fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 18 december 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 20-12-09:

Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen till sidans topp

Beslut: Riksdagen motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen (SfU12)

Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt.

För att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade tillfälliga lagen krävs idag att personen ska ha en anställning som varar i minst två år. Justitiedepartementets förslag till förordningsändring innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år räcker för ett permanent uppehållstillstånd.

Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att inte genomföra förändringen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ TK till regeringen

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med utskottets förslag och reservationer, riksdagsdebatten, omröstning och beslut (Extern länk)

Se även:

Publicerade remissvar till promemorian om anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-09:

Regeringen backar från sänkta försörjningskrav till sidans topp

Regeringen backar från att sänka försörjningskravet för ensamkommande som studerat på gymnasiet.

Med röstsiffrorna 30-23 beslutade riksdagen att uppmana regeringen att avstå från att göra det lättare för ensamkommande som studerat på gymnasiet att få permanent uppehållstillstånd.

Uppmaningen gäller en förordning som skulle ha trätt i kraft den 3 december.

Regeringen fattar självt beslut om förordningar, men den har ändå avvaktat med att låta förordningen träda i kraft i väntat på riksdagens beslut.

Efter riksdagens beslut meddelade migrationsminister Morgan Johansson (S) att regeringen backar från förordningen.

- Det här innebär att regeringen inte kan gå vidare med det vi hade tänkt, säger han.

- Och det beklagar jag.

"Bryter mot praxis"

Johansson anser att det finns argument för lättnader i försörjningskravet, eftersom arbetsmarknaden försämrats på grund av pandemin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 20-12-09: M sågar regeringens förslag till lättnader i gymnasielagen (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-12-10: Inga lättnader i lagen - Khodayar måste få fast jobb (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-10-08:

Remiss av SOU 2020:54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik till sidans topp

Här kan du ta del av remissvar från de remissinstanser som har ombetts svara på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Se alla remissvar som publicerats av regeringen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-12-17:

Vad säger remissvaren om migrationskommitténs förslag? till sidans topp

Nu har remissinstanserna lämnat sina svar på förslaget till ny migrationspolitik, men vad står det i svaren?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och kommunikationsansvarige Maja Dahl om remissvaren, kritiken och de alternativa skrivningarna. I avsnittet intervjuas även Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius om myndighetens svar.

Vi pratar även med Flens kommuns integrationsstrateg Sara Branegård och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Munter om kraven för permanenta uppehållstillstånd och hur det påverkar kommunens arbete.

Dessutom har vi ringt upp en av dem som påverkats av kraven för familjeåterförening. Negassi kom till Sverige 2015 och får nu inte återförenas med sin familj, eftersom han inte uppfyller försörjningskravet. I podden berättar han om sin situation.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-12-07:

UNHCR on the proposed legislative amendments to the Swedish Aliens Act till sidans topp

/utdrag:/

9. While recognizing that Sweden, in a European context, has received a comparatively large number of asylum-seekers, UNHCR notes that the number of asylum-seekers in Sweden has decreased significantly in the past five years, from approximately 163,000 asylum applicants in 2015 to a projected 13,500 applicants in 2020, which is the lowest number of applicants in over 20 years.16 UNHCR had therefore hoped that Sweden would not have found it necessary to permanently incorporate some of the measures intended as temporary into Swedish asylum policy. As expressed in the "UNHCR Recommendations to Sweden on strengthening refugee protection in Sweden, Europe and globally" ("UNHCR Recommendations to Sweden"), UNHCR recommends Sweden to reconfirm its commitment to an "asylum system that fully respects international standards and provides the foundation for a welcoming and inclusive society for people fleeing war, conflict and persecution", as some of the proposed measures raise concern.

(...)

15. As reflected in the UNHCR Recommendations to Sweden, UNHCR thus recommends the Government to consider returning to the previous well-established practice of granting a more stable and secure status to persons in need of international protection. As noted in the Proposal, the system of granting beneficiaries of international protection permanent residence at the initial decision has been in place for a relatively long time and has also been confirmed by the Government and the Parliament on several occasions throughout the years. Such a measure would support integration and ensure a stable and sustainable foundation for all refugees and their families. It would also reflect the increasing length and complexity of today's conflicts and the protracted nature of many of today's refugee situations.

Hämta yttrandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 20-12-07:

Hänsyn till barnkonventionen saknas i förslaget om ny migrationslag till sidans topp

I juni 2019 tillsatte regeringen en kommitté för att ta fram en ny permanent migrationslagstiftning som ersätter den tillfälliga lagen. Den nya lagen ska börja gälla den 21 juli 2021. Det är med oro UNICEF Sverige lämnar in remissvar till regeringen idag, då förslagen tar för lite hänsyn till barns rättigheter och skyddsbehov.

Redan innan förslagen presenterades var vi oroliga över att det skulle bli en strängare lag utifrån de diskussioner som har förts och olika politiska ställningstaganden som har förekommit i media. Vi ser nu med stor oro på förslagen som varit ute på remiss, då majoriteten av förslagen är bestämmelser från den tillfälliga lagen, som nu föreslås bli permanenta.

Generellt saknar vi barnperspektiv och barnkonsekvensanalyser i alla förslag som direkt eller indirekt berör barn. Vi saknar också en genomgång av förslagens förenlighet med barnkonventionen och förklaringar till varför kommittén valt att gå vidare med förslag som får negativa konsekvenser för barn. Förslagen innebär dessutom onödigt stränga inskränkningar i barns rättigheter.

I remissvaret lyfter vi bland annat följande rekommendationer till regeringen:

Återinför permanent uppehållstillstånd för barn. Kommittén föreslår att enbart barn som är kvotflyktingar ska ha rätt till permanent uppehållstillstånd vid första ansökningstillfället. Inga andra undantag föreslås. Även om barnkonventionen inte innehåller någon specifik bestämmelse om att barn ska beviljas permanent uppehållstillstånd, rekommenderas långsiktiga och hållbara lösningar för barn snarare än tillfälliga och oförutsägbara. Som minimikrav måste det finnas undantag för barn att få permanent uppehållstillstånd efter en prövning av barnets bästa och omständigheterna i det enskilda fallet.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-12-08:

Förslaget brister i långsiktighet till sidans topp

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik, men Asylrättscentrum ser brister i det förslag som skickats ut på remiss. I vårt remissvar lyfter vi bland annat konsekvenserna av att inte följa utvecklingen i EU-rätten och svårigheter med tillämpningen i flera av förslagen.

Asylrättscentrum remissvar fokuserar på rättssäkerheten och tillämpningen av de migrationspolitiska förslagen. Vi har redan, både i remissvaren till tillfälliga lagen och vid förlängningen av den, lyft problemområden med förslagen. Eftersom förslaget som nu skickats på remiss ska gälla tillsvidare menar Asylrättscentrum att det är viktigt att bristerna ses över.

En av de viktigaste delarna som Asylrättscentrum lyfter i remissvaret är att för att migrationspolitiken ska kunna vara långsiktig måste förslagen ta större hänsyn till utvecklingen inom europarätten. Till exempel har EU-domstolen i flera avgöranden fastslagit att det är åldern vid ansökningstillfället som man ska utgå ifrån när det gäller familjeåterförening. Det vill säga att om en anknytningsperson är under 18 år när ansökan lämnas in, så ska den bedömas som barn även om den hinner fylla 18 år innan Migrationsverket beslutar i ärendet. Denna gränsdragning är viktigt eftersom den styr om personen ska omfattas av försörjningskrav eller inte.

Asylrättscentrum lyfter även i frågan om tillståndens längd att förslagen måste följa utvecklingen i EU. Migrationskommittén föreslår i betänkandet att Sverige fortsatt ska ge 3 års tillstånd till flyktingar och 13 månader till alternativt skyddsbehövande. Det här skiljer sig från genomsnittet i EU, där flyktingar får 5 år och alternativt skyddsbehövande 3 år. Dessutom väntas domar från EU-domstolen slå fast om det är diskriminering att särskilja flyktingar och alternativt skyddsbehövande.

(...)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-12-08:

FARR om den framtida asylpolitiken till sidans topp

"Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till varför personen har flytt från början. Det är inte bara pengar/försörjning utan skydd som motiverar att fly. Flyktingen behöver hjälp att integrera sig, men det är en helt annan sak än att få skydd. Det är fel att knyta permanenta uppehållstillstånd till försörjning och språk! "

Zahra Hosseiny, flykting och styrelseledamot i FARR

Det finns en gräns för vilket lidande det är försvarbart att utsätta människor för i syfte att avskräcka andra. När självmordsrisken är alarmerande hög bland ungdomar, familjer splittras under överskådlig tid och svårt sjuka ställs utan livsnödvändig vård är den gränsen passerad. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i sitt remissvar till den parlamentariska utredningen om migrationspolitiken.

Den parlamentariska kommittén har arbetat med utgångspunkten att invandringen behöver minskas för att integrationen ska förbättras. Därför föreslås tidsbegränsade tillstånd, höga krav för permanent uppehållstillstånd och hinder för familjeåterförening. Möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl för barn minskas jämfört med den nuvarande Utlänningslagen. Tanken är att asylsökande ska välja andra länder.

FARR tar avstånd från resonemanget, delvis för att sådana "pull-effekter" inte är bevisade, men främst för att konsekvenserna drabbar utsatta människor. FARR kritiserar att förslaget inte föregåtts av och baserats på substantiella konsekvensanalyser, inte ens för barn. Vi befarar också att förslaget kommer att leda till utvisningar av unga som kommit som barn och vissa andra grupper, efter lång tid med uppehållstillstånd.

(...)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-07:

Migrationsverket: Delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas till sidans topp

Flera delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas för att lagen ska bli långsiktigt hållbar. Det handlar bland annat om kraven vid en förlängningsansökan och hur de nya svenska- och samhällskunskapskraven ska kontrolleras. Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som lämnades till Justitiedepartementet på måndagen

- Efter flera års tillfällig lagstiftning är vi i grunden positiva till ett samlat regelverk, men ser flera avgörande delar som skulle behöva tydliggöras för att lagen ska kunna hålla över tid, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Övergången från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd när den tillfälliga lagen infördes i juli 2016 innebar ett systemskifte för bland annat asylsökande och deras anhöriga. Att nu övergå till tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, där fler krav behöver vara uppfyllda för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas, kommer att innebära ännu ett systemskifte för alla sökandegrupper*. Det gäller oavsett om personen är skyddsbehövande, arbetstagare eller anhörig till svensk medborgare.

Fler förlängningsansökningar

Med ny huvudregel och ny ordning där permanent uppehållstillstånd endast kan beviljas om vissa ytterligare krav är uppfyllda, kan personer komma att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd under långa perioder. Migrationsverket kommer i större utsträckning att pröva förlängningsansökningar, och vid fler tillfällen.

- Bedömningarna av de ansökningarna kommer att bli svårare och mer komplicerade ju längre tid personen har vistats i Sverige, vilket är erfarenheter som fyra år med den tillfälliga lagen visar, säger Mikael Ribbenvik.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverkets remissvar i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-12-07:

Migrationsverket missnöjt med kommitténs förslag till sidans topp

Regeringen måste förtydliga förslagen från migrationskommittén, påtalar Migrationsverket i sitt remissvar.

Verket varnar för en ökad arbetsbörda när tillfälliga uppehållstillstånd blir regel och ska omprövas.

Och tydliga svar måste ges om vilka krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap som ska ställas för att få stanna permanent.

"Om det inte är tydligt innan lagen börjar gälla vad som krävs för att beviljas permanent uppehållstillstånd, kan personer som bott och arbetat under lång tid i Sverige komma att utvisas," säger generaldirektören Mikael Ribbenvik i ett pressmeddelande om remissvaret.

Det är bra att kommittén (som lämnade ett oenigt betänkande i somras) försöker samla reglerna på ett ställe, till en helhet, anser verket. Men förtydliganden behövs i flera frågor för att lagen sedan inte direkt ska behöva justeras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-08:

Regeringsförslag ger ventil för ensamkommande till sidans topp

Trots bakslag i riksdagen om lättnader för ensamkommande har regeringen lagt fram ett nytt förslag som kan öka deras möjligheter att få stanna i Sverige.

Stödet för det är oklart - Moderaterna ser det som att regeringen vill smyga igenom en amnesti.

Förslaget om en ny humanitär skyddsgrund för vuxna med särskilt ömmande omständigheter fanns med i en promemoria som regeringen skickade ut på remiss sent i fredags eftermiddag. Den innehöll kompletteringar till migrationskommitténs betänkande, som skickades ut för att få in synpunkter för två månader sedan.

Ser risk

- Läser man förslaget till lagkommentar så är det tydligt att man tar sikte på dem som har en etablering i Sverige genom till exempel studier och jag ser en mycket stor risk att det i praktiken innebär en allmän amnesti för ensamkommande, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard om det som gäller vuxna.

Hon beskriver omfattningen för skyddsgrunden som "otroligt mycket mer omfattande än den som S ställde sig bakom i migrationskommittén i somras".

Kompletteringarna i promemorian var villkor som Miljöpartiet ställde för att låta regeringspartnern Socialdemokraterna skicka ut migrationskommitténs betänkande på remiss. Medan S ställde sig bakom betänkandet i sin helhet sade MP bara ja till några få av de många förslagen. Det är hundra procent S-politik, sade MP:s talesperson i frågan, Annika Hirvonen, då.

Nu är hon mer nöjd, efter kompletteringarna.

- Det här är ju frågor som MP har drivit, säger hon.

Är nödvändiga

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-09:

Nya flyktinglagen bäddar för politisk strid till sidans topp

Migrationspolitiken lär bli en politisk stridsfråga också i nästa riksdagsval. Även om riksdagen nu säger nej till lättnader för ensamkommande, bäddar frågan om en ny asyllag för fortsatt konflikt med oppositionen i riksdagen.

Just nu bereder regeringen en ny migrationslag, som ska träda i kraft till sommaren. Men regeringen är splittrad och Socialdemokraterna och Miljöpartiet har helt olika åsikter i frågan. Dessutom är åsiktsskillnaderna i sak stora mellan regeringen och oppositionen till höger i riksdagen. Räkna därför med att den politiska striden om flyktingpolitiken fortsätter in i nästa valrörelse.

I somras presenterade den parlamentariska migrationskommittén sitt slutbetänkande. Kommitténs lagförslag har varit på remiss och kritiserats bland annat av Migrationsverket för att vara alltför luddigt i sina formuleringar. Samtidigt har Miljöpartiet, för att stödja den fortsatta processen, pressat fram ytterligare eftergifter av Socialdemokraterna. Det handlar bland annat om lättnader i reglerna för att ensamkommande ska få stanna i Sverige.

Men efter Centerpartiets besked förra veckan att partiet säger nej till dessa lättnader saknas nu en majoritet i riksdagen. Det är ett stort bakslag för Miljöpartiet, och innebär med stor sannolikhet att regeringen tvingas backa.

C mer restriktiva

Frågan är dock hur detta påverkar migrationspolitiken i stort. Centerpartiet väntas inte i grunden ompröva sin flyktingpolitik, utan är fortsatt positiva till exempelvis en generös humanitär skyddsgrund, vilket lär öka antalet beviljade uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-12-11:

Justitiedep: Förbättrad informationsöverföring mellan Migrationsverket och Polisen till sidans topp

Regeringen ger Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att gemensamt analysera och effektivisera informationsöverförandet när det gäller att verkställa av- och utvisningsbeslut för personer som inte har rätt att stanna i landet.

Uppdraget lämnas mot bakgrund av Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7). Riksrevisionen har i granskningsrapporten bland annat granskat hur myndigheterna har genomfört denna återvändandeverksamhet mellan åren 2013 och 2018 och då konstaterat viss informationsbrist i hanteringen. Riksrevisionen lämnade som en rekommendation till regeringen att överväga hur överföringen av information mellan bland annat Migrationsverket och Polismyndigheten kan förbättras när det gäller överlämnandet av återvändandeärenden.

Uppdraget innebär att myndigheterna ska redovisa vilken information som skulle behöva överföras från Migrationsverket till Polismyndigheten för att förbättra Polismyndighetens förutsättningar att verkställa beslut om av- eller utvisning. Om det finns hinder enligt nuvarande sekretess- och dataskyddsbestämmelser för att lämna viss information mellan myndigheterna ingår det i uppdraget att gemensamt komma med förslag på hur denna problematik skulle kunna lösas.

Ambitionen med uppdraget är att fördjupa samarbetet mellan myndigheterna, att främja ett helhetsperspektiv i myndigheternas arbete med återvändandeärenden och att öka samsynen gällande vilka uppgifter som ska överlämnas. Det övergripande målet är att tillförsäkra att informationen som lämnas mellan myndigheterna håller hög kvalitet och att den förs över mellan Polismyndigheten och Migrationsverket på ett mer systematiskt och strukturerat sätt.

Uppdraget ska samordnas av Migrationsverket och redovisas senast den 31 maj 2021.

Ladda ner uppdraget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-12-11:

Förlängd tid för medborgarskapsutredningen till sidans topp

Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)

Förlängd tid för delar av uppdraget

Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (dir. 2019:70). De delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav skulle redovisas senast den 15 oktober 2020. Regeringen beslutade den 17 juni 2020 att förlänga tiden för delredovisningen till den 15 januari 2021 (dir. 2020:67).

Enligt utredningens direktiv ska övriga delar av uppdraget redovisas senast den 1 maj 2021. Tiden för slutredovisningen förlängs. De delarna ska i stället redovisas senast den 1 juli 2021.

Hämta tilläggsdirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Immigration Impact 20-12-14:

USA/ Asylum is in danger after court upholds rushed screening process at the border till sidans topp

Posted by American Immigration Council Staff

The Trump administration secretly implemented one of its most horrific attacks on America's long tradition of asylum-holding asylum seekers in U.S. Customs and Border Protection (CBP) custody during their initial asylum interview.

The "Prompt Asylum Claim Review" and "Humanitarian Asylum Review Process," ("PACR/HARP") put in place in October 2019, marked the first time in American history that asylum seekers were forced to remain in CBP custody during this process.

On November 30, a federal district judge in the ACLU's challenge to PACR/HARP upheld the policy.

These policies rush asylum seekers through the most important interviews of their lives while detained in freezing and unsanitary facilities. The facilities are like legal black holes-off-limits to any visitors, preventing them from being able to meet with an attorney in person to prepare for the asylum screening-even though such face-to-face preparation is critical. Even asylum seekers' telephone access to attorneys is extremely limited.

Pass rates for the initial asylum screening under PACR/HARP have plummeted. 74% of asylum seekers passed their screening interview before PACR/HARP. Now under these policies, only 19-29% do. Despite the Trump administration's inclusion of "humanitarian" in the name of the policy, PACR/HARP is a sham designed to ensure that asylum seekers will fail.

This initial screening process-called the credible fear interview-determines whether someone can seek protection in the United States or will be sent back to the threat of death or torture they fled. People must describe some of the most traumatic experiences of their lives in a way that demonstrates to the asylum officer they fit within the legal categories that allow for protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights First 20-12-15: Rule to block asylum seekers from protection finalized in last days of Trump administration (Extern länk)

Immigration Impact 20-12-02: The Trump administration will inflict more damage to the immigration system before leaving office (Extern länk)

ImmigrationProf Blog 20-12-11: Trump Asylum Regulation the "Death" of Asylum in the United States? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

EASO 20-12-11:

Allmänt/ EASO publishes a MedCOI report on the Democratic Republic of Congo (DRC) till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Medical Country of Origin Information (MedCOI) Report on the Democratic Republic of Congo (DRC).

MedCOI as a project was initiated to improve access to medical Country of Origin Information for national migration and asylum authorities in Europe. This project was transferred to EASO between 2017 and 2020, to become EASO business as usual as from 2021. While as under the MedCOI project, implemented by The Netherlands and Belgium, the Country of Origin Information reports on the health care situation were not publicly available, EASO intends to publish all MedCOI reports on the EASO COI Portal and website. This is the first such MedCOI report published by EASO.

The report starts with a general introduction to the country and the healthcare system organisation. Separate sections are dedicated to human resources in healthcare, the pharmaceutical sector, blood transfusion policies, patient pathways, insurance aspects and out-of-pocket expenditure. Lastly, separate chapters contain accessibility information on specific disease groups: cardiovascular diseases, diabetes, haematology, hepatitis, HIV/AIDS, nephrology, neurology, psychiatry, pulmonology, and finally tuberculosis.

This report was drafted by International SOS (Intl.SOS) and reviewed by experts of the following organisations: EASO, MedCOI Sector, Third Country Research Unit, Asylum Knowledge Centre; Belgian Desk on Accessibility (BDA) at the Belgian Immigration Department; Department for Asylum and Migration Policy at the International and European Affairs Unit within the Ministry of the Interior of the Czech Republic; Country of Origin Information (COI) Unit at the Ministry of Immigration and Integration within the Danish Immigration Service; and COI Information Desk / Documentation of COI documents and case law at the German Federal Office for Migration and Refugees.

The report was written according to the EASO COI Report Methodology (2019). The report is based on carefully selected sources of information. All sources used are referenced.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 20-12-16:

Allmänt/ UD lanserar 21 nya landrapporter om mänskliga rättigheter mm till sidans topp

Den 16 december lanserade Utrikesdepartementet 21 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordamerika, Latinamerika och Karibien samt Östeuropa och Centralasien. Utrikesminister Ann Linde lanserade rapporterna vid ett digital möte inför inbjudna representanter från civilsamhället. Vid lanseringen lyfte utrikesministern särskilt fram situationen för människorättsförsvarare och fackliga företrädare.

/Asylnytt: Nya är bland andra rapporterna från Belarus, Azerbajdzjan, Armenien, Uzbekistan, Kazakstan, Ryssland, Georgien, Ukraina, Moldavien, Brasilien, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Argentina, Chile, Peru, Bolivia, Kuba, Mexiko/

Hämta rapporterna, längst ner på sidan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Utrikesdepartementet 20-12-14:

Från Azerbajdzjan/ Avrådan till sidans topp

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Azerbajdzjan.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Nagorno-Karabach samt distrikten Agdam, Kelbadzjar, Latjin, Fizuli, Jabrayil, Zengilan och Gubadli. Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Armenien - avrådan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-12-11:

Från Etiopien/ Refugees report obstacles to reach safety as numbers approach 50,000 till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, working with the local authorities, has now registered nearly 50,000 Ethiopian refugees who have crossed into eastern Sudan, with some reporting having to evade armed groups to reach safety.

Since 6 December, the number of refugees escaping ongoing conflict in the northern Tigray region have been trending downward to under 500 per day.

The recent groups coming from areas deeper inside Tigray are arriving weak and exhausted, some reporting they spent two weeks on the run inside Ethiopia as they made their way to the border.

They have told us harrowing accounts of being stopped by armed groups and robbed of their possessions. Many have spent time hiding in fields and bushes to avoid being spotted. Without access in Ethiopia we are unable to verify these disturbing reports.

UNHCR remains very worried about the safety and condition of the Eritrean refugees in Tigray that have been caught in the conflict and have had no access to services and supplies for more than a month. We echo the UN Secretary-General's call for unfettered access to Tigray in order to reach people in need.

We repeat the joint UN call for all parties to allow freedom of movement to affected civilians seeking assistance, safety, and security within the Tigray region or outside the affected areas. This includes respecting and upholding the right to cross international borders to seek asylum.

Inside Sudan, UNHCR is working with the local authorities and partners, and continues to scale up its humanitarian response to assist Ethiopian refugees.

We have seen increasing requests for family tracing, as many were separated at the start of the conflict or during flight and have not been able to get in contact since. More medicines are needed, especially for those who were taking chronic medication for diabetes, HIV and other illness.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 21-01-05: UNHCR relocates first Ethiopian refugees to a new site in Sudan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Studio Ett 20-12-08:

Från Etiopien/ Stora flyktingströmmar från Etiopien till sidans topp

Sedan striderna i Etiopienbröt ut i november har tiotusentals tigreaner flytt till ett gränsområde mellan Tigray och Sudan.

Den etiopiska regeringen har förklarat att operationen nu är över, men mycket tyder på att striderna fortsätter och att de har fått tydlig etnisk dimension.

Kliniken i Hamdayet ser inte mycket ut för världen. Fem - sex stålsängar står uppradade mot den dammiga väggen. Hettan är svår, men de unga männen som ligger är kan trösta sig med att det knappt är några flugor här.

Längst bort ligger en smal kropp med bandage på huvud och arm. Vi kan kalla honom Esaias. Han är 21 år. Han kommer från Mai Kadra inne i Tigray nära gränsen till Sudan.

Mai Kadra? Jag känner igen namnet.

I början av kriget kom Amnesty International med en omstridd rapport om en stor massaker i just Mai Kadra. Den 9 november ska tigreansk milis och tigreansk militär ha gått från hus till hus och dödats civila amhara, en av Etiopiens större befolkningsgrupper som bor söder om Tigray men också i gränsområdet. Det beskrevs där som en hämndaktion för att tigreanska styrkor ska har förlorat strider i närheten mot den etiopiska federala armén. Mycket är oklart vad som sker och har skett i Tigray, eftersom regionen varit helt avstängd från omvärlden. Men Esaias här på sjuksängen i Sudan, ger en helt annan version. Att det i själva verket är tigreanerna som varit offren, inte amharier.

När kriget kom flydde vi upp i skogen utanför Mai Kadra, berättar han. Efter några dagar mötte vi folk som sa att det var lugnt igen så då återvände vi hem. Men de ljög. Vi visste inte då att många civila hade dödats i området. Två män kom till vårt hus och förde bort mig. De tillhörde den amhariska ungdomsmilisen Fanu.

När vi gått några minuter högg de plötsligt mig med en yxa och kniv.

Han visar skadorna på huvudet och högra armen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 20-12-03: De försöker överleva vid gränsen: "Inte ens åsnor äter sånt här" (Extern länk)

SvT Utrikes 20-12-14: Ett mirakel att tvillingarna lever (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-08:

Från Senegal/ Döms för att ha pressat sina barn att migrera till sidans topp

Doudou ville bli professionell fotbollsspelare, men hans drömmar slutade på havets botten.

Enligt domstolen pressades han av sin pappa att ge sig ut på den farliga resan över havet för att nå Europa. Pappan och två andra fäder döms till fängelse.

En senegalesisk domstol har dömt tre män, samtliga fiskare från kuststaden M'bour, till två års fängelse vardera för att ha "satt andras liv i fara", rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Männens söner satte sig tillsammans med andra migranter i en enkel kanot för att ta sig västerut över Atlanten till spanska Kanarieöarna, med förhoppningen att därifrån kunna nå det europeiska fastlandet. En av dem, en tonårig pojke vid namn Doudou, fick svårt att äta och dog på oklara grunder under resan. Mer detaljer än så finns inte - pojkens kropp tippades överbord av smugglarna. Strax därefter greps de tre nu dömda papporna.

"Dörren till framgång"

Doudous öde har rört upp känslor i Senegal och lett till en kvalfylld debatt kring fattigdom, föräldratryck och frestelserna med ett liv i Europa. Hans pappa hade betalat en människosmugglare knappt 3 900 kronor för att ta sonen till Spanien. Doudous förhoppning var att därefter nå Italien och försöka få kontrakt med en fotbollsklubb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-14:

Från Uzbekistan/ Landinformation: Uzbekistan - Migration och återvändande (v 2.0) till sidans topp

Det här är en uppdatering av rapport med samma titel från 2018. Rapporten behandlar synen på migration och återvändande migranter, med ett särskilt fokus på personer som återvänder efter att ha sökt asyl utomlands.

/utdrag ur inledning/

Tillgången till information om situationen i Uzbekistan har under lång tid begränsats påtagligt av det repressiva styret och dess omfattande kontroll av civilsamhället och befolkningen i allmänhet. Oberoende journalister och internationella organisationer har inte tillåtits verka i landet, och med anledning av de svåra förhållandena på människorättsområdet har möjligheterna att konsultera källor på plats varit kraftigt begränsade och förenade med omfattande säkerhetsrisker. Sedan 2016 har dock situationen ändrats något efter maktskiftet i och med Karimovs död. Staten har lättat en aning på sin samhällskontroil, vissa internationella organisationer har bjudits in för att besöka och verka i landet och uzbekisk media har stegvis börjat uttrycka sig något mer kritiskt (även om självcensureringen fortsatt är utbredd). l december 2019 kunde Migrationsverket för första gången företa en resa till Uzbekistan för att inhämta information på plats.

l sammanhanget är ovanstående förändringar stora steg för Uzbekistan, men det handlar inte om några radikala förändringar på yttrande- eller tryckfrihetsområdet Frånvaron av oberoende journalistik och ett etablerat civilsamhälle påverkar fortfarande informationsläget påtagligt. Rapporten bygger i huvudsak på aktuell skriftlig rapportering och på information inhämtad i samband med utredningsresan i december 2019 där uzbekiska myndigheter och internationella organisationer konsulterades på en rad olika teman. Till viss del används även uppgifter inhämtade under utredningsresor till Norge, Kazakstan, Kirgizistan och Frankrike under de senaste fem åren där initierade källor har konsulterats om situationen på människorättsområdet

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Journal of Refugee Studies 20-12-17:

Former refugees' experiences of supporting newly arrived refugee minors till sidans topp

Living in the shadow of political decisions

Eva Randell, Fatumo Osman

Abstract

Intending to support the cultural integration of unaccompanied refugee minors into the Swedish society, the Save the Children charity organization arranged meeting places in 2018 in four municipalities in Sweden. The mentors for the activities at these meeting places were recruited among former refugees who themselves had arrived in Sweden as unaccompanied minors.

The study aimed to explore the experiences of being a mentor offering peer support to unaccompanied minor refugees at the meeting places. In this study, four semi-structured group interviews were conducted at the meeting places with 14 mentors, also former refugees. Data were analysed using thematic network analysis.

Although the respondents expressed frustration concerning the Swedish migration politics, they all perceived the helping role as of utmost importance and connected this to positive emotions. The study highlights the unique contributions of peer support to the integration process of refugee minors by mentors providing social support, sharing experience-based knowledge and helping minors to navigate an often confusing and complex welfare system.

Hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Sundsvall / Migrationsverket 20-12-16:

Dagersättning får sättas ned för person som inte visat pass, enligt kammarrätten till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls dom, meddelad den 3 november 2020, i mål nr 2900-19

Frågan i målet var om det fanns grund för att sätta ner en asylsökandes dagersättning. Avgörande var om han försvårat utredningen av ärendet om uppehållstillstånd genom att han inte medverkat till att klarlägga sin identitet.

Sökanden hade fått i uppdrag av Migrationsverket att inkomma med en passhandling vilket han inte gjorde inom given tid. Sökanden uppgav att han inte kunde erhålla någon identitetshandling då han var eftersökt i hemlandet. Migrationsverket anförde att han kunde få identitetshandlingar via ambassaden. Kammarrätten bedömde att sökanden inte redogjort för något försök att få en identitetshandling. Det fanns därmed inte anledning för Kammarrätten att ifrågasätta Migrationsverkets påstående om att det i sig var möjligt att få en passhandling genom ambassaden. Kammarrätten bedömde därmed att sökanden försvårat utredningen och att det därför fanns skäl att sätta ner dagersättningen.

Hämta domen från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-08:

Migrationsverket utnyttjas av ukrainsk jobbagentur till sidans topp

Migrationsverket har polisanmält den ukrainska jobbagenturen Pelekh men förundersökningen är nedlagd och enligt Migrationsverket kan myndigheten inte göra något mer.

Ekots granskning visar att Pelekh säljer jobbresor till Sverige men väl här skjutsas företagets klienter till Migrationsverket och uppmanas att söka asyl.

Ekot har sökt Pelekhs ledning men de vill inte ställa upp på intervju.

Ekot kan idag berätta om den ukrainska jobbagenturen Pelekh som förmedlar jobb i Sverige och erbjuder sina kunder en falsk asylberättelse.

Migrationsverket känner till Pelekhs sätt att arbeta men menar att man inte har mandat att göra något åt det. Så här lät det när Ekot ringde upp företaget och låtsades söka jobb i Sverige.

- Advokaten ger er en historia som ni måste berätta för Migrationsverket. Med 99,9 procent säkerhet får ni inte asyl men under tiden ert ärende utreds får ni rätt att arbeta, det är så det går till, säger kvinnan.

- Du bor gratis och får tre mål mat om dagen och ett litet ekonomiskt bidrag av Sverige, säger kvinnan vidare.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-12-08: Ukrainskt företag utnyttjar svenska asylregler (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-12-08: Politiska reaktioner efter Ekots avslöjande om ukrainsk jobbagentur (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 20-12-08: intervjuer med Morgan Johansson (S), och Maria Malmer Stenergard (M) mm (Extern länk)

Sveriges Radio 20-12-09: Vladimir betalade 2 600 euro till falsk jobbagentur (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-09:

Alla förundersökningar mot ukrainsk jobbagentur har lagts ner till sidans topp

Ukrainare har sökt upp polisen och berättat att de blivit lurade av den ukrainska jobbagenturen Pelekh, men polisen har lagt ner förundersökningarna.

Pelekh säljer jobbresor till Sverige, men väl här skjutsas deras klienter till Migrationsverket och uppmanas att söka asyl.

Enligt kammaråklagare Eva Wintzell som utrett ett av ärendena, når det inte upp till det som i lagen krävs för människohandel.

Ekot har tidigare berättat om den ukrainska jobbagenturen Pelekh som säljer jobbresor till Sverige men som i Sverige skjutsar sina klienter till Migrationsverket och uppmanar dem att söka asyl.

Flera ukrainare har gjort polisanmälningar men förundersökningarna har lagts ner, visar Ekots granskning. Ekot har träffat en kvinna som polisanmält som vi kallar Natascha.

- Jag vill inte att de ska få chansen att utnyttja andra yngre kvinnor som inte vågar säga nej, säger Natascha.

Hon berättar att hon hade blivit lovad jobb på fabrik men väl i Sverige skjutsades hon till Migrationsverket och förväntades prostituera sig samtidigt som hon bodde på Migrationsverkets boende, vilket hon har polisanmält.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-12-14:

Granskningen visar: Kontrapunkt använde bidragspengar fel till sidans topp

Studieförbundet ABF har granskat kulturföreningen Kontrapunkt i Malmö efter tips om att allt inte stod rätt till i föreningen. Nu är granskningen klar och den visar att pengarna, som ABF betalat ut, gått till fel saker.

Kulturföreningen Kontrapunkt har pausat sin verksamhet i Malmö. Tidigare medlemmar i föreningen har berättat för SVT Nyheter Skåne om arrangerade skenäktenskap, bidragsfusk och sektliknande förhållanden i föreningen. Detta resulterade i att ABF Malmö och Malmö stad började granska föreningens verksamhet.

ABF är nu klar med sin granskning.

- Det kommer att bli en förlust för ABF Malmö det här, säger Åsa Sandström, chef för ABF i Malmö.

Kontrapunkt har i flera år fått bidrag från ABF för att driva folkbildande studiecirklar. Föreningen har även haft en social verksamhet för hemlösa och flyktingar.

- Vi har upptäckt att föreningen har varit alltför generell, så vi kan inte skilja på vad som är föreningsverksamhet och studiecirkelverksamhet, säger Åsa Sandström.

Slarv med pengar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-10:

Spanien/ Miljoner till flyktinghjälp på Kanarieöarna till sidans topp

Drygt 440 miljoner kronor - 43,2 miljoner euro - fördelas från EU-kommissionen till Spanien för att hjälpa till med mottagandet av asylsökande och migranter på Kanarieöarna.

Pengar ska bland annat används till att ordna skydd för ytterligare 7 000 personer i tillfälliga boenden på Gran Canaria, Teneriffa och Fuerteventura.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-09:

Grekland/ Två månader efter branden i migrantlägret Moria till sidans topp

Förhållandena för de asylsökande är fortsatt mycket svåra på ön Lesbos och nu närmar sig vintern med kyla och kraftiga regn. 7 500 asylsökande är inlåsta och uppdelade i fyra zoner inom det nya lägret.

Sjuksköterskan Tina Dahl arbetar för Läkare utan gränser berättar att många tvättar sig i havet. Det saknas varmvatten och duschar.

Säkerheten något bättre än i Moria med fler poliser och mer kontroll. Alla är inlåsta med lock down, vilket leder till psykisk ohälsa.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-14:

Grekland/ Moria 2.0: "a clean structure, with order and security" till sidans topp

Kara Tepe [Moria 2.0] is "a clean structure ... with order and security"

As we recently reported, these were the words of Notis Mitarakis, Greek Minister for migration and asylum, after a visit to the camp on the 28th of November 2020.

Even then, we pointed out the vast difference between this statement and the everyday reality for people living inside the camp, which has come to be known as Moria 2.0, but - as Parwana Amiri points out below - could better be described as Moria 0.2...

It is extremely important to keep challenging the official narrative of the Greek authorities, at a time when they are implementing increasing measures to prevent any external reporting. On Friday we described and debunked their latest attempt to criminalise NGOs, with Mitarakis releasing a video supposedly implicating Aegean Boat Report in the aiding of irregular migration.

In the last few days, there were heavy rains in Greece. More rain is forecasted for the coming days. This, per se, should not be news, but we live in unusual times.

- Most of the following photos are taken by residents of Moria 2.0 camp

On Sunday, Moria White Helmets released a statement, stressing that what people living in Moria need most is change.

We are asked by friends what people need now in this rain and flooding. This is nice to ask. But we don't need more clothes and blankets when tents are wet and we have no heating and no warm place at all.

They need boots, tarps, winter tents and dry roofed places.

What is needed is to move them from here, especially from Blue Zone which is in fact under water.

People are very angry and very frustrated. Again they are in such situation? After Moria, lockdown, Corona. And the promise of a new camp? With no showers and no electricity and no kindergarten and no schools?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies 20-12-10:

Grekland/ Greece's discriminatory migrant regime till sidans topp

Volunteers, informal street-level bureaucrats, and moral rationalities

Ashley Witcher

Abstract

In the aftermath of Europe's 2015 so-called refugee 'crisis', tens of thousands of border crossers remain stuck in Greece aided by an array of humanitarian workers, government employees, and volunteers.

Drawing on previous scholarship about street-level bureaucracy, I discuss the work of informal volunteers in Athens and Lesvos, where they continue to aid border crossers attain entitlements and rights. Based on 10 months of ethnographic research conducted from 2017 to 2018, this article explores how volunteers within the humanitarian landscape of Greece sought to enact their ethical principles within governance regimes that categorized border crossers in restrictive and at times harmful ways. I show how the struggle to assist border crossers in effect transformed volunteers into informal street-level bureaucrats, who drew on a range of tactics that simultaneously reproduced and subverted the policy categories of refugee or vulnerable person.

This article argues that rather than facilitating administrative care of border crossers, these categories were in fact a political battleground upon which volunteers struggled to pursue their moral rationalities despite an exclusionary governance regime.

Hämta eller läs hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-13:

Grekland/ Polis åtalas för misshandel av asylsökande till sidans topp

Tre grekiska gränsvakter och en polis åtalas för att ha misshandlat asylsökande utanför ett migrantläger på ön Lesbos, enligt poliskällor till nyhetsbyrån AFP.

Männen åtalas för vållande till kroppsskada, tortyr och brott mot antirasism-lagar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-11:

Bosnien/ Snowfall increases hardships of people stuck in Europe's borderlands till sidans topp

Heavy snowfalls and freezing temperatures in Bosnia and Herzegovina pose a serious threat to around 3,000 people who are forced to sleep rough in the northwest of the country and 1,600 people staying in a substandard tented camp. Further, people on the move continue to be exposed to hostility and violence.

Last week, the first heavy snow fell in Una-Sana Canton, the northern part of Bosnia and Herzegovina bordering with Croatia where several thousand people on the move remain without shelter. Already in mid-November, ECRE member the Danish Refugee Council (DRC) had warned that winter would further worsen the situation of about 3,100 people who at that time were sleeping rough in Una-Sana-Canton, and additionally 400 people in Tuzla Canton and in Sarajevo Canton. The NGO estimated that at least 200 of them were unaccompanied minors and reportedly witnessed families with six-month-old children sleeping rough. Eight out of ten people the NGO assessed had survived days without a meal and had health concerns, nine out of ten were lacking access to financial means. According to information The New Humanitarian received from the regional IOM office, there are still about 3,000 people sleeping rough in abandoned buildings, tents, and makeshift camps as winter hits.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-15:

Bosnien/ Winter has officially arrived in Velika Kladusa till sidans topp

Today we bring you an update posted by No Name Kitchen, written by Alba Duez on the current conditions in Velika Kladusa. As 2020 ends and 2021 begins, and with freezing temperatures for people on the move across Europe, the continuation of COVID-19 will bring even harder conditions for refugees this winter. Duez provides insight and important reminders for the season:

" ?Winter has officially arrived in Velika Kladusa with the first snowfall this past week, making the situation even more difficult for people on the move.

?Many boys are trying to do the 'game', crossing the border from Bosnia to Croatia through the forest, for the last time. The temperatures are too low and the rain and snow will make it impossible for them to continue their journey to the European Union until winter is over. Because of this, most of the migrants who were in Velika Kladu?a are now moving to Sarajevo or Serbia, in search of a place inside the refugee camps.

?We must remember that the refugee camps for single men in the northern region of Bosnia and Herzegovina, paid for with European Union funds, are below capacity but do not allow access to more people for political reasons. However, other people have decided to stay in Velika Kladu?a, living in what they call 'the jungle' here, cold forests where they take refuge under plastic or in tents, which will be their home for the next three or four months.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

New Frame 20-12-15:

Frankrike/ No place for refugees in Paris till sidans topp

Images of the French police assaulting refugees earlier evicted from the Saint-Denis camp as they protested in Paris prompted public outrage and a call for an investigation into police violence.

An action by displaced refugees for decent shelter that resulted in violent clashes between the French police and protesters over the eviction of a temporary protest camp has sparked calls for an investigation and prompted French officials to open additional shelters.

In November, hundreds of displaced people occupied the Place de la République, a major square in the capital city of Paris, a week after police officers used tear gas to forcibly remove them from a massive makeshift camp under a highway bridge in Saint-Denis, a city just north of Paris.

More than 2 000 refugees were living there with a few toilets, no showers and public taps their only source of clean water.

The French police surrounded the Saint Denis camp just before 5am on 17 November. After hours of waiting, hundreds of refugees, mostly men from Afghanistan, could not board the buses sent to take them to shelters owing to a shortage of available spaces in the shelters.

The police chased them away using tear gas and they found themselves in the streets with no tents and no bedding, with no place to go.

'Brutal' evacuation

Refugees and human rights organisations declared the evacuation of the Saint Denis camp as "brutal". The area was sealed off and their tents and some of their belongings left behind were thrown into garbage trucks.

Non-profit organisation ATD Quart Monde said the evacuation was "a violation of rights and dignity", and that the administration treats people in an "inhumane way".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-01-15: Calais evictions continue despite winter, family reunifications continue to be blocked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 20-12-09:

Storbritannien/ Sarah's story: a 'nightmare' she wouldn't wish on her worst enemies till sidans topp

How the pandemic, combined with a system that strips people of control, has made life even more difficult for women seeking asylum.

"I'm a very active person, and it's difficult for me to stay in and do nothing," says "Sarah", a 30-year-old woman seeking asylum in the UK, who spoke to openDemocracy on condition of anonymity. When the COVID-19 pandemic hit at the end of March, she decided that she had to keep busy by helping others in need. "We" - asylum seekers - "are not allowed to work," she explains, "but it doesn't stop me from supporting other people."

Over six months, for 40 hours a week from Monday to Friday, Sarah joined a small team of volunteers based in the east London borough where her state-provided housing is located. She took delight in preparing and delivering food parcels for families who were self-isolating or unable to afford vital supplies.

Sarah considers volunteering a welcome respite from the tribulations she has faced since first arriving in Britain from Nigeria thirteen years ago. But over the past year, a combination of the pandemic and the demands of the UK asylum system have made life more challenging - a common experience for women in her situation.

Control and coercion

Originally from an impoverished family in Nigeria, Sarah was lured to the UK by a relative, with the promise of a better education. Instead, she was barred from going to school and trapped in a cycle of domestic abuse until she decided to flee six years later.

After being sexually assaulted by a contact she had trusted, Sarah moved from town to town, taking up child-minding jobs whenever she could, with the fear of deportation always at her heels. In October last year, a friend convinced her to apply for asylum.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-12-11:

Europa/ The impact of the second wave of lockdowns on people on the move till sidans topp

Following the update provided on 28 May 2020, ECRE has now published the Information Sheet: COVID-19 Measures and Updates Related to Asylum and Migration Across Europe, in light of the second round of lockdown procedures adopted throughout Europe. Earlier this week, EASO also published a report on COVID-19 emergency measures in asylum and reception systems.

Across Europe states have imposed new lockdowns or more restrictive measures upon its population in order to contain the spread of the coronavirus, thereby also affecting the position of people on the move.

The severe impact on access to the asylum procedure due to COVID-19 between January and October 2020, is reflected in the asylum statistics. A total of 375,255 applications for international protection were lodged in the EU 27 Member States according to Eurostat. This represents an approximate 35% decrease compared to the 578,580 applications lodged during that same time period in 2019. This drop is largely due to the COVID-19 outbreak and the suspension of asylum-related activities, which was particularly striking during the month of April 2020. According to recent EASO statistics, the number of asylum applications has been increasing from June 2020, but the number of applications is still considerably lower, approximately two-thirds the number of those received prior to COVID-19.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

International Migration 20-12-15:

Europa/ Humanitarian advocacy through pressure points of the 'migration crisis' till sidans topp

Dorothea Hilhorst, Maria Hagan, Olivia Quinn

Abstract

This paper contributes to discussions on humanitarian advocacy. The European migration regime as constituted by the Dublin regulation, the EU Turkey deal and border deals with Libya among others, contributes to generating migration pressure points where migrants find themselves stuck and in desperate need of humanitarian assistance. Assistance and protection at these sites, inasmuch as they are available, are provided by a makeshift humanitarian arena of volunteer organizations, activists, national social welfare agencies, human rights organizations, international humanitarian organizations and UN agencies.

Drawing on interviews and field research, this article analyses the relations between, and advocacy practices of, various actors within humanitarian arenas in three settings: Calais (France), Lesbos (Greece) and Libya. The article reveals how many humanitarians at these pressure points feel disempowered in the scope of their action beyond the provision of limited services, and abandoned by established agencies, especially the UNHCR. They feel that humanitarian principles are not enough to guide their actions in these cases. Emerging advocacy practices at these sites suggest that web-based humanitarian advocacy based on actor complementarity may be a way forward, making advocacy more effective and contributing to better motivate aid workers who feel disempowered in these contexts.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-12-09:

Australien/ 1,500 people in limbo under 'bizarre and cruel' refugee deterrence policy till sidans topp

For more than seven years, Australia's policy has been clear: if you seek asylum by boat you will never be settled here. You will be sent offshore and have your asylum claims heard there.

Between the declaration of that policy by prime minister Kevin Rudd on 19 July 2013 and the last transfer offshore in December 2014, Australia sent 3,127 people seeking protection as refugees to Nauru and Papua New Guinea's Manus Island.

Analysis by Guardian Australia reveals that almost half - 47% - remain in limbo. Most of those - 86.7% - have been recognised as refugees.

Those numbers represent not only a human story of struggle and endurance but a significant policy challenge for the Australian government which sent them offshore without a feasible plan to resolve their cases.

"It shows clearly that they didn't have a plan when they went into this and certainly not a plan for what to do with the human beings who are going to be trapped up in their system," says refugee coordinator at Amnesty International Graham Thom.

"And ultimately that's why, seven and a half years later, we're still left with 1,500 people in a range of bizarre and cruel forms of limbo."

Where are they now?

Despite the government's claim that it has worked day and night to get people off Nauru and PNG, 290 people remained offshore in October 2020 - the last time for which official data was available.

The numbers were evenly split between PNG and Nauru - 145 in each. They had been in the developing countries, initially in detention camps, for at least six years in the case of Nauru, and at least five and a half years in PNG.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 20-12-09: Interactive timeline: what happened to every person caught up in Australia's offshore processing regime (Extern länk)

The Guardian 20-12-11: 'What about my child?': children born to refugee parents caught up in harsh offshore policy (Extern länk)

The Guardian 20-12-11: Australia's offshore processing policy has made the world less safe, not more (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 20-12-16:

Jordanien/ Overwhelming majority of Jordanians continue to empathize with refugees till sidans topp

A new study released today by UNHCR - the UN Refugee Agency - reveals that 94 percent of the Jordanian public view refugees in a positive manner, with the majority stating that they are empathetic towards people forced to flee their country and the challenges they continue to face.

Carried out in coordination with NAMA Strategic Intelligence Solutions, a Jordan-based research institute, the study surveyed, through phone interviews, a sample of Jordanians living in the Amman, Mafraq and Karak Governorates, in order to get an updated analysis of Jordanian public perception of refugees.

When asked about the Jordanian Government's response towards refugees, over 90% of respondents rated it as positive.

"We have said it time and time again, but the Jordanian public and government continue to lead the way in showing kindness and generosity towards refugees, and we now have the data to back that up," said UNHCR Representative to Jordan, Dominik Bartsch.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Sveriges Radio Ekot 20-12-17:

EU-domstolen: Ungerns asylregler olagliga till sidans topp

Ungerns hårda asylregler bryter mot EU:s lagstiftning, slår EU-domstolen fast.

Bland annat har Ungern olagligen hindrat människor från att söka asyl.

I år har det kommit flera domar som slagit fast att Ungern bryter mot EU:s lagstiftning.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-01-15:

Rädda Barnen kommenterar viktig dom i Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Den 22 december 2020 kom Migrationsöverdomstolen (MIÖD) med ett vägledande avgörande där det skulle avgöras vilken tyngd barnkonventionen kan ha i ärenden där det i lagstiftningen hänvisas till svenska konventionsåtaganden.

Fallet handlade om en 14-årig flicka född i Sverige av föräldrar som fått avslag på sin asylansökan men ändå bott kvar i Sverige. Frågan var om det fanns särskilt ömmande omständigheter för flickan att få uppehållstillstånd och om det skulle strida mot barnkonventionen och Europakonventionen - som Sverige har skrivit under - att utvisa henne.

Domstolen går tydligt igenom vilka faktorer den väger in för att bedöma barnets bästa i det enskilda fallet, gör väl avvägda bedömningar och visar också tydligt hur den resonerar vad gäller intressekonflikten kring barnets bästa och principen om reglerad invandring. Domstolen har genomgående ett tydligt fokus på omständigheterna i just detta enskilda fall och situationen för flickan.

Slutsatsen blir att på grund av de exceptionella omständigheterna i detta fall skulle det strida mot barnets bästa enligt barnkonventionen att utvisa flickan och hon får därför tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader.

Rädda Barnens analys

Rädda Barnen välkomnar domslutet. Även om MIÖD i detta fall kom till en positiv utgång för barnet, så är det viktigt att inte dra för stora växlar på domen vad gäller liknande fall. Domstolen är mycket tydlig med att det är de individuella omständigheterna i detta enskilda fall som leder till beslutet att barnets bästa väger tyngre än andra intressen.

Även om inte domen leder till att vi kan säga att alla barn som föds i Sverige och spenderar några år kommer att få stanna, är den viktig då delar av argumentationen troligen kommer få effekt i den framtida rättstillämpningen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Värmland 20-12-15:

Masha, Mahya och Elisa ska utvisas till Afghanistan till sidans topp

Barnkonventionen har snart varit lag i Sverige i ett år, något som innebär att myndigheters och domstolars bedömningar ska göras utifrån barnens bästa.

Någon som inte tycker att man har sett till hennes bästa under asylutredningen är 10-åriga Mahsa Hashemi, den äldsta av tre systrar som ska utvisas till Afghanistan, ett land de aldrig varit i.

"Om ni vill att vi ska flytta, följ med oss och bo där, om ni kan bo där så kan vi också bo där" skriver hon i ett brev till migrationsverket.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 20-12-17:

Migrationsverket öppnar nytt förvar i Mölndal till sidans topp

Migrationsverket har beslutat att ett nytt förvar ska öppnas i Mölndals kommun. Det nya förvaret, med 100 platser, ska ersätta nuvarande förvarslokaler i Mölndal och till viss del i Flen. Arbetet med att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige fortsätter parallellt.

Beslutet innebär att en fastighet kommer att byggas om för att passa förvarsverksamhet. Planen är att lokalerna ska vara färdiga till sommaren 2022.

- Det nya och mer ändamålsenliga förvaret är positivt både för våra medarbetare och för de förvarstagna. Vi ansvarar för att alla våra förvar ska vara trygga platser att vistas i, säger Henrik Holmer som är chef för myndighetens planeringsavdelning.

En viktig orsak till att nya förvarslokaler behövs är att framför att delar av det befintliga förvarsbeståndet är slitet.

- Det är inte rationellt eller ekonomiskt försvarbart att sätta in stora dyra renoveringsåtgärder i våra mest slitna befintliga lokaler. Nya lokaler i Mölndal bedömer vi blir den i längden mest kostnadseffektiva lösningen, säger Henrik Holmer.

Beslutet om det nya förvaret innebär ingen utökning av antalet förvarsplatser nationellt. Däremot pågår fortsatt arbete för att utöka antalet förvarsplatser i norra Sverige.

- Det är två skilda spår. Vi behöver dels ersätta vissa befintliga platser i gamla lokaler, dels fortsätta med vårt uppdrag att anskaffa förvarsplatser även i norra Sverige. När det gäller den senare frågan finns i dagsläget ingen ny information att ge mer än att arbetet pågår, säger Henrik Holmer.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-12-15:

Gisslandrama på Migrationsverkets förvar i Kållered till sidans topp

Ett gisslandrama pågick på Migrationsverkets förvar i Kållered natten mot söndagen.

Personer i förvaret ska ha hållit personal som gisslan.

- Vi arbetar kontinuerlig med säkerheten på förvaren och kommer gå igenom händelsen och utreder det som har hänt, säger Tobias Åkerman, presstalesperson på Migrationsverket.

På Migrationsverkets förvar i Kållered i Mölndal utspelade sig ett gisslandrama under natten mot söndagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska två personer på förvaret gett sig på en förvarshandläggare och fått denne att låsa upp dörrar.

Förvarshandläggaren tvingades ut i ett trapphus och de förvarstagna försökte få denne att ta sig ut genom en larmad dörr.

Personerna ska även ha hållit för munnen för förvarshandläggaren som senare lyckades ta sig ur situationen och larma övrig personal på plats - som kunde stoppa rymningsförsöket, enligt uppgifter.

Två av förvarets personal fick uppsöka sjukhus.

Frihetsberövade

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Gävleborg 20-12-10:

Ali får inte veta om han ska utvisas på tisdag till sidans topp

Ali Akbari från Afghanistan har fått tre avslag på sin asylansökan för att få stanna i Sverige, och har sedan i höstas suttit i Gävleförvaret i väntan på att skickas tillbaka.

Det ryktas nu om en deportation på tisdag men Ali vet inte om han är en av dem som kommer skickas till Afghanistan och en som har reagerat på det här är Sandvikenförfattaren Anna Sanvaresa.

"Det är så mycket med det här som är så galet, det är ett fruktansvärt svek av regeringen och deportationen kommer förmodligen bli av trots att vi är mitt uppe i en pandemi", säger Anna Sanvaresa.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-12-16:

Smitta ställde in försök att återuppta tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

I tisdags skulle den första tvångsutvisningen till Afghanistan ske sedan pandemin började. Men insatsen ställdes in i sista minuten på grund av coronasmitta bland personalen.

- Nu måste vi analyser vad vi kunnat göra annorlunda för att inte hamna i den här situationen igen, säger Patrik Engström, chef för svenska gränspolisen.

I våras pausades alla utvisningarna till Afghanistan på grund av pandemin. I somras när Kabul öppnade för inresa fick Sverige och andra EU-länder börja verkställa utvisningar till landet. Men endast de frivilliga.

- Det vi gjorde var att vi chartrade personer som frivilligt ville återvända. Det har vi gjort av och till sedan dess med reguljärt flyg, säger Patrik Engström, sektionschef för gränspolisen.

För några veckor meddelade Afghanistan till EU-länderna att de nu kan ta emot personer som ska utvisas med tvång. Men med ett krav - att de utvisade testas för corona. Kravet har dock försvårat för svensk polis.

- I Sverige får vi inte testa några personer med tvång. Det betyder att det bara är personer som frivilligt har gjort testet som får återvända till Afghanistan, säger Patrik Engström.

I tisdags skulle Sverige genomföra en så kallad EU-gemensam återvändarinsats, vilket innebär att flera olika EU-länder chartrar tillsammans ett flyg i det här fallet till Afghanistan. Sverige ansvarade för hela genomförandet.

Men den stoppades i sista minuten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om den inställda utvisningen, nedan under rubriken "Stöd och solidaritet"

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-08:

Danmark/ Iraqi Asylum Seekers in Denmark fear deportation till sidans topp

According to refugee rights activist Lene Kjær, a large number of Iraqi citizens who have had their application for asylum in Denmark rejected, have been arrested by the police on Monday and have been transferred to the Ellebæk 'exit centre' for the purpose of deportation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-17:

Danmark/ "Don't worry, you'll go back to Iraq soon." till sidans topp

Denmark has been trying to deport rejected asylum seekers to Iraq for years. Authorities, despite pressure on Iraqi officials, cannot deport people there. Denmark has flown Iraqi people to Baghdad several times; every time they had to fly them back to Denmark because Iraqi authorities refused to receive people who are deported by force. However, in recent months things have started to change. Denmark recently signed an agreement on the deportation of people on the move who committed crimes in Denmark, and proceeded with the first deportation. Over the last week, Denmark has opened an embassy in Baghdad, which could pave the way for new negotiations.

As we reported in our daily digest, on December the 7th a large number of Iraqi citizens who have had their application for asylum in Denmark rejected, were arrested by the police and have been transferred to the Ellebæk 'exit centre' for the purpose of deportation.

This is what Danish authorities call "motivational imprisonment": detaining people in order to pressure them to sign voluntary return papers, for up to 18 months.

M. is an Iraqi man, who has been detained in Ellebæk since September. On Tuesday December 8th, he was taken against his will to the Danish Returns Agency (Hjemrejsestyrelsen), to meet Iraqi officials for 'questioning'.

3 police officers came to me asking to go with them to meet some Iraqi officials. I was scared of meeting them, and my lawyer told me I don't need to go if I don't want to, so I refused.

One of the police officers said: "We'll take you anyway," and showed me handcuffs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-11:

Frankrike/ Deal to Facilitate Deportations to Morocco till sidans topp

France and Morocco have signed an agreement facilitating the forced return of Moroccan unaccompanied children. Crackdown on migrants in Calais continues.

On 7 December, the French Minister of Justice, Eric Dupond-Moretti, and his Moroccan counterpart, Mohamed Ben Abdelkader, signed an agreement to pave the way for returning Moroccan unaccompanied children from France. During his visit in Rabat, Dupond-Moretti emphasised that the agreement aimed at putting in place "concrete tools" for the care of Moroccan unaccompanied children "in the interest" of the concerned. Based on information AFP obtained at site, the legal agreement would in the long run allow French judges to order returns on the basis of placement decisions issued by Moroccan youth magistrates. The agreement itself remains undisclosed. According to estimates by the French government and NGO's, there are currently up to 40,000 unaccompanied minors in France. The agreement was reached only shortly after EU Home Affairs Commissioner, Ylva Johansson, had travelled to Morocco to discuss migration management, including readmission. A recently published ECRE working paper analyses EU-Morocco cooperation on return, readmission and reintegration, and provides recommendations for the future of EU-Morocco relations from a civil society perspective.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-12-09:

Serbien/ Officials intimidated NGOs, preventing legal assistance to people till sidans topp

In a country where all centres intended to lodge people on the move are over capacity and conditions are nowhere near what might be fit to house people, where a dire need for more accommodation has brought the organisations working with people on the move to status quo, and where everything is in such state that it begs for a change in order to move things forward, officials are often not the address to turn to in order to solve the problem, but rather they are its root cause. In one of the most recent events, members of Klikaktiv - Centar za razvoj socijalnih politika documented one of many mistreatments by the police and very avid proof of the lack of basic knowledge of the law, obligations and rights, particularly human rights, that all headlines will be full of on 10 December. They write:

"During yesterday's visit to Majdan, a place on the border triangle of Serbia, Romania and Hungary, our team was hindered in carrying out activities providing legal support. People are mostly found in abandoned houses at Majdan, but recently they have also been placed in a former milk factory where the police take them so that they do not stay in abandoned houses in the village."

There are around 50 people in the village, while there are 90 in the factory, with no electricity, drinking water, they receive no blankets, sleeping bags or tents, or any other humanitarian aid. Also, they do not have access to medical and legal assistance, which they urgently need.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-12-09:

Storbritannien/ Met police to compensate child slavery victim arrested after reporting till sidans topp

The Metropolitan police is to pay £15,500 to a victim of slavery who tried to report his traffickers but was instead arrested for immigration offences and sent to a detention centre.

The man, referred to in court as KQT, was 15 when he was taken by traffickers from Vietnam through Russia to the UK in a refrigerated lorry. He was arrested on arrival and placed in foster care, but shortly after was collected by his traffickers and forced to work on a cannabis farm, where he was locked inside a storeroom and only fed one meal a day. In January 2018, he escaped his captors and walked into a police station to report his ordeal.

Instead of treating him as a potential victim of child trafficking, police officers instead detained him under immigration powers. He was then taken to Brook House immigration removal centre at Gatwick airport, where he was detained for 22 days until lawyers secured his release. KQT has since been diagnosed with post-traumatic stress syndrome and depression.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-12-10:

Kanada/ "No Justice, No Truth" for Canada's Immigration Detainees till sidans topp

"The reason I came [to Canada] is to seek refuge, but the punishment I got for that - I never experienced that anywhere else," Ebrahim Toure testified on November 16th from the Toronto Immigration Holding Centre at his detention review hearing, which we monitored on behalf of Human Rights Watch and Amnesty International.

Over his 10 years in Canada, Toure unsuccessfully applied for asylum and sat through approximately 70 detention review hearings, where the Canada Border Services Agency (CBSA) argued he should be incarcerated, claiming he is unlikely to show up to be deported. Toure spent five and a half years in immigration detention - between 2013 and 2018 - mostly in a maximum-security jail, despite never being charged with a crime in Canada, while CBSA tried to obtain identity documents necessary to deport him.

CBSA officers have enormous discretion to exercise one of the most invasive acts a government can take against individuals: depriving them of their liberty. Canada remains one of only a few countries without a cap on the length of immigration detention. This immense power creates the conditions for serious human rights violations, including arbitrary and indefinite detention.

Despite Canada's international reputation as a safe haven, Toure's case is egregious but not unique. His case highlights grave injustices that persist through a culture of impunity and disregard for basic legal standards within Canada's immigration detention system.

Toure lived in both the Gambia and Guinea as a child, but does not know where he was born. Neither country had acknowledged his citizenship. At the latest hearing he testified that, while he was in jail years ago, a CBSA officer warned that if he ever wanted to "make it out of jail," he should say he is from the Gambia: "So I said I'm from the Gambia."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-12-15:

Saudiarabien/ Migrants held in inhuman, degrading conditions till sidans topp

Detained migrants allege torture, killing in detention, fears of Covid-19

A deportation center in Riyadh is holding hundreds of mostly Ethiopian migrant workers in conditions so degrading that they amount to ill-treatment, Human Rights Watch said today. Detainees alleged to Human Rights Watch that they are held in extremely overcrowded rooms for extended periods, and that guards have tortured and beaten them with rubber-coated metal rods, leading to at least three allegations of deaths in custody between October and November. The Saudi authorities should immediately release the most vulnerable detainees and ensure that detention is only used as an exceptional measure of last resort. It should immediately end any torture and other ill-treatment, and ensure that detention conditions meet international standards.

"Saudi Arabia, one of the world's richest countries, has no excuse for detaining migrant workers in appalling conditions, in the middle of a health pandemic, for months on end," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "Video footage of people crammed together, allegations of torture, and unlawful killings are shocking, as is the apparent unwillingness of the authorities to do anything to investigate conditions of abuse and hold those responsible to account."

In November 2020 Human Rights Watch spoke by telephone with seven Ethiopian migrants detained in a deportation center in Riyadh, and with two Indian men who were detained in the same facility before they were deported. The majority of detainees were arrested and detained by the authorities because they did not hold valid residency permits.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Gotland 20-12-09:

Hon är en av alla dem som tvingats lämna Gotland till sidans topp

Maryam Hosseini och hennes familj kom som flyktingar till Gotland från Afghanistan hösten 2015.

Efter upprepade avslag har de nu flytt vidare till Tyskland, där de fått uppehållstillstånd.

"Jag hade redan integrerat mig och blivit en del av samhället, här måste jag börja om och det tar mycket kraft", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Asylrättscentrum 20-12-14:

Handbok om permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du ansöker om uppehållstillstånd.

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Den här handboken kommer att uppdateras när vi får veta något nytt om reglerna. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 14 december 2020.

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar. Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.

Ladda ner handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 20-12-12:

De samlar förnödenheter till grekiska flyktingläger till sidans topp

För tredje året samlar tre halmstadläkare in kläder och förnödenheter till flyktingläger Grekland.

"Vi har varit på plats och sett hur människorna har det där och en stor del är mer eller mindre bortglömda", säger Jörgen Hallgren, en av initiativtagarna.

"Vi ser att folk vill ge, även i år", säger Lotta Delling, en annan av initiativtagarna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 20-12-11:

Återupptagna tvångsutvisningar - den första stoppades till sidans topp

På kvällen den 15 december var en tvångsutvisning till Afghanistan planerad, den första på länge. Men i sista stund ställdes flygningen in. Det brev som sju svenska organisationer nyligen sände till Afghanistans flyktingminister kan ha varit en bidragande orsak, enligt Blankspots tidigare bevakning. - men senare har orsaken uppgivits vara Corona-smitta bland personalen (Blankspot 16 dec).

Pressmeddelandet från sju organisationer:

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under återvändandeprocessen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan med Afghanistan.

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Landets Fria 20-12-11: Sverige återupptar tvångsutvisningar till Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 20-12-12:

"Smärtan från Luciadeportationen 2016 lever kvar" till sidans topp

Luciadygnet inleds med samma smärta varje år. För mig, mina vänner. Som om det var 2016. Det skriver Elisabet Rundqvist i en krönika om "Luciadeportationen" 2016 då elva personer tvångsutvisades från Arlanda till Kabul.

Det var djävulskt kallt. Redan den 11 december var de första demonstranterna på plats utanför förvaret i Märsta. En handfull personer i snö och minusgrader. Tre av dem har kommit att bli mina närmaste vänner och som en utökad familj. Vi delade ett trauma, en händelse som på djupet förändrade våra liv. Dygnet då det blev fullkomligt klart vad ett andrum betyder i praktiken.

Luciadeportationen har blivit referenspunkten med ett "före" och "efter".

Genom nätverket #vistårinteut visste vi att det skulle ske en demonstration och försök att stoppa deportationen. Vi, som inte kände varandra ännu, åkte var för sig till förvaret den 12 december. Vi visste att minst en minderårig skulle utvisas, uppskriven i ålder för att göras utvisningsbar som vuxen.

Mustafa, brottaren, satt där inne, utanför stod Mustafas svenska "mamma" och "pappa" Lena och Magnus. När jag kom vid 14-tiden fanns redan en grupp i dunjackor och filtar. Skyltar och marschaller hade ställts upp mot busshållplatsen. Vi visste att de inlåsta kunde se oss, de blinkade med sina mobiler till oss i den bitande kylan.

Lena och Magnus ringde Mustafa så ofta som möjligt, vi fick veta vad som hände på insidan. Vi fick höra hur de förvarstagna gjordes i ordning för att deporteras om några timmar. På utsidan kom fler och fler poliser, rullade ut avspärrningsband och anvisade oss en del av gården utanför förvaret. Vi förstod på vilken sida de inlåsta skulle föras ut, där stod poliserna i tätare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 20-12-15:

Polisen: Kvällens deportation till Afghanistan skjuts upp till sidans topp

Ett fyrtiotal personer demonstrerade ikväll utanför förvaret i Märsta för att stoppa en väntad utvisning till Afghanistan. Men strax före klockan åtta kom beskedet att utvisningen skjuts upp.

Den 15 december var det tänkt att Sverige skulle återuppta tvångsutvisningarna till Afghanistan. En av dem som samlats utanför förvaret för att protestera mot det var Elisabet Rundqvist.

- Jag är här för att visa solidaritet med de som ska utvisas, så de inte ska behöva resa utan att se oss här. Vi behöver bevittna deportationerna så att ingen utvisas i hemlighet, säger hon utanför avspärrningarna.

För fyra år sedan var hon också här och demonstrerade när den första gruppen unga utvisades i december 2016.

- Då hade jag aldrig kunnat drömma om att vi skulle stå här igen fyra år senare. Då trodde jag att man skulle inse att detta var ett misstag som kunde rättas till och att uppmärksamheten skulle få fler att ändra inställning.

Hon hoppas mycket på de nya lagförslagen som diskuteras och att politikerna ska se de enorma kostnader som utvisningarna för med sig.

- Under de här åren som vi stått här i kyla, regn och stekande sol har också säkerhetsläget försämrats i Afghanistan. De känns bottenlöst att stå här igen. Man borde dra ett streck över det som varit och börja om. Det lidande vi ser i den här gruppen är oförsvarligt.

Inför dagens utvisning hade kritik också kommit, bland annat från Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och Röda Korset som anser att läget i Afghanistan är så pass allvarligt att ingen bör utvisas dit med tvång.

(...)

Hela artikeln med länkar till filmer från bevakningen utanför förvaret i Märsta (Extern länk)

Läs mer debatt om tvångsutvisningarna, nedan under rubriken "Debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

European Journal of Migration and Law 20-12-11:

Refashioning the EU visa policy: A new turn of the screw till sidans topp

A new turn of the screw to cooperation on readmission and to discrimination?

Salvatore Fabio Nicolosi

Abstract

Since the establishment of the Schengen area, border management has been having momentum within the European Union (EU) and, one of its major building blocks is the common policy on visas. This allows to control who can have access to the Schengen area for short stays that do not exceed three months over any six-month period.

This article investigates how the EU visa policy has been influenced by the ever-evolving migratory dynamics towards the EU. Focusing on the latest reform of the Common Code on Visa, which has entered into force in 2020, this article argues that the new approach to conditionality in EU migration law has consolidated the intertwining between the EU visa policy and cooperation on readmission. Over the years, the latter has constituted an incentive for the EU in order to offer visa facilitation regimes or specific visa waivers to nationals of third countries. However, this article criticizes the new mechanism, introduced by the recent reform, and providing the European Commission with the mandate to propose specific restrictive measures related to visa processing and visa fee in case of a lack of cooperation especially on readmission.

In an attempt to shed light on the legal concerns raised by this mechanism, the paper concludes that it even emphasises the discriminatory effects of the EU visa policy and, more generally, it impacts on the cooperation with third countries within the EU General Approach to Migration and Mobility.

Läs eller hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-12-08:

Fundamental rights challenges at borders till sidans topp

Today, the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) publishes a report on fundamental rights issues at external land borders. The report looks at the main challenges of border management and puts forward proposals for actions to improve the current situation. The European Parliament requested FRA to prepare this report in January 2020. With the Coronavirus pandemic, the report could only be issued now.

FRA's report 'Migration: Fundamental rights issues at land borders' first describes the applicable EU law governing border controls. It then clarifies how EU countries' duty to protect their borders can affect fundamental rights.

It reviews different aspects of border management, such as border surveillance, preventing irregular border crossings, and checks at border crossing points. It also illustrates the impact. This ranges from people dying at borders to allegations of pushbacks or the use of excessive force.

To ensure full respect for fundamental rights at the EU external borders, FRA suggests:

+ enhancing the fundamental rights component of existing oversight mechanisms, such as the Schengen evaluation and monitoring mechanism;

+ supporting border guards in their daily work through practical guidance, tools and training;

+ fully embracing a victim-focused approach, and mainstreaming child and gender aspects, when combating organised crime at external land borders;

+ increasing the transparency and effectiveness of investigations into pushbacks and ill-treatment allegations at external land borders;

+ establishing independent and effective fundamental rights monitoring mechanisms at borders.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fores 20-12-10:

Pieces of the Puzzle - Managing Migration in the EU till sidans topp

For the last two decades, the idea of a Common European Asylum System (CEAS) has been discussed in the EU. Negotiations on a reform has put the system under scrutiny, and shown its underlying systemic flaws. With diverging views between Member States, reaching a common solution is not an easy task. How can the EU collect all the pieces and complete the puzzle?

Together with the European Liberal Forum, FORES launches "Pieces of the puzzle - Managing Migration in the EU". In this study, the author Bernd Parusel puts CEAS in a historic context, discusses current challenges and possible solutions, and looks to future scenarios.

The lack of legal pathways to the EU, failure to achieve a fair responsibility-sharing mechanism or a harmonised asylum determination are core issues addressed in this study. Parusel elaborates on these shortcomings and suggests pragmatic reforms.

From Introduction:

"This study aims to contribute to energise the European debate on migration and asylum and help policymakers make decisions founded on research and facts. In short, it asks what's wrong with the Common European Asylum System and how it could be fixed. The idea is to iden-tify the key problems the CEAS faces today, examine why they have so far not been resolved, and explore their consequences. Following from this analysis, the study aims to present scenarios for future develop-ments to clarify the choices political leaders can make, and to highlight desirable and less-desirable developments."

Launch at FORES Youtube channel (Extern länk)

Read, download or order the study and Policy brief (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-12-15:

EU oeniga om ny asylpolitik till sidans topp

Det blir ingen överenskommelse om EU:s asylpolitik före årsskiftet, det stod klart efter dagens videomöte med EU:s migrationsministrar.

Tyskland som varit ordförande i EU det här halvåret hade hoppats att nå en principöverenskommelse om den nya asylpakt som Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson presenterade i september.

Men EU-länderna står alltför långt ifrån varandra, och nu går stafettpinnen vidare till Portugal som är ordförande i EU från årsskiftet.

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 20-12-14: Trögt för migrationspakt i EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Devex 20-12-09:

Debunking myths around the displacement-climate change connection till sidans topp

Misconceptions about the link between climate change and displacement can hamper humanitarian assistance efforts and protection of people affected by disasters, the head of the Internal Displacement Monitoring Centre said Tuesday.

IDMC director Alexandra Bilak said her organization has become increasingly concerned about misperceptions around the climate change-displacement narrative, which she said is fueled by "sensationalist" media reports.

"Increasingly, the different factors driving slow onset environmental as well as social change become difficult to disentangle one from another," Bilak said during a virtual event Tuesday. "The interaction of social, political, environmental, and economic factors means that climate change must be understood as just one factor in a complex system that generates and perpetuates displacement risk."

Too often, she said, the press takes data and figures from studies and reports out of context, oversimplifying what such numbers mean. The domination of these false narratives creates misinformation about the true causes of the challenge, she said, and therefore undermines dialogue about solutions that can be pursued by policymakers.

There is also too often a perception that displacement caused by disasters are easier to resolve than displacement caused by conflict.

"The assumption that most people can return, can rebuild their home, and can recover soon after a disaster has struck means that some displaced people may drop off the radar and they will then miss out on some critically important assistance that is needed not just in the immediate aftermath of a disaster but also very much over the longer term," Bilak said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Uppsala Universitet 20-12-08:

Researchers highlight major flaws in EU refugee policy till sidans topp

European refugee policy from 2015 onwards can be described as a failure, believe researchers working on the EU project RESPOND, which has studied the situation for refugees in 11 different EU Member States. Interviews with refugees and various societal stakeholders paint a bleak picture of the situation.

Hurried and not always legally certain legislative changes. Major issues on borders, where control has often be outsourced. Problems finding accommodation and a high risk of exploitation and violence.

These are just a few of the flaws highlighted by RESPOND, a three-year project that concluded on 30 November. The project's closing digital conference was attended by 170 delegates from various countries.

Over 500 refugees and 200 societal stakeholders have been interviewed. Researchers have also studied reports, policies and legal texts to create an image of the refugees' journeys from their countries of origin, across multiple borders en route to their new homelands.

"We had of course expected to find many difficulties during these journeys, but not to see that they were so problematic in every aspect, not least in terms of violence and exploitation," says Andreas Önver Cetrez, associate professor of psychology of religions and leader of the project.

New country, new challenges

Many newly arrived migrants have been travelling for a long time - as much as three years - and crossed multiple borders. In a survey of Syrian refugees, the majority of respondents had crossed three borders, while some had crossed up to ten. Others had undertaken a shorter and simpler journey.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-09:

Ny rapport: Över 80 miljoner människor på flykt i världen till sidans topp

Under 2020 har antalet människor på flykt stigit till över 80 miljoner människor, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR i en ny rapport.

"Vi har nu passerat ytterligare en dyster milstolpe, och antalet kommer att fortsätta att öka om inte världsledarna slutar kriga", säger UNHCR-chefen Filippo Grandi.

I början av året var mer än en procent av jordens befolkning - 79,5 miljoner människor - på flykt till följd av militära konflikter, förföljelser och brott mot mänskliga rättigheter, däribland nära 30 miljoner med officiell flyktingstatus och över 4 miljoner asylsökande.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-12-17:

Saudiarabien/ Människorättsorganisation slår larm om fängslade migrantarbetare till sidans topp

Hundratals migrantarbetare hålls fångna under förfärliga förhållanden i Saudiarabien, enligt människorättsorganisationen Human rights watch. Vittnen uppger att det förekommer tortyr och misshandel, vilket lett till minst tre dödsfall.

Det handlar om hundratals migrantarbetare, mestadels etiopier men även sydasiater, som hålls i förvar innan deras utvisning verkställs.

Förhållandena är, enligt Human rights watch, vedervärdiga. Enligt vittnen som organisationen har pratat med hålls 400 personer i ett enda rum och får sova i skift på grund av platsbrist, utan någon som helst social distans mitt i en pandemi. Det finns tre toaletter att dela på och många är sjuka. Ahmad, en migrantarbetare från Etiopien, blev själv sjuk.

- Det är smutsigt och man kan inte sova ordentligt. 180 personer är väldigt sjuka. När de ber om mediciner blir de istället slagna, säger han till Human rights watch.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio Stockholm 20-12-08:

Fler nyanlända ska göra som Daniella, 10 - åka skateboard till sidans topp

Projektet Skate nation på Fryshuset vill integrera nyanlända i samhället med hjälp av skateboardåkning varannan fredag och på lov.

Träffarna har hittills mest lockat killar, så med kampanjen "För henne" vill Skate nation locka fler tjejer.

"Vi vet att det finns många nyanlända flickor som behöver ett sammanhang, en aktivitet och hjälp att integreras", säger Lisa Tolf som är projektkoordinator.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 20-12-09:

Taqi en av Sveriges största karatetalanger till sidans topp

Enligt hans tränare Jasko Sabanac kan han till och med bli en av de bästa i världen.

Taqi Ramazani kom till Sverige från Afghanistan via Pakistan under flyktingåret 2015 och har sedan dess blivit svensk mästare, och vunnit ett junior-VM-silver i lag.

Nu är hans mål att ställa upp för Sverige även i de största internationella tävlingarna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SVT Skåne 20-12-14:

Ergin flydde för 26 år sedan: "Bosnier är välintegrerade" till sidans topp

Ergin Kulenovic var en av de 2,2 miljoner människor som flydde från forna Jugoslavien under kriget. I dag bor han i Hjärup, utanför Malmö, tillsammans med sin fru och sina två barn.

- Jag är inte en ren bosnier längre. Jag är en blandning som platsar på båda ställena, säger han.

I maj 1993, när Ergin var fjorton år kom han till Ystad tillsammans med sin mamma och sin syster. Hans pappa dödades i sitt hem av en prickskytt redan ett par veckor in i kriget efter att Sarajevo hade belägrats.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetet 20-12-11:

Studie: Svenskt namn viktigare än erfarenhet vid jobbsök till sidans topp

Unga män med arabiskklingande namn får betydligt mer sällan svar på arbetsansökningar än de med svenskklingande namn. Och tidigare arbetslivserfarenhet spelar ingen roll för svaren, visar en ny studie från IFAU.

Du är en ung man som nyligen gått ut gymnasiet och hunnit jobba något år men behöver nu söka dig vidare. Du bläddrar genom annonserna på Platsbanken och hittar ett jobb som du är sugen på. Du slänger iväg en ansökan och väntar hoppfullt på att det ska plinga till i mejlboxen.

Får du svar? Det beror betydligt mer på ditt namn än din tidigare jobberfarenhet, visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Rapportförfattarna har under 2018 skickat ut 10 000 fiktiva ansökningar till 3 300 jobbannonser på Platsbanken.

De sökande var alla unga män med medelklassbakgrund som gått ut gymnasiet. De enda skillnaderna var namnet och arbetslivserfarenheten.

Ansökningarna varierade mellan svensk- och arabiskklingande namn. De varierade också mellan att personen varit arbetslös, haft ett traditionellt arbete, eller haft ett så kallat gig-jobb det senaste året.

För gruppen med svenskklingande namn förbättrades chanserna att få ett svar något om personen haft ett gig-jobb, men inte lika mycket som om han haft ett traditionellt jobb.

De med ett traditionellt jobb fick svar i 21 procent av fallen, och de med gig-jobb i 19 procent, medan de arbetslösa bara fick svar i 17 procent av fallen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Röda Korset 20-12-07:

Nya migrationslagen slår mot redan utsatta till sidans topp

Röda Korset: Förslaget innebär att barn skiljs från sina föräldrar

Sommaren 2021 ska Sverige få en ny migrationslagstiftning och i dag går remisstiden ut för förslagen från den parlamentariska migrationskommittén.

Jämfört med ordinarie utlänningslag innebär förslagen en rad inskränkningar i möjligheten till uppehållstillstånd, till familjeåterförening och i slutändan till permanent uppehållstillstånd.

Sverige har sedan det stora flyktingmottagandet 2015 en mycket restriktiv, tillfällig lag, utformad att ligga på EU-rättens miniminivå. Sedan den tillfälliga lagen presenterades har Röda Korset dokumenterat och följt lagstiftningens konsekvenser - både för enskilda och för samhället i stort.

Mot bakgrund av den erfarenheten vill jag lyfta ett urval av de konsekvenser förslagen riskerar att få.

Barn kommer fortsatt att skiljas från sina föräldrar under lång - för vissa oöverskådlig - tid.

Vi ser i dag många exempel på det i våra verksamheter. Orimligt hårda krav på lön och bostadsstorlek för att få återförenas med sin familj, så kallade försörjningskrav, drabbar utsatta grupper hårdast.

Ett exempel är patienterna som genomgår traumabehandlingar på Röda Korsets center för krigsskadade och torterade. Det är mycket svårt att genomgå en traumabehandling om ens barn är kvar i ett flyktingläger. En traumabehandling är dock ofta en förutsättning för att kunna lära sig språket och få ett arbete.

Ett annat exempel är pensionärer och människor med en funktionsnedsättning som också framöver riskerar att drabbas hårt av försörjningskraven i praktiken.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-09:

De skapar problem för invandrare och vägrar lösa dem till sidans topp

Moderaterna kallar det "smygamnesti" - regeringens förslag till ny humanitär grund för uppehållstillstånd. De ogillar att bestämmelsen görs så pass generös att den täcker in gruppen ensamkommande unga som har fått avslag på sin asylansökan.

Det återstår att se hur lagen kommer att utformas och vilken räckvidd den får. Men ja, det som föreslås kan mycket väl få den effekten.

Är det då fråga om ett smygande? Nja. Det är visserligen få partier, allra minst Socialdemokraterna, som vill ta ordet amnesti i sin mun. Å andra sidan finns det en poäng med att regeringen skriver en lag som täcker in de ensamkommandes situation men som samtidigt är generell till sin utformning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-12-10:

C: Skyddsgrund ska rädda kvar de ensamkommande till sidans topp

Centern är positiv till regeringens förslag på en humanitär skyddsgrund i den framtida migrationslagen.

Partiet ser den som en ny chans för vissa ensamkommande utan asylskäl att få stanna.

- Vi ger besked i dag om att de ensamkommande som levt laglydigt, klarat sin utbildning och som är nära arbetsmarknaden men inte har fått det där jobbet som gör att de kan få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, de ska prövas mot den humanitära skyddsgrunden och få möjlighet att stanna, säger Centerledaren Annie Lööf till TT.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Lööf och den migrationspolitiske talespersonen Jonny Cato om regeringens förslag på en utökad humanitär skyddsgrund. Den är tänkt att ingå i den utlänningslag som är tänkt träda i kraft i sommar.

En humanitär skyddsgrund ska ge utlänningar utan asylskäl en möjlighet att få stanna i Sverige i särskilt ömmande fall, till exempel svår sjukdom.

Bredare grund

I regeringens förslag som skickades ut på remiss i fredags, så är skyddsgrunden utökad jämfört med det förslag som lades fram av migrationskommittén i somras.

Den ger utökade möjligheter att få stanna om asylskäl upphört för de som vistats i Sverige under lång tid med tillfälliga uppehållstillstånd och fått en särskild anknytning till landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-12-11:

"Låt ny humanitär grund gälla ensamkommande" till sidans topp

En ny, humanitär grund i migrationslagstiftningen bör formuleras så att den kan omfatta även ensamkommande som inte når upp till kraven för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Det skriver Annie Lööf och Jonny Cato, C.

Runt om i världen flyr människor från krig och förtryck. Centerpartiet är stolt över att Sverige under många år tagit ett stort ansvar för att vara en fristad för de människor som behöver skydd. Under de senaste åren har dock tillfälliga lagar ersatt varandra och behovet av en mer långsiktig och hållbar migrationspolitik blivit allt tydligare. När nu den migrationspolitiska kommitténs betänkande ska omvandlas till lagtext behöver en permanent migrationslagstiftning innefatta en ny, utökad humanitär skyddsgrund. Det är en viktig säkerhetsventil för att skapa en medmänsklig, rättssäker och rättvis behandling av människor och är bättre än justeringar av en bristfällig och temporär gymnasielag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Annika Hirvonen Falk i Svenska Dagbladet 20-12-11: "Varför ovisshet fram till sommaren?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-12-12:

Migrationslagen är en tickande bomb till sidans topp

Petter Larsson

"Att införa snäva tidsgränser, försörjningskrav och så vidare kan inte rättfärdigas av länder som strävar efter humanism, mänskliga rättigheter och jämställdhet."

Den beska kritiken av den nya svenska flyktingpolitiken kommer från Henrik M Nordentoft, nordisk representant för FN:s flyktingorgan UNHCR. Han deltog när Röda Korset i tisdags samlade organisationer och myndigheter för att diskutera den migrationspolitiska kommitténs förslag att, i grova drag, göra den tillfälliga utlänningslagen permanent med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och höga hinder för familjeförening.

Sverige har i decennier varit ett av UNHCR:s favoritländer, prisat som en humanismens och ansvarstagandets oas. Den tiden är förbi.

När ett sjuttiotal organisationer och myndigheter nu lämnat sina remissvar är kritiken så kompakt att en mer sakpolitiskt intresserad migrationsminister än Morgan Johansson nog skulle kasta utredningen i papperskorgen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf debatt 20-12-13:

Låt oss prata fakta - inte fördomar! till sidans topp

Emilie Hillert

Vi har det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Trots det agerar politiker som om det vore 2015. Den bruna sörjans politik infekterar övriga partier. Ingen politiker verkar reagera på den extrema förskjutning som sker. Rättssäkerheten äventyras. Är det så vi vill ha det?

2015 var året då ovanligt många flyktingar gav sig ut på den livsfarliga resan över Medelhavet. Året då familjer separerades i fruktan och förtvivlan när pengarna bara räckte för att smuggla en person, eller resten av familjen dog under resan.

Året då vågorna förde med sig döda barn till Medelhavsländernas stränder. Men vi såg det inte som deras kris. Det var inte flyktingarnas kris. Det var vår egen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 20-12-14:

Moderaterna: "Folk kommer kunna stanna utan skyddsskäl" till sidans topp

I sommar så ska den tillfälliga migrationslagen från 2015 ersättas av en ny lag som regeringen just nu förbereder.

Men riksdagen är långt ifrån överens - i söndagens Agenda rasar Maria Malmer Stenergard (M) mot det nya förslaget om att vidga grunderna för humanitära skyddsskäl.

- Jag är väldigt bekymrad över signalen det sänder ut, nämligen att man förr eller senare får stanna trots att man saknar skyddsskäl, säger Malmer Stenergard.

De borgerliga partierna, S och SD har varit tydliga med att de vill se en stramare asyl- och anhöriginvandring än vad Sverige hade innan den tillfälliga lagen. V, MP och C vill däremot se en generösare flyktingpolitik.

I ett tillägg i lagförslaget så föreslås nu att de humanitära skyddsskälen ska breddas - bland annat så vill man att personer som redan har bott i Sverige länge och som har rotat sig i landet ska få stanna.

Men förslaget välkomnas inte av Moderaterna som menar att detta kommer att leda till en kraftig ökning av asylinvandringen.

M: "Skickar fel signaler"

- Jag är orolig för signalen den här lagen skulle skicka ut. Det skickar en signal om att Sverige är det landet man får stanna i, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitikiska talesperson, i söndagens Agenda.

Mikael Ribbenvik, generaldirektör påMigrationsverket, tror också att generösare skyddsgrunder skulle kunna ge upphov till att fler söker sig till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-15:

Politiker är fast i sin retorik om flyktingar till sidans topp

De senaste årens svenska invandringspolitik bygger på falska antaganden. Ett mål, som i sig kan ifrågasättas på etiska grunder, är att kraftigt minska flyktingmottagandet genom skärpta asylregler.

Detta samband är nu så rotat i den politiska retoriken - "vi ska inte tillbaka till 2015" - att det har blivit immunt mot fakta. Den migrationspolitiska kommitténs betänkande, vars remisstid gick ut häromveckan, visar det tydligt.

Eftersom partierna inte kunde komma överens om en helhet, har det opolitiska kansliet tagit fram en rad förslag som man tror kan samla majoritet var för sig. Analysdelen, framtagen av tjänstemännen, är en god genomgång av kunskapsläget över varför människor väljer att söka asyl i vissa länder. Lagförslagen, formade efter partiernas vilja, är dock i allt väsentligt frikopplade från den kunskapen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-12-17:

Alla ska ha rätt att leva med sin familj till sidans topp

En central fråga i flyktingpolitiken är möjligheten att hålla ihop familjen. Varför det är viktigt tillhör sådant som inte behöver förklaras. Alla människor kan relatera till det.

Det är mycket vanligt att partners, liksom barn och föräldrar, kommer ifrån varandra under flykten. De kan dela på sig för att inte utsätta alla för risker under en farlig resa. De kan sakna pengar för att betala smugglare för alla. En förälder kan bli fängslad, bortförd eller försvinner av okända skäl, så som det kan bli i en flyktsituation. Och så vidare.

Därför är det allvarligt när asylländer upprätthåller familjesplittringar, som Sverige har gjort sedan 2016.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Foreign Policy 20-12-17:

Refugees can't live in limbo forever till sidans topp

Shelly Culbertson

Governments and aid organizations think of displaced populations as temporary. But it is time to face reality.

As of this year, a full 1 percent of humanity (80 million people) is living in displacement-as refugees, internally displaced persons, or asylum-seekers-because of conflict or persecution. To put the number in context, it is similar to the population of Germany (about 83 million) and greater than the population of the United Kingdom (about 67 million). Forced displacement has doubled in the past decade, and it is likely to rise still faster in the coming years as people are pushed to leave their homes because of climate change or natural disasters; a midrange, widely cited estimate of climate migration is 200 million migrants by 2050.

The world's existing strategies for managing the displaced are no longer sufficient, but the next U.S. administration has an opportunity to lead the world in creating a new way forward.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migreurop/ Statewatch 20-12-09:

Frontex, 15 years of impunity : The outlaw agency must disappear ! till sidans topp

Public statement from the Migreurop network in response to the allegations of Frontex's involvement in and/or knowledge of pushbacks at the Greek-Turkish sea border.

The European coastguard and border guard agency Frontex is accused by various media of knowledge of or complicity in the pushback of at least six boats of migrants in the Aegean Sea between March and September 2020 as part of Operation Poseidon. For the first time, the agency has been summoned to explain itself to the European Commission and Parliament. It was about time !

Numerous and recurrent accusations

For ten years now, multiple actors have been documenting the incompatibility of Frontex's mandate and activities with the respect for fundamental rights, and the structural impunity it benefits.

Since 2011, Migreurop has been pointing out the non-respect of rights of which Frontex is guilty : non-respect of the right to asylum, obstacles to the right to leave any country, ill-treatment and acts of violence, discrimination, and lack of transparency in terms of personal data protection. From 2013 onwards, the inter-associative campaign Frontexit showed how the rise in power of Frontex (budget and autonomy) increased its dangerousness. In 2019, an investigation by a media collective already revealed numerous cases of violence during operations coordinated by Frontex. The agency was also accused of having closed cases of ill-treatment of exiles in Bulgaria, Hungary and Greece, thus making itself an accomplice.

False accusations ? What about the numerous "incident reports" made by the agency itself ? Since 2012, Frontex's Fundamental Rights Protection Officer has been keeping a record of the complaints it receives, but no action has been taken on them.

Frontex's disclaimer

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatcn 20-12-09: Tens of thousands of people call for Frontex director to step down (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagens EU-nämnd 20-12-11:

EU-nämndens uppteckningar, bl.a. rörande migrations- och asylpakten till sidans topp

/innehåller föredragning om ländernas ståndpunkter samt inlägg från partierna/

Anf. 95 Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Fru ordförande! Till mötet på måndag har det tyska ordförandeskapet aviserat ännu en diskussion om migrations- och asylpakten. Flertalet medlemsstater har under höstens diskussioner gett ett övergripande stöd till de föreslagna byggstenarna i pakten, men många har också framhållit att det finns flera frågor som även fortsättningsvis behöver diskuteras och analyseras.

Ett antal medlemsstater anser att det är för tidigt att presentera en politisk inriktning på ministermötet; i stället kommer det att läggas fram en ordförandeskapsrapport. Som ni kanske minns berättade jag att målsättningen var att försöka ha något slags grundläggande överenskommelse till detta möte, men det har man inte kunnat klara.

Mest kritik och invändningar när det gäller paketet kommer från de sydeuropeiska länderna. Det är sådant som solidaritetsmekanismen och gränsförfarandefrågan som de har invändningar mot, ungefär på det sätt som jag trodde att det skulle vara när vi diskuterade det här förra gången.

Den rapport som ordförandeskapet har tagit fram kommer att innehålla en sammanfattning av de politiska frågor i pakten där det råder relativ samsyn. Rapporten lyfter även fram vilka frågor rådet kommer att behöva hantera under det inkommande portugisiska ordförandeskapet.

Vi förväntar oss att diskussionen från det förra rådsmötet kommer att fortsätta den 14 december. Jag bedömer därför att det inte finns anledning att ta fram några nya svenska ståndpunkter. Regeringen kommer att ge principiellt stöd till rapporten, som beskriver det aktuella läget väl.

(...)

Hela protokollet (Extern länk)

Se även:

Uppteckningar från EU-nämndens möte 20-11-27, bl.a. med återrapport från ministermöte i rättsliga och inrikes frågor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 20-12-14:

Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2020.

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Konflikten i Afghanistan definieras fortsatt som en av världens dödligaste för civila enligt EASO (september 2020). Under första halvåret 2020 rapporterar många olika källor en ökning av våldet med många civila dödsfall.

Svenska Röda Korset och den internationella rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket publicerade 16 juni 2020 ett nytt rättsligt ställningstagande där säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Myndighetens slutsats är att det inte finns anledning att ändra inställningen till möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt förändras och att situationen i Afghanistan därmed är så svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige, för att inte bryta mot våra folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi menar att det inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen ledare 20-12-14:

Tänk om kring utvisningarna innan det är för sent till sidans topp

Av Elisabeth Sandlund

Återigen förbereds utvisningar till Afghanistan, ett land där ingen går säker för bomber och andra attacker. I helgen sköts granater mot bland annat flygplatsen i Kabul och i närheten av Kandahar utbröt strider där även civila dödades. Röda korset och SKR vädjar till Migrationsverket om att ompröva beslutet att det är möjligt att genomföra det som med en förskönande term kallas "återvändande".

På Twitter skriver en av många familjehemsföräldrar: "Nu har jag packat klart väskan till vår ungdom i förvaret. Ett otillräckligt nödkit, hemstickade yllesockor och kläder i stl 158/164 ... På tisdag tvångsutvisas han till Afghanistan. Ofattbart. Galet. Hjärtkrossande." Kampen för en humanitär migrationspolitik som håller över tid är viktig men här handlar det om ett akut beslut - innan det är för sent.

Läs artikeln i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-12-15:

Stoppa utvisningarna av de unga afghanerna omedelbart till sidans topp

I dag den 15 december planeras en flygtransport till Afghanistan med en större grupp ensamkommande asylsökande som kom hit hösten 2015. Det stora flertalet - kanske alla - kommer att utvisas med tvång till ett land dominerat av våld och terror. Stoppa omedelbart tvångsutvisningarna till Afghanistan, skriver bland andra Suzanne Osten, regissör.

Starka känslor präglar debatten kring Sveriges ensamkommande ungdomar. Men låt oss påminna om vikten av fakta. En aktuell rapport från kampanjen "Håll ihop Sverige" beskriver bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, oacceptabla väntetider och bristande tolkning av landinformation om det land dit utvisningarna sker, inte minst krigsdrabbade Afghanistan där många av de ensamkommande har sitt ursprung.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen debatt 20-12-17:

Ge Sveriges många papperslösa amnesti till sidans topp

Att ge papperslösa människor amnesti skulle innebära att de får möjlighet att etablera sig och börja bidra till samhället, skriver Karin Asplund.

Åren 2013, 2014 och med kulmen 2015 inträffade den så kallade flyktingkrisen. Sammanlagt sökte närmare 300 000 personer asyl i Sverige under de här tre åren (fördelade på cirka 54 000 sökande 2013, cirka 80 000 sökande 2014 och cirka 160 000 sökande 2015).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Crisis Magazine 20-12-09:

Shahram Khosravi: Bordered Imagination till sidans topp

What is strange about the stranger? Do we really see her face or do we only see our own imagination? By using the metaphor of prosopagnosia (face-blindness), this essay interrogates the racialised gaze through a creative focus on seeing and unseeing.

Asked with various intentions, but always in the same bordering and othering tone. A question that does not require an answer, as it is not a question, but rather, a statement, a declaration; where are you really from? The question is addressed to one who is already in. Rather than a simple act of exclusion, the question aims to keep the other in their place in terms of the social hierarchy. It excludes the one who is already included. Where are you from! is posed to remind one that one's foreignness is neither forgotten nor forgiven. It is a reminder that one will not accommodate oneself as just a citizen, a member of society like anyone else. The question aims to measure the degree of foreignness; to evaluate, to calculate, to conclude. It targets those who will never elude being seen as foreigners. As if the strangeness is carved on their bodies. The darker your skin, hair, eyes the more often the question is asked. Not an enquiry about geographical locations, but a declaration of race. It has no expiration date. It lasts as long as your skin colour.

Where are you from? is an interrogation demanding confession. A confession of the unforgivable sin of being on this side of the border. Are you a refugee? Are you fleeing from the law? Indeed, refugee and fugitive etymologically share same root in Latin, fugere.

This is the question that should be posed by the person who is asked:

Where am I from?

From which part of your fantasy and imagination do I come?

The reverse question discloses the fact that the stranger is always an extension of us. It unfolds the fact that Where are you from? is more about colonising imagination than about satisfying the questioner's curiosity. Therefore, a politically and morally responsible answer to the question cannot be other than: I am not from anywhere but you.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Samhälle debatt 20-12-17:

Anna Ekström: Svenskan är både en plikt och en rättighet till sidans topp

Integrationen behöver förbättras. Då behövs både plikt och rätt - både individens ansträngningar och samhällets stöd. Regeringen skärper därför kraven och förbättrar samtidigt möjligheterna för både barn och vuxna att lära sig svenska. Det gör vi eftersom vi vet att språket är nyckeln till arbete och till att bli en del av samhället, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S).

Svenskan är både en plikt och en rättighetntegrationen i Sverige har under många decennier fungerat för dåligt. Människor som bott här i åratal har fortfarande inte fått sitt första jobb, och många pratar inte tillräckligt bra svenska. Men i stället för skärpta krav och bättre svenskundervisning har många av förslagen från höger handlat om att göra det svårare för nyanlända att lära sig språket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 20-12-08:

Alex Voronov: Falsk asylansökan är ett problem för alla till sidans topp

Falska asylansökningar, satta i system, har uppmärksammats en del genom åren. På tisdagen berättade Sveriges Radio om en sådan organiserad verksamhet. Ett företag i Ukraina erbjuder, under tunn täckmantel av jobbresor till Sverige, påhittade asylberättelser och praktisk information om asylprocessen.

Personen ska memorera en historia som dras för Migrationsverket i asylansökan. Företaget gör klart för sina klienter att de med största sannolikhet får avslag men också att det tar lång tid att behandla ansökan och att man kan arbeta i Sverige under tiden.

Detta är givetvis ett problem. Falska asylansökningar tar resurser, förlänger handläggningstiderna för alla och undergräver förtroendet för asylsystemet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-12-08:

Wolfgang Hansson: Rättigheten som blivit en handelsvara till sidans topp

Skrupelfria individer som utnyttjar asylsystemet för att för tjäna pengar blir ett allt större problem.

Rättigheten för hotade människor att söka asyl har blivit en handelsvara.

Fortsätter det så här riskerar asylrätten att inskränkas eller försvinna.

Senaste indikationen på ett krackelerande asylsystem är Ekots avslöjande att en ukrainsk jobbagentur skickat jobbsugna ukrainare till Sverige med uppdiktade berättelser för att söka asyl.

De utlovas gratis boende, fria måltider och jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen 20-12-10:

Intervju Maria Malmer Stenergard: Den strama migrationspolitiken till sidans topp

Vi får inte vara aningslösa. Utgångspunkten måste vara att de som kommer hit kan integreras snabbt, förväntas ta ansvar och bli en del av vårt samhälle, säger Maria Malmer Stenergard.

Det ledande oppositionspartiet Moderaterna står inte bakom de förslag på en framtida migrationspolitik som regeringen har skickat på remiss. Maria Malmer Stenergard, partiets migrationspolitiska talesperson, förklarar hur förslagen skulle se ut om M fick bestämma.

M vill minska invandringen för att förbättra integrationen, men vad händer sedan?

- Jag tror att i princip så långt man kan överblicka måste vi ha en stram invandring för att våra integrationsproblem är så omfattande. Alldeles för många lever i utanförskap, bara hälften av de som kommit hit blir självförsörjande. Det är tyvärr inget man vänder på ett decennium. M är ju ett parti som ser positivt på globalisering. Vi ser stora vinster med att människor rör sig över gränser, och vi vill att Sverige ska vara en del av det. Men vi får inte vara aningslösa. Utgångspunkten måste vara att de som kommer hit kan integreras snabbt, förväntas ta ansvar och bli en del av vårt samhälle.

Hur bör välfärden utformas för att ge bäst förutsättningar för en hållbar migrationspolitik?

- Jag tror att de flesta svenskar vill se en omfattande välfärd. När man är som svagast ska staten gripa in och hjälpa till. Men den välfärden bygger på att alla som har förmåga är med och bidrar, och så är det inte nu. Om vi ska kunna bibehålla en hög nivå på välfärden måste vi i större utsträckning göra den premiebaserad i stället för bosättningsbaserad. Man måste jobba sig in i välfärden.

Kan detta förändra svenskarnas syn på välfärden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Utrikesdepartementet 20-12-17:

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen ändras och förlängs till 2023 till sidans topp

Idag beslutar regeringen att ändra och förlänga den regionala strategin för Syrienkrisen, för perioden 2021-2023. Beslutet innebär en genomsnittlig ökning med 110 miljoner kronor per år för att bemöta den försämrade situationen för civila i Syrien och för syriska flyktingar och värdsamhällen i grannländerna.

- Det är tydligt att situationen för civila i Syrien och syriska flyktingar i Libanon och Jordanien fortsätter att försämras. Enbart det senaste året har mer än en miljon civila tvingats på flykt i Idlib och i nordöstra Syrien, samtidigt som grannländerna genomgår djupa ekonomiska kriser. Dagens beslut innebär att vi kraftigt ökar våra ansträngningar för att stödja den syriska befolkningen, syriska flyktingar och samhällen i regionen som tagit emot dem., säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den regionala strategin för Syrienkrisen har som syfte att bidra till att stärka resiliensen, d.v.s. motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbats av konflikten. Strategin bidrar även till ansträngningar för stärkt demokrati och jämställdhet, och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i grannländerna. Med dagens beslut läggs även ansvarsutkrävande och försoning till som fokusområde för perioden 2021-2023.

- Konflikten i Syrien är en av de mest fruktansvärda konflikterna i modern tid. En förutsättning för en framtida hållbar fred i landet är att de som gjort sig skyldiga till brott ställs till svars och att deras offer ges möjlighet till upprättelse. Vårt bistånd ska bidra till att möjliggöra detta och till att lägga grunden för en framtida försoning, säger Peter Eriksson.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-12-11:

Agreement reached on the regulation for the Asylum, Migration and Integration Fund till sidans topp

On Wednesday 9 December, the European Parliament and the Council have reached a political agreement over the budgetary priorities of EU asylum, migration and integration policies over the next seven years.

The renewed Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), part of the Multiannual Financial Framework for 2021-2027, will amount to €9.882 billion, of which 63.5% will be allocated to national programmes that are jointly managed by the EU, and 36.5% (the so called 'thematic facility') will be directly managed by the EU and dedicated, among other actions, to emergency assistance, resettlement and humanitarian admission from non-EU countries, and to relocate asylum-seekers and refugees to other EU member states, "as part of solidarity efforts".

Among the main outcomes of the negotiations, the European Parliament has secured minimum shares of allocations to national programmes, earmarking 15% of these for strengthening the common asylum policy and 15% for the objective of promoting integration and regular migration. At least 20% of the thematic facility will be reserved for financing "and responsibility sharing between the member states, in particular towards those most affected by migration and asylum challenges, including through practical cooperation".

Another achievement of the European Parliament regards the increase of the lump-sum payments provided per every resettled person (€10.000, up from the €7.000 intended by the Council). The same amount will be provided for every person relocated from another member state. While in 2014-2020 countries did not receive funds for humanitarian admission, they will now obtain €6.000 for every person they welcome under this mechanism (€8.000 if it is a vulnerable person).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-12-14:

Han flydde kriget och sökte skydd i Tyska kyrkan till sidans topp

Josip Jakesevic var 17 år när han kom från krigets Bosnien till Sverige. Under några veckor sökte han skydd i Tyska kyrkan mitt i Karlskrona tillsammans med hundratals bosnienkroater som riskerade utvisning. Hustrun dog för tre år sedan - men hon ville att han skulle berätta sin historia för dottern.

Det är 25 år sedan kriget i Bosnien-Hercegovina slutade. Den 14 december 1995 signerades fredsavtalet som förhandlades fram på en flygbas i Dayton i USA.

Många hade då flytt till Sverige från forna Jugoslavien. Det var ett grymt krig mellan de tre grupper som bodde i Bosnien Hercegovina, bosniaker, kroater och serber med 100 000 döda och mer än 2 miljoner flyktingar.

Josip Jakesevic kom från Jajce i centrala Bosnien-Hercegovina.

- Jag har upplevt allt det hemska man kan uppleva med ett krig. Massförstörelse, tusentals granater och flygattacker, säger han.

Riskerade utvisning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.