fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 20 november 2019

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

SÖK BLAND RUBRIKERNA I DETTA NUMMER:

REDAKTIONELLT

Asylnytt 19-11-20:

Debattbilaga till denna utgåva av Asylnytt - nu talar alla om volymer till sidans topp

Till dagens utgåva av Asylnytt finns en särskild debatt- och kulturbilaga. Där finns några vanliga debattinlägg, men bilagan domineras av hur partierna positionerar sig för den parlamentariska utredningen. Hårda debatter förs och nya ställningstaganden görs. V vill ha amnesti, Moderaterna vill tala om volymer och säkerhet, ämnen som sprider sig. Arbetskraftsregler och spårbyte splittrar flera partier och Kristdemokraterna vill försvåra familjeåterförening - det är lite av innehållet. I bilagan finns även tips om nya böcker, poddar och andra publikationer.

Till debattbilagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Utrikesdepartementet 19-11-14:

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter till sidans topp

Denna vägledning avser att utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Syftet med vägledningen är att ge kunskap om de folkrättsliga tolkningsmedel och källor som kan vara relevanta vid tolkning av barnkonventionen samt relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av konventionen. Den omfattar även övrigt stöd och vägledning från FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett viktigt stöd och ge viss vägledning för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Vägledningen ska också göra det möjligt att på ett enkelt sätt hitta relevanta källor och övrig vägledning som finns tillgänglig.

Ladda ned dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 19-11-06:

Skriftlig fråga: Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar till sidans topp

Fråga 2019/20:281 av Katarina Brännström (M)

I riksdagen behandlas nu S-MP-regeringens proposition Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.

Frågan har nu uppstått om konsekvenserna för berörda kommuner om en asylsökande väljer att bo i ett av de områden som pekas ut som ett område med socioekonomiska utmaningar i enlighet med nämnda proposition.

Att den asylsökande då som regel ska nekas statlig ersättning framgår av regeringens proposition. Det kan ju då inte rimligen vara så att det i stället blir kommunen som får ansvara för personens försörjning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Garanterar regeringen och ministern att kommunerna inte ska behöva betala ersättning till asylsökande som nekas statlig ersättning under asyltiden på grund av att de bosätter sig i ett område som har pekats ut som ett område med socioekonomiska utmaningar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Förslaget i propositionen Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (prop. 2019/20:10) bedöms minska koncentrationen av asylsökande i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och medföra att asylsökande i större utsträckning bor i Migrationsverkets boenden eller i områden där förutsättningarna för integration är bättre. Konsekvensen av detta kan förväntas bli att förutsättningarna att erbjuda välfärdstjänster till såväl asylsökande som övriga kommuninvånare förbättras för de kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 19-10-29:

Ökade krav för medborgarskap m.m. till sidans topp

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för att modernisera och reformera lagen om svenskt medborgarskap. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredningen ska lämna förslag till att godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt medborgarskap.

- Språk är ingången till jobb och etablering i samhället. Goda möjligheter till språkundervisning och utbildning är en förutsättning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och samhället i stort. Samtidigt är det viktigt att kraven utformas rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredaren kommer även att få i uppdrag att utreda om föräldrars möjligheter att ansöka om befrielse från medborgarskap för ett barn bör begränsas. Detta för att skydda barnet mot hedersrelaterat förtryck. Det förekommer att föräldrar avanmäler sina barns medborgarskap efter det att de förts utomlands, till exempel för att giftas bort.

- Arbetet mot hedersförtryck behöver intensifieras. Genom att minska föräldrarnas möjligheter att avsäga barnens svenska medborgarskap så stärks barnens skydd, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utredningen ska även se över regelverket för statslösa barn som föds i Sverige. Dessutom utreds möjligheterna om att försvåra för vissa grovt kriminellt belastade unga att bli svenska medborgare.

Delbetänkandet med språkkravs -och samhällskunskapskrav ska redovisas till regeringen den 15 oktober 2020. Slutbetänkandet redovisas den 1 maj 2021.

Läs mer och hämta direktiven (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Greek Council for Refugees 19-10- 23:

Grekland/ The asylum draft bill violates international, EU and national law till sidans topp

The asylum draft bill violates international, EU and national law and exposes thousands of asylum seekers and refugees, the majority of whom are women and children, in high risk

On the evening of October 21, and mere hours after the just 5 day-long public consultations were concluded, the draft bill "on International Protection" was submitted to Parliament through the urgency procedure.

The Greek Council for Refugees (GCR) underlines that the proposed draft bill leads to the blatant undermining of fundamental guarantees and rights of refugees and asylum seekers, in violation of international, EU and national law, as well as the principle of non-refoulement.

More specifically, with the submitted draft bill:

- Basic guarantees about the "fairness and effectiveness" of the asylum procedure are abolished, especially given the completely insufficient system of free legal aid and the systemically dysfunctional administration (indicatively: the shortening of deadlines within which asylum seekers can exercise their rights, fast-track procedures of application examinations, limiting of the applicant's opportunity to consult a lawyer before the examination of their application, abolishing of the right of continuation of the procedure, the interruption of which is often due to inadequacies of the administration etc.)

- The automatic suspensive effect of the appeal against the first instance decision is abolished for extended groups of asylum seekers, exposing them to the risk of being returned to countries where their lives are in danger, before the asylum procedure is completed, in direct violation of EU legislation.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Human Rights Watch 19-10-29: Greece: Asylum overhaul threatens rights - Remove all abusive articles before passing law (Extern länk)

Amnesty International 19-10-24: Proposed bill on asylum downgrades EU and international law standards on refugees' protection (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-06:

Grekland/ Kritik mot Greklands nya asyllag till sidans topp

Grekland vill försvåra för de som kommer till landet utan skyddsbehov. Över 80 000 asylsökande väntar i läger, och människorättsgrupper är mycket kritiska.

Asylansökningar ska nu hanteras snabbt - inom 60 dagar. De som bedöms inte ha behov av skydd ska föras tillbaka till Turkiet. Eller placeras i förvar där de ska kunna hållas upp till ett och ett halvt år, enligt den nya lagen.

Den nya högerregeringen har på kort tid drivit fram denna skärpning. Dels för att tillfredsställa sina egna väljare, dels för att det åter har börjat komma fler båtar med syrier, irakier, afghaner och andra.

Situationen är kärv i de överfyllda lägren på öarna Lesbos, Samos, Kos och tusentals asylsökande har omplacerats till fastlandet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-11-18:

Nederländerna/ An end to legal aid at first instance till sidans topp

The Dutch State Secretary for Asylum and Migration has announced that asylum seekers will no longer receive state-provided legal assistance and representation during the examination of their claim at first instance.

Applicants in the regular procedure are currently appointed a lawyer during the six-day "rest and preparation period" following the registration of their claim. Under the plan, they will only be provided with a lawyer upon rejection of their asylum application by the Immigration and Naturalisation Service (IND).

The government's decision disregards advice from the "Van Zwol" committee of inquiry (Onderzoekscommissie Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht) to invest in frontloading and to maintain the provision of legal aid from the outset of the procedure. The committee highlighted that the early appointment of a lawyer contributes to forming a relationship of trust with the applicant and to improving the quality and accuracy of the application.

The Dutch Council for Refugees has warned the Parliament to oppose the measure on the ground that it will result in a deterioration in the quality of IND decisions. This will in turn entail heavier workload and higher costs for courts, as well as an increase in subsequent applications.

The move comes amid increasing delays in the processing of asylum applications, with over 10,000 people waiting for an interview with the IND, some of them for over a year. Persisting delays in the procedure have exacerbated a shortage of reception places in the country. The State Secretary has commissioned an external evaluation of the implementation of the asylum procedure by the IND.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

AMASO 19-10- 22:

Från Afghanistan/ Fact-finding mission to Kabul - Finnish Immigration Service till sidans topp

A Finnish fact finding mission was in Kabul few months ago to find out about the situation of deportees/returnees after their return to Afghanistan. The mission interviewed several stakeholders in the field of migration, mental health and minority rights. AMASO had also a meeting with the mission and provided with first hand and up to date information about the situation of those deported, the kind of problems they face post deportation to Afghanistan, the situation of minorities and the overall deteriorating security situation in the country.

The report indicates that the security situation in Afghanistan has deteriorated and that there is very limited services available for those deported to Afghanistan. Here is few of our comments taken from the report;

9. According to several sources, security is indeed the biggest concern in Afghanistan for returnees and civilians in general.

10. The overall security situation has been deteriorating since 2013-2014. People have grown tired of the deteriorating security, and in the last years large numbers of Afghans have left the country for Iran, Turkey, and Europe.

11. There are hardly any places available to rent for people living on their own. To rent a place in Afghanistan, people need family and other connections that the landlords will trust. Landlords are not eager to rent places to people they do not know because there have been, for example, cases where the Taliban has been firing rockets from rented places in Kabul. People need friends and a network to find some place to go to. Afghanistan is all about many kinds of networks, mostly based on relatives and extended family ties.

12. Another source says that skills acquired in Europe, for example in restaurants or car wash services and such, are not useful in Afghanistan. In Afghanistan everything is about referrals, and this applies even for the educated people

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Finnish Immigration Service 19-10-15: Fact-Finding Mission to Kabul in April 2019 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11- 03:

Från Afghanistan/ Över 1000 barn väntar på utvisning till Afghanistan till sidans topp

Över 1000 barn väntar på att tvångsutvisas till Afghanistan, ett land där det dödliga våldet ökat kraftigt de senaste månaderna enligt en ny rapport från FN.

- Jag vill gå i skola och jobba, jag vill inte gifta mig, säger Setaesh Hosseini, 9 år.

I Sverige väntar över 7000 personer på att utvisas till Afghanistan, det visar statistik från Migrationsverket. Över 1000 av dem är barn och på flera håll i Sverige fortsätter protesterna mot utvisningarna.

Kritikerna menar att utvisningsbesluten strider mot barnkonventionen.

- De här barnen kom till Sverige i samband med flyktingkrisen 2015 och har hunnit bli en del av det svenska samhället. Det är inte rimligt att de ska utvisas till Afghanistan, säger Anna Lindberg som företräder Österlens stödförening för flyktingar.

Förvärrad situation enligt FN

Afghanistan klassas som ett av världens farligaste länder. Landet har under en lång tid präglats av väpnade konflikter och mellan 2015 och 2018 skadades eller dödades över 12 500 barn i landet, uppger FN.

Men enligt Migrationsverket är det möjligt att genomföra utvisningar till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-03: Issa flydde till Sverige - nu är han tillbaka i Afghanistan (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11-03: Analys: "Så farligt är Afghanistan" (Extern länk)

Se även:

Tusen barn tusen drömmar - ett initiativ av civilsamhället (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-11-03:

Trots besluten - polisen utvisar inte barnfamiljer till Afghanistan till sidans topp

Över 7000 personer, varav 1000 barn, ska utvisas till Afghanistan. Många väljer att inte lämna Sverige frivilligt och polisen har därför svårt att hinna verkställa alla utvisningsbeslut.

- Vi måste prioritera och fokuserar därför på att utvisa vuxna män, säger Patrik Engström på polisen.

I Sverige finns flera hundra barnfamiljer som fått ett slutgiltigt utvisningsbeslut till Afghanistan, men som av rädsla valt att olovligen stanna kvar i Sverige.

Det är gränspolisens uppgift att verkställa utvisningar av personer som inte lämnar landet frivilligt, men i dagsläget tvångsutvisar polisen inga barnfamiljer.

Prioriterar att utvisa vuxna män

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-10-29:

Från Etiopien/ Number of returnees assisted by IOM on track to double in 2019 till sidans topp

Ethiopian returnees from Africa's Eastern migratory route are coming back to their country at a rate of about 1,000 migrants per month, IOM reported this week. Just since 1 January this year, IOM Ethiopia has assisted 9,200. This represents close to a twofold increase compared to 2018, when 5,382 returnees were assisted by IOM.

Most Ethiopian returnees were assisted after they found themselves stranded on traditional migration trails, such as the Eastern migratory route, which stretches from the Horn of Africa to Persian Gulf emirates.

Many migrants who undertake the dangerous journey fall into highly vulnerable situations that require various forms of support. These include financial help, immediate post-arrival assistance with shelter and medical screening, as well as specialized support like family tracing and reunification services for unaccompanied children.

This past week, IOM assisted 140 Ethiopians returning from Djibouti by train. Despite the support these individuals receive to return safely, many arrive home only to find themselves in the same dire economic situation which prompted them to leave. Some migrants even return to conditions worse than when they left, in debt or with their savings exhausted paying for the trip.

"Due to limited funding, our support does not always go beyond providing immediate post-arrival assistance," says Hugo Genest, IOM Ethiopia's Programme Coordinator for Assisted Voluntary Return and Reintegration and Immigration and Border Management. Accordingly, reintegration support is as necessary as immediate post-arrival assistance. "Since most irregular migrants leave their country for economic reasons, the increase in number shows that these migrants also need alternative livelihood support," he added.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-11- 14:

Från Georgien/ Landinformation: Georgien - situationen för hbtq-personer till sidans topp

Migrationsverkets enhet Migrationsanalys har publicerat en uppdaterad rapport om situationen för hbtq-personer i Georgien.

/Utdrag ur Sammanfattande analys:/

Samhällsopinionen i Georgien är uttalat negativ när det kommer till hbtq-personer och en aktivt homofobisk retorik tillämpas av media, den ortodoxa kyrkan och politiker. Hbtq-frågan är politiserad och polariserad i landet. Homofobiska uttalanden används av politiker för att mobilisera väljare och för att misskreditera politiska motståndare. Polariseringen bidrar till att det råder en ovilja bland personer i ledande positioner att offentligt ge stöd åt hbtq-frågor och hbtq-rörelsen. Under större politiska händelser såsom politiska val, införandet av vissa lagar eller demonstrationer utsätts hbtq-personer i större utsträckning för våld. Inför parla- mentsvalet 2020 finns således en risk att hatretoriken och även våldet mot hbtq-personer ökar.

Det har skett framsteg gällande hbtq-personers rättigheter på den lagstiftande nivån i Georgien. Antidiskrimineringslagen förbjuder sedan 2014 diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Hälsolagstiftningen och patientlagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Brott som motiveras av en persons sexuella lägg- ning eller könsidentitet är sedan 2012 en försvårande omständighet enligt georgisk strafflagstiftning. Samtidigt uppger flera källor att både antidiskrimineringslagstiftningen och hatbrottslagen saknar adekvata implementeringsmekanismer.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-11- 06:

Från Irak/ Country of Origin Information on access and Residency requirements till sidans topp

Ability of persons originating from formerly ISIS-held or conflict-affected areas to legally access and remain in proposed areas of relocation

This document provides decisionmakers with specific country of origin information in relation to access and residency restrictions applicable to Iraqis originally from areas formerly held by the Islamic State of Iraq and Al Sham (ISIS) or affected by conflict, who seek to return from abroad to areas other than their area of origin. This document is not intended to provide comprehensive guidance on the assessment of the availability of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA), which includes an assessment of the relevance as well as the reasonableness of the proposed IFA/IRA. Instead, this document is limited to factual information on access and residency restrictions as applicable at the time of writing.

Unless specified otherwise, information contained in this document has been collected and verified by UNHCR. The information reflects the situation as of 4 November 2019.

In the face of large-scale displacement of people due to ISIS' expansion and subsequent anti-ISIS military operations between 2014 and 2017, many local authorities introduced stringent entry and residency restrictions, including, among others, sponsorship requirements and, in some areas, near- complete entry bans for persons fleeing from conflict-affected areas, particularly Sunni Arabs. At the time of writing, security screenings remain in place for persons from formerly ISIS-held or conflict- affected areas across Iraq. Access bans have been lifted while sponsorship requirements remain in place for entry to and residency in several governorates for persons from formerly ISIS-held or conflict- affected areas.

Hela dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-11-11:

Från Kina/ "Alla uigurer som återvänder till Kina försvinner" till sidans topp

Anna-Lena Laurén

"Era föräldrar har börjat studera".

Det var det enda meddelande de uiguriska bröderna fick. De förstod direkt. Deras föräldrar hade skickats till ett omskolningsläger för att lära sig älska Kina.

Sjahrizat och Sjahdijar Sjavkat är de första uigurer någonsin som har sökt asyl i Ryssland. Nu hotas de av deportation till Kina.

Jag kontaktar de uiguriska bröderna Sjahrizat och Sjahdijar Sjavkat via deras advokat. Först tackar de nej till en intervju.

- De är så rädda för att den här intervjun ska börja vandra omkring i kinesiska medier. Det kan försvåra situationen för föräldrarna, säger brödernas advokat Zuchra Chamrojeva.

Några timmar senare ringer hon upp mig på nytt. Bröderna ställer upp. Men de vill inte visa sina ansikten.

De direkta vittnesmålen från hur uigurer behandlas i Kina är mycket få.

Det första tvillingbröderna gör när vi träffas på ett kafé i den ryska staden Kazan är att ta fram sina telefoner. De visar hur en intervju med dem i Moscow Times cirkulerar i den kinesiska appen Wechat.

- Vi kan inte återvända till Kina. Våra föräldrar sitter i läger och vi har inget hört av dem på över ett år. Om vi återvänder kommer de att döda oss eller sända oss i läger. Det är till hundra procent säkert eftersom våra föräldrar redan har gripits, säger Sjahdijar Sjavkat tyst och entonigt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-10-31:

Från Pakistan/ Pakistan - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Pakistan security situation'. The report is the fourth update of the security chapter of the EASO COI report on Pakistan, Country Overview, published in August 20151 and subsequently updated in July 2016, August 2017 and October 2018.

In 2018, the country ranked 4th in the top countries of origin in the EU+ countries,2 but the total number of Pakistani applicants decreased, from about 32 000 in 2017 to about 29 000 applications. By the end of 2018, the total number of pending cases at all instances decreased to some 44 000.

The EASO COI Report Pakistan security situation provides a general description of the security situation in Pakistan, covering the following topics: an overview of recent conflicts in the country; actors in the conflict; an overview of recent security trends and armed confrontations; the impact of the violence on the civilian population; and the impact of the violence on the state ability to secure law and order.

The second part of the report provides an overview of the security situation in a more detailed description of the different regions in Pakistan. In each regional chapter, a short description is given of the region, the background of the violence as well as the actors present in the region, followed by a description of the security trends, and the impact of the violence on the population.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-11-11:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Syria - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Syria: Security situation. This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Security situation, aims to provide information on aspects of the country's security situation. It focuses in particular on the impact of the security situation for the civilian population during 2018 and the first half of 2019. Limited information documenting significant developments to the security situation that occurred in October 2019 is also included.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 19-10-29:

Från Syrien/ In Syria's latest exodus, local citizens become frontline aid workers till sidans topp

In the past few weeks, Zozan Ayoub has gone from running a small primary school in northeast Syria to recording the names of people fleeing war, coordinating aid deliveries, and tending to the needs of the families now sheltering in her classrooms.

Her transformation from headteacher to citizen aid worker happened fast.

People began taking flight almost immediately after Turkey began an air and land incursion against Kurdish forces in the northeast on 9 October.

Some 22,000 of the 180,000 people the UN says fled the violence, went to Hassakeh. Local authorities sent word to Ayoub, who lives and works in the city, some 80 kilometres from the Turkey-Syria border, to cancel classes and prepare for their arrival.

In a matter of hours, Ayoub and other staff members at the two-floor school had cleaned up and replaced desks with rugs and mattresses. By 12 October, some 274 people had descended on the school. It's now Ayoub's job to help them.

"Students will miss lessons," Ayoub acknowledged. "But we have to provide for these people."

The young headteacher is just one of many ordinary civilians who are pitching in to help the people impacted by clashes between Turkey and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) in the northeast.

Even though aid agencies, both local and international, are on the ground too, many have had to evacuate staff, and all are operating in a precarious situation.

"Access is limited and the situation on the ground is dire," said Ken Isaacs, vice president of programmes and government relations for Samaritan's Purse, a US-based NGO that works in northeast Syria. "Neighbours are helping neighbours, which is critical in a situation like this."

Locals step in to help

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

IOM 19-10-25:

A new life and new hopes for resettled refugees arriving in Romania till sidans topp

Forty-two refugees from Syria, including 17 children, arrived safely in Bucharest, after leaving Amman, Jordan over the last two weeks as part of the Romanian refugee resettlement programme. The group included a senior aged 82, celebrating her birthday on the day of arrival and two very young babies, three months old and two weeks old.

"All I want is for my children to live in a country where they can play in safety, go to school, have a peaceful future and dream freely," said one of the mothers, full of hope, upon arrival in Bucharest, last week (15/10).

IOM staff welcomed the refugees at the airport in Bucharest on 15/10 and 23/10 together with the representatives of the General Inspectorate for Immigration. IOM received the new arrivals and helped to transfer them to the immigration authorities. Following that, IOM accompanied them to their new accommodations.

With logistical support from IOM, the General Inspectorate for Immigration in Romania carries out selection missions in Jordan. IOM then conducts health assessments for the selected refugees and carries out pre-departure orientation sessions to help manage their expectations and give a glimpse of life in Romania. This is followed by support during their travel to Romania in addition to a 45-day period of post-arrival assistance during which refugees are provided with intensive Romanian language courses, post-arrival orientation and needs-based support.

At the same time, IOM conducts information sessions to help local actors prepare to receive refugees. This is done by sharing information on what it means to be granted refugee status in Romania, what the situation in the countries of origin looks like and inter-cultural communication.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Times of Malta 19-11-10:

Malta/ Exposed: Malta's secret migrant deal with Libya till sidans topp

Office of the Prime Minister official Neville Gafà acted as intermediary in deal

Malta has secretly negotiated an agreement with Libya that sees the Armed Forces of Malta coordinating with the Libyan coastguard to intercept migrants headed towards the island and returned to the war-torn North African country.

The agreement for "mutual cooperation" was struck between members of the AFM and the Libyan coastguard, with government official Neville Gafà acting as an intermediary.

Mr Gafà, who works out of the OPM in an undisclosed position, has faced repeated allegations of bribery linked to the issuing of medical visas to Libyan nationals, claims he denies.

He has come under fire for posing as a "special envoy of Prime Minister Joseph Muscat" during meetings with the Libyan government and was exposed as having held a meeting with a Libyan militia leader who ran extortion rackets and a private detention centre, where former regime officials and sympathisers were held.

In one such meeting, held on June 18, Mr Gafà sat in on talks with the Libyan deputy Prime Minister Ahmed Maiteeq, attended by Colonel Clinton O'Neill, head of plans and intelligence at the AFM.

The meeting was led by Malta's new ambassador to Libya, Charles Saliba.

However, a senior government source told The Sunday Times of Malta that talks between Mr Gafà, the AFM and the Libyan authorities, on the subject of cooperation, first started around a year ago.

"We reached what you could call an understanding with the Libyans. When there is a vessel heading towards our waters, the AFM coordinates with the Libyans who pick them up and take them back to Libya before they come into our waters and become our responsibility," the source said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-11- 13:

Italien/ Amnesty and HRW to court: Italy shares responsibility for Libya abuses till sidans topp

Third-party intervention filed at European Court of Human Rights

On 11 November 2019, Amnesty International and Human Rights Watch submitted a joint third-party intervention to the European Court of Human Rights in a case involving Libya's abuses against migrants during operations at sea and upon return to the country in November 2017.

In the case of S.S. and others v Italy (no. 21660/18) applicants are seeking justice before the court, claiming that Italy breached its obligations under the European Convention on Human Rights by cooperating with Libya to enable its coast guard to intercept people at sea and take them back to Libya. The applicants have told the court that people returned to Libya are routinely exposed to torture and other abuses in Libya, including through their routine containment in detention centers, where they are held arbitrarily.

In 2012 the European Court of Human Rights, ruling in the case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy (no. 27765/09), found that Italy's practice of intercepting migrants at sea and forcing them to return to Libya had violated the European Convention on Human Rights, including the prohibition on returning people to countries where they face risk of human rights abuses. Since then, Amnesty International and Human Rights Watch have consistently documented the ongoing human rights abuses against refugees, asylum seekers and migrants in Libya, and condemned the EU's, including specifically Italy's, cooperation with and support to Libya in ways that has led to the prolonged arbitrary detention and abuse of people in Libya.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller ladda ner inlagan från Human Rights Watch (Extern länk)

Se även:

ICJ 19-11-11: ICJ and others intervene in search and rescue case before European Court (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 19-11-04:

Italien/ Italy-Libya deal renewed without changes till sidans topp

On Saturday 2nd of November the agreement between Italy and Libya which regulates the "cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders", will be automatically renewed. Saturday was the deadline for proposing an annulment or any changes to the deal, but despite a lot of talk in the media, no official proposal was advanced. The deal is now valid for three more years.

In Italy the 2nd of November is also All Souls day, a celebration of the deceased:

The agreement was initially signed in February 2017, between the then Italian PM Paolo Gentiloni and Fayez Al-Serraj, PM of the government of national reconciliation in Libya. It was one of the touchstones of the 'hard-line' policies on migration of the then "left-wing" government, ushered in by Interior Minister Marco Minniti, also author of the first code of conduct for NGOs in the Mediterranean, aimed to reduce their capability to rescue lives at sea.

The basis of the agreement was the creation of a Libyan search and rescue (SAR) zone, which was and remains a unique anomaly. The SAR zone was registered with the International Maritime Organisation in 2018, and remains the only SAR zone of a country which officially has no safe ports and is plagued by a civil war. The Libyan Maritime rescue centre is managed by Italy and funded by the EU and the IMO has no authority to revoke the SAR zone, which could only be revoked on the request of other countries in the area. Italy and Malta are not going to file any such request.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-11-07:

Cypern/ Cypern tar nu emot flest flyktingar per capita till sidans topp

Flyktvägarna över Medelhavet har börjat att förändras. En flyktväg som växer kraftigt just nu är den från Turkiet till Cypern. Antingen via båt - eller med flyg till den av Turkiet ockuperade norra delen av landet - och sen vidare med bil eller till fots därifrån.

Vår korrespondent Christoffer Wendick och fotograf Filip Huygenc har som enda utländskt journalistteam fått besöka det läger i Cypern där flyktingarna hamnar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT 19-11-04: Båt med över 100 ombord bogserad till Cypern (Extern länk)

SvT Utrikes 19-11- 09: Cypern i fokus för människosmugglare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

News 1 19-10-29:

Medelhavet/ The Libyan government issues a decree to neutralize NGOs till sidans topp

The decree, issued by the Presidential Council of the Libyan national agreement, bears the date of September 14 and has as its object "the special treatment of international and non-governmental organizations in the Libyan area of maritime search and rescue". He has also been sent to Italy and is a grotesque and dangerous attempt to hinder even more the work of humanitarian ships but above all to attack them with police operations with the threat of leading them and seizing them in Libyan ports. A decree that, on the eve of the expiry of the pact between Italy and Malta, raises further concerns also because the NGOs, which continue to operate in the Sar Libyan area, have never been subjected. But it is already, at least on the operational paper. And, absurdly, it seems that the rescued shipwrecked cannot be taken to Libya. The decree, which Repubblica has consulted translated by the Arci immigration office, consists of 19 articles and begins as follows:

"The provisions of this regulation apply to all governmental and non-governmental organizations involved in maritime search and rescue ". The NGOs "interested in collaborating in maritime search and rescue" are required to submit a prior request for authorization to the Libyan authorities to which they are obliged "to provide periodically all the necessary information, including technical - relating to their intervention. they are imposed on humanitarian ships: "work under the principle of collaboration and support, do not block the search and rescue operations carried out by the authorized authorities inside the area and leave the priority of intervention".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Deutsche Welle 19-10-26: Libya authorities 'fire warning shots' at migrant rescue ship (Extern länk)

Friends of Europe 19-10-31: Shrinking humanitarian space - a fatal reality for search and rescue NGO (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-11-09:

Kroatien/ HRW: Här kastas flyktingar olagligt ut ur EU till sidans topp

Kroatisk polis fortsätter att misshandla flyktingar och skicka tillbaka dem över EU-gränsen - i strid mot internationella lagar.

Det uppger organisationen Human Rights Watch, som nu kräver att landet diskvalificeras från Schengen.

- De slog mig och brände mina väskor, säger en flykting från Afghanistan till organisationen.

Uppgifterna om att flyktingar olagligt kastats tillbaka efter att ha korsat EU:s yttre gränser har duggat tätt de senaste åren.

I en ny video uppger sig organisationen Human Rights Watch, HRW, kunna visa hur flyktingar utsätts för så kallade push-backs vid gränsen mellan EU-landet Kroatien och Bosnien.

- Vi bestämde oss för att starta ett nytt liv här i Kroatien. Men de tog tyvärr inte emot vår ansökan. Vi deporterades alla till Bosnien, säger Elahe från Iran i filmen.

Flera flyktingar uppger också att de utsatts för våld av kroatisk polis.

"Brände mina väskor"

- De grep mig och trettio andra. De slog mig och brände mina väskor, säger AJ från Afghanistan till HRW.

Den kroatiska polisen uppges ha beslagtagit migranternas dokument och mobiltelefoner.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 19-10-23:

Storbritannien/ UK police discover 39 dead bodies in truck till sidans topp

UK police on Wednesday announced the discovery of 39 dead bodies in a truck container in Essex, a county in southeast England.

The truck was found at an industrial park in Grays, east of London, by ambulance workers.

"This is a tragic incident where a large number of people have lost their lives," Chief Superintendent Andrew Mariner from Essex police said in a statement. "Emergency services arrived but sadly, 39 people were pronounced dead at the scene."

Identifying victims a 'lengthy process'

Authorities are now working to identify the 38 adults and one teenager.

Police have arrested the 25-year-old driver of the truck on suspicion of murder and he remains in police custody. He has not been charged or identified, but is reportedly from Northern Ireland.

A cordon has been put in place at Waterglade Industrial Park and access to and from the Park remains closed. Nearby businesses said they had been unable to enter their units due to the closure.

"We are in the process of identifying the victims, however I anticipate that this could be a lengthy process," Mariner said.

Essex police are working with Thurrock Council to "mitigate against any impact" the investigation scene may have locally.

All those who were in the truck were pronounced dead.

Truck traveled from Belgium

UK police believe the trailer of the truck traveled from Zeebrugge, Belgium, into the port of Purfleet in the east of England.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 19-11- 01: Brittiska polisen: De 39 döda i lastbilen var vietnameser (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

SvT Nyheter 19-10-28:

Brister i stöd till nyanlända elever - många riskerar att hamna efter till sidans topp

Nyanlända elever har rätt att få stöd på sitt modersmål för att lyckas med skolan. Men kvaliteten på stödet och tillgången skiljer sig stort. Långt ifrån alla barn får den hjälp de behöver.

Det handlar om så kallad studiehandledning på modersmål.

Tanken är att elever ska ges förutsättning hänga med i alla ämnen, trots att de inte hunnit lära sig svenska.

- Att lära sig både ett nytt språk och nya ämneskunskaper samtidigt är svårt. Att som nyanländ få stöd på det språk man är starkast i är viktigt för att ens ha möjlighet att lyckas i skolan. Men studiehandledningen kan också handla om att få hjälp att förstå det svenska skolsystemet, säger Hülya Basaran, projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Stor ökning av nyanlända elever

Stödinsatsen, som alla elever som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har rätt till, har dessutom blivit allt viktigare då andelen elever i grundskolan, som nyligen invandrat till Sverige, ökat kraftigt sedan 2012.

Läsåret 2018/19 handlade det om nästan 8 procent eller cirka 81000 elever. Läsåret 2012/13 var samma siffra knappt 40000 elever.

Och på fem år har andelen elever som får studiehandledning på sitt modersmål nästan dubblerats. Från 17308 läsåret 14/15 till 33443 läsåret 18/19, enligt siffror som SVT Nyheter tagit fram.

"Slumpen ska inte få avgöra"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 19-11-06: Introduktionen för nyanlända är för kort (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 19-11-06: Grundskolechefen: Bäst om ansvaret ligger på skolorna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Tidningen Vision 19-10-25:

Suddig gräns till det privata till sidans topp

Skolkurator Päivi Olsson drog länge en strikt linje mellan arbete och fritid. Men mötet med en ensamkommande elev från Afghanistan ställde allt på ända - och fick henne att ompröva sin relation till både arbetsgivaren och samhället.

Tonåringarna har landat i soffan i vardagsrummet hemma i villan i Teckomatorp. En kelar med hunden, en annan lyssnar på musik. Päivi Olsson, som just kommit hem från jobbet, går ut i köket och häller upp en kopp te.

En vanlig måndagskväll. Men ändå inte. Om mindre än 24 timmar ska en av hennes före detta elever sättas på ett flygplan till Afghanistan. Päivi har regelbundet besökt honom i förvaret där han suttit inlåst i åtta månader. Men nu är det snart över. Hon måste släppa taget.

- Jag har verkligen fasat för detta. Det känns som ett svart skynke som dras ner. För min del handlar det bara om att överleva dagen.

Avslag på asylansökan

De senaste fyra åren har Päivi Olsson lärt känna en rad ensamkommande ungdomar. Det hela började 2015 när hon arbetade som skolkurator på en gymnasieskolas språkintroduktion. En dag fick hon veta att en av eleverna fått avslag på sin asylansökan.

- Jag hade egentligen ingen koll på vad som hände i Afghanistan. Men att en tonårspojke bara skulle skickas iväg... det fanns inte i min värld.

Vid ett samtal bröt han ihop inne på hennes arbetsrum, och hon var tvungen att köra honom till BUP där han blev inlagd. Efter ett par dygn, när han skulle återvända till det provisoriska tältlägret utanför Lund dit han blivit anvisad, uttalade Päivi orden:

- Du kan få mitt privata telefonnummer.

Fram till dess hade hon varit noggrann med att alltid framstå som professionell. Efter arbetsdagens slut brukade hon hänga av sig kuratorskostymen och åka hem till villan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Kammarrätt: Den som skulle kunna dela hushåll får inte bidrag som ensamstående till sidans topp

En man flyttade till ett boende med flera vuxna. Migrationsverket sänkte hans dagersättning från 71 kr till 61 kr med motivering att han blivit sammanboende. Mannen överklagade eftersom han inte känner de andra i boendet och lagar sin egen mat. Förvaltningsrätten avslog överklagandet bl.a. med motivering att det avgörande är om personerna anses kunna dela på gemensamma kostnader. Det krävs inte äktenskap. Nu har kammarrätten i Jönköping tagit ställning och kommit till samma slutsats. Enligt kammarrätten ska endast personer som delar på hushållets kostnader betraktas som sammanboende. Men eftersom mannens uppgifter om detta inte har bekräftats med något underlag så har han inte gjort sannolikt att han är ensamstående. Rättens ordförande är skiljaktig och påpekar att Migrationsverket inte ifrågasatt uppgiften om att han inte delar hushåll. Enbart möjligheten att dela hushåll gör inte en person till sammanboende, enligt ordföranden. (källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Linköping)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

EU-domstolen: Asylsökande får inte fråntas allt bistånd som straff för misskötsel till sidans topp

En domstol i Belgien har frågat EU-domstolen om det är tillåtet att ha regler som gör att allt bistånd, inklusive bostad och matersättning, dras in för en asylsökande. Målet gällde ett ensamkommande barn som deltagit i ett slagsmål mellan boende av olika etniskt ursprung på samma förläggning. Personen straffades med indragning av allt bistånd under en period. Han bodde under tiden i en park och sökte stöd av vänner. EU-domstolen slår fast att sanktioner alltid ska vara proportionerliga och den sökande ska under alla omständigheter behålla "värdiga levnadsvillkor". Att dra in i allt bistånd är inte förenligt med detta. Domstolen påpekar också att när det gäller en utsatt person som ett ensamkommande barn är myndigheterna skyldiga att i än högre grad beakta den underåriges speciella situation och proportionalitetsprincipen.

Pressmeddelande (Extern länk till pdf-fil)

Domen i mål C-233/18 i sin helhet (Extern länk)

AIDA 19-11-12: Withdrawal of material reception conditions not a lawful sanction for violation of house rules, CJEU rules (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-31:

Malta/ in the 'Imperfect Storm': Illegal Detention, Crack Down, Abuse and Overcrowding till sidans topp

A Maltese Court recently ruled the detention of six people in the Safi detention camp beyond the formal limit of ten weeks on health grounds, illegal. On October 29 Maltese riot police rounded up detainees of the same facility for questioning following protests. Protests turned violent last week in the &al Far centre that is severely overcrowded.

In two separate case rulings came out in favor of all six asylum seekers, legally assisted by Aditus Foundation and the Jesuit Refugee Service. The six were detained for more than ten weeks on the basis of reasonable grounds to believe they carried contagious disease and as a result required medical screening. The court declared the ongoing deprivation of personal liberty unlawful and ordered their immediate release.

The six judgements tell Government that the current detention regime has no legal basis and is therefore contrary to law. It is clear that Malta has been relying on health grounds as a detention basis when the reality is another one. Due to a stubborn refusal to invest in increasing Malta s reception capacity to deal with the arrivals by sea, the system is at breaking point. Whilst we appreciate Malta s limitations, we nonetheless insist that violating people s fundamental human rights can never be part of the solution, said the Director of Aditus Foundation, Dr. Neil Falzon.

Protests from other detainees at the Safi detention centre, stating that they are not criminals and demanding the EU to safeguard their rights, ended up in confrontation with service staff. Riot police arriving with shields and batons reportedly handcuffed and took detainees away in a police van.

According to eyewitnesses about 60 inhabitants of the reception centre in &al Far were involved in protests that turned violent on October 21 with Maltese Home Affairs Minister, Michael Farrugia setting the number as high as 300. Severe damage was caused to the centre when fires were lit and stones were thrown by frustrated inhabitants.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-11- 08:

Italien/ 60,000 young migrants who arrived alone need support as they enter adulthood till sidans topp

The estimated 60,000 young refugees and migrants who arrived in Italy as unaccompanied children between 2014 and 2018, and who have since turned 18, require ongoing support to ensure their successful transition into adulthood, said UNICEF, UNHCR and IOM in a new report published today.

The report, At the crossroad: Unaccompanied and separated children in the transition to adulthood in Italy, highlights the 'triple transition' young refugees and migrants face when they turn 18 years old - from adolescence to adulthood, from living in one country to another, and through the emotional pain and trauma experienced when leaving home and during dangerous journeys.

"The difference between a 17-year-old refugee or migrant who fled conflict or violence and an 18-year-old who has lived through the same traumatic experience is negligible," said Anna Riatti, UNICEF Country Coordinator for the Migration Programme in Italy. "The potential loss of continuous support for tens of thousands of young people - due to an artificial, age-based distinction, - will put them at further risk of social isolation, violence, abuse and an uncertain future."

"Recognizing the complex nature of the children-adult distinction and acknowledging that persons coming of age have specific needs lies at the heart of this research," said Roland Schilling, UNHCR Representative for Southern Europe. "Having a clearer understanding of the factors that favour or hinder a positive transition from being a refugee child to becoming an independent, self-reliant and resilient adult will help states step up their efforts to protect not only refugee children, but also their successful transition to adulthood."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ELENA / Rights in Exile 19-11-01:

Grekland/ Immediate measures needed regarding the safety of migrant children till sidans topp

National Commission for human rights urges Greek authorities to take immediate measures regaring the safety of migrant children

On 19 September, the Greek National Commission for Human Rights (GNCHR) issued a statement calling on the Greek authorities to undertake urgent measures, as indicated by the European Committee of Social Rights, to ensure safe and dignified living conditions for migrant children in Greece. The immediate measures were indicated in the Committee's decision of May 23 following a collective complaint filed against Greece by the International Commission of Jurists (ICJ) and European Council for Refugees and Exiles (ECRE) concerning the situation of migrant children.

The Commission observed that the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), of which the GNCHR is a member, has expressed its support for the Turin process, aiming to reinforce the normative system of the European Social Charter (ESC). It further emphasised the role of National Human Rights Institutions in the protection of social rights and the promotion of the ESC, as reflected in a recent decision by the Committee of Ministers of the Council of Europe on the protection of civil society space in Europe.

(...)

Läs mer (Extern länk)

AIDA 19-11- 05: Strasbourg interim measures to halt "protective custody" of unaccompanied children (Extern länk)

InfoMigrants 19-10-23: No other option: Teenage migrants on Lesbos turn to prostitution to get by (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 19-11- 04:

Grekland/ 10 000 asylsökande i Grekland flyttas till fastlandet till sidans topp

Grekland flyttar nu tusentals flyktingar och migranter från de överfulla lägren på de grekiska öarna till fastlandet. 40 000 människor har under året kommit till öarna där situationen har blivit allt mer ohållbar.

Den grekiska regeringen har nu beslutat om snabba åtgärder för att minska trycket från den allt större ström av asylsökande som kommer till öarnas mottagningsläger. Nu omplaceras 10 000 människor till fastlandet.

De största grupperna är syrier och afghaner som under året kommit via Egeiska havet till Grekland. I Iran har den ekonomiska situationen blivit allt svårare, särskilt för de tre miljoner afghanerna i landet. I Turkiet har situationen försämrats för de syriska krigsflyktingarna.

- I Grekland råder sedan 2015 en konstant krisstämning. Man har svårt att mäkta med situationen med de överbefolkade flyktinglägren på öarna på grund av ständiga nya ankomster, säger Erik Rehó, som är Migrationsverkets sambandsman för Västra Balkan och arbetar på svenska ambassaden i Belgrad.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Marianna Karakoulaki in Al Jazeera 19-10-22: The invisible violence of Europe's refugee camps (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 19-11-13:

Grekland/ EU:s revisorer: Flyktingmottagandet måste förbättras till sidans topp

Nio flickor i en container på tio kvadratmeter - utan vare sig dusch eller toalett. Ensamkommande pojkar som sover på marken.

Det finns stora brister i flyktingmottagandet i Italien och Grekland, visar en rapport från EU:s revisorer.

Mottagningscentrumet på ön Lesbos i Grekland är anpassat för 3.100 personer. När EU:s revisorer besökte det tidigare i år fanns 5.096 människor där. Centrumet på Samos är anpassat för 640 migranter. Där bodde 3.745.

På Samos sov nio ensamkommande flickor på golvet i en ombyggd container på tio kvadratmeter, utan toalett och dusch, bredvid polisens kontor. Containrarna där ensamkommande pojkar sov var byggda för 8-10 minderåriga. I snitt bodde 16 i varje container. Vissa sov till och med på marken.

Revisorernas beskrivning av situationen på de grekiska öarna är en lång uppräkning av brister. Fortfarande saknar landet tillräcklig kapacitet att ta hand om alla asylsökande. I det som kallas påskyndat gränsförfarande är målet att prövningar av asylsökande ska ta några dagar. 2018 tog det i snitt 218 dagar till ett beslut i första instans. Främst berodde det på läkarbrist.

För det reguljära asylförfarandet är tiden ännu längre. EU:s revisorer hittade personer som sökt asyl 2018 och som fått tid för intervju med handläggaren 2023.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Guardian 19-11-13: Greek refugee camp for 640 people is found to be housing 3,745 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-29:

Bangladesh/ "Barnen lever under miserabla förhållanden" till sidans topp

Över hälften av de muslimska rohingyerna, som Burmas militär rensade ut ur landet och tvingade på flykt till Bangladesh, är barn. Det handlar om ungefär en halv miljon barn, som lever i flyktinglägren i det nya landet.

- Barnen lever under miserabla förhållanden, säger Rädda barnens talesperson Shahidul Haque.

- Många barn har lite eller ingen skolgång alls. De får köa länge för att få mat. De har knappast några kläder och ingenstans att leka eller vara, säger Shahidul Haque.

En tredjedel av barnen får undervisning, enligt FN:s barnorgan Unicef.

Bangladesh hoppas att de fördrivna rohingyerna bara stannar tillfälligt här, men knappast någon flykting är beredd att återvända till Burma utan att få medborgarskap och ID-kort.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10- 31:

Bangladesh/ Bangladesh vill flytta 100 000 rohingyer till ö till sidans topp

Bangladesh vill förflytta 100.000 rohingyaflyktingar ut till en ö utanför sin kust. Omkring en miljon rohingyer lever i södra Bangladesh i överfyllda läger, vilket regeringen vill göra något åt. Men den planerade omplaceringen till ön Bhasan Char väcker många frågor bland de som bistår flyktingarna.

Husen för rohingyaflyktingarna är mer eller mindre redan på plats på ön Bhasan Char. De står tätt i rader med röda tak. Fyra personer ska dela rum på 14 m2 och i varje byggnad för cirka 60 personer finns två kök och två duschar att dela på.

Kanske trångt, men det är själva ön i sig som väcker frågor.

Bhasan Char har bildats av slam som floden Ganges fört med sig ner mot Bengaliska viken och har bara existerat i tjugo år. Det är en platt ö, som drabbas av cykloner, översvämningar och jorderosion.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 19-10-20: Fördrivna rohingyer ska flyttas till ö - väcker protester (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 19-11-13:

Papua/ Detainees Denied Lawyers, Family Access till sidans topp

-Papua New Guinea (PNG) has been arbitrarily detaining rejected asylum seekers virtually incommunicado in the Bomana Immigration Centre, raising serious concerns about their health and safety, Amnesty International and Human Rights Watch said today. The men should be freed.

In August 2019, the PNG government transferred more than 50 rejected asylum seekers from Port Moresby housing to the Australian-funded Bomana Immigration Centre on the outskirts of Port Moresby. There are now understood to be 46 men remaining in Bomana.

"The men in Bomana Immigration Centre are being treated like criminals, but they've committed no crime," said Elaine Pearson, Australia director at Human Rights Watch. "Restrictions imposed on the men in Bomana Immigration Centre are worse than prison - at least in prison you can be in contact with your loved ones and your lawyer, but these men have no contact with the outside world."

"The abuses these vulnerable men have undoubtedly suffered over the past two months can't continue and they must be urgently released," Amnesty International Australia Refugee Advisor Dr. Graham Thom said.

Refugee advocates reported that detainees at the Bomana Immigration Centre have no access to phones or the internet, unless they have agreed to assisted voluntary return. In those cases, they are allowed a maximum of 15 minutes to call their families in their home countries or to arrange travel documents with home country authorities.

Behrouz Boochani, a Kurdish journalist and refugee in Port Moresby who has seen some of the detainees, told Human Rights Watch that some of the men detained in Bomana have lost significant amounts of weight, "their bodies are weak, the faces are just like bones, they seem physically and mentally damaged."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-11- 01:

SriLanka/ No investigations and no accountability in attacks on refugees till sidans topp

Six months after they were violently forced out of their homes, there has been no police investigations into and no accountability for the threats and violence faced by refugees and asylum-seekers in Sri Lanka, Amnesty International and Minority Rights Group International said in a new report published today.

In the days after the Easter Sunday massacre, where an armed group killed more than 250 people in three churches and three hotels in Sri Lanka, armed mobs mounted reprisal attacks on refugees and asylum-seekers from Pakistan, Afghanistan and Iran. Even after they sought shelter in nearby community centres and a police station, the mobs attacked them, hurling stones in one case.

In the report, Unsafe at home, unsafe abroad: State obligations towards refugees and asylum-seekers in Sri Lanka, Amnesty International and the Minority Rights Group International say that the authorities failed to offer the refugees and asylum seekers adequate protection and living conditions and failed to investigate the attacks and bring all those suspected of criminal responsibility to justice in fair trials.

"The refugees and asylum-seekers in Sri Lanka who came under attack have had a trauma visited upon them twice. They were first forced to leave their own countries, and now, in the country where they sought safety and shelter, they have had to leave their homes once again. They languish in limbo, still fearful for their safety and uncertain of what is to come," said Dinushika Dissanayake, South Asia Research Director at Amnesty International.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-10-29:

Sydafrika/ Bristande asylsystem göder främlingsfientlighet till sidans topp

Trots att Sydafrika har ett starkt ramverk när det gäller rättigheter för asylsökande, både i lagstiftningen och sett till människorättsprinciper, så brister hanteringen av asylärenden. Det här har gjort att hundratusentals asylsökande saknar rätt dokumentation och det har också ökat främlingsfientligheten i landet. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport -Living in Limbo: Rights of Asylum Seekers Denied.

-Den nuvarande asylprocessen sviker alla. Genom att hålla fast vid ett dåligt fungerande system som lämnar de som försöker få tillgång till asylprocessen utan rätt dokumentation i ett limbo, skapar regeringen en delning och spänningar mellan medborgare i Sydafrika och människor från andra länder i Afrika som bor i landet, säger Shenilla Mohamed, chef för Amnestys kontor i Sydafrika.

-Istället för att erkänna sina brister vidmakthåller regeringen åsikten att den stora mängden människor som försöker söka asyl vid flyktingmottagningar beror på att så kallade ekonomiska migranter missbrukar systemet. Det här har gjort att ett giftigt narrativ skapats där de asylsökande är särskilt utpekade. Det här narrativet drivs på av de som sitter vid makten.

Rapporten visar att undermåligt beslutsfattande - bland annat baserat på faktafel - har gjort att 96 procent av alla asylansökningar avslås och att det finns en massiv eftersläpning när det gäller överklaganden och omprövningar - runt 190 000. Det här har gjort att en del asylsökande har varit kvar i systemet utan ett slutligt beslut under så lång tid som 19 år.

Tanken är att asylsökande under tiden som deras ansökan blir behandlad ska förses med officiella dokument som bekräftar att deras asylansökan är under behandling och som visar att de officiellt är "i systemet".Dokumenten är grundläggande för att få tillgång till bland annat sjukhusvård, utbildning och för att kunna få en anställning. Amnesty har dock kunnat konstatera att asylsökande ofta blivit utan dessa dokument.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs mer och hämta rapporten, på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

SvT Nyheter 19-11- 16:

Beslut om utvisning dröjde ett och ett halvt år - Migrationsverket får JO-kritik till sidans topp

Mannen som skulle utvisas fick inte beskedet förrän mer än ett och ett halvt år efter beslutet fattats. Nu får Migrationsverket kritik av Justitieombudsmannen, JO.

Det var en handläggare på Migrationsverket i Uppsala som upptäckte sina kollegers misstag av en slump. Handläggaren - som inte längre jobbar kvar - insåg att mannen fått leva i ovisshet alldeles i onödan, och JO-anmälde sin egen arbetsgivare.

Beslutet om utvisning fattades sommaren 2016, men meddelades mannen först i februari 2018 när han besökte Uppsalakontoret.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Se även:

Interpellation av David Josefsson (M): Migrationsdomstolar och handläggningstider (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00

Migr-överdomstolen: Advokat ska betalas för att överklaga beslut om handläggningstid till sidans topp

En advokat lämnade in en begäran att få sin klients asylärende avgjort då det gått mer än sex månader, en rättighet som numera finns i förvaltningslagen. Hon fick avslag och överklagade. Migrationsdomstolen biföll överklagandet, men beslutade att ingen ersättning skulle utgå till advokaten. Enligt domstolen ingår inte ett sådant överklagande i det offentliga biträdets uppgifter. Justitiekanslern och Advokatsamfundet har uttalat sig i ärendet och båda anser att advokaten borde fått betalt. Migrationsöverdomstolen kommer till samma slutsats. Överklagandet hänger samman med hennes uppdrag, och var nödvändigt för att försvara den sökandes intressen. Advokaten får betalt i enlighet med sin begäran.

Referat av mål nr UM 2994-19, MIG 2019:20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 19-11-01:

Mulu, 42, hyllas som ett proffs - slängs ut ur Sverige till sidans topp

Sjuksköterskan Mulu Baraki, 42, hyllas för sina yrkeskunskaper av kollegor och chefer på Huddinge sjukhus.

Men hon får inte arbetstillstånd, eftersom hon kom in för sent med ansökan.

- Försvinner Mulu måste jag dra ner från 18 till 12 vårdplatser, säger avdelningschefen Lilian Tillqvist.

Mulu Baraki från Etiopien har tidigare nekats uppehållstillstånd som anhörig. Nu har hon i stället sökt arbetstillstånd, vilket Migrationsdomstolen sade nej till den 22 oktober.

Ansökan kom in för sent och därför tar domstolen ingen hänsyn till Mulus yrkeskunskaper.

Hon har kompletterat sin etiopiska utbildning, och har nu en svensk sjuksköterskelegitimation. Sedan 2015 är hon fast anställd på Huddinge sjukhus, på den lungmedicinska avdelningen K84.

Mulu vill utbilda sig till specialistsjuksköterska, men får inte det eftersom hon inte har uppehållstillstånd. I stället har hon skaffat sig specialistkompetens som så kallad PiccLine-sjuksköterska, vilket innebär att hon kan sätta avancerade, centralvenösa infarter.

Avdelningschefen Lilian Tillqvist har länge försökt anställa fler sjuksköterskor med samma kompetens, men misslyckats. Försvinner Mulu måste hon dra in en tredjedel av vårdplatserna.

"Försvinner Mulu avlider patienter i värsta fall"

- Då får patienter vänta på vård, vilket kommer att leda till att deras tillstånd försämras. I värsta fall avlider patienter, säger Tillqvist.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Migrationsverket 19-10-25:

Europadomstolen: Svårt psykiskt sjuk ska inte utvisas till Turkiet utan garantier till sidans topp

Europadomstolens dom den 1 oktober 2019 i målet Savran v. Denmark, ansökan nr 57467/15

Europadomstolen fann att utvisning till Turkiet av en man som led av en psykisk sjukdom och som saknade nätverk i hemlandet skulle strida mot artikel 3 Europakonventionen, om de danska myndigheterna inte först säkerställde att det fanns individuella och tillräckliga garantier i hemlandet för uppföljning och kontroll av sjukdomen, (tre domare var skiljaktiga).

Hämta domen Savran v. Denmark, ansökan nr 57467/15 (Extern länk)

ELENA / Rigts in Exile 19-11-01: Savran v Denmark: Expulsion without asuurances of appropriate psychiatric treatment amounts to violation of Article 3 ECHR (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen / Migrationsverket 19-10-29:

EU-domstolen om anknytning till EU-medborgare då denne återvänt till hemlandet till sidans topp

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 10 september 2019 i mål C-94/14, (stora avdelningen), (Chenchooliah mot Irland)

Artikel 15 i rörlighetsdirektivet 2004/38 ska tolkas så, att den är tillämplig på ett beslut om avlägsnande av en tredjelandsmedborgare med hänvisning till att vederbörande inte längre har uppehållsrätt, då en tredjelandsmedborgare har ingått äktenskap med en unionsmedborgare som utövade sin rätt till fri rörlighet genom att bege sig till och tillsammans med tredjelandsmedborgaren uppehålla sig i den mottagande medlemsstaten, men där unionsmedborgaren därefter har återvänt till den stat där han/hon är medborgare i.

De relevanta garantier som föreskrivs i artiklarna 30 och 31 direktivet är tillämpliga när ett sådant beslut om avlägsnande fattas och att beslutet inte under några omständigheter kan förenas med ett återreseförbud.

(...)

Hela referatet med länk till domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Europadomstolen fördömer utvisning av konvertit till Afghanistan till sidans topp

En hazarisk pojke från Ghazni sökte asyl i Schweiz och berättade att han konverterat till kristendomen och spritt biblar redan i hembyn, och att polisen sökt honom. Han fick avslag eftersom han inte kunde beskriva detaljerat vad som hänt eller redogöra för kristendomen. Senare lämnade han in brev från fadern om att familjen tvingats lämna landet och dopbevis från sin församling i Schweiz. Den schweiziska domstolen bedömde att han faktiskt konverterat, men i Schweiz. Apostasi kan leda till förföljelse och även dödsstraff enligt domstolen, men avslog ändå eftersom så få kunde känna till saken, i varje fall inte den unge mannens släktingar i Kabul. Han var nu myndig. Inte heller Europadomstolen tror att konversionen skedde i hemlandet. Men även om asylskälen uppstått "sur place" måste staten utreda riskerna. Schweiz har inte utrett om personen kan utöva sin tro i hemlandet, utan har utgått från att han ska hålla religionen privat. Dessutom borde hans situation som hazar ha vägts. Därför skulle utvisningen bryta mot Europakonventionens artikel 3.

Läs domen på franska L'affaire A.A. c. Suisse, Requête no 32218/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Irakier dödades strax efter utvisning, nu fälls Finland av Europadomstolen till sidans topp

En irakier som hade arbetat för Saddam Hussein före regimens fall 2002 och därefter för ett amerikanskt företag innan han 2007 började på en byrå under inrikesministeriet som utredde kränkningar och korruption. Han var enda sunnimuslim på den avdelningen, en position som blev mer utsatt i takt med shiamilisens ökade inflytande. Till slut kom han i konflikt med en kollega, senare säkerhetsofficer, som hotade honom. Under 2015 utsattes han för en skjutning men överlevde. Han lämnade sin post och höll sig undan men efter att hans bil sprängts och hans dotter utsatts för ett kidnappningsförsök lämnade mannen, dottern och en son landet och sökte asyl i Finland. De finska myndigheterna bedömde berättelsen som trovärdig, men beslutade ändå om utvisning med motivering att attackerna inte var personligt riktade och inte hade med hans grupptillhörighet eller bakgrund att göra. Några veckor efter att utvisningen verkställts attackerades huset där mannen vistades och han dödades av okända män. Anmälan till Europadomstolen gjordes av hans dotter som har uppehållstillstånd i Finland. Europadomstolen påpekar i sin fällande dom bland anant att Finland inte gjort en samlad bedömning av de olika riskmomenten och inte utrett de två mordförsöken noggrant.

Case of N.A. v. Finland, Application no. 25244/18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Yle 19-11- 17:

Polisen avbryter avvisningar till Irak - inrikesminister Ohisalo: ''Beslutet är motiverat'' till sidans topp

Polisen i Helsingfors meddelar i ett twittermeddelande att de tills vidare pausar avvisningar av asylsökande till Irak. Det gäller trots det inte utvisning av brottslingar.

Inrikesminister Maria Ohisalo menar att beslutet är motiverat och skriver i ett twittermeddelande att beslutet nu medför arbetsro medan situationen reds ut.

Finland prickades av Europeiska människorättsdomstolen i torsdags, efter att ha avvisat en irakier efter nekad asyl i december 2017.

Irakiern sköts ihjäl i Bagdad tre veckor efter att han återvänt till Irak. Europeiska människorättsdomstolen anser att Finland brutit mot Europakonventionen i och med utvisningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 19-11-04:

Sverige måste ge asyl till rysk publicist till sidans topp

Alex Voronov

Svetlana Berezovskaja är ansvarig utgivare för en tidning i ryska Kaliningrad. Publikationen Novyje Koljosa (Nya hjul) har med sina avslöjanden av korruption och maktmissbruk ofta hamnat på kollisionskurs med de lokala myndigheterna. Chefredaktör Igor Rudnikov har utsatts för två mordförsök.

Nu söker Berezovskaja asyl i Sverige. Upprinnelsen är tidningens artiklar 2017, som ifrågasatte en hög polischefs dyra bostad och det som tidningen såg som hans sabotage av den senaste utredningen av mordförsöket på chefredaktören.

Efter publiceringarna kom Rudnikov och polischefen, Viktor Ledenjov, överens om att den senare skulle överlämna dokument till chefredaktören som hade att göra med mordförsöksutredningen. Rudnikov bad Berezovskaja ta emot dem för hans räkning på en restaurang i november 2017.

Vid överlämningen, som polischefen gjorde personligen, stormade säkerhetstjänsten in och tog fram 50 000 amerikanska dollar ur mappen med dokumenten. Rudnikov greps och åtalades för utpressning - pengar i utbyte om att sluta skriva om polischefen - och riskerade tio års fängelse. Berezovskaja misstänktes formellt inte för brott utan var huvudvittne i målet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 19-10- 24:

Tvåbarnspappan kan utvisas - har bott 13 år i Sverige till sidans topp

Nyligen kom beskedet från Migrationsverket som gjorde att tillvaron rasade för en småbarnsfamilj i Svenljunga. Joseph Ghazali som har två barn med sin svenska sambo ska utvisas med tre års återreseförbud.

Jannike Persson är Josephs flickvän och mamma till deras gemensamma barn, snart ett och tre år gamla.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Migrationsdomstol: Nittonårig flicka ska inte lämnas kvar när familjen återförenas till sidans topp

En man från Irak hade fått uppehållstillstånd som flykting i Sverige tillsammans med två av sina barn. Därefter ansökte hustrun/modern och två döttrar om uppehållstillstånd på grund av anknytning. När beslutet fattades hade den äldsta dottern fyllt 19. Hon fick därför avslag trots att modern och lillasystern beviljades uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket kunde hon som vuxen universitetsstuderande i Bagdad leva sitt eget liv oberoende av föräldrar och syskon. Migrationsdomstolen påpekar att det är förenat med stora svårigheter att vara ensam kvinna i Irak. Flickan har ingen egen inkomst eller socialt nätverk som gör att hon kan klara sig själv. Det föreligger enligt domstolen ett särskilt beroendeförhållande mellan flickan och fadern. Hon beviljas därför permanent uppehållstillstånd på grund av anknytning. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00:

Migrationsöverdomstolen: Brist i försörjning räcker för att avslå familjeåterförening till sidans topp

En ansökan om familjeåterförening avslogs av Migrationsverket för att försörjningskravet inte var uppfyllt, utan ytterligare utredning. Migrationsdomstolen återförvisade ärendet med motivering att identitet och anknytningens styrka ska prövas först och därefter andra omständigheter - annars går det inte att ta ställning till om ett avslag skulle bryta mot ett internationellt åtagande. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som går igenom ett antal tidigare vägledande beslut om tågordningen. Domstolen konstaterar att det ibland kan vara nödvändigt att först utreda identitet och själva anknytningen. Men i den här situationen skulle det orsaka lång handläggningstid och risker i onödan om anhöriga skulle ta sig till ambassad för utredning, eventuellt i ett grannland, bara för att få ett förutsägbart avslag. En förutsättning är dock att det går att avgöra om beslutet skulle bryta mot ett internationellt åtagande. I det här ärendet förelåg alla uppgifter om familjemedlemmarnas anknytning och situationen i hemlandet som behövdes. Därför bifaller Migrationsöverdomstolen Migrationsverkets överklagan och återförvisar ärendet för beslut i migrationsdomstolen.

Referat av mål UM 3739-19, MIG 2019-21 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 19-10-29:

Lärarna pressade när ensamkommande söker uppehållstillstånd till sidans topp

Lärare hamnar i en pressad situation när unga som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ansöker om förlängning.

På Östra Grevie folkhögskola går flera ensamkommande elever som nu ska ansöka om förlängning på sina uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

SvT Nyheter 19-11- 06:

Aktivisten Elin Ersson döms till dagsböter - igen till sidans topp

21-åriga Elin Ersson som hindrade ett flygplan från att lyfta då hon ville stoppa en utvisning döms nu i en ny tingsrättsdom till dagsböter - igen. Rättegången i tingsrätten gjordes om då en nämndeman på förhand uttalat sig om hennes skuld.

Det var i början av 2019 som Elin Ersson dömdes till dagsböter för brott mot luftfartslagen, en dom som hon överklagade.

Men istället för att ta upp målet valde hovrätten att skicka tillbaka fallet till tingsrätten. Orsaken var att en nämndeman ansågs ha varit jävig.

Nämndemannen var en politiker från Sverigedemokraterna som redan innan förhandlingen började hade kallat Ersson för en "brottsling".

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Unicef 19-11-06:

Barn som ska utvisas får dåligt stöd till sidans topp

De svenska myndigheterna brister när det gäller att stödja barn som ska utvisas. Barnen får många gånger inte veta vad som ska hända eller vad de har för rättigheter. Sverige följer inte heller upp hur det går för de barn som skickas tillbaka. Det visar en ny rapport från UNICEF.

UNICEF har gjort en jämförande studie i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien för att undersöka vad som händer med de barn som fått avslag på sina asylansökningar. Hur ser återvändandeprocessen ut för de barn som inte har laglig rätt att stanna i de olika länderna?

- Vi ser att skyddet brister för de barn som skickas tillbaka till sina ursprungsländer, och att de inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Christina Heilborn, chefsjurist vid UNICEF Sverige.

- Till exempel ses barn i familjer som ska utvisas som bihang till sina föräldrar, istället för individer med egna rättigheter.

UNICEFs ståndpunkt är att när det har fattats ett beslut som säger att det är för barnets bästa att återvända, ska processen vara barnanpassad och inta ett tydligt barnrättsperspektiv. Men i rapporten framkommer att medan ensamkommande barn får visst stöd under återvändande?processen i Sverige, så gäller inte detsamma för barn i familjer. När Migrationsverket håller återvändandesamtal vänder man sig enbart till föräldrarna, barnen är inte kallade och behöver inte närvara. Mycket lite görs för att stödja eller informera barnen, eller för att stödja föräldrarna i den uppgiften.

Rutiner saknas också för att se till att barnen förbereds på bästa sätt inför återvändandet genom att de får med sig viktiga intyg som rör exempelvis skola och hälsa.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11-06: Unicef: Barn ges dåligt stöd vid utvisning (Extern länk)

#vistårinteut 19-11- 07: Emelie Hillert: Det är bland det värsta jag har sett (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11-00

Migrationsöverdomstolen: Förvarstid ska inte räknas på nytt efter utvisningsförsök till sidans topp

I föregående utgåva av Asylnytt refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebär att tolvmånaderstiden för förvarstagande inte ska börja räknas på nytt efter ett misslyckat verkställighetsförsök. Denna dom har nu även publicerats med ett referat av MIgrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Deutsche Welle 19-11- 14:

Grekland/ Greece illegally deported 60,000 migrants to Turkey till sidans topp

Greece illegally deported 60,000 migrants to Turkey, documents released by Turkey reportedly show. The process involves returning asylum seekers without assessing their status.

Greece illegally deported about 60,000 migrants to Turkey between 2017 and 2018, according to a report on the online news portal of weekly German magazine Spiegel, published on Wednesday evening.

Turkey is accusing Greece of not properly dealing with the asylum status of migrants. Instead, Turkish Interior Ministry files claim that Greece illegally transported 58,283 people to Turkey in the 12 month period leading up to November 1, 2018.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-10-23:

Malta/ Three teenagers in the dock for daring to oppose their return to suffering in Libya till sidans topp

Amnesty International is deeply concerned about the criminal prosecution brought against the three youths currently detained in Malta in connection with the El Hiblu 1 incident. The organization considers that the charges brought against them appear to be disproportionate to any acts imputed to the defendants, and recommends that the Attorney General's Office duly considers the context in which they took place.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 19-11-15:

Tyskland/ Virtual counselling helps migrants learn more about return options till sidans topp

Making the decision on whether to leave one's country of origin is rarely one migrants take lightly. Deciding whether to go back home can be equally challenging. A project called Virtual Counselling, recently introduced in Germany, can help address migrants' concerns.

Migrants in Germany considering a return to their countries of origin can now contact IOM staff in several African and Asian countries to learn about return and reintegration options.

Migrants can call and message IOM staff in nine countries of origin to speak in their native language about what reintegration is going to look like in their individual case. Those countries are Armenia, Bangladesh, Ghana, Guinea, Ethiopia, Iraq, Nigeria, The Gambia and Pakistan.

Via social media and online messaging services, IOM staff inform callers about all available reintegration options in each country. This can include, for example, financial assistance for a business start-up, support for housing or medical needs, psychosocial counselling or job counselling.

This pilot project is financed by the German Federal Office for Migration and Refugees. Since the start of the project, more than 250 virtual counselling sessions have taken place.

Kobby Benjie is a Ghanaian returnee, who was supported by IOM. "The possibility to talk to a fellow countryman on WhatsApp and ask questions about returning home, is a great help for Ghanaians in Germany," he explained.

One reintegration officer at IOM Nigeria, Jude Okoye Jonathan, added: "We get calls from migrants in Germany who had just started to consider a voluntary return and would like to get a first idea of their options. Migrants also ask concrete questions about reintegration support in their countries."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-11-04:

Bangladesh/ Stop extrajudicial executions of refugees and restrictions to movement till sidans topp

Amnesty International is deeply concerned about what appears to be a series of recent extrajudicial executions of Rohingya refugees in Cox's Bazaar refugee camps. Since the killing on 23 August 2019, of a local Bangladeshi youth leader from the ruling political party Awami League, at least seven Rohingya refugees have been killed by Bangladesh police in alleged 'gunfights' in the span of just three weeks. Bangladesh authorities must respect and protect the human rights of Rohingya, including their right to life.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 19-10- 25:

Turkiet/ Syrians illegally deported into war ahead of anticipated 'safe zone' till sidans topp

Turkey spent the months leading up to its military incursion into northeast Syria forcibly deporting refugees to the war-torn country, in advance of attempting to create a so-called "safe zone" on the Syrian side of the border, a new Amnesty International report 'Sent to a War Zone: Turkey's Illegal Deportations Of Syrian Refugees' has revealed.

The organization met or spoke with refugees who said Turkish police had beaten or threatened them into signing documents stating they were asking to return to Syria, when in reality Turkey was forcing them back to a war zone and putting their lives in grave danger.

"Turkey's claim that refugees from Syria are choosing to walk straight back into the conflict is dangerous and dishonest. Rather, our research shows that people are being tricked or forced into returning," said Anna Shea, Researcher on Refugee and Migrant Rights at Amnesty International.

"Turkey deserves recognition for hosting more than 3.6 million women, men and children from Syria for over eight years, but it cannot use this generosity as an excuse to flout international and domestic law by deporting people to an active conflict zone."

Without official statistics, estimating the number of forced deportations is difficult. But based on dozens of interviews conducted between July and October 2019 for the report, 'Sent to a war zone: Turkey's illegal deportations of Syrian refugees', Amnesty International estimates that over the past few months the figure is likely in the hundreds. The Turkish authorities claim that a total of 315,000 people have left for Syria on an entirely voluntary basis.

It is illegal to deport people to Syria as it exposes them to a real risk of serious human rights violations.

(...)

Hela sammanfattningen (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

Voice of America 19-10-31: Many Syrian refugees in turkey want to stay, despite Erdogan plan to force their return (Extern länk)

Gerry Simpson, Human Rights Watch i EUobserver 19-11-07: Repatriation' of Syrians in Turkey needs EU action (Extern länk)

Vox 19-11-07: Turkey wants to send Syrian refugees to the new "safe zone." Some refugees are terrified. (Extern länk)

UNHCR 19-11-11: UNHCR and Turkey discuss voluntary repatriation of Syrian refugees (Extern länk)

Eyal Benvenisti and Eliav Lieblich in Just Security 19-10- 23: Assessing Turkey's "resettlement" plans in Syria under the law of occupation (Extern länk)

Shelley Inglis in The Cqnversation 19-10-23: Syrian refugees in Turkey are there to stay, at least for now (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 19-10-25:

Turkiet/ Amnesty: Turkiet tvingade syrier att återvända till konfliktzon till sidans topp

Inför sin militäroffensiv i nordöstra Syrien så har Turkiet tvingat tillbaka syriska flyktingar till en annan krigsdrabbad nordlig region. Det uppger Amnesty i en ny rapport där man har samlat 20 verifierade berättelser från flyktingar som tvingats skriva på papper om att de vill återvända.

Amnesty International har talat med flyktingar som säger att turkisk polis har slagit eller hotat dem att skriva under att de ber att få återvända till Syrien.

Efter dussintals intervjuer, uppskattar organisationen att det rör sig om hundratals flyktingar sedan i juli, men det finns inga officiella siffror. Turkiska myndigheter hävdar att 315 000 syrier har valt att återvända frivilligt.

- Det är farligt och oärligt av Turkiet att hävda att syriska flyktingar väljer att återvända till konfliktområdet. Vår research visar att folk blir lurade eller tvingade att återvända, säger Anna Shea, researcher hos Amnesty International, i ett pressmeddelande.

Tvingades på bussar med bundna händer

Enligt europeisk lag är det förbjudet för stater att skicka flyktingar till gränsen mot ett område där deras liv eller frihet hotas.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-25: Syrier tvångsdeporteras från Turkiet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-11:

Turkiet/ Turkiet påbörjar deportering av IS-fångar till sidans topp

Turkiet har i dag börjat utvisa IS-fångar till deras hemländer.

En amerikansk medborgare har redan deporterats och nu hotar Turkiet att också skicka europeiska IS-terrorister tillbaka till Europa.

En IS-terrorist med amerikanskt pass har redan utvisats, nu pågår förberedelser för att senare i veckan deportera sju tyska medborgare och 11 franska.

Dessutom planerar Turkiet också att deportera tillfångatagna IS-terrorister från Irland och Danmark.

Det finns än så länge inga uppgifter om att svenska IS-terrorister skulle finnas på listan bland jihadister som Turkiet planerar att deportera.

Turkiet har länge hotat med att skicka hem utländska IS-terrorister som grips i Turkiet, av turkiska styrkor eller som sitter i läger som Turkiet tar kontroll över.

Redan när Turkiet inledde sin offensiv mot kurdiska styrkor i norra Syrien sa den turkiska regeringen att utländska IS-terrorister som sitter fängslade eller som rymt i området är hemländernas ansvar.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Ekot 19-10-31:

Släpps fria trots hot mot rikets säkerhet till sidans topp

Samtliga personer som regeringen beslutade om utvisning av på torsdagen, kommer att släppas ur förvar. De bedöms hota rikets säkerhet, men det går inte att verkställa utvisningarna eftersom de är hotade i sina hemländer.

Enligt regeringen arbetar man nu aktivt för att undanröja utvisningshindren, men hur det ska gå till är oklart, menar Alparslan Tügel som är juridiskt ombud för en av personerna.

- De här länderna som det ofta handlar om är länder som ofta har stora brister i sina rättssystem. För att man ska kunna verkställa en utvisning krävs det att de länderna gör stora framsteg och jag har svårt att se hur regeringen skulle kunna bidra på ett effektivt sätt i det arbetet, säger han.

Dagens beslut innebär att samtliga sex personer, däribland flera imamer, som Säpo i våras pekade ut som ett säkerhetshot fråntas sina permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 19-10-24: Utvisningsdömda släpps fria (Extern länk)

Sveriges Radio 19-10-24: Det går inte att utvisa alla som blir dömda till utvisning (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11-03: Damberg svarar på kritiken: Bättre om översynen gjorts tidigare (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11-06: Utvisning av säkerhetshot svårt i många länder (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-10-25:

Tre av nitton LSU-utvisningar verkställdes till sidans topp

Endast tre av 19 personer som regeringen de senaste 15 åren beslutat om att utvisa med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll, har i praktiken gått att utvisa. Det visar Ekots granskning.

Fredrik Hallström, enhetschef inom Säkerhetspolisen, beskriver läget som besvärligt.

Det är klart att det är besvärligt för oss när ett bedömt säkerhetshot fortfarande är kvar i Sverige och kan fortsätta utgöra ett hot.

Ekot har granskat LSU, lagen om särskild utlänningskontroll. Den har visat att inte en enda av de drygt 40 personer som Säpo ansökt om att utvisa, sedan lagen kom till i början av 90-talet, har vunnit processen mot Säpo.

Till och med början av 2000-talet utvisades i princip alla som fick ett utvisningsbeslut enligt LSU. Men i de 19 fall där regeringen de senaste 15 åren har beslutat om utvisning har endast tre personer gått att utvisa, för övriga har det funnits hinder mot att verkställa utvisningen.

- Väldigt många av de som det handlar om har en gång kommit hit som asylsökande, och de skäl som gjorde att de lämnade sitt hemland kan många gånger finnas kvar. Särskilt eftersom de länder de kom ifrån inte har blivit bättre, utan snarare tvärt om, säger Anita Linder, domare vid Migrationsöverdomstolen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 19-10-25: Uppföljning med Kristofer Stahre, advokat, och Andreas Carlsson, kristdemokraterna vice ordförande i justitieutskottet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Blankspot 19-11-14:

"Om explosionen hade ägt rum lite senare, hade vi också varit döda" till sidans topp

- Dagbok från Kabul vecka 47

Jag heter Mohammad och kommer från Afghanistan. I Sverige var jag asylsökande. Just nu är min situation i Afghanistan bara för dålig. Det här är min dagbok:

13 november 2019

I dag landade de utvisade på Kabuls flygplats. Jag åkte klockan åtta lokal tid för att hjälpa de hemlösa utvisade killarna från Sverige.

En ganska stor explosion inträffade rätt nära flygplatsen, en bilbomb som dödade 12 personer, varav flera barn. Vi åkte just den vägen dit, men den stängdes på grund av terrorattentatet.

Om explosionen hade ägt rum lite senare, cirka 30 minuter, kanske vi tre som var i taxin också hade varit döda.

Vi blev skrämda och åkte en annan väg till flygplatsen.

Jag träffade några killar på flygplatsen och gav dem information, ifall de behöver hjälp med boende och mat. Många har inte familjer och släktingar och tänker att de måste sova på hotell. Några hade vänner och några hade släktingar som de kunde bo hos.

De som har familjer i Afghanistan, känns det lite bättre för. Men de som inte har familjer och släktingar var jätteoroliga och nervösa. Jag gav dem telefonnummer så att de kan komma till ett hus som hyrs av svenskar.

Jag hade samma känsla i dag som när jag kom som ny på Kabuls flygplats. Jag kände att jag helt nyligen skickats till Afghanistan och nu tänker jag mycket på den dagen då jag själv utvisades.

Jag känner mig inte bra till mods. Jag tänker mycket på killarna som är i samma situation som mig. Jag kan gråta hur mycket som helst, men jag skäms över att göra det. För jag är en människa och det kommer att hända mycket för en människa i livet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 19-11-07:

Frankrike/ Hundratals afghaner från Sverige i Parisläger till sidans topp

Fransk polis har slagit till mot ett av de stora tältlägren med flyktingar i Paris. Hundratals, kanske över tusen, flyktingar som bott i Sverige lever i lägrens misär bland råttor och droger.

- Det är väldigt många unga som kommit in i samhället i Sverige, som lärt sig språket, men som tagit sig till Frankrike, säger 21-årige Fazel Amiri.

Han bor inte långt från lägret under motorvägsleden vid Port de la Chapelle där 600 poliser tidigt på torsdagsmorgonen slog till och samlade ihop 1 611 personer. Många bussas till tillfälliga boenden i skolor för att sedan placeras i mer permanenta boenden, men många väntas också sättas i förvar för att bli utvisade.

En av de ensamkommande som bodde i lägret Port de la Chapelle säger att polisen gick bryskt fram och använde pepparsprej, när de föste ihop människor. Tack vare att han har två månaders uppehållstillstånd blev han inte omhändertagen.

- Jag hade papper och dokumentation, säger han till TT.

"Var bättre att chansa"

Flyktingarna och migranterna kommer till stor del från Afghanistan och afrikanska länder, många av dem har likt Fazel Amiri bott i Sverige under flera år. Han kom till Sverige i september 2015 och har gått i skolan och lärt sig språket. Han talar obehindrat på svenska när TT når honom på telefon.

Hans första avslag på asylansökan kom efter 13 månader och inte 15, vilket gjorde att han inte omfattades av den så kallade gymnasielagen.

- Jag fick avslag i Sverige, så jag ville inte vara kvar och bli tagen av polis och satt i förvar, säger Fazel och fortsätter:

- Jag levde som papperslös i två år och var rädd och mådde psykiskt dåligt. Varje dag i skolan mådde jag dåligt. Då kände jag att det var bättre att chansa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Aftonbladet 19-11-07: Fransk polis utrymmer migrantläger i Paris (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Syre 19-11-12:

Massdeportation till Kabul från Arlanda ikväll till sidans topp

Idag ska 50 afghaner deporteras från Arlanda till Kabul. Protester utanför riksdagen, utanför förvar och runt om i landet hölls både igår och idag. Namnen på de som ska utvisas finns på gränspolisens hemligstämplade lista. Sjuttonåriga Ahmads namn står på den, men vad som väntar honom i Kabul vill han inte tänka på.

Ahmad är en av de som ska utvisas av svenska myndigheter och EU:s gränsmyndighet Frontex ikväll. Planet är chartrat av Frontex. Utvisningen är den största sedan i september, när 50 afghaner flögs från Arlanda till Kabul. Det var den då största grupputvisningen från Sverige till Afghanistan.

Dagens utvisning kommer bli lika stor - ett avtal slår fast att 50 är det maximala antalet individer som får vara ombord på planet samtidigt. Men gränspolisens lista innehåller 55 namn. Fem kommer alltså inte släppas ombord.

Ahmad pratar med dämpad röst när jag ringer upp på måndagsförmiddagen. För vad ska han egentligen säga nu? Kommer det ändra någonting?

Hans knän är myndiga, men inte hans tänder. Migrationsverket bestämde sig ändå för att hela Ahmad fyllt 18, precis som hans knän enligt den medicinska åldersbedömningen föreslog. Men i själva verket är han född 2002 och sjutton år gammal, enligt både honom själv och aktivister i hans närhet.

Åldersbedömningarna har kritiserats hårt för att vara osäkra och oetiska. Bland annat av Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin. Tamsen har i höst tilldelats Svenska läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sitt ifrågasättande av Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar. Rättsodontologen Håkan Mörnstad menar i sin tur att flera tusen unga kan ha felbedömts, efter att han tagit hjälp av två av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Östra Småland 19-11-12: Manifestation på Larmtorget mot deportationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Liv utan gränser 2019:

20 november, många orter: Barnkonventionen gäller alla barn! till sidans topp

Demonstrationer kl. 14:00-17:00

Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige år 2020. Lagen ska alla barn.

Våra barn har också rättigheter. Rätten att leva i trygghet, att vara fria och utvecklas. Rätt till sina föräldrar.

Våra barn har rätt att vara barn utan oroa sig för vilka migrationspolitik och andra politik ett land har.

Vi vill att våra barn ska leva som alla andra barn.

Den 20 november är barnkonventionens dag så vi vill uppmärksamma våra barn situation och höja barns röster.

Kom med och kämpa för alla barns bästa!

Orter som demonstrerar:

Demonstration 20/11:

Stockholm: Följ barnkonventionen! Samling på Norra Bantorget kl 16. Möte på Sergels torg kl 17.

Växjö: Speakers corner, kl 16-18

Luleå: Från Stadsparken till Gula paviljongen, kl 14-17. Kontakt 0739045421 Fatma Jafari

Skellefteå: Torget kl 16. Kontakt Jamshid 0736510611, Shgofa Barez 0790203262

Junsele: Från Filadelfiakyrkan till kommunhuset, kl 14-17

Mellansel:

Västerås: Sigmatorget, kl 14-17

Falun: Stora torget kl 16.30-18

Flen: Nära Röda korset, Norra Kungsgatan 5, kl 14-17

Ronneby:

Härnösand: Torget, kl 14-15. Kontakt Masoume Ataayi 0761380777, Zahra Mirzae 079-011 13 70

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 2019:

24 november, 60 orter: Ljusmanifestationer - Inte ett år till - Värna asylrätten till sidans topp

kl 17-18

Den 24 november arrangeras en landsomfattande manifestation på minst 60 orter i Sverige. Tusentals människor tänder ljus för att uppmärksamma konsekvenserna av den tillfälliga begränsningslagen och hur den slagit mot barns och ungas mänskliga rättigheter.

24 november 2015 började Sverige retroaktivt tillämpa lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen skulle minska antalet asylsökande till Sverige men konsekvenserna, väl beskrivna av i princip samtliga remissinstanser, har blivit ödesdigra.

Därför går vi man ur huse den 24 november. Från norr till söder samlas tusentals människor från en mängd olika lokala nätverk, församlingar och föreningar som alla vill att politikerna börjar tala om lösningar och hopp istället för rädsla.

Musik av Aminah Al Fakir och Kristin Amparo

I Stockholm sjunger Songlines Stockholm och Dörrens Kör tillsammans sången "Jag har vandrat över bergen", skriven av Aminah Al Fakir till ljusmanifestationerna 24/11 2016. Kristin Amparo och Nils Kakoseos framför låten "Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa" som skrevs till #vistårinteut julkalender 2016 och som Kristin nyligen gett ut i ny version.

Politiker - visa mod!

Vi vill ha modiga politiker som tar strid för barns och ungas mänskliga rättigheter. Vi vill ha politiker som förstår att barn och unga som varit på flykt behöver trygghet. Vi vill ha politiker som kan lösa situationen för att alla ska kunna fokusera på att bygga tillit mellan civilsamhälle, myndigheter och politiker och för att vi ska kunna vända vindarna.

Kalla det vad ni vill men bara lös det nu - amnesti!

(...)

Pressmeddelandet (Extern länk)

Alla platser med manifestationer 24 november samt länkar till lokala event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nu är det nog 2019:

24 november, Stockh: Marsch för mänsklighet - Stoppa utvisningarna till Afghanistan till sidans topp

kl. 13:00-16:00 från Norra Bantorget till Mynttorget

Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan!

*medverkande organisationer längst ner i detta meddelande*

Hej!

*Vill ni vara med och hålla ihop Sverige?*

Tisdagen den 12 november genomfördes ännu en stor gruppdeportation av ensamma, livrädda ungdomar till Afghanistans huvudstad Kabul, en av världens farligaste städer. Många av ungdomarna är i 20-årsåldern, och kom till Sverige som barn 2015.

(...)

Det är inte värdigt ett av världens rikaste och tryggaste länder, att tvångsutvisa barn och ungdomar till ett av världens farligaste, fattigaste och mest korrupta länder, på grunder som inte är rättssäkra.

*Vi marscherar vi tillsammans!*

Söndagen den 24 november - fyraårsdagen av beslutet om den tillfälliga asyllagen - protesterar vi återigen mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Vi samlas kl. 12.45 på Norra Bantorget i Stockholm, för avmarsch kl. 13.00 mot Mynttorget i Gamla Stan, där ett program med tal och musik tar vid.

Välkommen att göra inlägg med dina frågor eller förslag! Det behövs till exempel lokal övernattning för tillresta, hjälp med skyltar och banderoller och ekonomiskt stöd till resor.

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

SvT Sörmland 19-10-25:

Det här innebär begreppet fristadsförfattare till sidans topp

På flera håll i världen är yttrandefriheten kraftigt begränsad och, i vissa fall, näst intill obefintlig. Därför har flera internationella organisationer skapat möjligheten för kulturskapare att söka sig till en fristad - för att på så sätt kunna fortsätta med sitt arbete. Sedan 2016 är Eskilstuna en av de städer som erbjuder en fristad för vissa kulturutövare.

Den kulturskapare som inte längre kan verka fritt i sitt hemland på grund av yttrandefrihetsskäl, kan ansöka om att få komma till en så kallad fristad - en stad som anmält sig till ett internationellt nätverk för att ta emot till exempel författare, journalister och konstnärer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen 19-11-16:

Testet "Är jag kristen nu?" gjorde Micael Grenholm till Årets opinionsbildare 2019 till sidans topp

Tidningen Dagens utmärkelse Årets opinionbildare 2019 har tilldelats Micael Grenholm för initiativet "Är jag kristen nu?"

Micael Grenholm får utmärkelsen för ett webbaserat test där man kunde testa sina kunskaper om den kristna tron med utgångspunkt i de frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter som ansöker om asyl.

- Tack så väldigt mycket, sa Micael Grenholm när han mottog priset som delades ut av Dagens ledarskribent Elisabeth Sandlund och bad sin vän Andreas Lundström komma upp på scenen.

-Utan Andreas, som är programmerare, och Sofia Gabrielsson, som kommed idén, hade det här testet inte kunnat bli verklighet.

Micael Grenholm tackade också sin fru samt pastor Christian Mölk och alla i nätverket Rätt till tro.

Testet fick snabbt stor spridning och uppmärksamhet i medier. Efter bara några dagar på nätet hade det gjorts av 100?000 personer, varav de allra flesta misslyckades. Därmed pekade det på den orättvisa behandlingen av asylsökande som kommit till tro på Jesus Kristus men som inte tillägnat sig detaljerade faktakunskaper.

- Jag hade räknat med att det skulle få en del uppmärksamhet. Men det fullkomligt exploderade, säger Micael Grenholm.

Stor uppmärksamhet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

ECRE 19-11-08:

Advocate General: Refusal to relocate asylum seekers "Breached EU Law" till sidans topp

In the Opinion issued by Eleanor Sharpston, Advocate General of the Court of Justice of the European Union (the Court), Poland, Hungary and the Czech Republic have failed to fulfil their obligation under EU law by refusing to implement the mandatory Relocation Decisions from 2015. The Opinion is not binding but provides a proposition to the Court and is regarded as an influential advice.

In order to respond with solidarity to the increase in arrival of migrants and refugees in the summer of 2015, the Council of the EU adopted two decisions to relocate a total of 160 000 asylum seekers from Greece and Italy to other Member States within two years. Despite the unsuccessful legal challenge by Slovakia and Hungary in front of the Court, Poland, Hungary and the Czech Republic did not implement the decisions. In December 2017, the European Commission brought actions for failure to fulfil legal obligations before the Court against Poland, Hungary and the Czech Republic.

In her Opinion, Eeanor Sharpston firstly rejects the argument of the three countries that complying with the Relocation Decisions would invoke security concerns as Member States preserve the right to refuse individual relocation cases when an applicant is deemed a threat. She highlights that a spirit of trust and cooperation must prevail.

Secondly, the argument by the three countries that the risks inherent in processing large numbers of asylum seekers absolves them from their legal obligation should be rejected. The Relocation Decisions include a mechanism addressing complex issues and logistics, which can lead to a temporary suspension of the legal obligation to implement the Decisions. This means that the unilateral decision to not comply at all to the implementation was not necessary.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs eller hämta generaladvokatens yttrande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 19-10-31:

Länder som vägrade ta emot asylsökande kan fällas till sidans topp

EU:s domstolens generaladvokat vill fälla Polen, Ungern och Tjeckien för att de vägrat ta emot asylsökande under flyktingkrisen 2015. De bryter mot EU:s lagstiftning, och det hotar hela rättsstaten, hävdar generaladvokaten i sitt förslag till dom.

Så här lät det tidigare idag när förslaget till dom lästes upp i EU-domstolen i det uppmärksammade målet om en tvingande omfördelning av asylsökande inom EU.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euractiv 19-11-06:

EU governments ignore Greek request to help 4,000 child refugees till sidans topp

Greece's migration minister Michalis Chrisochoidis sent a letter to his EU counterparts asking them to help share the burden of 4,000 unaccompanied minor refugees on Greek islands, but just one responded.

Speaking today (6 November) at the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), the Greek minister said they are 4,000 unaccompanied minors on Greek islands who live in conditions that "do not honour the EU".

Chrisochoidis recently sent a letter to the EU-27 asking them to volunteer to share the burden, but received little response.

"One member state responded. It's not a matter of rules or solidarity, it's a matter of civilisation," he said.

The minister called on the EU member states to take their responsibility on the refugee crisis, as well as help implement the March 2016 EU-Turkey statement.

"Greece, with dignity and without any assistance, is trying to deal with a humanitarian flood every day," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europeiska Unionens råd 19-11-08:

Europeiska gräns- och kustbevakningen: rådet antar reviderad förordning till sidans topp

Rådet har antagit en ny förordning om Frontex, som är en viktig del av EU:s övergripande strategi för migration och gränsförvaltning.

Frontex ska stärkas i fråga om personal och teknisk utrustning. Frontex ska dessutom få ett bredare mandat för att stödja medlemsländerna i deras verksamhet, särskilt gällande gränskontroll, återvändande och samarbete med länder utanför EU. Den nya förordningen innebär att det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) införlivas i Frontex för att förbättra dess sätt att fungera.

Stående gräns- och kustbevakningstyrka och återvändandeexperter

För att säkerställa en sammanhållen förvaltning av EU:s yttre gränser och för att kunna reagera på kriser kommer Frontex att ha en stående styrka. Denna styrka, som ska byggas upp gradvis, ska senast 2027 ha en personalstyrka på 10 000. Där ska bl.a. operativ personal från Frontex och från EU:s medlemsländer ingå, med antingen långvarig utstationering eller kortare utplacering, och styrkan ska också ha en reserv för snabba insatser, som ska finnas kvar till slutet av 2024.

Återvändande

Förslaget till nya regler ger Frontex möjlighet att tillhandahålla tekniskt och operativt stöd till EUländerna vid återvändandeinsatser. Byrån ska ge stöd på begäran av det berörda medlemslandet eller på eget initiativ och med det berörda landets samtycke. Stödet ska omfatta alla aspekter av återvändandeinsatser, från förberedande verksamhet till verksamheter efter återvändande och efter ankomst.

Samarbete med länder utanför EU

Förslaget till nya regler bidrar till ett starkare samarbete med tredjeländer eftersom byrån får ett större handlingsutrymme och möjligheterna till gemensamma insatser inte begränsas till EU:s grannländer.

Läs mer och ladda ned förordning (Extern länk)

EU-kommissionen 19-11-08: EU delivers on stronger European Border and Coast Guard to support Member States (Extern länk)

EU-kommissionen 19-10-29: Frontex is recruiting Border Guards (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch News 19-11-08:

Croatia: violence at the border no barrier to Schengen accession till sidans topp

The European Commission's decision to give the green light to Croatia's membership of the Schengen area has been condemned by human rights groups who say that it ignores "illegal and violent push-backs of migrants" at Croatia's borders that violate EU and international law.

A Commission report published on 22 October (pdf) said that after a "long process of evaluation and cooperation" Croatia now meets the requirements for joining the Schengen area, following approval of national practices in areas such as data protection, police cooperation, visa policy, return (i.e. deportation), judicial cooperation in criminal matters and external border management.

Violence at the border

However, an open letter signed by 11 organisations (link) working with migrants and refugees at the Croatian border and in neighbouring countries argues that there are "planned, structural and intentional actions of the police" that have the aim of "denying people entry to the territory of the Republic of Croatia and... pushing them back to neighbouring countries outside of any established procedures or access to international protection system, often using force and violence."

A database maintained by Border Violence Monitoring Network (link), one of the signatories of the letter, contains hundreds of individual case studies alleging mistreatment within Croatia and at the country's borders.

In March this year, Amnesty International (AI) published a report (link to pdf) containing the testimonies of a number of men in Bosnia and Herzegovina who had been pushed back from the Croatian border and who recounted beatings, robbery and humiliation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Human Rights Watch 19-11-08: EU: Address Croatia Border Pushbacks (Extern länk)

Tea Vidovic, gäst i Picum 19-10-28: Croatia's Schengen approval neglects violence at its borders (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Cambridge University Press 19-11-06:

Hierarchies of Privilege: Juxtaposing Family Reunification Rights till sidans topp

Hierarchies of Privilege: Juxtaposing Family Reunification Rights, Integration Requirements, and Nationality in EU Law

Forthcoming in: Moritz Jesse (ed.), European Societies, Migration and the Law: The "Others" amongst "Us", (Cambridge University Press)

T.M.C. Asser Institute for International & European Law - Asser Research Paper Series 2019-05

Abstract

This chapter focuses on EU laws and policies on family reunification in order to demonstrate how they create new 'others'. The creation of Union citizenship disrupted the binary logic of 'national' and 'foreigner' in national immigration regulation even though, at first sight, it seemed to have recreated it at the EU level as the 'EU citizen' and 'Third Country National' (TCN). However, on a closer look, it becomes apparent that the new picture is much more complex, as a new hierarchy of statuses with different packages of rights has been created at the EU level for nationals, EU citizens and TCNs alike. This chapter compares and contrasts family reunification rights of Union citizens and TCNs granted under the Treaties, international agreements and secondary EU law and sheds light on the different degrees of 'otherness' and privilege created at EU level.

Keywords: family reunification, third country nationals, Union citizens, highly qualified, 'us/we v. them/others', (pre-departure) integration requirements, different degrees of 'otherness', family reunification directive

Ladda ned artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

Sveriges Radio Halland 19-11- 08:

Färre studenter får uppehållstillstånd till sidans topp

Det blir allt vanligare att utom-europeiska medborgare inte får uppehållstillstånd för att studera i Sverige.

373 studenter har hittills i år sökt in till Högskolan i Halmstad, men bara 166 av dem har fått beviljat uppehållstillstånd, medan 190 har fått avslag.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-11-14:

Time to Commit: Using the Global Refugee Forum till sidans topp

ECRE's Recommendations for Implementation of the GCR in and by Europe, Focussing on Using the Global Refugee Forum

The Global Compact on Refugees (GCR) was adopted by a majority of UN Member States, including EU Member States (MS), in December 2018. The Compact is not legally binding and its implementation depends on the political choices of states. However, by signing up to the Compact, EU MS have committed to implement its four objectives laid down in paragraph 7: (i) ease pressures on host countries; (ii) enhance refugee self-reliance; (iii) expand access to third country solutions; and (iv) support conditions in countries of origin for return in safety and dignity.

In December 2019, UNHCR organises the first ever Global Refugee Forum bringing together UN Member States at ministerial level, international and regional financial institutions, regional organisations, local authorities, civil society, including faith-based organsiations, academics, and the private sector to announce concrete pledges and contributions towards the realisation of the objectives of the Compact.

The Global Refugee Forum will be an important opportunity for the EU to demonstrate that it is committed to implementing the GCR and to sharing responsibility for welcoming and supporting refugees, including by enhancing protection for refugees both within and outside Europe. This Policy Note focus on the aspects of the GCR which, based on ECRE's analysis, require specific action by either EU institutions or Member States to fulfil the objectives of the Compact. It also sets out concrete recommendations regarding related pledges that could be made at the Global Refugee Forum.

Read the policy note (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 19-10-31:

UNDP: Stark personal and socio-economic implications of lack of legal pathways till sidans topp

The report "Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe" released by the United Nations Development Programme (UNDP) focuses on development related migration through irregular routes. The report concludes that migration is "a reverberation of development progress" and that the lack of legal routes has "stark personal and socio-economic Implications".

The report is based on statements from 1970 individuals from 39 African countries who have migrated through irregular routes and "whose primary motivation, in their own words, was not humanitarian or protection-related in nature". The report establishes that the people travelling are "relatively better off than their peers" in terms of income and education, yet 50 per cent do not earn enough to get by in their home countries. While the segment interviewed for the report has benefited from economic development in Africa over the last decades this process is "not fast enough and with gains that are uneven and limiting" and in fact fuels aspirations of social change and enables migration.

For the majority the irregular journey is a calculated risk, with just two per cent reporting that the greater awareness of the risks of irregular migration would have affected their choice to leave. The majority chose to move based on lack of opportunities and social exclusion at home particularly amongst the youth paired with a hope of fulfilling economic and social aspirations for them and their families. 78 per cent of those who were earning were sending money home.

The lack of legal pathways means that migrants are absorbed into an irregular job market including by otherwise regular businesses in Europe. A majority of those employed in Europe are earning wages "well below their host country's minimum-wage threshold", which exposes them to other "types of insecurity associated with work - further highlighting the exploitation contingent on their irregular status".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10-25:

Oförändrad prognos för antalet asylsökande - trots skärpt omvärldsläge till sidans topp

Prognosen för antalet asylsökande för 2020 och framåt ligger tillsvidare fast. Bedömningen förutsätter att EU-Turkietuttalandet om flyktingar och migranter kvarstår. Det skriver Migrationsverket i sin oktoberprognos.

- Vi har en osäker omvärld, men de fakta vi har just nu gör inte att vi ändrar våra bedömningar om antalet asylsökande, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

I oktoberprognosen ligger tidigare antaganden tillsvidare fast när det gäller det väntande antalet asylsökande i år och de kommande åren. Det betyder att prognosintervallet är kvar på mellan 16 000 till 28 000 asylsökande per år med ett planeringsantagande på cirka 21 000 per år.

Prognosen betonar att verkets antaganden är framtagna med utgångspunkt i att innehållet i det gemensamma uttalandet från EU och Turkiet om flyktingar och migranter fortsätter att upprätthållas. Om det skulle sättas ur spel, och om antalet flyktingar och migranter som söker sig från Turkiet till Europa avsevärt ökar, så kan bedömningarna behöva ses över.

- Utvecklingen med de internationella och regionala aktörerna i Syrien är svårbedömd och utgör därför en betydande osäkerhetsfaktor. Vi följer förstås utvecklingen noggrant, säger Henrik Holmer.

Stabil utveckling av avgjorda ärenden i år

När det gäller Migrationsverkets prövningsverksamhet konstateras att antalet avgjorda ärenden i stor utsträckning motsvarar de prognosbedömningar som gjordes i början av året.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta prognosen (Extern länk)

SvT Nyheter 19-10-25: Orolig omvärld tros inte öka antalet flyktingar (Extern länk)

TT / Svenska Dagbladet 19-10-25: Syrien och Turkiet avgör flykt till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Migrationsverket 19-11- 11:

Upp till 750 personer kan skrivas ut ur Migrationsverkets boenden till sidans topp

Upp till 750 personer med uppehållstillstånd, de flesta för studier på gymnasial nivå, kan komma att behöva flytta från Migrationsverkets boenden. Istället behöver de ordna boende på egen hand.

Anledningen är en kammarrättsdom från den 18 juni i år som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Detta enligt LMA, lagen om mottagande av asylsökande med flera.

Migrationsverkets tolkning av domen är att denna grupp inte längre har rätt att bo i Migrationsverkets boenden när de har beviljats uppehållstillstånd. Tolkningen finns att ta del av i ett nytt rättsligt ställningstagande som börjar gälla idag, den 11 november 2019.

Migrationsverket har dock beslutat att det är först från och med den 31 januari 2020 som de berörda ska få beslut om att de skrivs ut ur Migrationsverkets boende.

- Att vi avvaktar något beror på att vi vill ge de som studerar chans att gå klart höstterminen innan de måste flytta, och tid att leta nytt boende, säger Veronika Lindstrand Kant, avdelningschef för nationell samordning vid Migrationsverket.

Migrationsverket har även fört samtal med Sveriges kommuner och Landsting, SKL, om förändringen. Utgångpunkten är att var och en på egen hand ska ordna sitt boende, men det kommer att finnas personer som inte kan det.

- Då blir det ytterst kommunens ansvar att pröva en individs behov av boende enligt socialtjänstlagen, säger Veronika Lindstrand Kant.

De personer som kommer att behöva ordna egna boenden finns spridda i Migrationsverkets boenden runtom i landet, majoriteten i Västsverige.

Läs mer från Migrationsverket, se även frågor och svar (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet (Extern länk)

SKL 19-11-11: Migrationsverkets lagtolkning får stora konsekvenser (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-11- 11: 750 unga mister plats på Migrationsverkets boenden (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 19-11-12: Migrationsverket: Förstår att det är ett tungt besked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 19-11-11

Ny rättsutredning flyttar ansvaret för boendefrågan till kommunerna till sidans topp

Ansvaret för etablering och boende för de unga som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen flyttas till kommunerna. Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad förklarar ny rättsutredning från Migrationsverket.

I september 2018 kom en rättsutredning från Migrationsverket som gällde tolkningen av rätten till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) i förhållande till personer som har uppehållstillstånd som inte är bosättningsgrundande. Bosättningsgrundande betyder att personen som får ett uppehållstillstånd ska, om hen vill, anvisas en kommun som ska hjälpa personen med etablering.

Det Migrationsverket sa då var att personer som bor i ett anläggningsboende och beviljas tillstånd som inte är bosättningsgrundande ska fortsatt omfattas av LMA - alltså bo i anläggningsboende med LMA under tillståndstiden.

Det som har hänt nu är att Migrationsverket "går tillbaka" till den tolkning som gällde före september 2018 och att dessa personer inte omfattas av LMA när de får ett tillstånd. Tolkningen gäller främst följande bestämmelse i 8 § 2 st LMA:

Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun

Migrationsverkets uppfattning nu är att man måste omfattas av bosättningslagen för att tillhöra gruppen som kan bo kvar i anläggningsboendet enligt denna bestämmelse.

Bakgrunden till dessa olika tolkningar är domar från Kammarrätterna. Det har kommit ett avgörande från Kammarrätten som Migrationsverket anser ändrar kammarrättens praxis. Tidigare har det kommit domar från kammarrätten med motsatt utgång. Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), men det finns ingen dom från HFD i denna fråga.

Vad betyder ändringen?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omni 19-10-29:

Var sjätte svensk kommun vill ta emot fler nyanlända till sidans topp

En av sex kommuner i Sverige vill ta emot fler flyktingar, visar en enkät från TV4 Nyheterna. Av 166 svarande kommuner säger 28 att man vill ha fler nyanlända än vad man tilldelats.

Det är bosättningslagen som ger Migrationsverket rätt att fördela nyanlända, och vissa kommuner vill nu att den ändras.

- Vi skulle vilja ta emot 50 eller till och med 100 eller 150 nyanlända. Men det får vi inte och det tycker vi är fel, säger Elisabeth Wickzell, integrationschef i Krokoms kommun, till kanalen.

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11- 13:

Bostadsbedragare lurar nyanlända till sidans topp

Bristen på bostäder i Sverige har öppnat en lukrativ marknad för bostadsbedragare. Nyanlända är en av de grupper som har svårast att få ett hyreskontrakt och är därför extra utsatta.

En av de som har drabbats är Ari, som träffade två okända män när han bodde på ett kommunalt tillfälligt boende strax utanför Stockholm.

Ari säger att det känns jättejobbigt att han har förlorat sina pengar, och berättar att bedragarna hotade honom med att han själv skulle dömas om han anmälde till polis.

När Ari träffade männen var han i desperat behov av ett hyreskontrakt eftersom han ville hjälpa sin fru till Sverige. Och vid anhöriginvandring måste man ha ett boende som uppfyller Migrationsverkets krav. Männen introducerade Ari för en kvinna som uppgav sig att jobba på bostadsförmedlingen, och till henne betalade Ari in ett förskott på 37 000 kronor.

Men när han sen åkte till adressen där lägenheten skulle ligga, fanns där bara villor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 19-11-11:

Succémodell hotad när arbetsförmedlingen stängs till sidans topp

I Strömstad har åtta av tio nyanlända börjat jobba eller studera efter två år. Men nu hotas den framgångsrika modellen - när arbetsförmedlingen stänger kontoret.

Strömstad kommun har lyckats med något som få andra kommuner har gjort. Där har åtta av tio nyanlända börjat jobba eller studera efter två år i Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 19-11-14:

Krögare misstänks ha utnyttjat nyanlända till sidans topp

I dag inleds rättegången i Norrköping efter det första åtalet om människoexploatering. En krögare misstänks ha utnyttjad nyanlända som, enligt åklagaren, jobbat utan lön i hans restaurang.

Efter det första åtalet om brottet människoexploatering inleds i dag huvudförhandlingen i Norrköpings tingsrätt. En krögare misstänks ha utnyttjat två nyanlända personer i sin restaurang.

- Det är två yngre personer som har arbetat i en restaurang i Norrköping och som jag menar har vilselett att arbeta så tillvida att de trodde att de skulle få lön. Men det har inte utbetalats någon lön, utan de har bara fått mat och husrum, säger åklagare Eva Wintzell vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Vad är den mest viktiga frågan för dig att bevisa för domstolen?

- Det är vad som är uppenbart orimliga arbetsvillkor för det är det jag menar att det är. Att se var gränsen går där blir intressant att se vad domstolen tycker.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 19-11-18:

Så fick Alaa och Mahmoud chans till jobb till sidans topp

Alaa Al Badawe jobbar som köksbiträde och Mahmoud Al Kahil jobbar som handledare på Miljöverkstan i Lessebo. Båda är övertygade om att extratjänsten haft en stor betydelse för dem när de skulle ta sig in på arbetsmarknaden.

- Det öppnade en dörr, säger Alaa Al Badawe.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 19-11-18: Så har Lessebo drabbats av AF:s nedskärningar (Extern länk)

SvT Småland 19-11-18: Småkommuner hårt drabbade när Arbetsförmedlingen skär ner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-11- 00:

Migrationsöverdomstolen beviljar medborgarskap trots osäkerhet om födelsedatum till sidans topp

En kvinna från Somalia sökte asyl i Sverige år 2009 och beviljades året därpå uppehållstillstånd. Hennes födelsedatum grundades på uppgifter från släktingar och vänner i hemtrakten. Födelsedatum registreras inte i Somalia och det är vanligt att inte känna till sin födelsedag eller exakta ålder. Kvinnan ansökte om svenskt medborgarskap efter åtta år i Sverige - så lång tid krävs för att få dispens från kravet på styrkt identitet. Men hon fick avslag. Vid en tidigare ansökan om anknytning hade hon lämnat in ett pass med ett annat födelseår än hon uppgett vid asylansökan. Migrationsverket ansåg att båda födelsetiderna byggde på lösa antaganden. Även migrationsdomstolen ifrågasatte riktigheten i uppgifterna. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som påpekar att det ska väga tungt vid trovärdighetsbedömningen om sökanden har hållit fast vid samma uppgifter under hela vistelsen, vilket kvinnan gjort. Hon hade ändrat en tidigare uppgift, men detta på eget initiativ och med en godtagbar förklaring. Det ändrade födelseåret är därför inte skäl nog att ifrågasätta identiteten. Enligt Migrationsöverdomstolen har kvinnan gjort sin identitet sannolik och har uppfyllt skötsamhetskravet. Därmed ska hon få dispens och beviljas medborgarskap. Domen är vägledande.

Hämta referat av mål nr UM4433-19, MIG 2019:18 (Extern länk)

Asylrättscentrum 19-11- 15: Chefsjuristen kommenterar: Vad krävs för att få dispens från krav om styrkt identitet? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Värmland 19-10-28:

Föräldrar och barn lär sig svenska på öppna förskolan i Arvika till sidans topp

Rana Alhamo och hennes tre månader gamla son Ferham har kommit till öppna förskolan i Arvika. Hit kommer nyanlända kvinnor och män som är föräldralediga för att umgås, leka och fika. Och inte minst: lära sig svenska.

- Det är bra för mig och min bebis. Han brukar leka med andra barn och jag tycker om att lära mig svenska, säger Rana Alhamo.

Två dagar i veckan finns SFI-lärare på plats tillsammans med utbildade förskollärare. Medan föräldrarna sitter i skolbänken tar pedagogerna hand om barnen.

Jessica Marin från Colombia har tagit upp SFI-svenskan igen efter graviditeten. Hon märkte att hon glömt en del av språket från tidigare SFI-kurs.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vallentuna Direkt 19-11-14:

De läser läxor för integration till sidans topp

När VallentunaDirekt kommer till biblioteket, strax efter att läxläsningen börjat på måndagskvällen, är det redan fullt med folk kring bordshörnan på plan två.

Runt borden sitter Vallentunabor som kommit för att hjälpa till med svenskaläxor, och ett gäng nyanlända kvinnor från Afghanistan - där några kommer direkt från SFI-undervisningen i Täby.

- Det är svårt med läxorna. Jag måste kämpa. I mitt hemland gick jag inte i skolan. Jag kunde inte alfabetet, ingenting. När jag kom hit förstod jag inte informationen om tågen och bussen, så jag åkte fel. Men jag lär mig svenska och börjar förstå nu, säger Golsoom Hosseini, 38, som bott i Vallentuna i två år.

Marie Alnesjö är här som volontär.

- Det känns väldigt roligt och meningsfullt. Språket är jätteviktigt för att känna att man kommer in i samhället. Många kvinnor här arbetar på förmiddagen, går SFI på eftermiddagen och åker sen direkt till läxläsningen. Man ser att de verkligen vill det här, säger Marie Alnesjö.

"Det behövs"

Föreningen Tabasom är en relativt nystartad förening som vill integrera nyanlända i kommunen genom möten och aktiviteter - till att börja med genom läxhjälp med svenskan. Det är Benjamin Fayzi, 22, och Erfan Akbari, 19 - som själva kom till Vallentuna som nyanlända - som har startat föreningen.

- Vi kände att det behövs som ett komplement till skolan. Det är ett jättebra sätt att lära sig språket men också en plats att mötas på för att prata om samhället. Integration sker när man träffas, säger Benjamin Fayzi, ordförande i föreningen.

Erfan Akbari kom till Sverige som ensamkommande flykting när han var 15 år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-10-25:

Rädda Barnen: Vill hitta bättre lösningar för nyanlända barn och deras familjer till sidans topp

För nyanlända barn och deras föräldrar har den första tiden i Sverige stor betydelse. Starten i det nya hemlandet påverkar deras liv på lång sikt, och det är därför viktigt att det blir rätt från början. I Rädda Barnens nya rapport Att hitta hem skildras barnfamiljers erfarenheter av det svenska systemet för mottagandet, samt förslag på förbättringar.

Rädda Barnen har i samarbete med Emerga Institute tagit fram en studie för att lyfta barnfamiljers röster och erfarenheter av det svenska systemet för mottagande. Syftet äratt hitta nya vägar och bättre sätt, för att jobba för barns bästa. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med mottagande, både på kommunal och på statlig nivå.

Resultaten från studien sammanfattas i rapporten Att hitta hem. Här skildras vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer står inför, och vad som kunde ha varit annorlunda, och gjort att det blivit delaktiga i samhället snabbare.

Den osäkra boendesituationen med många påtvingade flyttar, är något som många av barnen och familjerna tar upp som något mycket utmanande. Både för att kunna utvecklas i skolan och för deras sociala integration. Situationen har, inte helt oväntat, haft en mycket negativ inverkan på barnens psykiska välmående. För föräldrarna har det dessutom varit svårt att få en tydlig bild av vad som förväntas av dem som föräldrar och invånare.

- Vi har de senaste åren sett att det varit stort fokus på arbetsmarknad och att få nyanlända vuxna i jobb. Det betyder att det blivit ett minskat fokus på barns och deras familjers integration. Vi har en stor grupp nyanlända barn sedan 2015, men på Rädda Barnen upplever vi att integrationsinsatser för gruppen kommit i skymundan, och att alldeles för lite sådana insatser görs, säger Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens svenska verksamhet.

Viktiga slutsatser från studien:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.