fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Ärenden om arbetstillstånd mm

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Migrationsöverdomstolen: Facket kan tillfrågas medan en anställning annonseras till sidans topp

En person som sökte arbetstillstånd lämnade in sin ansökan med ett arbetserbjudande två dagar efter att tjänsten hade annonserats i Platsbanken tio dagar. En sådan annonsering inom EU är ett villkor för att bevilja arbetstillstånd. Ett annat villkor är att en fackförening ska tillfrågas om anställningsvillkoren är avtalsenliga. I det här fallet hade facket tillfrågats under pågående annonsering av tjänsten, med en blankett där den sökandes namn nämndes. Migrationsverket avslog med motivering att arbetsgivaren redan då facket tillfrågades hade bestämt vem som skulle få anställningen. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som inte håller med. Visserligen finns en tidigare vägledande dom som säger att annonseringen anses avbruten om ansökan till Migrationsverket med anställningserbjudandet ges in innan det gått tio dagar. Men det finns enligt Migrationsöverdomstolen inget som hindrar att arbetsgivaren begär ett förhandsbesked från facket, så länge individen inte får arbetserbjudandet förrän annonsen legat ute i tio dagar. Saken återförvisas till Migrationsverket.

Hämta mål UM 19571-19, MIG 2020-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01-23:

Migrationsverket om beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd till sidans topp

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 2 a § andra stycket utlänningslagen får den sammanlagda tillståndstiden för ett arbetstillstånd som beviljas med stöd av 6 kap. 2 § utlänningslagen vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får däremot den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år. En person som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete får beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen.

När en person har haft fyra års arbetstillstånd är utgångspunkten att det inte är möjligt att bevilja ytterligare tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att det finns särskilda skäl. I de fall en sådan person inte kan få permanent uppehållstillstånd uppstår ibland frågan om - och i så fall när - det är möjligt att påbörja en ny period för beräkning av sammanlagd tillståndstid. I förarbeten och praxis ges ingen uttrycklig vägledning i frågan. Uttalanden i förarbetena talar dock för att lagstiftaren har avsett att reglerna i 5 kap. 5 § och 6 kap. 2 - 2 a §§ utlänningslagen ska betraktas som ett sammanhängande regelsystem.

Mot denna bakgrund bör prövningen om det är möjligt att påbörja en ny sammanlagd tillståndsperiod utgå ifrån den sjuårsperiod som omnämns i 5 kap. 5 § utlänningslagen. En person som haft uppehållstillstånd för arbete i fyra år bör kunna inleda en ny sammanlagd tillståndsperiod när han eller hon inte längre har fyra hela års arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen under de sju år som föregår Migrationsverkets beslut.

(...)

Hämta ställningstagandet, dokumentnr 43935 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Asylnytt 19-06-10:

Migrationsdomstol: Arbetstillstånd efter utvisning ska inte bedömas som förlängning till sidans topp

En man som haft arbetstillstånd i Sverige ansökte om nytt tillstånd hos en annan arbetsgivare. Migrationsverket avslog ansökan på grund av att den tidigare arbetsgivaren inte hade tecknat de försäkringar som krävs under hela anställningstiden. Avslaget förenades med beslut om utvisning. Efter att detta beslut vunnit laga kraft lämnade mannen Sverige och ansökte ett par månader senare om arbetstillstånd från utlandet. Migrationsverket bedömde även denna ansökan som en förlängningsansökan med argumentet att det skulle vara orimligt om en sökande kunde kringgå bestämmelserna genom att lämna Sverige en kort tid. Ansökan avslogs med samma motivering som tidigare. Migrationsdomstolen däremot bedömer ansökan som en ny ansökan utan att väga in förhållandena under tidigare anställning. Målet återförvisas till Migrationsverket. Beslutet är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-06-10:

Migrationsverket om hur intjänandetiden för permanent arbetstillstånd beräknas till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd. Det handlar om personer som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete och efter fyra års tillstånd vill ansöka om permanent tillstånd. Situationen kan i enstaka fall uppstå även när en asylsökande byter spår efter avslag i asylärendet och tidigare har haft arbetstillstånd. Huvudregeln är att permanent uppehållstillstånd kan beviljas då personen haft arbetstillstånd under fyra av sju år. Om personen vid den tidpunkten inte uppfyller kraven för permanent tillstånd krävs särskilda skäl för att få nytt tidsbegränsat tillstånd. De sammanlagda tillfälliga tillstånden får inte vara mer än sex år. Beräkningen sker normalt vid beslutstillfället, men i vissa fall kan sjuårsperioden räknas från ansökningsdatum, till exempel vid en onormalt utdragen handläggningstid. Det rättsliga ställningstagandet slår fast att samma principer ska gälla även om personen varit utrest från Sverige under sjuårsperioden. Om det har gått så lång tid att personen inte längre har fyra års arbetstillstånd de senaste sju åren räknat från beslutsdatum så kan tidsbegränsat arbetstillstånd beviljas på nytt.

Hämta ställningstagandet SR 16/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Asylnytt 18-10-18:

Migrationsöverdomstolen: Utvisning kan skjutas upp när ansökan får göras i Sverige till sidans topp

En man som fått utvisningsbeslut av Migrationsverket valde att nöjdförklara sig och istället ansöka om arbetstillstånd genom "spårbyte". Utvisningen ställdes in under prövningen, men sedan beslutade Migrationsverket om avslag och upphävde samtidigt inhibitionen. Mannen överklagade och begärde att utvisningen skulle skjutas upp. Domstolen avslog den begäran med motivering att det inte finns något lagligt utrymme för domstolen att besluta om inhibition. Mannen överklagade och nu slår Migrationsöverdomstolen fast att migrationsdomstolen med stöd av förvaltningslagen borde ha prövat om domstolen interimistiskt skulle förordna att utvisningsbeslutet inte fick verkställas innan överklagandet prövats. Detta eftersom en ansökan om arbetstillstånd efter spårbyte får göras och bifallas efter inresa enligt Utlänningslagen. Beslutet upphävs och målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Migrationsverket om ny praxis: Individuella skäl krävs för att få tillstånd på en ny grund till sidans topp

I Asylnytt 16-10-15 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en person som haft uppehållstillstånd för studier men inte uppnått resultat nog för fortsatt tillstånd, ska inte kunna byta spår till arbetstillstånd. Att ha haft ett tidigare uppehållstillstånd räcker alltså inte som synnerliga skäl för att få tillstånd på annan grund utan att lämna Sverige. Asylnytt refererade målet som att det avgörande var att kriterierna för att få fortsatt studietillstånd inte var uppfyllda. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar till denna dom och gör en vidare tolkning. Enligt Migrationsverket innebär domen att det "måste finnas omständigheter utöver det tidigare tillståndet som skapar en situation som inte uppkommer i normalfallet och förstärker behovet av en prövning inifrån". Som exempel nämns upprepade tidigare tillstånd i kombination med personliga omständigheter . Denna nya praxis kan påverka möjliggheten att byta spår i olika riktning mellan studier, arbete och familjeanknytning.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-05-02:

Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare till sidans topp

Nu gör Migrationsverket det möjligt för snabbare beslut i arbetstillståndsärenden och därmed för företag att få snabbare besked i sin rekrytering av utländsk arbetskraft.

- Vi tror att det här kommer att underlätta betydligt för de bolag som är i behov av att nyrekrytera eller förlänga sina medarbetares tillstånd, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.

Nu gör Migrationsverket det möjligt för fler arbetsgivare att bli certifierade och få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Den certifierade arbetsgivaren skickar in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas.

Tidigare var kravet för att bli certifierad att arbetsgivaren hade minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år. Idag finns inte längre något sådant krav utan arbetsgivaren ska motivera sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft.

- Förändringen innebär en möjlighet för mindre företag och start-ups att certifiera sig. Behoven av arbetskraft är desamma, oavsett storleken på bolaget, och med certifieringen kan hela rekryteringsprocessen gå snabbare, säger Cecilia Borin.

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

- Vi har lyssnat och förstår att behovet att återinföra möjligheten för arbetsgivare att bli certifierade finns men i en annan form än tidigare. Den förbättrade versionen är ett resultat av de önskemål som kommit till oss på Migrationsverket, säger Cecilia Borin.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Justitiedepartementet 17-03-07:

Utredning: Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Utredningens bedömning är att samspelet mellan Migrationsverket och utlandsmyndigheterna uppvisar funktionsbrister och därför behöver förbättras. Ansvarsfördelningen är i vissa delar oklar och behöver förtydligas.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Rättsligt ställningstagande om bedömning av permanent tillstånd för arbete till sidans topp

Personer som har arbetat i Sverige eller studerat på forskarnivå kan få permanent uppehållstillstånd när de haft uppehållstillstånd i fyra av de senaste sju åren. Det framgår inte av utlänningslagen om tiden ska räknas från ansökan eller beslutsdagen. Det normala i andra sammanhang är beslutsdagen. Men detta kan leda till att sjuårsfristen passeras på grund av Migrationsverkets handläggningstid. Om tiden räknas från ansökan kan det leda till att en person som ansöker innan tillståndstiden går ut kan hamna under fyraårsstrecket, när personen haft tillstånd i fyra år. Det rättsliga ställningstagandet innebär att tiden ska räknas från ansökningen om väntetiden annars skulle leda till avslag. Men om en beräkning från ansökningstiden skulle innebära negativa konsekvenser för den sökande ska beräkningen ske från prövningstillfället.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

Ställningstagande om när ansökan om förlängning av arbetstillstånd kan göras till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när en ansökan om förlängning kan göras för den som haft tidsbegränsat arbetstillstånd. Det väsentliga är att det inte leder till avslag att ansökan lämnas in efter att det gamla tillståndet löpt ut. Detta gäller även vid spårbyte som studier-arbete eller anknytning-arbete. Däremot kan en sen ansökan vägas in i sakbedömningen om grunderna för ett nytt tillstånd är svaga. För att ansökan ska räknas som en förlängning bör personen ha uppfyllt någon tillståndsgrund under tiden. Vidare kan en person som befinner sig i landet utan tillstånd bötfällas. För att undgå den risken bör ansökan om förlängning ändå göras innan tillståndet gått ut. Om personen har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut i botten så kommer en ny ansökan efter att tillståndet löpt ut att prövas som en fråga om verkställighetshinder. En annan situation än förlängning uppstår om en anställning upphör inom tillståndstiden. Då kan uppehållstillståndet återkallas om personen inte får nytt jobb inom tre månader. Däremot ska ansökan på grund av ett nytt jobb inte avslås bara för att den kommit in senare än så.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Migrationsverket 16-10-03:

Hur bedöms en ansökan om förlängt tillstånd då tillståndet redan löpt ut? till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gälla - SR 53/2016. Här följer utdrag ur sammanfattningen:

Det saknas föreskrifter om när en ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd ska lämnas in. (...) Det har inte någon avgörande betydelse att ansökan lämnas in först efter att det tidigare tillståndet löpt ut. Den sökande bör dock, under tiden utan tillstånd, som regel ha uppfyllt någon grund för fortsatt tillstånd.

När skäl finns kan den sökande normalt beviljas förlängt uppehållstillstånd efter inresan, trots att han eller hon ansökt först efter det att det tidigare uppehållstillståndet upphört att gälla. Det gäller oavsett om ansökan avser samma eller annan grund. Olaglig vistelse eller arbete utan föreskrivet tillstånd kan endast beaktas när lagstiftnngen ger utrymme för en sådan bedömning, t.ex. genom att det krävs "vägande" eller "synnerliga" skäl.

Att utlänningen vistats eller arbetat här i strid mot UtlL kan även få en viss betydelse när ansökan om förlängt uppehålls- och/eller arbetstillstånd prövas i sak. Det gäller framför allt i de fall sökandens skäl för fortsatt uppehållstillstånd är av mindre styrka.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.