man och tre barn var försvunna. Inför CAT hävdade hon att hennes man, som tillhört den kongolesiska militären, i hemlighet arbetat för rebellerna och att de försvunna familjemedlemmarna sannolikt blivit dödade. Den svenska staten ifrågasatte de nya uppgifterna och vidhöll att kvinnan inte löper någon personlig risk i Kongo utan kan återvända med barnet till sin hemprovins, som inte är speciellt drabbad av konflikten. Beträffande HIV anförde staten att kvinnan inte ännu är sjuk och att det finns behandling i Kongo. CAT lämnar dessa faktorer åt sidan och tar främst fasta på situationen för ensamstående kvinnor i Kongo och risken att utsättas för sexuellt våld. CAT konstaterar att det inte finns något område i Kongo som kan betraktas som säkert. Enligt CAT skulle det vara ett brott mot FN:s tortyrkonvention om kvinnan sändes till Kongo.

Migrationsverkets rättsenhet har lämnat en kommentar, som uppseendeväckande nog avfärdar CAT-beslutet som vagt och inte prejudicerande för andra fall. Migrationsverket hänvisar till att Europadomstolen tidigare bedömt att en bevisligen våldtagen kvinna kunde utvisas till Kongo. Verket uppger även att målet inför CAT till stor del handlat om kvinnans vårdbehov, trots att CAT avfärdat den delen av målet från sakprövning.

Hämta CAT-beslutet och Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Romer kan utvisas till Serbien eller Kosovo enligt Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen: En romsk familj kom från Serbien och sökte asyl i Sverige. Åtminstone mannen är född i Kosovo. Migrationsverket har beslutat om utvisning till Serbien men detta har inte kunnat genomföras eftersom de inte är medborgare i Serbien och inte får resehandlingar. Familjemedlemmarna hävdar att de riskerar förföljelse på grund av sin etnicitet om de sänds till Serbien eller Kosovo. Europadomstolen anser inte att situationen varken i Serbien eller Kosovo är sådan att det generellt inte går att utvisa romer dit. I Kosovo har minoriteterna stora problem, men utvisningen kan enligt domstolen verkställas till ett område där de inte riskerar att behandlas på ett sätt som skulle vara ett brott mot konventionen om mänskliga rättigheter.

Application 61167/08 by GASHI and Others against Sweden

Läs beslutet

<< INNEHÅLL
Domstol slår fast att myndigheterna kan ge skydd i Irak

Beslut från migrationsdomstol: I september 2009 antog Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande som innebar att säkerhetsläget i Irak förändrats så pass att personer som hotas av enskilda aktörer generellt bör kunna söka skydd hos de irakiska myndigheterna. Ett av de exempelbeslut som då togs har nu slagits fast av en migrationsdomstol. Ärendet gäller en sunniarab som hotats av Al Tawhid Al Jihad. UNHCR påpekade i en inlaga till domstolen att de irakiska myndigheterna inte har tillräcklig kontroll över situationen för att man ska kunna utgå från att de kan ge skydd. Men migrationsdomstolen anser att säkerhetsläget har blivit bättre och att det kan krävas att mannen skulle ha sökt skydd av polismyndigheten. Det är inte visat att han inte kunde ha fått myndigheternas skydd. Utvisningsbeslutet står fast. (Källa Migrationsverket och förvaltningsrätten i Stockholm)

Hämta domen och läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Internflyktsalternativ måste fungera för hela familjen

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En familj från Irak hade särskilda svårigheter eftersom mannen är sunnimuslim och kvinnan shiamuslim. Mannen flydde till Sverige efter att ha utsatts för kidnappning och andra angrepp. Den övriga familjen befinner sig i Syrien. Migrationsverket ansåg att mannen kunde bosätta sig i Bagdad för att få skydd. Migrationsdomstolen bedömde att detta internflyktsalternativ inte skulle fungera för hela familjen och beslutade om uppehållstillstånd. Migrationsverket överklagade med motivering att mannen skulle bedömas separat eftersom det bara var han som sökt asyl. Migrationsöverdomstolen slår fast att situationen för hela familjen (makar och minderåriga barn) ska vägas in vid utvisning till internflykt. Men i det enskilda fallet håller Migrationsöverdomstolen inte med om att de händelser mannen utsatts för gör att han har skyddsbehov. Därmed behövs inget internflyktsalternativ och mannen ska utvisas. (Källa Migrationsöverdomstolen, målnummer UM6397-09)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Barn utan pass vägras återförening med föräldrar trots positivt DNA-test

Migrationsverket har publicerat ytterligare två exempelbeslut gällande krav på pass och klarlagd identitet vid anhöriginvandring. Båda besluten gäller anhöriga från Somalia som velat ansluta sig till en person med uppehållstillstånd i Sverige. Det ena ärendet rör ett barn som nekades komma till sin mor i Sverige, trots att DNA-test bekräftade släktskapet. Eftersom varken mor eller barn kan bevisa sin identitet får de inte återförenas.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta den andra domen, gällande en förälder och flera barn

<< INNEHÅLL
Migrationsverket hade inte stöd för att underkänna innehåll i äkta pass

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna och två barn sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till mannen/fadern i Sverige. Kvinnan fick ja, men kunde inte komma till Sverige eftersom barnen fick avslag. Migrationsverket ansåg att de visserligen hade äkta pass, men de id-kort som använts när de beställde passen var falska. Barnen anförde genom sitt ombud att de hade haft äkta medborgarbevis och att de beviljats nya äkta id-handlingar samtidigt med att de fick sina pass. Innehållsmässigt fanns ingen skillnad. Verket ansåg fortfarande att passen kunde tekniskt sett vara äkta, men inte innehållet. Migrationsdomstolen underkänner resonemanget och påpekar att det inte finns något stöd för Migrationsverkets inställning. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100621:

Rätt till muntlig förhandling när målet hänger på trovärdighet

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Sudan som tvångsrekryterats och flytt från tjänstgöringen och därefter från landet, nekades uppehållstillstånd. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen bland annat på grund av att mannen visste för lite om militärtjänstgöringen och dessutom hade lämnat landet med ett giltigt pass vilket han inte borde ha kunnat göra om han var eftersökt. Mannen nekades muntlig förhandling i domstolen och fick avslag på nytt. Migrationsöverdomstolen konstaterar att muntlig förhandling inte kunde anses obehövlig eftersom mannens trovärdighet ifrågasatts och han sedan fick avslag för att han inte lyckats göra sannolkt att han riskerade förföljelse. Domen rivs upp och fallet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Från Bhutan: Storbritannien prickas för utvisning till Bhutan

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Bhutan sökte asyl i Storbritannien. Han hävdade att han fråntagits sitt medborgarskap, vilket drabbat många bhutaneser med nepalesisk etnicitet. Han hävdade också att han riskerade förföljelse på grund av att ha sökt asyl och misskrediterat hemlandet. Storbritannien trodde inte på mannens berättelse. Han fick utvisningsbeslut och Storbritannien sände en förfrågan till Bhutan om att ta emot honom. Bhutan bekräftade att mannen är medborgare. Amnesty International påtalade att förfaringssättet snarast gjort att mannen genom uppmärksamheten utsatts för en ökad risk. Europadomstolen begärde att Storbritannien skulle stoppa verkställigheten. Domstolen konstaterar att Bhutan är ett slutet land och det är svårt att värdera vilken risk mannen löper. Men alla internationella rapporter tyder på att han har fog för sin fruktan. Beslutet blir att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen att verkställa utvisningen.

S.H. v. United Kingdom (no. 19956/06)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Asylsökande från Kongo lyckades inte övertyga FN:s kommitté mot tortyr

Beslut från CAT, FN:s kommitté mot tortyr: CAT har beslutat att inte ingripa mot två utvisningar till Kongo DRC samt till Republiken Kongo. Ärendet rörande Kongo Kinshasa (DRC) gäller en man som befinner sig i Frankrike och som hävdar att han torterats av Kabilas män och anklagats för att tillhöra motståndsrörelsen. Mannen har inte lyckats lägga fram dokumentation som styrker hans sak och CAT betraktar inte berättelsen som trovärdig. Ärendet rörande Kongo Brazzaville gällde en man som tillhört armén men blivit misstänkt för ett attentat. Flera familjemedlemmar ska ha dödats. Mannen befinner sig nu i Schweiz. Även i det fallet finns tveksamhet om mannens trovärdighet, men han anses hur som helst inte riskera förföljelse eftersom situationen ändrats i Republiken Kongo genom fredsavtal och amnestier.

Communication No. 302/2006, No. 355/2008

Hämta dokumenten genom att välja Convention (CAT) och Type (Jurisprudence)

<< INNEHÅLL
Ryssland verkställde utvisning till Uzbekistan trots begäran från Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Europadomstolen begärde att Ryssland skulle ställa in utvisningen av ett par från Uzbekistan. Ryssland verkställde trots detta utvisningen av mannen, som nu antas vara fängslad i Uzbekistan, anklagad för religiös extremism. Europadomstolen kritiserar Ryssland för att ha hindrat mannen att få sin sak prövad.

Domstolens pressmeddelande:

Kamaliyevy v. Russia (no. 52812/07)

The applicants are Abdugani Kamaliyev, an Uzbekistan national, and his wife, Maymuna Kamaliyeva, a Russian national, both born in 1958. The case concerned in particular Mr Kamaliyev's deportation to Uzbekistan in December 2007 for a breach of residence regulations despite the European Court of Human Right's indication to the Russian Government under Rule 39 (interim measures) of its Rules of Court not to expel him pending its decision. Mr Kamaliyev is apparently currently serving a prison sentence in Uzbekistan for belonging to an extremist religious organisation; his representatives have had no contact with him since his expulsion. His wife died in August 2008. The applicants raised a number of complaints about the expulsion, in particular under Article 8 (right to respect for private and family life) and Article 34 (right of individual petition).

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Storbritannien prickas för utvisning till Bhutan

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Bhutan sökte asyl i Storbritannien. Han hävdade att han fråntagits sitt medborgarskap, vilket drabbat många bhutaneser med nepalesisk etnicitet. Han hävdade också att han riskerade förföljelse på grund av att ha sökt asyl och misskrediterat hemlandet. Storbritannien trodde inte på mannens berättelse. Han fick utvisningsbeslut och Storbritannien sände en förfrågan till Bhutan om att ta emot honom. Bhutan bekräftade att mannen är medborgare. Amnesty International påtalade att förfaringssättet snarast gjort att mannen genom uppmärksamheten utsatts för en ökad risk. Europadomstolen begärde att Storbritannien skulle stoppa verkställigheten. Domstolen konstaterar att Bhutan är ett slutet land och det är svårt att värdera vilken risk mannen löper. Men alla internationella rapporter tyder på att han har fog för sin fruktan. Beslutet blir att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen att verkställa utvisningen.

S.H. v. United Kingdom (no. 19956/06)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Europadomstolen kritiserar utvisningar från Turkiet till Iran

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Europadomstolen har i två fall kritiserat utvisningar från Turkiet till Iran. I det ena fallet hade en familj deporterats till Iran samma dag som Europadomstolen begärt av Turkiet att stoppa verkställigheten. De lyckades muta sig ut och återkomma till Turkiet. Familjemedlemmarna hävdar att de riskerar dödsstraff eller förnedrande behandling som konvertiter och de hade erkänts som flyktingar av UNHCR i Turkiet. Det andra fallet gällde en kvinna som tillsammans med sina barn flytt en våldsam make i Iran. Hon hade gift om sig med en man som konverterat till kristendomen och låtit döpa det barn hon fått med onom. Även hon hade blivit erkänd som flykting av UNHCR i Turkiet. Hon fick trots detta beslut om utvisning. Europadomstolen konstaterar i båda fallen att det skulle strida mot Europakonventionen att verkställa utvisningarna.

M.B. and Others v. Turkey (no. 36009/08)

Ahmadpour v. Turkey (no. 12717/08)

Läs dom nr 36009/08

Läs dom nur 12717/08

<< INNEHÅLL
Brottsanklagade som lämnas ut till Turkmenistan riskerar misshandel

Beslut från Europadomstolen: Ett ryskt par som bott i Turkmenistan flyttade till Ryssland med sina döttrar då kvinnan anklagats för ekonomisk brottslighet. Turkmenistan begärde henne utlämnad. Ryssland begärde garantier att hon inte skulle behandlas illa och hon togs i förvar. Europadomstolen slår nu fast att det skulle strida mot Europakonventionen att verkställa utvisningen, då det är känt att brotssanklagade personer av icke-turkmensk etnicitet utsätts för diskriminerande och våldsam behandling av myndigheterna i Turkmenistan.

/Domstolens pressmeddelande:/

Kolesnik v. Russia (no. 26876/08)

The applicants are, Irina Kolesnik, a Turkmenistan national, and, her husband, Viktor Kolesnik, a Russian national; who live in the Tula Region (Russia). The case concerned Irina Kolesnik's complaint that, if extradited to Turkmenistan, where she stands accused of fraud, she would be at real risk of torture and inhuman or degrading treatment, in breach of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment). Further relying on Article 5 §§ 1 and 4 (right to liberty and security), she also alleged that her detention pending extradition between August 2007 and August 2008 had been unlawful and not subject to judicial review.

(if Ms Kolesnik were to be expelled) Violation of Article 3 (treatment)

(Ms Kolesnik) Violation of Article 5 §§ 1 and 4

Just satisfaction: to Ms Kolesnik EUR 24,000 (non-pecuniary damage) and to both applicants EUR 6,679 , jointly (costs and expenses)

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Bisexuell konvertit från Iran får uppehållstillstånd som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En man som kommit till Sverige genom anknytningsinvandring fick inte tillståndet förlängt. Han hade avslöjat för hustrun att han är bisexuell. Hustrun ansökte då om skilsmässa och återvände till Iran. Mannen hävdar att hustrun berättat för myndigheterna i Iran att han haft sexuella förbindelser med män och att han i Sverige konverterat till kristendomen. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen och avslog. Migrationsdomstolen finner inget skäl att inte tro på uppgiferna och mannen får uppehållstillstånd som flykting, eftersom bisexuella och konvertiter löper risk för förföljelse i Iran. En nämndeman är skiljaktig, hon menar att uppgifterna om hur myndigheterna i Iran skulle ha fått kännedom om mannen inte är trovärdiga. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Uppehållstillstånd för umgänge med barn som är svensk medborgare

Beslut från migrationsdomstol: En pojke som bott med sin pappa i Peru flyttade till mamman i Sverige. Han har dock saknat pappan mycket och de båda har hållit kontakt via telefon, videosamtal och brev. Migrationsdomstolen bedömer bindningen som seriös och pappan får uppehållstillstånd för umgänge trots att han accepterat att sonen flyttade. Det vägs in att pojken är svensk medborgare - därmed kan det inte krävas att umgänget sker i ett annat land. Ett par veckor tidigare nekade samma domstol uppehållstillstånd för umgänge för en far som gått med på att dottern flyttat till sin mor i Sverige. Modern är svårt handikappad vilket har lett till att dottern har blivit socialt isolerad och får stöd av kontaktperson från socialtjänsten. Även i detta fall saknade barnet föräldern och önskade umgänge. Men domstolen bedömer att kontakten mellan far och dotter varit relativt begränsad och att umgänget kan ske i något annat land. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Dublin frångås även för make när hustruns överföring preskriberats

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett par överfördes till Tyskland i enlighet med Dublinförordningen. De kom tillbaka till Sverige och sökte asyl på nytt, var för sig. Kvinnan fick ett nytt beslut om överföring men höll sig undan och sökte på nytt när tiden för överföringen gått ut. Hon ska nu få sin asylansökan prövad i Sverige, tillsammans med parets barn som fötts under tiden. Mannen fick trots detta ett nytt beslut om överföring till Tyskland. Han påpekar i överklagandet att kvinnans asylskäl hänger ihop med hans och att de riskerar att få olika beslut. Migrationsverket menar att makarna själva riskerat splittring av familjen genom sitt agerande. Migrationsöverdomstolen konstaterar att Dublinförordningen ger utrymme för undantag - frågan är om det är lämpligt. Domstolen väger in vad som står om familjens enhet i svensk lag och internationella konventioner, främst Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Bedömningen blir till sist att respekten för mannens familjeliv väger tyngre än den "oordning" som det innebär att inte tillämpa Dublinförordningen. Hans asylärende ska prövas i Sverige.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM8098-09.

Hämta beslutet och läs Migrationsverkets kommentar

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
PKK-medlemskap räcker inte för uteslutning från rätten till skydd

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Turkiet som varit högt uppsatt inom PKK lämnade organisationen bland annat i protest mot dess våldsamma metoder, och tvingades därefter fly landet. Hon var då eftersökt av såväl regimen som PKK. Migrationsverket ansåg att medlemskap i PKK, som klassats av EU som terroristorganisation, är tillräckligt för att uteslutas från flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus. Migrationsdomstolen håller med om att PKK genom terroristattacker begått "brott mot mänskligheten", men påpekar att det krävs att den sökande "ansvarat, anstiftat, främjat eller deltagit" i sådana brott för att uteslutas. Migrationsverket har inte lagt fram bevis för något sådant. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Barnens uppehållstillstånd återkallas då de inte har bott med föräldern

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Två flickor, 14 och 10 år gamla, kom till Sverige på grund av anknytning till sin far, som fått vårdnaden om dem. När modern senare ansökte om uppehållstillstånd för att ansluta sig till barnen, visade det sig att flickorna över huvud taget inte bott med fadern utan med andra släktingar. Fadern hade enligt de anhöriga gått igenom en livskris och flyttat till Norge. Migrationsverket återkallade flickornas uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen upphävde beslutet eftersom det inte står i lagen att avsikten vid anhöriginvandring måste vara att bo tillsammans. Migrationsöverdomstolen anser däremot att detta ligger i sakens natur i ett ärende som rör barn och deras vårdnadshavare, och att avsiktskravet har tillämpats i praxis även om det inte står uttryckligen i lagen. Barnens tillstånd återkallas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer 3765-09 och 3766-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100610:

Domstol godkände inte åldersbestämning för flicka från Irak

Beslut från migrationsdomstol: En 17-årig flicka från Irak ansökte om återförening med sin mor och syskon i Sverige. Migrationsverket ifrågasatte inte hennes G-pass eller medborgarskapsbevis som visade födelsedatum, men bedömde hennes id-kort som falskt. Hennes mor hade vid asylansökan uppgivit samma födelsetid för henne, medan hennes syskon lämnat varierande uppgifter. Ambassaden i Syrien lät en radiolog göra en röntgenundersökning som uppgavs visa att flickan var 19 år. Flickan fick avslag. Migrationsdomstolen påpekar med hänvisning till Socialstyrelsen att det inte finns något säkert enskilt medicinskt sätt att fastställa ålder, att utgångspunkten måste vara en barnmedicinsk helhetsbedömning och att åldersuppgifter inte brukar ändras om inte skillnaden är minst 24 månader. Flickans åldersuppgift godtas och hon får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Uigur får stanna på grund av sin verksamhet i Sverige

Beslut från Migrationsdomstol: En person från Kina hävdade att han arbetat åt polisen men vid ett tillfälle hade varnat en bekant som skulle gripas på grund av misstänkt terrorism. Denna person greps ändå senare, och mannen valde då att fly eftersom han befarade att hans bekant skulle avslöja honom under tortyr. Berättelsen innehöll flera motsägelser och Migrationsverket avslog på grund av bristande trovärdighet. Vid tiden för domstolsförhandlingen hade mannen deltagit i demonstrationer i Sverige och även agerat som informatör bland uigurer i Sverige. Migrationsverket fann i sitt yttrande att mannen nu riskerar förföljelse i Kina på grund av sin verksamhet i Sverige. Domstolen gjorde samma bedömning och mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
17-åring får flyktingstatus på grund av faderns misshandel i Kosovo

Beslut från migrationsdomstol: En fllicka som misshandlats under hela sin uppväxt flydde till en moster i Sverige då hon upptäckte att fadern lovat bort henne för giftermål. Flickans mor lever ett kringflackande liv i hemlandet efter att ha tvingats från hemmet efter svår misshandel. Flickan uppger att fadern som gift om sig och inte längre vill ha henne i hemmet kommer att döda henne om hon återvänder. Migrationsverket ifrågasatte inte flickans berättelse men ansåg att hon borde kunna få skydd i hemlandet. Domstolen bedömer däremot mot bakgrund av landinformation, bland annat UNHCR:s riktlinjer, att myndigheternai Kosovo inte har vilja och förmåga att agera mot våld i hemmet. Flickan riskerar förföljelse på grund av kön och får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Synnerligen ömmande omständigheter efter uppväxt som tempelslav

Beslut från migrationsdomstol: En pojke växte upp som slav i ett tempel i Ghana. Hans mor hade överlämnats dit för att sona ett brott som begåtts av en släkting. Pojken föddes efter att modern våldtagits av en präst. När modern dött av sjukdom fick pojken inte gå i skolan men hölls kvar i templet och tvingades bevittna ritualer för att läras upp till präst. Bland annat offrades spädbarn av politiker som ville försäkra sig om framgång. Pojkens berättelse ifrågasattes inte men eftersom slaveri och offerritualer är förbjudet och bara förekommer i en del av hemlandet ansågs han kunna få skydd av myndigheterna. Domstolen gör samma bedömning men den kränkande behandling han utsatts för tillsammans med hans hälsotillstånd med behov av långvarig terapi och att han är ett barn, utgör synnerligen ömmande omständigheter. Pojken får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Mor och dotter får återförenas med sonen som sänts till Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En pojke från Irak sändes till Sverige där han skulle tas om hand av sin farbror. Familjens hus såldes för att finansiera resan. Pojkens mor och syster flydde till Syrien, där de inte har uppehållstillstånd. De ansökte om återförening med pojken som fått uppehållstilstånd i Sverige, men fick avslag med hänvisning till att modern själv sänt iväg honom och att det normalt är barnet som ska återförenas med föräldern och inte tvärtom. Domstolen däremot påpekar att det aldrig har påståtts att pojkens familj var försvunnen. Han fick uppehållstillstånd därför att det inte gick att inom rimlig tid åstadkomma en återförening i hemlandet. Därför ska inte modern hindras från återförening nu. Att modern valt att skiljas från sonen av omsorg om honom visar inte att det inte finns ett berondeförhållande. Mor och syster får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100531:

Ryssland kritiseras av Europadomstolen för utvisning av uzbek till Tadzjikistan

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Ytterligare en man från Tadzjikistan har fått stöd av Europadomstolen gentemot Ryssland som beslutat att utvisa honom till hemlandet. Mannen är etnisk uzbek och anklagad för att ha deltagit i väpnad opposition i samband med inbördeskriget 1992. Han hade flytt först till Uzbekistan och därefter till Ryssland. Tadzjikistan hade begärt honom utlämnad från Ryssland. Europadomstolen kritiserar också att mannen har hållits fängslad i två år utan ett korrekt beslut om förvarstagande.

Khaydarov v. Russia (application no. 21055/09)

Läs pressmeddelande

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Oenig domstol beviljar skydd åt afghan som startat islamkritisk blogg

Beslut från migrationsdomstol: En man från Herat i Afghanistan bedömdes inte ha något personligt skyddsbehov och fick avslag. Inför domstolen la han fram två nya skäl, dels att han konverterat till kristendomen och gått med i Jehovas Vittnen, dels att han startat en blogg där han kritiserat islam och lagt ut bilder på profeten Mohammed. Domstolen konstaterar att mannens intresse för kristendomen uppstått i nära anslutning till Migrationsverkets beslut och bloggen startats strax efter detta. Han saknar genuina flyktingskäl. Men eftersom det är troligt att bloggen blivit känd i hemlandet riskerar han ändå att råka illa ut. Han bedöms som alternativt skyddsbehövande. En nämndeman röstade emot. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Risk för könsstympning i Sudan trots att föräldrarna stått emot i många år

Beslut från migrationsdomstol: En far kom från Sudan till Sverige med två döttrar, sju och sjutton år gamla. Han hävdar att föräldrarna, som inte vill låta könsstympa sina tre döttrar, inte längre kan stå emot trycket från omgivningen, främst nära släktingar. Migrationsverket ansåg inte hotet trovärdigt, eftersom föräldrarna stått emot så länge. Dessutom hade mannen vistats utomlands en tid, och den yngsta flickan hade vid flykten lämnats i Sudan med sin mor. Mannen förklarade att han låtsas skjuta upp ingreppen för att planera en stor fest. Domstolen anser att berättelsen är trovärdig och stämmer med landinformation. Ca 90 procent av kvinnorna i Sudan är omskurna. Ingreppet kan göras även på vuxna kvinnor. Familjemedlemmarna får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm).

<< INNEHÅLL
Misshandel, tvångsprostitution och social utsatthet medför skyddsbehov

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna flydde från Bangladesh med sina två små söner, efter att de misshandlats svårt av hennes man. Kvinnan hade även tvingats till prostitution och därvid våldtagits. Det som hänt henne hade blivit känt vilket gjorde henne extra utsatt. Alla tre är traumatiserade och behandlas inom psykiatrin i Sverige och bor på ett stödboende. Migrationsverket avslog med hänvisning till möjligheten att söka skydd i hemlandet, trots att kvinnan försök gå till polisen. Domstolen anser att bedömer att kvinnan och barnen utsatts för så grova övergrepp att de bedöms som alternativt skyddsbehövande. Domstolen väger också in deras mående och deras sociala utsatthet i hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Iranier vars akt lämnats till hemlandets polis får stanna efter elva månader i förvar

Beslut från migrationsdomstol: En man hävdar att hans handlingar lämnades över till iransk polis i samband med ett utvisningsförsök. Han blev inte insläppt i hemlandet utan återvände med nästa flyg. Trots att utsikterna var små att en verkställighet skulle lyckas har han därefter hållits häktad nästan elva månader. Migrationsdomstolen anser inte att den konvertering och andra skäl mannen anfört gör att han behöver skydd. Men vistelsetiden, det misslyckade verkställighetsförsöket, förvarstidens längd och risken att iranska myndigheter med med svenska myndigheters hjälp fått kännedom om hans konvertering betraktas sammantaget som så synnerligen ömmande omständigheter att mannen får uppehållstillstånd. Beslutet togs av nämndemännen medan domaren var skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Omgifte med EU-medborgare godkändes inte utan vidare

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Ett gift par med barn sökte uppehållstillstånd. De fick avslag. Medan ärendet överklagades gifte kvinnan om sig med en spansk medborgare bosatt i Sverige. De tidigare makarna hävdade nu att deras äktenskap upplöstes flera år tidigare. Den förre maken ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnen. Migrationsöverdomstolen slår fast att om äktenskapet är seriöst har kvinnan och barnen uppehållsrätt, och fadern har möjlighet att få uppehållstillstånd för umgänge med barnen. Men eftersom det nya äktenskapet inte har prövats återvisas målet till Migrationsverket.

Målnummer UM5556-08

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100520:

Sökande som förföljts av muslimer slipper företrädas av advokat som är muslim

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kristen man som förföljts av muslimer i sitt hemland vågade inte berätta sina asylskäl för det offentliga biträdet som själv är muslim. Biträdet förklarade att hon är neutral och kan företräda personer med olika religion och mannen nekades byta biträde. Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning men Migrationsöverdomstolen slår fast det måste vara möjligt att ta hänsyn till att en sökande inte förmår redogöra för alla omständigheter. Migrationsöverdomstolen påpekar att Migrationsverket som regel frågar om den sökande önskar ett manligt eller kvinnligt offentligt biträde. Att mannen tagit upp problemet utan dröjsmål och sambandet med asylskälen vägs in. Migrationsverket får i uppdrag att utse ett nytt biträde. Målnummer UM1259-10

Domen i sin helhet har publicerats av Migrationsverket tillsammans med en kommentar, samt refererats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta Migrationsöverdomstolens referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Anklagad för religiös aktivism får inte utvisas till Tadzjikistan

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man som hotades av repressalier för medlemskap i ett religiöst parti i Tadzjikistan flydde till Ryssland. Tadzjikistan begärde honom utlämnad. Mannen hölls i förvar i Ryssland i tio månader och nekades asyl. Europadomstolen slår fast att utvisning skulle stå i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, eftersom rapporter från många objektiva källor visar att det i Tadzjikistan förekommer utomrättsliga fängslanden och förhörsmetoder, utan tillgång till advokat eller läkarvård, och att personer som anklagas för att tillhöra extrema religiösa organisationer riskerar förföljelse. Domstolen påpekar att det faktum att Tadzjikistan undertecknat internationella konventioner i sig inte är någon garanti för att utesluta att personen skulle bli illa behandlad.

Pressmeddelandet

Domen i sin helhet

<< INNEHÅLL
Uzbekisk muslim som varit gripen och har reseförbud är flykting

Beslut från migrationsdomstol: En man från Uzbekistan hade frågats ut av polisen flera gånger efter demonstrationerna och massakern i Andijan. Som andra unga utövande muslimer misstänktes han för att vara regimkritiker. Polisen hade planterat flygblad hos honom, han hade varit gripen men släppts och ålagts reseförbud. Migrationsverket ansåg att det inte var trovärdigt att han skulle ha blivit släppt om myndigheterna hade varit intresserade av honom. Uppgifterna om reseförbudet ansågs för vaga. Migrationsdomstolen stödjer sig på rapporter från bl.a. Human Rights Watch och finner berättelsen trovärdig. Med tanke på bristerna i rättssäkerheten i Uzbekistan kan man inte dra slutsatser av att polisen agerat inkonsekvent. Mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL
Svårt bevisa skyddsbehov för barn från Afghanistan

Beslut från Migrationsverket: Migrationsverket har publicerat ett exempelbeslut om ett ensamkommande barn från Afghanistan. Pojken har inga id-dokument och har av Migrationsverket bedömts vara 15 år gammal. Han berättar att han lämnat koranskolan efter att ha blivit misshandlad, att hans far varit kidnappad troligen av talibaner, och att hans far velat att han skulle fly för att inte tvångrekryteras av talibaner. Han kommer från ett område där det enligt Migrationsverket inte råder väpnad konflikt men "svåra motsättningar". Eftersom pojken inte vet vem som kidnappat fadern eller varför han skulle tvångsrekryteras, anser verket att han inte gjort sannolikt att han har skyddsbehov. Men då modern är död och det inte kan visas att det finns andra anhöriga eller någon institution som kan ta hand om honom, får han uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Hämta beslutet

<< INNEHÅLL
Oförmåga att ta hand om sonen gör att psykiskt sjuk kvinna får stanna

Beslut från migrationsdomstol: Ett par från gränstrakterna mellan Indien och Bangladesh hade flera gånger utvisats mellan de båda länderna. Under vistelse på en förläggning i Indien kidnappades kvinnan och utsattes för misshandel och grova övergrepp. Maken uppmanades att lämna henne. Båda har dödshotats, de uppger att kvinnan riskerar stening och den nu tvåårige sonen kommer att betraktas som oäkta. Kvinnan har blivit svårt psykiskt sjuk och har inte träffat sonen sedan han föddes. Mannen tar hand om kvinnan, medan sonen placerats i familjehem. Migrationsverket anser att övergreppen begåtts av enskilda och att familjen måste kunna få skydd i Indien. Migrationsdomstolen håller med om detta, men bedömer att kvinnans sjukdom och bristande omsorgsförmåga samt risken att sonens psykosociala utveckling äventyras är synnerligen ömmande omständigheter. Att det är händelserna i Indien som lett till kvinnans ohälsa vägs in. Familjen får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Uppsikt behövs inte för sambo vars Dublinöverföring inhiberats.

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man skulle överföras till Grekland enligt Dublinförordningen. Mannen har under tiden i Sverige flyttat ihop med en kvinna från ett annat EU-land. Efter avslag togs mannen i förvar, då han uttryckt att han inte tänkte medverka till överföringen. Migrationsdomstolen godkände överföringen till Grekland. Anknytningen till EU-medborgaren skulle enligt EU-praxis ha medfört uppehållsrätt om paret hade varit gifta. Men migrationsdomstolen menade att om paret är sambor så måste sammanboendet ha inletts innan EU-medborgaren flyttade till Sverige. Talan om saken har nu väckts i EU-domstolen och mannens överföring är inhiberad. Migrationsdomstolen beslöt därför att mannen skulle släppas ur förvar och istället stå under uppsikt. Migrationsöverdomstolen anser inte att risken för undanhållande kvarstår då mannen bor med sin flickvän och överföringen är inhiberad. Därför upphävs även beslutet om uppsikt. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100510:

Pojke som hotas efter flykt från koranskola anses trovärdig

Beslut från migrationsdomstol: En afghansk pojke som gått på koranskola sedan han var 13 och skulle utbildas vidare till självmordsbombare ville hoppa av, men fick inte för familjen. Han hävdade att han kan bli dödad av sin far eller av dem som styr koranskolan om han återvänder. Migrationsverket betraktade berättelsen som vag och hoten som "spekulativa antaganden". Migrationsdomstolen höll muntlig förhandling och bedömer att berättelsen är självupplevd och hoten trovärdiga. Han får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domstolen påpekar att det är anmärkningsvärt att Migrationsverket ändrat pojkens ålder "utan något annat underlag än egen lekmannamässig uppskattning". (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100503:

Flicka med ryggmärgsskada, skolios och resistent bakterie får stanna

Beslut från migrationsdomstol: En flicka som flytt från Irak efter att ha skadats allvarligt kom till Sverige tillsammans med sin far, som också varit utsatt för beskjutning. De kunde inte visa vilka som låg bakom händelserna och ansågs inte ha skyddsbehov. Flickan har en ryggmärgsskada som gör henne förlamad i nedre delen av kroppen och därtill skolios som gör att hon måste ha en korsett som förvärrar tillståndet. Operationer är riskabla på grund av en multiresistent bakterie. Migrationsverket ansåg att vård kan ges i hemlandet, men domstolen delar inte den bedömningen. Flickan och därmed också fadern beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100426:

Exempelbeslut visar svårigheterna för somalier att visa sin identitet

Beslut från Migrationsverket: Migrationsverket har publicerat ett exempelbeslut som ska visa hur kravet på pass och klarlagd identitet tillämpas vid ansökan om invandring till Sverige. Ärendet gäller en kvinna från Somalia vars make bor i Sverige. För att hon ska få uppehållstillstånd krävs att hon kan styrka/visa sin identitet. Men pass från Somalia är inte giltiga i Sverige och andra id-handlingar därifrån anses ha lågt bevisvärde. Alla uppgifter i de muntliga utredningarna och makens handlingar stämmer, men detta räcker inte. Kvinnan kan inte åstadkomma någon annan bevisning och därför får hon inte uppehållstillstånd. För inresa i Sverige krävs dessutom ett giltigt pass. Kvinnan har ansökt om främlingspass, men detta avslås för att hon inte har uppehållstillstånd.

Hämta beslutet

<< INNEHÅLL
Nya uppgifter om hot från familjen inget skäl för ny prövning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Turkiet hade vägrat gifta sig med den man som familjen utsett. Den andre man som hon istället gift sig med hade misshandlat henne och de har separerat. Kvinnan riskerade social utstötning och att makens familj skulle få vårdnaden om hennes tre barn. Efter avslag på asylansökan kom det fram under terapi att kvinnan även hade utsatts för övergrepp inom sin egen familj vilket lett till att hon vägrat gifta sig och fortfarande är hotad. Migrationsöverdomstolen slår fast att hotet från den egna familjen är en ny omständighet, men eftersom kvinnan inte nämnt någon faktisk förföljelse från familjen har Migrationsöverdomstolen "svårt att se varför förföljelse på grund av det vägrade giftermålet skulle uppstå först nu". Kvinnan beviljas inte ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM6770-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Asylnytt 10-04-26:

Asylsökande behöver advokat även vid nytt ärende efter preskription

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som ansökte om uppehållstilstånd på nytt efter att hans avslagsbeslut preskriberats fick ingen advokat. Nytt beslut om utvisning fattades efter ett samtal som inte rörde mannens asylskäl. Frågan om advokat överklagades till domstol, men det blev avslag. Migrationsöverdomstolen påpekar att det gått sex år sedan Utlänningsnämndens beslut och att en enskild kan behöva hjälp av offentligt biträde för att lägga fram nya skäl som uppstått. Målet om advokat återvisades till migrationsdomstolen som ska behandla mannens asylärende. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM1457-10.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100419:

Verket ska inte ta nytt beslut för anhörig som rest in i väntan på överklagande

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått nej på ansökan om anhöriginvandring reste in i Sverige och ansökte om tillstånd för besök. Hans tidigare överklagande låg hos migrationsdomstol som då återvisade ärendet till Migrationsverket. Men när detta beslut togs hade Migrationsverket redan gett avslag även på den andra ansökan. Den ursprungliga ansökan omprövades enbart som en fråga om verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen beviljade resning och konstaterar att Migrationsverket inte borde upprättat parallella processer utan överlämnat den andra ansökan till domstolen. Båda besluten upphävs och Migrationsverket får börja om. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Svårt traumatiserad pojke ska inte återsändas till osäker omsorg i hemlandet

Beslut från migrationsdomstol mars 2010: En ensamkommande pojke hävdade att hans styvfar och dennes vänner utsatt honom för sexuella övergrepp i hemlandet Mongoliet. Efter uppgift om att modern dött efter en hjärtinfarkt försökte pojken ta sitt liv. Därefter har han under en tid behövt ständig tillsyn. Enligt intyg från psykolog och terapeut behöver han specialiserad traumabehandling under flera år. Migrationsverket hävdade att pojken kan få skydd i hemlandet och att det inte är bevisat att modern avlidit. Migrationsdomstolen ser inte heller något skyddsbehov, men anser inte att det är klarlagt att han skulle kunna få vård. Risken för hans framtida psykosociala utveckling sammanvägt med de traumatiserande övergrepp han utsatts för är synnerligen ömmande omständigheter och pojken får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Ångest och depression efter mord i hemlandet ger uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol mars 2010: En ensamkommande pojke från Afghanistan hävdade dels att hans familj var hotad av talibanerna, dels att han själv var hotad efter att ha slagit ihjäl en person. En man som ansåg att han hade en skuld att utkräva, hade fört bort pojkens syster. Pojken hade också trakasserats, och det hade slutat med att pojken dödade den fientlige mannens son vid ett bråk. Dessa uppgifter hade kommit fram först efter att pojken fått avslag i Sverige och Migrationsverket ansåg dem inte trovärdiga. Migrationsdomstolen bedömer berättelsen som trovärdig men anser ändå inte att det finns ett specifikt hot mot pojken. Han får istället uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter då han lider av "Maladaptiv stressreaktion med ångest samt depression", han har ingen kontakt med sin familj och det finns inga möjligheter till vård i hemlandet. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Flyktingstatus ska dras in när skälet till flyktingskapet inte längre föreligger

Beslut från EU-domstolen mars 2010: EU-domstolen har i ett förhandsavgöranden rörande fyra ärenden som lämnats in från Tyskland, tagit ställning till återkallande av flyktingstatus då situationen i hemlandet förändrats. De sökande var personer som förföljts av den tidigare regimen i Irak. EU-domstolen bekräftar att flyktingstatus upphör om skälen till beviljandet inte föreligger längre, men slår också fast statens skyldighet att kontrollera om de aktörer i hemlandet som kan ge skydd verkligen gör det, och att personerna inte hyser välgrundad förföljelse på grund av nya omständigheter. Vid den bedömningen ska även tidigare förföljelse eller hot om förföljelse vägas in, om det finns samband med de nya omständigheterna.

Läs domen i sin helhet

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100412:

Förvarstagen inför Dublinöverföring har rätt till offentligt biträde

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Asylsökande som får sina ärenden behandlade enligt Dublinförordningen kan inte beviljas offentligt biträde. Detta har slagits fast av Migrationsöverdomstolen tidigare (se Asylnytt 08-09-22). I ett nytt ärende slår Migrationsöverdomstolen nu fast att om den asylsökande har tagits i förvar mer än tre dygn ska offentligt biträde ändå tillsättas i förvarsärendet, på samma sätt som vid förvarstagande inför verkställighet av utvisningsbeslut.

Migrationsverket har publicerat domen samt en kommentar. Domen har även publicerats i ett längre referat av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM9345-09.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Europadomstolen prövar umgängesrätt för far utanför äktenskap

Beslut från Eurupadomstolen för mänskliga rättigheter: Domstolen kommer att ta upp till prövning ett mål som gäller rätten för en man att träffa sina biologiska barn, och därmed även hans rätt att stanna i Tyskland. Mannen inledde ett förhållande med en gift kvinna. De väntade barn då hon bestämde sig för att återgå till sin make som hon ännu inte skilt sig från. Barnen (tvillingar) kom att födas inom äktenskapet och tas om hand av det gifta paret. Juririskt är dessa barnens föräldrar och tysk domstol har därför inte beviljat den biologiske fadern umgängesrätt. Han skall utvisas till sitt hemland. Europadomstolen har nu beslutat att ta upp ärendet till prövning.

Beslutet i sin helhet

<< INNEHÅLL
Europadomstolen hejdar utvisning av föräldrarna till apatisk pojke

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: I slutet av förra året beviljade Migrationsöverdomstolen uppehållstillstånd för en pojke som befann sig i ett apatiskt tillstånd (se Asylnytt 09-12-07). Hans föräldrar fick dock utvisningsbeslut eftersom pojken hade fyllt 18 och betraktades som vuxen. Beslutet kritiserades av barnläkare på grund av att rehabilitering skulle omöjliggöras utan föräldrarnas medverkan. Saken har förts till Europadomstolen som nu har begärt att Sverige inte ska verkställa utvisningen förrän domstolen tagit ställning. (Källa juridiskt ombud)

<< INNEHÅLL
Migrationsdomstol: Väpnad konflikt med urskillningslöst våld i Somalia

Beslut från migrationsdomstol: En migrationsdomstol har i ytterligare fall bedömt att det råder en väpnad konflikt i hela södra och centrala Somalia, dvs hela Somalia utom Somaliland. Domstolen anser också att konflikten är av sådan karaktär att våldet är urskillningslöst och att civilpersoner riskerar att skadas genom sin blotta närvaro. En kvinna från Somalia som inte anses ha flyktingskäl får därmed uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Inget internflyktsalternativ har framkommit. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Livsförlängande behandling som inte finns i hemlandet är skäl att stanna

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna med två små barn som inte anförde några skyddsbehov utan kom till Sverige för att få behandling mot en svår bröstcancer fick avslag av Migrationsverket med motivering att hennes liv ändå inte skulle kunna räddas. Migrationsdomstolen däremot bedömer att kvinnan inte kan få adekvat behandling i hemlandet och att de ytterligare år som behandlingen i Sverige kan ge innebär att det finns synnerligen ömmande omständigheter för uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik ocn förvaltningsrätten i Göteborg)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100329:

Från Palestina: Migrationsöverdomstolen: Inget verkställighetshinder för Gaza

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsverket har tidigare gjort ett ställningstagande att det går att verkställa utvisningar till Gaza-området, genom att resa till Egypten. Enligt verket öppnas en gränsövergång till Gaza några dagar i månaden. Detta har nu prövats av Migrationsöverdomstolen som accepterar Migrationsverkets resonemang. Domstolen är dock inte enig. Ett av kammarrättsråden anser att alternativet är osäkert, och att det dessutom inte finns lagliga förutsättningar för att verkställa utvisningen till Egypten, ett land som den sökande inte fått sina skyddsskäl prövade emot och som inte nämns i utvisningsbeslutet. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Migrationsverket hade inte rätt att hindra en anhörig att förnya sitt pass

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som sökte asyl i Sverige gifte sig med en kvinna från Finland, och åberopade även uppehållsrätt i Sverige. Han fick dock inte uppehållskort. Migrationsverket bedömde att kvinnan inte ansågs ha arbete i tillräcklig omfattning. Migrationsdomstolen avslog för att förhållandet uppstått i Sverige. När målet nått Migrationsöverdomstolen hade EU-domstolen slagit fast att även giftermål med en EU-medborgare som bor i Sverige ger uppehållsrätt. Migrationsverket yrkade ändå på avslag, för att mannens pass gått ut. Anledningen till detta var dock att Migrationsverket omhändertagit hans pass och vägrat lämna ut det för förnyelse. Migrationsöverdomstolen anser att förfarandet inte är förenligt med EG-rätten. Mannen har uppehållsrätt och utvisningen upphävs. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100322:

Migrationsverket får inte överklaga beslut om ersättning till advokat

Beslut från Migrationsöverdomstolen: När en person sökte asyl på nytt efter att ärendet preskriberats tillsatte Migrationsverket ett nytt offentligt biträde. Den sökande begärde att få tillbaka det ombud som han haft tidigare men fick nej. Beslutet överklagades och domstolen accepterade bytet. När ärendet var klart hos Migrationsverket begärde ombudet ersättning för 40 timmars arbete, men Migrationsverket betalade bara ut ersättning för tiden efter att domstolen tillsatt biträdet - 15 minuter. Även detta överklagades och domstolen gav ombudet rätt till hela ersättningen. Migrationsverket överklagade men Migrationsöverdomstolen slår fast att Migrationsverket inte har rätt att överklaga frågan om ersättning till offentligt biträde. Den enda som kan driva ett sådant mål är JK, Justitiekanslern.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen. Målnummer UM9539-09

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Skatteverket och kammarrätten underkänner afghanska pass

Beslut från kammarrätt: Kammarrätten i Sundsvall har tagit upp flera ärenden som gäller återställande av åldersuppgifter. Det handlar om ungdomar från Afghanistan som i Sverige har bedömts vara äldre än de själva anser sig vara. Efter att de har fått uppehållstillstånd och folkbokförts har de vänt sig till Skatteverket för att få födelsedatum rättat. Men de har nekats med hänvisning till att de id-handlingar de kunnat lägga fram inte är tillförlitliga. De pass som utfärdats av afghanska ambassaden i Oslo godkänns inte, bland annat för att ambassaden inte har krävt personlig inställelse. Inför överklagande har ungdomarna rest till ambassaden men intyg därifrån om att passen är äkta övertygade inte länsrätten. Nu har även kammarrätten i Sundsvall slagit fast att åldersuppgifterna inte ska ändras.

Domarna har publicerats av Migrationsverket i samband med en kommentar till en dom från Migrationsöverdomstolen (kammarrätten i Stockholm), som accepterade att ett pass från norska ambassaden "utvisade" att en person var minderårig. Se nedan!

Hämta kommentaren och domarna från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Samma beviskrav för ömmande omständigheter som för skyddsskäl

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna med flera barn flydde hemlandet för att komma undan en svåger som misshandlat och utnyttjat henne sedan maken omkommit i en olycka. Både kvinnan och barnen hade psykiska men av händelserna, men Migrationsverket bedömde att hon kunde få skydd i hemlandet av myndigheterna och sina egna släktingar. Migrationsdomstolen däremot ansåg att en konkret risk för social utstötning och att familjen försätts i en utlämnad situation "inte kan uteslutas", och beviljade uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen river upp beslutet och påpekar att det är svårt att någonsin "utesluta" sådana risker. Den sökande måste, precis som när skyddsbehov åberopas, "göra sannolikt" att det finns risk för social utstötning eller andra svårigheter. Beträffande barnens hälsotillstånd och anknytning till Sverige kommenterar Migrationsöverdomstolen att det inte räcker med ömmande eller särskilt ömmande omständigheter, utan att det krävs synnerligen ömmande omständigheter. Familjen ska utvisas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen har publicerats i sin helhet och kommenterats av Migrationsverket. Migrationsverket påpekar i sin kommentar att domen innebär att de omständigheter som gäller situationen i hemlandet ska "göras sannolika". Medicinska skäl och anpassning till Sverige ska däremot kunna "visas" av den sökande, vilket är ett ännu starkare krav.

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen, målnummer UM4230-09.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Vistelsetid räknas bara från den senaste ansökan efter preskription

Beslut från migrationsdomstol/Migrationsöverdomstolen: En pojke som kom till Sverige för att besöka sin syster, sökte asyl. Han uppgav att han skulle få problem med sin relgiösa familj, men det fanns inga konkreta hot och han fick avslag. Pojken blev kvar i Sverige. Fyra år senare preskriberades beslutet. Personen, som då var vuxen, ansökte på nytt, men fick avslag. Han menade att han inte hållit sig undan men enligt Migrationsverket och domstolen hade han gjort det. Dessutom fanns det inget hinder för honom att återvända till hemlandet frivilligt. Han fick avslag på nytt. Av domstolens beslut framgår att legal vistelsetid kan vägas in i det nya ärendet, men då räknas bara tiden från den senaste ansökan. Migrationsöverdomstolen tog upp saken enbart för att slå fast att det var rätt att ta personen i förvar. (Källor InfoTorg Juridik, förvaltningsrätten i Stockholm och kammarrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL
Självdeklaration styrker heltidsarbete trots motstridiga arbetsgivarintyg

Beslut från migrationsdomstol: En man sökte uppehållstillstånd på grund av sitt arbete efter att han fått avslag på asylansökan. Han lämnade in en mängd intyg från olika arbetsgivare om reklamutdelning, tidningsutbärning och andra arbeten, motsvarande väl mer än heltid. Migrationsverket avslog ansökan beroende på att intyg från samma arbetsgivare för samma period innehöll olika uppgifter och att det därför inte gick att bedöma arbetsmängden. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen bott legalt i Sverige i fyra år och lämnat självdeklarationer för inkomster på mer än 250.000 och 310.000 kronor för de två senaste åren. Detta tyder på heltidsarbete och mannen får uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< INNEHÅLL

Arkiveringsdatum 100315:

Beslut om tidsbegränsat tillstånd får överklagas

Beslut från Migrationsöverdomstolen december 2009: En kvinna från Somalia bedömdes inte som skyddsbehövande. Migrationsdomstolen beviljade ändå tidsbegränsat uppehållstillstånd. Domstolen vägde in att flera ärenden rörande Somalia inom kort skulle prövas av Migrationsöverdomstolen. Migrationsverket överklagade domen på grund av att kvinnan fått tidsbegränsat tillstånd trots att hon saknade pass. Kvinnan överklagade också domen och begärde permanent uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen slår fast att det är möjligt att överklaga tidsbegränsningen av ett uppehållstillstånd. Men Migrationsöverdomstolens tar inte ställning i detta utan återvisar ärendet till migrationsdomstolen, eftersom denna över huvud taget inte hade rätt att ge tidsbegränsat uppehållstillstånd till en person som saknar pass.

Målnummer UM7626-09

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< INNEHÅLL
Sverige prickas av Europadomstolen för utvisning till Iran

Beslut från Europadomstolen: En man från Iran fick avslag på asylansökan trots att han blivit fängslad och torterad i hemlandet efter demonstrationerna 2001 och hade många skador på kroppen som stämde med vad han berättat. Migrationsverket och domstolen ansåg att läkarintyget från en vårdcentral inte bevisade tortyr, att mannens berättelse på vissa punkter inte var trovärdig och att han inte visat att han varit i ledningen för någon demonstration. Nu slår Europadomstolen fast att det skulle vara ett brott mot Europakonventionen att utvisa mannen. Enilgt domstolen borde Migrationsverket ha sett till att mannens skador undersöktes av expertis om det behövdes. Domstolen anser att fängslanden och tortyr inte bara drabbar ledande oppositionella. I beslutet vägs den aktuella situationen i Iran in, dels den ökade repressionen mot oppositionen, dels att personer kan uppmärksammas och straffas för att de lämnat Iran illegalt.

Domen har kommenterats av Migrationsverket.

Europadomstolens pressmeddelande

Domen i sin helhet

Läs Migrationsverkets kommentar

<< INNEHÅLL
Romer från Serbien får avslag med omedelbar verkställighet

Beslut från Migrationsverket: Migrationsverket har tagit ett "exempelbeslut" för en romsk familj från Serbien. Det grundar sig på en landbedömning från brittiska Home Office. Enligt denna förekommer ingen systematisk diskriminering av etniska romer i Serbien och de som begår brott mot romer straffas enligt serbisk lag. Familjen hade anfört att de trakasseras med glåpord och liknande, de har inte råd att låta dottern gå i skola, det går inte att få arbete etc. Migrationsverket anser att familjemedlemmarna åtnjuter samma rättigheter som andra serbiska medborgare och konstaterar att fattigdom inte är ett skäl för uppehållstillstånd i Sverige.

Hämta beslutet från Migrationsverkets databas Lifos

<< INNEHÅLL
Arkiveringsdatum 100308:

Från Somalia: Asylsökande behöver inte visa ett specifikt hot mot sin person

Beslut från migrationsdomstol: En kvinna från Somalia fick avslag. Hon hade ändrat sin berättelse och ansågs inte trovärdig. Enligt Migrationsverket hade kvinnan inte flyttat till Mogadishu, utan kom från ett område där det inte råder väpnad konflikt. Migrationsdomstolen tillämpar Utlänningslagens nya skrivning om "alternativt skyddsbehövande". Inte heller domstolen anser kvinnan trovärdig, men hänvisar till en dom från EU-domstolen där det framgår att om en konflikt kännetecknas av urskillningslöst våld som kan drabba vem som helst, så ska den sökande inte behöva bevisa att det finns ett specifikt hot riktat mot hans/hennes person. Domstolen bedömer att det råder väpnad konflikt i hela Somalia utom Somaliland och Puntland. Kvinnan får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Ensam kristen kvinna som utsatts för övergrepp utvisas inte till Irak

Beslut från migrationsdomstol: En kristen kvinna flydde från irak med sin lille son. Hennes man och övriga släktingar finns i Syrien. Hon hävdar att hon förföljts på grund av sin religion. Den präst som vigde henne och hennes man har mördats. Hon har också utsatts för övergrepp. Migrationsverket avslog bland annat på grund av motstridigheter i berättelsen. Verket ansåg också att kristna kan få skydd i den kurdiska regionen. Migrationsdomstolen påpekar att kvinnan hörts utan biträde närvarande, utan tolk på sitt eget språk och utan att godkänna protokollet. Hennes berättelse förefaller självupplevd. Domstolen väger in den behandling kvinnan redan utsatts för och att hon saknar manligt nätverk och konstaterar att det finns en hotbild som hänger samman med de svåra motsättningarna i landet. Som ensam kvinna bör kvinnan inte heller hänvisas till internflykt. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Homosexuell ugandier får uppehållstillstånd som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En ung man från Uganda sökte asyl efter att myndigheterna i hemlandet uppmärksammat att han var homosexuell, vilket är förbjudet och kan straffas med upp till livstids fängelse. Han flyttade till en annan stad men polisen där meddelades och grep honom. Han blev friköpt av en vän efter ett dygn och lämnade därefter landet. Migrationsverket avslog främst på trovärdighetsgrunder. Migrationsdomstolen lägger större vikt vid landinformationen om hur homosexuella behandlas i Uganda. Domstolen anser att de tillägg mannen gjort i sin berättelse inte gör den motstridig. Han beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< TILLBAKA
Anpassning och lång legal vistelse gav uppehållstillstånd trots brustet äktenskap

Beslut från migrationsdomstol: En man återvände till hemlandet efter avslag på asylansökan, men återkom till Sverige på grund av sitt äktenskap med en svensk kvinna. När uppehållstillståndet skulle permanentas efter två år hade äktenskapet upplösts och mannen fick avslag. Men efter överklagande till domstol fick han stanna på grund av sin anknytning till Sverige efter knappt fyra års familjeanknytning, omkring sex års legal vistelse, samt de utbildningar och anställning han haft under tiden. Domstolen betonar att det är en sammantagen bedömning av mannens arbetsmarknadsmässiga, språkliga och sociala anpassning. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< TILLBAKA
Pojke som misshandlats av sin far slipper återvända till hemlandet

Beslut från Migrationsdomstol: En kvinna och hennes två barn flydde från familjefadern som misshandlat dem. De hade försökt få hjälp av polisen i hemlandet Kosovo men misslyckats. Enligt Migrationsverket finns stöd för misshandlade kvinnor och skyddade boenden i Kosovo och de fick avslag. Migrationsdomstolen instämmer i att familjen skulle kunna få skydd i hemlandet. Men den elvaårige sonen har lidit av psykisk ohälsa sedan tre års ålder. Rädsla för fadern leder till sömnsvårigheter mm. Psykolog och kurator har intygat att han behöver en lugn situation för att bearbeta sina upplevelser. Domstolen anser att det skulle innebära en påtaglig risk för han psykosociala utveckling att återvända. Familjen får uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100226:

Ytterligare fall strukna från Europadomstolens lista

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En libyer som sökte asyl i Sverige 1999 och fått avslag av både Utlänningsnämnden och migrationsdomstolarna skulle få sitt fall prövat av Europadomstolen. Ärendet har nu strukits eftersom utvisningsbeslutet har preskribrerats och mannen kommer att få en ny prövning i Sverige. En somalier sökte asyl 2007 på grund av att han, tillhörande en majoritetsklan, vägrat delta i konflikten. Hans familj hade blivit dödad. Myndigheterna i Sverige ansåg inte att han riskerade förföljelse. Fallet skulle tas upp i Europadomstolen, men eftersom mannen nu fått uppehållstillstånd i enlighet med ny praxis i Sverige, kommer det inte att prövas mer.

Läs beslutet angående libyern

Läs beslutet angående somaliern

<< TILLBAKA
Oppositionella får inte utlämnas från Ukraina till Kazakstan

Beslut från Europadomstolen: Fyra aktivister från en oppositionsgrupp i Kazakstan flydde till Ukraina efter att de anklagats för en rad brott och licensen dragits in för den radiostation som två av dem drev. De fick flyktingstatus i Ukraina 2006, men begärdes senare utlämnade av Kazakstan. Europadomstolen begärde i november 2008 att utlämningen inte skulle verkställas förrän domstolen behandlat fallet. Nu har domstolen slagit fast att männen inte får överlämnas till Kazakstan, främst på grund av de många rapporterna om tortyr, rutinmässig misshandel och annat våld som används gentemot medlemmar av oppositionen där, för att pressa fram erkännanden. De garantier som lämnats av åklagare i Kazakstan ansågs inte pålitliga. Europadomstolen kritiserade också Ukraina för att männen inte haft tillräcklig möjlighet att överklaga utlämningen.

Läs pressmeddelande från Europadomstolen

Läs domen i sin helhet

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100217:

Asylsökande som nekades muntlighet får ny förhandling

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Irak anförde bl.a. att han var hotad på grund av att han arbetat som polis i samarbete med amerikaner, men kunde inte bevisa detta. Ombudet överklagade utan att tillföra något om det konkreta skyddsbehovet. Mannen begärde själv muntlig förhandling i domstolen då han inte kunnat ha någon detaljrik kommunikation med ombudet som befann sig på långt avstånd. Domstolen ansåg att det åligger ombudet att utreda målet och avslog utan muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att muntlighet inte kunde anses obehövlig och påpekar att Migrationsverket hade ifrågastt mannens trovärdighet. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Överklagande är lämnat i rätt tid om fax skickats sista dagen

Beslut från Migrationsöverdomstolen. Ett ombud skickade in överklagande till migrationsdomstolen per fax sista dagen för överklagan (tre veckor efter delgivet beslut). Handlingen inkom per brev dagen därpå. Faxet hamnade inte i akten därför att denna just då inte kunde hittas. När brevet kom dagen därpå avvisades överklagandet som för sent inkommet. Migrationsöverdomstolen slår fast att faxet nått domstolen inom denlagstadgade tiden och målet ska därför tas upp. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Intyg från hemkommun i Somalia räcker inte för att få ansöka för barn

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Somalia som är vårdnadshavare för tre föräldralösa barn ansökte om uppehållstillstånd för återförening med maken som har uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom barn inte får ansöka på egen hand skaffade hon intyg utfärdat av "de äldre somaliska männen i Horiwaa kommun" om att hon är barnens vårdnadshavare och ansvarig för dem. Någon folkbokföring som kan visa förhållandet finns inte i Somalia. Handlingarna godkändes inte av migrationsdomstolen och nu gör Migrationsöverdomstolen samma bedömning. Målet tas inte upp eftersom barnen inte hade rätt att ansöka utan legal ställföreträdare. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Nej till arbetstillstånd efter avslag på asylansökan kan inte överklagas

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande som har en anställning kan på vissa villkor få uppehållstillstånd om ansökan görs inom två veckor efter slutligt avslag på asylansökan. Ett nej till uppehållstillstånd kan överklagas till domstol, men en fråga om arbetstillstånd kan bara överklagas i samband med beslut om avvisning/utvisning. Eftersom uppehållstillståndet i de här fallen är beroende av att arbetstillstånd beviljas och frågan om utvisning redan är avgjord, så har domstolarna i några fall nekat att pröva ärenden som har gällt tolkning av kraven på inkomst eller anställningens längd. Migrationsöverdomstolen har nu bekräftat att det inte ska gå att överklaga i dessa fall. Migrationsöverdomstolen tar i ett av fallen ändå upp frågan om anställningstidens längd och slår fast att anställningen ska ha pågått sex månader när ansökan görs. Det har alltså ingen betydelse om handläggningen drar ut på tiden. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domarna i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Två fall rörande familjesplittring lösta utan ingripande från Europadomstolen

Beslut från Europadomstolen: Fyra barn skulle utvisas från Sverige trots att deras mor avtjänade ett fängelsestraff för anstiftan till mord på barnens far. Barnen bodde hos en släkting och träffade sin mor regelbundet. De svenska myndigheterna ansåg att de kunde tas om hand i hemlandet Serbien. Barnens gode man vände sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att stoppa utvisningen. Barnen har nu beviljats uppehållstillstånd och fallet kommer därför inte att behandlas av Europadomstolen. I ett annat ärende hade Europadomstolen redan uppmanat Sverige att ställa in utvisningen i väntan på domstolens beslut. Det gällde en kvinna och hennes barn som skulle utvisas till Kazakstan trots att hon var gift med en svensk medborgare och hade ett litet barn med honom (se Asylnytt 09-11-09). Familjens utvisningsbeslut har nu preskriberats och de får en ny prövning i Sverige. Europadomstolen släpper därför ärendet.

Läs beslutet rörande barnen från Serbien

Läs beslutet rörande kvinnan från Kazakstan

<< TILLBAKA
Avslag om uppehållstillstånd ska åtföljas av beslut om utvisning

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag på sin asylansökan hade när saken kom till domstol dels bildat familj och fått barn i Sverige, dels fått en fast anställning. Domstolen höll med Migrationsverket om asylskälen och mannen fick inte uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Däremot upphävdes utvisningsbeslutet eftersom domstolen ansåg att om mannen hade haft ett giltigt pass hade han inte behövt återvända till hemlandet för att få stanna på grund av sitt arbete. Inför Migrationsöverdomstolen förklarade mannen att han kommer att kunna få giltigt pass så snart hemlandets ambassad återupptar utfärdandet av pass efter ett avbrott. Migrationsöverdomstolen slår ändå fast att det inte fanns någon laglig grund för att upphäva utvisningen. Mannen ska utvisas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen. Målnumret är UM4073-09.

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< TILLBAKA
Bulgarien fälls för hemligt utvisningsbeslut och långvarigt förvarstagande

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från Pakistan bodde lagligt i Bulgarien sedan många år. Han var gift och hade barn. Han greps i enlighet med en säkerhetsbestämmelse i bulgarisk lag och togs i förvar för utvisning till Pakistan. Utvisningen gick inte att genomföra och mannen blev kvar i förvar i två och ett halvt år trots flera försök att överklaga utvisningen och förvarstagandet. Det framkom att mannen anklagades för människohandel men några bevis för detta eller förklaring till varför det skulle vara ett säkerhetsärende presenterades aldrig - inte heller Europadomstolen när fick tillgång till handlingarna för sin utredning. Mannen släpptes ur förvar i samband med att Bulgariens regler för förvarstagande ändrades efter en prickning av EU-domstolen (Se Asylnytt 09-12-07). Europadomstolen konstaterar att Bulgarien ändå har brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter på flera punkter.

Läs beslutet

<< TILLBAKA
Viseringspraxis för Ryssland m.fl. länder

Migrationsverket har uppdaterat viseringspraxis för Ryssland samt nio länder i Kaukasien och Centralasien: Armenien (Lifos 22207), Ukraina (Lifos 22206), Turkmenistan (Lifos 22205), Tadzjikistan (Lifos 22204), Ryska Federationen (Lifos 22203), Kirgizistan (Lifos 22202), Kazakstan (Lifos 22201), Georgien (Lifos 22200), Azerbajdzjan, Uzbekistan (Lifos 22198)

För Ryssland och Ukraina gäller att visering normalt bevljas, medan större försiktighet gäller för övriga länder.

Exempel, utdrag ur viseringspraxis för Armenien:

"Nära anhörig som förälder, barn och syskon.

Visering får beviljas för föräldrar och barn om det inte av ärendet kommer fram omständigheter som tyder på att den sökande har för avsikt att stanna kvar här. Syskon som i hemlandet lever under ordnade och väl etablerade förhållanden kan också beviljas visering under samma omständigheter. Syskon som är yngre och obundna kan beviljas visering om besöket framstår som angeläget.

Avlägsna släktingar och vänner samt turistbesök

Visering får beviljas när det inte finns anledning att tvivla på att det är fråga om något annat än ett kort besök. Den sökande ska visa att han är etablerad i hemlandet och förfogar över medel i sådan omfattning att det framstår som rimligt att resa ut för att besöka avlägsna släktingar eller turista. Den sökande måste bedömas vara trovärdig i sin avsikt med resan.

Affärs- och konferensbesök

Visering för affärs- och konferensbesök och liknande angelägenhet beviljas om syftet med besöket bedöms vara seriöst. När det gäller besök hos mindre och inte kända företag måste kontroll av företagets registrering ske. Nyetablerade enmansföretag, oavsett om det rör den sökande eller referenspersonen, bör kontrolleras extra noga och visering kan därefter beviljas om det inte har kommit fram omständigheter som talar emot."

Sök i Lifos genom att markera "Viseringspraxis"

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100208:

Muntlig handläggning obligatorisk även i nytt ärende efter preskription

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått slutligt avslag på asylansökan av Utlänningsnämnden höll sig undan tills beslutet preskriberades efter fyra år. Han ansökte på nytt och deltog vid ett muntlig sammanträffande. Han missade sedan en muntlig handläggning och upplystes om att han skulle kallas på nytt. Men istället fattades beslut om avslag. Beslutet fastslogs av domstol, men rivs nu upp av Migrationsöverdomstolen, på grund av att det fattats utan muntlig handläggning. Migrationsöverdomstolen anser inte att handläggningen i det ursprungliga ärendet har med saken att göra oavsett om skälen som åberopas är desamma. Det första muntliga sammanträffandet innan mannen fått ett ombud är inte heller tillräckligt. Målet återvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Väpnad konflikt i hela södra Somalia anser migrationsdomstol

Beslut från migrationsdomstol: Migrationsöverdomstolen bedömde i oktober att det råder väpnad konflikt i Somalias huvudstad Mogadishu. Nu har en kvinna från en annan ort i Somalia fått uppehållstillstånd efter att länsrätten i Stockholm bedömt att det råder väpnad konflikt i hela Somalia utanför Somaliland och Puntland, och att det inte finns något internflyktsalternativ. Kvinnan anses som alternativt skyddsbehövande enligt den nya lagparagrafen som införts från 1 januari i enlighet med EU:s skyddsgrundsdirektiv. Domstolen hänvisar till EU-domstolens uttalande om att "ett allvarligt och personligt hot" inte behöver betyda att hotet är specifikt riktat mot den enskilde, utan att det kan föreligga ett så urskillningslöst våld att en civilperson löper en verklig risk genom sin blotta närvaro i området. Migrationsverket har publicerat domen med en kommentar. Domen kan komma att överklagas.

Läs kommentaren och hämta domen

<< TILLBAKA
Utvisningsdömd man släpps då det är oklart om utvisningen kan verkställas

Beslut från Regeringsrätten: En man från Afghanistan som var bosatt i Sverige dömdes till fängelse för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han skulle även utvisas efter fängelsestraffet. Han överklagade till Europadomstolen som beslutat att pröva ärendet och uppmanat Sverige att inhibera verkställigheten av utvisningen. Utvisningen inhiberades, men samtidigt beslöts att mannen skulle tas i förvar efter fängelset, i väntan på eventuell framtida utvisning. Mannen togs i förvar i augusti 2009. Sedan dess har beslutet omprövats två gånger. Det är oklart om och i såfall när en verkställighet kan ske till Afghanistan. När beslutet nu prövas en tredje gång anser Regeringsrätten att ett fortsatt frihetsberövande inte står i rimlig proportion till intresset att säkerställa utvisningen eller förhindra fortsatt brottslighet. Mannen skall alltså släppas. Två av regeringsråden var skiljaktiga. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm).

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100201:

Nöjdförklaring gäller trots att den eventuellt undertecknades av minderårig

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande pojke som själv uppgav att han var sexton år undertecknade en nöjdförklaring (det vill säga accepterade avslag utan att överklaga), utan att god man eller ombud var närvarande. Migrationsverket har efter handröntgen bestämt att pojken är 19. Hans ombud hävdar att nöjdförklaringen är ogiltig, och att Socialstyrelsens riktlinjer för åldersbedömning inte har följts. Felmarginalen är plus/minus två-tre år vid handröntgen. Migrationsöverdomstolen anser inte att det finns skäl nog för att nöjdförklaringen ska anses ogiltig. Beslutet har därmed vunnit laga kraft. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Familj med svårt sjukt barn borde ha fått muntlig förhandling

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En familj med ett svårt sjukt barn fick avslag. De nekades muntlig förhandling i domstolen med motiveringen att inget skäl för muntlig förhandling hade framförts och att avgörandet främst handlade om familjemedlemmarnas hälsotillstånd som ska bedömas av medicinska handlingar. Beslutet om muntlighet togs samtidigt med avslag i ärendet. Migrationsöverdomstolen anser att då målet rör ett barn i ett synnerligen allvarligt psykiskt tillstånd av utmattningskaraktär och med extremt låg funktionsnivå, så har familjen ett berättigat intresse att ge sin bild av situationen och utveckla skälen. Dessutom borde familjen ha fått slutföra sin talan innan domstolen tog beslut i asylärendet. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Illegalt utrest från Eritrea har skyddsbehov trots att hon inte är inkallad

Beslut från migrationsdomstol: En minderårig flicka tillhörde den grupp eritreaner som bott i Etiopien men utvisats därifrån. Hon flydde från Eritrea bl.a. från övergrepp av en man hon inte ville gifta sig med. Hon lämnade landet illegalt, vilket gör att hon riskerar förföljelse som värnpliktsvägrare trots att hon ännu inte inkallats. Migrationsverket höll med om att den som rest ut illegalt har skyddsbehov, men ansåg inte berättelsen trovärdig, bl.a. då hennes syster i hemlandet inte kunde hjälpa henne med id-handlingar och inte kommunicerade på samma språk. Domstolen bedömer berättelsen om utresan som sammanhållen och trovärdig och det är tillräckligt. Flickan får uppehållstillstånd som skyddsbehövande. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Homosexuell man från Libyen bedöms som flykting

Beslut från migrationsdomstol: En homosexuell ung som tidigt tvingats klara sig själv i Libyen hade blivit utnyttjad och även utsatts för återkommande övergrepp av polisen där. Migrationsverket fann inte hans berättelse trovärdig men domstolen ansåg att den överensstämde med kända fakta om Libyen. Även om han förföljts av enskilda kan han inte räkna med skydd av myndigheterna i Libyen och det finns risk att han fängslas eller dödas. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Ännu ett beslut om att somaliska barn inte får ansöka om återförening

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen har i flera domar slagit fast att barn utan legal vårdnadshavare inte kan ansöka om uppehållstillstånd från utlandet. Detta kan drabba adopterade barn eller barn som blivit föräldralösa och försöker få komma till en släkting. Det aktuella fallet rör en sextonåring som ville förenas med sin äldre syster i Sverige. Migrationsdomstolen hade beviljat återföreningen, men Migrationsverket överklagade och domen rivs nu upp. Det finns ingen myndighet i Somalia som kan fatta ett beslut om vårdnadskap som godkänns i Sverige och Sverige kan inte utse ombud för barnet. Ärendet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100125:

Domstol skrev fel land i beslutet

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som uppgav att han var från Somalia men inte visste någonting om landet eller det område han skulle ha bott i, bedömdes efter språkanalys komma från Tanzania eller möjligen Kenya. Migrationsdomstolen höll med om bedömningen men ansåg att det räckte att pröva skälen endast mot Tanzania. I beslutet står dock att utvisningen ska verkställas till Kenya. Detta är ett rättegångsfel och målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Europadomstolen fördömer utvisning av konvertit till Iran

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En kvinna från Iran hade tagit sig illegalt till Turkiet. Där blev hon intresserad av kristendom och konverterade från islam. Hon vände sig till UNHCR för att begära flyktingstatus. Kvinnan greps och togs i förvar för utvisning till Iran. Utvisningsbeslutet inhiberades i väntan på Europadomstolens beslut, men upphävdes inte trots att UNHCR erkände kvinnan som flykting. Europadomstolen slår fast att kvinnan skulle riskera omänsklig behandling i Iran och att utvisningen strider mot konventionen om mänskliga rättigheter. Turkiet kritiseras också för att kvinnan inte haft någon möjlighet att överklaga förvarstagandet.

Pressmeddelande med längre sammanfattning på engelska

Domen i sin helhet

<< TILLBAKA
Föräldralös pojke med posttraumatiskt stressyndrom får stanna

Beslut från migrationsdomstol december 2009: En pojke från Mosul i Irak kom ensam till Sverige efter att hans far och en bror hade dödats och modern hade gått bort i sjukdom. Familjemedlemmarna hade tidigare hotats på grund av en farbrors arbete som tolk åt amerikaner, men han kunde inte bevisa att dödsskjutningarna hade samband med hoten. Migrationsverket ansåg dessutom att det inte var visat att han kom från Mosul. Migrationsdomstolen ser ingen anledning att ifrågasätta den saken men anser ändå inte att hotet är bevisat. Men pojken lider av depression och posttraumatiskt stressyndrom med återkommande minnesbilder efter sina upplevelser. Detta tillsammans med att pojken saknar anhöriga i hemlandet och inte kan påräkna omsorg gör att domstolen beviljar uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Uppehållstillstånd ges för iivsfarlig kärlsjukdom

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Kosovo lider av "Morbus Bürger", en ovanlig kärlsjukdom som förstör syretillförseln till lemmarna och kan leda till döden om den inte behandlas. Mannen, som redan tvingats amputera ett par fingrar och båda fötterna, diagnostiserades först efter att han fått avslag av Migrationsverket och migrationsdomstol. Migrationsverkets utredning har inte kunnat visa att mannen skulle kunna få vård i Kosovo, varför även verket nu tillstyrker uppehållstillstånd. Han beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Sambo till EU-medborgare har uppehållsrätt oavsett när förhållandet inleddes

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Mongoliet sökte uppehållstillstånd och hävdade att han förföljts på grund av sin sexuella läggning. Han fick avslag men åberopade inför domstolen också att han inlett ett förhållande med en man som är finsk medborgare, vilket skulle ge honom uppehållsrätt enligt EU:s rörlighetsdirektiv. Domstolen ansåg att detta direktiv inte kan tillämpas då sambo-, partnerförhållande eller äktenskap ingåtts först efter tredjelandsmedborgarens inresa i Sverige. Migrationsöverdomstolen påpekar att EU-domstolen slagit fast att direktivet gäller oavsett om familjen bildats före eller efter inresan. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Risk för långvarig familjesplittring ger uppehållstillstånd

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En man flydde från Egypten till Libanon. Där träffade han en palestinsk kvinna. Paret fick ett barn 2004. Efter att ha blivit hotade kom de till Sverige i maj 2008. Migrationsverket fattade beslut om utvisning till Egypten eller Libanon. Verket kan inte visa att familjen skulle kunna återförenas i Libanon, däremot menar verket att det skulle gå i Egypten. Själva hävdar paret att en kvinna som härstammar från den grupp palestinier som bodde i Israel före 1948 inte kan få uppehållstillstånd i Egypten. Migrationsdomstolen finner att det inte är uteslutet att familjen kommer att splittras, och att verkställighetshindret kan bli så långvarigt att sonen får en anknytning till Sverige. Därför beviljas de permanent uppehållstillstånd. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100118:

Storbritannien får inte utvisa en man som bott i landet sedan tre års ålder

Beslut från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter: Europadomstolen har prickat Storbritannien för utvisningen av en man som dömts för innehav av heroin. Han dömdes år 2003 till sju års fängelse men släpptes efter tre år på grund av gott uppförande. Han skulle då utvisas. Han har bott i Storbritannien sedan tre års ålder och har familj i landet. Detta strider enligt domstolen mot Euopakonventionens paragraf om skydd för privat- och familjeliv.

Läs domen

<< TILLBAKA
Sverige har rätt att stoppa familjeåterförening för anhörig utan pass

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna från Somalia fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av äktenskap. Migrationsdomstolen ansåg däremot att hon hade rätt till uppehållstillstånd. Problemet var att det borde vara ett tidsbegränsat tillstånd. Detta får bara ges till personer som har giltigt pass. Men det finns inga somaliska passhandlingar som godkänns i Sverige. Migrationsverket får i sådana situationer utfärda främlingspass, men den möjligheten har inte domstolar. Domstolen ansåg att svensk lag inte är förenlig med EU:s familjeåterföreningsdirektiv, eftersom återföreningen skulle förhindras. Kvinnan beviljades uppehållstillstånd. Detta rivs nu upp av Migrationsöverdomstolen med hänvisning till att EU-direktivet tillåter avslag för den som inte bifogat kopia på resehanling till sin ansökan. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm) Migrationsverket har med utgångspunkt från detta fall publicerat ett rättsligt ställningstagande som innehåller en genomgång av vilka olika bevisnivåer för identiteten som gäller för olika slags ärenden och i vilka situationer det krävs ett giltigt pass.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Kan ett nytt Dublinbeslut fattas efter preskription?

Prövning i Migrationsöverdomstolen: En man som sökte asyl i Sverige fick beslut om överföring till Grekland, eftersom han rest in illegalt till Grekland innan han kom till Sverige. Överföringsbeslutet genomfördes inte inom den tidsfrist som Dublinförordningen föreskriver, vilket enligt förordningen innebär att Sverige har ansvaret för att pröva asylansökan - om den inte redan har prövats i ett annat EU-land. Migrationsverket ställde istället en ny fråga till Grekland om överföring och ansåg att denna godkänts då Grekland inte svarat inom två månader. Beslutet fastställdes i migrationsdomstol. Migrationsöverdomstolen har nu beslutat om prövningstillstånd och mannen släpps tillsvidare ur förvar.

Tillägg 11-02-28: Migrationsöverdomstolen avgjorde i februari 2011 att mannen ska få sin sak prövad i Sverige, men detta var på grund av att det vid denna tidpunkt rådde stopp för alla överföringar till Grekland. Se Asylnytt 11-02-28.

(Källor Pointlex och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100111:

Ingen prövning i Europadomstolen för man från Burundi

Beslut från Europadomstolen december 2009: En man från Burundi vars utvisning från Sverige stoppades av piloten befinner sig nu I Frankrike. Han anmälde utvisningsbeslutet och det våldsamma utvisningförsöket till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Domstolen har nu beslutat att inte pröva fallet. Mannen anses ha lämnat motstridiga uppgifter och kan inte visa att just han skulle vara hotad på grund av vittnesmål om hur hans släktingar dödades under oroligheterna, eftersom så många var inblandade. Enligt domstolen skulle han kunna bosätta sig där hans far bor. Även mannens hustru bor i Burundi. Beträffande hur utvisningen gick till kan domstolen inte ta upp det, eftersom det inte prövats i Sverige.

Läs domen i sin helhet

Beslutet har senare kommenterats av Migrationsverket.

Hämta kommentaren från Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Kvinna med barn riskerar förföljelse på grund av att de är kristna

Beslut från migrationsdomstol: En kristen kvinna och hennes barn flydde efter att maken och övriga familjemedlemmar utsatts för ett flertal hot. Dottern hade trakasserats efter att inte ha burit slöja, sonen hade varit kidnappad. Syriska ortodoxa kyrkan i Bagdad intygade att maken sökt skydd hos dem. Familjen har nu förlorat kontakten med honom. Migrationsverket ansåg inte att det individuella skyddsbehovet var bevisat, men domstolen anser att berättelsen är trovärdig och har stöd i landinformation. De anses ha ett skyddsbehov som har sin grund i att de är kristna. Detta gäller oberoende av om de har ett manligt nätverk, men med hänsyn till deras situation och vad de redan utsatts för. De beviljas uppehållstillstånd som flyktingar. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Sexuellt exploaterad flicka från Mongoliet får skydd

Beslut från migrationsdomstol: En minderårig flicka från Mongoliet hade utsatts för sexuell exploatering och övergrepp i hemlandet. Migrationsverket ansåg att hon kunde återvända till hemlandet, men migrationsdomstolen bedömer att myndigheterna i Mongoliet inte kan skydda henne från fortsatt sexuell exploatering. Domstolen använder bl.a. UD:s och UNHCR:s information om förekomsten i Mongoliet av människohandel, kidnappning av barn, korruption, problem med vittnesskydd etc. Flickan riskerar förföljelse på grund av sitt kön och får uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Homosexuell erkänns som flykting gentemot både Irak och Iran

Beslut från migrationsdomstol: En man från Irak hade levt öppet som homosexuell och under flera år utsatts för trakasserier, hot och misshandel. Migrationsverket höll med om att mannen inte skulle återsändas till Irak. Eftersom hans föräldrar kommer från Iran har han iransk medborgarskap, och Migrationsverket ansåg att han kunde få skydd där. Men Migrationsdomstolen bedömer att han löper risk för förföljelse även i Iran, eftersom det finns släktingar som känner till hans läggning och risken är stor att han kommer att förhöras vid inresan. Mannen beviljas uppehållstillstånd som flykting. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Oenig domstol ger uppehållstillstånd åt psykiskt sjuk man från Kosovo

Beslut från migrationsdomstol: En man från Kosovo som trakasserats på grund av sin minoritetstillhörighet och andra anklagelser och misshandlats av polis då han sökt hjälp ansågs ändå av MIgrationsverket kunna få skydd av hemlandets myndigheter. Han ansågs även kunna få vård för sin psykiska sjukdom. Han hade pålagrad depression, hallucinationer mm och hade försökt ta sitt liv vid flera tillfällen. Han var sjuk redan i hemlandet men behandlade endast med kraftig medicin. Migrationsdomstolen anser att möjligheterna att behandla posttraumatiskt stressyndrom i Kosovo är extremt begränsade och väger in att händelser i hemlandet som ligger bakom sjukdomen. Det är risk för hans liv och han beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. En ledamot är skiljaktig. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Skåne)

<< TILLBAKA
Kvinna med ovanlig muskelsjukdom får stanna med sin mor

Beslut från migrationsdomstol: Två kvinnor, mor och dotter, sökte asyl men ansågs inte kunna visa att de var personligt hotade. Den yngre kvinnan lider av en mycket ovanlig sjukdom som består i att muskler förbenas. Tillståndet är smärtsamt och förvärras vid skador eller tryck mot huden. Kvinnan är nu helt handikappad. Migrationsverket påpekade att sjukdomen är obotlig, kvinnan kunde alltså lika gärna få vård i Irak. Domstolen anser att hennes sjukdom skulle förvärras snabbt i Irak och att själva verkställigheten förmodligen skulle försämra tillståndet. De ekonomiska konsekvenserna för Sverige är små. Kvinnan får stanna på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Modern får stanna på grund av det särskilda beroendeförhållandet till dottern. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Göteborg)

<< TILLBAKA
Kristen irakier med svår synskada får stanna hos son i Sverige

Beslut från migrationsdomstol: En man i 60-årsåldern från Irak får uppehållstillstånd på grund av anknytning till en son med flyktingstatus i Sverige. Eftersom fadern blev akut sjuk i Syrien då sonen fortsatte till Sverige anses de inte ha bott tillsammans och sonens beroende anses inte särskilt stort. Därmed behövs udda och ömmande omständigheter. Mannen är kristen, han har ingen annan släkt kvar i hemlandet och saknar försörjningsmöjligheter där, eftersom han har gravt nedsatt syn. Han beviljas uppehållstillstånd efter en samlad bedömning. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Arkiveringsdatum 100104:

Offentligt biträde ska förordnas även efter preskription

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Syrien ansökte på nytt om asyl efter att hans utvisningsbeslut från Utlänningsnämnden preskriberats. Hans begäran om offentligt biträde avslogs liksom hans asylansökan. Även domstolen avslog. Migrationsöverdomstolen påpekar att EU:s skyddsgrundsdirektiv föreskriver att den som får avslag på ansökan om flyktingstatus har rätt till offentligt biträde vid överklagande. Eftersom det gått fem år sedan Utlänningsnämndens beslut kunde nya skyddsskäl ha uppstått. Domen rivs upp och målet återvisas till migrationsdomstol. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos

<< TILLBAKA
Uppehållstillstånd får inte ges utan kontroll i Schengenregistret

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En asylsökande kvinna fick först avslag men beviljades uppehållstillstånd genom beslut i migrationsdomstol. Migrationsverket hade inte kontrollerat om kvinnan förekom i spärrlistan inom Schengens informationssystem, och domstolen missade att begära en sådan upplysning. Migrationsöverdomstolen betraktar detta som ett allvarligt handläggningsfel och målet återvisas till domstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Rätt till ny asylprövning när tidigare ansökan inte har gällt flyktingskäl

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man blev avvisad från Sverige efter att ha ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Tre år senare sökte han asyl. Ärendet behandlades som en fråga om verkställighetshinder och mannen nekades ny prövning - omständigheterna var visserligen nya men inte tillräckligt starka. Migrationsöverdomstolen slår fast att ärendet skulle ha prövats som en ny asylansökan. EU:s asyldirektiv kräver att flyktingskäl ska prövas i en fullständig procedur. Målet återvisas till Migrationsverket. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Från Somalia: Avslag för ensamkommande pojkar på grund av bristande trovärdighet

Beslut från Migrationsverket: Migrationsverket har tagit två exempelbeslut för asylsökande från Somalia som fått avslag trots den väpnade konflikten i Mogadishu. Båda besluten rör ensamkommande barn. En femtonåring har språktestats och anses komma från det lugnare Somaliland och inte från södra Somalia som han själv hävdar. En sjuttonåring som berättat att han är från Somaliland men född i blandäktenskap och att hans far dödats på grund av sin minoritetstillhörighet, anses inte heller trovärdig eftersom han inte har kunskaper om minoriteten. Enligt besluten har pojkarnas gode män ansvar för att arrangera hemresa, men om myndigheterna ska verkställa besluten måste det ske till mottagande av anhöriga, dvs inte till barnhem.

Läs Migrationsverkets sammanfattning och hämta besluten

<< TILLBAKA
Varken akademiker, musiker eller läkare utgör en "samhällsgrupp" i Irak

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsverket hade överklagat tre domar där irakier bedömts tillhöra "en viss samhällsgrupp" som riskerar förföljelse. Migrationsverket hade bedömt att de inte behövde skydd, men migrationsdomstol hade beviljat uppehållstillstånd på grund av personernas utsatta situation som akademiker, musiker respektive läkare, tillsammans med de händelser de berättat om. Migrationsöverdomstolen betonar att "en viss samhällsgrupp" normalt delar egenskaper som är medfödda eller oföränderliga, och att de ses som en grupp av omgivningen. Varken akademiker, musiker eller läkare anses utgöra en samhällsgrupp i Irak och de individuella skälen i respektive fall är inte tillräckliga. Domarna rivs upp och personerna utvisas. (Källa InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

De tre vägledande besluten finns sedan 4 januari även att ladda ner från Migrationsverket. Utdrag ur Migrationsverkets kommentar:

"MiÖD ansåg att yrkesgrupper som musiker, läkare och akademiker knappast har någon gemensam väsentlig egenskap eller gemensam bakgrund som inte kan ändras. Yrkesgruppen är inte en egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den. Vidare uttalade MiÖD att någon åberopad landinformation om att yrkesgrupperna uppfattas som en samhällsgrupp av sina omgivningar i Irak inte finns. De kunde därför inte anses vara flyktingar.

MiÖD konstaterade också att det i målen var ostridigt att det finns en förhöjd risk i Irak för utövare i alla tre yrkena men att ingen av dem vid en individuell bedömning har gjort sannolikt att de är i behov av skydd i Sverige som skyddsbehövande i övrigt."

Ett längre referat av domen har även publicerats av Migrationsöverdomstolen.

Målnummer UM240-09 m.fl.

Läs kommentaren och hämta besluten

Hämta referat från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret (använd avancerad sökning)

<< TILLBAKA
Ensamkommande barn ska inte skickas till Wardak

Beslut från migrationsdomstol november 2009: En femtonårig pojke från Afghanistan blev inte trodd eftersom han kommit med motstridiga uppgifter om de konflikter hans föräldrar drabbats av, tidpunkter för familjemedlemmars död, familjens flykt och återkomst från Iran mm. Han ansågs dock komma från provinsen Wardak och enligt domstolens landinformation har 400 byar i det området evakuerats och endast ett fåtal invånare har återvänt. Barnsoldater rekryteras i området. Över huvud taget är förhållandena för övergivna barn, även på barnhem, sådana att ett återsändande skulle äventyra pojkens psykosociala utveckling. Därför får han uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. (Källor InfoTorg Juridik och länsrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Muntlighet för make till EU-medborgare även vid skenäktenskap

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man fick beslut om utvisning trots att han är gift med en dansk medborgare bosatt i Sverige. På grund av skiljaktiga uppgifter från parterna ansåg Migrationsverket att det var ett skenäktenskap. Migrationsdomstolen delade bedömningen och avslog överklagandet utan muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen konstaterar att familjemedlemmar till EU-medborgare utan undantag har rätt till muntlig förhandling inför utvisning. Målet återvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

<< TILLBAKA
Österrike: Europadomstolen fäller Österrike för misshandel i förvar

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: En man från det forna Jugoslavien som tagits i förvar i Österrike sattes i isolering i samband med en hungerstrejk. Mannen misshandlades, bland annat med en kulspetspenna mot tinningen, släpades utför en trappa vilket orsakade ryggskador, samt nekades läkarvård. Mannen släpptes senare ur förvar och fick uppehållstillstånd. Behandlingen strider mot Europakonventionens förbud mot omänsklig och förnedrande behandling.

Utförligt pressmeddelande

Domen i sin helhet

<< TILLBAKA