fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 23 maj 2020

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 20-05-23:

LÄS ASYLNYTTS CORONA-BILAGA till sidans topp

Samtidigt med denna ordinarie utgåva publiceras en bilaga. Bilagan innehåller allt material som är relaterat till Corona-viruset och sjukdomen COVID-19.

Det rör sig om effekterna av stängda gränser, problem för säsongsarbetare - och i vissa fall arbetsmöjligheter för papperslösa, förhållandena i flyktingläger och förvar, uteblivna utvisningar, effekter för flyktingar av den ekonomiska krisen och i debattavdelningen: virus som ny förevändning för pushbacks och restriktioner

Till Corona-bilagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Justitiedepartementet 20-05-20:

En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat om en förordningsändring som innebär att Säkerhetspolisen kan ges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än idag. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för Säkerhetspolisen att bekämpa bland annat terrorism och brott mot Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen har redan i dag rätt att få ut uppgifter från Migrationsverket för sin brottsbekämpning, men det är efter begäran och utlämnandet förutsätter att det finns personal på plats hos Migrationsverket som kan bedöma om informationen kan lämnas ut. Detta riskerar att fördröja tillgången till information som kan behövas när som helst på dygnet, alla dagar om året.

För att Säkerhetspolisen ska ha tillgång till rätt information i rätt tid ändras utlänningsdataförordningen så att myndigheten ska få medges direktåtkomst till sådana uppgifter hos Migrationsverket som Säkerhetspolisen behöver i sin brottsbekämpande verksamhet.

- För att Säkerhetspolisen, som ska bekämpa terrorism och brott mot Sveriges säkerhet, ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Reformen är ytterligare ett steg i genomförandet av överenskommelsen om åtgärder mot terrorism mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Förslaget träder i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-30:

Nu finns den första förteckningen över områden som omfattas av nya EBO-regler till sidans topp

25 av 32 kommuner har nu anmält vilka delar i kommunen de anser har sociala och ekonomiska utmaningar. Elva av dessa har anmält hela sin kommun. De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de aktuella områdena kommer som huvudregel att förlora rätten till dagersättning.

Den 1 juli 2020 börjar nya regler för asylsökande som väljer eget boende att tillämpas. De innebär att asylsökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar. Under april har de aktuella kommunerna som omfattas av lagändringen kunnat rapportera in sina respektive områden till Migrationsverket. Migrationsverket gör ingen prövning eller bedömning av de områden som anmälts, utan har i uppdrag att samla in och tillhandahålla en förteckning.

När inrapporteringsperioden nu avslutats kan Migrationsverket konstatera att elva kommuner anmält hela sin kommun. Dessa är Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.

13 kommuner har anmält att vissa områden i kommunen har socioekonomiska utmaningar. Två kommuner, Borås och Jönköping, har meddelat Migrationsverket att de inte har för avsikt att rapportera in några områden.

Innebär inget förbud

Fem kommuner har ännu inte anmält några områden till Migrationsverket. De kommuner som inte rapporterat in några områden har möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle. Nästa uppdatering av förteckningen kommer att börja gälla den 1 januari 2021.

- Det är viktigt att komma ihåg att ändringarna inte innebär ett förbud för asylsökande att bosätta sig i dessa kommuner eller områden. Däremot förlorar personen rätten till dagersättning, säger Anna- Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-05-15:

Regeringen vill ändra i ebo-lagen till sidans topp

Regeringen vill nu ändra i regelverket som rör ett trettiotal kommuners rätt att säga nej till att låta asylsökande bosätta sig i socialt utsatta områden, och samtidigt behålla sina bidrag. Detta eftersom en rad kommuner valt att anmäla att alla områden i kommunerna ska undantas från den så kallade ebo-lagen.

- Vi har ju sett att en del kommuner anmäler sina allra rikaste stadsdelar, och det var ju aldrig syftet med själva reformen utan det var ju för att undvika trångboddhet och sociala problem, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Det handlar om det som brukar kallas ebo-lagen, som ger asylsökande rätt att på egen hand ordna boende var de vill under asyltiden och få dagersättning. I höstas ändrades regelverket. Regeringen listade då 32 kommuner, med socialt utsatta områden, som får peka ut stadsdelar där asylsökande - om de ändå flyttar dit - mister sin dagersättning. Förhoppningen är att styra asylsökande mot andra områden för att integrationen ska blir bättre.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Justitiedepartementet 20-05-15: Åtgärder för att motverka att områden utan sociala utmaningar undantas ebo (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-04-30: Många kommuner vill ha undantag från ebo (Extern länk)

TT / AB 20-05-16: Ministern: Ebo-reglerna behöver stramas upp (Extern länk)

SvT Sörmland 20-05-18: Kommunalrådet Göran Dahlström (S): "Jag tycker att det är svagt" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 20-04-30:

Skärpta regler för utvisning på grund av brott till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur man kan åstadkomma skärpta regler för utvisning på grund av brott. Inriktningen är att fler än i dag ska utvisas.

- Stödet och förtroendet för rättsstaten och migrationspolitiken är beroende av att utlänningar som kommer till landet, precis som vi som bor här, följer de lagar som finns och avhåller sig från kriminalitet. När en utlänning gör sig skyldig till allvarlig eller upprepad brottslighet i Sverige måste det finnas förutsättningar att besluta om utvisning. Med skärpta regler är inriktningen att fler personer än idag ska kunna utvisas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredaren ska se över den så kallade straffvärdegränsen som innebär att för sådana brott där straffvärdet inte når upp till ett års fängelse är utvisning inte aktuellt. Även hur vistelsetid och anknytningen till Sverige ska beaktas ingår i utredarens uppdrag. De nuvarande reglerna ger ett starkt skydd mot utvisning efter en viss tid i Sverige, även om det begångna brottet är allvarligt.

Hedersrelaterad brottslighet och hatbrott måste bemötas med bestämda åtgärder av samhället. Utredaren ska därför särskilt ta ställning till hur reglerna för utvisning vid denna typ av brottslighet kan skärpas.

Det ska även utredas hur man kan stärka skyddet mot utvisning av brottsoffer. Den som blir utsatt för hedersrelaterad brottslighet ska inte riskera utvisning på grund av detta. Det skulle till exempel kunna gälla brottsoffer, vars anknytning till Sverige har upphört i och med brottet. Utredaren ska också ta ställning till om skyddet för offer för människohandel behöver förstärkas för att förbättra möjligheterna till återhämtning och medverkan i en rättsprocess mot de ansvariga.

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Läs mer och hämta regeringens direktiv till utredaren (Extern länk)

TT / Sveriges Radio Ekot 20-04-30: Regeringen vill skärpa regler för brottslingar som utvisas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 20-05-19:

USA/ Abusive transfers of asylum seekers to Guatemala till sidans topp

Agreement denies Hondurans, Salvadorans effective protection

An agreement between the United States and Guatemala effectively compels Salvadoran and Honduran asylum seekers to abandon their claims, Refugees International and Human Rights Watch said today.

The joint report by Refugees International and Human Rights Watch, "Deportation with a Layover: Failure of Protection under the US-Guatemala Asylum Cooperative Agreement," shows that the US-Guatemala Asylum Cooperative Agreement, or ACA, does not meet the criteria in US law for a Safe Third Country Agreement that would enable Salvadorans and Hondurans to seek asylum in a safe country other than the US.

Under the agreement, the United States has rapidly transferred non-Guatemalan asylum seekers to Guatemala without allowing them to lodge asylum claims in the US. Given Guatemala's inability to provide effective protection and the risk that some transferees face the threat of serious harm either in Guatemala or after returning to their home countries, the US violates its obligation to examine their asylum claims by implementing the agreement, the report says.

Refugees International and Human Rights Watch interviewed 30 Hondurans and Salvadorans who had been transferred to Guatemala. They described abusive conditions at the US border before their transfer and danger, insecurity, and a lack of support upon arrival in Guatemala that made them feel pressure to return to their home countries despite fear of what they would face there.

"All the transferees we interviewed said the US never gave them an opportunity to seek asylum in the US or to explain why they fled their home countries," said Ariana Sawyer, US border researcher at Human Rights Watch and one of the report's authors.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

Stoppa utvisningarna 20-05-12:

Från Afghanistan/ Är Afghanstan säkert 2020? till sidans topp

Vid den internationella konferensen How safe is Afghanistan? i Stockholm oktober 2018 konstaterades att "Afghanistan inte är säkert, det finns inga säkra områden och det blir värre" och att EU undervärderar hur farligt landet är.

Våren 2019 varnade Lifos, Migrationsverkets experter, i sin rapport om för vad som kan hända om USA drar tillbaka sina trupper: "Ett alltför snabbt trupptillbakadragande, utan att pågående fredssamtal lett in i regelrätta förhandlingar mellan huvudparterna talibanrörelsen och den afghanska regeringen, riskerar att bidra till våldseskalering. I ett värsta scenario skulle detta kunna medföra en situation liknande den som uppstod i Afghanistan efter att Sovjetunionen lämnat landet 1989. Detta värsta scenario skulle kunna innebära statskollaps, sönderfall, fraktionalisering utifrån etniska skiljelinjer och i förlängningen fullskaligt inbördeskrig."

Den 25 februari 2020 undertecknade USA och talibanerna en fredsöverenskommelse, utan att regeringen konsulterats . Den innefattade att regeringen ska släppa 5 000 talibanfångar, att talibanerna ska släppa 1 000 fångar från regeringsstyrkorna, att talibanerna och regeringen ska börja samtala med varandra, och att talibanerna ska upphöra med sitt samarbete med IS. Dessutom fanns en "informell" överenskommelse om att talibanerna skulle minska våldet med 80 % .

Fakta om Afghanistan

Afghanistan är Asiens fattigaste land. 55 % lever under fattigdomsgränsen. Spädbarnsdödligheten är högst och medellivslängden lägst i världen, enligt SIGAR. Stora delar av befolkningen har inte tillgång till sjukvård. 40 % av barnen i Afghanistan är tillväxthämmade. Arbetslösheten är 30 %, bland unga 40 %, och förväntas öka när utländska trupper försvinner. Torka och befolkningsökning har lett till brist på vatten, bland annat i Kabul.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-18:

Från Armenien/ Situationen för jezidier (version 2.0) till sidans topp

/Utdrag ur inledning:/

Den här rapporten beskriver situationen för jezidier i Armenien och är en uppdaterad version av en tidigare rapport med samma namn från 2013. Rapporten har utökats och uppdaterats med ny information i samtliga delar. Det material som ligger till grund för rapporten har inhämtats i samband med utredningsresor till Armenien under 2013 och 2019 samt distansin- tervjuer. Bland konsulterade källor återfinns representanter för internationella organisationer, lokala icke-statliga organisationer (NGO:er), myndighetsrepresentanter, utländska beskick- ningar och sakkunniga. Även skriftligt material från öppna källor används.

1.2 Jezidier som begrepp

Jezidier är en etnoreligiös grupp som huvudsakligen lever i Irak, Turkiet och Syrien, men som också har en betydande geografisk förankring i södra Kaukasus, Ryssland, Nordamerika och i Europa.1 Jezidierna har sitt ursprung i norra Irak där gruppens kulturella och religiösa cent- rum finns.2 Det råder idag ingen konsensus om hur många människor som betraktar sig som jezidier runt om i världen och anledningen till detta är flera, bland annat skillnader i klassifi- cering i olika länders folkräkningssystem, gruppens geografiska utbredning liksom gruppens egen politik kring sin identitet.3 Det finns emellertid en uppgift från 2014 som uppskattar an- talet jezidier till mellan 800 000 och 1 000 000 personer.4

Huruvida termen jezidier ska avgränsas utifrån etniska eller religiösa skiljelinjer är föremål för diskussion. Den här rapporten utgår från jezidier som en etnisk minoritet, men det bör nämnas att det i stor utsträckning är på religiös basis som jezidier identifierar sig som grupp.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-14:

Från Etiopien/ Landinformation: Säkerhetsläget, politisk utveckling och utsatta grupper till sidans topp

Följande rapport är framtagen efter en analys av landinformationsbehov i Migrationsverkets operativa verksamheter under 2018 och 2019. Rapporten bygger primärt på information inhämtad under Migrationsanalys informationsinhämtningsresa till Etiopien (Addis Abeba och Bahir Dar) i oktober 2019. Denna har dock kompletterats med information från såväl öppna som åtkomstbegränsade källor.

Rapporten syftar i första hand till att ge en fördjupad bild av situationen för personer som har en faktisk eller tillskriven koppling till grupper som är, har varit eller kan komma att bli utsatta i den transformativa fas som Etiopien befinner sig i. I andra hand syftar rapporten till att ge en fördjupad bild av några huvudsakliga aktörer som är, har varit eller kan vara de som bidrar till de ovanstående gruppernas utsatthet. I tredje hand syftar rapporten till att ge en översikt över den nuvarande politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i landet och faktorer som påverkar denna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

Landinformation: Etiopien - Fängelseförhållanden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 20-05-12:

Från Förenade Arabemiraten/ Return of individuals who require a visa prior to arrival till sidans topp

United Arab Emirates: Country of origin information relating to the return and (re)admission of individuals who previously resided in the UAE and who require a visa prior to arrival

1. Cancellation of the Residency Permit Following Departure from the UAE

As a rule, the residency permit gets automatically cancelled if the permit holder is absent from the UAE for more than six months (unless a longer absence was pre- authorized). Irrespective of the original validity of the residency permit, it will thus be cancelled six months after the individual's last exit from the country.

2. Re-Admission to the UAE Based on a Valid Residency Permit

Re-admission to the UAE is contingent on holding a valid passport and a valid residency permit. In situations where a permit holder left the UAE more than six months ago, and a longer absence was not pre-authorized, the residency permit will accordingly have been cancelled. In this case, re-entry will not be possible based on the previous residency permit.

Individuals who used to be married to UAE residents but who have obtained a formal divorce cannot be sponsored anymore by their former spouse.

If no valid residency is available, admission to the UAE requires either employment and a work visa (see Section 3), or a visit or tourist visa (see Section 4).

3. Admission Based on Employment

In order to secure a residency permit through a work contract, the individual concerned would first have to secure employment in the UAE.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-12:

Från Nigeria/ Över 40000 flydde våld i norra Nigeria till sidans topp

Oroligheter i norra Nigeria tvingade över 40 000 människor på flykt under april, rapporterar FN:s flyktingsorgan UNHCR.

Drygt hälften av dessa är nigerianer som korsade gränsen till grannlandet Niger, medan resterande är nigerier som gått i internflykt.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-05-12: Nigeria violence sees 23,000 refugees flee into Niger in last month alone (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR News 20-05-08:

Från Somalia/ Conflict and heavy floods force tens of thousands of people to flee till sidans topp

Heavy flooding, conflict, a crippled economy, impending desert locust swarms and the exponential spread of COVID-19 are threatening the safety and welfare of Somalia's 2.6 million internally displaced people (IDPs.

UNHCR, the UN Refugee Agency, fears these multiple, compounding emergencies will lead to devastating consequences unless there is a strong and coordinated response from the international community, national and local Somali authorities and humanitarian actors to meet the massive humanitarian needs.

Since the start of this year, more than 220,000 Somalis have become internally displaced, including 137,000 due to conflict. Natural and climate-related disasters including drought and resulting lack of livelihoods and floods are additional complex and interlinked drivers of displacement.

In South and Central Somalia, flash floods and the beginnings of riverine flooding caused by the seasonal Gurains have already displaced an estimated 90,000 with additional displacement expected, worsening significant pre-existing humanitarian needs faced by IDPs and host communities. If current trends continue, this year's rains give every indication that they could pose the same catastrophic threat as the Deyr rains of 2019, which led to more than 400,000 people being forced to flee their homes. Swarms of desert locusts, the most destructive migratory insect in the world, threaten to decimate crop yields and cause widespread food shortages post the Gu rains.

Earlier this week, UNHCR and the Government of Somalia airlifted emergency assistance, including jerry cans, soap, blankets, sleeping mats, kitchen sets and plastic sheets, to help over 8,000 people in Baidoa, Bardheere and Qardho. A second airlift delivering aid in Qardho, Bardheere, Beletweyn, and Berdale is set to take place as early as today, with UNHCR's assistance expected to reach a total 37,000 individuals.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-05-05:

Från Syrien/ EASO publishes the COI report "Syria - Security situation" till sidans topp

/Rapporten är framtagen i samarbete med svenska Migrationsverkets landinformation/

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the 2020 update to the Country of Origin Information (COI) report "Syria - Security situation". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In February 2020, asylum applications lodged in the EU+ by Syrians decreased to some 6 460, compared to almost 8 000 in January. Still, Syrians remained the top citizenship of origin, lodging around one in 10 applications in the EU+ overall. In March, just some 4 200 applications were lodged by Syrians. The number of first-instance decisions (5 904) issued to Syrian nationals was slightly above January levels (+5 %); in March, however, they were issued the most decisions (7 476), such that the outflow (case closures) was far more than the inflow (applications lodged), after the opposite occurred for several months in a row. Thus, at the end of March there was a small decrease in the number of cases awaiting a decision at first instance (50 220, down by some 2 900), previously increasing for seven consecutive months.

Around 81 % of Syrians were granted some form of international protection in the first quarter of 2020. This number was slightly lower than the recognition rate in the previous quarter (84 %), but still the highest among all citizenships applying for asylum in the EU+.

(...)

Artikeln med länkar till denna rapport och flera rapporter från Syrien 2019-2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

AYS 20-05-16:

Marocko/ Woman dies in Melilla shelter, Morocco loosens border controls till sidans topp

The tiny Spanish enclave of Melilla is currently hosting countless stranded people in homeless shelters and camps. One of those people was a 34-year-old Moroccan woman who was found dead in a homeless shelter, bleeding from her nose and ears. Authorities suspect a heart attack, but are still investigating.

The woman was stranded in Melilla after her employers fired her, and could not return to Morocco because it closed all of its borders abruptly due to the pandemic, even to citizens. This has trapped thousands of Moroccan citizens abroad, but they are not the only ones affected. Countless people on the move find themselves stranded in the Spanish enclaves bordering Moroccan territory- they cannot go back to Morocco, and Spain refuses to transfer them to mainland Europe.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 20-05-02:

Malta/ Malta's government has been involved in the push-backs on Easter Weekend till sidans topp

Malta's Prime Minister admits involvement in pushbacks to Libya, but claims it was a rescue mission

Malta says it will keep 57 migrants on a ship anchored at sea, 30 nautical miles (55 kilometers) off the cost of Malta, until the EU can rehouse them. The 57 migrants were picked up at sea earlier this week inside Malta's search and rescue zone by a commercial fishing boat chartered by the Maltese government to pick up asylum seekers. The men were then moved to a vessel that is normally used for tourist harbor cruises. Prime minister Rober Abela said the EU had agreed to cover the cost of the operation until a decision had been reached as to where the individuals should go. Malta is standing firm in its declaration to keep ports closed.

"We closed our ports and airport to cruise passengers and tourists and it does not make sense to then let migrants in," he said, referring to measures in place since March intended to halt the spread of the coronavirus.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 20-04-30: Maltese government official admits to coordinating pushbacks (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 20-05-09:

Grekland/ Der spiegel: Grekisk militär ansvarig för migrantdöd till sidans topp

I början av mars avled en 42-årig pakistansk medborgare under ett försök att korsa gränsen mellan Turkiet och Grekland. Han hade skjutits i bröstet. Det är "högst troligt" att grekisk militär låg bakom skotten skriver Bellingcat och Der Spiegel i en ny omfattande kartläggning.

I slutet av februari riktades världens blickar för en kort stund mot ett gränsområde mellan Grekland och Turkiet.

Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hade öppnat gränsen västerut i ett försök att sätta press på EU över situationen i Syrien.

Inom loppet av några dagar samlades tiotusentals migranter vid ett område nära den grekiska gränsen. Grekland svarade med att placera militär i området för att hålla gränsen stängd.

Omfattande kartläggning

Den 4 mars eskalerade situationen. Turkiska myndigheter uppgav att grekisk polis använde skarp ammunition mot migranter som försökte korsa gränsen. Grekiska myndigheter kontrade med att påståendet var "fake news".

Den tyska tidningen Der Spiegel har tillsammans med organisationerna Bellingcat, Lighthouse reports och Forensic architecture genomfört en omfattande kartläggning av händelserna den 4 mars.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

AYS 20-05-13: Over 100 EU Parliament members call for investigations into shootings (Extern länk)

AYS 20-05-06: Photographic evidence & first hand testimony: Greece pushbacks under COVID-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 20-05-13:

Europa/ 'A bloody method of control': the struggle to take down razor wire walls till sidans topp

Maxim Edwards

You could barely see that it was a finger. "The wound was large, with several deep cuts into the flesh. He had tried to climb the fence and was up there when he was caught by police in the middle of the night," says András Léderer, advocacy officer for the Hungarian Helsinki Committee, a Budapest-based NGO.

"He lost his balance. The wound was so horrific because as he fell, he tried to grab the razor wire - and also, he said, touched the second layer of the fence, which is electrified."

The unnamed Pakistani refugee in his 30s had attempted to cross the fence near Sombor, Serbia, to get into Hungary in 2016. The coils of metal that lacerated his finger are ubiquitous at the perimeters of "Fortress Europe" and can be found on border fences in Slovenia, Hungary, Macedonia, Bulgaria, Spain and France.

Razor wire is cut from galvanised steel, and unlike barbed wire, which was devised to tangle and impede movement, it is designed to maim.

It is one of the most visible symbols of the fortification of the EU's borders. Thousands of migrants have already paid with their lives while attempting to get around those borders: by crawling through pipes, suffocating in the back of lorries, or drowning in the Mediterranean.

In September 2005, a Senegalese man reportedly bled to death from wounds inflicted by deadly razor wire coils topping the fence in Ceuta, one of Spain's two exclaves on the north African coast.

Migrants from African countries regularly attempt to scale the six-metre high barriers separating these port cities from Morocco. They do so at great personal risk; after mass attempts to cross, Spanish medical staff regularly attend to deep cuts from razor wire, from which migrants' bloodstained clothes are sometimes left dangling.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-07:

Iran/ Migranter hittades döda i flod - ska utredas till sidans topp

Afghanistan har hämtat kropparna av 18 döda migranter som upptäckts längs den iranska gränsen nära den afghanska Herat-provinsen.

Iranska gränspolisen, som först upptäckte de döda, uppger att migranterna drunknat i en flod när de försökt korsa gränsen mellan länderna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Justitiedepartementet 20-04-21:

Uppdrag till Migrationsverket inför obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande till sidans topp

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet.

- Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och hur livet här ser ut. Samhällsintroduktionen ska vara en del av asylprocessen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etableringsfrämjande insatser som tillhandahålls asylsökande i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tanken är att bygga ut den befintliga information som Migrationsverket erbjuder asylsökande till en mer sammanhängande och omfattande utbildning. Denna samhällsintroduktion, som alla asylsökande ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara två till tre heldagar.

Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom grundläggande information om asylprocessen, också innehålla information om svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om information om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

I uppdraget ska Migrationsverket bland annat redogöra för hur planering, samordning och genomförande av samhällsintroduktion ska ske så att den når alla asylsökande, se över lokaler och bemanning för utbildningarna samt utveckla ett mer fördjupat sakinnehåll och ett effektivt utbildnings- och informationsmaterial. Utgångspunkten ska vara att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta.

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 3 augusti i år.

Uppdraget ges med anledning av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som slöts i januari 2019 och Mottagandeutredningens förslag om obligatoriskt deltagande i samhällsinformation.

Hämta uppdragstexten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Disabled Refugees Welcome 20-04-30:

AMiD - Tillgänglighet till tjänster för migranter med funktionsnedsättning till sidans topp

Detta behovsutvärderingsverktyg (Needs Assessment Tool eller NAT) har utvecklats inom ramen för det europeiska projektet AMiD - Tillgänglighet till tjänster för migranter med funktionsnedsättning (Access for Migrants with Disabilities) som strävar efter att bidra till effektiv hantering av mottagning och integration av asylsökande och migranter med funktionsnedsättning i EU.

Definition av behovsbedömningsverktyget:

Behovsbedömningsverktyget har utvecklats med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och används i AMiD-projektet för att bedöma migranter med funktionsnedsättning. Behovsbedömningsverktyget följer principerna i UNCRPD i ett försök att prioritera individens behov och önskemål vid bedömning av funktionsnedsättning. Frågorna i behovsbedömningsverktyget är därför utformade och utvecklade på ett användarvänligt och tillgängligt sätt så att individen ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Behovsbedömningsverktyget möjliggör effektiv samordning, informationsdelning, utvärdering, jämförelse och analys i hela Europa.

(...)

Varför har vi utvecklat detta verktyg?

Behovsbedömningsverktyget är en interaktiv plattform avsedd att identifiera migranter med funktionsnedsättning när de anländer till Europeiska unionen. Behovsbedömningsverktyget har följande syften:

+ Hjälpa icke-statliga organisationer och lokala myndigheter att bedöma och på lämpligt sätt stödja migranter med funktionsnedsättning i EU.

+ Förbättra registreringsprocessen, eftersom det kan användas i alla skeden av asyl- och/eller mottagningsprocessen.

+ Öka kunskaperna och svarsförmågan hos olika yrkesgrupper som arbetar med migranter och/eller personer med funktionsnedsättning.

(...)

Hela beskrivningen (Extern länk)

Till verktyget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 20-05-15:

Grekland/ New relocations the only positive development amid continued violations till sidans topp

Portugal is set to receive 500 unaccompanied children from the Greek island camps, 18 are set for relocation to Belgium, and 52 vulnerable people stranded in Greece have been reunited with their families in the UK. MEPs call for the investigation into a fatal shooting at the Greek Turkish border. Authorities extend the lockdown of Greek refugee camps. Push-backs by sea reportedly continues.

Portuguese minister of foreign affairs, Augusto Santos Silva stated on May 12: "The commitment to take in 500 of the (over) 5,000 unaccompanied minors in camps in Greece remains and it will happen as soon as restrictions due to the pandemic allow us". As urged by civil society Belgium also delivers on promises to provide relocation in the context of a call by the European Commission's for the evacuation of 1,600 unaccompanied children from the overcrowded Greek island camps with 18 children set to arrive from Greece. A group of 52 vulnerable people stranded in Greece, among them several children, have arrived in the UK to be reunited with their families. The family reunification was made possible, despite flights being suspended between Greece and the UK since March, through the joint efforts of NGOs and British Labour Peer Alf Dubs. Further, following an intervention through the European Court of Human Rights (ECtHR) by Refugee Support Aegean (RSA), two unaccompanied children from Syria aged 12 and 13 will be transferred to a shelter for minors after over two months of confinement in unsafe conditions.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-02:

Bangladesh/ Rohingyagrupp på flykt strandar i Bangladesh till sidans topp

En grupp flyktingar ur folkgruppen rohingya har strandat på en kustremsa i Bangladesh sedan de försökt ta sig till Malaysia på flykt från lägret i Cox's Bazar i sydöstra Bangladesh.

Bangladesh har tidigare förbjudit två fartyg med omkring 500 flyktingar ombord från den utsatta folkgruppen att landstiga, trots vädjan från FN.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 20-04-25: Rohingya Refugees Stranded at Sea (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Center for Global Education 2020:

Libanon/ The impact of the war in Syria on Palestinian refugees in Lebanon and Syria till sidans topp

Stephen McCloskey

Summary

One of the largely unreported aspects of the Syrian conflict has been its impact on Palestinian refugees. Sixty per cent of these refugees (Palestinian Refugees Syria (PRS)) have been displaced at least once since the start of the conflict in 2011 and more than 4,000 have been killed. Three Palestinian refugee camps have been destroyed and more than 77,329 Palestinians are estimated to have been born since the start of the war into highly vulnerable and deprived communities. 29,000 PRS have fled to Lebanon and many have taken refuge in the camps for Palestinian Refugees Lebanon (PRL) administered by the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). This has increased pressure on UNRWA services which include cash and food aid, employment, schools and vocational training centres, health clinics and women's centres. Following the Trump administration's withdrawal of funding for UNRWA in 2018, which amounted to approximately one third of its budget, the agency has been under extreme financial pressure at a time when arguably the need for its services has never been greater. UNRWA's struggle to maintain support to 5.4 million Palestinian refugees across the Middle East will be put to the ultimate test with the 2020 pandemic, COVID-19, sweeping across the world. Palestinian refugees living in densely populated camps, many with high levels of illness and disability, are extremely vulnerable to the virus. This report will consider the current situation confronting PRL and PRS in the context of the Syrian war, economic upheaval in Lebanon, the threat posed by the COVID-19 pandemic and cuts to UNRWA's budget.

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Sveriges Radio Värmland 20-05-18:

Kritik mot asylbiträden som missköter sina uppdrag till sidans topp

/Kartläggning genomförd av flera lokalradiostationer/

Flera asylsökande säger till P4 Värmland att överklaganden innehållit sakfel och att de inte fått ta del av alla handlingar i sina ärenden.

Samtidigt har Migrationsverket få möjligheter att kontrollera att de offentliga biträdena är lämpliga för uppdraget.

"De skulle inte få sådana här fall igen om man ser att de har misskött sig i flera fall" säger Jessica, som är god man åt flera asylsökande.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-05-18: Nekades asyl: "Mitt offentliga ombud glömde viktiga bevis" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-18: P4 Dalarna granskar: Asylbiträdena (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-18: "Hon ringde inte på ett år" - asylsökande vittnar om oseriösa biträden (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-18: Svårt för asylsökande att byta biträde: Han förstår inte mina problem (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-05-19: Olämpliga asyljurister kan fortsätta företräda asylsökande (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-05-20: Saras elev utvisades efter asyljuristens miss (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-19: Plockades bort från uppdrag - kan fortsätta biträda asylsökande (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-19: Asylbiträde skrev invandringskritiska texter i sociala medier (Extern länk)

Sveriges Radio Örebro 20-05-19: Advokatsamfundet: "Vill se en lagändring" (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-20: Advokat anmäldes av Migrationsverket - får nya uppdrag (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-20: "Jag blev deprimerad" - Hör Darlington, Hassan och Yasin berätta (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 20-05-20: Brister, brott och invandringskritik - hör hela reportaget här (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 20-05-20: Migrationsverket rensar bland asyljuristerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-21:

Migrationsverket skärper krav på juridiska ombud till sidans topp

Asylsökanden kan få juridiska ombud utan juristexamen och Migrationsverket har ingen möjlighet att stoppa dem som upprepade gånger visar sig olämpliga.

Nu skärper myndigheten kraven om bevis på juridisk kunskap.

Människor som söker asyl i Sverige har rätt till juridiska ombud att företräda dem i asylprocessen och för rådgivning.

I dag saknas dock formella lagkrav på att offentliga ombud ska ha en särskild examen eller utbildning i exempelvis asylrätt, och Migrationsverket har ingen möjlighet att stoppa olämpliga ombud som biträder en asylsökande i juridiska frågor. Myndigheten kan plocka bort offentliga biträden som missköter sig från enskilda uppdrag, men inte förhindra dem från att ta nya.

När Migrationsverket förordnar biträden utgår de ofta från etablerade personer med kunskaper inom området och har en allmän lista på runt 2 000 personer som själva anmält intresse. Ett hundratal av dessa har inte lämnat in dokumentation som styrker deras kompetens.

"Kan få stora konsekvenser"

Nu kräver myndigheten att de inkommer med dokumentation för att inte bli borttagna från listan. Samtidigt förtydligar man för sina handläggare att de måste genomföra en lämplighetskontroll av ombuden, något som kan ha missats när verket hanterat en stor mängd ärenden, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

I den allra största delen av fallen är förordnandet inga problem, svårigheten är när den asylsökande själv begär ett biträde som kan vara olämpligt eftersom det krävs mycket för Migrationsverket ska säga nej.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-05-18:

Rättsligt ställningstagande angående vem som kan förordnas som offentligt biträde till sidans topp

Ställningstagandet vänder sig till handläggare och ersätter meddelandet RCI 04/2013. Av ställningstagandet framgår bland annat att det följer av rättshjälpslagen att en advokat, en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget får förordnas som offentligt biträde. Har den rättssökande själv föreslagit någon som är lämplig ska personen förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det. Det finns inga formella behörighetskrav, men som huvudregel ska den som förordnas ha juristexamen. För att någon annan ska anses lämplig ska den ha stora kunskaper på något särskilt område så att saken kan behandlas bättre eller effektivare. Personen måste ha ansvarsförsäkring. Personer som ska företräda barn bör ha kunskap om barn i migrationsprocessen och erfarenhet av att företräda barn. Biträdena väljs från en lista som advokater och jurister kan anmäla sig till. Lämplighetsbedömning ska göras i alla ärenden, men Migrationsverket antar att en person som är advokat eller jurist på advokatbyrå är lämplig, om inte personen uteslutits ur advokatsamfundet eller kan ifrågasättas på grund av skäl som gäller personlig redlighet. Om någon bedöms olämplig tas ett överklagbart beslut.

Hämta dokumentet, RS 003/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsöverdomstolen: Ensamt barn har rätt till biträde även i mål om ny prövning till sidans topp

Ett ensamkommande barn som fått slutligt avslag på asylansökan ansökte om en ny prövning på grund av verkställighetshinder. Migrationsverket avslog ansökan. Barnet överklagade med hjälp av sin gode man och begärde samtidigt offentligt biträde. Domstolen avslog begäran. Överklagandet avslogs några dagar senare. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som beviljade prövningstillstånd. Enligt Migrationsöverdomstolen gjorde domstolen fel, eftersom ett barn utan vårdnadshavare har rätt till offentligt biträde när ett beslut om att inte bevilja ny prövning överklagas. Lagen innehåller inga undantag från den regeln. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen. Källa kammarrrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsöverdomstolen: Advokat får inte ersättning för arbete efter nöjdförklaring till sidans topp

Målet gäller en person som återtog sin asylansökan och nöjdförklarade sig med beslutet att avvisa honom från Sverige. Han överklagade dock det återreseförbud han fick. Det offentligt biträdet hjälpte till med detta. Målet i Migrationsöverdomstolen gäller om det offentliga biträdet hade rätt till ersättning. Enligt Migrationsöverdomstolen kan frågan om återreseförbud ingå i det offentliga biträdets uppgifter som ska ersättas, om förordnandet fortfarande gäller. Men i det här fallet hade personen nöjdförklarat sig och själva asylärendet var avslutat. Därmed fanns inte längre något förordnande och det offentliga biträdet får inte ersättning. Källa kammarrätten i Stockholm.

Mål UM 19486-19, MIG 2020:9

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Ethnic and Migration Studies 20-05-13:

Language has a home: how case officers make use of language analysis till sidans topp

This article explores the ways in which the results of language analyses were taken into account when Swedish Migration Agency (SMA) case officers built arguments concerning unaccompanied children's countries of origin. The research literature on LADO has primarily commented on risks of unreliability. Data was drawn from one calendar year of asylum decisions concerning unaccompanied children, and the sample where LADO had been conducted was analysed by qualitative thematic analysis.

The main finding indicates that LADO is primarily used as an enhancer of other circumstances present in the asylum case, which means that it has the potential to 'tip the scales' into approval or rejection. The findings also suggest that case officers use the results of LADO in different ways to regulate the issue of credibility depending on the political and geographical dynamics in the children's reported countries of origin. The practical implications are that migration authorities should regularly examine to what extent the results of LADO are given weight in asylum case processing and that the influence of LADO results on individual decisions should be comprehensively explained in child consequence analyses.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-24:

Rättsligt ställningstagande angående lämplighetsprövning av tolkar och översättare till sidans topp

Syfte och bakgrund

Migrationsverket har ett stort behov av tolkar såväl inom asylprövningen, mottagningen som vid övriga besök och utredningar. Verket har både behov av kontakttolk och telefontolk. Det förekommer även att tolk är närvarande via video och Skype. Detta medför att verket måste upphandla ett flertal avtal med olika tolkförmedlingar. För att det ska vara tydligt, såväl vid upphandling som vid beställning av tolk och upprättande av en digital tolkportal, behöver Migrationsverket fastställa vilka krav verket ska ställa för lämplighetsprövning av tolkar i Migrationsverkets ärenden.

/Ställningstagandet handlar om jäv, tystnadsplikt, behovsprövning, val av språk, specifika önskemål, kompetens, översättning mm/

Hämta dokumentet, SR 18/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Överklagande med nya skyddsskäl skulle ha avgjorts med nämndemän till sidans topp

En person från Afghanistan sökte asyl och fick avslag av Migrationsverket på grund av att han inte ansågs ha skyddsskäl. i samband med överklagan påtalade han att han blivit ateist, något som inte hade prövats. Överklagandet avslogs som ett enkelt ärende, av en domare utan nämnd. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterade att målet krävde en bedömning av situationen för ateister i Afghanistan utifrån tillgänglig landinformation. Det kan enligt Migrationsöverdomstolen inte anses vara ett mål av enkel beskaffenhet. Målet återvisas därför till migrationsdomstolen för att prövas av en rätt bestående av en lagfaren domare och tre nämndemän. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsöverdomstolen: Domstol får inhibera utvisning medan förlängning prövas till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som gör klart att när en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen" har avslagits så kan domstolen besluta om inhibition under överklagande. Denna dom har nu publicerats av Migrationsverket.

Hämta domstolens referat i MIG 2020:7, mål nr UM 914-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Sociological Review 20-05-01:

Tyskland/ Do human and social capital determine the outcome of asylum procedures? till sidans topp

Yuliya Kosyakova, Herbert Brücker

Abstract

Although the Refugee Convention and European asylum legislation state that decisions regarding asylum applications should be determined solely based on persecution and other human rights violations, the outcomes of asylum procedures may be subject to socioeconomic selectivity. This article is the first to analyse whether the human and social capital of asylum-seekers affect the results of decisions regarding their asylum applications and the length of asylum procedures based on a comprehensive longitudinal survey of 5,300 refugees in Germany. We find that socioeconomic and social capital resources increase the probability of approval of asylum applications and reduce the length of asylum procedures. Moreover, human capital is particularly rewarding for asylum-seekers from countries subject to severe political and civil rights violations, whereas social networks are more conducive when the case for protection is rather difficult to prove. Finally, asylum-seekers with a higher socioeconomic status before migration seem to be better positioned to efficiently instrumentalize social networks during the asylum process. Throughout the analysis, we control for variables that capture the violation of human rights and other forms of violence, changes in asylum policies and country-of-origin-specific fixed effects. The results are robust to different specifications and are representative for asylum-seekers arriving in Germany between 2013 and 2016. Altogether, similar to other claim-making processes, the asylum process seems to promote social inequality due to socioeconomic and social capital resources.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 20-04-29:

Turkiet/ AIDA 2019 update till sidans topp

The updated Country Report on Turkey documents the main developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international and temporary protection in 2019.

Turkey currently hosts both a population of over 3,5 million refugees from neighbouring Syria and several hundred thousand asylum seekers and beneficiaries of protection of other nationalities, most principally originating from Iraq, Afghanistan, Iran and Somalia. These two populations of protection seekers are subject to two different sets of asylum rules and procedures. As such, the Turkish asylum system has a dual structure. In line with the legislative framework the report is divided into two sections, the first on international protection and the second on temporary protection (for Syrian nationals and stateless Palestinians originating from Syria).

The European Union (EU) continued to provide funding and support to the Turkish authorities through the EU-Turkey statement in 2019, including considerable sums for education. The EU also provides significant funding for detention in Turkey thus supporting the construction of 6 detention centres with six more centres to be co-financed.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

AIDA 20-04-23: 2019 update: Malta (Extern länk)

AIDA 20-04-29: 2019 update: Romania (Extern länk)

AIDA 20-05-11: 2019 update: Sweden (Extern länk)

AIDA 20-05-13: 2019 update: Portugal (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

ECRE 20-05-08:

M.N. and Others v. Belgium: Grand Chamber finds case inadmissible till sidans topp

On 5 May 2020, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights published its decision declaring the case of M.N and Others v Belgium (Application No. 3599/18) to be inadmissible.

The applicants, a family of four, are Syrian nationals from Aleppo. In 2016, they requested visas on humanitarian grounds from the Belgian Consulate in Beirut, Lebanon. The Belgian Aliens Office rejected their requests and the applicants requested the suspension of execution of the decision by the Council for Alien Law Litigation (CALL). The Aliens Office again rejected the applicants' requests and the CALL suspended them once more and subsequent applications for judicial review were dismissed. The applicants lodged an application before the European Court of Human Rights alleging a violation of Article 3 and Article 13, on account of Belgium's refusal to issue visas on humanitarian grounds, as well as a violation of Article 6 on the state's failure to execute the judgments.

The Grand Chamber reiterated that Article 1 ECHR is limited to persons within the jurisdiction of State Parties to the Convention. It therefore assessed, inter alia, whether exceptional circumstances existed which could lead to a conclusion that Belgium had exercised extraterritorial jurisdiction in respect of the applicants.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Europadomstolens pressmeddelande (Extern länk)

Domen i dess helhet (Extern länk)

Kommentarer:

Vladislava Stoyanova 20-05-12: no ECHR protection from refoulement by issuing visas (Extern länk)

Andreina De Leo and Juan Ruiz Ramos 20-05-13: Comparing the Inter-American Court opinion on diplomatic asylum applications with M.N. and Others v. Belgium before the ECtHR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Politiskt aktiva som hotas av Los Colectivos i Venezuela är flyktingar enligt domstol till sidans topp

Målet rör en kvinna som flytt från Venezuela med sin dotter. Kvinnans sambo i hemlandet har också flytt, men till USA där hans fd fru och barn har asyl. Paret var aktiva i oppositionspartiet Primero Justitia. Konflikten inleddes med att den radikala och beväpnade gruppen Los Colectivos, som står regeringen nära, lade beslag på sambons mark. Myndigheterna kunde inte göra något. Därefter kom hotelser och utpressning. Kvinnans bil, som hade klistermärken från partiet, förstördes. Hotelserna polisanmäldes utan resultat. Migrationsverket anser att det talar emot kvinnan att hon inte sökte asyl förrän efter flera dagar i Sverige samt att sambon inte har sökt asyl. Uppgifterna ifrågasätts inte men Migrationsverket anser inte att kvinnan kan visa vem som hotat dem eller att attentatet mot bilen var riktat mot henne. Dessutom kunde hon lämna landet legalt. MIgrationsdomstolen bedömer däremot att berättelsen verkar självupplevd och att det framgår av landinformation att oppositionella kan utsättas för skyddsgrundande behandling av regimen eller av Los Colectivos. Eftersom det inte finns myndighetsskydd och det är oklart om internflykt är relevant beviljas kvinnan och dottern flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Domstol: Otillåtet giftermål kan leda till förföljelse på grund av kön i Afghanistan till sidans topp

Ett afghanskt par har bland annat åberopat att de konverterat samt att deras relation är utomäktenskaplig. Kvinnan har varit bortlovad till sin kusin varför hon är hotad av sin farbror. Både mannen och kvinnan är uppvuxna i Iran. De har nu en son som är född i Sverige. Varken Migrationsverket eller domstolen anser att paret gjort sannolikt att de konverterat av övertygelse eller att de kommer att tillskrivas en religion om de återvänder. Migrationsverket tror inte heller att deras relation utgör ett hot. Parets skäl prövas mot hela Afghanistan och Migrationsverket tror inte att farbrodern har inflytande överallt. Enligt verket tenderar hederskonflikter att svalna över tid. Migrationsdomstolen anser däremot att landinformationen visar att det är hedersbrott att vägra ingå tvångsäktenskap och att ingå opassande relationer. Det kan trigga hedersvåld och även mord. Därför går det inte att utesluta att familjen riskerar förföljelse från kvinnans släkt. Eftersom de inte har något socialt nätverk i Afghanistan - utom de släktingar som hotet kommer från - kan de inte etablera sig i någon annan del av landet. Deras skäl prövas visserligen mot hela landet, men enligt domstolen är situationen densamma som när det rör sig om internflykt. Därför beviljas familjemedlemmarna flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Iransk kvinna som rymt till sin man och lämnat islam ska inte utvisas, anser domstol till sidans topp

En kurdisk kvinna i Iran giftes bort med en man som misshandlade henne. Hon tog sig hem till sin familj. Det hotade familjens heder och fadern gick med på att hon skulle skilja sig och gifta om sig med en man, som hon haft en relation med mot familjens vilja innan hon blev bortgift. Denne man är regimkritisk journalist och hade tvingats flytta till Turkiet. Efter giftermålet sökte säkerhetspolisen efter kvinnan och avslöjade för fadern att hon träffat mannen i Turkiet före bröllopsfesten. Fadern misshandlade henne svårt och låste in henne. När hon kom ur flydde hon till Sverige, där maken numera bor. Kvinnan har lämnat islam och tänker inte sätta på sig slöja igen. Migrationsverket ansåg att hotbilderna från fadern och säkerhetspolisen inte var tillförlitliga, bl.a. för att fadern godkänt äktenskapet och ändå hotat döda henne samt att kvinnan hade kunnat lämna landet legalt. Enligt Migrationsverket lever många utbildade som ateister. Kvinnan fick beslut om utvisning men migrationsdomstolen upphäver beslutet. Domstolen påpekar att minoriteter är föremål för diskriminering, familjemedlemmar till journalister som är aktiva på internet frihetsberövas och den som uttryckligen tillkännager sig som ateist riskerar dödsstraff. Kvinnan beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Homosexuell kvinna kommer inte att få myndighetsskydd i El Salvador enligt domstol till sidans topp

En kvinna från El Salvador sökte asyl för att hon som homosexuell har utsatts för trakasserier flera gånger och har hotats av polis. Enligt Migrationsverket finns ingen generell förföljelse av homosexuella i El Salvador och att hon inte hade uttömt möjligheterna att få skydd av myndigheterna. Asylansökan avslogs. Migrationsdomstolen konstaterar att diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet i El Salvador, men trots det utsätts homosexuella för trakasserier, våld och även dödligt våld. Organiserad brottslighet har inflytande i rättssystemet och straffriheten i dessa brott är hög. Kvinnan har bara vid något tillfälle gjort polisanmälan och inte inväntat resultatet eftersom en polis tipsade om att polisen inte kommer att skydda henne. Domstolen anser att detta visar att hon inte använt sig fullt ut av möjligheten till myndighetsskydd, men bedömer ändå att hon inte kommer att kunna räkna med samma skydd som andra medborgare. Därmed är inte heller internflykt aktuellt och det är inte rimligt att begära att hon ska vara diskret med sin läggning. Kvinnan får därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsdomstol: Homosexuell man ska inte skickas till Bangladesh till sidans topp

En man från Bangladesh som kommit till Sverige som student sökte asyl efter avslutade studier. Han hävdade att han skulle riskera förföljelse som homosexuell. Migrationsverket höll emot honom att han inte sökt asyl förrän efter lång tid i Sverige. Verket tror på hans berättelse, hur han upptäckt sin läggning i hemlandet, hans känslor då han såg det som ett brott mot islam, tankar på självmord mm. Migrationsverket konstaterar också att homosexualitet kan straffas med fängelsestraff upp till livstid i Bangladesh, och att homosexuella trakasseras även om inte lagen alltid tillämpas. Mannen fick ändå avslag eftersom han inte tidigare haft problem med myndigheterna och det inte finns en personlig hotbild. Migrationsdomstolen gör däremot en framåtsyftande bedömning. Mannen har levt som homosexuell i Sverige och hans bror som planerat giftermål för honom i hemlandet har fått kännedom om hans läggning. Vid en samlad bedömning står det enligt domstolen klart att det finns risk för att han kommer att utsättas för allvarliga våldshandlingar eller trakasserier - särskilt som han inte kan förväntas hemlighålla sin sexuella läggning. Mannen beviljas därför flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsdomstol: Inget krav på giltig ursäkt innan skälen är tillräckligt starka till sidans topp

En familj från Afghanistan som begärt ny prövning på grund av att två familjemedlemmar konverterat till kristendomen och det hot detta skulle innebära för dem, fick avslag. De hade i tidigare prövningar tagit upp att de planerade konvertera men de var då inte döpta. Enligt de klagande hade dessutom deras tidigare ombud blandat ihop ärenden och inte klargjort deras väg till en kristen tro. Den nya ansökan grundade sig på att personerna nu var döpta och intyg om processen fram till detta. MIgrationsverket avslog den nya ansökan men migrationsdomstolen påpekar att enligt Migrationsöverdomstolens praxis att om något nytt inträffat som kan medföra skyddsbehov så får det förutsättas att han eller hon inte anser sig ha haft skyddsbehov på den grunden tidigare. I det här fallet kan de nya omständigheterna nu antas vara ett bestående hinder mot verkställighet och familjemedlemmarna beviljas en ny prövning. Saken återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 20-05-01:

Efter FN-kritiken: Qasim Amini får stanna i Sverige till sidans topp

Efter FN-kritiken står det nu klart att 22-åriga ateisten Qasim Amini får stanna i Sverige. Men Migrationsverket ser inget behov av att ändra sina riktlinjer.

- Sverige gjorde fel, men vi tycker att vi har regelverket på plats, säger myndighetens rättschef Fredrik Beijer.

Första gången DN träffar Qasim Amini är två år efter hans ankomst till Sverige, på Migrationsverkets låsta förvar i Märsta, augusti 2017. På en av bilderna gråter han med hela kroppen samtidigt som han blir omkramad av en vän. Men utvisningen stoppas tillfälligt. I december samma år är det dags igen. Först på flygplatsen får Qasim Amini veta att utvisningen stoppas även denna gång. En av hans vänner har skrivit en inlaga till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Han blir släppt ur förvaret, men fortsätter leva i väntan på besked.

Tredje gången DN träffar Qasim Amini är i början av 2020. Då har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserat hans utvisningsbeslut. Att kommittén alls behandlar enskilda utvisningsbeslut är ovanligt - Qasim Aminis fall är den första granskningen sedan 2013 som resulterat i kritik. Innan dess har tre utvisningsärenden i Sverige konstaterats innebära konventionsbrott. I artikeln från i januari är Qasim Amini inte namngiven eftersom han talar öppet om sin ateism, något som vid ett återvändande till Afghanistan skulle kunna försätta honom i livsfara.

Detta är också vad kommittén slår fast. En utvisning till Afghanistan skulle innebära ett brott mot hans rättigheter under artiklarna som gäller rätten till liv och skydd mot tortyr, står det i deras utlåtande. Kommittén anser att Sverige misslyckades med att på ett adekvat sätt bedöma riskerna det skulle innebära för Qasim Amini att utvisas till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Justitiekanslern kritiserade Migrationsverket för beslut om två afghanska bröder till sidans topp

Ärendet som avgjordes i februari gäller de ensamkommande bröder som skulle utvisas trots att den yngre fortfande var minderårig. Den äldre brodern hade en svår synskada, behövde hjälp med dagliga behov och hade psykiska problem. Han flyttades från familjehemmet när han fyllt 18 men fick efter flera turer bo nära den yngre. Han hade då gjort ett självmordsförsök. Enligt MIgrationsverkets beslut kunde den äldre klara sig själv i Afghanistan trots sin synnedsättning och annan utsatthet som framkommit. Den yngre fick utvisningsbeslut trots att han fortfarande var minderårig med hänvisning till att han genom sin äldre bror hade ett manligt nätverk. Kort efter detta beslut tog den äldre brodern sitt liv. Efter detta fick den yngre brodern permanent uppehållstillstånd. JK granskar ärendet från många aspekter, hanteringen av den äldre broderns boende, ansvar för självmordet och den utdragna handläggningen. JK bedömer efter en tlllsyn att det funnits en rad allvarliga brister i handläggningen och Migrationsverket har inte säkerställt att handläggare och beslutsfattare haft den kunskap och uppdaterad information som krävs. Däremot avslog JK begäran om skadestånd.

Läs JK:s beslut, dnr 6629-18-4.3 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Domstol: Hjärtsjuk äldre man får stanna hos barn och barnbarn efter hustruns död till sidans topp

Ett äldre par från Kongo fick tillstånd att besöka en son och hans sex barn som är bosatta i Sverige. De ansökte därefter om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sonen. En tid efter detta avled kvinnan. Det är nu mannen som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till familjen, att hans hustru är begravd här, att han är beroende av sin son och sitt hälsotillstånd. MIgrationsverket ansåg att situationen är ömmande, men inte "udda", vilket krävs enligt lagen. Han har nu varit fyra och ett halvt år i Sverige. Migrationsdomstolen håller med om detta och påpekar också att sonen inte uppfyller försörjningskravet med en fyrarummare. Sonen kan fortsätta försörja fadern från Sverige enligt domstolen. det som blir avgörande för att mannen ändå får uppehållstillstånd är hans hjärtsvikt som är livshotande och obotlig om han inte får tillgång till rätt medicin, vilket han troligen inte kan få i hemlandet. På grund av mannens ålder och att vården är livsnödvändig får han uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Domstol: Ung mor får tillstånd enligt gymnasielagen, men hennes barn utvisas till sidans topp

Ett ungt par med en nu sjuårig dotter ansökte om uppehållstillstånd på grund av personliga hot av olika skäl för mannen och kvinnan. Deras skäl ansågs inte tillräckliga och de fick beslut om utvisning till Afghanistan. Det ansågs inte vara en särskilt ömmande omständighet att barnet varit i Sverige sedan två års ålder, eftersom hon enligt MIgrationsverket har sin primära anknytning till föräldrarna. Migrationsdomstolen höll med om Migrationsverkets bedömning men eftersom kvinnan uppfyllde kriterierna för de nya gymnasielagen fick hon ett tidsbegränsat tillstånd. Domstolen prövade därför även om mannen och barnet kunde få tillstånd som anhöriga. Men enligt domstolen finns inget som tyder på att kvinnan har välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd vilket krävs för att vara anknytningsperson. Domstolen ansåg inte att det skulle bryta mot Europakonventiones artikel 8 att utvisa mannen och barnet, eftersom kvinnan kan följa med frivilligt, eller besöka sin famllj i Afghanistan. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Pass utfärdat på grundval av tazkira kan styrka identitet, enligt domstol till sidans topp

En person ansökte om arbetstillstånd och uppehållstillstånd för sig och sin familj efter att ha fått avslag på asylansökan, sk spårbyte. För att styrka sin identitet lämnade han in kopia på ett pass som utfärdats av det afghanska generalkonsulatet i Bonn efter utredning på ambassaden i Stockholm. Som underlag fanns personens egen tazkira och hans fars. Migrationsverket avslog ansökan med motivering att det utfärdats på grundval av en afghansk tazkira, som är av enkel beskaffenhet och har ett lågt bevisvärde. Migrationsdomstolen gör en annan bedömning. Efter att mannen beskrivit hur bedömningen gått till hos ambassaden anser domstolen att det inte finns något skäl att misstänka att passet är förfalskat, används av någon annan eller är utfärdat av en icke-behörig myndighet. Eftersom passet ska bedömas i original återförvisas ärendena ändå till MIgrationsverket för ny handläggning. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Falskt pass är inte tillräckligt för att pröva iranier mot mer än ett land enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som sökte asyl hade innan asylansökan gjordes försökt komma som anhörig med hjälp av ett irakiskt pass som han själv uppgav var falskt. Även den irakiska ambassaden har intygat att passet inte är äkta. Mannen har flera id-handlingar från Iran men de är enkla och inte tillräckliga för att bevisa identiteten. Att mannen är flykting i förhållande till Iran på grund av sin verksamhet i den kurdiska motståndsrörelsen höll Migrationsverket med om. Men ärendet prövades också mot Irak och mannen fick utvisningsbeslut dit. Migrationsdomstolen däremot påpekar att det krävs särskilda skäl för utvisning till mer än ett land och etnicitet är inte ett sådant skäl. Mannen kan inte göra sin identitet sannolik, men det är sannolikt att han kommer från Iran och är medborgare där. Landinformationen stöder att det är iranska kurder som rekryteras till den organisation mannen tillhört och att dessa inte kan få irakiskt medborgarskap även om de kan tillåtas vistas i Irak. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsöverdomstolen: Spårbyte inte tillåtet efter avslag i ny prövning till sidans topp

Utlänningslagen innehåller en möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av arbete utan att lämna Sverige om tillståndet söks inom två veckor efter att ett avslag på asylansökan har vunnit laga kraft. Flera andra villkor ska också vara uppfyllda. Det har förekommit att ett sådant spårbyte har beviljats även vid avslag efter en ny prövning enligt Utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder. Nu har Migrationsöverdomstolen prövat ett sådant ärende och slagit fast att detta inte är tillåtet. Enligt Migrationsöverdomstolen framgår det av lagens förarbeten är att det som avses är avslag i grundprövningen av asylärendet, kombinerat med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Om en ny prövning leder till att det inte föreligger något verkställighetshinder så fattas inte ett nytt utvisningsbeslut utan det ursprungliga beslutet blir åter verkställbart. Därmed har det gått mer än två veckor sedan avslaget i grundärendet och utvisningsbeslutet vann laga kraft. Domen är vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm.

Mål nr UM 17897-19, MIG 2020:8

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Strafföreläggande om 800 kr inte skäl att neka gymnasietillstånd, enligt domstol till sidans topp

En person som haft uppehållstillstånd 13 månader enligt "nya gymnasielagen" hade kommit in på en godkänd yrkesutbildning och ansökt om förlängning. Under året hade han dömts för att ha stulit en sax vär 59.50. Han hade godkänt ett strafföreläggande om 800 kronor. Detta ledde till att Migrationsverket avslog ansökan om förlängning. Migrationsverket hänvisar till Migrationsöverdomstolens dom 2019:23, där det framgår att fängelse inte behöver ha utdömts utan det räcker att fängelse finns i straffskalan för att ett brott ska anses grovt nog för att hindra uppehållstillstånd. Ju svagare tillståndsgrund, desto mindre allvarligt behöver brottet vara. Men migrationsdomstolen anser att brottet i det har fallet inte är allvarligt nog för att vägra uppehållstillstånd. Domstolen framhåller att det inte rör sig om upprepad brottslighet och personen hade inte varit misskötsam på något annat sätt. Personen beviljas förlängt tillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Resning beviljas inte för fråga om ansökan gjorts senast 24 november 2015 till sidans topp

En person sökte asyl som ensamkommande barn. Det finns en tjänsteanteckning från Migrationsverket den 10 november 2015 och dokument från kommunen 23 november 2015. Men asylansökan registrerades först den 2 december. Detta gjorde att han fick avslag på ansökan om uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen". Efter att avslaget vunnit laga kraft har han nu begärt resning. Migrationsöverdomstolen avslår även den ansökan, med motivering att det av förarbetena till den tillfälliga lagen "framgår att regeringen bedömer att registreringsdatumet bör vara brytpunkten trots att det i enstaka fall kan framstå som orättvist". Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Migrationsöverdomstolen: Beslutsdatum kan inte avse ett beslut som upphävts till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har behandlat ännu ett mål som rör vilken rättsverkan ett upphävt beslut har. Detta är ingen resning utan ett grundärende. Saken gäller en person vars ärende återförvisades från migrationsdomstol till Migrationsverket. Därefter fick han ett nytt beslut som så småningom vann laga kraft. Han hade även ansökt om uppehållstillstånd enligt "den nya gymnasielagen". Han fick avslag med motivering att det inte hade gått 15 månader då Migrationsverket tog det första beslutet, det som sedan upphävdes. Men 15 månader hade passerat då han fick beslut en andra gång. Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd i just den här frågan. Migrationsöverdomstolen påpekar att enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer så har ett upphävt beslut inga verkningar. Något annat framgår inte heller av den tillfälliga lagen. Därför ska beräkningen utgå från Migrationsverkets andra beslut, som fortfarande gäller. Målet återförvisas till Migrationsverket. Källa kammarrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Asylrättscentrum 20-04-22:

Ny rapport om förvar till sidans topp

Hur ser regelverket ut när det gäller förvar i Sverige och finns det problem med hur det tillämpas? Förvarsfrågan är ständigt aktuell och vi har tidigare i veckan besvarat frågor om förvar som aktualiseras med anledning av Covid19-pandemin. För att få en djupare förståelse för förvarsfrågan lät vi under hösten 2019 några studenter på Uppsala universitet göra en rättsutredning av dessa frågor.

Arbetet var en del av det samarbete som vi haft med Uppsala Universitet en s.k. människorättsklinik. Projektet har förutom den här rapporten om förvar även resulterat i en rapport om förekomsten av Manligt nätverk.

I rapporten om Förvar sammanfattar juriststudenterna Cecilia Alpin och Arvid Skagerlind på ett överskådligt sätt de regelverk som rör förvar i en svensk kontext, samt belyser problemområden. En av rapportens slutsatser är att den svenska regleringen kring förvar är problematisk i flera hänseenden - inklusive hanteringen av avskiljanden och säkerhetsplaceringar - vilket skapar en brist på rättssäkerhet.

Försvarsfrågan blev även aktuell för några veckor sedan med anledning av att Justitieombudsmannen (JO) inspektion av Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed som genomfördes den 3-5 september. Inspektionsprotokollet, inklusive uttalanden av JO Per Lennerbrant, publicerades den 6 april 2020. JO noterar att tillvaron för en intagen på förvaret i Ljungbyhed framstår som mer kringskuren och reglerad än tillvaron för intagna i Migrationsverkets övriga förvar. JO kan också, bland annat, konstatera att det finns bristande rutiner gällande avskiljande, säkerhetsplaceringar, kroppsvisitationer och kamerabevakning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-05-06:

Grekland/ Documented Pushbacks from Centres on the Greek Mainland till sidans topp

In response to the recent spike in pushbacks from Greece to Turkey, the Border Violence Monitoring Network, with members Mobile Info Team and Wave Thessaloniki , are releasing first hand testimony and photographic evidence indicating the existence of violent collective expulsions. In the space of six weeks, the teams received reports of 194 people removed and pushed back into Turkey from the refugee camp in Diavata and the Drama Paranesti Pre-removal Detention Centre.

In the case of Diavata, respondents report being removed from this accomodation centre by police with the information that they would be issued a document to temporarily regularise their stay (informally known as a "Khartia" ). Instead they shared experiences of being beaten, robbed and detained before being driven to the border area where military personnel used boats to return them to Turkey across the Evros river. Meanwhile, another large group was taken from detention in Drama Paranesti and expelled with the same means. Though the pushbacks seem to be a regular occurence from Greece to Turkey, rarely have groups been removed from inner city camps halfway across the territory or at such a scale from inland detention spaces. Within the existing closure of the Greek asylum office and restriction measures due to COVID-19, the repression of asylum seekers and wider transit community looks to have reached a zenith in these cases.

Artikeln med länkar till fallstudier och dokumentation från Border Violence Monitoring, Wave Thessaloniki and Mobile Info Team (Extern länk)

ECRE 20-05-08: Greece: Deadly shot fired from Greece, continued push-backs, transfers to mainland met with attacks, parliament votes on new controversial bill (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Ungern/ EU-domstolen definierar Ungerns transitzon mot Serbien som förvar till sidans topp

Målet gäller två iranier och två afghaner som sökte asyl i Ungern. De hölls kvar i transitzonen vid gränsen och fick beslut att återvända till Serbien som "säkert transitland". Serbien vägrade ta tillbaka dem eftersom de inte passerat gränsen illegalt. Ungern beslutade då utan asylprövning att ändra avvisningsbesluten till att gälla de asylsökandes respektive hemländer. Personerna överklagade, trots att det inte fanns någon formell rätt till detta. Den ungerska domstolen bad EU-domstolen om förhandsavgörande med frågorna om kvarhållandet i Röszke transitzon var ett förvarstagande och om Ungern borde ha prövat ansökningarna i sak. EU-domstolen konstaterar att förläggningarna i transitzonen måste definieras som förvar eftersom de som hålls där inte kan lämna området lagligt. För att ta någon i förvar krävs ett motiverat beslut. Kvarhållande i transitzon får bara ske i fyra veckor. Om en domstol prövat saken och funnit förvarstagandet olagligt så borde de ha behandlats i enlighet med mottagandedirektivet. Vidare slår EU-domstolen fast att när avvisningsbesluten ändrades till att gälla hemländerna var det en substantiell ändring som borde lett till rätt att överklaga. EU-domstolen påminner om att "säkert transitland" inte är ett skäl att neka sakprövning enligt asylprocedurdirektivet.

Läs förhandsavgörandet på franska i målen C-924/19 och C-925/19 (Extern länk)

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Amnesty International 20-05-14: European Court declares authorities broke EU law by detaining asylum-seekers in transit zone (Extern länk)

ECRE 20-05-15: CJEU classifies accommodation of asylum seekers in Hungarian transit zone as detention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-05-21:

Ungern/ Ungern stänger transitläger vid gränsen till sidans topp

Ungern kommer att följa EU-domstolen och stänga sina transitläger för asylsökande vid gränsen till Serbien. EU-domstolen beslutade nyligen att människor inte får kvarhållas under dessa fängelselika förhållanden mer än fyra veckor och att asylfallen ska utredas var för sig. Men samtidigt som transitlägren avvecklas har Ungern planer på nya skärpta villkor för asylsökande.

Ungefär 280 asylsökande kommer nu att flyttas ut ur transitlägren vid den serbiska gränsen, där de levt länge bakom taggtråd i containers. De kommer att föras till mottagningscenter inne i Ungern.

Vi har inte något annat val än att rätta oss efter EU-domstolen, kommenterade premiärminister Orbáns stabschef på en presskonferens på torsdagen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Offensiv 20-05-13:

Barnen ska inte bli fjärde generationen på flykt till sidans topp

De som har hört Zahra Hosseyni tala, och det är många vid det här laget, kommer inte att glömma det. Få kan formulera sig med sådan energi och insikt. Hon är en av de aktiva i Liv utan Gränser. Trots de svåra bakslag som hon och många vänner har drabbats av fortsätter hon att kämpa och höjer sin röst outtröttligt för flyktingarna, ungdomarna och barnen.

Hur har flyktingar och papperslösa drabbats under coronakrisen?

- Vi var isolerade i hemmet innan och vi har blivit ännu mer isolerade nu. Många ensamkommande har förlorat sin bostad eftersom det inte var ovanligt att de bodde hemma hos en äldre person som nu måste sättas i säkerhet.

- För oss barnfamiljer har det blivit en ännu större oro för hur framtiden ska se ut då det inte har kommit några nya åtgärder för oss.

Hur har Migrationsverket agerat under pandemin?

- Migrationsverket är väldigt aktivt och kommer med fler avslag. Jag har kontakt med många ensamkommande och barnfamiljer. Många har fått sina andra avslag den här våren. Efter avslagen blir vi av med bostäderna. Till exempel en liten familj på en dotter och pappa. Hon har fyllt 18 år. Då blir de av med bostaden. Migrationsverket tar ingen hänsyn till att gränserna är stängda, att flygplanen inte lyfter och att Afghanistan inte heller tar emot flyktingar.

Blev det ingen förbättring för er när barnkonventionen blev lag i Sverige?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 20-04-29:

Utvisad 22-åring uppges ha utsatts för tortyr till sidans topp

En advokat till den 22-åriga kurdiske asylsökande, som utvisades från Sverige till Turkiet för ungefär en vecka sedan, uppger att mannen utsattes för tortyr direkt efter att han hade anlänt i Turkiet.

Advokaten uppger att mannen ska ha utsatts för grov tortyr.

- Direkt när min klient anlände i Turkiet utsattes han för grov tortyr. Bland annat elchocker av den turkiska säkerhetspolisen. Han ställdes på kall marmor och de hällde vatten över honom. Tortyren och förnedringen fortsatte även hos antiterrorgruppen TEM, som han överlämnades till, innan han skickades till fängelset, säger Naim Akbulak, 22-åringens advokat i Turkiet

Den i dag 22-åriga mannen kom enligt hans familj till Sverige i maj 2016. Familjen kommer från den kurdiska staden Cizre i östra Turkiet. Där ägde 2015 stridigheter rum mellan turkiska regeringstrupper och ungdomar med nära kopplingar till den kurdiska PKK-gerillan.

Turkiska medier har utpekat den nu fängslade mannen som en tidigare ledargestalt i PKK:s ungdomsgren i området, när han alltså var 17 år gammal. De skriver också att han är dömd till 15 års fängelse.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

FARR 20-04-29: FARR kommenterar nyheten om utvisad och torterad 22-åring (Extern länk)

Läs mer i en riksdagsfråga om bakgrunden, förföljelserna mot oppositionella i Turkiet och hur det skrevs i turkisk media om den utvisade:

Skriftlig fråga 2019/20:1262 av Amineh Kakabaveh (-): Svenska myndigheters utvisningsbeslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Aftonbladet 20-05-03:

Garid, 15, ska utvisas till Mongoliet - 22 000 protesterar till sidans topp

Stödet för fotbollstalangen Garid, 15, är massivt - på lite mer än en vecka samlades över 22 000 namnunderskrifter in.

Målet: stoppa utvisningen till Mongoliet, som Garid lämnade när han var två år.

- Jag har fått mer hopp nu när så många stöder mig, säger Garid.

Garid Altantulkhuur är som vilken svensk tonåring som helst. Möjligen med den skillnaden att han är extremt omtyckt och en riktigt bra fotbollsspelare.

- Garid är bästa spelaren i sin åldersgrupp i Enskede. Han kan absolut bli landslagsspelare i framtiden, säger Jörgen Stattin, en av initiativtagarna bakom namninsamlingen.

Lagkamraterna i Enskede IK P05 Lag Vit hyllar Garid, som ofta är lagkapten.

- Det har alltid varit väldigt skönt att spela bredvid honom. Han är en snabb och snäll lagkamrat. Det finns inget tak för hur långt han kan gå, säger Olle Lexelius, 14, och sätter på sig en armbindel där det står "Vi spelar med hjärtat, Team Altantulkhuur".

Sedan den 20 mars lever Garid, lillasyster Sandra, 6, och mamma Sarnai på lånad tid. Då kom Migrationsverkets utvisningsbeslut.

- De första två dagarna kunde jag inte tänka på något annat, säger Garid.

En grupp föräldrar i Enskede, fotbollsklubbarna Enskede IK och Hammarby IF samt Enskede skola gick snabbt samman och startade en kampanj för Garid, lillsystern och mamman. Ett utdrag ur deras än så länge obesvarade mejl till statsminister Stefan Löfven:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tränare, föräldrar mfl i Dagens Arena 20-04-29: Barnkonventionen - en ny lag som Migrationsverket struntar i! (Extern länk)

Upprop: Låt Garids familj stanna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan 20-04-26:

1 maj-tåget FÖR EN MÄNSKLIG FLYKTINGPOLITIK växer! till sidans topp

Denna konstiga vår är alla fysiska 1 maj-tåg inställda. Flera organisationer utnyttjar nätet för olika former av manifestationer.

"1 maj 2020 För en mänsklig flyktingpolitik" försöker efterlikna ett fysiskt tåg där alla är välkomna som ställer upp på huvudparollen.

Här finns banderoller från deltagande nätverk, grupper och organisationer. Här blir det tal och musik. Allt görs i en facebookgrupp. Redan nu finns de flesta banderoller på plats. Till 1 maj kommer alla deltagande individer att släppas in.

Idén kläcktes av en liten grupp privatpersoner som sedan flera år engagerat sig i flyktingfrågan. Demonstrationen är helt fristående från alla organisationer och partier.

- Det är fantastiskt att det har blivit så här stort. Det har varit mycket jobb, men vi har fått ett otroligt stort gensvar från deltagarna, säger Josefina Söderholm, Norrköping, som administrerar gruppen.

Inbjudan har gått ut till många organisationer, grupper och nätverk. Ett femtiotal organisationer har anmält sitt intresse, bland annat FARR - Flyktinggruppernas riksråd, Vi står inte ut och Ensamkommandes förbund liksom många lokala grupper från hela Sverige.

- Jag har engagerat mig i detta för att jag var god man för två grabbar som båda blev åldersuppskrivna med ovetenskapliga metoder. Därför var det självklart för mig att bidra till initiativet genom att skicka ut inbjudningarna, säger Frans Schlyter, också han i Norrköping.

Pressmeddelandet (Extern länk)

Facebookeventet - se tal och banderoller i efterhand (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sittstrejk för palestinska asylsökande 2020

3 juni, Stockholm: Stå med de palestinska flyktingarna till sidans topp

Kampen som förs här för de palestinska flyktingarna är en kamp för ett värdigt människoliv. I och med Migrationsverkets nya beslut under hösten 2019 lämnas nu hundratals människor utan uppehållstillstånd, där det dessutom råder verkställningshinder, det vill säga att de inte kan utvisas till något land. Beslutet innebär att de inte får tillstånd att stanna, och att de inte heller har någon annanstans att ta vägen.

Vart hamnar alla dessa hundratals personer då? Mitt i mellan, i limbo. Detta innebär förlust av all trygghet i form av jobb, bostad och utbildning.

Kampen som förs här för de palestinska flyktingarna är en kamp för ett värdigt människoliv. Något som Sverige kan, men vägrar ge.

"VAD KAN DU GÖRA?

- Kontakta medieredaktioner och journalister om att uppmärksamma de palestinska flyktingarnas männiöden och kamp för mänsklig värdighet. Uppmundra dem att belysa Migrationsverkets beslut och att gräva i myndighetens verklighetsfrånvända bedömning.

- Uppmana politiker, människorättsorganisationer och andra aktörer att ansluta sig till kampen för de palestinska flyktingarnas värdighet. Uppmana organisationer som påstår sig stå för sådant som barns, flyktingars och arbetares rättigheter att aktivt ifrågasätta och motverka Migrationsverkets beslut.

- Informera vänner och bekanta och de palestinska flyktingarnas situation och motstånd. Håll dig själv informerad genom att till exempel följa Palestinian Refugees Rights in Sweden . Använd informationen till att göra egna aktioner som att dela flygblad, affischera eller andra mer kreativa idéer."

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 20-05-13:

Frankrike/ Acquittal of farmer who helped asylum seekers - solidarity is not a crime till sidans topp

Responding to the final decision of the Appeal Court of Lyon to acquit Cédric Herrou, a farmer charged with "facilitation of irregular entry" just for helping and hosting asylum seekers in France, Rym Khadhraoui Amnesty International's Researcher, said:

"The case against Cédric Herrou is emblematic of how acts of solidarity have become criminalized across Europe, therefore the significance of today's decision will be felt far beyond this courtroom.

"It is not only a victory for justice but also for common sense. Cédric Herrou did nothing wrong, acted in solidarity with people abandoned in dire conditions by European states.

"Whilst it is a relief that Cédric Herrou's ordeal is now over, he should never have been charged in the first place.

"In the wake of today's decision and 2018's ruling by France's Constitutional Council that humanitarian activities should not be criminalized, French law should be amended to ensure only smuggling, which entails a material benefit, is regarded as an offence."

BACKGROUND

Cédric Herrou was first convicted in 2017 by the lower criminal court of Nice for facilitating the irregular circulation, stay and entry of refugees and migrants in Valley Roya, at the French-Italian border.

His case triggered a change in French law, following a review by the Constitutional Council of the offence of facilitation in 2018. Although the law now includes a humanitarian exemption, this exemption does not apply to cases of "facilitation of irregular entry" and does not require material benefit for prosecution. Solidarity acts are still criminalized and French legislation is still at odds with international law, as it punishes acts of solidarity.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet / ECRE 20-05-08:

Europa/ Guidelines on protecting NGO work in support of refugees and other migrants till sidans topp

On 4 May 2020, the Expert Council on NGO Law published updated guidelines to ensure that laws, policies and practices in relation to human trafficking and the treatment of refugees do not encroach on the legitimate activities of NGOs.

The updated guidelines follow the Expert Council's study 'Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other migrants in council of Europe member states'. The guidelines state that laws, policies, and practices should not prohibit or prevent NGOs from helping refugees or other migrants in distress at sea or on land; monitoring the treatment of refugees at border crossings or reception centres; providing food, shelter, medical treatment or legal advice to those in need. Moreover, NGOs should not be prevented from submitting or initiating proceedings under national or international mechanisms with respect to the rights and treatment of refugees.

The guidelines also outlined good practice, suggesting that policies should allow for NGOs to monitor the treatment of refugees, including cases where individuals are deprived of their liberty; facilitate NGOs to provide legal advice and assistance to refugees; and ensure NGO staff and members are protected from harassment, intimidation, and threats of prosecution as a result of assistance that they may have provided.

ECRE-artikeln om riktlinjerna (Extern länk)

Hämta riktlinjerna från Europarådet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 20-05-18:

369 Syrians deported to Turkey through EU fund for refugees till sidans topp

At the end of April the European Commission slipped out the 'Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey', which summarises how the €6 billion committed by the EU and the member states to projects in Turkey, as part of the March 2016 EU-Turkey deal, has been used. Amongst other things, the funds have paid for the deportation of 369 Syrians from the EU to Turkey.

According to the report, all "operational funds" from the €6 billion has now officially been committed to expenditure. As of 31 December 2019, the Commission had contracted €4.7 billion of projects, with €3.2 billion disbursed.

In a section on "migration management", the report notes that:

"The Facility has covered the costs incurred in the management of returns (transportation, hosting) of 369 Syrians and 1 605 non-Syrians, as well as the construction of a removal centre for 750 people."

There is apparently an ongoing shift from humanitarian to development assistance, with an updated strategy pointing to the need to move to "more sustainable and durable solutions in the context of a protracted crisis and beyond the life-span of the Facility, and the disbursement of EUR 6 billion."

European Commission: Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey (COM(2020) 162 final, pdf)

Amongst other things, the report notes (all emphasis added):

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International Sverige 20-04-23:

Sverige måste visa solidaritet - öppet brev till Morgan Johansson till sidans topp

Amnesty har tillsammans med flera andra organisationer skickat ett brev till Sveriges migrationsminister Morgan Johansson om att Sverige måste visa solidaritet och ta emot ensamkommande barn från flyktinglägren på de grekiska öarna.

Sveriges regering har upprepade gånger uttalat sitt stöd för en solidarisk migrationspolitik. De måste nu ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande barn från Grekland under de kommande veckorna, eller så snart som den akuta hanteringen av covid-19-pandemin tillåter. Det skriver Amnesty tillsammans med Human Rights Watch, Läkare utan gränser, Rädda barnen och Svenska Kyrkan i ett brev som skickats till Sveriges migrationsminister Morgan Johansson.

- I dag lever omkring 1 600 ensamkommande barn i flyktinglägren på de grekiska öarna i Grekland. Barnen lever under mycket svåra förhållanden där deras grundläggande rättigheter inte tillgodoses. Sverige måste också bidra till att barn i utsatthet får den framtid de förtjänar och att deras rättigheter respekteras, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Grekland har tidigare uppmanat EU-länderna att ta ansvar och ta emot de ensamkommande barnen. Denna uppmaning har i och med spridningen av covid-19 upprepats på nytt. Den 12 mars presenterades ett initiativ av EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson, med stöd av en grupp EU-länder, att snabbt flytta vidare minst 1 600 ensamkommande asylsökande barn från de grekiska öarna. Två EU-medlemsländer började förra veckan ta emot ensamkommande barn från Grekland.

Hämta brevet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FRA 20-05-11:

Relocation of unaccompanied children: challenges and good practices till sidans topp

Since 2015, thousands of boys and girls arrived to the EU without their parents. Almost 1,400 of these unaccompanied children have already been relocated from France, Greece, Italy and Malta to other EU Member States through relocation schemes. As a number of EU Member States have recently started relocating some children from Greece again, the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) publishes a report highlighting the challenges and good practices of past relocation programmes. This report will help national authorities to take measures that fully comply with the rights of children and are practically feasible at the same time.

FRA's report "Relocation of unaccompanied children: applying good practices to future schemes" highlights the challenges and good practices gathered in the implementation of different mandatory and voluntary relocation programmes since 2015.

The report focuses on key steps of the relocation procedure from the moment a child is identified for relocation to the child's integration in the Member State of destination.

Based on FRA's desk research and over 45 interviews with 72 representatives from national authorities, European institutions, international organisations and civil society organisations, the Agency calls on the EU and its Member States to consider the following four measures:

+ putting in place reasonable timelines for relocation of unaccompanied children that allow for the effective protection of the child;

+ using eligibility criteria based on the child's vulnerability and protection needs;

+ ensuring the child is supported by a legal guardian during all steps in the relocation;

+ maintaining family unity and facilitating family reunion if this is in the best interests of the child.

Background information:

FRA conducted the interviews between November 2019 and March 2020 in 10 EU Member States: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Malta, the Netherlands and Portugal.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 20-05-13: EASO facilitating relocation of Unaccompanied Minors from Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-05-16:

Bah Kuhnke om flyktingar: Städer som vill ta emot ska kunna göra det till sidans topp

Miljöpartiet vill att städer, kommuner och regioner själva ska kunna ta emot flyktingar - utan statens inblandning.

De gröna arbetar nu för att styra EU i sin riktning.

- Den som vill ta emot ska kunna göra det och få finansiellt stöd från asyl- och migrationsfonden, säger Alice Bah Kuhnke (MP).

Inom kort väntas EU:s migrationskommissionär, svenska socialdemokratiska ex-ministern Ylva Johansson, lägga fram förslag till ny migrationspolitik.

Frågan är en av unionens svåraste och har skapat en djup spricka mellan medlemsländerna. Särskilt stor har oenigheten varit kring frågan om alla länder ska tvingas ta emot flyktingar.

Fungerar inte

Inför detta har den gröna gruppen i EU-parlamentet, där bland annat Miljöpartiet ingår, tagit fram synpunkter på hur de vill förändra.

Alice Bah Kuhnke, svensk parlamentariker och tidigare MP-minister, sitter i styrelsen för de gröna och har varit med och arbetat fram migrationsförslagen.

- Den migrationspolitik som EU bedriver i dag är på många sätt icke fungerande, basen är Dublinförordningen som inte har fungerat på många år. Vi föreslår en politik som bygger på en bindande, solidarisk omfördelningsmekanism där alla länder bidrar. Den har två delar, en frivillig och en tvingande, säger hon.

Miljöpartiet vill till exempel att städer, kommuner, regioner och länder som vill ta emot flyktingar ska kunna göra det - och få ekonomiskt stöd direkt från EU:s fondsystem.

- Stödet ska gå direkt till de som vill ta emot, inte via nationella myndigheter, säger Bah Kuhnke.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-04-27:

Stop cooperation with and funding to the Libyan coastguard, MEPs ask till sidans topp

The EU should stop channeling funds to Libya to manage migration and to train its coastguard, as the violation of human rights of migrants and asylum-seekers continues.

In a debate in the Civil Liberties Committee with representatives of the Commission, Frontex, UNHCR, the Council of Europe and NGOs, a majority of MEPs insisted that Libya is not a "safe country" for disembarkation of people rescued at sea and demanded that the cooperation with the Libyan coastguard stops.

Most of the speakers acknowledged the challenges faced by front line countries receiving most of the migrants and asylum-seekers fleeing Libya, namely Italy and Malta, and underlined that the European common asylum system needs to be reshuffled, with a focus on solidarity among member states and respect of international legislation. Others made clear that member states are entitled to protect their borders, especially in the middle of a health crisis such as the current one. Some instead criticised the closure of ports due to the COVID-19 pandemic and stressed that letting people drown cannot be a solution.

Background

According to UNHCR, the human rights situation inside Libya is extremely complicated, in the context of intensifying combat, the coronavirus crisis and the high number of economic migrants, refugees and internally displaced people needing material and humanitarian assistance. Around 1,500 people remain in detention centers in appalling conditions, arbitrary detentions continue to take place and resettlement schemes of the most vulnerable people to neighbouring countries have been suspended.

Since the beginning of the year, 3,277 persons have arrived in Italy by sea and 1,135 in Malta. On 1 April, the EU naval Operation Irini succeeded Operation Sophia, with a focus on enforcing the arms embargo to Libya, in an attempt to contribute to the pacification of the country.

Pressmeddelandet med länk till webb-debatten (Extern länk)

NGOs Joint Statement, Human Rights Watch 20-04-28: Time to review and remedy cooperation policies facilitating abuse in Libya (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law blog 20-04-30:

Frontex: Human rights responsibility and access to justice till sidans topp

By Dr Melanie Fink, Postdoctoral Researcher, Europa Institute, Leiden University

Ever since Frontex's establishment, the question of its human rights responsibility has been a source of contention and uncertainty. This has a number of drawbacks. On the one hand, if no clear consequences follow from unlawful conduct, this undermines the law's preventive effect. If Frontex and the Member States participating in its operations can shift the blame among each other, they may be less 'motivated' to ensure their own compliance with human rights law. On the other hand, uncertainty also weakens the position of the victim of a breach because bringing legal action requires knowledge of the role each actor played with respect to a particular violation and the extent to which that is relevant for responsibility.

Drawing on some of the findings published in my book, this post discusses whether Frontex is responsible for human rights violations that occur in the context of its activities and how individuals' access to mechanisms to invoke that responsibility can be improved.

Is Frontex Responsible for Human Rights Violations?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Presidency / Statewatch 20-05-11:

Council considers action on "non-removable" irregular migrants till sidans topp

The Croatian Presidency of the Council has raised the prospect of EU measures to deal with "non-removable" irregular migrants - people who for a variety of reasons "end up in a situation of prolonged illegal stay, which can last for a number of years."

In a paper discussed last week at a meeting of the Council's Working Party on Integration, Migration and Expulsion, the Presidency asks four questions:

1. How is the issue of third-country nationals in a situation of prolonged illegal stay addressed nationally?

2. What measures are taken to promote the return of such third-country nationals and are they proving effective? What other measures could be taken to promote return?

3. Could the granting of any rights in addition to the basic minimum safeguards as provided for in Article 14 of the Return Directive to this category of persons be regarded as a pull factor? If so, what alternative solutions might there be, and can you share any best practices in this regard?

4. Do you consider that harmonisation of measures or a coordinated EU approach to measures as regards third-country nationals in a situation of prolonged illegal stay could help to deal with this challenge?

The paper says that "return of illegally staying third-country nationals is becoming increasingly important," because of an ongoing high number of refused asylum applications and a low EU "return rate", which "has not exceed [sic] 40% in the last few years".

While there is no common EU legal definition of this group, they could be considered as:

"a category of third-country nationals who have been issued with a return decision which has become enforceable, but certain circumstances (e.g. compliance with the principle of non-refoulement, inability to establish identity and country of origin/previous residence, health issues, lack of cooperation from the third country) prevent their return."

(...)

Hela artiklen med länkar till de läckta dokumenten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 20-04-30:

Asylum and Migration Pact: MEPs push for legal and safe avenues till sidans topp

+ Legal paths to reduce irregular migration and fill labour market gaps

+ Explore sectoral labour migration, ease access to residence and reunification rights

+ All EU member states to benefit from a European approach to labour migration

The New Pact on Asylum and Migration that the Commission is set to present soon is an "opportunity to give fresh and much-needed impetus to legal and safe migration".

In a letter to Commission Vice-President Margaritis Schinas and Commissioner Ylva Johansson sent by Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), Chair of the Civil Liberties Committee, on behalf of the committee, MEPs call for a balanced approach covering all pillars of the EU policy on asylum and migration, also addressing safe and legal migration.

They insist that the Common European Asylum System needs to be complemented by a European Union Resettlement Framework and humanitarian corridors, but stress that safe and legal migration is much broader. Providing legal and safe routes for labour-related migration is key to reducing irregular migration as well as the risks undertaken by persons trying to reach Europe, MEPs underline.

Offering third-country nationals wishing to work in the European Union a lawful path to do so could complement partnerships with third countries already in place and help fill gaps in the labour market, whilst ensuring third-country nationals who are filling these gaps are treated equally and not exploited, the letter notes.

Ambitious framework for legal migration needed

MEPs complain that, despite legal migration being one of the priorities of the European Agenda for Migration announced in 2015, the only legislative proposal in this field in the last legislature was a revision of the Blue Card Directive, a proposal that has been blocked by the Council since the end of 2017.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Asylrättscentrum 20-05-19:

Den tillfälliga lagen begränsar möjligheten för traffickingoffer att få uppehållstillstånd till sidans topp

Situationen för människohandelns offer har uppmärksammats mycket de senaste dagarna. En fråga många kanske ställer sig är vad som migrationsrättsligt händer med traffickingoffer som berättar för svenska myndigheter om vad de utsatts för. Det är inte självklart att det leder till att de beviljas ett uppehållstillstånd. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd för personer som har utsatts för människohandel har dessutom begränsats sedan den tillfälliga lagen infördes 2016.

Kan få uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande

Det enskilda traffickingoffrets möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av vad hen har utsatts för beror på situationen för just den personen. Om en person som har utsatts för människohandel vid ett återvändande till sitt hemland på grund av detta riskerar döden eller omänsklig eller förnedrande behandling har personen vad som i migrationsrättslig mening kallas för skyddsskäl. I ett sådant fall kan offret beviljas uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, beroende på omständigheterna i just den personens fall.

Det är dock inte ovanligt att det inte ses som ett skyddsskäl att ha varit utsatt för människohandel. Det kan ha att göra med att människohandeln har ägt rum i ett annat land än där personen i fråga är medborgare eller där den som statslös har sin vanliga vistelseort. Det kan också vara så att svenska myndigheter anser att personen i fråga kan vända sig till sitt hemlands myndigheter för att få skydd mot att på nytt utsättas för trafficking.

Tillfälligt uppehållstillstånd under brottsutredningen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies 20-05-10:

The 'refugee crisis': shortening distances, containment and asymmetry of rights till sidans topp

- a tentative interpretation of the 2015-16 events

Etienne Piguet

This article analyses the recent growth in asylum applications both in and at the borders of Europe. It enriches the scholarship on the so-called 'refugee crisis' with an emphasis on structural transformations and geographical processes. While an increase in regional violence near Europe in 2015 played a key role in triggering displacements, we suggest three longer-term factors that may have facilitated access to European borders but led to urgent and often dangerous migratory situations for asylum seekers: the 'shortening' of distances, the crisis of containment policies and the geographic asymmetry of rights. On this basis, we interpret the EU policy of closing borders as an attempt to (re)create a geographic buffer separating refugees from their destinations in the context of the globalization of asylum-related issues.

Läs eller hämta artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 20-05-04:

Visa statistics: Schengen States issue 15 million visas for short stays in 2019 till sidans topp

Figures published by the European Commission show that the consulates of the Schengen States received almost 17 million applications for short-stay visas in 2019, a considerable increase of 5.9% since 2018. The three largest source countries all experienced solid growth, with applications in Russia topping 4 million (+11.8%) for the first time in five years, demand in China reaching almost 3 million (+5.2%), and applications in India exceeding 1 million (+5.6%) for the first time ever.

Visa applications submitted in Turkey also increased by 3.1% to 900 000 after three years of stagnation or decline, and strong growth continued in Morocco (700 000, +6.4%), Saudi Arabia (390 000, +9.4%), Tunisia (250 000, +5.6%) and Indonesia (230 000, +9.3%). Although absolute numbers are low, some smaller countries recorded unprecedented growth rates, including Guinea-Bissau (12 000, +45.4%), Cambodia (15 000, +32.1%), Nepal (13 000, +25.0%), Mauritania (20 000, +24.3%) and Bangladesh (37 000, +21.8%).

By contrast, the volume of applications continued to decline in Algeria (670 000, -6.3%) and Belarus (650 000, -5.2%). The biggest decrease in demand occurred in Iran as a consequence of the difficult economic situation in the country, where 230 000 visa applications represented a decrease of 17.6% since in 2018. Decreases in excess of 5% were also recorded in Iraq (58 000, -11.2%), Kuwait (160 000, -6.6%) and Equatorial Guinea (14 000, -5.8%). For 2020, the unprecedented global travel restrictions in the wake of the COVID-19 pandemic are expected to lead to a dramatic decrease in the demand for Schengen visas worldwide.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-27:

Asylsiffror faller i EU till sidans topp

Antalet som beviljades asyl i EU i fjol var det lägsta sedan före flyktingkrisen.

Sverige fortsätter nedåt på listan över ja-beslut.

Totalt fick drygt 320 000 nyanlända asyl i EU under 2019, visar samlad statistik från Eurostat. Räknar man bort det nyligen avhoppade Storbritannien landar siffran till och med under 300 000 - inte ens hälften av så många som accepterades under rekordåret 2016.

Klart flest under fjolåret mottogs i vanlig ordning av Tyskland, även om också de tyska siffrorna är på väg nedåt: från 140 000 år 2018 till 116 000 i fjol.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-04-28:

Allt fler på flykt inom sina länder till sidans topp

Över 50 miljoner människor i världen lever som flyktingar i sina egna länder. Det är ett kollektivt misslyckande av episka proportioner, säger Jan Egeland, chef för den norska hjälporganisationen NRC, som ligger bakom rapporten.

Internflyktingarna i världen är nästan dubbelt så många som de 26 miljoner flyktingar som har flytt till ett annat land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-06:

Antalet flyktingar sjunker i Danmark till sidans topp

Det var fler flyktingar som valde att lämna Danmark förra året än som kom till landet, enligt officiella siffror.

Danmarks utlännings- och integrationsdepartement har tittat på nettoinvandringen för personer med flyktingstatus mellan 2011 och 2019. De senaste siffrorna visar att det 2019 för första gången var fler flyktingar som utvandrade än som invandrade till landet, närmare bestämt 730 personer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Redo Arbetskraftsförmedling 20-05-16:

Ayat fick nyligen permanent uppehållstillstånd efter nästan fem år i Sverige till sidans topp

Ayat Nazari, 22 fick nyligen permanent uppehållstillstånd efter nästan fem år i Sverige.

För två år sedan började Ayat plugga till undersköterska med inriktning på akutsjukvård på komvux i Nacka forum i Stockholm. Efter ett tips från sin mentor sökte han jobb som ledsagare.

"Jag ville ha erfarenhet och började jobba några timmar i veckan samtidigt som jag pluggade."

När det var fyra månader kvar på utbildningen fick han genom en kompis jobb inom äldreomsorgen. Hans arbetsgivare var nöjda med honom och erbjöd fast tjänst när Ayats utbildning tog slut. Det ledde till att Ayat äntligen kunde söka permanent uppehållstillstånd.

"Jag blev väldigt glad och lättad. Jag hade väntat i fem år, det kändes som om jag äntligen kunde slappna av."

Hans nästa mål är att bli sjuksköterska.

"Men först vill jag jobba som undersköterska i några år. Jag trivs bra inom vården, jag gillar att jobba med människor. Det bästa är att se patienternas glädje och känna att man kan göra något bra för dem."

Har du några tips till andra som hoppas på att få permanent uppehållstillstånd?

"För den som pluggar är det viktigt att hitta ett extrajobb så man får erfarenhet. Sitt inte hemma och vänta på att bli färdig med utbildningen. Jag kunde visa att jag hade erfarenhet från mitt ledsagarjobb, vilket hjälpte mig mycket. De ringde mina referenser direkt."

"Det är också bra att plugga till något där det behövs folk, som vården till exempel. Jag hoppas att min historia kan ge andra hopp."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 20-04-29:

"Fast tjänst på sex månader - det finns inte" till sidans topp

Rädda barnen har i samverkan med Asylkommittén kartlagt de ensamkommande ungdomarna som bor i Hudiksvall. 13 av dem riskerar att bli utvisade om de inte hittar ett fast jobb inom sex månader efter att de tagit studenten i sommar.

Totalt handlar det om över 7 000 ensamkommande ungdomar i Sverige som fått en andra chans till att stanna permanent i Sverige. Ungdomar som fick avslag på asylansökan, men som fått beviljat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Villkoret är att de ska gå ut gymnasiet med godkända betyg i alla ämnen, och därefter skaffa en fast tjänst inom ett halvår. Annars blir de utvisade.

Svårt med distansundervisning

Najib Bege, projektledare för kartläggningen på Rädda barnen anser att man behöver se över innehållet i gymnasielagen, eftersom det är omöjligt för ungdomarna att hitta en fast tjänst direkt efter gymnasiet, menar han. Särskilt nu på grund av coronaviruset.

- Kraven bör anpassas till den verklighet som finns i samhället, säger Najib Bege.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Delmi 20-04-28:

Effekten av krig: Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar till sidans topp

Hur påverkar traumatiska erfarenheter av krig flyktingars psykiska hälsa? Vilken inverkan har krigstrauma på den sociala tilliten och samarbetsviljan? Och vilken betydelse har det mottagande samhället i sammanhanget?

De senaste decennierna har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar från krigshärjade länder. Två viktiga aspekter av lyckad integration är att säkerställa att flyktingar som har upplevt krigstrauma är vid god psykisk hälsa och socialt fungerande. Denna Delmi-rapport baseras på en unik experimentstudie där syriska och irakiska flyktingar bosatta i Sverige och Turkiet har deltagit. I rapporten undersöks hur upplevelsen av trauma påverkar flyktingars psykiska hälsa och sociala tillit gentemot både individer som tillhör den egna etnoreligiösa gruppen och gentemot individer som tillhör en annan etnoreligiös grupp. En annan fråga som undersöks är värdlandets roll för utvecklandet av posttraumatisk stress och social tillit.

De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas i två punkter. För det första uppvisar flyktingar som bor i Sverige en större tendens att utveckla posttraumatisk stress till följd av sina traumatiska krigsupplevelser jämfört med flyktingar som är bosatta i Turkiet. För det andra visade resultaten inte något tydligt samband mellan upplevt krigstrauma och sekterism - det vill säga ingruppsbias gentemot andra etnoreligiösa grupper - i det svenska urvalet, medan krigstrauma i det turkiska urvalet ledde till en högre grad av ingruppsbias.

Baserat på slutsatserna lyfter författarna fram behovet av insatser för att motverka posttraumatisk stress till följd av krigstrauma hos flyktingar i Sverige. Eftersom kulturell, social och religiös närhet tycks mildra utvecklingen av posttraumatisk stress skulle flyktingars egna föreningar och religiösa samfund eventuellt kunna spela en nyckelroll i dessa ansträngningar, menar författarna.

Bakom studien och rapporten står författarna Jonathan Hall, fil. dr. i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och Dennis Kahn, fil. dr. i socialpsykologi vid Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 20-05-06:

Golf - vägen in i samhället för flyktingen Kadir till sidans topp

/Text av Svenska Golfförbundet/

Kadir Çolakoglu och hans familj kom som turkiska flyktingar till Malmö - där golf blev vägen in i samhället. Nu vill han få fler nyanlända att börja spela.

Efter den misslyckade kuppen mot president Erdogan och som engagerad i Gülen-rörelsen blev ett liv i Turkiet otänkbart. Sverige och Malmö blev istället familjens trygghet, där läraren Kadir skrev in sig på universitet för att läsa svenska samtidigt som han tog städjobb morgnar och kvällar.

Kontakten med golf kom när Malmö Burlöv Golfklubb bjöd in Kadir och andra inom ramen för projektet Golf för nya vänner.

- Jag trodde inte det var sant. I Turkiet är golf bara för eliten och de rika. Golfen symboliserar mitt nya liv, sade Kadir.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 20-04-29:

Riksdagsdebatter om asyl och migration, anhörig- och arbetskraftsinvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 210 förslag i motioner om migration och asylpolitik från den allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar exempelvis om svensk migrationspolitik, samarbetet i EU om asyl- och migrationsfrågor, den fria rörligheten för EU-medborgare, asylprocessen, mottagande av asylsökande och om utvisning på grund av brott.

Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att regelverken redan är tillräckligt väl utformade.

I ärendet finns 41 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och tre särskilda yttranden (M, V, KD).

I en annan debatt samma dag sa riksdagen nej till 18 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om anhöriginvandring. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området eller att gällande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om uppehållstillstånd för make och sambo, uppskjuten invandringsprövning och försörjningskrav vid anhöriginvandring.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, KD) och tre särskilda yttranden (M, V, KD)

Riksdagen sa även samma dag nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om arbetskraftsinvandring. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsinvandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

I betänkandet finns nio reservationer (M, SD, KD, L) och tre särskilda yttranden (C, V, KD).

Socialförsäkringsutskottets betänkande om migration och asylpolitik, innehåller även reservationerna (Extern länk till pdf-fil)

Webb-TV och protokoll från debatten om migration och asylpolitik (Extern länk)

Omröstningar och beslut om migration och asylpolitik (Extern länk)

Samlingssida med betänkande, debatt, omröstningar och beslut om anhöriginvandring (Extern länk)

Samlingssida med betänkandet, debatten, omröstningar och beslut om arbetskraftsinvandring (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 20-05-18:

Parlamentariska kommittén till sidans topp

Hösten 2020 ska den parlamentariska kommittén för den framtida svenska migrationspolitiken presentera sitt uppdrag. Vi på Asylrättscentrum följer arbetet och kommer att publicera våra analyser och texter här.

Den parlamentariska kommittén tillsattes i juni 2019 med uppdrag att forma Sveriges framtida migrationspolitik. Målet är att skapa en hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv. I kommitténs dirketiv står att det de ska ta ställning är följande:

+ om de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige som huvudregel ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd.

+ om uppehållstillstånden ska vara tidsbegränsade hur långa ska de då vara, samt under vilka förutsättningar som permanenta uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

+ om asylsökande ska kunna beviljas uppehållstillstånd på ytterligare grunder än de som följer av EU-rätten och svenska konventionsåtaganden, och i så fall vilka dessa grunder bör vara.

+ ska en ny humanitär grund för uppehållstillstånd ska införas.

+ om alla som får uppehållstillstånd i Sverige ska ha möjlighet att återförenas med sin familj.

+ om ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och hur ett sådant krav ska se ut.

Fler frågor kan tillkomma

Under den parlamentariska kommitténs arbete kan fler frågor tillkomma som de kommer att ta ställning till. Vi på Asylrättscentrum kommer självklart att analysera även de frågorna.

Våra analyser och texter om den parlamentariska kommittén:

Permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd

Hur långa ska de tillfälliga tillstånden vara?

(...)

Till sidan om den parlamentariska kommittén (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Eko 20-05-05:

Förslag: Tillåt ny asylansökan först efter tio år till sidans topp

Den som har fått ett definitivt avslag på sin asylansökan ska få vänta tio år innan han eller hon kan lämna in en ny, jämfört med dagens fyra år. Det är ett förslag som den migrationspolitiska kommittén överväger, enligt uppgifter till Ekot.

Ett utvisningsbeslut preskriberas i dag vanligtvis efter fyra år. Då kan en person lämna in en ny ansökan om asyl. Men det här kan alltså komma att ändras.

Nästa vecka träffas den migrationspolitiska kommittén, med representanter för alla riksdagspartier. Inga beslut är fattade - men ett av de förslag som nu har mejslats fram är att den som vill söka asyl på nytt, efter att ha fått ett slutligt nej, ska få vänta i tio år.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-05-05: Frågan om preskriptionstiden för asylansökningar omstridd (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-05-05: SD om asylförslaget: "Vill gå längre" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-05-05: debatt mellan Maria Malmér Stenergard (M) och Annika Hirvonen Falk (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC 20-05-08:

Migrationskommittén förhandlar bort barns mänskliga rättigheter till sidans topp

Det är inhumant av migrationskommittén att föreslå att en person som fått avslag på sin asylansökan måste vänta i tio år på att ansöka igen. En demokratisk stat kan inte skriva under folkrättsligt bindande konventioner som barnkonventionen och flyktingkonventionen för att sedan stifta lagar som strider mot dem. Det skriver Röda korsets ungdomsförbund, RFSL ungdom, Ensamkommandes riksförbund, Ung i Sverige och Rädda barnens ungdomsförbund i en gemensam debattartikel.

Genom en läcka i den parlamentariska kommittén nåddes allmänheten under tisdagen av en oroande nyhet. Kommittén överväger att föreslå att en person som fått ett definitivt avslag på sin asylansökan måste vänta i tio år innan den kan ansöka igen, istället för fyra. Barn- och ungdomsrörelsen kraftsamlar för att stoppa inhumana förslag som dessa och det är dags att resten av samhället gör detsamma. När de mänskliga rättigheterna förhandlas bort och asylrätten monteras ned måste vi agera. Nu avgörs barns framtid.

De snabba och stora förändringar som asyllagstiftningen genomgått sedan 2016 saknar motsvarighet i svensk närtid. Barn och unga som söker asyl i Sverige är i en rättsosäker situation framtvingad av en farlig och slarvig tillfällig lag. Bakom stängda dörrar förhandlar politikerna om hur framtidens migrationspolitik ska se ut. Den parlamentariska kommittén har en unik möjlighet att ändra riktning. Med ett gemensamt tag kan de bryta trenden av inhumana lagar. Men de måste agera nu, innan det är för sent.

Samtalet har förändrats från att handla om rätten till asyl till att bli en kraftmätning om vem som kan föreslå den mest restriktiva politiken. Vi ser hur möjligheterna att söka asyl i Sverige har minskat, samtidigt som Europa stärker sina yttre gränser.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 20-05-10:

Nu börjar striden om migrationspolitiken till sidans topp

Konflikterna hopar sig, men för första gången har partierna i migrationskommittén ett komplett förslag på förhandlingsbordet.

Striden om Sveriges framtida migrationspolitik tar nu fart.

I slutet av juli ska partierna ha nått fram till ett förslag på en ny migrationspolitik som har brett stöd i riksdagen. Först nu finns ett helhetsförslag att börja förhandla om.

Helhetsförslaget har sammanställts av kommitténs opolitiska sekretariat. TT har talat med de åtta partierna och allt tyder på att förhandlingsstriden blir mycket hård. Partierna står långt ifrån varandra och inget är helt nöjt med det som nu ligger på bordet.

Gladast verkar M och SD vara. SD:s representant Jonas Andersson tycker att mycket går i rätt riktning, om än inte tillräckligt långt.

Glädjer M

M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger:

- Det är glädjande att många av de förslag vi drivit finns med.

Flera partier uttrycker förvåning över en del av innehållet, men Malmer Stenergard är positivt överraskad. Helhetsförslaget omfattar bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel, språk- och samhällskunskapskrav för att få permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav för anhöriginvandring.

Flera av de enskilda förslagen som nu lagts fram fanns inte med i regeringens direktiv till kommittén. Till exempel åtgärder för att se till att asylsökande med avslag återvänder och M:s krav på ett volymmål för migrationspolitiken. Det kallas nu för riktmärke.

Men Malmer Stenergard betonar att det hittills under kommitténs möten inte låtit som det finns majoritet för flera av förslagen. Ett exempel är att alternativt skyddsbehövande, till exempel många som flytt från kriget i Syrien, inte ska få undantag från försörjningskrav även om de lämnar in ansökan om familjeåterförening inom tre månader.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 20-05-13: Långt kvar till migrationsuppgörelse (Extern länk)

Tomas Ramberg i Sveriges Radio Ekot 20-05-20: Kan S och M enas om invandringen? (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-05-20: Vägskäl för svensk migrationspolitik (Extern länk)

Viktor Barth-Kron i Expressen 20-05-18: Nu måste S avgöra migrationspolitiken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 20-05-12:

Under radarn planeras en stenhård migrationslag till sidans topp

Coronakrisen överskuggar just nu allas vår vardag och påverkar hela samhället. Samtidigt, under radarn, pågår en politisk process som kan få omfattande konsekvenser, skriver Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Riksdagen arbetar just nu fram en ny migrationslagstiftning, som riskerar att kraftigt försämra förutsättningarna för de personer som söker skydd i Sverige. Barn riskerar att drabbas särskilt hårt.

Ett av barnen som riskerar att drabbas är en 11-årig flicka som är rullstolsburen. Hon lider av en allvarlig ryggmärgsskada och har problem med tal och motorik. Efter flera år i Sverige ska hon utvisas till en mycket svår livssituation i Azerbajdzjan. I Sverige har hon kunnat leva och utvecklas med hjälp och stöd, men på grund av Sveriges restriktiva migrationspolitik har hon nu fått avslag på sin asylansökan, och måste återvända till sitt hemland.

Ett annat exempel är en 13-årig pojke som är född i Irak. Sedan 10 år tillbaka bor han med sin mamma i Sverige. Han är som vilken annan tonåring som helst, går i skolan och har kompisar. Han har hela sin förankring i Sverige. Nu riskerar han utvisning. Pappan är död och Irak vill inte ta emot dem. Då de inte kan utvisas får de tillfälliga uppehållstillstånd, och befinner sig i en konstant ansökningsprocess. Det finns inga utsikter för en permanent lösning.

En annan flicka är 13 år och kommer från Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Trots att hon riskerar att utsättas för allvarligt våld, tvångsgiftermål och kidnappning vid utvisning, anses hon inte ha skyddsbehov och har fått avslag. Detta beror både på nuvarande lagstiftning och strängare praxis från Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-05-12:

Nej, vi liberaler ska inte splittra familjer till sidans topp

12 Luf-toppar: Att vårt parti nu vill begränsa familjeåterföreningen är ofattbart

I slutet av juli ska en ny, gemensam, migrationspolitik presenteras i stället för den tillfälliga lagstiftningen som nu gäller.

Under måndagen kom rapporter kring vilka förslag som ligger på förhandlingsbordet för tillfället.

Ett av förslagen är att ytterligare begränsa familjeåterföreningen. Det ska göras genom att ta bort undantaget som i dag finns för alternativt skyddsbehövande att slippa försörjningskravet under de tre första månaderna i Sverige.

Undantaget har funnits för anhöriga till alternativt skyddsbehövande i kritiskt behov av skydd. Till den gruppen hör de som i sitt hemland hotas av våld och konflikter, tortyr eller döden men som inte är förföljda, exempelvis flyktingar från Syrien 2014.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 20-05-12:

C: Tillfälliga asyllagar måste få ett slut till sidans topp

De partier som på riktigt vill bort från det lappande och lagande som kännetecknat svensk migrationslagstiftning de senaste åren måste nu anstränga sig för att kompromissa. Det skriver Jonny Cato (C).

Varje morgon går föräldrar födda i världens alla hörn till jobbet runtom i Sverige, i kultur- och idrottsföreningar möts människor födda i Sverige och på andra ställen. När integrationen fungerar bidrar människor från andra länder både med skatteintäkter och till nya perspektiv och intryck.

Samtidigt finns det i dag stora bekymmer med integrationen och migrationen. Även om de allra flesta nyanlända kämpar hårt för att skapa en bättre framtid för sig själva och sina familjer så drabbas många av trångboddhet, arbetslöshet samtidigt som otryggheten breder ut sig, inte minst i våra förorter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Dagbladet 20-05-14: Jonas Andersson (SD): "C inte trovärdigt i migrationsfrågan" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre debatt 20-05-15:

"Sveriges migrationspolitik måste bli human igen" till sidans topp

Aida Badeli - språkrör för Grön Ungdom + Alexander Franzen - migrationspolitisk talesperson för Grön Ungdom

Just nu förhandlas framtidens migrationspolitik i riksdagen. De förslag som finns på bordet handlar i princip enbart om att avhumanisera migrationspolitiken och göra livet svårare för den som söker trygghet i Sverige. Det är populistisk politik och helt fel väg att gå. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och Sverige ska visa medmänsklighet. Sveriges migrationspolitik måste återgå till hur den var innan den tillfälliga lagen infördes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 20-05-17:

Den seglivade myten om den svenska flyktingpolitiken till sidans topp

Arbetet med ny asyllagstiftning i den parlamentariska kommittén har två grundläggande problem. Det ena är det underliggande målet att minska flyktinginvandringen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har det uttalat. Socialdemokraterna har också pratat i den riktningen. Men även de partier som inte ställer sig bakom ett sådant mål måste förhålla sig till det.

Det leder vilse. Sveriges flyktingmottagande ligger redan på historiskt låga nivåer. Målet flyttar fokus från, och kan komma att motverka, det som är kommitténs faktiska uppdrag, formulerat i dess direktiv: att utforma en migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nyhetsbyrån Järva 20-05-11:

Vi är hundratals som vill återförenas med våra familjer till sidans topp

Vi vill återförenas med våra familjer. Vi har gång på gång försökt uppfylla de höga försörjningskraven, men utan att lyckas. Nu har vi varit skilda från våra familjer i mer än fem år. Hur länge ska detta pågå? Sveriges politiker måste ändra lagstiftningen så att våra barn får återförenas med oss.

Vi flydde från Eritrea på grund av politisk förföljelse. Vi överlevde den farliga resan över Medelhavet, "dödens hav". Vi flydde ensamma till Sverige, som föräldrar kunde vi inte riskera våra barns liv. Vår förhoppning var att våra fruar och barn skulle kunna återförenas med oss i Sverige och resa hit utan att riskera sina liv.

Men vår förhoppning om att återförenas med våra familjer grusades. Sedan 2016 måste man uppfylla ett försörjningskrav för att kunna återförenas i Sverige. Trots att vi alla kommit till Sverige före 2016 omfattas vi ändå av den nya regeln. Inga undantag har gjorts för oss. Vi fick veta att vår enda möjlighet att återförenas med våra barn var att skaffa jobb och bostad. Så vi kämpade och skaffade ett jobb, två jobb och bostad bara för att få veta att lönen är för låg och bostaden för liten för att uppfylla försörjningskravet.

Avslag. Ny ansökan. Avslag igen. Det har nu gått mer än fem år sedan vi levde med våra familjer. Hur länge ska det här pågå? För barn är fem år lång tid. Våra barn växer upp utan oss.

För att kunna återförenas med oss var våra familjer tvungna att lämna Eritrea. Så nu lever våra barn och fruar som flyktingar i Etiopien och Sudan under svåra förhållanden. De kämpar för att hitta bostad, för att barnen ska få gå i skola och för att vara säkra. Samtidigt som vi försöker hitta och betala för tillräckligt stora bostäder åt våra familjer här i Sverige försörjer vi dem i utlandet. Det är ofta svårt att få pengarna att räcka till.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Magasinet Paragraf krönika 20-05-20:

Har vi ingen skam i kroppen? till sidans topp

Av Emilie Hillert

Alla olika bitarna i den felaktiga myndighetsutövningen har påverkat pojkens liv till det sämre. Han har tvingats lida på grund av att de svenska myndigheternas avsaknad av förmåga att handlägga hans ärende på ett korrekt sätt. Skadan kan aldrig göras ogjord.

Våren 2014 anländer en 11-årig pojke till Sverige. Han har rest till Sverige med sin farbror, vi kan kalla honom farbror A, på instruktion från sin pappa. De ansöker båda om asyl.

I Sverige finns en sedan länge bosatt farbror till pojken, vi kan kalla honom farbror B. Pojken flyttar in hos farbror Bs familj i avvaktan på beslut i asylärendet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 20-05-08:

Populationsstatistik kan inte användas som RMV gör till sidans topp

Bertil Kågedal, professor emeritus, Linköpings universitet; tidigare överläkare i klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping

Vid asylutredning "erbjuder" Migrationsverket unga individer att genomgå medicinsk åldersbedömning för att styrka sin minderårighet. Den medicinska åldersbedömningen görs som bekant av Rättsmedicinalverket (RMV) med en metod som kraftigt ifrågasatts och som bygger på det sammanlagda resultatet av röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets tillväxtzon [1].

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) uppmanade för mer än ett år sedan regeringen att tillsätta en oberoende granskning av de medicinska åldersbedömningarna [2], men än så länge har inget ändrats [3, 4]. Förvisso vidkänner nu RMV på sin hemsida att cirka 19,7 procent av 17-åringar kan felbedömas [5], men man har inte ändrat i sina utlåtanden.

En viktig invändning är att man inte kan använda populationsstatisk såsom RMV gör. Om man i samtliga fall med mogen tillväxtzon ger utlåtandet att resultaten talar för att den enskilde personen är 18 år eller däröver kommer samtliga individer med mogen tillväxtzon att klassas så. Detta framgår av RMV:s produktionsstatistik för åren 2017-2019 [6]. Den tolkning som RMV gör är ovetenskaplig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Håkan Mörnstad i Svenska Dagbladet debatt 20-05-18: "Ett år har gått - varför granskas inte RMV?" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 20-04-29:

I krisen måste jag få fast jobb på ett halvår för att få stanna i Sverige till sidans topp

Ali Zardadi

I juni tar jag studenten. Då blir jag utbildad undersköterska och förhoppningsvis en framtida universitetsstudent. Men det är inte säkert att jag kommer att få jobba inom vården nästa år, och inte heller att jag kommer att få plugga på universitet. Det är vad dagens lagstiftning om kraven för permanenta uppehållstillstånd för gymnasielever innebär för oss som nu tar studenten. Det skriver Ali Zardadi som kom till Sverige som ensamkommande 2015.

2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 23 500 var ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan. Att så många sökte asyl i Sverige på en gång gjorde att de flesta riksdagens partier och regeringen bestämde att en stor del (nästan hälften av alla asylsökande) skulle få avslag. Det hände även i verkligheten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 20-05-05:

Nej, utvisa inte de ensamkommande till sidans topp

Lokalpolitiker från M, KD, S, C, L, V, MP, Fi och SIV: Gör om gymnasielagen

De senaste veckorna har det pågått en debatt i Sverige om nödvändigheten av att förändra den nya gymnasielagen, eftersom många ungdomar med nuvarande regler riskerar att utvisas.

Som kommunpolitiker vill vi skörda frukterna av våra investeringar och tycker därför det vore mycket olyckligt om detta tilläts ske. Vi har utbildat ungdomarna till att bli skattebetalare i ett land med en demografi som gör att vi borde glädjas över alla ungdomar som flyttar hit.

Dessutom är det ovärdigt Sverige ur ett humanitärt perspektiv att utvisa ungdomar som har tillbringat snart fem år av sitt drygt 20-åriga liv i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Borås Tidning ledare 20-05-13:

Jesper Strömbäck: Stoppa utvisningar till Afghanistan till sidans topp

Om man är rädd för att skadas eller dödas är det självklart att man kämpar allt man kan, så länge man orkar, för att få stanna.

Ett vanligt argument i debatten om flyktinginvandring är att ett nej måste vara ett nej. De som har fått sin ansökan om asyl godkänd ska få stanna, men de som har fått avslag ska lämna landet.

Detta är ett typexempel på ett argument som vid första anblick kan verka självklart, men som vid närmare granskning bygger på att olika antaganden stämmer överens med verkligheten. Ett sådant är att asylprövningen präglas av rättssäkerhet. Med det avses bland annat att lagar och regler ska tillämpas på ett opartiskt och förutsägbart sätt och att liknande fall ska behandlas likartat. Det ska heller inte finnas något utrymme för godtycke.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

SvT Uppsala 20-05-01:

Försvunnen journalist hittad död norr om Uppsala: "Chockerande nyheter" till sidans topp

Kroppen som i förra veckan påträffades vid Ulva kvarn är den försvunne journalisten Sajid Hussain, bekräftar polisen.

I förra veckan larmades polisen till Ulva kvarn där en död person påträffats i ån. Kroppen har nu identifierats som den försvunne pakistanske journalisten Sajid Hussain. Anhöriga är underrättade.

39-årige Sajid Hussain bodde i Sverige sedan 2017 och fick politisk asyl året därpå. Dessförinnan hade han för nyhetssidan Balochistan Times rapporterat om korruption och mänskliga rättigheter i Pakistan.

"Chockerande nyheter"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Uppsala 20-05-03: Brodern till den döde journalisten: "Vi tror att ett brott har begåtts" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Blekinge 20-05-03:

Berättelser om flykten till Sverige i nytt kulturprojekt till sidans topp

Nu presenterar Blekinge museum sin digitala dokumentation Migrant Stories. I ett antal kortfilmer berättar nyanlända i Blekinge sin historia i en del av ett projekt som är till för att bevara samtidens historia om flyktingvågen till framtiden.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 2020:

Ny podd: Om sveriges migrationspolitik och familjer som splittras till sidans topp

Poddserien Rädda Barnen Dokumentär lanserar nu sitt tionde avsnitt i serien. Denna gång handlar podden om den nya migrationspolitiken som försvårar möjligheterna till familjeåterförening.

Avsnittet beskriver hur personer som flytt krig och diktatur i sitt hemland och som nu bor i Sverige, kämpar för att återförenas med sina barn.

Ett exempel är Yordanos som flydde förtryckarregimen i Eritrea. Hon drömde om ett liv i trygghet och frihet för sig själv och sina barn. Hon flydde år 2015 och lämnade barnen kvar i Eritrea. Hon hoppades på att hon skulle kunna hämta dem senare. Så blev det inte. Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig migrationslagstiftning som anpassats till EU:s miniminivå och som har försvårat för splittrade familjer att återförenas i Sverige.

- Det värsta är att en vecka efter att jag lämnade mina barn sa jag att det inte skulle dröja länge innan vi skulle ses igen, men nu har det gått sex år, när ska det här eländet vara över? berättar Yordanos i podden.

Sammanlagt medverkar fyra eritreanska familjer och en familj från Syrien, som kom till Sverige år 2015 och 2016. Barnen är kvar i hemländerna eller bor i närliggande områden.

- I fem år har de här personerna kämpat för att få återförenas med sina barn som är kvar i hemländerna. Det är många år av ett barns liv, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Medverkar gör också Josefine Paulsen, psykolog på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling. Hon svarar på frågan om hur barn påverkas av att inte sett sina föräldrar på flera år, och att de inte vet om de någonsin kommer att kunna leva ihop igen.

Sofia Rasmussen, sakkunnig inom migration på Rädda Barnen, berättar om den tillfälliga lagens juridiska konsekvenser för barn och om Rädda Barnens arbete för att påverka den nya migrationslagstiftningen.

Produktionsbolaget Soundtelling har producerat podden som släpps idag den 28 april.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.