fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 24 juni 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-05-28:

Lagrådsremiss: Bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på nya bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i bland annat utlänningslagen. Förslagen ger Polismyndigheten bättre möjligheter att upptäcka om en person som finns registrerad i Schengens informationssystem (SIS) använder en falsk identitet, till exempel när han eller hon försöker resa in i landet.

SIS är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och migrationskontroll. SIS används till exempel för att föra in uppgifter om efterlysta personer eller så kallade SIS-spärrar för utlänningar som ska nekas tillträde till Schengen.

Bakgrunden till lagrådsremissen är nya EU-regler som ställer krav på medlemsländerna om att fler personer som är registrerade i SIS ska kunna identifieras genom fotografier och fingeravtryck. Många individer kan ha samma eller liknande namn och födelsedatum medan fingeravtryck är unika.

I lagrådsremissen föreslås därför bland annat en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll, alltså till exempel i situationer när polisen kontrollerar om en utlänning har rätt att vistas i Sverige.

Genom ändringar i en annan lag, lagen om Schengens informationssystem, utökas också Polismyndighetens möjligheter att söka med hjälp av fingeravtryck i SIS och att använda sådana uppgifter som redan finns i systemet.

- Polismyndigheten får nu bättre möjligheter att upptäcka om en person försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta är viktigt inte minst för säkerheten i landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-06-05:

Lagrådsremiss: Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet till sidans topp

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med ett förslag som ska göra det möjligt för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att behandla känsliga personuppgifter på utlännings- och medborgarskapsområdet när det gäller testverksamhet. Det handlar bland annat om att kunna pröva och utveckla ny teknik för kontroll av biometriska uppgifter, som till exempel teknik för ansiktsigenkänning.

EU-lagstiftning som rör utlänningars inresa, utresa och vistelse i medlems-staterna innehåller i flera fall bestämmelser som möjliggör eller kräver behandling av känsliga personuppgifter, till exempel ansiktsbilder och fingeravtryck, i samband med gränskontroll. Det är viktigt att säkerställa att den programvara och teknik som ska användas för sådana kontroller är tillförlitlig innan den tas i skarp drift.

Utlänningsdatalagens nuvarande utformning innebär att det är förbjudet för Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet. I nuläget saknas alltså rättsligt stöd för att utveckla och testa teknik som kan vara nödvändig för att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

- Förbudet i utlänningsdatalagen innebär ett hinder för berörda myndigheter att skapa och utveckla nya tekniska system som är nödvändiga för att kunna göra de kontroller som de är ålagda att utföra. Genom regeringens förslag kommer vi nu till rätta med detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringens förslag innebär att förbudet i utlänningsdatalagen mot att behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet undanröjs. Det innebär att Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna, om det är absolut nödvändigt, kan få behandla känsliga personuppgifter för att till exempel kontrollera att befintliga it-system fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt samt pröva och utveckla ny teknik för att kunna delta i det internationella samarbetet.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Hämta lagrådsremissen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-06-05:

Uppdrag till Migrationsverket att skärpa kontroller vid eget boende för asylsökande till sidans topp

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att kontrollera asylsökandes adresser och återrapportera antalet fall av misstanke om bidragsbrott. Uppdraget följer upp de nyligen skärpta reglerna om eget boende för asylsökande och tar sikte på kontrollmöjligheter när det gäller begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende.

En uppgift om adress kan påverka både rätten till och nivån på dagersättning. När en asylsökande lämnar in en ansökan om dagersättning, intygar denne också att uppgifterna i ansökan är riktiga. Felaktiga uppgifter som inte korrigeras kan leda till en polisanmälan.

Uppdraget innebär att Migrationsverket, inom ramen för sin handläggning av ansökningar om dagersättning, bland annat kommer att kontrollera att anmälda adresser är privatadresser och hur många som har uppgivit en viss adress.

I uppdraget till Migrationsverket ingår också att utvärdera och återrapportera efterlevnaden av de nya reglerna om eget boende. Det omfattar också förekomsten av misstanke om bidragsbrott när en sökande anger en adress till en privatbostad eller lägenhet. Migrationsverket ska i sitt uppdrag även föreslå andra åtgärder som myndigheten bedömer behövs för att säkerställa reformen.

- Det ska inte vara möjligt att skriva sig på en postbox, och om någon lämnar oriktiga uppgifter för att få dagersättning så kan det utgöra ett bidragsbrott som kan ge böter eller fängelse upp till två år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Redovisning av uppdraget ska ske den 31 december i år.

Uppdraget ingår som en del i en överenskommelse om eget boende för asylsökande mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Hämta uppdragsbeskrivningen (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-06-12:

Grekland/ Comments on the Law on "International Protection and other Provisions" till sidans topp

Part I - General Comments

1. UNHCR welcomes the effort made in the Law as stated in the Explanatory Report to codify legislation on international protection and, thus, reinforce legal certainty and effectiveness.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE News 20-06-05:

Grekland/ 500 to escape - Thousands facing destitution, detention and push-backs till sidans topp

The German federal state of Thuringia has agreed to receive 500 vulnerable people from Greek island camps. The UN Refugee Agency (UNHCR) express concern about the consequences of the reduced timelimit on reception exposing 20,000 people to potential poverty and homelessness. 90 MEPs urges the Greek government to release hundreds of children from detention. Several new violent push-backs by sea have been reported.

The ruling red-green coalition of the federal state Thuringian has agreed to an admission programme for 500 vulnerable people from the Greek islands by the end of 2022. The implementation of the agreement depends on approval of the federal government and budget approval from the opposition in the state parliament.

An amendment to the controversial International Protection Act (IPA) reduces the deadline to leave reception facilities from six months to just 30 days. The government began expelling 9000 people from the reception system from 1 June with more than 11,000 to follow in the coming months. UNHCR states: "Forcing people to leave their accommodation without a safety net and measures to ensure their self-reliance may push many into poverty and homelessness...The ongoing COVID-19 pandemic and measures to reduce its spread create additional challenges by limiting people's ability to move and find work or accommodation."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Elena update 20-06-19:

Ungern/ New law on the lodging of asylum applications at embassies till sidans topp

On 18 June 2020, the Hungarian Government adopted Act VIII 2020 on Transitional Provisions related to the Termination of the State of Danger and on Medical Preparedness (the Omnibus Bill).

The Omnibus Bill follows Decree 233/2020 (V.26), which was introduced at the end of May 2020 and provides clarification of asylum procedures during the state of danger. In accordance with the Bill, those present at the territory of Hungary or at the border crossing points cannot apply for asylum in Hungary, but are directed to the nearest embassy. However, the Omnibus Bill does not restrict embassies to outside of the Schengen Zone, but allows the Government to issue a separate Decree that defines precisely at which embassies the statement of intent to make an application for asylum can be submitted.

Following the submission of a statement of intent, which may be made through a prescribed form, authorities may conduct remote interviews before issuing a single-entry permit to make an application for asylum. It is no longer possible to apply for asylum on the territory of Hungary, neither at the border crossing points with the exception of three categories of persons: those already holding subsidiary protection status in Hungary; those recognised as a refugee or as having subsidiary protection for their family members; and anyone subject to measures restricting their liberty unless they are found to have entered the territory irregularly.

The Bill will be in force until end of 2020, although it is possible that it may be extended.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-06-18:

USA/ USA:s högsta domstol sätter stopp för Trump att skrota migrantprogram till sidans topp

USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att ta bort skyddet för unga migranter. Fallet har stor betydelse både praktiskt och principiellt.

Ärendet som Högsta domstolen tog upp rör specifikt migrantprogrammet Daca, som berör närmare 800 000 unga papperslösa, ofta kallade "drömmare" (dreamers), skriver NBC News.

Domstolen konstaterar att regeringen inte tillräckligt förklarat anledningen till att avsluta det federala programmet. Trumpregeringen kan återkomma med ytterligare information, men bedömare tror inte att det är aktuellt så nära inpå ett presidentval.

Frågan om migranternas status i USA är en av Trumps viktigaste inrikespolitiska frågor både som president och i valkampanjen som fick honom att bli vald. Trump har under sin presidentperiod dessutom nominerat två domare till HD, vilket innebär att en majoritet är utsedda av republikaner.

Avgörande röst

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / SvT 20-07-11: Trump lovar "dreamers" väg till medborgarskap (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Migrationsverket 20-06-16:

Från Afghanistan/ Oförändrat säkerhetsläge, enligt nytt rättsligt ställningstagande till sidans topp

Säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Det framgår av Migrationsverket nya rättsliga ställningstagande.

- De förändringar vi ser utifrån aktuell landinformation är inte så långsiktigt säkra att de leder till en annan bedömning än i det förra rättsliga ställningstagandet från januari 2019, säger rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det nya rättsliga ställningstagandet råder det fortsatt konflikt i hela Afghanistan, men konfliktnivån skiljer sig alltjämt starkt mellan landets provinser.

- Vår bedömning är att säkerhetsläget fortfarande är allvarligast i provinserna Nangahar och Helmand. Provinserna Panjshir och Bamyan befinner sig, som tidigare, i andra änden av konfliktskalan, säger Fredrik Beijer.

Ny landinformation

Att Migrationsverket tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande beror på att det sedan januari 2019 publicerats ny och relevant landinformation om Afghanistan.

- Vi har analyserat den nya landinformationen och utifrån den bedömt att säkerhetsläget i stort sett är oförändrat. Det betyder att den rättsliga styrningen gentemot verksamheten som handlägger afghanska asylärenden också lämnas oförändrad, säger Fredrik Beijer.

Bland annat innebär det att Migrationsverket fortsatt anser att internflykt, för vissa grupper och efter en individuell bedömning, kan vara relevant och rimligt till städerna Kabul, Herat och Mazar e-Sharif.

"Splittrad bild"

De viktigaste källorna för bedömningen är enligt Fredrik Beijer dels års- och kvartalsrapporter från FN:s hjälpinsats i Afghanistan, UNAMA, dels en ny landrapport från Migrationsverkets funktion för migrationsanalys.

(...)

Hela meddelandet (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-06-08:

Från Iran/ Landinfo om konvertiter och regimens övervakning av sociala medier mm till sidans topp

Ur inledningen:

Syftet med denna rapport är att redogöra för dels hur situationen för kristna konvertiter i Iran ser ut, dels hur iranska myndigheter bevakar dem i Iran och utlandet.1 I rapporten beskrivs övervakning som sker i och kring Iran, men särskilt fokus ligger på regimens övervakning av internet och sociala medier. Temat för rapporten har identifierats genom en behovsanalys kopplad till skyddsprocessen.

Rapporten bygger på öppen rapportering kring Iran samt intervjuer genomförda med väli- nitierade källor i Sverige och i Storbritannien under slutet av 2019. De personer och organisat- ioner som har intervjuats följer på nära håll utvecklingen i Iran. Källorna är välinsatta i frågor såsom religion och missionsverksamhet, yttrandefrihet och övervakning, rättsfrågor och mänskliga rättigheter. Genom att intervjua välinitierade källor inom dessa områden har vi för- sökt få en uppdaterad bild av dels situationen för konvertiter i allmänhet, dels hur Iran bedriver övervakning av konvertiter.

Vad gäller tillgång till information så finns flera utmaningar. Det är exempelvis svårt att få tillgång till källor som på ett välinitierat sätt redogör för hur Iran arbetar med övervakning av minoriteter. Givet temat är transparensen begränsad. I denna del bygger rapporten i stor ut- sträckning på sedan tidigare publicerad information. Organisationer som arbetar med yttran- defrihet och mänskliga rättigheter, liksom flera organisationer som antingen vilar på kristen värdegrund eller särskilt följer situationen för kristna runt om i världen, har också intervjuats. De har utifrån sina kontakter med bland annat konvertiter kunnat redogöra för deras erfaren- heter av övervakning och andra ingripanden från myndigheterna. Källorna har väletablerade nätverk i Mellanöstern/Asien och har kunnat erbjuda förstahandsinformation som hade varit svår att ta del av på annat sätt.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Asylnytt 20-07-24:

Migrationsöverdomstolen prövar inte inreseförbud för person med uppehållstillstånd till sidans topp

Efter att inreseförbud införts för personer från länder utanför EU på grund av Corona-pandemin, fick en kvinna beslut av polisen om nekad inresa. Hon tilläts rent fysiskt resa in och har bosatt sig hos sin make. Polisen tog dock hand om hennes pass. Hon har överklagat till Migrationsverket och därefter till migrationsdomstol men fått avslag rörande den nekade inresan. Frågan om omhändertagande av pass avvisades av migrationsdomstolen. När saken nådde migrationsöverdomstol avvisades beslutet om nekad inresa eftersom det inte går att överklaga längre än till migrationsdomstol. Beslutet att avvisa prövning av omhändertagande av pass kan överklagas men det kräver prövningstillstånd, vilket inte beviljades av migrationsöverdomstolen.

I ett liknande ärende hade polisen nekat en man inresa och även fattat beslut om avvisning. Sedan hade mannen släppts in men beslutet om avvisning kvarstod, detta även efter överklagan. Avvisningsbeslut av polis kan inte överklagas längre än till migrationsdomstol och prövas därför inte av Migrationsöverdomstolen. Källa kammarrätten i Stockholm.

/Asylnytt: Inreseförbudet har senare justerats av regeringen så att det numera inte gäller för personer med uppehållstillstånd i Sverige/.

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International UK 20-06-11:

Kroatien/ Shocking evidence of police torture of migrants till sidans topp

16 Pakistanis and Afghans subjected to five hours of abuse at Croatian border

Tortured by black-uniformed officers who mocked their injuries and smeared ketchup on wounds as further humiliation

'The European Union can no longer remain silent' - Massimo Moratti

In a horrifying escalation of police human rights violations at the Croatian border with Bosnia, a group of migrants and people seeking asylum were recently bound and tortured by officers who mocked their injuries and smeared food on their bleeding heads to humiliate them, Amnesty International UK has revealed today.

In a new investigation, Amnesty spoke to six men among a group of 16 Pakistani and Afghan people apprehended by Croatian police during the night of 26-27 May near Lake Plitvice.

Between eight and ten people wearing black uniforms and balaclavas identical to those used by Croatia's Special Police, fired their weapons in the air, then kicked and repeatedly hit the restrained men with metal sticks, batons and pistol grips. They then rubbed ketchup, mayonnaise and sugar belonging to one into the migrants' bleeding heads and hair. Amnesty also spoke to doctors who treated the men and NGOs who witnessed their injuries

Ten men suffered serious injuries as a result of the sustained attack. Tariq, 30, now has both of his arms and a leg in a cast (his is now required to use a wheelchair), visible cuts and bruises on his head and face, and is suffering from severe chest pain. He told Amnesty:

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

ECRE 20-06-05: Croatia: Further Evidence of Systemic Push-Backs at the Border with Bosnia (Extern länk)

Amnesty International 20-06-11: Fresh evidence of police abuse and torture of migrants and asylum-seekers (Extern länk)

Amnesty International 20-06-19: Prosecution of police accused of beating migrant must herald end of cruel practices at the borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-06-15:

Kroatien/ EU 'covered up' Croatia's failure to protect migrants from border brutality till sidans topp

EU officials have been accused of an "outrageous cover-up" after withholding evidence of a failure by Croatia's government to supervise police repeatedly accused of robbing, abusing and humiliating migrants at its borders.

Internal European commission emails seen by the Guardian reveal officials in Brussels had been fearful of a backlash when deciding against full disclosure of Croatia's lack of commitment to a monitoring mechanism that ministers had previously agreed to fund with EU money.

Ahead of responding to inquiries from a senior MEP in January, a commission official had warned a colleague that the Croatian government's failure to use money earmarked two years ago for border police "will for sure be seen as a 'scandal'".

Supervision of the behaviour of border officers had been the condition set on a larger grant of EU funds to Croatia. There have been multiple allegations of violent pushbacks of migrants and refugees by Croatian police on the border with Bosnia, including an incident in which a migrant was shot.

In response to allegations of a cover-up, an EC spokesman told the Guardian that what was known had been withheld from MEPs as the information was believed to have been "incomplete".

It throws a spotlight on both the Croatian government's human rights record and the apparent willingness of the EU's executive branch to cover for Zagreb's failure.

Croatia is seeking to enter the EU's passport-free Schengen zone - a move that requires compliance with European human rights standards at borders.

Despite heated denials by the Croatian authorities, the latest border incident has been described by aid workers as the most violent in the Balkan migration crisis. On 26 May, 11 Pakistani and five Afghan men were stopped by a group wearing black uniforms and balaclavas in the Plitvice Lakes, 16km (10 miles) into Croatia from the Bosnian border.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 20-06-19: Croatia: Escalation of Violence at the Borders Lack of Oversight Covered Up (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Just Security 20-05-22:

Grekland/ Tents at Sea: How officials use rescue equipment for illegal deportations till sidans topp

Back in 2013, Australia introduced strange new machinery in its campaign against unauthorized migration: a dozen bright-orange and windowless life vessels, shaped like missiles. These were equipped with navigational systems, air conditioning, and an engine. Each vessel, asylum seekers said, was given "just enough fuel" to reach Indonesia. When they washed ashore in February 2014, Indonesian locals were initially unsure what they were looking at. It was a piece of new deportation infrastructure, designed to launch migrants intercepted at sea back to where they had come from.

In the shadow of the coronavirus pandemic, Greek authorities have put in place comparable deportation machinery. In at least 11 incidents since March 23, migrants have been found drifting in orange, tent-like inflatable life rafts without motors or propellants and that cannot be steered. Members of the Turkish Coast Guard reported these apparitions, but Greek authorities neither explained nor documented them. Images of these life rafts, fluorescent triangular structures afloat between black sea and dark sky, looked strange enough to seem superimposed. Relying on testimony and footage we obtained from multiple sources, including asylum seekers in the area, our investigation verifies this latest show of violence at the Greek-Turkish maritime border.

Far from Australia's flashier orange vessels from five years back, these are more modest structures. Importantly, the Greek life rafts have appeared in a very different maritime environment: compared to the oceans surrounding Australia, the Aegean Sea is a relatively placid and narrow body of water. Yet like the Australian vessels, these too have been put in place by State authorities, in an organized way, violating fundamental rules of international law. The two sets of deportation craft share visible similarities and are each used in dangerous ways, shedding light on the legal and moral risks that states are now willing to take, just to keep out unwanted populations.

Maximum Deterrence

(...)

Hela rapporten (Extern länk)

The New Humanitarian 20-05-26: In the news: Greece reportedly using floating tents to deport asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-06-05:

Grekland/ Two violent pushback attempts by Greek coast guard till sidans topp

Harrowing video footage filmed by a man on board a dinghy in the Aegean shows the violent tactics of the Greek Coast Guard. In the first video, a Coast Guard ship circles the small rubber boat but does nothing to help, even though the people on board, including several small children, were in distress and had been at sea for an entire day with no food or water. The Coast Guard had also removed their engine. In a second, even more disturbing video, footage emerges of two Coast Guard ships surrounding the boat, but not rescuing them-instead, they deliberately create giant waves to push the boat back into Turkish waters. Waves can easily capsize a small, overcrowded craft like this, causing everyone on board to drown. People had to jump off and swim to keep their boat afloat and avoid getting pushed back to Turkey.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Der Spiegel 20-06-16:

Grekland/ Greece suspected of abandoning refugees at sea till sidans topp

Europe is just a few kilometers away, recalls Amjad Naim, when the men in masks show up. It's the morning of May 13 and the Palestinian is sitting in an inflatable boat, having paid migrant smugglers in Turkey for the trip. Naim can already see the Greek coast, and with every second, he is getting closer and closer.

Naim wasn't alone in the boat. They were a group of at least 26 people and they had almost reached the island of Samos. Naim remembers hearing a helicopter, and then all hell broke loose. For the next several hours, those on board would be afraid for their lives.

The men in the masks approached in a large vessel, says Naim, adding that he remembers seeing the Greek flag and several dinghies. And then, he says, the masked men went on the attack.

They fired shots into the water, he says, snagged the migrants' inflatable raft with a grappling hook and destroyed the motor, thus stopping the boat. The men then took the migrants on board their vessel, Naim says, adding that he started crying and hid his mobile phone in his underwear.

There are videos that prove that Naim really was on his way to Samos. The images show a young man with closely cropped hair and a smooth-shaven face. The motor of the small inflatable boat hums in the background as Naim smiles into the camera. He is originally from the Gaza Strip in the Palestinian Territories, where he studied law and got married. His wife is waiting for him in the Netherlands. Naim blows a kiss into the camera.

The next images of Naim are shaky -- a 55-second clip made by Naim that clearly documents a crime. The footage shows him and the other refugees on two inflatable life rafts. The Greek Coast Guard had put them off of the ship and onto the rafts. The square-shaped platforms are little more than wobbly rubber rafts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 20-06-12: UNHCR calls on Greece to investigate pushbacks at sea and land borders with Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-06-05:

Malta/ Malta under-fire for continued rights violations but PM dodges homicide charges till sidans topp

The Council of Europe is calling for "immediate action needed to disembark migrants held on ships off Malta's coast". Italy considers charges against Malta for "aiding illegal migration" while an inquiry cleared Maltese Prime Minister and other officials of homicide in relation to the deaths of five migrants.

Over 400 people rescued in the Maltese SAR zone over the last three weeks continue being held in tourist vessels chartered by the Maltese government and moored outside of Maltese territorial waters. The Maltese government is reportedly waiting for other EU member states to agree to relocate them. Aljazeera reports that, so far, only France has pledged to take some of them.

In a statement, Dunja Mijatovi?, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, urges Malta to grant monitoring bodies and agencies access to the ships off its coast and requests concrete actions to ensure that the current situation is ended as soon as possible and not repeated. The Commissioner is also concerned that the confinement of those rescued on the ships, as well as the lack of remedies against this measure and its indefinite duration, may not be compliant with the right to liberty of those on board, as guaranteed by Article 5 of the European Convention on Human Rights. She further urges Malta to ensure that the decision to position the ships just outside territorial waters does not result in those on board being deprived of the opportunity to request international protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-07:

Malta/ Migranter fick slutligen gå i land på Malta till sidans topp

Över 400 migranter har till slut fått gå i land på Malta efter att i nära 40 dagar varit fast på fyra olika turistbåtar. Båtarna har tvingats kvar på internationellt vatten när de nekats tillstånd av maltesiska myndigheter.

Migranterna har nu plockats upp till havs under ett antal räddningsoperationer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-05-29:

Medelhavet/ Continued violations topped with dodgy deals till sidans topp

As hundreds of people fleeing Libya are intercepted and returned to detention and conflict Malta has signed a memorandum with Libya's Government of National Accord to intensify cooperation and has come under heavy criticism for detaining now 450 rescued people in tourist vessels off the Maltese shore.

During a visit to Libya on Thursday, Maltese Prime Minister Robert Abela and the head of Libya's Government of National Accord, Fayez al-Sarraj signed a memorandum of understanding agreeing to set up a coordination unit in each country to "assist in operations against illegal migration". The agreement also stipulates that Malta supports Libya when it comes to financial assistance through the EU's upcoming Multiannual Financial Framework.

Today, Alarm Phone reports that over the last two days they received distress calls from some 260 people on four boats in the Central Mediterranean, of which 75 people were rescued to Malta and 187 people reached Lampedusa. Over 200 were intercepted and returned to Libya on Thursday alone.

IOM confirmed that a German commercial ship under a Portuguese flag returned 98 people to Misrata, Libya. Upon the request of Maltese authorities, the vessel MS Anne reportedly rescued the group on Sunday night and returned them into the hands of the Libyan navy on Wednesday.

In the beginning of the week, the UN refugee agency in Libya said two of 315 people intercepted and returned to Tripoli early on Monday died while according to IOM over 400 refugees and asylum seekers were taken to the al-Nasser detention facility in the town of Zawya, west of Tripoli.

One person has been found dead and six people remain missing after a boat from Tunisia carrying migrants bound for Italy capsized on Saturday off the coast of Thyna near the port of Sfax.

(...)

Artikeln med länkar och källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Alarmphone 20-06-17:

Medelhavet/ Collaboration between the EU and Libya facilitates mass interceptions till sidans topp

Alliance of NGOs and activists release an exclusive report documenting how aerial collaboration between the EU and Libya facilitates mass interceptions of migrants in the Central Mediterranean Sea.

Alarm Phone, borderline-europe, Mediterranea and Sea-Watch have directly witnessed and documented illegal push- and pull-backs to Libya coordinated by European authorities, such as Frontex and EUNAVFOR Med, and implemented by the so-called Libyan Coast Guard, an EU-funded and trained group of militias with a track record of blatant human rights violations and collaboration with people smugglers.

Today, we are releasing our report "Remote control: the EU-Libya collaboration in mass interceptions of migrants in the Central Mediterranean" that outlines and describes actions taken by EU aerial surveillance units in mass interceptions off the coast of Libya. The report contains the reconstruction of three specific search and rescue (SAR) events which ended in interceptions and returns to Libya by the so-called Libyan Coast Guard. It provides the legal background of the violations incurred and an analysis of how the collaboration between the EU and the so-called Libyan Coast Guard works operationally, with a focus on aerial coordination. The reconstructions are based on first-hand observations at sea, and include overheard radio communications between different actors, such as European authorities and their Libyan proxies as well as calls for help from people in distress at sea.

The EU is responsible for remote controlling push-backs to Libya through aerial surveillance and coordination.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-06-19:

Medelhavet/ Mediterranean migrant search and rescue- latest update till sidans topp

Five people per day on average died crossing the Mediterranean Sea to reach Europe in 2019, estimates the International Organization for Migration. Ahead of World Refugee Day, the EU's Fundamental Rights Agency points to ongoing difficulties facing civil society rescue efforts in the Mediterranean, worsened by the COVID-19 pandemic.

Since 2018, authorities in some EU Member States have put restrictive measures in place regarding civil society rescue vessels.

Civil society tries to help save migrants in distress at sea. Often smugglers and traffickers sent these migrants to sea in overcrowded or unseaworthy boats.

The latest FRA update identifies three additional rescue vessels and one reconnaissance aircraft supporting civil society efforts over the last year. However, overall rescue capacity has significantly reduced for various reasons.

The update also points to around 10 new administrative and criminal proceedings by EU Member States against crew members or vessels since June 2019. This brings the total number of legal proceedings since 2017 to over 40.

In some cases, EU Member States seized vessels. In other, they blocked rescue vessels in harbours due to flag or technical issues.

The pandemic further restricted search and rescue work. Italian and Maltese ports closed to stop the virus' spread. As NGO vessels could not sail, state vessels and commercial ships intervened in rescue activities.

Recently, some EU Member States quarantined migrants on tourist ships over a month, longer than the required 14 days.

Since the start of June 2020, as COVID-19 restrictions ease, out of 15 boats and 2 reconnaissance planes, 3 are sailing again. The rest remain in ports.

This latest update provides a snapshot of developments, including open and closed legal proceedings, since 2017 up until 15 June 2020.

FRA will keep following further developments and reporting on this in its quarterly bulletins on migration-related fundamental rights concerns. The bulletins cover 17 EU Member States plus Serbia and North Macedonia.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-06-19:

Medelhavet/ NGOs resume rescues amid mounting death toll and continued pull-backs till sidans topp

NGO vessels resume rescues at the Central Mediterranean after a corona-related pause. A record number of people drowned in the last two weeks and boats continue to be pulled back to Libya with EU funding.

The civilian Search and Rescue (SAR) vessel Sea Watch 3 has rescued a total of 211 people in three operations in less than 48h. In the latest operation last night, the crew from the NGO Sea Watch rescued 46 people from a boat in distress after being alerted by the NGO Alarm Phone. They are calling upon the relevant authorities to assign them a safe port as soon as possible.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-06:

Iran/ Storm mot Iran efter film av migrantbrand till sidans topp

En storm har uppstått på sociala medier i Afghanistan efter det att ett filmklipp föreställande en bil med afghanska flyktingar som satts i brand i grannlandet Iran fått stor spridning. I inläggen riktas hård kritik mot den iranska polisen.

Vågen av fördömanden kommer bara veckor efter att afghanska ledare anklagat iranska gränsvakter för att dränka migranter.

Det är vanligt att människor från Afghanistan försöker ta sig över gränsen till Iran på flykt från strider och fattigdom, vilket skapat en stor afghansk diaspora i landet.

Filmklippet som det nu handlar om visar en pojke som flyr från den brinnande bilen, med brännskador på kroppen. Särskilt den bit av klippet där pojken vädjar efter vatten har spritts på nätet och tagits upp av olika människorättsgrupper.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 20-06-08: Afghan car blaze deaths prompt fury over mistreatment of refugees in Iran (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-06-02:

USA/ Investigate 'Remain in Mexico' Program till sidans topp

The United States government should initiate an internal investigation into the Trump administration's "Remain in Mexico" program, Human Rights Watch said today after submitting a formal complaint to the Department of Homeland Security (DHS). The department should be held accountable for its failure to protect asylum seekers under the Migrant Protection Protocols (MPP) program from routine targeting in the Mexican state of Tamaulipas.

The complaint was submitted to the DHS Office of the Inspector General and the Office of Civil Rights and Civil Liberties, both of which are responsible for ensuring that the department complies with the law and its own policies.

"Under the 'Remain in Mexico' program, the Department of Homeland Security has knowingly sent tens of thousands of vulnerable asylum seekers across the border where criminal organizations have long preyed on migrants," said Ariana Sawyer, US border researcher at Human Rights Watch. "The DHS inspector general should investigate and act since Homeland Security has run roughshod over federal and international law by returning asylum seekers to harm."

Under the MPP program - known as "Remain in Mexico" - non-Mexican asylum seekers in the United States are sent to cities in Mexico while awaiting asylum hearings in US immigration court. The program has had serious rights consequences for returned asylum seekers. Human Rights Watch has repeatedly urged the US government to immediately end the program, stop returning asylum seekers to Mexico, and instead ensure them access to humanitarian support, safety, and due process in immigration court proceedings.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-06-22:

Afrika/ People seeking safety are trapped at borders due to COVID-19 measures till sidans topp

A coalition of international, national, and refugee-led organizations in the Horn, East and Central Africa (HECA) have today called on governments in the region to reopen borders for asylum seekers. The organizations are calling on governments to put in place measures that manage the current health emergency while ensuring asylum seekers can seek protection.

Countries in the HECA region host approximately 4.6 million refugees and asylum seekers and have a long history of receiving asylum seekers and providing them with protection. Before the pandemic, the countries continuously received new people seeking safety and protection from violence and conflict, political persecution, or other threats to their lives. States started closing their borders in March as a public health measure to contain the transnational spread of COVID-19, without safeguards for the many women, men and children fleeing threats to their lives and freedoms and needing to seek asylum.

"While countries in the region are faced with a genuine public health emergency, governments, with support from international partners, must find solutions that respect international human rights and refugee law commitments, including the right to seek asylum. Governments should consider measures such as medical screening or testing, preventative and time-bound quarantine facilities at border crossing points to allow access to asylum seekers," said Deprose Muchena, Amnesty International's Director for East and Southern Africa.

Burundi, Ethiopia, Rwanda, and Somalia closed their borders in March 2020. In Kenya, the borders with Somalia and Tanzania closed on 16 May. Asylum seekers and refugees who cross into Kenya are sometimes arrested and returned to the border point of entry.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio P1-morgon 20-06-12:

Italien/ Italiens oro för människor på flykt till sidans topp

Fem år efter flyktingkrisen har antalet asylsökande som tar sig till Europa minskat kraftigt.

Trots det är den italienska regeringen orolig för att fler nu ska vilja ta sig från det oroliga Libyen till Italien.

Reportage av vår migrationskorrespondent Alice Petrén, som befinner sig i Palermo på Sicilien.

- I Palermo har människor alltid setts som toleranta och på Sicilien tar man emot människor som kommer till havs, säger Kalina Stompe, som kommer i hamnen med sin make. Visst vore det bättre om vi kunde bistå flyktingarna och migranterna i deras hemländer, tillägger hon.

- Detta är självbilden här - vi accepterar de som kommer över Medelhavet.

Men Lorenzo Tondo, som är från Palermo och som skriver om sitt land Italien och om migration i brittiska tidningen The Guardian menar att välviljan har krympt. Det märks särskilt på Lampedusa, tycker han, den italienska lilla grannön söderut härifrån som blev en symbol för flyktingkrisen och som var en kandidat till Nobels Fredspris.

- Två attacker har gett det gästfria Lampedusa ett nytt ansikte, menar Lorenzo Tondo.

Beslagtagna migrantbåtar som symboliskt legat i hamnen på Lampedusa brändes plötsligt ner och några har angripit minnesmonumentet. Ytterhögerkrafterna markerar sitt motstånd mot migranter, säger han och drar paralleller till Lesbos.

Så detta är fonden inför sommaren - stämningen.

Antalet asylsökande har krympt med nästan 80 % jämfört med för fem år sedan men när nya båtar nu börjar komma så är välkomnanden hårdare:

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-06-12: Palermos borgmästare välkomnar migrantbåtarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 20-06-08:

Grekland/ Police raid humanitarian distribution site and pushback people in need till sidans topp

Since late February, volunteers within the Border Violence Monitoring Network (BVMN), an alliance of groups documenting pushbacks in the Western Balkans and Greece, have been monitoring with concern the spike in pushbacks to Turkey over the Evros river. Whilst recent cases represent a peak in these practices by Greek authorities, they are not novel. Rather, they represent long standing trends that have been intensifying gradually. This press release details the latest mass pushback of people who were seized crudely while accessing essential food and medical assistance in Thessaloniki, Greece.

The expansive use of pushbacks in recent months can be mapped through the new Greek government's response to various events: namely the deployment of the 'international protection and other provisions' bill, the handling of protests in Moria, the fortification of border security in the face of Erdogan's threats, and finally the suspension of the asylum system in response to COVID-19. The weaponisation of lockdown period during the pandemic was simply the last in a long list of measures cracking down on asylum seekers in the country. In May, BVMN began documenting a new pattern of violence in the region in which asylum seekers and transient communities were taken from inland government institutions, like camps and detention centres, and pushed back to Turkey. This represents a stark difference to usual border security practices which target those in, or nearby to the border area. This week the trend of pushbacks from the deep interior of the Greek mainland has ramped up considerably.

On Friday 5th June 2020, twenty Greek police officers arrived at a well-known food distribution site where homeless asylum seekers go to access essential supplies and medical care. The authorities informed volunteers working in the area they had received a call to address a fight; contrasting witness statements confirming that a number of police vehicles and motorbikes had been situated around the area and in various side streets to apprehend those who attempted to flee: suggesting the raid was pre-planned.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Legal Centre Lesvos 20-05-27: Hostility towards migrants and those working to support them continues (Extern länk)

ECRE 20-05-22: Chaotic resumption of procedures, hundreds of children detained, crack-down on NGOs, new evidence of push-backs to Turkey (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-05-29:

Europa/ Covid-19 measures related to asylum and migration across Europe till sidans topp

In response to requests for information, ECRE has compiled this non-exhaustive list of measures related to asylum and migration introduced in response to the COVID-19 health crisis in Europe. The list includes measures introduced by governments and is based on open-source information, and information provided directly by ECRE members. ECRE has used its AIDA database and the ELENA network, including information provided by ELENA network members, as well as information compiled by PICUM. In particular, ECRE has benefited from and included the extensive information compiled by JRS Europe.

The information sheet is published and distributed to assist others in monitoring the impact of COVID-19. It is not intended to be exhaustive or definitive. All efforts have been made to ensure that the information is up-to-date, but note that the information has been collected over the last few weeks and measures in place might evolve rapidly.

Download information sheet (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

Global detention project, uppdateras löpande: Covid-19 Global Immigration Detention Platform (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 20-06-02:

Libyen/ The Libyan litigation about the Memorandum of Understanding with Italy till sidans topp

Majd Achour & Thomas Spijkerboer

The bilateral agreements between Italy and Libya which entered into force on 4 February 2009 were fatally undermined by the Strasbourg court's ruling in Hirsi Jamaa and others against Italy. On 2 January 2017, a new Memorandum of Understanding (Italian version here and English version here, analysed in this blog) was signed between Libya and Italy which aims at developing cooperation in different fields including the fighting against irregular migration. In this new agreement, Italy has changed its strategy from push-backs to pull-back operations to Libya. These operations are coordinated, equipped and funded by Italy while carried out by the Libyan coast guard which would also make sure that intercepted asylum seekers will be detained thereafter in Libya pending the voluntary or forced return to their countries of origin. In March 2017, a case was brought before the Tripoli Court of Appeal challenging the MoU. The Tripoli Court of Appeal suspended the MoU by way of interim injunction. In the appeal against that injunction, the Libyan Supreme Court declared the appeal admissible and ruled that the contested ruling, issued by the Tripoli Court of Appeal, was to be annulled due to the lack of functional jurisdiction. The Supreme Court thereby ended the entire lawsuit.

The plaintiffs

A group of six Libyans, including two lawyers and four civil servants, filed a lawsuit against the administrative authority in Libya challenging the MoU. The questions that we address here is: who are these people? What can we find out which helps in figuring out whether they were motivated for challenging the MoU for purely political reasons (esp. the domestic conflict between the Government of National accord and the Libyan National Army), defending human rights, or patriotism, or maybe a combination of these three?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-05-29:

Pakistan/ EASO publishes a COI report on the situation of Afghan refugees in Pakistan till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the Country of Origin Information (COI) report "Pakistan - Situation of Afghan refugees". The report provides relevant information on the situation of registered and unregistered Afghan refugees in Pakistan.

Afghanistan has a long history of protracted international displacement, and historically, there has always been movement of persons and groups across the border between Afghanistan and Pakistan. The developments in the recent history of Afghanistan have generated successive waves of displacement of Afghan refugees to Pakistan. According to sources interviewed for this report in February 2020, although there is no reliable data available on the population of Afghan refugees in the country, nearly three million Afghan refugees (registered and unregistered) are currently being hosted by Pakistan. The majority of Afghan refugees in Pakistan are children and adolescents who are born and raised in the country.

The report provides a brief historical overview of Afghan migration to Pakistan. It describes the legal status of Afghans living in Pakistan and its impact on their ability to access education, employment, health services, housing, financial and communication services, and legal aid. Furthermore, the report provides information on the attitude of the Government of Pakistan as well as on the general attitude of Pakistan's population towards Afghan refugees.

As of mid-2019, the majority of registered Afghan refugees continued to be hosted by Pakistan (1.4 million), while Afghanistan remained the second largest country of origin of refugees in the world, with 2.7 million refugees in the first half of 2019. Afghans continued to be the second most common citizenship of asylum applicants in the EU+ as of March 2020.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Justitiedepartementet 20-06-11:

Granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en granskning av den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen. Syftet är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att bedöma om personer med okänd ålder sannolikt är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod.

Bedömning av den sökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen. Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är underårig genom skriftlig eller muntlig bevisning, och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen, är myndigheten skyldig att erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen genomförs av Rättsmedicinalverket på uppdrag av Migrationsverket. Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är av betydelse för hur asylärendet handläggs och för frågan om uppehållstillstånd. Åldern har även betydelse för mottagandet av den asylsökande.

Genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen har varit föremål för diskussion. Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som exakt kan bestämma en individs ålder. Alla former av medicinsk åldersbedömning innehåller därför osäkerheter. Hur stora osäkerheterna är vilar på vetenskapliga studier.

För att granska och utöka kunskapsunderlaget för den medicinska metod som Rättsmedicinalverket tillämpar får en särskild utredare i uppdrag att att granska metoden, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget samt hur det utvecklats över tid.. I uppdraget ingår också att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv.

Utredaren ska också ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden genom att se till att en eller flera forskningsstudier genomförs. Utredaren ska även bedöma hur detta bör återspeglas i myndighetens utlåtanden.

Utredare blir Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Hämta kommittédirektiv (Extern länk)

Sveriges Radio 20-06-11: Nu tillsätts utredning om medicinsk åldersbedömning (Extern länk)

Läkartidningen 20-06-11: Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar - med länkar till en lång rad tidigare nyhets- och debattartiklar i Läkartidningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-05-27:

Italien/ Update of country report: 2019 till sidans topp

The updated Country Report on Italy documents the main developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2019.

Access to the territory and the asylum procedure

Closed ports policy, indirect refoulement to Libya and privatised pushbacks policy were reported in 2019. At least 8,406 people were tracked down by the Libyan coastguard and brought back to Libya. Despite the opposition of numerous associations including ASGI, and the call of the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the Memorandum of Understanding between Italy and Libya, also judged by a Criminal Court to be not conform the Italian Constitution and to international laws, has been renewed in February 2020.

In 2019 the Civil Court of Rome allowed access to the asylum procedure from abroad to some Eritreans who were unlawfully returned to Libya in 2009. In two other cases, it ordered to issue humanitarian visas to allow the entry of minors, one of whom was in Libya.

A border procedure, applicable in border areas and transit zones, that was introduced last year in the legal framework has now been implemented, following a ministerial decree. This decree identifies the border and transit areas where the accelerated procedure for the examination of asylum applications applies when a person evades or attempts to evade border controls. The first applications of the decree have already revealed a controversial application of the concept of "border controls' evasion. A list of 13 safe countries of origin has also been adopted.

It has further reported that there is a disproportionate and incorrect use of manifestly unfounded decisions in asylum applications examined within accelerated procedures, which compromises the rights of defence and protection of asylum seekers.

(...)

Läs mer och hämta rapport (Extern länk)

Se även:

Aida 2019 update: Ireland (Extern länk)

Aida 2019 update: Serbien (Extern länk)

Aida 2019 update: Grekland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 20-07-24:

Den som misstänks stödja rebeller riskerar tortyr i Tjetjenien, enligt domstol till sidans topp

En person från Tjetjenien i Ryssland berättade att han blivit stoppad av några gamla klasskamrater som anslutit sig till rebellerna. De begärde att han skulle köpa mat åt dem, vilket han gjorde. Därefter blev han kallad till polisen och ålades att samarbeta och hjälpa dem hitta rebellerna. När han inte gjort detta kidnappades han av poliser och utsattes för tortyr. Migrationsverket har avslagit ansökan med motivering bland annat att det enligt landinformation är släktingar som förmås att hjälpa rebellerna. Enligt landinformation skulle polisen ha torterat honom vid förhöret för att förmå honom erkänna. Mannens förklaring inför Migrationsdomstolen var att han erkänt direkt. Vidare hade mannen sagt både att det inte fanns några vägspärrar den väg polisen körde honom och att de undvikit vägspärrarna. Migrationsdomstolen påpekar att detta inte är något motstridigt. Migrationsdomstolen finner att mannen har gjort ett genuint försök att underbygga ansökan och att det inte finns anledning att ifrågasätta hans trovärdighet. Berättelsen strider inte mot relevant landinformation. Användningen av tortyr är utbredd i Tjetjenien, bland annat mot misstänkt rebellverksamhet. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Migrationsdomstol beviljar flyktingstatus till statslösa palestinier från Irak till sidans topp

Målet gäller ett par från Bagdad i Irak, båda statslösa palestinier, som inte är registrerade hos UNRWA, men har intyg om flyktingstatus från UNHCR i Bagdad De har berättat att de riskerar förföljelse från en shiitisk milisgrupp på grund av en skuld som mannens brorson dragit på sig. Denna grupp har redan lagt beslag på deras bostad. Migrationsverket betvivlade berättelsen om hur detta gick till och tror inte att det fortfarande långt senare finns någon risk för förföljelse. Den allmänna situationen för palestinier i Irak har enligt Migrationsverket förbättrats de senaste tre åren. Migrationsdomstolen delar Migrationsverkets bedömning om de individuella hoten men anser att statslösa palestinier i Bagdad riskerar förföljelse och inte längre skyddas av lagen. Deras situation är så pass utsatt att det inte kan ställas större krav på individuell utsatthet enligt domstolen. Situationen för återvändande till Bagdad är särskilt svår. Det finns inget myndighetsskydd och internflykt är inte aktuellt. Därför beviljar domstolen flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Migrationdomstol beviljar flyktingstatus för regeringsanställd som bevakat talibaner till sidans topp

En man från Ghazni i Afghanistan arbetade åt finansdepartementet bland annat med skatteindrivning. Men han hade också ett uppdrag åt säkerhetstjänsten att rapportera om talibaner. När familjens hus attackerades av talibaner var mannen inte hemma, men dokument från hans verksamhet upptäcktes. Därefter fick han hotbrev och huset attackerades på nytt. Efter att mannen flytt attackerades huset ännu en gång. Senare har hans son dödats. Mannen hade många dokument från ministeriet och trots att bevis saknades för samarbetet med säkerhetstjänsten trodde Migrationsverket på berättelsen. Mannen fick ändå avslag med hänvisning till internflykt i Kabul dit han regelbundet reste i arbetet och tidigare hade bott. Migrationdomstolen däremot bedömer utan muntlig förhandling att risken är stor att fienderna får kännedom om mannen i Kabul. Enligt domstolen skulle han riskera skyddsgrundande behandling även där. Därför är han flykting och får uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Domstol: Polischefens son som varit kidnappad ska inte hänvisas till interflykt till sidans topp

En ung man från Afghanistan flydde efter att ha varit kidnappad av talibaner som utpresning mot hans far. Fadern är en högt uppsatt polis, chef för en avdelning som arbetar mot terrorism. Han har livvakter, men hans tjänstebil har beskjutits och vid det tillfället skadades sonen och hans mor. Migrationsverket har inte ifrågasatt dessa uppgifter och anser att den unge mannen har flyktingskäl gentemot hemorten, men gav ändå utvisningsbeslut med hänvisning till internflyktsalternativ. Övriga skäl som brist på nätverk, västernisering, ateism och mannens hälsotillstånd ansågs inte hindra utvisning till internflykt. Migrationsdomstolen anser att faderns höga profil gör att talibaner och andra motståndsgrupper kan ha ett stort intresse för honom och hans familj. Familjeband är viktiga i Afghanistan och det skulle vara svårt för mannen att leva i någon av städerna utan att hans bakgrund kom fram. Därför utgör de inte något relevant internfllyktsalternativ. Vidare anser domstolen att mannen riskerar förföljelse genom tillhörigheten till sin fars familj och dessutom riskerar att tillskrivas en politisk uppfattning. Det gör att han ska betraktas som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Trovärdigt att politiskt aktiv trakasseras och misshandlas i Vitryssland enligt domstol till sidans topp

Ett par från Vitryssland sökte asyl sedan mannen deltagit i politiska manifestationer och därefter trakasserats med uppsägningar, böter och frihetsberövanden. Inför en resa till Ukraina hölls han kvar i tre dagar och anklagades för att tillhöra en grupp som strider mot Ryssland. Han misshandlades och blev "skenstrypt" och släpptes först när han lovat att bli informatör. Makarna har lämnat in en rad dokument som id-handlingar. partimedlemsbok, läkarintyg, flera domstolsbeslut, underrättelser om gripande och om frisläppande samt protokoll från en husrannsakan. Migrationsverket har ifrågasatt domstolshandlingarna på grund av stämpelns placering och konstaterat att den skriftliga bevisningen inte räcker. Därefter har berättelsen bedömts som för knapphändig i detaljerna och paret fick avslag. Migrationsdomstolen anser att ett påstående utan expertutlåtande om falska handlingar inte väger särskilt tungt. Domstolen håller inte med om att berättelsen varit vag och detaljfattig under utredningen och anser det naturligt att den utvecklats under den muntliga förhandlingen. Trots att det rör sig om ett utdraget förlopp har berättelsen varit densamma över tid, saklig, återhållsam och med detaljer som framstår som självupplevda. Den stämmer med landinformation om hur oppositionella behandlas. Makarna beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Krav på en tolvårig flickas berättelse ska vara lägre än för en vuxen enligt domstol till sidans topp

En då tolvårig flicka från Somalia sökte asyl. Hon hade förts i säkerhet av sin familj sedan hon utpekats som ansvarig för en olyckshändelse på en lekplats. Hon hade kastat ett litet föremål som hon hittat på marken och som visade sig vara explosivt. Två barn hade dött och deras far hade uppsökt flickans familj och hotat att döda henne. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen på några punkter. Det var bland annat oklart om mannen som hotat henne återkommit eller om det rörde sig om ett tillfälle och ifall hon träffat mannen eller inte. Migrationsdomstolen anser att det inte finns någon anledning ifrågasätta berättelsen om olyckan och att hennes uttalanden inte varit direkt oförenliga. Att det är oklart om hon träffat mannen har sin förklaring i att hon sett och hört honom genom springor i väggen i det hus där de vuxna gömde henne. Domstolen påpekar också att samma krav på stringens i berättelsen inte kan ställas lika högt som för vuxna. Flickan beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Västernorrland 20-06-15:

Migrationsverket: "Att vara barn är inte ett kriterium för uppehållstillstånd" till sidans topp

Den utvisningshotade familjen Hoang i Sundsvall hoppades att Barnkonventionen skulle öka deras chans att få uppehållstillstånd.

Men trots att FN:s barnkonvention sedan årsskiftet är lag har den hittills haft liten påverkan på Migrationsverkets beslut. Det säger Migrationsverkets jurist Carl Bexelius. Den tillfälliga utlänningslagen har dessutom drabbat barnen märkbart.

Familjen Hoang riskerar splittras eftersom föräldrarna ska utvisas till sina respektive hemländer. Hotet om utvisning påverkar de tre barnen, 12, 9 och 2 år gamla. De är födda i Sverige och har ingen anknytning till föräldrarnas hemländer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Trettonåring med föräldrarna i Grekland ska inte utvisas till Afghanistan enligt domstol till sidans topp

Pojken är afghansk medborgare men född och uppvuxen i Iran. Han har berättat att familjen lämnade Iran på grund av hot från moderns före detta make. De kom dock ifrån varandra under flykten så att föräldrarna och syskon är kvar i Grekland. Migrationsverket beslutade att han skulle avvisas. Berättelsen om en hotbild ansågs inte tillförlitlig och det fanns enligt Migrationsverket inga andra skäl, då han inte kunnat bevisa att föräldrarna är i Grekland. Det skulle också finnas en halvbror (son till den hotfulle f.d. maken) och en farbror i Afghanistan. Pojken har lämnat in grekiska telefonnummer till familjemedlemmarna och handlingar om dem från Grekland. Farbrodern känner han inte och vet inte var han bor. Migrationsverket anser ändå att det finns ett ordnat mottagande i Afghanistan. Domstolen däremot anser att det inte finns några konkret skäl att ifrågasätta det pojken berättat om flykten från Iran, att familjen splittrats och att de övriga nu är i Grekland. Uppgifter om att det någonstans i Afghanistan kanske finns en halvbror eller en farbror som han aldrig träffat är inte tillräckliga för att bedöma att han har ett ordnat mottagande enligt domstolen. Eftersom han är ett barn som saknar nätverk skulle han utsättas för sådana risker i Afghanistan att han ska bedömas som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Götebog

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24

Familj får uppehållstillstånd efter 14 år på grund av tonåringarnas anpassning till sidans topp

Familjen som är från Libanon, ansökte om asyl första gången 2006, med sina döttrar som då var ett och två år gamla. En son föddes i Sverige 2008. Föräldrarna har aldrig lyckats övertyga myndigheterna om att de är efterlysta i Libanon och hotade av Hizbollah, men deras utvisningsbeslut har inte kunnat verkställas. Enligt Migrationsverket har föräldrarna själva bidragit till den långa illegala vistelsen. Därför avslogs deras förnyade ansökningar då det första beslutet preskriberats. Därefter har familjen varit kvar i Sverige. Fadern har aviidit, men modern och barnen ansökte på nytt efter att även det andra utvisningsbeslutet preskriberats. Migrationsverket avslog och menade att den långa vistelsetiden inte utgjorde särskilt ömmande omständigheter för barnen. Inför domstolen hävdar de att de alltjämt är hotade och att situationen nu blivit svårare eftersom modern är ensamstående. Barnen har en stark anknytning till Sverige men inga minnen från hemlandet. Migrationsdomstolen anser inte att modern har skäl nog och bedömer att pojken, nu 12 år, har större anknytning till sin familj än till Sverige. Däremot anser domstolen att flickorna, nu 15 och 16, efter fjorton år då de anpassat sig väl har fått sådana band till Sverige att en utvisning skulle vara ett oproportionerligt ingrepp i deras privatliv. Familjen beviljas därför tillstånd på grund av ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-06-12:

22 000 stöttade Garid, 15 - nu får han uppehållstillstånd till sidans topp

När Garid skulle utvisas till Mongoliet slöt 22 000 upp bakom honom.

Nu har 15-åringen fått uppehållstillstånd.

- Det känns fortfarande som en dröm, säger Garid Althantulkuur.

Den 20 mars kom utvisningsbeslutet för mamma Sarnai, Garid och lillasyster Sandra, 7. Avslaget berodde bland annat på att Sarnai tjänade 291 kronor för lite i månaden för att hennes anställning skulle uppfylla kriterierna för arbetstillstånd.

På drygt en vecka samlade en grupp föräldrar i Enskede, fotbollsklubbarna Enskede IK och Hammarby IF samt Enskede skola in 22 000 namnunderskrifter för att familjen skulle få stanna.

Kamraterna i fotbollslaget Enskede IK P05 Lag Vit, där han ofta är lagkapten, hyllar 15-åringen för hans spelskicklighet, snabbhet och snällhet. Initiativtagaren bakom namninsamlingen, Jörgen Stattin, beskriver honom som varm, omhändertagande och ansvarsfull.

Lillasyster Sandra är född i Sverige och Garid kom hit som 2-åring med mamman från Mongoliet. Garid är svensk, i allt utom sitt medborgarskap.

Den 3 juni kom vändningen. Då beviljade plötsligt migrationsdomstolen ett tvåårigt uppehålls- och arbetstillstånd för mamma Sarnai, som logistikbiträde på ett företag. Ett viktigt skäl var att hennes lön numera höjts till kollektivavtalsnivå.

Därmed får också barnen uppehållstillstånd i två år, och Garid kan äntligen slappna av.

- Jag är väldigt tacksam över alla som skrev under och hjälpte mig.

Hur ser du på din framtid?

- Väldigt ljust. Nu kan jag tänka mer på skolan och på min fotboll. Jag kan tänka på något annat än om jag får stanna eller inte.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Domstol hindrar utvisning av mamma från dotter och make till sidans topp

En familj som bott i Irak sökte asyl i Sverige 2015. Mannen var iransk medborgare men hade levt som flykting i Iran. Alla tre fick till en början utvisningsbeslut till Irak. Men ärendet återfördes till Migrationsverket då det inte fanns skäl att utvisa mannen till Irak. Vid den förnyade prövningen fick mannen och dottern uppehållstillstånd på grund av mannens skyddsskäl gentemot Iran. Men kvinnan utvisades på nytt till Irak, eftersom principen om familjens enhet inte gäller personer med olika medborgarskap. Kvinnan ansågs inte kunna leva som ensamstående, men kunde enligt Migrationsverket bosätta sig med sin ursprungliga famllj, utöva familjelivet digitalt och ansöka om anknytning därifrån. Domstolen prövar om kvinnan skulle kunna få uppehållstillstånd på grund av anknytning utan att lämna Sverige men detta faller på att hon inte kan styrka sin identitet. Men domstolen anser att utvisningen skulle utgöra ett oproportionerligt ingrepp i kvinnans rätt till ett familjeliv enligt Europakonventionen, och påpekar att barn enligt Barnkonventionen inte ska skiljas från sina föräldrar om det inte är till barnets bästa. Kvinnan får uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Domstol: Man som anslutit till familjen senare får samma skyddsstatus som hustrun till sidans topp

En familj från Afghanistan har vistats i Ukraina men har där splittrats utand egen förskyllan. Uppgifterna om hur det gick till har inte ifrågasatts och överensstämmer mellan makarna. Kvinnan och barnen har kommit till Sverige för flera år sedan och de fick då uppehållstillstånd som flyktingar. När mannen sökte asyl ansågs hans egna skyddsskäl inte räcka utan han fick avslag. Han överklagade både beträffande de egna skälen och med anledning av att han enligt principen om familjens enhet borde fått samma skyddsstatus som makan. Domstolen bedömer att hotbilden i hemlandet som uppstod för mer än 20 år sedan inte innebär skyddsbehov. Däremot anser domstolen att principen om familjens enhet enligt UNHCR:s handbok ska gälla även om en familj har skingrats genom flykten. Skyddsgrundsdirektivet säger att familjen ska hållas samlad. Migrationsöverdomstolens praxis är att en individuell bedömning ska göras. Om en oproportionerlig familjesplittring annars skulle uppstå finns skäl att bevilja personen tillstånd på samma grund. Eftersom makarna har samma medborgarskap och det inte finns skäl för uteslutning beviljas mannen uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Ingen resning på grund av intyg från polisen om verkställighetshinder till sidans topp

En person från Irak sökte asyl i Sverige. Hans sakskäl prövades aldrig eftersom Migrationsverket ansåg att han skulle kunna få skydd i Vitryssland där han har haft uppehållstillstånd. Mannen har förgäves försökt förklara att han hade ett tillfälligt uppehållstillstånd för ett forskningsuppdrag, utsänd av sin arbetsgivare i Irak. Tillståndet löpte ut 2016 och han har ingen laglig möjlighet idag att resa till Vitryssland. Trots detta avslogs hans överklagan av migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Sedan dess har mannen lämnat in en underrättelse från den svenska polismyndigheten om att det finns ett praktiskt verkställighetshinder. Han ansökte nu om resning, men Migrationsöverdomstolen förklarar att det inte finns några synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Utvisningsbeslutet kvarstår.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Ansökan ska inte avskrivas på grund av ofullständigt ifylld ansökan enligt domstol till sidans topp

En ung kvinna hade fått avslag på sin asylansökan men beviljats uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. När det var dags att ansöka om förlängning kryssade hon endast i rutorna för skyddsbehov och anknytning, men inte för arbete trots att hon slutfört sin utbildning och hade fast jobb, vilket kunde ha gett permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket avskrev ansökan om förlängning eftersom kvinnan inte hade något tillstånd på grund av skyddsbehov eller anknytning som kunde förlängas. Samtidigt behandlades formuläret som en ansökan om verkställighetshinder. Några veckor senare fick hon avslag även i den delen eftersom det inte fanns några nya skäl för skydd eller anknytning. Båda ärendena tas upp i samma beslut av migrationsdomstolen som anser att Migrationsverket behandlat saken felaktigt. Enligt förvaltningslagen ska en myndighet hjälpa den enskilde om en ansökan är oklar eller ofullständig och utreda varje ärende så som "dess beskaffenhet kräver". I det här fallet anser domstolen att Migrationsverket borde ha försökt få utrett vad hennes ansökan avsåg. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Justitieombudsmannen juni 2020:

Föranmäld Opcat-inspektion av Migrationsverket, förvaret i Märsta till sidans topp

den 26 och 27 maj 2020

Inspektionens genomförande På uppdrag av JO Per Lennerbrant genomförde enhetschefen Gunilla Bergerénden 26 och 27 maj 2020 en föranmäld inspektion av Migrationsverkets förvar i Märsta. Vid inspektionen deltog även föredragandena Lars Olsson (protokollförare) och Simon Törnvall. JO:s medarbetare samtalade med fyra intagna och fyra anställda i förvaret. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes samtliga samtal via ljud- och bildöverföring.

Inspektionens syfte

Inspektionen är en del av JO:s verksamhet för att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsbe- rövade personer, Opcat-verksamheten. Den 27 april 2020 beslutade JO Per Lennerbrant att i ett särskilt ärende utreda Migrationsverkets åtgärder med anledning av spridningen av covid-19 och konsekvenserna för intagna i myndighetens förvar (se JO:s dnr O 18-2020). Inspektionen genomfördes inom ramen för detta initiativärende.

Opcat är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkon- vention (Optional Protocol to the Convention Against Torture). Länder som an- slutit sig till protokollet har förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan som regelbundet besöker platser där personer kan hållas frihetsberövade. I Sverige har JO tilldelats detta uppdrag. Information om JO:s Opcat-verksamhet finns på JO:s webbplats.

Förvaret i Märsta har tidigare inspekterats av JO:s Opcat-enhet den 15 och 16 maj 2014 (JO:s dnr 2188-2014).

Uppgifter som kom fram vid inspektionen

Vid samtalen med förvarstagna och personal tog JO:s medarbetare upp ett antal frågeställningar som har att göra med den pågående spridningen av covid-19, och vilken påverkan den har på situationen för de intagna i förvaret. Frågorna behandlade:

(...)

Hela protokollet (Extern länk till pdf-fil)

Läs protokoll från fler Opcat-inspektioner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-24:

Migrationsöverdomstolen: Förvarsbiträde får ersättning i mål om övervakning av besök till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att ett beslut om övervakning av besök har ett så nära samband med frågan om förvar att åtgärder som vidtas av ett offentligt biträde vid överklagande av ett sådant beslut får anses omfattas av uppdraget. Migrationsöverdomstolen har redan tidigare klargjort att beslut om avskljande och placering i häkte ska höra till det som ingår i uppddraget för ett biträdet i förvarsfrågan. Källa kammarrätten i Stockholm. Domen är vägledande. Mål nr UM 19581-19, MIG 2020:13.

Hämta domstolens referat från Migrationsverket (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-22:

Länder ska förmås återta utvisade till sidans topp

Regeringen vill öka pressen på Iran, Irak och Libanon så att de tar emot egna medborgare som ska utvisas från Sverige.

- Det kan inte fortsätta på det här sättet, att vi har grupper som avvisas från Sverige, men som sedan inte tas emot i sina länder, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Han ska nu bjuda in ländernas ambassadörer till möten för få till stånd ett bättre samarbete.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-06-11:

Frankrike/ Prosecution of police who assaulted Calais camp volunteer sends message till sidans topp

Responding to the decision by French authorities to prosecute the three police officers, one of whom assaulted a British human rights defender, Tom Ciotkowski, while he was documenting police abuse against refugees in Calais in 2018, Nicolas Krameyer, Amnesty International France's Programme Manager, said:

"With police abuses and the lack of justice for these currently in the spotlight, the news that these three policemen will face prosecution is both timely and welcome.

"Before his acquittal, Tom's case was emblematic of the attacks by police on migrants and refugees and the human rights defenders who support them. Now it will become a test case for how far the authorities are prepared to go to end abuses against human rights defenders.

"This prosecution is the exception, not the rule and was only made possible by the determination of [Tom and] a small group of campaigners who were able to put out video evidence of the assault. With our screens currently filled with graphic images of excessive force used by police in France and around the world, this decision is a timely reminder that filming police abuses can be one of the strongest ways to finally help end the impunity that so many have taken for granted for so long."

BACKGROUND

Volunteer Tom Ciotkowski was pushed violently by police in 2018, charged with contempt and assault after he recorded a French police officer reportedly pushing another volunteer in Calais in 2018. Instead of being treated as a victim of police violence, he was dragged through the courts on trumped up charges until he was finally acquitted last year.

His original prosecution reflected a wider European trend of criminalizing acts of solidarity, as a way of discouraging people from standing up in defense of the rights of migrants and refugees.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-06-05:

Europa/ ECRE Policy Note: Return as "Non-Essential Travel" in the Time of Pandemic till sidans topp

The ECRE Policy Note 'Return as "non-essential travel" in the time of pandemic' discusses the European Commission's guidance on implementing EU rules on asylum and return procedures and on resettlement and expresses ECRE position on how return-related measures established in the Return Directive should be applied in the context of the Covid-19 pandemic.

Borrowing from the Commission's communication 'Temporary restriction on non-essential travel to the EU', ECRE argues that return and pre-removal detention are non-essential measures in the context of the pandemic and its aftermath. Given the scale of the public health emergency hitting both host and destination countries, return of migrants cannot be considered a policy area that should absorb resources, especially as it risks putting individuals and communities at risk. Although most restrictions in the EU, including on intra-EU travels, may be lifted in the near future, in other parts of the world the pandemic is still at its height and economic fallout will be difficult to contain.

Since travel bans have been imposed, returns became impossible in most cases. Even when travel restrictions will be lifted, the social distancing rules and other adaptation measures will render return procedures cumbersome. Indeed, several countries carry out no or very few returns in practice. However, in almost none of them, did the government adopt a policy to officially halt returns. Instead of tacitly postponing removals and keeping people in limbo, states should take a principled stance and place a moratorium on removals. An official policy to suspend returns would reflect both principles underlying EU return policy, namely effectiveness and fundamental rights, and would show solidarity with third countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Östersund 20-06-14:

Manifestation i Östersund för ensamkommande unga till sidans topp

På lördagen hölls en manifestation med tal och musik på Stjärntorget i Östersund som uppmanade landets ansvariga politiker att besluta om permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-06-20:

Går genom Sverige i protest mot limbo för flyktingar: "Allt har stått stilla" till sidans topp

Personer som inte kan utvisas men inte heller får uppehållstillstånd lever i limbo i Sverige, utan grundläggande rättigheter.

Nu tågar nio personer från Göteborg mot Stockholm, i protest mot migrationslagstiftningen.

- Vi representerar tusentals fler, säger Nidal Darwish.

- Se tillbaka på de senaste fem åren i ditt liv. Vad har du uppnått? För mig har allt stått stilla.

Nidal Darwish pratar hellre om andra än om sig själv. Han går kilometer efter kilometer för att belysa situationen för alla som sökt asyl i Sverige, men av olika skäl inte fått uppehållstillstånd.

Det handlar om barn som är födda och uppväxta i Sverige, som nekas uppehållstillstånd eftersom föräldrarna saknar det. Om statslösa palestinier som flytt till Sverige och varken får stanna eller kan utvisas, eftersom grannländerna de behöver passera för att ta sig tillbaka inte släpper in dem. Resultatet blir att både vuxna och barn lever i limbo, vilket DN berättat om i granskningen av "De outvisningsbara".

Ahmad Almahlawi som flytt från Gaza till Sverige tillhör gruppen. Han vill kunna planera för en framtid, söka arbete och bostad.

- Det här handlar inte om att öppna gränsen. Gränserna är stängda, från Grekland, hela vägen till Sverige. Det här handlar om medmänsklighet, om människor som redan befinner sig i landet. Om barn som är uppvuxna här och deras framtid, säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ulricehamns Tidning 20-06-17: De vandrar för en human asylpolitik: "Ett rop på hjälp" (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 20-06-23: Vandrar till Stockholm för rätten till asyl (Extern länk)

Sveriges Radio Södertälje 20-07-08: De vandrar i protest mot flyktingpolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftenposten 20-06-16:

Norge/ 6007 par barnesko utenfor Stortinget i Moria-markering till sidans topp

Ressursgruppen "Evakuer barna fra Moria" satte tirsdag ut 6007 par barnesko foran Stortinget for å markere at like mange barn fortsatt er i flyktningleiren.

I hvert par av sko skulle det stått et barn som fikk sine grunnleggende menneskerettigheter oppfylt, som hadde tilgang til adekvat helsehjelp, og som fikk gå på skole, uttaler ressursgruppen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Rådet 20-06-05:

Western Balkans: Council calls for enhanced cooperation in migration and security till sidans topp

The Council today adopted conclusions on enhancing cooperation with Western Balkans partners in the field of migration and security.

The conclusions call for continued support to the Western Balkans to:

achieve a more efficient migration policy and border management, further improve their asylum systems and enhance cooperation on readmission and return

effectively combat organised crime, terrorism and violent extremism

boost their ability to address the spread of disinformation and fake news and to respond to possible cyber-attacks and hybrid threats

The conclusions put a focus on reinforcing operational cooperation between the Western Balkans and the EU, notably by developing information exchange and cooperation with the EU Agencies. The conclusions also call to reflect on developing new tools, based on existing EU ones such as Eurodac, to enable information exchange within the Western Balkans region.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådet 20-05-26:

Gränsförvaltning: EU ingår avtal med Montenegro och Serbien om Frontex-samarbete till sidans topp

Rådet antog i dag två beslut om att ingå avtal med Montenegro och Serbien om gränsförvaltningssamarbete mellan dessa länder och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Ett nära samarbete med våra partner på västra Balkan är avgörande om vi ska kunna ta itu med de gemensamma utmaningar som vi står inför. De avtal som i dag ingås om gränsförvaltningssamarbete med Montenegro och Serbien är en viktig del av vår övergripande strategi för gränsförvaltning.

Davor Bo?inovi?, Kroatiens vice premiärminister och inrikesminister

Genom avtalen kan Frontex hjälpa Montenegro och Serbien med gränsförvaltning och gemensamma insatser och placera ut enheter i de regioner i dessa länder som gränsar till EU, om Serbien och Montenegro godkänner detta.

Syftet med verksamheten är att bekämpa olaglig invandring, i synnerhet plötsliga förändringar i migrationsströmmarna, och gränsöverskridande brottslighet, och kan innefatta ökat tekniskt och operativt bistånd vid gränsen.

Ett stärkt samarbete mellan prioriterade länder utanför EU och Frontex kommer att bidra till hanteringen av olaglig invandring och ytterligare förbättra säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Vad händer nu

Montenegro har meddelat att landet ingår avtalet. Det kommer att träda i kraft den 1 juli.

Serbiens förfarande för ingående av avtalet har ännu inte slutförts. Så snart det sker träder det avtalet i kraft.

Bakgrund

Ett första avtal om samarbete kring gränsförvaltning ingicks med Albanien 2019. Efter det inledde Frontex den första gemensamma insatsen någonsin i ett grannland utanför EU. Detta skedde i Albanien den 22 maj 2019.

(...)

Läs mer och hämta dokument (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Frontex 20-06-17:

Frontex welcomes first standing corps recruits till sidans topp

Yesterday Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, welcomed 265 recruits who begin a six-month training programme to become the first officers of the European Border and Coast Guard standing corps.

"I am proud to welcome our new colleagues at Frontex. But they are much more than new staff. They are on their way to becoming the first officers of the European Border and Coast Guard standing corps, the pioneers of the first uniformed law enforcement service of the European Union," said Frontex Executive Director Fabrice Leggeri.

Following a brief online induction, the first recruits will begin a six-month basic training programme. Because of travel and other restrictions related to the covid pandemic, the first part of the training will take place online, followed-up by a second part in Member States Training Centres. This will ensure that the officers have the necessary skills to work together in any particular operational area, fully complying with the applicable EU law and ethical standards.

The new Frontex border and coast guard officers are expected to complete their training in December and be deployed at Europe's external borders starting in January 2021.

Frontex received 7 500 applications from candidates interested in becoming its border guards. It is continuing the selection procedure for other candidates who may also be offered a position in the standing corps and start their six-month training later this year after completing all the stages of the recruitment process, which includes an interview, English exam and physical aptitude test.

Läs mer (Extern länk)

Statewatch Analysis 20-05-26: Guns, guards and guidelines: reinforcement of Frontex runs into problems (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-06-19:

Frontex splashes out: millions of euros for new technology and equipment till sidans topp

The approval of the new Frontex Regulation in November 2019 implied an increase of competences, budget and capabilities for the EU's border agency, which is now equipping itself with increased means to monitor events and developments at the borders and beyond, as well as renewing its IT systems to improve the management of the reams of data to which it will have access.

In 2020 Frontex's budget grew to €420.6 million, an increase of over 34% compared to 2019. The European Commission has proposed that in the next EU budget (formally known as the Multiannual Financial Framework or MFF, covering 2021-27) €11 billion will be made available to the agency, although legal negotiations are ongoing and have hit significant stumbling blocks due to Brexit, the COVID-19 pandemic and political disagreements.

Nevertheless, the increase for this year has clearly provided a number of opportunities for Frontex. For instance, it has already agreed contracts worth €28 million for the acquisition of dozens of vehicles equipped with thermal and day cameras, surveillance radar and sensors.

According to the contract for the provision of Mobile Surveillance Systems, these new tools will be used "for detection, identification and recognising of objects of interest e.g. human beings and/or groups of people, vehicles moving across the border (land and sea), as well as vessels sailing within the coastal areas, and other objects identified as objects of interest".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-05-26:

Öppna portar och stängda gränser till sidans topp

- En rapport om EU, covid-19 och utvecklingen inom arbetet med EU:s gemensamma asylsystem

Våren 2020 har på många sätt varit en omskakande period då coronakrisen på ett genomgripande sätt påverkat världen. Från ett migrationsperspektiv har pandemin lett till att länder stänger sina gränser och att möjligheten för människor att kunna söka asyl begränsats. I en ny rapport ger Asylrättscentrums jurist Sara Jonsson en uppdatering av nuläget inom arbetet med CEAS, flyktingsituationen i Europa och vilka konsekvenser covid-19 fått för människors möjlighet att söka asyl i EU.

Turkiet "öppnar portarna" till Europa

I slutet av februari 2020 eskalerade den våldsamma situationen i Idlib-provinsen i Syrien på nytt. Upp emot en miljon människor tvingades på flykt inom de norra delarna av Syrien. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan förklarade då - så som han så många gånger tidigare hade hotat med - att han hade öppnat portarna till Europa. Tusentals desperata men förhoppningsfulla asylsökande tog sig då mot den turkisk-grekiska gränsen i hopp om att kunna söka asyl i EU. Gränsen var dock hårt bevakad, och visade sig nu vara stängd.

Den 1 mars 2020 meddelade Grekland att asylrätten hade suspenderats i en månad. Ylva Johansson, ansvarig kommissionär för bland annat migrationsfrågor, gjorde två saker klart: EU har både en rätt och en skyldighet att skydda sina gränser men asylrätten måste respekteras. Den 1 april 2020 började Grekland återigen att registerna asylansökningar. President Erdogan har enligt uppgift anmodat asylsökande att lämna gränsområdet. Samtidigt finns uppgifter om att Turkiet fortsätter uppmana migranter att ta sig mot kusten för att ta sig vidare mot Grekland med båt.

Coronakrisens konsekvenser - stängda gränser

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet / Statewatch 20-06-15:

Damning draft report on the implementation of the Return Directive till sidans topp

Tineke Strik, the Green MEP responsible for overseeing the passage through the European Parliament of the 'recast Return Directive', which governs certain common procedures regarding the detention and expulsion of non-EU nationals, has prepared a report on the implementation of the original 2008 Return Directive. It criticises the Commission's emphasis, since 2017, on punitive enforcement measures, at the expense of alternatives that have not been fully explored or implemented by the Commission or the member states, despite the 2008 legislation providing for them.

From the explanatory statement:

"This Report, highlighting several gaps in the implementation of the Return Directive, is not intended to substitute the still overdue fully-fledged implementation assessment of the Commission. It calls on Member States to ensure compliance with the Return Directive and on the Commission to ensure timely and proper monitoring and support for its implementation, and to enforce compliance if necessary.

(...)

With a view to the dual objective of the Return Directive, notably promoting effective returns and ensuring that returns comply with fundamental rights and procedural safeguards, this Report shows that the Directive allows for and supports effective returns, but that most factors impeding effective return are absent in the current discourse, as the effectiveness is mainly stressed and understood as return rate."

Artikeln med länkar till rapporten och annan information på EU-parlamentets sida (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Migrationsverket 20-06-04:

Rättslig kommentar om förlängning eller permanentning av uppehållstillstånd för arbete till sidans topp

Ställningstagandet ersätter tidigare meddelat SR 38/2018 som härmed upphävs.

Bakgrund

Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits anställning om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen (6 kap. 2 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen). Ett sådant tillstånd får inte ges för längre tid än två år och den sammanlagda tillståndstiden för ett sådant arbetstillstånd får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år. (6 kap. 2 a § utlänningslagen)

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete (5 kap. 5 § utlänningslagen).

Migrationsöverdomstolen har i avgörandena MIG 2015:11 och MIG 2015:20 angett att en förlängning av ett arbetstillstånd inte kan beviljas om förutsättningarna för arbetstillståndet inte har varit uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden.

I denna kommentar beskrivs konsekvenserna av att det vid prövningen av en förlängningsansökan framkommer att förutsättningarna för tidigare arbetstillstånd inte varit uppfyllda.

Hur bedömningen av om förutsättningarna har varit uppfyllda ska göras beskrivs i en separat rättslig kommentar, SR 26/2018, Rättslig kommentar angående bedömning av anställningsvillkor enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen för ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete MIG 2017:24 och MIG 2017:25 samt MIG 2018:12. Där framgår bland annat att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor över tid.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-29:

Studier på campus avgörande för höstens utländska studenter till sidans topp

Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Med anledning av rådande pandemi har vårens undervisning på högskolor och universitet i huvudsak skett på distans. För vissa studenter har detta medfört att delar av utbildningen har flyttats till nästa läsår. Utländska studenter kan därför behöva förlänga sina uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier.

- Det finns möjlighet att förlänga sitt uppehållstillstånd även om studenten inte har genomfört samtliga kursmoment så länge studenten har gjort godtagbara framsteg och övriga krav är uppfyllda. Bland annat krävs att fortsatta studier är på heltid och att en övervägande del av undervisningen sker på campus, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten på Migrationsverket.

"Så generös bedömning som möjligt"

Regelverket tillåter inte undantag från kravet på att undervisningen sker på campus. Det gäller både förstagångs- och förlängningsansökningar. Vid prövning av en ansökan kommer Migrationsverket att göra en bedömning utifrån information från lärosätena om undervisningsformen för nästa läsår.

- Vi har dialog med lärosätena och har full förståelse för att de har svårt att avgöra i vilken form undervisningen ska bedrivas i höst. Men så länge en övervägande del av undervisningen ska ske på campus kan vi bevilja uppehållstillstånd för studier i Sverige. Vi kommer utifrån rådande omständigheter och gällande regelverk att försöka göra en så generös bedömning som möjligt, säger Daniel Grynfarb.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-06-18:

1 procent av mänskligheten på flykt - UNHCR:s Global Trends-rapport till sidans topp

UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, vädjar i dag till länder över hela världen att vidta mycket större åtgärder för att finna uppehälle åt de miljoner flyktingar och andra människor som fördrivits av konflikter, förföljelse eller andra situationer med allvarliga effekter på den allmänna ordningen. Detta sker i samband med att en dagsfärsk rapport visar att tvångsförflyttning i nuläget påverkar mer än en procent av mänskligheten - 1 av 97 personer - och att allt färre flyktingar har möjlighet att återvända till sina hem.

UNHCR:s årliga rapport om situationen för människor på flykt i världen, som släpps två dagar innan Världsdagen för flyktingar den 20 juni, visar att det i slutet av 2019 fanns 79,5 miljoner människor på flykt, fler än tidigare och det högsta antal UNHCR någonsin sett.

I rapporten konstateras också att flyktingars utsikter att snabbt kunna komma tillrätta med den svåra situationen har försämrats. Under 1990-talet kunde i genomsnitt 1,5 miljoner flyktingar återvända hem varje år. Under det senaste decenniet har den siffran sjunkit till cirka 385 000, vilket innebär att ökningen av människor på flykt i dag är långt större än lösningarna.

"Vi bevittnar en förändrad verklighet där tvångsförflyttning i dagsläget inte bara är mycket mer utbredd, utan dessutom inte längre är en kortvarig eller tillfällig företeelse", säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. "Man kan inte förvänta sig att människor ska leva under så kaotiska omständigheter år efter år utan möjlighet att återvända hem eller med hopp om att kunna skapa sig en framtid där de befinner sig. Vi behöver en radikalt ny och mer accepterande inställning till alla som flyr, kombinerat med en betydligt starkare beslutsamhet att lösa de långvariga konflikter som är roten till detta enorma lidande."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT UTrikes 20-06-18:

Ny rapport: 80 miljoner människor på flykt i världen till sidans topp

Närmare 80 miljoner människor, en procent av världens befolkning, var på flykt i slutet av 2019, enligt en ny rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Antalet människor som flyr undan krig, svält och katastrofer fortsätter att öka. Sedan 2010 har antalet nästan fördubblats. Det visar den årliga rapporten "Global trends" från FN:s flyktingorgan UNHCR.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-06-18: Nio miljoner människor drevs på flykt i fjol (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-06-18: UNHCR Världsflyktingdagen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-06-09:

Över hälften av de asylsökande 2015 har fått uppehållstillstånd till sidans topp

Fem år efter flyktingkrisen 2015 har nästan 99 000 personer av de som sökte asyl då fått uppehållstillstånd i Sverige. Det visar statistik som Migrationsverket har tagit fram till Ekot.

Av de 163 456 personer som sökte asyl i Sverige 2015, har mer än 60 procent - 98 867 personer - fått uppehållstillstånd. Det visar statistik som Migrationsverket har tagit fram till Ekot.

En av dem är Omar Alsaudi från Damaskus i Syrien. I dag är han 23 år gammal och bor i Halmstad. Hans starkaste minne från 2015 är båtresan över medelhavet och den rädsla han och hans familj kände.

- Det som jag minns mest är när jag skulle åka med båten med min lillebror. Han var väldigt rädd. Det minns jag väldigt mycket. Jag visste inte om jag skulle överleva eller inte, säger Omar Alsaudi.

Redan tidigt under sommaren 2015 började antalet asylsökande till Sverige öka. Under hösten kom nästan 80 000 asylsökande på två månader, innan regeringen i november beslutade om att införa gränskontroller.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-06-08: Vad hände med de som kom till Sverige och sökte asyl 2015? (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-06-09: Vad har flyktingkrisen 2015 lärt svenska kommuner? (Extern länk)

Uppföljning i Studio Ett 20-06-09, bland andra Ivar Arpi, ledarskribent på Svenska Dagblader, Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé och Alex Voronov, ledarskribent Eskilstunakuriren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Kammarrätten i Göteborg 20-05-29:

Kommun behöver inte ge stöd till nyanländ familj till sidans topp

Kammarrätten har tagit ställning till vilken kommun som var ansvarig för en familjs stödbehov efter etableringstidens utgång. Familjen hade anvisats till Staffanstorps kommun som hade hyrt en lägenhet åt dem i Malmö kommun. När etableringstiden och hyreskontraktet tog slut ville de ha hjälp att ordna ny bostad.

En nyanländ familj som anvisats till Staffanstorps kommun fick av kommunen hyra en lägenhet i Malmö under etableringstiden. När tiden var slut upphörde hyreskontraktet och familjen ansökte om bistånd från Staffanstorps kommun för att ordna en ny bostad. Staffanstorps kommun avslog ansökan med motiveringen att ansvaret för att tillgodose familjens behov av hjälp nu låg hos Malmö kommun.

Förvaltningsrätten bedömde att ansvaret låg kvar hos Staffanstorps kommun och upphävde beslutet. Sedan kommunen överklagat har kammarrätten nu tagit ställning till vilken kommun som var ansvarig.

- Ansvaret för att familjen fick det stöd och den hjälp som de behövde när etableringstiden gick ut låg inte längre på Staffanstorp utan på Malmö, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Kammarrätten beaktar att familjen före ansökan hade bott i Malmö under lång tid samt att både barn och föräldrar studerade i Malmö. Anknytningen till Malmö kommun var enligt kammarrättens mening starkast.

- Då följer det av socialtjänstlagen att Malmö kommun är bosättningskommun och ansvarig för att ge familjen det stöd som lagen kan ge rätt till, fortsätter Gertrud Forkman.

Staffanstorps kommun pekade i sitt överklagande till kammarrätten på att frågan i målet har synnerligen stor betydelse för landets samtliga kommuner.

Hämta förvaltningsrättens och kammarrättens dom (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 20-05-29:

Staffanstorp vann över Malmö - behöver inte ge stöd till nyanländ familj till sidans topp

Staffanstorps kommun placerade en nyanländ familj i grannkommunen Malmö. Nu slipper kommunen hjälpa familjen och ansvaret faller istället på Malmö stad. Det är innebörden av en dom i kammarrätten.

Familjen hade anvisats till Staffanstorps kommun som hyrde en lägenhet i Malmö där familjen fick bo.

När etableringstiden var över och hyreskontraktet gått ut, vände sig familjen till Staffanstorps kommun och sökte hjälp med en ny bostad.

Då sa Staffanstorp nej och bad familjen att istället vända sig till Malmö stad.

Upphäver förvaltningsrättens beslut

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Om den tidigare domen:

SvT Skåne 20-01-15: Nyanländ familj fick rätt mot Staffanstorps kommun (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lag & Avtal 20-06-05:

Flyktingar utvisas om de tar korttidsjobb efter studenten till sidans topp

De ensamkommande flyktingar som nu tar studenten löper stor risk att utvisas redan i december. Gymnasielagens stränga regler ställer mycket hårdare krav på dessa ungdomar än vad andra arbetssökande har. Många av de jobb som andra kan ta leder till utvisning för de ensamkommande.

I studenttider har gymnasielagen blivit ett ämne som alla ansvariga flyr ifrån. På justitiedepartementet vill ingen ställa upp på intervju.

I dagarna tar många av de omkring 8 000 ensamkommande flyktingarna studenten. I samma sekund som de får examensbeviset i hand börjar klockan mot utvisning ticka.

De har sex månader på sig att hitta ett arbete som antingen är tillsvidareanställning eller en tillfällig anställning som varar i minst två år.

Denna regel är inte beslutad av riksdagen, utan en tolkning av lagen som Migrationsverkets jurister gjort.

I kravlistan ingår också att man ska kunna försörja sig själv på lönen och arbetsgivaren har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor inklusive alla försäkringar.

Den ensamkommande som tar hjälp av Arbetsförmedlingen hamnar dessutom i en omöjlig situation när olika regelverk krockar, särskilt om individen efter tre månaders arbetslöshet får del av ungdomsgarantin och aktivitetsersättning.

Den som då tackar nej till alla jobberbjudanden som inte uppfyller gymnasielagens krav riskerar avdrag på ersättningen i minst 5 dagar, men kan mista den helt om beteendet upprepas.

Enligt Arbetsförmedlingens regler ska de sökande acceptera erbjudanden om lämpliga jobb, vilket i princip är alla jobb som man har kompetens för.

Uppmärksammat av SKR

Man kan till exempel inte tacka nej till ett jobberbjudande för att anställningen är tillfällig och kortare än två år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Lag & Avtal 20-06-09:

Migrationsverket: Våra regler är rimliga till sidans topp

Våra regler är rimliga. Det säger Migrationsverkets jurist Ellen Regebro. Myndighetens tolkning av gymnasielagen innebär mycket tuffare krav på flyktingar som söker jobb än för alla andra unga arbetssökande. Uppfylls inte kraven blir följden utvisning.

I fredags skrev Lag & Avtal om hur ensamkommande flyktingungdomar som söker jobb möter mycket hårdare krav än alla andra arbetssökande.

Många av de nära 8 000 flyktingungdomar som berörs av gymnasielagen tar nu studenten och måste nu hitta ett stadigvarande jobb inom ett halvår om de ska få stanna i Sverige.

Efter upprepade förfrågningar svarar nu Migrationsverket genom juristen Ellen Regebro på Lag & Avtals frågor.

Enligt den tillfälliga lagen ska de ungdomar som beviljas permanent uppehållstillstånd kunna försörja sig. I förarbetena till lagen framgår att det handlar om en varaktig försörjning.

I ett rättsligt ställningstagande har Migrationsverket tolkat detta som en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som varar i två år.

Dessutom säger lagen att försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än i kollektivavtal eller i praxis inom yrket eller branschen.

Hur ser du på möjligheten för en ensamkommande att bedöma om ett jobberbjudande uppfyller de rättsliga kraven för uppehållstillstånd?

- Den frågan kan vi från Migrationsverket inte svara på, säger Ellen Regebro, jurist på Migrationsverkets rättsavdelning.

Måste inte ert rättsliga ställningstagande vara möjligt att förstå och uppfylla för den enskilde?

- Ställningstagandet innehåller det övergripande bedömningar som Migrationsverket har gjort. I vissa avseenden finns mer konkret information på vår hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 20-06-22:

Orolig framtid för ensamkommande ungdomar till sidans topp

En del av de elever som omfattas av den så kallade gymnasielagen har nu gått ut gymnasiet. För att få stanna i Sverige måste de inom ett halvår skaffa en fast anställning.

Den tillfälliga gymnasielagen tillkom för att ensamkommande ungdomar skulle få möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier via ett tillfälligt uppehållstillstånd. För att få stanna kvar i landet efter utbildningen kräver Migrationsverket att man inom ett halvår har en fast anställning eller ett jobb som varar i två år framöver.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 20-06-27: Nytt projekt i Köping ska hjälpa ensamkommande unga till jobb (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-06-29: Mahdi blev undersköterska men riskerar utvisning (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 20-07-02: Saqib fick jobb trots coronakris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-06-01:

Grekland/ Tusentals flyttas i flyktingkrisens Grekland till sidans topp

Grekiska myndigheter flyttar från och med i dag över 11 200 människor från bostäder på det grekiska fastlandet för att lämna plats för asylsökande som bor i undermåliga läger på öar.

Många av dem som tvingas flytta har ingenstans att ta vägen.

Bostäder måste enligt myndigheterna ordnas för asylsökande som befinner sig i överfulla flyktingläger på öarna. De ska nu få flytta in där andra som redan beviljats flyktingstatus har fått bo fram till nu.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Svenska Dagbladet krönika 20-06-14:

Var är de utsatta flyktingar som Morgan Johansson talade om att Sverige tar emot? till sidans topp

Nuri Kino

Det är Feryal, vars hela familj kidnappades av IS, i Khabour i nordöstra Syrien, och fördes till IS huvudstad Raqqa, hon, barnen och maken. Det de har upplevt är för ofattbart för att ta in. Hennes barn har sedan fritagandet för drygt tre år sedan inte ens gått i skola.

Det är Sousou som i en hel månad drog in lik till grönsaks- och köttkylar i sin hemstad Homs, i västra Syrien. Hon ville inte att grannar och vänner skulle ruttna bort.

Iptisam som fick tillbaka en del av hennes man, en arm, efter att han brutalt dödats av islamister.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kvällsposten 20-06-17:

Inhuman studentgåva från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket vill sparka ut en nybakad student till Ukraina och separera henne från sin familj som får fortsätta vara kvar i Sverige. Gör om, gör rätt.

Svensk migrationspolitik är ett lapptäcke av motsägelser med många bisarra inslag. Migrationsverket, myndigheten som har att tolka och efterleva politikens kringliga vägval, har inte alltid lätt att navigera i de motstridande intressen, regler och lagar som politiken beslutet om. Inte minst de bristfälliga hanteringarna av åldersbedömningarna av ensamkommande visar på att nycker och infall inom byråkratin avgör människors öden. Gymnasielagens märkligheter, som kommer behöva akutrevideras inom kort med anledning av arbetsmarknadens implodering till följd av coronakrisen, likaså.

En annan aspekt som kritiserats mycket under de senaste åren är de så kallade kompetensutvisningarna, där mycket väletablerade och högt meriterade individer, allt från högutbildade företagsledare till personer med nyckelkompetens och egenföretagare, utvisas ur landet på grund av groteska petitesser och byråkratiskt vansinne. I vissa fall har personer straffats för att ha arbetat för mycket, inte tagit ut semester eller anställts efter att ha svarat på arbetsplatsannonser som inte annonserats på rätt hemsida eller tillräckligt lång tid eller helt enkelt fallit offer för arbetsgivares brister. Konsekvensen: Att tvingas lämna sina väletablerade liv med jobb, familj och relationer i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-06-17:

Hans ålder skrevs upp efter ett ögonkast till sidans topp

Thord Eriksson

Hamid Mohammadi är bara ett av många offer för en rättsosäker asylprocess

"Rättssäkerheten i asylprocessen är god", hävdas det i utkastet till förslaget om framtidens flyktingpolitik som ska läggas fram i sommar. Här är en historia bland många som visar hur felaktigt påståendet är.

En handläggare hos Migrationsverket tittade på Hamid Mohammadi ett kort ögonblick när han sökte asyl i oktober 2015. Hon bestämde sedan att han inte var född 1999 utan 1994. I ett slag förvandlades den 15-årige pojken till en 20-årig man.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-06-07:

Våldet och utsattheten ökar i världens farligaste land till sidans topp

Samtidigt som våldet ökar i världens minst fredliga land fortsätter tvångsutvisningarna till Afghanistan. Unga och barnfamiljer som tillbringat upp till fem år av sina liv i Sverige och blivit en del av vårt samhälle riskerar nu att utvisas till ett jordiskt helvete. Det måste få ett slut, skriver representanter för Nätverket fem över tolv.

Våldet i Afghanistan har ökat med mer än 70 procent sedan förra året. Under de 45 dagar som gått sedan ett avtal slutits om ett tillbakadragande av USA:s militär har över 4500 attacker genomförts, enligt Reuters. Det första kvartalet i år har mer än 500 civila dödats, av dem var minst 150 barn, rapporterar Human Rights Watch.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Altinget debatt 20-05-26:

Sveriges stadsmissioner: Allt fler hamnar i ofrivillig papperslöshet till sidans topp

Migrationsverket fortsätter att fatta utvisningsbeslut som om allt vore som vanligt. Men med begränsade transportmöjligheter och stängda gränser blir människor fast i Sverige när utvisningarna inte går att verkställa. Inför tidsbegränsat uppehållstillstånd under pandemin, skriver Lotta Säfström, Sveriges stadsmissioner.

Stadsmissionerna runtom i landet möter människor i stor utsatthet. I och med coronapandemin är det allt fler som befinner sig i en ännu mer utsatt livssituation.

Bland dessa finns de som efter att ha fått besked om avslag på sina asylansökningar nu på grund av stängda gränser inte kan återvända till sina hemländer - och som helt saknar socialt skyddsnät. De har också väsentligt sämre förutsättningar att kunna följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Utsatta grupper

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-06-12:

"M försöker underlätta för social dumpning" till sidans topp

Varför vill Ulf Kristersson införa nya bestämmelser som gör M-styrda kommuners osolidariska agerande till regel och omöjliggör ett ordnat, solidariskt mottagande där hela Sverige hjälps åt? Det frågar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Från Malmö har vi under många år påtalat att de system som i dag styr mottagandet av nyanlända har stora brister. Deras utformning har gjort att ett mindre antal kommuner har fått axla det allra största ansvaret, medan andra kommuner, företrädelsevis rikare och moderatstyrda, har tillåtits ducka och undvika allt vad solidariskt mottagande innebär. Effekterna har blivit dyra för såväl samhället som för enskilda. År efter år har segregationen tilltagit, och områden med hög arbetslöshet, trångboddhet, social misär och en snabb omflyttning av boende tillåtits växa fram. Bristerna i vårt mottagandesystem har lett till undermåliga levnadsvillkor för många.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens Folkblad debatt 20-06-04:

"Umeå kan bli en föregångare" till sidans topp

Nu är det läge och hög tid för att sätta punkt med experimentet "Gymnasielagen" och ge fast mark under fötterna för tusentals ungdomar, skriver företrädare för olika hjälporganisationer.

Coronakrisen gör att det är dags att sätta punkt med experimentet nya gymnasielagen, NGL. Låt ungdomarna istället fortsätta vara en del av lösningen på den ökande arbetskraftsbristen inom vård och omsorg. Vi föreslår att Umeå kommun blir en föregångare genom att erbjuda dessa ungdomar de fasta jobb som krävs inom ett halvår efter avslutad gymnasieutbildning.

Alternativet är att de skickas ut till en oviss och livsfarlig framtid och den investering Sverige gjort i deras utbildning är bortkastad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

American Immigration Council 20-05-27:

The Impact of COVID-19 on noncitizens and across the U.S. immigration system till sidans topp

By Jorge Loweree, Aaron Reichlin-Melnick and Walter Ewing, Ph.D.

The COVID-19 (the novel coronavirus) pandemic, and the federal government's response, has disrupted virtually every aspect of the U.S. immigration system. Visa processing overseas by the Department of State, as well as the processing of some immigration benefits within the country by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), have come to a near standstill. Entry into the United States along the Mexican and Canadian borders, including by asylum seekers, has been severely restricted. Immigration enforcement actions in the interior of the country have been curtailed, although they have not stopped entirely. Tens of thousands of people remain in immigration detention despite the high risk of COVID-19 transmission in crowded jails, prisons, and detention centers that U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) uses to hold noncitizens. The pandemic led to the suspension of almost all immigration court hearings and limited the functioning of those few courts which remain open.

This report seeks to provide a comprehensive overview of COVID-19-related disruptions throughout the immigration system and identifies recommendations for adjustments and improvements to the federal response. Given that the landscape of immigration policy is changing rapidly in the face of the pandemic, this report will be updated as needed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

European Network on Statelessness May 2020

"Even before the pandemic, statelessness has been invisible" till sidans topp

- Involving stateless people in Europe's COVID-19 response

Nobody understands the impact COVID-19 has on the lives of stateless people better than stateless people themselves. We believe responses to the pandemic must be developed with and informed by communities affected by statelessness. In May 2020, activists and community representatives from across Europe came together with the European Network on Statelessness' support in a series of online meetings to discuss the consequences of COVID-19 and response measures on stateless people in Europe. The group also explored what needs to be done to support and protect stateless people both during and after the pandemic.

The discussions, which took place over four days, have been worked into a position paper, which aims to provide a starting point for the views and experiences of people affected by statelessness to be prioritised and reflected in decision-making during COVID-19 and beyond.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Regeringen 20-06-01:

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter till sidans topp

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Rekommendationerna Sverige fick i granskningen handlade bland annat om att stärka arbetet mot rasism, diskriminering och hatbrott, att upprätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter och att stärka skyddet av mänskliga rättigheter för kvinnor, barn, migranter, urfolket samerna, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och intersexpersoner.

- Sverige har kommit långt med arbetet för mänskliga rättigheter men vi är inte klara. De rekommendationer vi får från andra länder är ett viktigt verktyg för att vi ska bli ännu bättre, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

117 länder valde att ge sammanlagt 300 rekommendationer till Sverige. Av dessa har regeringen valt att acceptera cirka två tredjedelar och lämna kommentarer till en tredjedel.

- Vi ser hur de mänskliga rättigheterna utmanas på olika sätt runtom i världen. Sverige och FN har en mycket viktig roll i att fortsatt stå upp för alla människors lika värde. Nu fortsätter arbetet för full efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, säger Åsa Lindhagen.

Den universella granskningsmekanismen, Universal Periodic Review (UPR), är en återkommande granskning av situationen för mänskliga rättigheter och omfattar samtliga medlemsstater i FN. Till skillnad från övrig konventionsgranskning inom FN-systemet utförs UPR-granskningen inte av opolitiska experter utan av andra stater. UPR-granskningen är bred och omfattar alla konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Det innebär att alla frågor som berör mänskliga rättigheter kan komma att lyftas under granskningen.

Hämta rapporten samt tidigare rapporter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Solna Direkt 20-05-24:

14-åriga Nazanin ger ut bok om flykten från Afghanistan till sidans topp

Flykten från krigets Afghanistan tog familjen Nouri till Solna. Nu är 14-åriga Nazanin bokaktuell med hennes upplevelser från tiden på flykt.

"Efter att ha flytt från Afghanistan där jag föddes via Iran, Turkiet och Grekland där vi bodde i sex år kom vi till Sverige 2015. De första åren bodde vi i Bollnäs där jag gick i skolan.

Det var där jag först fick idén till den här boken. Mina klasskompisar klagade och gnällde så mycket på allt från kläder, mobiler och till och med sina pennor och pennskrin. Jag blev jätteirriterad när de klagade på utseende och småsaker och att de hatade skolan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 20-06-09:

Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning till sidans topp

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah "Abbe" Hoseini och Samaiullah "Sami" Amiri.

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 - 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.

Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.

Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.