fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 15 juli 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 20-07-15:

LÄS ASYLNYTTS DEBATTBILAGA OM VOLYMMÅL OCH ASYLRÄTT till sidans topp

Bilagan är en klippsamling från slutet av maj till början av juli, innehållande nyhetsartiklar, uttalanden från organisationer, intervjuer och debattartiklar som berör den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Här finns förslag och uppmaningar till kommittén i sakfrågor och allmänt. I samlingen finns också många inslag om de politiska diskussionerna och det parlamentariska spelet, både från perioden då socialdemokraterna och alliansen förhandlade separat och kommentarer efter att dessa förhandlingar brutit samman.

Den närmast föregående utgåvan av Asylnytt är daterad 20-06-24 men publicerades idag. Denna innehåller bland annat flera beslut från migrationsdomstolar, intressanta även om de inte är vägledande. De rör bland annat flyktingstatus, internflykt, barns rätt och rätten till familj.

Till debattbilagan! (Extern länk)

Till Asylnytt utgåva 20-06-24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Migrationsverket 20-07-01:

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende till sidans topp

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

I januari 2020 ändrades reglerna i lagen om mottagande av asylsökande, LMA, och det infördes begränsningar för asylsökande som väljer att bo i eget boende, EBO. 32 kommuner fick möjlighet att anmäla vilka delar i kommunen som skulle omfattas av regeländringen. Om en asylsökande på egen hand bosätter sig i något av dessa områden så ska han eller hon i regel förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Idag, 1 juli, börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna.

Möjlighet till adressökning

För de asylsökande som överväger att bo i eget boende finns sedan mitten av juni en söktjänst där det går att kontrollera ifall en adress tillhör ett anmält område eller ej.

Från och med 1 juli kommer Migrationsverket att kontrollera asylsökandes angivna adresser i samband med registrering och prövning av dagersättning. Den angivna adressens placering kommer att kontrolleras för att se om den befinner sig i ett anmält område eller ej.

- Migrationsverket kommer att göra en bedömning om det är sannolikt att personen faktiskt bor på den angivna adressen eller inte, säger Anna-Johanna Viking processledare på Migrationsverket.

Förslag på ytterligare lagändringar

(...)

Artikeln med frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Svenska Dagbladet 20-07-01:

Kommuner rundar ebo - vill stoppa fusk till sidans topp

Asylsökande som väljer att bosätta sig i bland annat Malmö och Göteborg blir från och med den 1 juli utan ersättning från Migrationsverket.

- Vi måste stoppa kriminella organisationer som utnyttjar människor, säger Ebba Östlin (S) i Botkyrka, en av elva kommuner som har tolkat reglerna på annat sätt än vad regeringen tänkt sig.

Nya regler har gjort det möjligt för 32 kommuner i landet att göra undantag från lagen om eget boende (ebo), som ger asylsökande rätt att själva välja var de vill bosätta sig.

Elva av dem har valt att undanta hela kommunen, beslut som börjar gälla från den 1 juli. Det innebär att asylsökande inte får ersättning från Migrationsverket om de väljer att bosätta sig i kommunerna. Varken i invandrartäta stadsdelar som Angered och Rosengård eller i rikare områden som Askim eller Limhamn.

- Om vi bara undantar vissa områden är vi rädda för att det ökar risken för fusk med folkbokföring och svarthandel med hyresavtal, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Men att göra undantag för hela kommunen var inte syftet med regeländringen enligt regeringen som nu vill tvinga kommunerna att ansöka på nytt vid årsskiftet. Samtidigt föreslås länsstyrelserna få möjlighet att neka undantag för områden som inte är socioekonomiskt utsatta.

Men fram till dess ligger besluten fast i bland annat Malmö och Göteborg, visar TT:s genomgång.

I norra Botkyrka, söder om Stockholm, ligger Norsborg, Fittja och Alby, områden som polisen klassar som särskilt utsatta. Utbudet av hyresrätter, i kombination med ebo, har skapat en lukrativ och illegal handel av svartkontrakt, enligt kommunen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-07-09:

Uppdrag till Statskontoret att föreslå åtgärder för att effektivisera återvändandet till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera Migrationsverkets, Polismyndighetens och Kriminalvårdens arbete med återvändande. Statskontoret ska utgå ifrån Riksrevisionens granskningsrapport Återvändandeverksamheten - resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7) och rekommendationen till regeringen att se över myndigheternas uppdrag och ansvarsfördelning samt överväga förändring av myndighetsorganisationen på området. Statskontorets analys bör fokusera på asylärenden som har lett till ett avlägsnandebeslut. Även andra ärendeslag som förekommer i myndigheternas återvändandeverksamhet kan omfattas av analysen om det bedöms vara relevant.

Statskontoret ska bedöma hur arbetet kan effektiviseras inom ramen för myndigheternas nuvarande uppgifter. Det ingår inte i uppdraget att se över ansvarsfördelningen i grunden eller att överväga en större organisationsförändring. Statskontoret bör bl.a. närmare beskriva och analysera de dubbla funktioner för t.ex. anskaffande av resehandlingar, resebeställningar och tillhandahållande av eskort som påtalas i Riksrevisionens granskningsrapport och identifiera eventuella behov av förändringar av ansvarsuppgifter.

I uppdraget ingår att analysera myndigheternas arbetssätt, metoder och processer inom återvändandeområdet. Statskontoret ska även analysera myndigheternas rutiner, både gemensamma och interna, för samarbete och samordning. I uppdraget ingår också att beskriva hur resurser till återvändandeverksamheten prioriteras inom respektive myndighet, dvs. hur myndigheterna styr och fördelar sina medel och resurser internt.

Utöver förslag på konkreta förbättringsåtgärder får redovisningen även omfatta rekommendationer till både regeringen och berörda myndigheter.

Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerad under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 juni 2021.

Läs mer och hämta skrivelsen med uppdraget (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-06-30: Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-06-29:

Tilläggsdirektiv till utredning om arbetskraftsinvandring till sidans topp

Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Ju 2020:05)

Ändringar i uppdraget.

Regeringen beslutade den 6 februari 2020 kommittédirektiv om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir. 2020:8). Riksdagen tillkännagav den 1 april 2020 för regeringen att regeringen senast den 1 maj 2020 skulle ge utredaren nya direktiv (bet. 2019/20:SfU25 punkt 1, rskr. 2019/20:198).

Utredaren får nu i uppdrag att bland annat

+ lämna författningsförslag som syftar till att utvisningar som sker på grund av försumbara och ursäktliga brister ska upphöra,

+ lämna författningsförslag om skärpta straff för arbetsgivare och skadestånd till arbetstagare, och

+ lämna förslag på en ordning där ett anställningsavtal ska bifogas en ansökan om arbetstillstånd.

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021 och i ett slutbetänkande senast den 1 november 2021.

Läs mer och hämta tilläggsdirektiv (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Greek Council for Refugees and Oxfam 20-07-01:

Grekland/ Greece's new asylum system designed to deport, not protect till sidans topp

The new Greek asylum system is designed to deport people rather than offer them safety and protection, warned the Greek Council for Refugees (GCR) and Oxfam today. This means that people who have fled violence and persecution have little chance of a fair asylum procedure, and even families with children are regularly detained in inhumane conditions.

In the report 'Diminished, Derogated, Denied', published today, the organisations show how the reformed Greek asylum law, which entered into force on 1 January 2020 and was later amended in May, exposes people to abuse and exploitation. This situation is further aggravated by the inhumane living conditions in Greece's refugee camps where people are now at risk of a devastating health crisis should COVID-19 reach the camps.

Evelien van Roemburg, Oxfam's Europe migration campaign manager, said:

"Greece's new law is a blatant attack on Europe's humanitarian commitment to protect people fleeing conflict and persecution. The European Union is complicit in this abuse, because for years it has been using Greece as a test ground for new migration policies. We are extremely worried that the EU will now use Greece's asylum system as a blueprint for Europe's upcoming asylum reform."

The organisations' analysis found that many particularly vulnerable people - such as children, pregnant women and people with disabilities - have been detained upon arrival on the 'hotspot' islands, without sufficient access to necessary care or protection. The asylum system also makes it extremely difficult for people seeking asylum to properly present their reasons for fleeing their home countries, like conflict or persecution, to the Greek asylum service.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vårt Europa blogg 20-07-03:

Grekland/ Grekland 2020: En föraning om EU:s kommande asylpaket? till sidans topp

Flyktingar som getts skydd hänvisas till gator och hemlöshet och asylsökande till procedurer som skickar dem tillbaka till Turkiet eller ursprungslandet.

Sedan juli 2019 styrs Grekland av konservativa Ny Demokrati, som har majoritet i parlamentet, och regeringen har sedan dess visat kalla handen mot flyktingar. Lägren på öarna kan bli låsta, asylprocedurerna ska gå mycket snabbt och syftet är att de flesta ska tillbaka till Turkiet eller varifrån de har kommit. De som har fått uppehållstillstånd ska klara sig själva och vräks nu till misär och hemlöshet. Sedan 1 januari 2020 gäller en ny asyllag som fylldes på med ännu fler försämringar i maj. Den nya lagen oroar också för att EUkommissionens kommande förslag till ge-mensam asylhantering befaras gå i samma riktning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-02: Grekiskt asylsystem får hård kritik - oro att EU tar efter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-06-30:

Storbritannien/ EU, let the children reunite with family! till sidans topp

In the UK, the House of Commons voted to end free movement, "take back control and introduce a points-based immigration system", as it was stated by one of the politicians present for the vote.

Choose Love team posted the following:

We are devastated that the UK government have just voted in parliament to end family reunification as we know it. MPs voted against amendment NC29 which, post-Brexit, would have protected the current system for family reunion.

As Yvette Cooper said today 'we should not turn back the clock and rip up progress'. This is exactly what has just happened. As our government takes this awful backwards step, effectively ending one of the last safe and legal routes of passage for some of the most vulnerable unaccompanied child refugees across Europe, we stand with all displaced people currently separated from their loved ones. We know first-hand the dire conditions that many refugees live in, surviving in makeshift camps across Europe. We will continue to campaign to ensure that refugees have legal routes to reach safety, and that the UK will be a welcoming place of sanctuary. We can, and we must, do better.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Petition: EU: Let child refugees reunite with family (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-06-29:

Ungern/ Access to asylum further at stake in Hungary - UNHCR till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned about a legislative development in Hungary, the adoption on 17 June of the Act LVIII on Transitional Rules and Epidemiological Preparedness related to the Cessation of the State of Danger in response to the COVID-19 situation. This enactment further undermines the effective access to territory and asylum for those fleeing wars and persecution which had been already seriously constrained before.

Based on the new act, people arriving at the border of Hungary with the wish to seek asylum will be turned away and directed to declare such intent at a designated Hungarian Embassy. This may expose asylum-seekers to the risk of refoulement which would amount to a violation of the 1951 Refugee Convention and other international and regional human rights instruments to which Hungary is a State Party.

When presented with an asylum request at its borders, a State is required under international and EU law to provide admission at least on a temporary basis to examine the claim, as the right to seek asylum and the non-refoulement principle are otherwise rendered meaningless. Effective access to territory is an essential pre-condition to be able to exercise the right to seek asylum.

"Due to these fundamental concerns, we urge the Government of Hungary to initiate the withdrawal of the act and to review its asylum system to bring it into conformity with international refugee and human rights law as well as EU law," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

While UNHCR understands the challenges posed by the COVID-19 pandemic, good practices across Europe and globally demonstrate that public health can be protected while ensuring access to territory and asylum, including through quarantines and health checks. UNHCR has compiled examples of such good practices and issued them together with further practical recommendations to States.

Läs mer (Extern länk)

UNHCR June 2020: UNHCR Position on Hungarian Act LVIII of 2020 on the Transitional Rules and Epidemiological Preparedness related to the Cessation of the State of Danger (Extern länk)

Boldizsár Nagy in EU Migration Law Blog 20-06-15: A - pyrrhic? - victory concerning detention in transit zones and procedural rights (Extern länk)

Elena legal update 20-06-26: Advocate General Opinion: National legislation of Hungary incompatible with EU asylum law (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-07-09:

USA/ Statement by High Commissioner Filippo Grandi on U.S. asylum changes till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is concerned about planned changes to the asylum system in the United States. We are worried that the proposed "Procedures for Asylum and Withholding of Removal, Credible Fear and Reasonable Fear Review", currently being circulated for public comment, mark a departure from humanitarian policies and practices long championed by the United States and rooted in international law.

The United States has for decades been a global leader in the field of refugee protection, on which the lives and freedom of many depend - providing access to asylum on its territory, resettlement places for extremely vulnerable refugees hosted elsewhere, and as the largest humanitarian donor to refugee programmes around the world.

However, the changes contained in the pending regulation, combined with separate restrictions enacted in recent years, would mean that many people fleeing persecution would be unable to request, or obtain, protection in the United States.

The obligation to provide a safe haven to those fleeing armed conflict, violence or persecution reflects fundamental values rooted in many legal traditions, and is a core aspect of modern international law. We have urged our interlocutors in the government of the United States - and in all governments around the world - to keep this in mind as they decide what policy decisions are appropriate.

The timeless beacons of human compassion and moral duty have always been the guiding lights of the U.S. asylum system. At UNHCR, we deeply value our longstanding partnership with the government and the people of the United States. As always, we remain ready to offer the technical expertise we have acquired around the world to support the United States in finding solutions to the challenges it faces today in maintaining an asylum system that is safe, fair and humane.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights First 20-07-08:

USA/ Trump administration expands public health pretext to block asylum-seekers till sidans topp

New proposed rules paradoxically ban people from places with high incidence of COVID-19, even as the United States leads the world in number of cases

Human Rights First condemns the Trump administration's latest anti-asylum rule, slated to be issued on July 9, banning asylum-seekers and people seeking other humanitarian protections on the pretext of public health. This renewed attack on asylum extends the administration's ongoing illegal efforts to block asylum-seekers under the guise of an order from the Centers for Disease Control and Prevention on COVID-19 that public health experts have decried as specious and lacking a public health justification.

"Once again the Trump administration is citing public health as an excuse to violate U.S. asylum law and treaty obligations in order to bar people seeking safety in the United States," said Anwen Hughes, deputy legal director at Human Rights First. "This new rule flies in the face of our legal obligations to asylum seekers and seems to lack any real public health justification. Perversely, under this rule, asylum-seeking doctors, nurses and other essential personnel risking their lives in the pandemic response could be denied all forms of refugee protection in the United States merely because they have come into contact with COVID-19. As we have seen in recent Supreme Court and lower court rulings, failure to offer even a plausible justification for anti-immigrant policies has not worked out well for the administration."

This rule could, among other harmful actions:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Giulia McPherson in The New Hunanitarian 20-07-09: Will COVID-19 halt asylum in the United States for good? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Asylnytt 20-07-15:

Från Afghanistan/ Ställningstagande från Migrationsverket utan större förändringar till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande för medborgare från Afghanistan. Det bygger på landrapportrn om säkerhetsläget från april samt aktuella UNAMA-rapporter. Det mesta i ställningstagandet är oförändrat förutom de uppdaterade avsnitten om säkerhetsläget. Detta handlar främst om läget i Kabul, Nangarhar och Helmand. Trots intensifierat konfliktvåld i landet, ökande upprorsaktiviteter i vissa delar och många attentat så har antalet civila offer minskat. Migrationsverkets sammanfattande bedömning av säkerhetsläget är oförändrad, med urskillningslöst våld enbart i Nangarhar och Helmand. I listan över riskprofiler har hazarer och shiiter tillförts, men detta följs av ett längre stycke om varför det inte finns en generell risk för förföljelse för dessa grupper. Män och kvinnor som riskerar hedersrelaterat våld har även införts bland riskprofilerna utan att detta utvecklats närmare. Ett nytt avsnitt har införts om ömmande omständigheter och barnets bästa. I ett kortare nytillkommit stycke framgår att unga vuxna utan nätverk generellt inte har skyddsbehov om det inte finns tillkommande utsatthet exempelvis genom funktionshinder. Ett ensamkommande barn utan nätverk som bedömts som alternativt skyddsbehövande behöver ha ytterligare skyddsbehov om inte skyddsstatusen ska dras in då barnet fyllt 18. Ställningstagandet ersätter SR 03/2019 och SR 29/2019.

Hämta ställningstagandet RS/007/2020 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 20-06-17: Chefsjuristen Anna Lindblad kommenterar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Middle East Monitor 20-07-06:

Från Syrien/ Denmark may return Syria refugees as Damascus area deemed 'safe' till sidans topp

Denmark is considering sending Syrian refugees home as it deems areas under the regime of President Bashar Al-Assad in Damascus safe, Sputnik reported.

The Danish government is fast-tracking a review of residence permits for some 900 Syrian refugees from Damascus, claiming that Damascus is safe, leaving there no reason for them to warrant Temporary Protected Status (TPS).

In the announcement, Danish Integration Minister Mattias Tesfaye said that any refugees forced to return would be given travel money.

"Last year, there were almost 100,000 refugees returning to Syria from the surrounding areas. I think it is fair that the people who live here in Europe also return home if they don't need protection," Tesfaye added.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-07-02:

Från Turkiet/ Ställningstagande angående ansökningar om internationellt skydd till sidans topp

Ställningstagandet är omfattande och går igenom en rad olika riskgrupper och riskprofiler, straffbarhet och straffmetoder, diskriminering mm. "Det finns fortfarande skäl att iaktta generell försiktighet vid prövning av skyddsbehov" enligt inledningen, men "Det föreligger inte en sådan generell och systematisk förföljelse mot någon riskgrupp i Turkiet att grupptillhörigheten i sig grundar rätt till asyl" och "Säkerhetsläget är inte så allvarligt i någon del av Turkiet att alla och envar som återvänder dit riskerar att skadas."

/Utdrag ur avsnittet Bakgrund:/

Kuppförsöket den 15 juli 2016 medförde en omfattande utrensning av motståndare till president Erdogan. De som uppfattades ha kopplingar till Gülenrörelsen1 2 förföljdes. Tiotusentals anställda inom offentliga sektorn, försvaret, säkerhetssektorn, rättsväsendet och utbildningssektorn har tillhört de mest drabbade.3 Parallellt har även kurdiska aktivister, som anklagats för att sympatiserat med PKK och andra oppositionella, drabbats av utrensningar.4

En rättslig kommentar angående situationen för utsatta grupper i Turkiet efter kuppförsöket den 15 juli 2016 publicerades den 31 maj 2017 (SR 23/2017). Med hänsyn till utvecklingen i landet finns det nu behov av att ta fram ett rättsligt ställningstagande rörande prövningen av ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Turkiet. Det nu aktuella rättsliga ställningstagandet belyser också förhållanden för ett antal ytterligare kategorier av potentiella skyddsbehövande som inte behandlades i den tidigare rättsliga kommentaren.

En ny rapport med aktuell landinformation rörande förhållandena i Turkiet, Turkiet: Lägesbild och påverkan på särskilda grupper har tagits fram av Migrationsanalys.

Hämta ställningstagandet RS/012/2020 (Extern länk)

Hämta rapporten: Landinformation: Turkiet - Lägesbild och påverkan på särskilda grupper (version 3.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-29:

Från Uzbekistan/ Politisk utveckling och situationen på människorättsområdet till sidans topp

Det här en uppdatering av rapporten "Uzbekistan - en introduktion" från 2018 och beskriver den politiska utvecklingen i Uzbekistan från Sovjetunionens fall fram till Karimovs död och utvecklingen efter maktskiftet 2016. Rapporten har uppdaterats med ny information i samtliga delar och har som syfte att ge en inblick i det politiska nuläget i landet och den aktuella situationen på människorättsområdet.

Om rapportens syfte och informationsläget. Det här är den första av tre delar i en rapportserie som syftar till att ge en introduktion till den uzbekiska staten och dess förhållningssätt till sin befolkning. Del ett fokuserar på det politiska läget i Uzbekistan, landets samhällsstyrning och situationen på människorättsom-rådet på ett översiktligt plan. Del två "Uzbekistan -utsatta grupper" beskriver närmare situationen för religiösa individer och människorättsaktivister samt situationen för hbtq-personer. Del tre "Uzbekistan - migration och återvändande" behandlar synen på migration och återvändande migranter, med ett särskilt fokus på personer som återvänder efter att ha sökt asyl utomlands. Även den andra och tredje rapporten är under uppdatering.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-07-01:

Från Vitryssland/ Visa Facilitation and Readmission: the agreements enter into force till sidans topp

Today, the EU-Belarus visa facilitation and readmission agreements enter into force. These agreements represent an important step in strengthening the EU's engagement with the Belarusian people and civil society. They will pave the way for improved mobility of citizens facilitating Travel to the EU from Belarus, and contributing to create closer links in the Belarus and EU relations.

The Visa Facilitation Agreement makes it easier for Belarusian citizens to obtain short-term visas to come to the European Union, with the visa fee generally reduced to €35 and waived for certain categories of travellers. In addition, the service fee is now limited and the deadline for consulates to take a decision on a visa application is shortened. Several categories of travellers, including journalists, students and members of official delegations, can receive multiple-entry visas with increasingly longer validity (up to 5 years), while having to submit less supporting documents to prove their purpose of travel. Belarus has already unilaterally introduced measures to facilitate short-term visa-free travel for EU citizens arriving in Minsk.

The main objective of the Readmission Agreement is to establish procedures for the safe and orderly return of persons who are irregularly present in the EU or Belarus, in full respect of their rights under international law, in particular the principle of non-refoulement.

In the agreements, the Parties acknowledge the importance of the obligations and responsibilities, including respect for human rights and democratic principles, stemming from the relevant international instruments applicable to them.

Hämta återtagandeavtal mfl dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

AYS 20-07-06:

Malta/ Solidarity with the Talia 52. Let them Land! till sidans topp

NGO Alarm Phone has reported that Malta's armed forces repeatedly hung up the phone as the migrant rescue hotline attempted to alert them to 52 people in distress at sea.

Alarm Phone report that these 52 people were inside the Maltese Search and Rescue zone and thus the Maltese authorities had an international obligation to coordinate their rescue and disembarkation to a safe port. Instead of fulfilling their commitments, the Maltese authorities ignored the request, remained uncooperative and hung up the phone without noting down the crucial information .

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-07-06:

Grekland/ Investigate alleged pushbacks at the Greek-Turkish border, MEPs demand till sidans topp

Greek and EU authorities must investigate recurrent reports of violent pushbacks at the border with Turkey, which if true would mean Greece is not ensuring the right to asylum.

On Monday, MEPs in the Civil Liberties Committee asked the Greek Government to clarify their position regarding several media and civil society reports which indicate that the country's police and border guards systematically prevent migrants from entering Greece, using violence and even shooting at them, both at the land and sea borders.

Greek Ministers for Citizen Protection, Michalis Chrisochoidis, and for Migration and Asylum, Notis Mitarachi, dismissed the accusations, describing them as "fake news", and underlined the key role that Greece plays in "keeping EU borders safe, always respecting fundamental rights". They also warned that a repetition of the events that took place in March, when President Erdo?an announced that he was opening the Turkish borders, cannot be ruled out.

A majority of MEPs called on the European Commission to make sure the Greek authorities comply with EU legislation on asylum, urging it to condemn the use of violence and impose sanctions if the breaches are confirmed. Commissioner Ylva Johansson agreed that allegations of violence against asylum-seekers must be investigated, not only in Greece, but all across the EU. "We cannot protect our borders by violating people's rights", she said.

Some MEPs commended Greece for guarding the EU's borders from Turkey. Commissioner Johansson also pointed to the progress made in the last few months and stressed that, despite a very challenging situation, the Greek authorities have avoided the spread of COVID-19 within the refugee camps.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-06-30:

Grekland/ SVT på Lesbos: Skakande vittnesmål om "push backs" till sidans topp

Grekiska och turkiska kustbevakningen använder aggressiva och livsfarliga metoder för att mota bort migranter, så kallade push backs. Vittnesmålen kommer från ett undangömt läger på Lesbos som SVT Nyheters team, som enda journalister, lyckats ta sig till.

Flera vittnen i lägren berättar för SVT Nyheter om olika båtar som utsatts för så kallade push backs. Det är ett uttryck för när migranter motas bort utan att ha fått möjlighet att lämna in asylansökningar, vilket strider mot EU:s bestämmelser. I lägret sitter omkring 200 människor isolerade i väntan på att bli registrerade som asylsökande.

"Polisen tog vår båtmotor"

De har alla gjort resan på dryga milen över sundet mellan Turkiet och Grekland som normalt tar ett par timmar, även för en överfylld gummibåt. Men många på lägret har helt andra erfarenheter.

- Vi åkte vid midnatt och kom fram klockan 16 dagen efter. Jag var jätterädd, de lämnade oss där på vattnet i många timmar, säger Karen Bunga, en flicka i övre tonåren från Angola.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-07-11: "If those who drown were white, there would be action!" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-07-08:

Grekland/ Grekland pekas ut för dödligt skott vid gränsen till sidans topp

Det är "mycket troligt" att grekisk militär använde skarp ammunition mot människor som försökte korsa gränsen mellan Turkiet och Grekland i mars och dödade en 22-årig syrisk man.

Det visar en ny utredning av researchgruppen Forensic Architecture som lagt ett omfattande pussel av videofilmer, vittnesmål och brottsteknisk analys.

Det dödande skottet träffade 22-åringen i ryggen, strax under skulderbladet, visar obduktionsrapporten. Han hade också tre blåmärken från gummikulor.

- Vi använde inte skarpa vapen. Det var bara polismetoder, svarade den grekiska medborgarrättsministern Michalis Chrisochoidis under ett EU-utskottsmöte under måndagen. Men Forensic Architectures kartläggning pekar på att skottet som dödade 22-åringen måste kommit från den grekiska sidan av gränsen.

Med hjälp av videofilmer från mobiltelefoner, geolokaliseringsdata och satellitbilder har de skapat en minutiöst noggrann tidslinje av händelseförloppet, med en rekonstruktion av brottsplatsen och det omgivande landskapet i 3D-modell. I närheten av platsen där 22-åringen sköts fanns grekiska militärer som fångades på film av mobiltelefoner.

Osannolikt att skotten kom från Turkiet

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-06-23:

Medelhavet/ After the money: Prices for people smuggling on Mediterranean routes till sidans topp

Over the last three years, people smugglers have pocketed more than EUR 330 million from their criminal operations on the Western and Central Mediterranean migratory routes. And, with the shift in patterns of migration across the Mediterranean, we have also noticed a change in how these criminal groups are reaping their profits from the misery of migrants seeking to cross the sea.

For a good part of the decade, it was the Central Mediterranean where criminal groups were seeing massive earnings. In 2017 alone, criminal networks smuggling migrants to Italy by boat generated nearly EUR 135 million in 2017, charging EUR 1 300 per person. In mid-2018, the smuggling fees increased to EUR 1 800 per person, while the overall income of the smuggling networks decreased to just over EUR 24 million in 2018, and to over EUR 12 million in 2019 due to a drop in the number of migrants.

Meanwhile, smuggling networks operating the Western Mediterranean route saw their profits surge. While before migrants paid from EUR 500 to EUR 1000 to be smuggled from Algeria to Spain, and EUR 1000 to EUR 2000 from Morocco to Spain, from mid-2018 the fees reached EUR 3000 per person. This was in large part due to the fact that Sub-Saharan migrants, who usually pay larger amounts of money to smugglers, saw the Western Mediterranean as an alternative to the Central Mediterranean route. Those from West Africa started travelling to Algeria and Morocco, via Mali and Mauritania, and then further to Spain by boat.

We estimate that while in 2017 people smuggling networks operating in Morocco took in nearly EUR 35 million, the following year they enjoyed a windfall of roughly EUR 105 million. As the number of people crossing the Western Mediterranean dropped in 2019 with fewer sub-Saharan migrants, criminal groups saw their income drop again to EUR 19 million.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-06-29:

Medelhavet/ Baby born on a dinghy was pushed back to Libya till sidans topp

As we reported in our last Digest, one boat with 93 people on board was intercepted on Friday evening by the Libyan Coast Guard. The interception was the endpoint of a long struggle over the rescue of the people in distress. Watch the Med Alarmphone contacted all maritime authorities at around 12am, informing them of the boat in distress.

According to sources collected by different activists and journalists, various European military ships would have been close by. However, no action has been taken until the so-called Libyan coast guard arrived at around 11pm. During this time, six people on the dinghy lost their lives. If a European ship would have intervened, the rescued people would have to be brought to a European port of safety.

"Not intervening was a precise choice made by the Italian government and other European executives."

Says the Italian NGO Mediterranea Saving Humans.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio P1-morgon 20-07-07:

Döva asylsökande får ett språk i Dalarna till sidans topp

Nästan hundra asylsökande med hörselnedsättning har kommit till Västanviks folkhögskola i Dalarna de senaste fem åren, efter ett avtal mellan Migrationsverket och skolan.

Syftet är att de asylsökande ska lära sig svenskt teckenspråk och därmed själva redogöra för sina asylskäl i asylutredningen. För en del av de asylsökande är det första gången de lär sig ett språk.

Hör reportage av Abdelaziz Maaloum och Staffan Axelsson.

Sheer Hussaini kommunicerade mest genom ett antal gester som han och hans föräldrar hade utvecklat tillsammans i Afghanistan.

Nu är läget ett helt annat, berättar han på teckenspråk och vi hör hans ord genom en teckentolk:

- Det känns jättebra. I mitt hemland var det bara hörande, och så gestikulerade man lite grann och visade med gester. Men här är det ju ett fullt språk. Jag kan träffa alla och fråga: vad betyder det här? Och få en förklaring. Jag kan lära mig och ha ett utbyte hela tiden. Jag kan lära dem något och de kan lära mig. Så det är helt annorlunda.

Västanvik folkhögskola ligger strax utanför Leksand, bara några hundra meter från Siljans strand.

Trots att skoldagen precis har börjat råder en speciell tystnad i huvudbyggnaden. De enda ljuden är fotsteg, några hummanden och händer som ibland slår lätt emot varandra.

Rektorn Gunilla Kolm har förvarnat. Hon kallar det för den omvända världen: här är det den hörande som är i minoritet, som inte förstår samtal och får svårt att ta kontakt med andra.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

HIAS 20-07-06:

Grekland/ Criminal charges against asylum seekers who arrived in March 2020 till sidans topp

The public prosecutor of Mytilene, Lesvos, has pressed criminal charges against the asylum seekers who entered Greece through Lesvos between 1st of March and 1st of April 2020, during which time the Greek government had suspended the submission of new asylum applications in an unprecedented violation of international and European law[1].

This group of asylum seekers - amongst them a mother who lost her child at sea while trying to reach Lesvos, persons with kidney failure, pregnant women and unaccompanied children - were not allowed to apply for international protection and were placed in administrative detention. They were initially detained in the inhuman and degrading conditions of a warship in the port of Mytilene and then, in the camps of Malakasa and Serres were they remained in detention until the beginning of April.

On the 7st of April, after the expiration of the relevant Emergency Legislative Decree, the press office of the Ministry for Migration and Asylum issued a statement declaring that finally, all asylum seekers that arrived during March would go through the asylum procedure[2], partially restoring the injustice suffered by this group of asylum seekers.

However, the recent decision of the Public Prosecutor of Mytilene to press criminal charges for illegal entry against the arrivals of March- a decision that affects approximately 850 individuals[3]- adds one more injustice to the plethora of them already committed against these asylum seekers, including the denial of the right to international protection and detention in inhuman and degrading conditions

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-07-05:

Grekland/ Kritik mot stängda flyktingläger i Grekland till sidans topp

Grekland får skarp kritik för att man fortsätter att hålla flyktingläger i karantän istället för att evakuera riskgrupper och glesa ut lägren. SVT har besökt Greklands största läger, Moria, där trängsel och brist på vatten gör det svårt för de boende att hålla hygien och social distansering.

- Man genomför åtgärderna med hänvisning till folkhälsan, men det är inte sant. Om det gällde folkhälsan skulle man behöva glesa ut lägret omgående, säger Marco Sandrone, fältkoordinator på hjälporganisationen Läkare utan gränser.

Risken för omfattande spridning på Moria är uppenbar, över 16 000 människor trängs i lägret som ursprungligen var tänkt för knappt 3 000. Hundra personer kan dela på en enda vattenkran. Svaret från myndigheterna har varit att upprepade gånger förlänga karantänen i landets läger, för närvarande till och med 5 juli. Syftet är att skydda de boende mot smitta enligt myndigheterna, den som vill komma ut måste söka tillstånd.

ECDC: Evakuera riskgrupper

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Human Rights Watch 20-05-27: Greece Migrant Camps Unfit for Pregnant People (Extern länk)

AYS 20-06-12: Plans to evict recognized refugees leads to chaos, homelessness, protests (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA update 20-07-03:

Frankrike/ Failure of domestic authorities resulted in inhuman and degrading conditions till sidans topp

On 2 July 2020, the European Court of Human Rights published its judgment in N.H. and others v France (Application No. 28820/13) concerning the living conditions of homeless asylum applicants as a result of the failures of the French authorities.

The case concerns 5 single men of Afghan, Iranian, Georgian and Russian nationality who arrived in France on separate occasions. After submitting their asylum applications, they were unable to receive material and financial support and were therefore forced into homelessness. The applicants slept in tents or in other precarious circumstances and lived without material or financial support, in the form of Temporary Allowance, for a substantial period of time. All of the applicants complained, inter alia, that their living conditions were incompatible with Article 3 ECHR. The complaint in respect of applicant G.I. was struck out of the list as he could not be contacted.

The Court observed that the applicants were entitled to material and financial support under domestic law, providing they had been authorised to reside in France as registered asylum seekers. As such, it was necessary to highlight the substantial lapse in time between the applicants submitting requests for asylum and the date on which their asylum applications were registered by the relevant authorities. Indeed, applicants N.H., K.T., and A.J. waited over 90 days for their asylum applications to be registered, while S.G.'s application was registered after 28 days. It was also noted by the Court that receipt of the Temporary Allowance was conditional on presenting an asylum seeker's residence permit to the job centre. As a result, N.H., K.T., and A.J. were unable to prove their status for over 90 days and lived in fear of being arrested or deported.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-06-29:

Bangladesh/ Cox's Bazar refugee camps: where social distancing is impossible till sidans topp

Faced with unsanitary conditions and overcrowding, families say they fear the coronavirus will bring disaster

Social distancing simply isn't possible for the 1 million Rohingya refugees who live in Cox's Bazar refugee camp, in southeastern Bangladesh. Families live in close quarters inside flimsy bamboo shacks, using communal toilets and water facilities. Sometimes the most basic items, such as soap, are lacking.

Most of the Rohingya refugees living in the camp fled there in 2017, following a brutal crackdown by the Myanmar military, which the UN has since said was carried out with "genocidal intent". On top of psychological trauma, many have underlying health conditions that leave them especially vulnerable to Covid-19.

The UN, and other agencies, have raced to open new facilities in Cox's Bazar, but equipment is still extremely limited, and it is feared medical centres could be quickly overwhelmed. As of 28 June, 49 cases and five deaths have been recorded.

Here we take a look at the conditions in two of the camps and the experiences of the people living there.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-06-26:

Jordanien/ Secondary school gap for Syrian refugee kids till sidans topp

The majority of Syrian refugee children in Jordan don't have the chance to go to secondary school, close to a decade after Syrian refugees began arriving, Human Rights Watch said in a report released today. International donors and humanitarian agencies should work with Jordan and other countries hosting Syrian refugees at this year's Supporting the Future of Syria and the Region conference on June 30, 2020 to urgently improve access to quality, secondary education for Syrian refugee children.

The 61-page report, "'I Want to Continue to Study': Barriers to Secondary Education for Syrian Refugee Children in Jordan," documents increasingly difficult obstacles to education the further Syrian refugee children progress in school, with enrollment rates collapsing from nearly 90 percent in primary classes to just 25 to 30 percent in secondary school, according to governmental and United Nations data. With UN support, Jordan has created humanitarian education plans for Syrian refugees that aim to increase enrollment overall, but without specific secondary-school enrollment goals. Few foreign donors support secondary education. Informal education programs hosted by nongovernmental groups only reach a tiny fraction of children, Human Rights Watch found.

"The vast majority of Syrian refugee children lose the chance to study and learn before they even get to high school," said Breanna Small, children's rights fellow at Human Rights Watch and author of the report. "For years, donors have promised to prevent a lost generation, so at this year's Brussels conference they need to move beyond pledges and ensure that secondary education is the norm and not the exception for Syrian children."

Children who do not complete secondary education are more likely to suffer other human rights abuses. Globally, studies find that secondary education pays long-term dividends, as children's income as adults increases by nine percent with each year of education and health outcomes improve, especially for girls, who can prioritize education and defer marriage and pregnancy.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-07-02:

Libyen/ I survived the bombing of a migrant detention centre in Libya a year ago till sidans topp

Yonas

Those of us subjected to the horrific aerial attack have been left to fend for ourselves in Tripoli

On 2 July 2019, an aircraft bombed a migrant detention centre in Tajoura, a town on the Libyan coast. There were more than 600 people inside. I was one of them.

It happened almost exactly a year ago. Still, I will never forget the moment. All the refugees fell to the ground. We were screaming. The roof of our cell was destroyed and fell on us. The guards shot at people trying to escape. Afterwards, we were told that 53 people died, but we think it was many more.

I had been in Tajoura for one year and two months. We were expecting a solution from the UN refugee agency, hoping for evacuation, but then the bomb struck. They think the aircraft belonged to a foreign state and may have been under the command of the Libyan National Army, which is waging a battle against Libya's government of national accord.

Growing up in Eritrea, I was a skilled person in a machine shop, and also an artist. But I couldn't stay because if you stop education you have to join the army - it's the rule of the country's dictator-led government. The government would make me a servant, with too little money. I need peace; I don't need politics. I need to live freely and to be able to support my family.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-07-03: One year since an airstrike hit Tajoura detention centre in Libya (Extern länk)

IOM 20-05-28: IOM Deplores Killing of 30 Trafficked Migrants in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Mixed Migration Centre 20-06-23:

Turkiet/ Destination Unknown: Afghans on the move in Turkey till sidans topp

For decades, Turkey has been a host country and transit hub for hundreds of thousands of Afghan refugees, who constitute the second-largest group of refugees and asylum seekers registered in the country. Triggered by this increase, this research report aims to improve understanding of the migration experiences of Afghans arriving in Turkey. It outlines key drivers behind Afghan migration and examines the factors influencing short- to long-term intentions, such as decisions to either stay in Turkey or continue onward movement. The report details living conditions of Afghans in Turkey, focusing on the policy framework that shapes legal and socio-economic factors, while highlighting vulnerabilities and protection challenges they encounter.

Download summary or full report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

TT / AB 20-06-24:

Olämpliga kan hindras företräda asylsökande till sidans topp

Migrationsverket får större möjlighet att stoppa olämpliga personer från att företräda asylsökande, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

- Det är ett steg i rätt riktning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Migrationsverket får nu rätt att ta bort personer från sin lista över offentliga biträden, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen. Domen är ett viktigt principbeslut för myndigheten som velat se skärpta krav på de ombud som företräder asylsökanden.

- Vi vill att de som företräder ska vara engagerade och jobba aktivt för den sökande, inte någon som till exempel kommer in för sent med överklaganden eller har begått brott, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

"Behövs lagändring"

Advokatsamfundet välkomnar domstolens beslut och tycker att det är beklagligt att Migrationsverket har haft svårt att stoppa biträden som inte sköter sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Civil Rights Defenders 20-06-30:

Civil Rights Defenders kritisk till JK-beslut om medicinska åldersbedömningar till sidans topp

I maj 2019 lämnade Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum in en anmälan mot staten till Justitiekanslern (JK). Fallet gäller en minderårig pojke som genomgått en bristfällig medicinsk åldersbedömning och fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med en asylprövning. I onsdags kom beslutet från JK, som avslår begäran om skadestånd och inte riktar kritik mot staten.

- JK:s beslut visar hur svårt det är att få upprättelse för felaktiga asylbeslut, inte minst till följd av osäkra medicinska åldersbedömningar, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl hösten 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Rättsmedicinalverket bedömde att undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre och hans ansökan om asyl avslogs.

Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum menar att pojken fick en rättsosäker bedömning av sin ålder - vilket ledde till att han nekades asyl - och JK-anmälde staten. Som juridiskt ombud begärde organisationerna skadestånd eller ett erkännande om att han fått sina mänskliga rättigheter kränkta av Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen. Enligt artikel 3 i Europakonventionen ska Sverige garantera en rättssäker asylprocess som inte leder till att någon utvisas till ett land där det finns risk att allvarligt skadas.

Kritik mot JK:s beslut

(...)

Uttalandet med länkar till fallet och annan information om åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15

Migrationsöverdomstolen: Advokat som talar ett visst språk kan ändå ha rätt till tolk till sidans topp

En advokat som talar arabiska nekades ersättning för tolk i ett ärende där en kollega närvarat vid förhandling i hennes ställe. Enligt migrationsdomstolen fanns inget skäl att betala tolk då advokaten marknadsför sig som arabisktalande. Advokaten framför att utgångspunkten är att tolk ska finnas och det måste vara advokatens sak att avgöra om det inte behövs. Hon talar inte alla dialekter och kan inte alla juridiska termer, och bör inte förväntas utnyttja sina språkkunskaper i strikt juridiska sammanhang. Justitiekanslerna och advokatsamfunder har yttrat sig till förmån för att advokaten haft rätt att anlita tolk. Migrationsverket anför att det ankommer på biträdet att upplysa om det finns orsak till att språkkunskaper inte är tillräckligt samt att advokaten i det här fallet borde ha insett och meddelat att tolkkostnaden skulle öka till följd av att en kolla ersatte henne. Migrationsöverdomstolen anser att enbart det förhållandet att ett biträde talar ett visst språk inte medför att ersättning för tolk ska nekas. Att en kollega ersatte advokaten i det här fallet har inte medfört en beaktansvärd kostnadsökning. Överklagandet bifalles och domen är vägledande. Domen är vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm, mål nr 18777-19, MIG 2020:12.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om tillämpning av "nya gymnasielagen" till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sitt rättsliga ställningtagande om tillämpningen av paragraf 16 f i den tillfälliga lagen, den som kallas "nya gymnasielagen". Det som förändrats är endast vissa punkter som påverkats av Migrationsöverdomstolens praxis. En tydlig förändring är att om ett ärende har återförvisats från Migrationsdomstol så är det alltid Migrationsverkets andra beslut (det gällande beslutet) som är giltigt. Detta har betydelse vid beräkningen av om 15 månader gått från asylansökan till beslut samt vilken ålder personen har vid beslutet. Migrationsöverdomstolens dom i ett vandelsärende refereras, vilket innebär en markering av att en förhållandevis låg grad av brottslighet och misskötsamhet kan leda till att uppehållstillstånd för studier vägras. Migrationsöverdomstolens beslut om att uppehållstillstånden får förenas med arbetstillstånd refereras också. Eftersom i princip alla ärenden enligt 16f har behandlats av Migrationsverket vid det här laget, får dessa uppdateringar främst betydelse i verkets yttranden till domstol eller i ett fåtal försenade ärenden. Migrationsöverdomstolens praxis i vandelsfrågan påverkar dock även vid förlängning, även om förlängningsparagraferna inte berörs i just detta ställningstagande. Ställningstagandet ersätter SR 41/2018.

Hämta rättsligt ställningstagande RS/013/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-25:

Rättsligt ställningstagande från MIgrationsverket: Prövning av barns bästa till sidans topp

/Utdrag:/

Bakgrund och syfte

Som myndighet är Migrationsverket skyldigt att vid alla åtgärder som rör barn i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Migrationsverkets verksamhet bedrivs inom ett antal huvudprocesser och delprocesser. Frågor som berör barns rättigheter aktualiseras i samtliga processer, dock i större eller mindre omfattning.

Detta ställningstagande syftar till att ge generell processövergripande rättslig vägledning till Migrationsverkets operativa verksamhet rörande barnkonventionens förhållande till utlänningsrätten och hur en rättssäker prövning av barnets bästa bör göras i enskilda ärenden. Ställningstagandets generella inriktning medför att frågor om exempelvis flickor och pojkars skilda förutsättningar i Sverige respektive hemlandet eller situationen för HBTQ-personer inte tas upp särskilt. Det är emellertid viktigt att alltid ta hänsyn till varje barns individuella förutsättningar även i förhållande till exempelvis kön eller sexuell läggning. Här kan vägledning i relevanta delar sökas i de rättsliga ställningstagandena om utredning och bedömning av förföljelse på grund av kön avseende kvinnor och om utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskidande identitet eller könsuttryck.

(...)

Hämta dokumentet RS/009/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-25:

Uppdaterat ställningstagande från Migrationsverket om att höra barn till sidans topp

/Utdrag:/

Bakgrund och syfte

Barnkonventionen inkorporerades som lag den 1 januari 2020, det vill säga att konventionen togs in i svensk lagstiftning. Svenska myndigheter, men även domstolar och lagstiftare har dock varit skyldiga att beakta barnkonventionen sedan den trädde i kraft 1990 genom ratificering.

Syftet med inkorporeringen av barnkonventionen är att förtydliga att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn samt att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha genomslag i rättstillämpningen.

För att kunna göra en bedömning av vad som är barnets bästa måste barnet ha getts möjlighet att komma till tals. Barn med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt få komma till tals som andra barn. Det innebär att Migrationsverket ska möta varje barn utifrån sina unika förutsättningar. Ett barn har rätt att få komma till tals, men ingen skyldighet. Det framgår av 1 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716, UtlL) och artikel 12 i barnkonventionen.

För att kunna ge barnet bästa möjliga förutsättningar att kunna ta tillvara sina rättigheter ska Migrationsverket ur likhets- och objektivitetssynpunkt se till att barn får komma till tals på ett så likartat sätt som möjligt. Dessutom ska ett jämställdhetsperspektiv alltid finnas med i frågor som rör barn.

Syftet med detta rättsliga ställningstagande är att klargöra när utlänningslagens eller barnkonventionens bestämmelser om att höra barn ska tillämpas, men även på vilket sätt barnen ska få komma till tals. Ställningstagandet gäller för alla Migrationsverkets processer.

Ställningstagandet ersätter SR 36/2015.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS 010/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Uppdaterat om Europakonventionens hinder mot utvisning vid svår sjukdom till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat ställningstagandet om tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas. Det rör sig om exceptionella situationer då en utvisning skulle resultera i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade livslängden. Några formuleringar har justerats, bland annat genom en tydligare koppling till Paposhvili-domen, den dom i Europadomstolen som slog fast att en sådan utvisning kan innebära brott mot artikel 3. I det uppdaterade ställningstagandet framgår att kostnaden för vårdnaden i hemlandet i vissa fall kan spela in i den samlade bedömningen och att den sökande ska ha tillgång till vården i praktiken. Liksom i det tidigare ställningstagandet poängteras att det inte är någon skillnad mellan barn och vuxna i dessa fall. Skrivningen har skärpts till att det "saknas utrymme för att generellt väga in barnets bästa inom ramen för bedömningen". Bedömningen av hälsotillståndet, vården, nätverk mm kommer ändå att påverkas av att det rör sig om ett barn. I det förra ställningstagandet fanns ett stycke som indikerade att den tillfälliga lagens begränsning av uppehållstillstånd av ömmande omständigheter även påverkar bedömningen av verkställighetshinder. Detta stycke har tagits bort. Även bilagan med referat av äldre praxis har utgått. En del av referaten ingår dock i ställningstagandets text. Ställningstagandet ersätter SR 37/2018.

Hämta ställningstagandet RS/008/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Louise Dane blogg 20-06-18:

Svårt att förstå Migrationsverkets syn på sjukdom hos barn och Europakonventionen till sidans topp

Igår kom Migrationsverket med instruktioner för hur personalen på Migrationsverket bör bedöma ärenden som rör sjukdom. Mer specifikt handlar instruktionerna om hur Migrationsverkets personal ska tillämpa Europakonventionens artikel 3 i ärenden där sjukdom åberopas. I sin analys kommer Migrationsverket till slutsatsen att ärenden där barn åberopar sjukdom ska bedömas på samma sätt som vuxnas ärenden när det gäller risken att utsättas för en behandling i strid med Europakonventionens artikel 3.

Men! Migrationsverkets bild är inte samma bild som jag fått när jag undersökt Europadomstolens praxis. Jag menar att Migrationsverkets analys inte stämmer. I detta blogginlägg försöker jag förklara varför.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15

Nytt ställningstagande från Migrationsverket om försörjning vid familjeåterförening till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om hur försörjningskravet vid anhöringinvandring ska tillämpas. Ställningstagandet är mer systematiskt och detaljerat än det tidigare och beskriver hur olika faktorer ska bedömas och i vilken ordning. Viss ny praxis har införts, såsom ett par exempel på undantag från försörjningskravet om det skulle strida mot ett internationellt åtagande. En betydelsefull skärpning i förhållande till tidigare ställningstagande är att undantag från försörjningskravet inte längre ska göras bara för att det finns barn i anknytningsfamiljen. Anknytningen ska först prövas i förhållande till den starkaste anknytningen. I situationen där en förälder vill återförenas med barn och make/maka i Sverige så prövas alltså anknytningen till makan först. Om denna prövning inte leder till uppehållstillstånd, till exempel på grund av att försörjningskravet inte uppnås, så prövas anknytningen tll barnet. Då kan undantag från försörjningskravet göras, men uppehållstillstånd förutsätter att anknytningen till barnet ger rätt till återförening, vilket inte alltid är fallet. Nytt är också att de enda familjemedlemmars inkomster som får räknas är anknytningspersonen och eventuell make. Ställningstagandet ersätter SR 03/2017.

Hämta ställningstagandet RS/011/2020 (Extern länk)

Se även:

Artikel från Migrationsverket med frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-07-02:

Launch of handbook on Family reunification for refugee and migrant children till sidans topp

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees, Ambassador Drahoslav Stefánek, is launching the handbook "Family reunification for refugee and migrant children - standards and promising practices". The handbook focuses on the reunification of families with children, with a particular focus on unaccompanied and separated refugee and migrant children. The purpose of the handbook is to encourage discussions in member states on potential or already existing solutions for obstacles and challenges to restoring family links.

"In the absence of sustainable relocation agreements, family reunification remains a feasible legal pathway to decongest facilities in frontline countries and to promote effective asylum procedures throughout the continent. It is a vital tool to ensure respect for children's rights and their best interests", said the Special Representative.

To mark the launch of the publication, the Special Representative organised a webinar. Christos Giakoumopoulos, Director General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, said: "Family reunion enables persons who have fled to resume a normal life. It is therefore equally beneficial to individuals and to states' social integration policies. Quite often, however, practical obstacles hinder access to family reunification procedures. The handbook launched today addresses concrete ways to overcome these obstacles. I trust it will strengthen the foundations for good actions in the field - actions that are urgently needed".

The Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, made a keynote speech, in which she emphasised that "States should put family reunification at the centre of asylum and migration policies. Family reunification is indeed a key component for the protection of the rights of refugees and migrants, especially children, and for the promotion of inclusive societies."

Pressmeddelandet med länk till handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter kultur 20-07-01:

Maciej Zaremba: Pandemin gör myndigheterna flexibla - men inte Migrationsverket till sidans topp

Coronapandemin tvingar myndigheterna att omtolka de vanliga regelverken. Men Migrationsverket tar ingen hänsyn till krisen. Maciej Zaremba ser en byråkrati som korrumperar sina representanter.

Det händer att jag testar nya bekantskaper. "Vad säger du, när det står Hundar förbjudna - får man gå in med en tiger?" Och om hen svarar att står det "hundar" så menas hundar och inget annat, avstår jag från vidare umgänge. Det händer litet oftare än man kunde tro. Ofta är det jurister som svarar på det viset. Då brukar det heta att en regel måste vara entydig, annars blir folk förvirrade. Börjar man tolka avsikten med en bestämmelse, kan man hamna i rent godtycke. Det är bara bokstavstolkningen som garanterar rättvisa och rätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-07-07: Migrationsverket: "Vi gör vad vi kan för att mildra effekterna av corona" (Extern länk)

Dagens Nyheter 20-07-08: Maciej Zaremba: "Vilket mekaniskt tänkande från Migrationsverket" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Advokat får inte ersättning för arbete efter nöjdförklaring till sidans topp

I Asylnytt för 20-05-23 refererades ett ärende som gällde advokatens försök att överklaga ett återreseförbud efter att klienten nöjdförklarat sig. Domstolens referat av denna dom har nu publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta Migrationsöverdomstolens (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen 20-06-25:

Ungern/ Kommissionen drar Ungern inför EU-domstolen för undermålig asylprocedur till sidans topp

Pressmeddelande från EU-domstolen, generaladvokaten:

According to Advocate General Pikamäe, Hungary has failed to fulfil obligations arising from EU law in relation to a substantial part of its national legislation on asylum procedures and the return of illegally staying third-country nationals

According to Advocate General Pikamäe, Hungary has failed to fulfil obligations arising from EU law in relation to a substantial part of its national legislation on asylum procedures and the return of illegally staying third-country nationals

In particular, it should be established that there has been a failure to fulfil obligations for breach of ensuring effective access to the asylum procedure, and for breach of the procedural safeguards relating to applications for international protection, to the unlawful detention of applicants for that protection in transit zones and to the unlawful removal of illegally staying third-country nationals

The Commission has brought an action for failure to fulfil obligations against Hungary before the Court of Justice seeking a declaration that a substantial part of the national legislation of that Member State on the right to asylum and on the return of illegally staying third-country nationals is contrary to EU law and more specifically the 'Procedures'1 'Reception'2 and 'Return' 3 Directives.

In particular, the Commission alleges that Hungary has infringed the procedural safeguards relating to applications for international protection, has unlawfully detained applicants for that protection in transit zones and has unlawfully removed illegally staying third-country nationals.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hela förslaget till avgörande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 20-07-15:

FN:s mr-kommitté kritiserar inte utvisning av kristet uppfostrad pojke till Afghanistan till sidans topp

Målet gäller en ung man som hävdar att han tillbringade sina första tio år i en kristen familj i Ghazni. Han och hans bror hörde skottlossning och såg bilar utanför huset. När bilarna försvunnit kunde bröderna inte finna sina föräldrar. De fick hjälp att ta sig till iran. Där bodde de i en fabrik där de arbetade i flera år. De bad och hade sina kors under kläderna men uppträdde inte annars som kristna. Men pojken blev misshandlad en gång då korset syntes. Senare lånade han pengar och tog sig till Europa. Brodern var skadad och kunde inte följa med. I Sverige har han blivit döpt och levt som kristen. Migrationsverket och domstolarna i Sverige har inte bedömt berättelsen om den kristna familjen trovärdig, då mannen inte kunnat berätta tillräckligt om detta. Han har inte heller lyckats visa för svenska myndigheter att hans tro är genuin eller att det som kommit ut om honom i media skulle göra honom hotad i Afghanistan. Mannen har kritiserat att han krävts på förklaringar som en konvertit trots att han är uppvuxen som kristen. Efter fler misslyckade försök att påtala verkställighetshinder vände sig mannen till FN:s mr-kommitté som bad Sverige att tillfälligt stoppa utvisningen. Men kommittén har nu kommit fram till att de litar på Sveriges procedur och bedömer att mannen inte har visat att han riskerar förföljelse i Afghanistan. En ledamot av kommittén var oense med beslutet.

Läs eller hämta yttrandet om communication No. 3032/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Ingen framgång i FN:s mr-kommitté för homosexuell person från Nigeria till sidans topp

En man från Nigeria som sökt asyl först på grund av förföljelse från Boko Haram fick en ny prövning då han berättade att hans egentliga skäl var att han är homosexuell. Detta är förbjudet i Nigeria och kan straffas med fängelse i upp till 14 år, förutom risken för förföljelse från enskilda. Han fick dock avslag bland annat på grund av att de nya skälen inte stämde med vad han tidigare berättat. Det han anförde om sina upplevelser beroende på sin läggning ansågs också vagt och innehöll motsägelser. Senare försökte han få en ny prövning igen då han hade omnämnts i en svensk tidning och även i en några år gammal utgåva av en nigeriansk tidning, som också fanns på internet, vilket ökade risken för förföljelse i hemlandet. Artiklarna sågs inte som nya omständigheter och han fick ingen ny prövning. Det ansågs dessutom inte säkert att den nigerianska artikeln handlade om honom. Utvisningen stoppades senare tillfälligt av FN:s mr-kommitté. Men även mr-kommittén har nu kommit fram till att mannen inte bevisat att han riskerar förföljelse. Flera inslag sätter ned trovärdigheten, bland annat att han tagit sig till Sverige i med en annan identitet, som sedan godkänts av den nigerianska ambassaden för att utfärda resedokument.

Hämta yttrandet om communication No. 3300/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Mr-kommittén accepterar utvisning av kongoles från Rwanda och kvinna från Somalia till sidans topp

FN:s mr-kommitté har behandlat ytterligare ett par ärenden där Sverige sommaren 2017 ombetts att avvakta med att verkställa utvisningarna. I båda fallen har personerna representerat sig själva. Det ena gäller en person som hävdar att han levde som kongolesisk flykting i Rwanda när han började få problem genom att han lurades anmäla sig till ett träningsläger för motståndsgruppen M23. Sedan har han bott i flera länder på flykt både från M23 och från dem som anklagat honom för att höra till den gruppen. En hake i asylprocessen har varit att mannen har ett rwandiskt pass och Sverige har bedömt honom som medborgare i Rwanda och att han kan återsändas dit. Kvinnan från Somalia har berättat om förföljelse från Al Shabaab på grund av hennes mans arbete för en humanitär organisation men hon har inte lyckats bevisa det. Sverige anser att hon hur som helst skulle kunna bosätta sig i Mogadishu och att det framgår av det stöd hon fått från en morbror för sin flykt visar att hon har ett nätverk. I båda fallen poängterar mr-kommittén att de inte har någon anledning att misstro asylutredningen i Sverige och att ansökningarna inte uppnår nivån för fortsatt sakprövning. Beträffande kvinnan från Somalia påpekar kommittén att Sverige är skyldigt att göra en ny riskbedömning om situationen förändrats när utvisningen ska verkställas.

Hämta yttrandet om mannen från Rwanda, communication No 2984/2017 (Extern länk)

Hämta yttrandet om kvinnan från Somalia, communication No 3012/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

EU-domstolens generaladvokat: Barn ska inte få utvisningsbeslut som inte verkställs till sidans topp

Målet rör en minderårig ensamkommande pojke i Nederländerna som fick beslut om utvisning trots att det inte fanns något ordnat mottagande i hemlandet. Den domstol som skulle slå fast beslutet fann flera tveksamheter i nederländsk lag och praxis och bad därför EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Barn under 15 år kan enligt nederländsk lag få uppehållstillstånd om ordnat mottagande saknas. Barn som fyllt 15 år kan få utvisningsbeslut oavsett om det finns mottagande. Men eftersom utvisningen inte får verkställas utan ordnat mottagande tillåts barnet vara kvar i landet i väntan på myndighetsdagen. Myndigheterna vidtar under tiden inga åtgärder för att t.ex. söka efter föräldrar. (Snarlikt nuvarande praxis i Sverige). EU-domstolens generaladvokat dömer i sitt förslag till svar ut Nederländernas praxis i rätt skarpa ordalag. Advokaten anser att återvändandedirektivet ska tolkas så att myndigheterna ska försäkra sig om att det finns ett ordnat mottagande redan innan beslut fattas. Vidare får staterna får inte göra åtskillnad mellan barn beroende på ålder. Slutligen anser advokaten att ett utvisningsbeslut ska följas av åtgärder för att verkställa beslutet. Om situationen ändrats så att verkställighet inte är möjligt finns möjlighet att besluta om uppehållstillstånd.

Generaladvokatens yttrande är ett förslag. Nästa steg är att EU-domstolen tar ställning.

Läs förslaget i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

MiÖD: Skäl för uteslutande ska vägas in om tillstånd övervägs i säkerhetsärende till sidans topp

En person som sökte asyl hade en sådan bakgrund att Migrationsverket bad om yttrande från Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen förordade att ansökan skulle avslås av säkerhetsskäl. Migrationsverket utredde inte om personen skulle uteslutas från skyddsstatus eftersom verket inte ansåg att skälen för asyl räckte och avslog ansökan redan på den grunden. Domstolen däremot ansåg att mannens skäl - rekrytering av Al Shabaab och att han riskerar uppmärksammas av hemlandets myndigheter - innebar att han riskerar skyddsgrundande behandling. Domstolen beviljade flyktingstatus. Migrationsverket och säkerhetspolisen har överklagat domen på grund av att domstolen inte har övervägt om de skäl som Säkerhetspolisen anfört borde leda till uteslutning från flyktingstatus. Mannen har motsatt sig avslag och påpekar att dessa omständigheter diskuterats utförligt vid den muntliga förhandlingen. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterar att det inte framgår av domen att frågan om uteslutning har övervägts eller om flyktingstatus borde vägras på grund av säkerhetsskäl. Därför återförvisas målet till migrationsdomstolen. Domen är vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm, mål nr UMS 99:19, MIG 2020:11.

Hämta domstolens referat från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Migrationsöverdomstolen: Spårbyte inte tillåtet efter arbetstillstånd eller ny prövning till sidans topp

I utgåvorna 2020-04-26 respektive 2020-05-23 refererades två domar från Migrationsöverdomstolen om spårbyte. Den ena innebar att det inte går att byta spår från asylsökande till arbetstillstånd om asylansökan har gjorts efter att personen först har haft ett arbetstillstånd. Den andra innebar att det inte heller går att byta spår efter att den asylsökande har fått en ny prövning av verkställighetshinder. I utgåvan 20-05-23 refererades även en dom om det offentliga biträdets ersättning i överklagande av återreseförbud. Domstolens referat av dessa domar har nu publicerats av Migrationsverket.

Hämta referatet om nekat spårbyte efter asylansökan som följt på arbetstillstånd, MIG 2020:5 (Extern länk)

Hämta referatet om nekat spårbyte efter ny prövning, MIG 2020:8 (Extern länk)

Se även:

Referat av dom om offentligt biträdes ersättning för överklagande av återreseförbud (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Offentlig medlem av oppositionsparti har flyktingskäl mot Iran enligt domstol till sidans topp

En kurdisk man från Iran sökte asyl och berättade att han var med i partiet Komala och var aktiv i hemlighet i sju år innan han flydde till Irak och fortsatte vara aktiv där. Efter ytterligare två år tog han sig till Sverige där han fortsatt att vara öppet engagerad för partiet. Migrationsverket. Han ska i Iran vid flera tillfällen ha gripits och torterats av personer som företrätt myndigheterna. Detta har dock kommit fram sent i processen och det saknas skriftlig bevisning. Därför anser även domstolen att mannen inte gjort sannolikt att han utsatts för tortyr i Iran. Däremot anser domstolen att mannens berättelse om engagemanget i Komala är detaljerad och sammanhängande och att hans politiska engagemang framstår som genuint och seriöst. Det finns omfattande material lätt tillgängligt på internet som visar hans offentliga engagemang. Detta tillsammans med att han är kurd gör att domstolen anser att det är sannolikt att han skulle uppmärksammas vid ett återvändande och riskera förföljelse. Därför får han uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Sammanvägd bedömning ger ung man med PTSD uppehållstillstånd av domstol till sidans topp

En ung man som sökte asyl i december 2015 fick avslag i maj 2018. Mannen som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran, motsatte sig den åldersbedömning som gjorts. Förutom säkerhtetsläget i Afghanistan särskilt för hazarer och shiiter åberopade han hedersrelaterade hot från sin svåger och att han misshandlats i sin familj. Han tog också upp sin normbrytande livsstil, till exempel att han är rappare och sprider sina åsikter genom musiken. Han har genomgått en traumascreening och fått diagnosen PTSD. Intyget om detta avvisades som bevis av Migrationsverket eftersom det var skrivet av en sjuksköterska, inte en läkare. Efter ytterligare två år har saken behandlats i migrationsdomstol. Inte heller domstolen anser att det finns en individuell hotbild mot mannen i Afghanistan. Domstolen menar att en ateist kan bosätta sig någonstans där det inte leder till förföljelse att utebli från ritualer. Att vara hazar är inte heller tillräckligt. Men därefter gör domstolen en bedömning där PTSD-diagnosen och annan psykiatrisk problematik som tillkommit vägs samman med mannens religiösa och politiska uppfattning, säkerhetsläget, att han är hazar samt saknar nätverk i landet. Den sammanvägda bedömningen gör att mannen beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Kvinna som flytt religiöst förtryck bedöms som konvertit av domstol till sidans topp

En kvinna som är född i Afghanistan men har bott i Iran sedan hon var fem år gammal, flydde tillsammans med sin dotter. Kvinnan hade blivit bortgift när hon var fjorton med en betydligt äldre kusin som misshandlade henne. Maken och dennes far ska ha kontaktat kvinnans familj och hotat skada henne. Migrationsverket bedömde att berättelsen var för vag för att i brist på skriftliga bevis räcka som asylskäl. Kvinnan har i Sverige konverterat till kristendom och har beskrivit hur islam med sina regler kändes som något påvingat medan hon i Sverige fick kärlek och vänskap från personerna runt henne och kunde själv lära känna gud. Migrationsverket anser bland annat att kvinnans berättelse handlar om otillfredsställelse med situationen för en muslimsk flicka snarare än sökande efter tro och att hon borde ha reflekterat över att det kan finnas fler tolkningar av islam. Efter muntlig förhandling i domstolen bedömer domstolen att berättelsen om konversionen är tillförlitlig. Hon har lämnat utförliga och konkreta uppgifter och det är enligt domstolen naturligt att hon kopplar sin barndomsreligion till tvångssituationen. Det hindrar inte att hon närmade sig kristendomen av genuint intresse. Kvinnan och dottern beviljas uppehållstillstånd som flyktingar. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer liknande domar rörande konversion. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande./

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Muntlig förhandling övertygade domstol om ateism och sexuell läggning till sidans topp

En person från Afghanistan hävdade bland annat att han riskerar förföljelse på grund av att han är homosexuell, något han upptäckte redan som barn. Han har även tagit avstånd från islam. Enligt Migrationsverket har han lämnat vaga uppgifter om sin sexuella läggning och om sin apostasi och har inte kunnat svara på frågor eller visat att han har behov av att visa vad han tycker och känner. Migrationsdomstolen däremot bedömer att berättelsen om hans läggning är sammanhängande, detaljerad och konsekvent. Han berättar om tankar och reflektioner på ett självupplevt sätt. De tillägg som gjorts påverkar inte trovärdigheten. Han har berättat om motstridiga känslor när han kom till insikt om sin läggning, om skillnaden när han kom till Sverige och även om sin relation till en person i Sverige. Av mannens berättelse under den muntliga förhandlingen framgick också att han inte avser att praktisera islam vid ett återvändande. Utredningen talar enligt domstolen för att detta har starkt samband med hans sexuella läggning och den intolerans mot homosexuella som finns i Afghanistan. Domstolen bedömer att det rör sig om en genuin och personlig övertygelse. Han har enligt domstolen gjort sannolikt att han riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning och sin religiösa uppfattning. Det finns inget internflyktsalternativ och han beviljas uppehållstillstånd som flykting. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

/Asylnytt: Det förekommer flera liknande domar rörande ateism och/eller sexuell läggning. Detta kan ses som ett exempel. Domen är dock inte vägledande. /

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Familjefar som inte har styrkt identitet har ändå skydd för familjeliv enligt domstol till sidans topp

En man från Afghanistan som sökt asyl och fått avslag befann sig fortfarande i Sverige när utvisningsbeslutet preskriberades. Han har hustru och barn som är lagligt bosatta i Sverige. Han har sökt asyl på nytt men har fått avslag på grund av trovärdighetsbrister. Migrationsdomstolen tror inte heller på hans berättelse. Enligt domstolen kan han inte heller beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom han inte har styrkt identitet. Bevislättnadsregeln kan inte tillämpas i det här fallet och det skulle ändå inte ha löst situationen eftersom mannen inte ens lyckats göra sin identitet sannolik. Men samtidigt skulle det enligt domstolen innebära en oproportionerlig kränkning av privatlivet enligt Europakonventionen att splittra familjen. Denna bedömning hade vid tiden för domstolens beslut även Migrationsverket instämt i. Detta tolkas som synnerligen ömmande omständigheter och eftersom utvisningen skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande ska uppehållstillstånd beviljas. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Överklagad dom om 60 dagsböter hindrar inte tillstånd för studier enligt domstol till sidans topp

En ung man som haft 13 månaders uppehållstillstånd för studier enligt "gymnasielagen" ansökte om förlängning. Han uppfyllde villkoren beträffande gymnasiekurs och studieplan, men fick avslag för att han dömts till 60 dagsböter för sexuellt ofredande. Migrationsverket påpekade att fängelse ingår i straffskalan för detta brott samt att uppehållstillstånd på grund av studier är en svag tillståndsgrund, vilket innebär att det räcker med en låg grad av brottslighet för att neka uppehållstillstånd. Domen hade dock inte vunnit laga kraft eftersom mannen överklagat. Migrationsdomstolen anser att eftersom mannen inte dömts för något brott genom en dom som vunnit laga kraft så saknas skäl för att vägra honom uppehållstillstånd, även om det rör sig om en svag tillståndsgrund. Mannen beviljades tillstånd för studierna. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Det finns inget krav att studier ska ha påbörjats före beslut enligt migrationsdomstol till sidans topp

En person som haft 13 månaders uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ansökte om förlängning. För detta krävs att personen går på en utbildning på gymnasienivå eller en yrkesutbildning med sikte på etablering på arbetsmarknaden. När ansökan lämnades in gick personen fortfarande på en kurs på grundskolenivå. När beslutet togs av Migrationsverket hade studierna på en yrkesutbildning påbörjats och en ny studieplan skickats in, men det blev avslag med motivering att dessa studier inte påbörjats innan det första uppehållstillståndet löpt ut. Migrationsdomstolen däremot påpekar att det inte finns något krav i lagen om att att studierna ska ha påbörjats innan det första tillståndet löpt ut. Eftersom personen studerade på en godkänd kurs vid tiden för domstolens prövning beviljades uppehållstillstånd. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

/Asylnytt: Liknande beslut har tagits i snarlika ärenden. Domarna är dock inte vägledande./

Se fler domar (ej vägledande) rörande bland annat flyktingstatus, internflykt, barns rätt och rätten till familj i Asylnytt, utgåva 20-06-24 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-07:

Buket, 10, ska utvisas till Turkiet: "Hon har ingen där" till sidans topp

Buket, 10, ska utvisas till Turkiet. Det trots att hon är föräldralös och saknar släktingar som kan ta hand om henne där.

Nu ska hon lämna sin fasters familj i Vårby gård som varit hennes hem i sex år.

- Vi är hennes enda familj. De skickar en lite flicka själv till ett land hon inte har någon anknytning till, säger Irfan Kök, familjehemspappa.

Det är slutet på juni och Buket, 10, har haft sommarlov i några veckor. Hon tillbringar de lediga dagarna på Vårbystranden med familjen: faster Nuray, hennes man Irfan och deras son Deniz, 9. Till hösten ska hon börja fjärde klass i en ny skola och familjen ska flytta till en annan del av Huddinge.

Eller så var det tänkt. I mars kom ett brev från Migrationsverket med ett utvisningsbeslut.

Kan sättas på barnhem

Efter sex år i Sverige ska hon skickas till Turkiet - utan föräldrar eller nära släktingar som kan ta hand om henne där.

- Jag förstår inte. Jag skulle förstå om hon var tjugo år och utvisades, då är man vuxen och kan ta hand om sig själv. Men de skickar en tioårig flicka till ett land hon inte har någon anknytning till, där hon riskerar att sättas på barnhem. Hon har en farmor, men hon är gammal och sjuk och kan inte ta hand om sig själv, säger Irfan Kök.

Han håller armen om Buket där de sitter i vardagsrumssoffan. Här i lägenheten i Vårby gård har de fyra bott tillsammans som en familj i sex år, då den då fyra år gamla Buket och hennes pappa kom till Sverige från Turkiet.

- Hon är som en i familjen. Hon är som en storasyster för Deniz, de leker och bråkar som syskon gör du vet. Hon kallar sin faster för mamma, berättar Irfan.

Pappan försvann

(...)

Läs mer (Extern länk)

Aftonbladet 20-07-07: Kraftiga reaktioner på utvisningen av Buket, 10: Omänskligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-07:

Migrationsverket ändrar sig inte om Buket, 10: Pappan har ett ansvar till sidans topp

Efter Aftonbladets artikel om tioåriga Buket som ska utvisas till Turkiet har tusentals personer har engagerat sig i hennes öde.

Nu svarar Migrationsverket på kritiken mot beslutet.

- Vi förstår att det är upprörande, säger Annette Bäcklund, avdelningschef på myndigheten.

Berättelsen om Buket, 10, som ska utvisas ensam till Turkiet har väckt starka reaktioner och fått många att engagera sig i hennes fall. Under onsdagen, lite över ett dygn efter att Aftonbladets artikel om henne publicerades har över 17 000 personer skrivit under ett upprop för att hon ska få stanna.

Efter artikeln utvecklar nu Migrationsverket sitt resonemang kring beslutet att utvisa henne.

- Det blev en olycklig vinkling. Hon kommer inte att skickas själv, det ska bli ett ordnat mottagande. Vår utgångspunkt är att hennes pappa finns i landet och att de två ska återvända tillsammans till Turkiet, säger Annette Bäcklund, avdelningschef på förvaltningsprocess.

Som Aftonbladet tidigare berättat så gick Bukets pappa under jorden i samband med att han och Buket fick avslag på sin asylansökan.

Om Bukets pappa inte infinner sig och man inte hittar några släktingar som kan ta hand om henne tas hon emot av turkiska myndigheter och placeras på barnhem eller i ett familjehem.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-07-13:

Yasmin, 11, har misshandlats hela sitt liv - kan hamna hos familjen som utsatte henne till sidans topp

Elvaåriga Yasmin blev slagen och knivhotad, fick ta hand om sina småsyskon om nätterna och utvecklade ptsd.

Trots det ska hon utvisas och riskerar att hamna hos familjen som misshandlat henne hela livet.

Släktingarna i Sverige är hennes sista hopp.

Yasmin cyklar i närheten av sin skola i en stad i Västsverige. Det är mitt i sommaren, dagen efter hennes tioårsdag. Cykeln har hon fått i present av personalen på sin skola.

Plötsligt hör hon ett ljud som får henne att stanna upp. Polissirener. Hon slänger sig av cykeln och springer raka vägen hem till sin farbror.

- Var ska jag gömma mig? De är här, de kommer att ta mig, säger hon.

Farbroderns röst darrar när han återberättar händelsen. Yasmin lägger huvudet på hans axel som för att trösta honom. De har inte setts på flera veckor.

När vi träffas, i slutet på januari i år, är en drygt fem år lång asylprocess över. Alla beslut har fattats, alla överklaganden avslagits men Yasmin är kvar i Sverige.

Hennes farbror fortsätter kämpa för henne.

Deras berättelse börjar på västra Balkan. Yasmin, då tre år, bor där med sin pappa och hans nya fru när farbrodern kommer på besök från Sverige.

- Jag tyckte att det var konstigt att hon hade armen i bandage. Hon var så liten. Då sa alla till mig att hon hade ramlat och slagit sig, säger farbrodern.

Men när de blev ensamma berättar Yasmin något helt annat.

Så här beskriver hon händelsen i dag.

- Styvmamman blev arg på mig och tog min arm bakom ryggen och vred om den jättemycket tills det gick sönder.

Farbrodern åker hem det året, djupt skakad och med en känsla av maktlöshet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Dalarna 20-06-25:

Tvingades tigga i Sverige - nu riskerar "Maria" att utvisas till Bulgarien till sidans topp

Maria vittnade mot sina föräldrar i en uppmärksammad rättegång om människohandel. Föräldrarna hade tvingat henne att tigga och dömdes till fängelse och utvisning till Bulgarien. Nu har hon fyllt 18 år och ska utvisas till samma land.

Hennes fall är unikt. Det var första gången i Sverige som föräldrar dömdes till fängelse för att ha tvingat sin dotter att tigga.

Efter avtjänat fängelsestraff utvisades föräldrarna till Bulgarien och nu, när Maria har fyllt 18 år, har Migrationsverket och Migrationsdomstolen beslutat att utvisa även henne till samma land. Ett beslut som inte kan överklagas då Migrationsöverdomstolen nu meddelat att de inte kommer att ta upp fallet.

"De kan döda mig"

Och Maria fruktar nu för sitt liv.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Independent / Metadrasi 20-06-27:

Girl whose family drowned in Mediterranean deported from Sweden after turning 18 till sidans topp

The Independent publishes the story of Yara, a refugee girl who lost her family in the Mediterranean Sea and experienced a long and traumatic journey through the bureaucracy of modern Europe.

Yara lost her parents and siblings during the 2015 refugee crisis. Her case has been described as 'a living example of Europe's inhumanity', writes Samuel Lovett

Yara* was close to turning 14 when her parents and three younger siblings drowned in the waters of the Aegean Sea.

The family, originally from Afghanistan, was one of many that had sought to make the treacherous water crossing from Turkey to Levsos on 28 October 2015. Instead, the voyage ended in shipwreck and tragedy, with almost 70 people lost to the waves.

That autumn day would mark the beginning of Yara's long and traumatic journey through the bureaucracy of modern Europe, in which those born outside the continent's borders are casually dismissed and dehumanised.

Along with the thousands of others who sought refuge during the height of the 2015 crisis, she has been repeatedly relocated, rejected and deported in the five years that have passed.

And as Covid-19 continues to sweep across the globe, exacerbating the vulnerabilities of those seeking and awaiting asylum, her future remains as uncertain as ever.

Yara remembers little of the month she spent on the Greek island of Lesvos. She knows she slept beneath an open sky, had only dirty water to drink, and was comforted by the featureless ranks of fellow survivors and humanitarian workers. "I have tried to forget it all," she says. "I died on that island."

She never gave up hope of her family appearing on the island, though. "I was waiting for them," she says. "I was thinking I would still find them. I was in so much pain."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 20-06-26:

Diyora, 18, tog studenten - nu tvingas hon lämna Sverige till sidans topp

Diyora Pazilova, 18 har precis tagit studenten i Malmö - nu ska hon utvisas till Kazakstan, ett land där hon som uigur känner sig otrygg.

Samtidigt skiljs hon från sin pappa - som får stanna i Sverige.

- Det som vi har skapat här är min andra barndom och jag kan inte föreställa mig att slitas i från det, säger Diyora Pazilova.

Precis som många av sina kompisar i naturklassen NA17B på Malmö Latinskola satt Diyora Pazilova framför datorn och drömde om framtiden den 15 april i år.

Hon hade redan fyllt i sina val för att studera vidare på antagning.se - sjuksköterskeprogrammet, tandläkare eller kriminolog.

Men när hon skulle skicka in sin anmälan blev det stopp - hennes personnummer hade spärrats. Trots åtta år i Sverige, sin skånska dialekt och sitt stundande studentfirande räknades hon inte längre in i det svenska systemet.

- Det är helt absurt. Mina vänner söker sig vidare till utbildningar men känslan av att jag inte kommer kunna gå vidare, det är det som gör mig ledsen, säger Diyora Pazilova.

De senaste åren har familjen fört en lång kamp för att få stanna i Sverige. Hon, hennes mamma och pappa tillhör folkgruppen uigurer, en muslimsk minoritetsgrupp som utsätts för förtryck i Kina.

Tills hon var tio år gammal bodde familjen i Kina, hon kallar det sin "första barndom", men när situationen förvärrades för uigurer vågade familjen inte stanna kvar.

- Jag slets från mina vänner och allt det vi byggt upp. Det som vi har skapat här är min andra barndom och jag kan inte föreställa mig att slitas ifrån det, säger Diyora Pazilova

Familjen splittras

År 2012 flyttade familjen till Sverige med stöd av att Diyoras pappa hade uppehållstillstånd för arbete. Enligt Migrationsverket fick familjen senare avslag eftersom arbetsgivaren betalat ut löner felaktigt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

EU-domstolen / Elena legal update 20-07-03:

Judgment on the concept of 'other authorities' and detention in lack of accomodation till sidans topp

On the 25 June 2020, the Court of Justice of the European Union published its judgment in C-36/20 concerning the interpretation of "other authorities" competent to receive asylum applications, and the use of detention measures in cases where it is not possible to find accommodation in a humanitarian protection centre.

The applicant, a Malian citizen, was intercepted by the Spanish Coast Guard at the island of Gran Canaria in December 2019. After an order for his removal was issued the following day, the applicant affirmed before the examining magistrate that he wished to make an application for international protection. The judge ordered the applicant's access to the Spanish asylum reception system but, due to the lack of available places in humanitarian reception centres, the national authorities placed him in a detention centre. The referring court stayed proceedings and referred questions to the CJEU on, inter alia, the interpretation of the Qualification Directive and whether an examining magistrate can be considered one of the "other authorities" competent to receive applications for international protection. The CJEU was also asked to interpret whether Article 26 of Directive 2013/32 and Article 8 of Directive 2013/33 allow for the detention of the applicant, once he expressed his will to apply for international protection. The Opinion of Advocate General Szpunar was published on 30 April 2020.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Migrationsöverdomstolen: Brottsdömd kan tas i förvar trots pågående asylansökan till sidans topp

En person som sökt asyl dömdes under tiden som asylsökande för ett brott. Han dömdes till fängelse och utvisning. Efter avtjänat fängelsestraff togs han i förvar av polisen för verkställande av utvisningen. Vid den tidpunkten utreddes fortfarande hans asylärende eftersom det återförvisats av domstolen då nya skäl anföts. När förvarstagandet prövades i domstol beslutade migrationsdomstolen att upphäva förvarsbeslutet på grund av att mannen som asylsökande omfattades av mottagandedirektivet. Polisen hade inte hänvisat till någon grund för förvar enligt detta direktiv. Nu har migrationsöverdomstolen slagit fast att mottagandedirektivets bestämmelser inte är tillämpliga. Förvarstagandet hade inget samband med asylansökan. Migrationsöverdomstolen påpekar att det bland mottagandedirektivens motivpunkter finns en som anger att direktivets skäl för förvar inte påverkar andra skäl för förvar, till exempel inom straffrättsliga förfaranden. Källa kammarrätten i Stockholm, Mål nr UM 3640-20. MIG 2020:15

Hämta domstolens referat från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15:

Migrationsöverdomstolen: Asylsökande ska inte förvarstas enbart pga olaglig vistelse till sidans topp

En man hade sökt asyl i Sverige tidigare men avvikit från proceduren och senare påbörjat asylansökningar i andra EU-länder. I år överfördes han till Sverige från Danmark i enlighet med Dublinförordningen. Efter att han kommit till Sverige vände han sig till Migrationsverket och sökte asyl på nytt. Han togs då i förvar med motivering att han sannolikt skulle avvisas och att det fanns risk att han skulle avvika eller på annat sätt hindra verkställigheten. Migrationsdomstolen avslog överklagande med motivering bland annat att mannen befann sig olagligt i Sverige och därför även omfattades av återvändandedirektivet. Asylansökan hade enligt domstolen lämnats in för att försena eller förhindra återsändande och därför fanns grund för förvar enligt mottagandedirektivet. Migrationsöverdomstolen påpekar att mannen inte tagits i förvar för återvändande utan i samband med asylansökan. Det är alltså mottagandedirektivet som ska tillämpas och där finns i och för sig grund för förvar i syfte att bekräfta identitet mm. Men motsvarande bestämmelser i Utlänningslagen var inte tillämpliga i detta skede och därmed saknades enligt Migrationsöverdomstolen laglig grund för förvarstagandet. Källa kammarrätten i Stockholm, målnummer 2352-20, MIG 2020:14.

Se även Migrationsverkets kommentar till denna dom:

Rättslig kommentar angående förutsättningarna för att ta asylsökande i förvar - RK/001/2020 (Extern länk)

Dagens Juridik 20-07-03: Lagstöd för förvar av asylsökande saknades (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Oxford University Border Criminologies 20-07-13:

Detained and Disregarded: How COVID-19 has affected deportable migrants in Sweden till sidans topp

Guest post by Annika Lindberg, Anna Lundberg, Sofia Häyhtiö and Elisabet Rundqvist

'Help us, we don't want to die in here.'

This is how a person detained in a Swedish migration-related detention centre expressed their fear for the health situation at the centre, in light of the ongoing pandemic. The quote is derived from a survey conducted by the Swedish Network of Refugee Support (FARR), which was distributed to people detained in five of Sweden's migration-related detention centres in spring 2020, when COVID-19 was steadily spreading throughout Swedish society. It captures well respondents' concerns over the lack of measures taken by the authorities to safeguard their health during the pandemic, and further points at the virtual absence of public and political debate on the situation for detained and deportable migrants in Sweden.

This blog post is part of the research initiative the Asylum Commission, which is a collaborative effort between FARR, people who sought refuge in Sweden, professional groups and researchers to shed light on the consequences of the current Swedish migration control regime. In it, we summarise the findings of the survey on COVID-19 inside Swedish migration-related detention centres, and discuss how the pandemic has rendered acutely visible how governments prioritise border enforcement over migrants' health, in Sweden and elsewhere.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-25:

"Polisen har gjort sig till charterarrangör" till sidans topp

Den första utvisningen från Sverige sedan coronavirusets utbrott har verkställts.

Men afghanerna som flögs iväg till Kabul gjorde det frivilligt, enligt polisen.

- Polismyndigheten har helt enkelt gjort sig till charterarrangör, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

Under pandemin har utvisningar från Sverige pausats.

Men under tisdagskvällen lyfte ett flygplan från Arlanda mot Afghanistan. Ombord fanns flyktingar med utvisningsbeslut som hittills vistats i Migrationsverkets förvar.

Något som väckt både ilska och sorg bland grupper på sociala medier, som vill stoppa utvisningar till Afghanistan generellt.

Men det finns också en annan parameter.

Afghanistan har satt stopp för att ta emot återvändare som utvisats med tvång. Men återvändare som reser frivilligt är välkomna tillbaka.

"Har sagt att de vill resa"

Enligt uppgifter i grupper som engagerar sig för flyktingars rättigheter ska personer på förvaret ha tvingats signera ett papper om att de frivilligt vill återvända - utan att ha förstått språket i dokumenten.

Uppgifter som helt tillbakavisas av gränspolischef Patrik Engström.

Han bekräftar att svensk gränspolis i samråd med afghanska myndigheter har chartrat ett plan med utvisade som landade i Kabul imorse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-07-02:

Europa/ Effective forced return monitoring overview updated till sidans topp

The overview compares developments in EU Member States since 2014. It reflects on such trends as staffing, training, reporting and the monitoring of return operations in its various phases.

It shows that although all EU Member States monitor returns, gaps remain. For example in some countries, a close working relationship between the monitoring organisation and the return operations, makes it ineffective.

In others, few operations are monitored or monitoring does not cover all steps in the process.

In addition, in some Member States monitoring is temporary or dependent on project funding. When funding ends so does the monitoring.

The overview does not cover the pool of forced return monitors under the European Border and Coast Guard Agency, Frontex.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Statewatch 20-06-29:

Europa/ NGOs and individuals call for the revocation of Libya's search and rescue zone till sidans topp

The civil liberties organisation Statewatch has today delivered an open letter with hundreds of signatories to Mr Kitack Lim, Secretary-General of International Maritime Organization (IMO), calling on him to revoke the Libyan maritime search and rescue (SAR) zone in order to prevent the so-called Libyan Coast Guard undertaking 'pull-backs' of migrants to Libya, where they face violence, abuse and mistreatment.

The letter, drafted by Statewatch and Osservatorio Solidarietā demands that the Libyan SAR zone, which was declared in December 2017 and has been operative since mid-2018, be struck off from international records for five key reasons:

+ the country cannot be considered a safe port in which to disembark people, a requirement of international law;

+ the Libyan Coast Guard and the Libyan Maritime Rescue Coordination Centre do not have the requisite capabilities to conduct operations of their own accord, often relying on the technical assets of the EU and/or its member states, in particular Malta and Libya, to coordinate operations;

+ the Libyan Coast Guard's membership includes persons identified as being or having links with human traffickers and its missions frequently involve ill-treatment of those 'rescued';

+ the IMO's declaratory procedure, which allows states to claim a SAR zone unless other state parties object, has been used to undermine fundamental principles such as the right to life and the duty to assist in rescues at sea, with EU member states relinquishing their duties in pursuit of immigration policy goals;

+ the existence of a Libyan SAR zone is being used to criminalise NGOs in order to prevent them undertaking rescues in Libyan waters and bringing people to genuine ports of safety in the EU.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

CSDM, Switzerland, 20-06-26: Request for UN inquiry into Italy's role in the systematic torture of migrants "pulled back" to Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

UNHCR 20-07-08:

UN agencies welcome latest relocations of unaccompanied children from Greece till sidans topp

IOM, the International Organization for Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children's Fund today welcomed the latest relocations of 49 unaccompanied asylum-seeking and migrant children from Greece to Portugal and Finland.

Twenty-four unaccompanied asylum-seeking children left Greece and arrived safely in Finland this afternoon. On Tuesday, 25 unaccompanied children arrived safely in Portugal. All the children arrived in good health.

The 49 children had been living for several months in overcrowded reception and identification centers on the islands of Lesvos, Samos, Chios and Kos.

For Mehrang*, 16, from Afghanistan, it is his first time getting on a plane. "I am really excited about it," he said before boarding the flight in Athens.

"I do not know much about Portugal, but I am making positive thoughts about my new beginning. I am looking forward to going there and joining the local school. I know that learning the language is important. After that, I hope to go to the university. I want to become a psychologist and communicate with other people. I have made this decision back in my country and I am sure I want to follow this road," he said.

The children were flown out of Greece as part of a relocation project supported and funded by the European Commission. It aims to relocate some 3,300 people, including 1,600 unaccompanied and separated children, and other vulnerable people, from Greece to other participating European states.

Portugal is planning to welcome a total of 500 unaccompanied children from Greece, while Finland has committed to relocating up to 175 unaccompanied children and other vulnerable asylum seekers from Greece, Malta and Cyprus.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 20-07-07:

Ensamkommande i Grekland måste räddas till Sverige till sidans topp

Hittills har elva EU-länder lovat att ta emot ensamkommande barn som är fast i flyktingläger på de grekiska öarna.

Vi måste nu ansluta oss och göra vår del, skriver sju generalsekreterare, för bland annat Amnesty Sverige och Läkare utan gränser.

Den 15 april blev Luxemburg det första europeiska landet som välkomnade asylsökande barn, tolv flickor och pojkar, från de grekiska öarna.

Och den 16 april anlände 47 barn till Tyskland.

Dessa barn var de första att omfattas av en EU-plan att flytta ensamkommande asylsökande barn från Greklands överfulla och farliga läger, till säkerhet i andra europeiska länder.

Om planen fungerar kan minst 1 600 barn som är i behov av skydd erbjudas ett nytt liv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-07-07:

"Skamligt" - Tyskland trycker på om migration till sidans topp

Skamligt, tycker Tyskland om att EU-länderna inte kunnat enas om en migrationspolitik efter flera års flyktingkris.

EU-kommissionen vill att fler hjälper till kring Medelhavet.

Sedan förra veckan och under resten av 2020 är Tyskland ordförandeland i EU:s ministerråd. Det hoppas landets inrikesminister Horst Seehofer kunna använda till att trycka på om en gemensam migrationspolitik.

Åtminstone vill han få bukt med den ständigt återkommande diskussionen om vem som ska ta hand om alla flyende och migranter som plockas upp på Medelhavet.

- Den här situationen är inte värdig EU. Varje båt som anländer kräver oerhörda ansträngningar för att nå en fördelning mellan medlemsländerna. Och varje gång är det bara ett litet antal som är redo att vara med. I det långa loppet kan vi inte låta Italien, Malta, Grekland eller Spanien vara ensamma om att hantera det här, säger Seehofer, som på tisdagen höll i det tyska ordförandeskapets första informella ministermöte - via webben.

Ber om hjälp

Han får medhåll av EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

- För läget i sommar behöver vi stöd och solidaritet från andra medlemsländer. Jag är glad att tyska ordförandeskapet har satt upp det här på agendan, säger Johansson i Bryssel.

Sverige är ett av de länder som det senaste året envist sagt nej till att hjälpa till i omfördelningen med de flyktingar och migranter som anlänt till exempelvis Malta. Det är dock tydligt att kommissionen gärna vill höra ett ja i stället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-07-07:

Johansson vill att Sverige ändrar sig till sidans topp

Fler flyktingar och migranter väntas försöka göra resan över Medelhavet under sommaren när vädret blir varmare och Europa lättar på sina Coronarestriktioner. Då krävs att EU-länderna gemensamt delar på ansvaret att ta emot de som räddas på havet, manar den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson

För läget i sommar behöver vi stöd och solidaritet från andra medlemsländer.

Första halvåret i år kom ungefär 23 500 asylsökande över havet till Europa. Det är betydligt färre jämfört med tidigare år men med varmare väder och lättade Coronarestriktioner väntas antalet öka.

Trycket blir därmed större på länderna i Medelhavet, som Malta och Italien.

Men hittills har få andra EU-länder varit villiga att hjälpa dem genom att omfördela asylsökande därifrån.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Crisis Magazine 20-06-27:

How the arms industry drives Fortress Europe's expansion till sidans topp

Mark Akkerman

In March, April, and May of this year, multiple European countries deployed military forces to their national borders. This was done to assist with controls and patrols in the wake of border closures and other movement restrictions due to the Covid-19 crisis. Poland deployed 1,460 soldiers to the border to support the Border Guard and police as part of a larger military operation in reaction to Covid-19. And the Portuguese police used military drones as a complement to their land border checks. According to overviews from NATO, the Czech Republic, Greece, Latvia, Lithuania, the Netherlands (military police), Slovakia, and Slovenia all stationed armed forces at their national borders.

While some of these deployments have been or will be rolled back as the Corona crisis dies down, they are not exceptional developments. Rather, using armed forces for border security and control has been a common occurrence at EU external borders since the so-called refugee crisis of 2015. They are part of the continuing militarisation of European border and migration policies, which is known to put refugees at risk but is increasingly being expanded to third party countries. Successful lobbying from the military and security industry has been an important driver for these policies, from which large European arms companies have benefited.

Especially since the "refugee crisis" of 2015, the EU has accelerated the boosting and militarising of border security, enormously.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM 20-07-10:

EU to create massive database to match biometric data for immigration control till sidans topp

The EU has reportedly entered into a contract with technology companies IDEMIA and Sopra Steria to build a system that supports immigration control through the scaled-up use of biometric data. The shared Biometric Matching System (BMS) will allow the cross-matching of fingerprints and facial images across several EU information systems (Schengen Information System, Eurodac, Visa Information System, the future Exit-Entry System and ECRIS-TCN). These systems store the data of millions of foreigners, including those who have applied for a short-term visa or for asylum. The BMS, which is one component of the EU's framework to make migration databases more interconnected (or "interoperable"), is expected to be "one of the largest biometric systems in the world". Advocates have expressed concerns about the fundamental rights implications of the BMS and the interoperability systems more generally.

Picum Newsletter (Extern länk)

EurActiv 20-06-04: EU signs contract for large-scale biometric database to protect borders (Extern länk)

Picum, Statewatch report November 2019: Data protection, immigration enforcement and fundamental rights: What the EU's regulations on interoperability mean for peoplewith irregular status (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-07-01:

UNHCR issues recommendations for EU during the pandemic and beyond till sidans topp

As the world continues to combat COVID-19, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling on the German Presidency of the European Union (EU) to keep refugee protection high on the agenda. UNHCR is proposing concrete ways the EU can ensure a bold and robust response to forced displacement during the pandemic as well as long term. The envisaged EU Pact on Migration and Asylum also provides an opportunity for the EU to better protect forcibly displaced people in Europe and abroad, and support host countries.

"The virus knows no borders and impacts everyone but certain populations, including forcibly displaced people, are at heightened risk," said Gonzalo Vargas Llosa, UNHCR's Representative for EU Affairs. "Through both political and financial support, the EU can help to manage a global crisis and better protect refugees."

The virus can only be tackled when everyone is protected. This also means upholding international standards and laws during the pandemic, and drawing on lessons to ensure a long-term responsive and responsible EU approach to migration and asylum.

UNHCR is calling on the EU to continue to preserve access to asylum even during these challenging times. Fair and fast asylum procedures to quickly determine who needs international protection and who does not, in line with legal safeguards, and an effective solidarity mechanism with EU Member States receiving a disproportionate number of asylum claims would support a workable and sustainable asylum system. Now is the time to shift the EU's response to disembarking and relocating people rescued at sea to a predictable mechanism - saving lives and protecting people must be at the heart of all responses.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-06-30:

Analys: Många hinder på vägen för att lösa EU:s migrationsknut till sidans topp

Katia Elliott

Avslöjandet om aggressiva och livsfarliga så kallade "push backs" i havet mellan Turkiet och Grekland är bara ett av flera exempel på EU:s allt mer akuta problem till följd av unionens bristande förmåga att samarbeta kring migrationen. Kommissionären för inre säkerhet, Ylva Johansson, har fått i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag till en ny migrations- och asylpakt. Ett uppdrag med många hinder på vägen.

Det mest uppenbara hindret handlar om solidariteten inom unionen. Länder som Grekland och Malta har fått ta emot merparten av EU:s asylsökande och tycker att fler länder behöver vara med och ta ansvar. En åsikt som delas av de flesta länder i väst medan länderna i öst, framförallt Polen och Ungern, motsätter sig en obligatorisk flyktingfördelning. Att just Grekland och Malta tar sig allt större friheter i jakten på att stoppa migranter är en direkt konsekvens av EU:s oförmåga att komma överens i fördelningsfrågan. Malta har vägrat låta båtar med migranter gå i hamn i landet och i Grekland vill regeringen bygga stängda läger där asylsökande ska hållas i förvar tills deras ärende har prövats. Två exempel på åtgärder som rimmar illa med EU:s värderingar men som länderna säger sig tvingade till i brist på solidaritet från övriga EU.

Skrämmande för EU:s politiker

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PICUM 20-07-10:

New EU Strategy on Victims' Rights supports safe reporting for undocumented victims till sidans topp

The EU's new strategy (2020-2025) on victims highlights the special vulnerability of undocumented people to victimisation, the challenges they face in accessing protection, services and justice, and their rights under EU law. The strategy further urges member states to allow for the reporting of crimes by migrants, regardless of residence status. It also underlines that detainees are among the most vulnerable groups and that more needs to be done to ensure they have effective access to justice.

Picum Newsletter (Extern länk)

EU-kommissionen 20-06-24: COM(2020) 258 final, EU Strategy on victims' rights (2020-2025) (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylnytt 20-07-15:

Rättsligt ställningstagande: Begränsade möjligheter till tillstånd för "övriga studier" till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om uppehållstillstånd för studier som inte omfattas av begreppet högre utbildning. Observera att detta ställningstagande inte berör specialreglerna i den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier mm. Det handlar om ansökningar som görs utifrån för att delta i uppdragsutbildningar och vissa andra utbildningar som inte är på högskolenivå. Vad som räknas som "övriga studier" har blivit snävare i och med att fler utbildningar numera omfattas av Utlänningslagens paragraf om uppehållstillstånd på grund av "studier inom högre utbildning, på grund av anpassning till ett EU-direktiv. Nytt är också att ställningstagandet tydliggör att uppehållstillstånd inte ges för studier på gymnasium annat än för utbyteselever. Folkhögskola nämns inte längre. En grundregel är att personen ska vara antagen till studierna. Försörjning och försäkring krävs, på samma sätt som för universitetsstudier. Uppehållstillstånd ges inte för längre tid än ett år och kan bara förlängas i undantagsfall. Ställningstagandet ersätter SR 43/2017.

Hämta ställningstagandet, RS/004/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarm Phone 20-07-06:

Also in the Central Mediterranean Sea: Black Lives Matter! till sidans topp

Alarm Phone Central Mediterranean Regional Analysis, 1 January - 30 June 2020

Over the past six months, January to June 2020, the Central Mediterranean Sea has continued to be a zone of violence, human rights abuses, disappearances and deaths, as well as a stage of struggles for freedom of movement, both by people fleeing Libya and by the Civil Fleet. The ongoing conflicts in Libya and attempts to further close European harbours to migrants have exacerbated the already dire conditions of people who are trying to escape torture camps and to reach Europe. Most recently, using the excuse of having to 'protect' from the Covid-19 virus, European authorities have reinforced its repressive border control industry through EU air surveillance, by engaging merchant vessels or ghost fleets in illegal push-backs, and by providing money and resources to strengthen the illegal operations of the so-called Libyan coastguards. Despite European attempts to militarise external borders, to deter people's movement and to facilitate the capture and detention of those crossing the sea, thousands of people have bravely managed to evade capture and to reach Europe, either autonomously or through the support of the Civil Fleet.

(...)

This analysis is organised into five sections:

+ A chronology of Alarm Phone experiences and important developments in the Central Mediterranean region over the past six months

+ An account of Malta's escalating border violence in the context of the Covid-19 pandemic, focusing on Maltese 'ghost vessels' and 'offshore prisons'

+ A brief assessment of the newly launched Eunavfor operation IRINI

+ Case studies of rescues and push-backs by merchant vessels

+ An analysis of the situation in Tunisia which is often overlooked in discussions around the Central Mediterranean border struggles.

Läs rapporten i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-06-25:

EU receives one-third of global asylum applications in 2019 till sidans topp

In 2019, applications for asylum in EU+ countries1 rose by 11% to 738 425, followed by a 16% increase recorded in the first two months of 2020.2 While the COVID-19 emergency has led to a recent 87% drop in applications, EASO expects the overall increasing trend to resume.

On 25 June 2020, the European Asylum Support Office (EASO) published its annual flagship EASO Asylum Report. It presents a comprehensive overview of the latest key developments in asylum data, policy, practice and legislation. Member State-specific data can be found here.

The Report finds that 2019 was the first time since 2015 that applications increased on an annual basis, in part due to a sharp rise in applicants from Venezuela (+103% over 2018) and Colombia (+214% over 2018). Some EU+ countries - such as Cyprus, France, Greece, Malta and Spain - received more asylum applications in 2019 than during the so-called migration crisis in 2015 and 2016.

In response, EU+ countries receiving high shares of asylum applicants ramped up efforts to address the influx of migrants, disembarkations and rising backlogs of pending cases. In particular, policies and practices targeted protecting unaccompanied minors, accelerating registrations, fast-tracking the return of rejected applicants and expanding accommodation places. Nonetheless, first instance procedures were lengthy in most countries, frequently extending past the six-month legal time limit.

In 2019, the majority of asylum applications were lodged in Germany (165 615; 22%), France (128 940; 17%) and Spain (117 795; 16%), while the fewest were lodged in Liechtenstein (50), Estonia (105) and Latvia (195). Most asylum applicants were Syrians (80 205; 11%), Afghans (60 700; 8.2%) and Venezuelans (45 645; 6.2%).

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

EASO 20-06-11: Record low number of asylum applications lodged in EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 20-06-29:

Kraftig ökning av asylansökningar i Europa till sidans topp

För första gången sedan den så kallade flyktingkrisen 2015 så ökade förra året antalet ansökningar. Det skriver EU:s asylmyndighet EASO i sin årsrapport.

Under flera år har antalet asylansökningar sjunkit rejält efter att EU ingått överenskommelser med både Turkiet och Libyen om att stoppa flyktingar och migranter från att nå Europa. Under 2019 bröts den trenden och antalet asylsökande ökade med 11 procent jämfört med året innan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-06-30:

Färre söker asyl under coronakrisen till sidans topp

Antalet asylsökande i Sverige minskar kraftigt.

Under första halvåret i år minskade antalet asylsökande med 30 procent - och i maj ansökte färre personer asyl än under någon enskild månad under hela 2000-talet.

Coronapandemin märks tydligt på antalet asylsökande. Under det första halvåret i år sökte omkring 7 000 personer asyl i Sverige. Det är en minskning med 30 procent jämfört med motsvarande perioder 2018 och 2019, skriver Sydsvenskan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Värmdö Kommun 20-06-23:

Värmdö får 1,3 miljoner för arbetsmarknadsprojekt för ensamkommande till sidans topp

Värmdö kommun har tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö samt Värmdö församling beviljats projektmedel för ett arbetsmarknadsprojekt riktat mot unga ensamkommande. Projektet syftar i första hand att stötta ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen att få ett fast jobb efter avslutade studier.

Länsstyrelsen har beviljat Värmdö kommun drygt 1,3 miljoner kronor för ett projekt riktat mot de som kom som ensamkommande asylsökande till Värmdö år 2015. Projektet heter Jobbprepp och genomförs tillsammans med Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö församling.

- Vi ser det här som en stor tillgång för vårt fortsatta arbete. Det här kan innebära stora vinster för den enskilde och i förlängningen även för kommunen, säger Sandra Von Euler Letsch, enhetschef med ansvar för etablering av nyanlända i Värmdö kommun.

Projektet Jobbprepp har pågått sedan 2019 på ideell grund. Genom att ungdomar som omfattas av den så kallade nya gymnasielagen får ett fast jobb efter avslutade studier, så ökar deras möjligheter att få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Värmdö kommuns engagemang i projektet startar omgående och avslutas den 31 december 2022.

Flerårigt projekt

Länsstyrelsen förmedlar medel till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. I motiveringen till att bevilja ansökan står bland annat:

Länsstyrelsen beviljar ansökan då vi bedömer att insatsen svarar mot ett reellt behov hos en utsatt målgrupp vilken grundas på en noggrann behovsanalys. Kommuner har inget lagstadgat ansvar för att ge extra stöd i arbetsmarknadsinsatser till målgruppen varför Länsstyrelsen ser positivt på att Värmdö kommun väljer att undersöka möjligheten till stöttning i detta projekt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Huddinge Direkt 20-06-23:

Gymnasieelever riskerar ett liv på gatan till sidans topp

Naqib har förlorat jobbet till corona, och hans rumskamrat Mohammad har inte hittat nåt sommarjobb. Nu riskerar gymnasieeleverna att hamna på gatan.

Coronakrisen har fört med sig inställda sommarjobb och en tuff arbetsmarknad att få in foten på. En grupp som drabbas hårt av det är ungdomar och unga vuxna som kommit till Sverige själva. Många har tillfälliga uppehållstillstånd genom gymnasielagen, en lag som kräver att de skaffat fast tjänst sex månader efter studenten för att få stanna i landet. Många saknar också helt ett skyddsnät.

- Jag känner inte nån som kan hjälpa på nåt sätt. Jag vet inte vad jag ska göra nu, det är jättesvårt att betala hyran och mat, säger Mohammad Abdul Ali.

- Om man inte kan betala hyran kan man inte klara nåt, kanske man sover på gatan, man vet inte vad som kommer hända i framtiden.

Mohammad bor i Botkyrka med två vänner som inte heller har jobb i sommar. En av rumskamraterna är Naqib Momini, vars extrajobb är på paus på obestämd tid på grund av corona.

- Om det finns jobb skulle jag jobba, det spelar ingen roll vad jobbet är. Men det finns inte, säger Naqib Momini.

- Vi har sökt många jobb men får inga svar. Jag hade sparat lite men jobbade bara lite, jag gick i skolan. Nu är pengarna slut.

För att få stanna i Sverige

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-07-08:

Mohammed måste få fast anställning mitt i pandemin till sidans topp

"Corona ska inte få förstöra det här för mig

Coronapandemin kunde inte ha kommit mer olägligt för Mohammed, 22.

Han är precis klar med sin utbildning och har nu mindre än sex månader på sig att få en fast anställning - annars utvisas han.

För varje dag som går kommer det rödmarkerade datumet allt närmare.

Den 19 december 2020, om nästan exakt ett halvår, måste Mohammed ha fast anställning. Annars tvingas han lämna sitt hem.

- Nästan alla har svårt att få jobb direkt efter skolan men med corona har det blivit ännu svårare, säger han.

Mohammed är född i den bergiga provinsen Samangan i norra Afghanistan. Men redan som tvååring flyttade han 200 mil västerut - till den Iranska miljonstaden Qom där han växte upp tillsammans med sin mamma och bror. När Mohammed 2015 kom till Sverige blev han en av de runt 7 500 personer som fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd genom den så kallade nya gymnasielagen.

Han hamnade i Nynäshamn, lärde sig svenska och lyckades sedan komma in på vuxenutbildningens yrkesprogram.

- Jag valde bygg för att jag är bra på det, men också för att det fanns mycket jobb inom det.

Precis tagit examen

När vi ses i slutet av juni är examensbeviset bara någon vecka gammalt. Han har precis börjat jobba som timanställd på en liten firma i Enskede där han målar, gipsar och bygger hos privatpersoner.

- Det är ett jättebra jobb och jag trivs bra, men min chef säger att det inte går att säga något om framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 20-06-24:

Joumana - civilingenjören från Damaskus till sidans topp

Joumana Abou Hammoud från Syrien kom till Olivlundens asylboende i Nordingrå 2015.

I grunden är hon civilingenjör och idag arbetar hon med att koordinera digitaliseringen i Västernorrland.

"Man har sett mig för den jag är och den kompetens jag har, inte bara en kvinna i slöja", säger Joumana.

I serien Mitt nya liv möter vi några av de människor som lämnat sitt hemland för att skapa sig ett nytt liv och ett nytt sammanhang här hos oss i Västernorrland.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 20-06-22: Leif Hammoud: "Jag pratar värmländska nu" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Nyheter ledare 20-07-04:

Europa behöver hjälpa offren från krigets Syrien till sidans topp

Diktatorn Bashar al-Assad har miljontals förstörda liv på sitt samvete. Men kriget i Syrien är inte över. Civila lider och dör. EU behöver samla sig kring en human flyktingpolitik.

Omvärlden blundar helst för offren i krigets Syrien. Situationen är för otäck och hopplös och det enklaste är att hålla flyktingarna på avstånd, både i medvetandet och i praktiken.

Men de existerar. Kriget genom ombud mellan Ryssland, al-Qaida, USA, rebellstyrkor, diktatorn Bashar al-Assads armé, Iran, IS-terrorister och Turkiet fortgår alltjämt. Hälften av Syriens invånare har drivits från sina hem: sex miljoner är internflyktingar och fem miljoner har lämnat landet. Uppemot 500.000 människor har dödats sedan striderna bröt ut för snart tio år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda 20-06-23:

KD: Låt de ensamkommande unga få stanna i Sverige! till sidans topp

Under 2015 pågick en av vår tids stora flyktingkatastrofer då ca 1 miljon flyktingar var på flykt genom Europa. Till Sverige kom många så kallade ensamkommande barn under 18 år - men de drabbades av långa handläggningstider vilket inneburit att de idag är över 18 år. Minderåriga barn som drivits på flykt och nu befann sig utan familj i okänt land.

De flesta ensamkommande som kom till Sverige hade sitt ursprung i Afghanistan. De blev välkomnade i trygga familjehem och ungdomsboenden. Tusentals svenska familjer öppnade upp sina privata hem för att erbjuda dem en trygghet. Enligt Barnkonventionen skulle de ha rätt att få uppehållstillstånd utifrån deras livssituation som barn, eftersom Afghanistan är ett av världens farligaste och korrupta länder att leva i.

Tanken med gymnasielagen var att erbjuda tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier för de som år 2015 fortfarande var minderåriga. De som klarade studierna och sedan hittade en varaktig försörjning skulle få permanent uppehållstillstånd. Lagen var ett försöka att hantera situationen humant, men den blev ett hafsverk.

Den dåliga gymnasielagen gav möjligheter för cirka 9000 unga att stanna kvar och fortsätta sina gymnasiestudier. De som avslutat sin utbildning måste hitta ett fast jobb inom sex månader för att få uppehållstillstånd.

Ensamkommande har drabbats av oacceptabla väntetider och godtyckliga åldersuppskrivningar. Vi ser nu ett mänskligt lidande och pågående humanitär tragedi framför oss och risken är att vi får ett växande skuggsamhälle av många papperslösa och marginaliserade människor i landet eftersom utvisning till länder i krig och konflikt inte är ett alternativ.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 20-07-04:

"Stärk svensk humanitet: Låt de ensamkommande stanna" till sidans topp

Hans Blix, Jan Eliasson och Alf Svensson: Inled en ny migrationspolitik med att rätta till den misslyckade hanteringen av dessa ungdomar.

Den plågsamma hanteringen av de barn och ungdomar som kom till Sverige under flyktingkatastrofen 2015 har skapat sår i det svenska samhället, sår som riskerar att ta lång tid att läka. Nu är det dags att göra rätt och bevilja ungdomarna permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 20-07-07:

Maria Ripenberg: Ännu ett skäl till amnesti till sidans topp

Alla drabbas av coronakrisen. Pandemin rycker undan trygghet och skapar ovisshet. För vissa är dock hela livet "pandemiskt". Inte en dag är trygg och förutsägbar.

Gymnasielagen för ensamkommande unga flyktingar har juridiska och etiska brister. Den bygger på en norm som säger att bara duktiga, starka, begåvade personer välkomnas Sverige. Men asyl handlar om mänskliga rättigheter, inte om att selektera A-människor.

Pandemin stängde gymnasieskolorna - vilket försvårade för många. Därtill har den lett till arbetslöshet, som knappast gör det lättare att få fast jobb ett halvår efter studenten, vilket är kravet. Samtidigt satte corona deportationerna på paus. Men 23 juni återupptogs de med charter; Kabul tog emot nio ungdomar då polisen hävdat att de reste frivilligt. Något som starkt ifrågasätts av engagerade grupper.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-07-10:

Migration, lögn och förbannad statistik till sidans topp

Nanna Töcksberg Zelano, tidigare hovrättsråd, Stefan de Vylder, nationalekonom, Madeleine Ströje Wilkens, tidigare ambassadör, Åsa Murray, lektor, Shervin Shahnavaz

Migrationsverket undanhåller sanning genom att sätta missvisande rubriker på betydelsefulla siffror som används i migrationsdebatten. Att en myndighet på detta sätt tar politisk ställning i debatten är ett övertramp som måste korrigeras.

Nyligen publicerade Migrationsverket statistik som säger att 60 procent av de asylsökande från 2015 har fått uppehållstillstånd. Enligt denna siffra tycks över hälften av dem som sökt fått asyl.

Siffrorna är dock felaktiga, eftersom Migrationsverket slår ihop permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd vilket får svensk flyktingpolitik att verka mer human än den faktiskt är.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arbetaren debatt 20-07-15:

Ett år sedan sittstrejken: "Kampen fortsätter." till sidans topp

"Vi barnfamiljer uppmanar politiker att se oss och lyssna på våra röster. Om ni verkligen jobbar med barns rättigheter och inte vill att det ska finnas diskriminering, bry er då också om asylsökande barn. Låt också dem överleva i trygghet med sina föräldrar."

Zahra Hosseyni, aktiv i nätverket Liv utan Gränser, skriver i Arbetaren i samband med att det gått ett år sedan den 66 dagar långa sittstrejken på Norra Bantorget i Stockholm.

Ni som följer oss sedan sommaren 2019 vet att det har gått ett år sedan nätverket "Liv utan gränser" bildades. Ett år sedan barnfamiljer från Afghanistan inledde den sittstrejk som skulle komma att vara i 66 dagar .

I 66 dagar satt vi föräldrar och våra barn på marken och förväntade oss att någon från riksdagen och regeringen skulle komma dit och säga att "vi stöttar er och vi ger er chansen att kunna leva i det här trygga landet".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 20-06-30:

"Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar - ett kolonialt arv" till sidans topp

av Lina Arvidsson, juriststudent med inriktning på internationell rätt och migrationsrätt

Det var i det brittiska imperiets forna koloni Egypten som man år 1930 formellt antog den lag som fastslog att 16 års ålder var gränsen för när dödsstraff kunde utdömas som en påföljd i straffprocessen. Vid denna tid hade Egypten frigjort sig som koloni men britterna utövade även tiden härefter ett omfattande inflytande. Britterna stötte emellertid på besvär när de ställdes inför frågan 'hur' åldern skulle fastställas. Man valde då att vända sig till vetenskapen, och närmare bestämt tand-, handleds och skelettröntgen.

Kolonialismen är nog enligt många en tid i den europeiska historien som bör förpassas till historieböckerna. Med godtyckliga argument som Rudyard Kiplings "den vite mannens börda" lyckades man legitimera institutionella metoder. Metoder som kan sägas leva kvar än idag. En sådan praktik är Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar. Denna praktik har en direkt motsvarighet i de metoder som det brittiska imperiet använde sig av i Egypten. Då i syfte att avgöra huruvida en individ hade uppnått straffbarhetsåldern för att kunna komma i föremål för dödsstraff. Nu för att avgöra om en individ som påstår sig vara ett barn i realiteten är en vuxen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Juridik debatt 20-07-07:

"Åldersbedömningarnas felmarginal är ett rörligt mål" till sidans topp

- av Fredrik Tamsen, Specialistläkare i rättsmedicin, medicine doktor.

De medicinska åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket (RMV) utför sedan 2017 har debatterats intensivt de senaste åren. En stor del av debatten har handlat om modellens felmarginal, det vill säga risken för att ett barn felbedöms som vuxen och vice versa. Statens medicinsk-etiska råd påpekade att RMVs redovisning av felmarginaler har varit bristfällig. En otydligt redovisad felmarginal försvårar för Migrationsverket och domstolarna att avgöra åldersbedömningarnas bevisvärde, vilket inverkar negativt på rättssäkerheten.

I en debattreplik i Dagens Juridik skriver RMVs kommunikationschef att: "Felmarginalen beskrivs i Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder vara ca 10 % för barn med kronologisk ålder nära 18 år, d v s för barn mellan 15 och 18 år. Avseende beräkningsunderlaget hänvisas till RMVs hemsida, där det mycket riktigt finns en teoretisk uppskattning av modellens felmarginal för olika åldersgrupper. Om det nu är så här klart, vad är det kritiken har handlat om?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 20-07-01:

Är det en hemlighet att civilsamhället hjälper flyktingar? till sidans topp

I Malmö har ett "hemligt" nätverk avslöjats: "Sydsvenskan kunde i helgen berätta om ett delvis hemligt nätverk som skapat något av ett underjordiskt socialförsäkringssystem för papperslösa i Malmö. Nätverket, som består av en blandning av stora etablerade hjälporganisationer och små ideella föreningar, erbjuder allt från undervisning, ekonomiskt bistånd och bostadsförmedling till terapi och juridisk rådgivning."

Det var på tiden att media och politiker förstår hur verkligheten ser ut! Är det 100 000? eller 200 000? röstberättigade som är engagerade runt flyktingarna? Stefan Löfven har hyllat dem med civilkurage i samband med att Raoul Wallenberg-priser delats ut. De senaste åren har många nominerade och pristagare arbetat just med stöd för flyktingar och papperslösa. Det är dags att hylla alla dessa i de "hemliga" nätverken för det civilkurage de visar!

Det började under 2015. En stor del av civilsamhället ställde, på politikernas önskan, upp för flyktingarna. Många blev gode män, lärare, kontaktpersoner mm. för de ensamkommande ungdomarna. På så sätt uppmärksammades bristerna i asylmottagningen och inte minst i asylprocesserna.

Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går helt enkelt inte. Vi är inte mer än människor.

Visst är det fantastiskt med ett sådant civilsamhälle, som mot alla odds, mot regeringens uttalade önskan, behandlar människor humanitärt - ser till att deras mest basala behov tillfredsställs, att de får behålla någon sorts värdighet, att de känner att det finns människor som bryr sig om dem. Det är fantastiskt att detta fortgår år efter år, trots att behoven ökar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Riksdagen 20-06-24: Skriftlig fråga av Boriana Åberg (M): Stöd till papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Asylrättscentrum 2020:

6 augusti, Zoom: Journalistutbildning i migrationsrätt till sidans topp

Asylrättscentrum bjuder in journalister till utbildning i migrationsrätt inför att den parlamentariska kommittén presenterar Sveriges nya migrationspolitik.

I höst ska den parlamentariska kommittén presentera Sveriges nya migrationspolitik. Det är komplexa frågor som ska diskuteras och svensk rätt är alltmer sammanlänkad med europeisk rätt. Vilken möjlighet har politikerna att driva igenom de förslag de nu lägger och vilka konsekvenser kan det få om förslagen inte är förenlig med Sveriges internationella åtaganden däribland EU-rätten? Asylrättscentrum bjuder in journalister till en utbildning i migrationsrätt.

Vi kommer att gå igenom det juridiska ramverket som styr utrymmet inom migrationsrätten, gå igenom praktiska frågeställningar om förslagens konsekvenser för asylprocessen, samt lyfta frågeställningar som politikerna bör kunna besvara.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att du som journalist ska få djupare förståelse för de förslag som politikerna lägger och hitta fler vinklar på framtida intervjuer.

Tid och plats

Torsdag 6/8 kl 14:30-16:00

Zoom-länk skickas till anmälda deltagare innan utbildningen.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, men Asylrättscentrum tar ut en no show-avgift om 250 kr.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

8 september, digitalt: Asylrättscentrum: Utbildning om migrationsfrågor för företag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.