ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender Redaktörens texter

Asylnytt - Arkiv

Tvångsmedel, hot och deportationer

Förvarstagande och uppsikt

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 171208:

Asylnytt 17-12-08:

Migr-överdomstolen: Förvar tillåtet i sex veckor efter att inhibition hävts i Dublinärende till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har nu fattat beslut i ett ärende om förvarstagande i Dublinärende efter att EU-domstolen har lämnat förhandsavgörande. Saken gällde hur maximitiden för förvarstagande ska räknas när en person har överklagat en överföring men inte själv begärt inhibition. I enlighet med EU-domstolens förhandsavgörande fastställer Migrationsöverdomstolen att när en överföring har inhiberats (ställts in medan saken prövas i domstol), så kan sökanden hållas i förvar ytterligare sex veckor efter att inhibtionsbeslutet hävts. Det har ingen betydelse om personen själv har begärt inhibition. Se även referat av förhandsavgörandet i föregående utgåva av Asylnytt.

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-12-08:

Europadomstolen släpper ärende där den sökande uppgett fel nationalitet till sidans topp

En man som uppgav att han var från Marocko sökte asyl i Sverige. Efter att ha begått flera grova brott dömdes han till fängelse och utvisning. Utvisningen kunde inte verkställas eftersom Marocko inte gick med på att ta emot mannen men han hölls trots detta i förvar i flera år, avbrutet enbart av kortare perioder på psykiatrisk klinik. Efter sex år konstaterade Migrationsöverdomstolen att fortsatt förvarstagande var oproportionerligt men vid den tidpunkten hade mannen tagits ur förvar och placerats i fängelse efter att ha uppträtt våldsamt i förvaret. Efter fänglsestraffet togs mannen i förvar på nytt. Fortsatta försök att utvisa mannen misslyckades, men förvarstagandet godkändes av domstolarna. Efter ytterligare sammanlagt åtta år uppgav mannen att han kommer från Algeriet. Utvisningen dit genomfördes strax därefter. Europadomstolen bedömer anmälan som missbruk av rätten att klaga och lägger ner fallet.

Application no. 9602/15 Kader BENCHEREF against Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Asylnytt 17-11-24

Europadomstolen prövar mål om hungerstrejkande som avled i förvar i Australien till sidans topp

Målet gäller en man från Gambia som år 2005 togs i förvar för utvisning. Mannen läkarundersöktes och bedömdes som atletisk och i bra form. Han inledde en hungerstrejk efter en omflyttning i förvaret. Han informerades då om riskerna och läkarundersöktes varje dag. Efter sex dagar skedde läkarundersökningen på sjukhus eftersom han gjorde våldsamt motstånd. Han hade gått ner åtta kilo sedan strejkens början men läkarna såg inga tecken på undernäring eller uttorkning, mer än torra läppar. Han placerades i isolering på grund av det våldsamma uppträdandet. Två timmar senare hittades han avliden. Blodprovet som tagits samma dag visade sickelsellanemi vilket i kombination med uttorkning kan leda till hjärtstopp. Sickesellanemi är utbredd i Gambia. En utredning kom fram till att inget fel begåtts. Mannens bror anmälde saken till Europadomstolen. Brodern hävdar dels att dödsfallet berodde på att mannens vikt felräknats, han måste ha börjat hungerstrejka tidigare eftersom han sammanlagt gått ner 17 kilo i vikt och borde därför ha lagts in. Dessutom borde förekomsten av sickelcellanemi hos gambianer ha varit känd och detta borde ha kontrollerats. Europadomstolen håller dock inte med om detta utan anser att australiska myndigheter gjorde vad som kan begäras av dem.

Case of Ceesay v. Austria (Application no. 72126/14) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-24:

Kraftig kritik från JO mot att polisen tog i förvar och verkställde utan att vara behörig till sidans topp

En man hade sökt asyl i Sverige men fick beslut om överföring till Tyskland enligt Dublinförordningen. En polis ska ha uppmanat en teamledare på Migrationsverket att överlämna verkställigheten till polisen, men orsaken har inte dokumenterats. Migrationsverket bedömde att mannen skulle få tid att överklaga. Han fick tillåtelse att bo hos en bekant och ett datum för att själv ta sig till utreseboendet. Ärendet överlämnades inte till polis. Trots detta greps mannen på väg ut från Migrationsverket. Samma dag fattade polisen utan att ha behörighet till det beslut att förvarsta mannen. Beslutet fattades enligt fel paragraf och rättades dagen efter för hand. En begäran om häktesplacering godkändes av Migrationsverket utan att kontrolleras. Dagen efter förvarstagandet verkställdes överföringen utan att mannen hunnit överklaga. Enligt JO ger det som kommit fram intrycket att "man bestämt att ta M.M.A.A. i förvar och verkställa överföringen med tvång oavsett vilka de faktiska förhållandena var." JO kritiserar båda myndigheterna på en rad punkter och riktar allvarlig kritik även mot den enskilde polismannen.

Läs beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

Vestmanlands Läns Tidning 17-11-23: Polis tog olagligt beslut om att sätta asylsökande i förvar - kritiseras hårt av JO (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Asylnytt 17-11-10

Förvarstagen kan häktesplaceras på grund av händelser före gripandet till sidans topp

Migrationsöverdomstolen 17-10-27:

"Vid beslut om avskiljande och placering av en förvarstagen utlänning i kriminalvårdsanstalt eller liknande på grund av säkerhetsskäl är det möjligt att beakta både utlänningens beteende i förvarslokalen och omständigheter som hänför sig till dennes beteende före vistelsen i förvarslokalen. En avvägning måste då göras mellan allvaret i tidigare händelser och den tid som har förflutit sedan de inträffade."

Målnummer UM3978-17, MIG: 2017:19

Hämta referat från domstolarnas hemsida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-11-10

EU-domstolen: Förvarstagande kan förlängas efter inhibition men inte flera månader till sidans topp

Migrationsöverdomstolen i Sverige har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om hur länge personer som ska överföras enligt Dublinförordningen får tas i förvar. Bakgrunden är att det i förordningen står att om en person hålls i förvar måste överföringen verkställas senast sex veckor från det ansvariga landets accept att ta över ärendet eller från den tidpunkt då en överföring som hejdats under överklagande åter får verkställas. Sverige frågade om sexveckorsfristen ska räknas från förvarstagandet när personer tas i förvar senare än accepten eller om Sveriges vanliga förvarsregler kan tillämpas. EU-domstolens svar är att sexveckorsfristen bara gäller personer som redan är förvarstagna. I övrigt finns ingen tidsgräns men förvarstagande inför överföring ska pågå så kort tid som möjligt och det kan inte vara mycket mer än sex veckor. Två månader som är Sveriges normalregel behöver inte vara orimligt, men tre eller tolv månader kan inte behövas enligt domstolen. Tidigare förvarstagande ska inte räknas av när en inhibition löper ut. Det har ingen betydelse om den asylsökande själv har begärt inhibitionen.

Mål nr C-60/16, Mohammad Khir Amayry mot Migrationsverket (Extern länk)

Referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

CCPR 17-08-15:

Follow-up State party's report to the Human Rights Committee till sidans topp

/Utdrag ur Sveriges svar till FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter:/

29.The return (i.e. enforcement of an expulsion order) is always handled in accordance with the authorities' internal guidelines, which means that it must be carried out in compliance with the rule of law and with respect for human dignity.

30.The Swedish Migration Agency is constantly working to ensure high legal quality in its decision-making This covers not only training of new employees but also, for example, methods of individualised risk assessment entailing consideration of the principle of non-refoulement in decision-making in asylum cases.

Detention of migrants and asylum seekers

31.Detention is generally not applied for those who are to return to their home countries. The majority of foreigners detained are persons who are about to be expelled. The grounds for detention are clearly specified in the Swedish Aliens Act, under which detention is to be applied in a manner that does not limit the freedom of foreigners any more than is necessary in each individual case. Wherever possible, supervision is to be used instead of detention. Supervision entails an obligation to report to the Swedish Police Authority or the Swedish Migration Agency at regular intervals. The grounds on which a supervision order may be based are largely the same as for a detention order.

32.Chapter 10, Section 9 of the Aliens Act, specifies the intervals at which a detention or supervision order is to be re-examined. It also stipulates that a detention or supervision order must be set aside immediately if there are no longer any grounds for the order.

(...)

Hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

AIDA 17-09-28:

France: Highest courts clarify Dublin detention till sidans topp

The legality of the use of administrative detention for the purpose of carrying out transfers under Article 28 of the Dublin III Regulation has recently been clarified by the country's two highest courts.

Court of Cassation, Decision of 27 September 2017: In a case concerning an asylum seeker facing a Dublin transfer to Italy and detained in the centre of Mesnil-Amelot, the Court of Cassation found that the absence of a provision defining the "risk of absconding" based on objective criteria in French legislation precluded the applicability of detention, thereby reflecting the Al Chodor ruling delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) earlier this year. On that ground, the Court quashed an order of the Court of Appeal of Paris prolonging the individual's detention.

While the risk of absconding has not been defined in law, a Ministry of Interior instruction of 19 July 2016 to French Prefectures refers to the notion of "risk of absconding" in the context of Dublin transfer procedures and allows for the possibility to place persons concerned in administrative detention. The instruction sets out two criteria as indicative of such a risk: (a) the individual has left the place where he or she is required to reside; (b) the individual has not appeared following several summons (convocations) to an interview or has not respected reporting obligations in the context of house arrest (assignation ā résidence).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Asylnytt 17-10-01:

Förvarstagande i Dublinärende börjar löpa på nytt efter inhibition enligt EU-domstolen till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande rörande hur länge förvarstagande får pågå i Dublinärenden. EU-domstolen har nu kommit med sin dom. Målet gäller vad som händer då en överföring har inhiberats i samband med ett överklagande och proceduren sedan återupptas. EU-domstolen påpekar att det avgörande är att myndigheterna ska ha sex veckor på sig att verkställa en överföring. Det kan vara tillåtet att ett förvarstagande pågår två månader, om det inte pågår längre än vad som behövs för överföring och inte mer än sex veckor efter att en eventuell inhibition upphävts. Förvarstagandet kan däremot inte få pågå tre eller tolv månader; förlängningar som är möjliga enligt svensk lag. Den tid som personen varit i förvar före en inhibition behöver enligt EU-domstolen inte räknas ifrån, utan myndigheten ska ha sex veckor på sig att genomföra överföringen efter att inhibitionen hävts. Detta ska tillämpas även om den förvarstagna personen själv inte hade begärt inhibition.¨

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Migrationsverket 17-04-30:

Polisen beslutar om förvar i utvisningsärenden på grund av brott till sidans topp

Med anledning av uppgifter i Expressen under söndagen vill Migrationsverket förtydliga oklarheter i arbetet mellan myndigheter när det kommer till personer i förvar kopplade till brott.

Migrationsverket har aldrig släppt någon ur förvar som är dömd till utvisning på grund av brott, som det framgår i en artikel i Expressen under söndagen 30 april. Det är polisen självt som äger den frågan.

Expressen lyfte under söndagen bland annat frågan om platserna på förvaren var tillräckliga när det kommer till personer kopplade till polisärenden.

I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att om en person dömts till fängelse och utvisning är det polisen som efter avtjänat straff ska avgöra förvarsfrågan.

Antalet förvarsplatser är en politisk fråga. Migrationsverket har så många platser som beslutats av riksdag och regering. Idag finns det 53 lediga platser på Migrationsverkets förvar.

- Hamnar vi i den situationen att polisen hittar en person som dömts till utvisning och ska sätta den i förvar och vi skulle ha fullt, så släpper vi en annan person ur förvar för att fixa platsen för personen som är dömd för grova brott, säger Fredrik Bengtsson, tf kommunikationsdirektör.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-03-31:

Migrationsverket: Förvarstiden ska räknas om från början vid nytt förvarstagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur tiden i förvar ska beräknas då en person har släppts ur förvar men sedan tagits i förvar igen genom ett nytt beslut. Bakgrunden är att förvarstagande bara får pågå en viss tid, olika lång beroende på vilken grund personen tas i förvar. Vissa förvarsbeslut ska dessutom omprövas efter en viss tid. Migrationsöverdomstolen i flera ärenden avräknat tid från föregående förvarstagande vid beslut om förnyat förvar. Enligt Migrationsverket finns det inte lagstöd eller ens någon motivering för detta. För att handläggningen ska bli enhetlig föreskriver nu rättschefen att ingen tid ska avräknas. Asylnytts kommentar: Eftersom ställningstagandet går stick i stäv med Migrationsöverdomstolens tidigare beslut, motiverade eller ej, kan det förväntas att ombuden kommer att överklaga förvarsbeslut utan avräkning och begära prövningstillstånd för att få ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Asylnytt 17-03-00:

Europadomstolen fäller Ungern för behandlingen av asylsökande till sidans topp

Case of Ilias and Ahmed v. Hungary (Application no. 47287/15)

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har tagit upp ett ärende som gäller två män från Bangladesh som hållits kvar i ett av lägren vid gränsen till Serbien och därefter utvisats till Serbien såsom varande "säkert tredje land". Europadomstolen konstaterar behandlingen brutit mot flera artiklar i Europakonventionen: Artikel 5 genom förvarstagandet utan tillräckliga skäl och utan reell möjlighet att överklaga, Artikel 13 genom att de inte hade någon möjlighet att klaga på förhållandena i lägret (detta trots att domstolen inte ansåg att förhållandena i sig uppgick till en kränkning av Artikel 3) samt Artikel 3 genom den automatiska bedömningen av Serbien som säkert land utan garantier för att de sökande skulle vara skyddade från omänsklig eller förnedrande behandling. De båda ska ersättas med 10.000 euro vardera plus omkostnader.

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Asylnytt 17-03-20:

EU-domstolen: Skäl för förvarstagande i Dublinärenden ska vara lagstadgade till sidans topp

Mål C-528/15

En tjeckisk domstol har begärt förhandsavgörande av EU-domstolen angående om förvarstagande av personer som ska överföras enligt Dublinförordningen kan ske genom direkt tillämpning av förordningen. Formuleringarna på olika ställen i förordningen och i olika språkversioner skiljer sig åt beträffande om skälen för förvarstagande måste vara "lagstadgade". EU-domstolen kommer fram till att medlemsstaten måste ha en bindande och generellt gällande bestämmelse som slår fast objektiva kriterier för att bedöma risken för avvikande i ett Dublinärende. Detta innebär att om det inte finns objektiva kriterier i lag så får personer inte tas i förvar i enlighet med Dublinförordningen. Fast rättspraxis räcker inte.

Domen i sin helhet (Extern länk)

Referat av Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Riksdagen 17-03-01:

Svar på skriftlig fråga: Brist på förvarsplatser till sidans topp

Fråga 2016/17:877 av Aron Modig (KD)

Den som befinner sig i Sverige har rätt att lämna in en ansökan om asyl, som sedan ska bedömas individuellt och rättssäkert. Om den asylsökande bedöms ha skyddsskäl får vederbörande uppehållstillstånd. Om den asylsökande efter sedvanliga prövningar och överklagandemöjligheter inte bedöms ha sådana skyddsskäl - och saknar annan rätt att vistas i Sverige - måste han eller hon återvända till sitt hemland.

Att återvändandet fungerar och att det är en tydlig skillnad mellan ett "ja" och ett "nej" i asylprocessen är centralt för att legitimiteten i - och förtroendet för - asylrätten och vår reglerade migrationspolitik ska upprätthållas. Det är centralt för att Sverige som land ska kunna vara generöst i att ge skydd till människor som är i behov av det.

Förra året avvek nästan 6 000 personer som fått nej på sina asylansökningar. Enligt TT:s rapportering hade gränspolisen i december nästan 13 000 ärenden gällande just personer som avvikit. Den kommande femårsperioden väntas ytterligare 48 700 personer avvika, enligt Migrationsverkets senaste prognos.

Att avvika eller att "gå under jorden" innebär dels stora risker för den enskilda, dels att parallellsamhällen etableras. Dessa personer får inte bo eller arbeta vitt och har inte tillgång till samma sociala skyddsnät som vi som bor i Sverige. När detta skuggsamhälle växer innebär det att fler människor lever i yttersta sociala utsatthet och utanförskap i Sverige, där många far illa och utnyttjas. Det är en utveckling som vi måste motverka.

(...)

Hela frågan och svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Europadomstolen prickar Malta för onödigt utdraget förvarstagande av barn till sidans topp

Målet rör två pojkar från Somalia som kom med smugglare till Malta, den ena 16 och den andra 17 år. Efter att de sökt asyl skulle deras ålder utredas vilket tog ungefär sju månader. En av dem fick muntligt besked strax efter att han röntgats att han bedömts som minderårig men hölls ändå kvar tills skriftligt resultat kom fem månader senare. Sammanlagt hölls de i förvar i ca åtta månader i ett magasin, Safi Warehouse 2, tillsammans med ca 300 vuxna, med dåliga hygieniska förhållanden och utan sysselsättning. Båda var rädda för en del män som kunde bli våldsamma, ta deras mat osv. Barackerna har dömts ut i åtskilliga rapporter och Europadomstolen utgick därför från att klagomålen stämde. Domstolen anser med tanke på pojkarnas ålder och den långa tiden att de har behandlats förnedrande i Europakonventionens bemärkelse (artikel 3). Dessutom var förvarstagandet i sig inte försvarbart (artikel 5.1) och det fanns inget effektivt rättsmedel för att överklaga (artikel 5.4).

En av domarna reserverade sig mot bedömningen att pojkarna var sårbara eftersom de var nästan vuxna. En annan domare höll med om utfallet men ville förse domen med en utförlig motivering om fallet som exempel på den "crimmigration" som pågår i Europa, dvs användning av statens straffrättsmaskineri för att kontrollera invandring.

Case of Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta, Applications nos. 25794/13 and 28151/13 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

JO-kritik: Samma person togs felaktigt i förvar två gånger till sidans topp

En person som är medborgare i USA sökte asyl i Sverige och fick avslag. Enligt beslutet hade han fyra veckor på sig att lämna landet, från det att han delgivits beslutet. Migrationsverket misslyckades med delgivningen eftersom mannen inte samarbetade och senare genom att Migrationsverket inte följde rutinen för förenklad delgivning, vilket annars kunde ha löst saken. Migrationsverket beslöt istället att mannen skulle tas i förvar, och först därefter delgavs han beslutet. Förvarstagandet hävdes av domstol, eftersom tidsfristen för frivillig avresa fortfarande löpte. Men därefter lämnade MIgrationsverket över ärendet till polisen med den felaktiga uppgiften att utvisningsbeslutet var verkställbart, vilket ledde till att polisen tog honom i förvar en gång till, fortfarande innan tidsfristen löpt ut och utan att Migrationsverket hävt fristen. Efter några dagar släpptes han igen och lämnade senare landet på egen hand. JO misstänker att mannen togs i förvar för att Migrationsverket hade svårt att få tag i honom och understryker att förvarsbeslut bara får fattas om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. JO är mycket kritisk mot Migrationsverkets hantering.

JO:s sammanfattning (Extern länk)

Beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Migrationsverket 16-09-23:

100 nya förvarsplatser inrättas till sidans topp

Migrationsverket inrättar 100 nya förvarsplatser runt om i landet som ska täcka behovet tillfälligt. Majoriteten är platser som tidigare var beredskapsplatser.

- Det här är en lösning på runt tre års sikt, säger Torbjörn Nyberg, avdelningschef för förvars?verksamheten vid Migrationsverket.

Det var i våras som Migrationsverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram 100 tillfälliga platser från och med den 1 oktober.

Kriminalvårdens förslag var inledningsvis anstalten i Malmöstadsdelen Kirseberg, som under en längre tid stått tom. Det har dock visat sig att anstalten kräver en omfattande renovering och ombyggnation för att kunna tas i bruk.

- Vi bedömer att det kommer att dröja innan Kirsebergsanstalten kan bli aktuell som förvar. Vi utreder frågan fortfarande, säger Torbjörn Nyberg.

Fem orter

Det finns 257 ordinarie förvarsplatser vid fem orter i Sverige: Åstorp, Göteborg, Flen, Märsta och Gävle. De beredskapsplatser som nu blir tillfälliga förvarsplatser finns vid samtliga förvarsorter i Sverige. Beredskapsplatser är extra platser utöver ordinarie platser som med kort varsel kan beläggas vid tillfälliga behov.

- Det här innebär förstås att det blir trängre på förvaren, om platserna fylls upp. För att kunna upprätthålla säkerheten och tryggheten för förvarstagna och personalen kommer vi därför att öka personalbemanningen, säger Torbjörn Nyberg.

De tillfälliga platserna kommer att användas fram till dess att Migrationsverket, i samarbete med Kriminalvården och polisen har inventerat var det går att få fram 100 ordinarie platser, något som också ingår i regeringsuppdraget. Utredningen kommer att lämnas till regeringen den 30 november.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160301:

CPT 16-02-17:

Report on the visit to Sweden from 18 to 28 May 2015 till sidans topp

/Europarådets kommitté mot tortyr har publicerat en rapport om situationen för frihetsberövade i Sverige. Här följer ett urval av de punkter där kommittén riktar kritik eller frågor till Sverige rörande förvar enligt Utlänningslagen. /

+ the delegation was concerned to receive information about the death of an Iraqi citizen, who died while being removed on 17 March 2015 on a Turkish Airways scheduled flight to Istanbul following the denial of his asylum application. The delegation was informed that the Swedish Prosecution Authority had opened a preliminary investigation into this case. The CPT would like to receive, in due course, a full report on the outcome of the above-mentioned investigation.

+ The CPT would like to receive detailed information on the applicable regulations and practice as regards the involvement of different State agencies in the removal process, as well as information concerning medical examinations prior to return flights and the provision of medication during such operations.

+ the CPT reiterates its recommendation that the Swedish authorities take measures to improve the provision of health care to foreign nationals detained at the Migration Agency Detention Centre in Märsta.

+ The CPT recommends that the relevant legislation be amended so as to ensure that all persons held under aliens legislation (wherever they are detained) have an effective right of access to a lawyer as from the very outset of their deprivation of liberty and at all stages of the proceedings.

+ The CPT recommends that the Swedish authorities put an end to the practice of placing persons detained under aliens legislation in penitentiary establishments and accommodate them in centres specifically created for that purpose.

The Committee would also like to be informed whether there is a mechanism of periodic review of the detention of foreign nationals in establishments of the Prison and Probation Service.

Pressmeddelande (Extern länk)

Läs eller hämta rapporten i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160217:

Global Detention Project 16-02-12:

Submission to the Human Rights Committee on Sweden (seventh periodic report) till sidans topp

/Utdrag:/

A trend can be observed of gradually increasing numbers of persons placed in immigration detention, 1,941 in 2011, 2,564 in 2013, 2,893 in 2013, and 3,201 in 2014.4 Early reports indicate that in 2015, the number of immigration detain- ees continued to rise considerably, to 3,524.5 However, when the final statistical accounting is released for 2015, it is quite possible that this number will be larg- er given Sweden's frequently expressed concerns about the numbers of arrivals last year.

Because of the increase in arrivals of asylum seekers and migrants last year due to the humanitarian emergencies in Syria and other countries in the Middle East, the Swedish government announced in January 2016 that it was introduc- ing new border controls at the Sweden-Denmark border and planning to deport an estimated 80,000 non-citizens who the government thinks will fail to qualify for refugee status. The planned deportations may trigger important increases in the numbers of people paced in detention as well as the length of their deten- tion.

The Committee has regularly stressed that immigration detention "could be considered arbitrary if it is not necessary in all the circumstances of the case and proportionate to the ends sought."6 This entails a requirement on states to impose detention as the last resort, where non-custodial measures ("alterna- tives to detention") cannot be applied in a particular case. The Aliens Act pro- vides for one kind of non-custodial measure, namely supervision (reporting ob- ligations) (Ch. 10, S. 6). However, the authorities are not obliged to assess the alternative in each case. As a result, relatively few non-citizens are granted non-custodial alternatives to detention. In 2013, 405 were reportedly offered this alternative to detention, and 421 in 2015.7 This represents 12 percent and 14 percent, respectively, of the total number of persons detained on immigration or asylum related grounds.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 16-02-15:

EU law allows detention of asylum seeker because of national security or public order till sidans topp

The introduction of a fresh asylum application by a person who is subject to a return decision does not render that decision inoperative.

(...)

Given the importance of the right to liberty and the gravity of the interference with that right which detention represents, the Court stresses that limitations on the exercise of that right must apply only in so far as is strictly necessary.

It notes that the power to detain an asylum seeker is subject to compliance with a series of conditions which concern, in particular, the period of detention (which must be as short as possible).

It adds that the strict circumscription of the competent national authorities' power in this context is also ensured by the interpretation given to the concepts of "national security" and "public order".

Thus, the Court has held that the concept of "public order" presupposes, in any event, the existence - in addition to the disturbance of the social order which any infringement of the law involves - of a genuine, present and sufficiently serious threat affecting one of the fundamental interests of society.

(...)

In conclusion, the Court finds that there is no ground for calling in question the validity of the Reception Conditions Directive, in so far as it authorises detention measures of that kind, whose scope is strictly circumscribed so as to meet the requirements of proportionality.

Läs pressmeddelandet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151112:

IRR 15-11-05:

A secret punishment till sidans topp

A new report by Medical Justice, 'A Secret Punishment', highlights the human damage caused by the use of segregation in immigration detention, as well as its political purposes.

Arriving at Heathrow Airport in 2011 on a family reunion visa, 24-year-old 'MD' expected to be reunited with her husband - a refugee whom she had not seen in three years. Instead, she was questioned by an immigration officer and, after becoming confused by the questions, subsequently detained in Yarl's Wood immigration removal centre. She did not leave until nearly a year-and-a-half later, by which time her mental health had deteriorated to such an extent that she was deemed to be 'lacking capacity' under the Mental Health Act. In detention she had sliced open her forehead with the top of a sardine tin, cut her face and stomach with broken pieces of china and attempted to strangle herself with a telephone cable. She self-harmed at least eleven times between August and November 2011, the response to which was to handcuff her, restrain her and remove her from association with other detainees. The High Court later ruled that what she been through amounted to 'inhuman and degrading treatment' under Article 3 of the European Convention of Human Rights, which also covers torture.

That segregation - the isolation of an individual for up to 23 hours a day - can amount to torture is now established.

It is a 'secret punishment' according to Medical Justice. Their report documents the scale of damage caused by segregation by examining their own casework with people who are or have been detained. It also draws on what little external scrutiny exists - most notably the inspection reports from HM Inspector of Prisons (HMIP) and the annual reports of Independent Monitoring Boards (IMB).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151104:

AIDA 15-10-28:

The legality of examining asylum claims in detention, rights and effectiveness till sidans topp

ECRE has published its fourth AIDA Legal Briefing, focusing on the adjudication of asylum claims in detention and its impact on human rights. The briefing finds that any assessment of the legality of detention should take place not only from compliance with grounds, necessity and proportionality - as seen for example in the AIDA Legal Briefing on the legality of detention under the Dublin Regulation - but also from a procedural rights angle related to the substantive asylum claim itself.

The general principle of effectiveness under European Union (EU) law, as interpreted by the Court of Justice of the European Union (CJEU), requires that limitations on EU rights are not restricted to that which impairs the very essence of the right. Any limitation must be proportionate to the means employed and the aim pursued with regard to the contextual environment of the procedure, as well as the claimant.

Given the individual rights at stake within an asylum process (namely the right to be heard and the right to an effective remedy under the EU Charter of Fundamental Rights), the complexity of the procedure, language barriers and the multitude of tasks which the applicant must undertake as a consequence of a detention order, refugee status determination procedures and appeals carried out in detention fall considerably short of the requirements of effectiveness. By way of a considerable knock-on effect, then, it is submitted that detention and the conditions that this gives rise to in practice are very difficult to reconcile with the guarantees required by asylum procedures and most notably the effectiveness of these rights, thereby making detention unlawful from the perspective of procedural rights.

Läs mer och hämta materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 151025:

Asylnytt 15-10-25:

EU-domstolen tillåter att illegal inresa trots återreseförbud ger fängelsestraff till sidans topp

Beslut från EU-domstolen: En person hade lämnat Italien efter ett beslut om utvisning. Eftersom han inte lämnat landet inom tidsfristen fick han ett återreseförbud. Han greps senare efter att ha rest in på nytt under pågående återreseförbud. För detta dömdes han till tio månaders fängelse. Frågan i målet är om ett sådant straff bryter mot återvändandedirektivet. EU-domstolen har tidigare slagit fast att om ett fängelsestraff för olaglig vistelse hindrar direktivets mål att beslutade utvisningar ska verkställas, så bryter det mot direktivet. Men i det här fallet, när utvisningen redan verkställts, anser EU-domstolen att det är förenligt med direktivet att ha fängelsestraff för illegal inresa i strid med ett återreseförbud. (Målnummer C-290/14)

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Läs eller hämta pressmeddelandet (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-10-00

Förvarsbeslut upphävs när utvisning verkställs även om personen återvänder till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som hade ett beslut om utvisning till Kongo hölls i förvar innan utvisningen verkställdes. Mannen fick följa med tillbaka till Sverige. Ett nytt beslut om förvar fattades omedelbart och mannen hölls kvar. Han överklagade förvarsbeslutet men migrationsdomstolen ansåg att det redan fanns ett gällande beslut om förvar. Därför menade domstolen att det nya beslutet inte var ett sådant beslut som går att överklaga. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att beslutet om förvar måste anses upphävt i och med att en utvisning verkställs. När mannen kom tillbaka var utvisningsbeslutet fortfarande gällande, men inte förvarsbeslutet. Det var alltså korrekt att fatta ett nytt beslut om förvar, och fel av domstolen att inte behandla överklagandet.

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM 9690-14.

Hämta domen från Kammarrätten (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150724:

Asylnytt 15-07-24:

Förvarstagande kan fortsätta trots att ny prövning beviljats till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som fått avslag på asylansökan togs i förvar inför verkställighet till hemlandet. Polisens skäl var att det fanns risk att mannen skulle hålla sig undan och att han sökt asyl i en annan identitet tidigare. Mannen överklagade förvarsbeslutet. När domstolen tog upp saken hade han just beviljats en ny prövning på grund av nya omständigheter. Domstolen upphävde förvarsbeslutet eftersom det inte längre kunde vara fråga om verkställighetsförvar. Polisen överklagade. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att det fortfarande är fråga om förvarstagande för att "förbereda eller genomföra verkställighet av ett beslut om utvisning". Även om utvisningen inte får verkställas förrän ett nytt beslut vunnit laga kraft så är det bara ett tillfälligt hinder, eftersom utvisningsbeslutet finns kvar. Migrationsdomstolens skäl att upphäva förvaret var därför felaktigt. Migrationsöverdomstolen prövade också om skälen för förvarstagande fortfarande var giltiga. Då vägdes in att mannen hunnit få avslag av Migrationsverket i den nya prövningen. Domen har publicerats med ett längre referat av Migrationsverekt.

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM9778-14.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Hämta beslutet från Lifos och läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 15-07-16:

Rättsligt ställningstagande om förvarstagande i Dublnärenden till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande, SR 33/2015, angående förvarstagande i ärenden där Dublinförordningen ska tillämpas

/Se Asylnytt 15-06-08 och 15-06-25, referat av Migrationsöverdomstolens beslut om förvarstagande i Dublinärenden. Detta rättsliga ställningstagande förtydligar hur domen ska tolkas./

/Utdrag, sammanfattning:/

+ Dublinförordningens regler om förvar ska tillämpas när det finns en presumtion om att en annan medlemsstat är ansvarig för prövning av en asylansökan.

+ Ett beslut om förvar i dublinärenden kan endast meddelas med stöd av artikel 28 i Dublinförordningen.

+ Tidsgränserna för förvarsbeslutets giltighet regleras i Dublinförordningen.

+ Reglerna om tidsfrister för förvar i utlänningslagen är inte tillämpliga i dublinärenden.

+ Beslutet om förvar måste stå i proportion till vad det innebär för den enskilde.

+ För att kunna ta en person i förvar krävs att det finns en betydande risk för att personen avviker. Betydande risk för avvikande innebär att det i det enskilda ärendet måste finnas konkreta omständigheter som i sig talar för att ett avvikande kan komma att ske.

+ Beslut om uppsikt får fattas i dublinärenden med stöd av bestämmelserna i utlänningslagen.

+ Barn tas i förvar med stöd av Dublinförordningen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150625:

Migrationsverket 15-06-11:

Migrationsverket om förutsättningarna för verkställighetsförvar till sidans topp

Migratonsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande "angående klargörande av förutsättningarna för verkställighetsförvar".

/Utdrag, sammanfattning:/

+ Ett beslut om förvar måste stå i proportion till vad beslutet innebär för den person som ska tas i förvar.

+ En utlännings rörelsefrihet får aldrig begränsas mer än nödvändigt. Uppsikt ska alltid övervägas som alternativ till förvar.

+ Vid varje beslut om förvar som fattas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket (verkställighetsförvar) måste det finnas faktiska möjligheter till verkställighet av ett beslut om avlägsnande.

+ Förutsättningarna för att kunna genomföra verkställigheten kan utgöras av flera faktorer, till exempel:

- Förväntad tid inom vilken verkställighet kan ske.

- Möjligheten att få fram nödvändiga resehandlingar

- Praktiska möjligheter att genomföra verkställigheten av beslutet

+ Migrationsverkets arbete med att genomföra ett avlägsnandebeslut måste vara ständigt pågående och strukturerat för att ett beslut om verkställighetsförvar ska få fortgå.

+ En prövning av förutsättningarna för verkställighet av avlägsnandebeslutet göras när beslut om förvar fattas (...) Verkställighetsförvar föreligger när ett beslut om avlägsnande är förenat med omedelbar verkställighet, alternativt har vunnit laga kraft. Även om ett ärende inhiberas är det fråga om verkställighetsförvar.

+ Saknas förutsättningar för verkställighet av avlägsnandebeslutet, ska beslut om förvar inte tas.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 15-06-23:

AIDA Legal Briefing: Detention under the Dublin Regulation till sidans topp

ECRE has published its first AIDA Legal Briefing, focusing on the legality of detention of asylum seekers for the purpose of transfer to the country responsible for examining their application under the Dublin III Regulation.

The briefing discusses the new Article 28 of the Dublin III Regulation, which only expressly permits detention for the purpose of securing transfer procedures when there is a "significant risk of absconding" and subject to necessity, proportionality and insofar as less coercive alternative measures cannot be applied effectively. It also sketches out the applicable safeguards and conditions of detention under the Dublin III Regulation.

The briefing then examines the legality of detention of asylum seekers subject to Dublin procedures under the European Convention on Human Rights (ECHR) and its corresponding provision in the EU Charter of Fundamental Rights. Article 5(1)(f) ECHR allows states to detain non-nationals either to prevent them from "effecting an unauthorised entry" in their territory, or with a view to deporting them.

The assumption that asylum seekers are detainable as they are "effecting an unauthorised entry", as suggested by the European Court of Human Rights in Saadi v United Kingdom, seems untenable under EU law, since the Asylum Procedures Directive provides asylum seekers with a right to remain on the territory of Member States pending a decision on their application. As the Court of Justice of the European Union has detailed in Cimade and GISTI, all rights attached to asylum seekers' status remain applicable throughout the entire Dublin procedure, until a person has effectively reached the territory of the receiving country.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Malmö Högskola 15-06-11:

Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella till sidans topp

I forskningsprojektet "Migrants' experiences of forced return" har Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson intervjuat migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning. De berättar om upplevelsen att bli behandlad som en kriminell utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo.

- Det här är en grupp som vi aldrig pratar med, aldrig lyssnar på. Minuten efter beslutet om avvisning hamnar de i ett nytt tillstånd - deras livsutrymme blir mindre och mindre. Vi har analyserat vilka mönster och gemensamma trender som finns i deras erfarenheter, för att kunna föra diskussioner om vad som kan göras annorlunda och bättre, säger Daniela DeBono, projektledare för forskningsstudien.

I undersökningen ingår 25 flyktingars berättelser om upplevelserna av att söka asyl och få avslag, av tiden i förvar i Sverige, och i några fall om erfarenheterna av att återvända till landet de lämnat. Det handlar om hur deporteringsprocessen uppfattas av dem som möter den, och vad det innebär ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv. I studien ingår också intervjuer med personer som arbetar med avvisningsfrågor.

I forskningsresultatet är det särskilt tre erfarenheter som sticker ut och försvårar migranternas situation:

I limbo

Flyktingarna befinner sig i limbo eftersom de inte kan påverka sin egen situation. De kan bara begränsat delta i samhällslivet och är ofta rädda för vad som väntar när de har återvänt. Känslan av att befinna sig i limbo har negativa psykosociala effekter på de intervjuade.

- Det är väntat att det inte går smärtfritt eftersom det finns en inbyggd friktion - de asylsökande vill stanna i Sverige, medan Sverige vill deportera dem så fort som möjligt. Samtidigt är viktigt att prata med människorna som ska deporteras för att höra hur systemet uppfattas, säger Karin Magnusson.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150608:

CPT 15-06-01:

Council of Europe anti-torture Committee visits Sweden till sidans topp

A delegation of the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) carried out a periodic visit to Sweden from 18 to 28 May 2015. It was the Committee's fifth periodic visit to this country.

The main objective of the visit was to review the measures taken by the Swedish authorities in response to the recommendations made by the Committee after previous visits. In this connection, particular attention was paid to the safeguards against ill-treatment of persons in police custody and the use of restrictions vis-ā-vis remand prisoners. The delegation also visited a forensic psychiatric establishment in order to examine the treatment and legal safeguards offered to forensic patients. It also reviewed the situation of foreign nationals, held in immigration detention centres and prisons, and the conditions of detention of sentenced prisoners in a high security prison.

(...)

The delegation visited the following establishments:

(...) Migration Agency Detention Centre, Märsta (...)

The delegation also went to the special unit for persons detained under aliens legislation located at Norrtälje Prison, in order to interview foreign nationals held there.

Läs pressmeddelandet - rapport kommer senare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 15-06-08:

Krävs mer för att tas i förvar enligt Dublinförordningen till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Det framgår av en dom i Migrationsöverdomstolen att en person som har fått beslut om överföring enligt Dublinförordningen inte får tas i förvar enligt Utlänningslagens regler. Dublinförordningen gäller direkt i Sverige utan att tolkas i svensk lag och därför gäller förordningens regler även om förvarstagande. Ett förvarstagande enligt Utlänningslagen kan göras om det finns "risk" att personen annars avviker (enligt vissa uppräknade kriterier). För att ta i förvar enligt Dublinförordningen ska det finnas "en betydande risk" att personen avviker. Enligt Migrationsöverdomstolen måste det finnas konkreta omständigheter som talar för avvikande. I det aktuella fallet hade personen vid ett tillfälle sagt att hon inte tänkte samarbeta, men det framgick av sammanhanget att hon eventuellt inte förstod frågan och att hon främst var orolig för att skiljas från sin familj. Därför fanns det inte grund för att ta henne i förvar. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm).

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Den har även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM9855-14.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150413:

University West 15-03-31:

''It is a thin line to walk on'' - Challenges of staff at Swedish detention centres till sidans topp

SOOREJ J. PUTHOOPPARAMBIL, MSc, PhD candidate, BETH M. AHLBERG, Professor1 & MAGDALENA BJERNELD, PhD

Department of Women's and Children's Health, Uppsala University

and Skaraborg Institute for Research and Development, Skövde

Detention of irregular migrants awaiting deportation is widely practiced in many countries and has been shown to have profound negative impact on health and well-being of detainees. Detention staff, an integral part of the detention environment, affect and are affected by detainees' health and well-being. The objective of the study was to explore experiences of staff working at Swedish immigration detention centres. Fifteen semi-structured interviews were conducted with staff in three Swedish detention centres and were analysed using thematic analysis. The results indicate that the main challenge for the staff was to manage the emotional dilemma entailed in working as migration officers and simultaneously fellow human beings whose task was to implement deportation decisions while being expected to provide humane service to detainees. They tried to manage their dilemma by balancing the two roles, but still found it challenging. Among the staff, there was a high perception of fear of physical threat from detainees that made detention a stressful environment. Limited interaction between the staff and detainees was a reason for this. There is thus a need to support detention staff to improve their interaction with detainees in order to decrease their fear, manage their emotional dilemma, and provide better service to detainees. It is important to address staff challenges in order to ensure better health and well-being for both staff and detainees.

Hela artikeln (Extern länk)

Läs eller ladda ned studien (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150221:

FARR 15-02-18:

Granskning av förvar och deportationer till sidans topp

I slutet av förra året kom FN:s kommitté mot tortyr med en rapport om hur Sverige lever upp till tortyrkonventionen. Där kritiserades bland annat att Sverige använder förvarstagande av asylsökande onödigt mycket och att förvarstagna placeras i polishäkte av utrymmesbrist. Att förvarstagande används i onödan visas också i en ny studie från EU-nätverket Odysseus. Även Europarådet har en kommitté mot tortyr, CPT. Denna kommer att besöka Sverige i år och tar gärna emot förslag på vilka platser och förhållanden som ska granskas. CPT publicerade nyligen en detaljerad rapport om hur en Frontex-deportation från Nederländerna gick till.

Vart fjärde år skall Sverige rapportera till FN:s kommitté mot tortyr, CAT, hur staten lever upp till Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Rapporten kommenteras av andra organisationer och granskas av CAT i en kombination av muntlig och skriftlig procedur. Till slut publicerar CAT sina slutkommentarer som kan innehålla både beröm och kritik. I december 2014 kom CAT med en sådan utvärdering av Sverige. Det mest uppmärksammade i denna var att Sverige så flitigt använder isolering under utredning och att även barn kan isoleras.

CAT: Minska förvarstagandet

CAT kritiserade i sin rapport 2014 även hur asylsökande behandlas. Kommittén påpekar att staten borde se till att förvarstagande av asylsökande används bara som en sista åtgärd och under så kort tid som möjligt. Enligt CAT använder Sverige ofta förvarstagande utan att pröva den lindrigare åtgärden anmälningsplikt. Förvarstagandet är dessutom ofta onödigt långvarigt. Kommittén kritiserar, liksom tidigare, att asylsökande placeras i polishäkten och uppmanar Sverige att bygga ut förvaren så att häkten inte ska behöva användas.

CAT: Var försiktigare med utvisningar och stärk rätten till familjeåterförening

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 150211:

UN Committee against Torture 14-12-12

Concluding observations on the sixth and seventh periodic reports of Sweden till sidans topp

/utdrag:/

Detention of asylumseekers (...)

The State party should take all necessary measures to ensure that the detention of asylum seekers is used only as a last resort and, where necessary, for as short a period as possible and without excessive restrictions . The Committee recommends that the State party reviews the law and practice in relation to the exceptional y lengthy detention of asylum seekers and in order to improve the capacity of the detention centres run by the Migration Board, with a view to avoiding the placement of asylum seekers in remand prisons.

Non-refoulement (...)

The State party should respect, in law and in practice, its no n-refoulement obligations under article 3 of the Convention, inter alia, by :

(a) Undertaking a judicial review of all decisions of deportation of all persons, with particular attention paid to the risks faced due to ethnicity or religion;

(b) Establishing clear guidelines and related training on the investigation and documentation of torture and the identification of torture victims among asylum seekers;

(c) Reviewing the criteria and procedural requirements pertaining to family reunification;

(d) Refraining from the use of diplomatic assurances as a means of returning a person to another country where the person would face a risk of torture.

Unaccompanied children (...)

The State party should ensure that adequate protection measures exist and are given effect to in the case of children seeking asylum or migration, including better monitoring of the persons into whose care a child is placed .

Hämta eller läs dokumentet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141230:

Statskontoret 14-12-17:

Ökad tillsyn över Migrationsverkets förvar till sidans topp

Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen.

Varje år tas cirka 2 800 personer i förvar efter beslut av Polisen eller Migrationsverket. Beslutet innebär att personen frihetsberövas. Förvaren är slutna miljöer med begränsad insyn och de förvarstagna står i ett direkt beroendeförhållande till Migrationsverkets personal. Statskontoret anser att det bör finnas en fristående instans dit förvarstagna och andra kan anmäla missförhållanden vid förvaren. Migrationsverkets egen granskning av förvaren görs främst ur verksamhetens perspektiv. En extern tillsyn kan på ett bättre sätt involvera de förvarstagna i granskningen och vid behov rikta kritik mot Migrationsverket.

Statskontoret föreslår att tillsynen av förvaren ska samordnas med en eventuell kommande fristående tillsyn över polisen och Kriminalvården. Denna fråga är för närvarande under utredning. En samordnad tillsyn skulle skapa förutsättningar för en granskning som utgår från en helhetssyn på den försvarstagnes situation

- Den tillsyn Statskontoret föreslår syftar till att stärka rättssäkerheten för de förvarstagna. Det är viktigt, eftersom en person som är tagen i förvar befinner sig i en utsatt situation, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Kostnaderna för tillsyn över förvaren uppskattas till 2 miljoner kronor per år. I tillsynen ingår att regelbundet inspektera förvaren och att utreda de anmälningar som kommer in.

Statskontoret föreslår inte någon förändring av tillsynen över andra delar av Migrationsverkets verksamhet. Vår utredning visar generellt att skyddet för den enskildes rättssäkerhet är förhållandevis omfattande. Exempelvis har asylsökande rätt till offentligt biträde och Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstolen.

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141125:

UNHCR 14-11-20:

End the immigration detention of children till sidans topp

UN Refugee Agency calls on States to end the immigration detention of children on the 25th anniversary of the Convention on the Rights of the Child.

It's 25 years since the international community adopted the Convention on the Rights of the Child (CRC), a major treaty setting out the rights of all children. With its 194 accessions, the CRC is the most widely ratified human rights treaty of all time. Among its provisions, Article 22 requires States to provide special protection for refugee children. Yet thousands of children are being detained by immigration authorities worldwide, with damaging effects on their health and wellbeing. UNHCR calls for an end to this harmful practice and for an ethic of care, not enforcement, to guide all interactions with asylum-seeking and refugee children.

"Children who arrive in another country in search of international protection are extremely vulnerable and have specific needs. We should treat them first and foremost as children, not as illegal aliens", said UN High Commissioner for Refugees Antonio Guterres. Even if they are detained together with their families, "this detention has a devastating effect on the physical, emotional and psychological development of these children," he said.

Recent studies have indicated that detained children frequently suffer from developmental delays and emotional problems, including insomnia, appetite loss and behavioral difficulties.

But as the number of people forcibly uprooted rises, so the detention of children for immigration related purposes remains all too common. Although it is difficult to obtain precise figures, UNHCR estimates that thousands of children are in detention for this reason worldwide every day.

In all too many countries, children may face months in detention, often together with adult strangers in substandard conditions.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 141018:

Asylnytt 14-10-18:

Brottsdömd måste släppas ur förvar när verkställighet misslyckats i flera år till sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man som dömts för flera brott till fängelse och utvisning, placerades i förvar efter att fängelsedomen avverkats. Efter fem år och åtta månader var han fortfarande kvar i förvar eftersom utvisningen inte gått att verkställa. Migrationsdomstolen anser att det är mannen själv som orsakar att hemlandet inte tar emot honom och att förvarstagandet ska fortgå. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att för att förvar ska vara tillåtet enligt Europadomstolen måste utvisningen vara möjlig att verkställa, och slår fast att det inte står i rimlig proportion till behovet att underlätta verkställigheten att hålla mannen i förvar längre. En lagman var skiljaktig. Målnummer UM4361-14.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140801:

Asylnytt 14-08-01:

Brist på förvar duger inte som skäl att placera utvisade i fängelsetill sidans topp

Förhandsavgörande från EU-domstolen: En tysk delstat hade placerat personer i fängelse inför utvisning, eftersom det inte fanns särskilda förvarsanläggningar i delstaten, och begärde förhandsavgörande från EU-domstolen när placeringen överklagades. Men argumentet att delstaten saknar lokaler duger inte, enligt EU-domstolen. Det är obligatoriskt för medlemsstaterna att förvarstagna inför utvisning ska placeras i särskilda lokaler. Om utvisade ändå placeras i fängelse av speciella skäl, ska de hållas åtskilda från andra intagna. EU-domstolen tog också ställning till frågan om det är tillåtet att placera en person som ska utvisas tillsammans med andra fängslade om personen lämnat sitt samtycke. Men EU-domstolen håller, liksom tidigare generaladvokaten, fast vid att återvändandedirektivet inte innehåller något sådant undantag. (Mål C-473/13, 474/13 och 514/13)

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Läs domen på svenska (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140711:

Asylnytt 14-07-11:

Att förhindra en verkställighet genom utagerande är skäl för fortsatt förvarstagandetill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En kvinna som varit förvarstagen i två och halv månad försattes på fri fot efter beslut av migrationsdomstol. Ett försök att verkställa utvisningen hade gjorts, men avbrutits då kvinnans utagerande gjorde att piloten vägrade ta med henne. Domstolen påpekade att kvinnan hade upprätthållit kontakterna med Migrationsverket under lång tid och att det inte fanns någon ny planerad verkställighet. Polisen överklagade med hänvisning till att det var kvinnans eget agerande som gjorde att verkställigheten blivit svårare att planera eftersom det krävdes charter, och att hon tydligt uttryckt att hon inte tänkte samarbeta. Migrationsöverdomstolen ger polisen rätt, kvinnan borde ha hållits kvar i förvar. Målet läggs ner, eftersom utvisningen redan verkställts.

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM6468-13.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen från rättsdatabasen Lifos (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 14-07-03:

UNHCR calls for end to detention of asylum-seekers and refugeestill sidans topp

The UN refugee agency today issued a new global strategy aimed at helping countries move away from the detention of asylum seekers, refugees and stateless people worldwide.

Detention of asylum-seekers and refugees has become routine in a number of countries. It has serious lasting effects on individuals and families. UNHCR is concerned about the growing use of immigration detention, particularly of children.

The new strategy, Beyond Detention calls firstly for an end to the detention of children, secondly to ensure that alternatives to detention are available in law and that they are implemented, and thirdly to ensure that conditions of detention when unavoidable fully meet international human rights standards.

"Seeking asylum is lawful and the exercise of a fundamental human right. The detention of asylum-seekers as a routine response should be avoided - these are people who need protection. We are ready to work with governments on this, particularly to end the practice of detaining asylum-seeking children," said UNHCR's Director of International Protection Volker Türk.

UNHCR recognises that irregular entry or stay presents many challenges to countries, but detaining people is not the answer. UNHCR recommends that people seeking asylum be properly received, allowed freedom of movement and access to services in the community. Seeking asylum is not illegal under international law and people have a right to be treated humanely and with dignity.

UNHCR has identified a number of countries to work with initially to revisit detention practices and to strengthen alternatives to detention, including Hungary, Indonesia, Lithuania, Malaysia, Malta, Mexico, Thailand, UK and Zambia. UNHCR plans to expand this group of countries over the coming five years.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140617:

Asylnytt 14-06-17:

Förvarstagande får inte förlängas bara för att en person saknar id-handlingartill sidans topp

Beslut från EU-domstolen: En man från Sudan greps och togs i förvar i Bulgarien. Han fick inte resehandlingar från sin ambassad eftersom han inte ville återvända frivilligt. En bulgarisk domstol har frågat EU-domstolen om det faktum att mannen inte har id-handlingar kan vara skäl för förlängning av förvarstagandet, och om mannen kan göras ansvarig för ambassadens vägran. EU-domstolens svar är att risken för att en person avviker kan vara ett skäl för förvarstagande. I det sammanhanget kan id-handlingarna vägas in. Om skälen prövas på nytt kan alltså risken för avvikande åter övervägas, men att id-handlingar saknas är inte i sig skäl för förlängning. Mannen kan göras ansvarig för ambassadens agerande om han inte har samarbetat och det är troligt att detta har bidragit till att verkställigheten dragit ut på tiden. I målet prövades flera frågor. Bland annat slogs fast att den administrativa myndigheten måste fatta ett skriftligt och motiverat beslut om förlängning som domstolen ska ta ställning till i sak. (Mål nr C-146/14)

Domen har senare publicerats tillsammans med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Hämta domen i sin helhet, ännu bara på bulgariska, tjeckiska och franska (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Justitieombudsmannen 14-05-28:

Initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och i anstaltertill sidans topp

Den 19 juni 2012 besökte JO:s NPM-enhet Kriminalvården, häktet Gävle. Vid besöket framkom att de ändringar i utlänningslagen (2005:716) beträffande förvarstagnas rättigheter, som trädde i kraft den 1 maj 2012, inte hade lett till några åtgärder från häktets sida. (...) Vid besöket framkom det att en intagen utlänning som var förvarstagen enligt utlänningslagen inte hade beviljats telefontillstånd till en anhörig förrän två veckor efter placeringen i häktet. Inom ramen för ett särskilt upplagt ärende utreddes därefter frågan om vilka överväganden Kriminalvården har gjort med anledning av de nämnda ändringarna i utlänningslagen samt vilka instruktioner som hade meddelats och vilka åtgärder som hade vidtagits från centralt håll för att tillgodose de förvarstagnas rättigheter i häkten och i anstalter.

I beslutet framhålls att förvarstagna som vistas i Migrationsverkets förvar har rätt till obegränsad och okontrollerad användning av mobiltelefon och även rätt att använda dator med internetanslutning. De förvarstagna som placeras inom kriminalvården har begränsade möjligheter till såväl telefonsamtal som besök och saknar möjlighet till kontakt med omvärlden via internet. Vidare ska, enligt de instruktioner som Kriminalvården har utfärdat efter lagändringen, de förvarstagnas kontakter kontrolleras i förväg och deras samtal kan avlyssnas.

Slutsatsen är att i praktiken leder Kriminalvårdens överväganden och instruktioner till berörda verksamhetsställen om hur det nya regelverket ska tillämpas till att de förvarstagnas rättigheter, när det gäller kontakter med omvärlden, inte kommer att tillgodoses fullt ut i häkten och i anstalter. Detta läggs inte Kriminalvården till last utan visar på det olämpliga i att förvarstagna vistas i lokaler som är anpassade för personer misstänkta eller dömda för brott.

Läs sammanfattning och hämta beslutet (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 14-06-16:

New manual to check immigration detention conditions launchedtill sidans topp

Today, the United Nations Refugee Agency (UNHCR), together with the Association for the Prevention of Torture (APT) and the International Detention Coalition (IDC) launches a practical manual on monitoring of immigration detention.

The publication is a response to an increasing tendency by governments, in many parts of the world, to place asylum-seekers and migrants - families and children included - behind bars. People fleeing for their lives find themselves in maximum security prisons or detained under other conditions that are unsuitable to their particular situation.

United Nations High Commissioner for Refugees, Antķnio Guterres, stresses the urgent need for increased transparency in these closed places:

"Asylum-seekers in detention are among the most vulnerable people with whom UNHCR staff comes in contact. Monitoring makes sure that while they may be out of sight, their circumstances are not out of our minds. Monitoring can lead to important improvements in the physical and material conditions of asylum-seekers and others, and this manual will help achieve that."

Detention should always be a last resort. When it is deemed unavoidable, governments must ensure that the conditions in detention meet international standards and that the rights and dignity of those detained are fully respected. The first, fundamental step to preventing abuse is to allow outside access to detention facilities. Independent monitoring can then help prevent human rights violations by detecting areas that need improvement.

The Association for the Prevention of Torture, co-publisher of the Manual, has advocated for independent monitoring of all places of deprivation of liberty for more than 35 years. According to its Secretary General, Mark Thomson, the organisation is increasingly concerned about the situation of migrants in detention:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Se också:

UNHCR: Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seeker and refugees, 2014-2018 (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140513:

Asylnytt 14-05-13:

Generaladvokat: Brist på förvar duger inte som skäl att placera utvisade i fängelsetill sidans topp

Förslag från EU-domstolens generaladvokat: En tysk delstat har placerat personer som ska utvisas i fängelse, eftersom det inte fanns särskilda förvarsanläggningar i delstaten. Det argumentet duger inte, enligt EU-domstolens generaladvokat som förbereder ärendet i EU-domstolen. Det är viktigt att förvarstagna inte placeras i fängelser, undantag får bara göras under exceptionella omständigheter och de tyska delstaterna borde kunna samarbeta, menar generaladvokaten. Om utvisade ändå placeras i fängelse ska de hållas åtskilda från andra intagna. En av personerna hade lämnat samtycke till undantag från den regeln. Men generaladvokaten anser att samtycke under sådana omständigheter, under viss press och utan biträde, inte räcker för att frångå regeln. Advokaten påpekar att återvändandedirektivet inte innehåller något sådant undantag. (Mål C-473/13, C-514/13 och C-474/13)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Förslaget i sin helhet på svenska (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 140406:

Asylnytt 14-04-04:

Förvarstagande kvarstår tills felaktigt avvisningsbeslut upphävtstill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man från Marocko som hade permanent uppehållstillstånd i Italien greps av polis, fick ett avvisningsbeslut och togs i förvar. Mannen överklagade förvarstagandet. Domstolen konstaterade att avvisningsbeslutet var felaktigt eftersom mannen har rätt att röra sig i EU. Domstolen beslutade därför att mannen skulle släppas. Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att det var fel. Så länge det finns ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så är det fortfarande "fråga om att verkställa" detta beslut. Förvarstagandet ska inte avslutas förrän någon instans beviljat uppehållstillstånd eller inhibition.

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande. Målnummer UM7309-13.

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

Läs Migrationsverkets referat och hämta domen (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 131207:

Asylnytt 13-12-07:

Olika uppgifter om identitet är synnerliga skäl för förvarstagandetill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man togs i förvar trots att hans utvisningsbeslut inte vunnit laga kraft. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Domstolen slår fast att det var rätt att ta mannen i förvar eftersom han redan hållit sig undan. Eftersom mannen togs i förvar för att det var "sannolikt att han kommer att avvisas" så krävdes synnerliga skäl för att hålla honom kvar i förvar mer än två veckor. Migrationsöverdomstolen anser att det finns synnerliga skäl eftersom mannen har lämnat olika uppgifter om sin identitet. Han ska därför inte släppas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130916:

Asylnytt 13-09-16:

Procedurfel vid förvarstagande leder inte automatiskt till frisläppandetill sidans topp

Förhandsavgörande från EU-domstolen: Två personer som tagits i förvar i Nederländerna hade inte fått komma till tals innan förvarsbesluten förlängdes, på så sätt som ska ske enligt nederländsk lag. Frågan som ställdes till EU-domstolen var om personerna därför måste släppas fria. EU-domstolens svar är att ett sådant procedurfel inte leder till att beslutet om förvar automatiskt måste upphävas. Den nationella domstolen ska ta hänsyn till om personernas möjlighet att argumentera för sin sak inför rätten verkligen skulle ha kunnat påverka beslutet.

Mål C383/13

Hämta pressmeddelande på engelska (Extern länk)

Läs domen (enbart franska, nederländska och rumänska) (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130909:

Asylnytt 13-09-09:

Förvarstagande före slutligt beslut ska omprövas efter två veckortill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: Migrationsöverdomstolen har tagit ställning till hur tidsgränserna för förvarstagande ska tolkas. Målet gällde en person som tagits i förvar innan utvisningsbeslutet vunnit laga kraft, enligt en paragraf som tillåter förvarstagande om det är "sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas". Ett sådant beslut ska enligt nuvarande lag omprövas av domstol inom två veckor. Om detta inte sker ska personen omedelbart släppas. Målnummer UM10344-12

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130812:

Aktion mot Deportation Malmö 13-08-11:

"När ska du ta fram passet?"till sidans topp

Så här börjar förhöret med Tareq. Ett samtal som blir grunden för förvarstagandet av tvåbarnspappan Tareq Al-juboori.

Tareq är flykting från Irak, har levt och arbetat som personlig assistant i Kristianstad sedan 2008. Han har gemensam vårdnad om två barn, sjuåriga sonen Saifuldeen och ettåriga dotter, Malek.

Tareq kan inte skickas tillbaka då hans irakiska pass försvunnit och Irak sedan några månader tillbaka inte tar emot de som skickas med tvång utan giltigt pass. Tareq kommer att kunna söka asyl igen om fem veckor. (...)

Tidigare har tung kritik mot Sveriges utvisningar, till Irak, kommit från Amnesty, EU och FN. UNHCR kom med en ny rapport 31 maj där situationen i Irak beskrivs som allvarlig, speciellt för etniska och religiösa minoriteter. Dessutom uppmanar UNHCR länder som tar emot flyktingar från Irak att göra en grundlig utredning. Detta trots att Iraks migrationsminister vid ett möte med den svenska ambassadören i Irak betonade att den irakiska regeringen och det irakiska parlamentet avvisar utvisningar som sker med tvång . Dessutom menar parlamentet och regeringen att tvångsförflyttningar kan orsaka problem eftersom säkerhetsläget i vissa regioner Irak är väldigt instabilt.

Tareq Al-jubooris ombud, jur kand Zisis Zikontalas, menar att förvarstagandet av Tareq endast är avsett som ett straff för att utvisningen inte går att verkställa, Detta torde strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och även Barnkonventionen då ju barnen hålls avskilda från sin far. Zisis Zikontalas menar att en tillräckligt ingripande åtgärd mot Tareq skulle vara att han ställs under uppsikt. Detta då Tareq inte på något sätt har försökt hålla sig gömd utan tvärtom varit på alla förhör som han har kallats till hos Gränspolisen.

Inspelning av förhöret mellan Tareq och gränspolisen den 26 juni (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130729:

Asylnytt 13-07-29:

Europadomstolen dömer ut förvarstagande i Maltatill sidans topp

Beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Två asylsökande, en man från Sierra Leone och en kvinna från Eritrea, har anklagat Malta för att ha hållit dem i förvar utan laglig grund och i strid med internationella konventioner. Europadomstolen håller med om kritiken och prickar Malta i båda fallen för att personerna hölls i förvar under lång tid som asylsökande utan att någon deportation var planerad. Malta fälls också för att inte ha givit de asylsökande reell möjlighet att överklaga. Beträffande kvinnan från Eritrea slår domstolen dessutom fast att förhållande i förvaret var så dåliga att de stred mot Europakonventionens tortyrparagraf. Det rörde sig om ohygieniska och överbefolkade rum, ingen utevistelse på flera månader etc.

(Application no. 42337/12, Application no. 55352/12)

Läs domen rörande mannen från Sierra Leone (Extern länk)

Läs domen rörande kvinnan från Eritrea (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130610:

Asylnytt 13-06-10:

Förvarstagande utan slutligt beslut om utvisning ska omprövas inom två veckortill sidans topp

Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person ansökte om uppehållstillstånd men fick avslag av Migrationsverket. Han överklagade, men togs i förvar innan han fått domstolsbeslut. Detta är tillåtet enligt Utlänningslagen om det är "sannolikt" att man ska utvisas. Sedan omprövades inte förvarsbeslutet förrän efter knappt två månader. Detta är normalt för förvarstagande som görs i samband med verkställighet av utvisningsbeslut. Enligt Migrationsöverdomstolen borde mannen ha fått förvarsbeslutet omprövat inom två veckor. Den vanliga tvåmånadersgränsen gäller bara för den som har ett slutligt beslut om avvisning eller utvisning. I det enskilda fallet behövdes ingen åtgärd eftersom mannen redan var släppt.

Hämta domen och Migrationsverkets kommentar från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 130601:

Asylnytt 13-06-01:

Asylsökande får hållas i förvar om ansökan gjorts enbart för att hindra utvisningtill sidans topp

Beslut från EU-domstolen: En person som greps för illegal vistelse i Tjeckien och togs i förvar för att deporteras, hade redan gripits vid flera tillfällen i olika EU-länder. Han hade även blivit deporterad från Grekland till hemlandet och fanns på Schengenländernas spärrlista. När mannen fick ett nytt beslut om utvisning i Tjeckien ansökte han om asyl. Medan asylansökan prövades hölls mannen kvar i förvar. Domstolen som prövade saken skickade en fråga till EU-domstolen om det är tillåtet att hålla asylsökande i förvar på grund av illegal vistelse. Domstolens svar är att vistelsen inte är illegal så länge man är asylsökande, men att förvarstagande ändå är tillåtet om personen kan antas avvika och asylansökan verkar ha gjorts bara för att hindra deportation. Bedömningen ska vara individuell och man får inte hållas i förvar enbart för att man sökt asyl då man fått beslut om deportation. (Case C-534/11)

Domen i sin helhet har senare publicerats av Migrationsverket med ett längre referat.

Hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta EU-domstolens pressmeddelande (Extern länk)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

ECRE 13-05-31: The Returns Directive does not apply to persons requesting asylum from detention (Extern länk)

till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, svenska media via Eniro och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media främst via I Care och IRR, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, ENAR, Statewatch, Noborder och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Amnesty, FARR, Rosengrenska och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Josefin Åström, Hjalte Lagercrantz, Karin Nilsson Kelly, Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt.