Mottagande och bemštande av asylsškande

FšrlŠggningar och boende

Information frŒn myndigheter och organisationer

LŠnk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material frŒn perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190302:

Disabled Refugees Welcome 19-03-01:

DRW's observations on the situation of disabled asylum seekers in Sweden till sidans topp

Sweden has laws and regulations that are meant to ensure that asylum seekers are guaranteed a legally certain asylum procedure. Everyone is to have their case thoroughly tried by competent authorities. With this perspective Sweden could be seen as a good example compared to other EU countries. However, experiences shared by disabled asylum seekers with DRW reveal that the system fails them.

The system has enormous gaps in regards to the disability perspective, failing to guarantee legal certainty for asylum seekers with disabilities.

First of all Migration Agency is not detecting disability at an early stage in the asylum process. The consequences of this negligence causes other problems to arise such as:

+ Miscommunication in the asylum process with someone having a hearing impairment, that could imply that the persons reasons for seeking asylum are not communicated, affecting the possibility of a granted asylum.

+ Information given is inaccessible for persons with seeing impairments, neuropsychiatric diagnoses and intellectual disability which implies that asylum seekers are not being properly informed on rights, procedures and possible access to social support.

+ Lack of accessible information can mean that people are not aware of having the right to choose their case worker.

Another structural limitation is that health checks are not designed to assess asylum seekers with non normative abilities that are not visible. Consequently these persons face health deterioration and suffering, as well as various problems such as decreased motivation and life quality.

(...)

LŠs mer, Šven om psykosociala problem samt sammanfattning av hinder och krav (Extern lŠnk)

Se Šven:

Disabled Refugees Welcome mid-project report (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-21:

Region Stockholm šppnar tillfŠlligt ankomstboende i GŠvle till sidans topp

I september šppnar region Stockholm ett tillfŠlligt ankomstboende i GŠvle. Orsaken Šr att det rŒder brist pŒ lokaler i Stockholm, samtidigt som Migrationsverket betalar fšr ett tomt ankomstboende i GŠvle.

- Tanken Šr att vi ska bemanna boendet frŒn september till vŒren 2019, sŠger Magnus Rodin, regionchef i Stockholm.

NŠr fšrvaret i Stockholm behšvde utška sina platser sommaren 2017 tog de šver Migrationsverkets ankomstboende i MŠrsta. Sedan dess har region Stockholm bara ett ankomstboende, boendet Centria vid Telefonplan i Stockholms stad med 196 platser.

- Vid flera tillfŠllen har ankomstboendet vid Telefonplan nŠstan varit fullbelagt. Att vi nu fŒr tillgŒng till de hŠr plasterna i GŠvle gšr oss mindre sŒrbara i hšst och vinter, sŠger Magnus Rodin.

SvŒrigheten att hitta lokaler i StockholmsomrŒdet ligger bakom beslutet att šppna boendet i GŠvle. Sedan bšrjan pŒ juni har lokalerna stŒtt tomma. Och eftersom Migrationsverkets kontrakt med fastighetsŠgaren gŒr ut fšrst i mars 2019, betalar verket i dagslŠget fšr tomma lokaler.

Hur behovet av ytterligare ankomstboendeplatser fšr region Stockholms del kommer att lšsas frŒn och med vŒren 2019 Šr Šnnu inte klart. Migrationsverket arbetar fšr att hitta en permanent lšsning.

(...)

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Migrationsverket: BistŒnd enligt LMA dras in fšr vissa tidsbegrŠnsade tillstŒnd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rŠttsligt stŠllningstagande som innebŠr att den som bor i anlŠggningsboende och fŒr ett tidsbegrŠnsat tillstŒnd enligt UtlŠnningslagen 5:11 omedelbart efter beslutet ska bli av med bistŒnd enligt Lagen om mottagande av Asylsškande (LMA). De ska alltsŒ inte lŠngre fŒ boende eller dagersŠttning. TillstŒnd enligt 5:11 kan till exempel vara ett tillstŒnd som ges i grundŠrendet pŒ grund av ett tillfŠlligt hinder, och som skulle ha varit tidsbegrŠnsat Šven om inte den tillfŠlliga lagen hade funnits. Den som bor i eget boende fŒr behŒlla ersŠttningen i en mŒnad. Anledningen till att bistŒndet fšr denna grupp ska dras in omedelbart Šr att de som har sŒdana tillfŠlliga tillstŒnd inte kommunplaceras. DŠrfšr omfattas de inte heller av det undantag som gšr att personer som fŒtt uppehŒllstillstŒnd kan fŒ bo kvar pŒ samma villkor som asylsškande i vŠntan pŒ kommunplacering. De som fŒr tillfŠlliga tillstŒnd enligt UtlŠnningslagen 5:11 hŠnvisas nu istŠllet till socialtjŠnsten i den kommun dŠr de befinner sig.

HŠmta stŠllningstagandet (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-28:

Migrationsverket šppnar trygghetsboenden till sidans topp

€ngelholm, BorŒs och Stockholm Šr fšrst ut nŠr Migrationsverket šppnar boenden fšr asylsškande med sŠrskilda sociala behov.

De nya platserna Šr avsedda fšr personer med individuella och sŠrskilda behov som inte kunnat tillgodoses med Migrationsverkets ordinarie insatser, stšd och boendeformer som finns sedan tidigare. Det kan till exempel handla om asylsškande som tillhšr etniska minoriteter, som utsatts fšr tortyr eller hbtq-personer med sŠrskilda behov av nŠtverk och sociala sammanhang.

Men utsatthet hŠnger inte nšdvŠndigtvis ihop med grupptillhšrighet, menar Sverker Spaak, processŠgare fšr Boende och stšd pŒ Migrationsverket.

- Att tillhšra en sŠrskilt utsatt grupp rŠcker i normalfallet inte fšr att komma ifrŒga fšr de nya boendena. Hur man som person pŒverkas av sin omgivning Šr individuellt. DŠrfšr mŒste behoven bedšmas individuellt och inte utifrŒn frŠmst grupptillhšrigheten, sŠger han.

Minst 45 platser

Platserna ligger i storstadsregionerna dŠr de boende kan fŒ tillgŒng till nŠtverk och organisationer som kan ge socialt stšd. Migrationsverket samarbetar med externa organisationer och olika nŠtverk i samhŠllet fšr att sŠkerstŠlla tryggheten fšr de boende. MŒlet Šr att šppna minst 45 platser runtom i landet.

- Just nu jobbar vi med att identifiera personer med sŠrskilda behov av en sŒdan plats. Personerna som identifieras kommer att erbjudas en plats pŒ ett trygghetsboende av Migrationsverket, men det Šr frivilligt att flytta dit, sŠger Sverker Spaak.

LŠs mer (Extern lŠnk)

 till innehŒllsfšrteckningen innehŒll