fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Tvångsmedel, hot och deportationer

Sanktioner mot id-lösa och utvisningshotade

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210520:

Asylnytt 21-05-20:

HFD: Dagersättning får sättas ned då en utvisad uttalat vägran att lämna landet till sidans topp

En person med utvisningsbeslut som vunnit laga kraft klargjorde att hon inte tänkte medverka. Hon hade fått information att detta kunde leda till att dagersättningen sattes ned, vilket också skedde. Förvaltningsrätten upphävde beslutet eftersom nedsättning ska ske om en person "vägrar att medverka till en åtgärd" som är nödvändig för att genomföra utvisningen. Enligt förvaltningsrätten hade personen inte uppmanats till någon konkret åtgärd. Migrationsverket överklagade med motivering att när peronen har de handlngar som krävs och det inte behövs någon mer åtgärd än att utlänningen faktiskt lämnar landet så kan formuleringen avse en vägran att medverka till själva resan. Högsta förvaltningsdomstolen håller med om detta. Då personen hade blivit informerad om konsekvenserna och inte hade giltigt skäl att inte följa utvisningsbeslutet så var beslutet att sätta ned dagersättningen riktigt. Det enskilda målet avskrivs dock, eftersom personen vid det här laget har lämnat landet och rätten till bistånd har upphört.

Hämta beslutet i mål 4234-20 (Extern länk)

Migrationsverkets referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Bistånd ska dras in trots förlängd tidsfrist för frivilligt återvändande till sidans topp

Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 14 januari 2021 i mål nr 1455-20

Dom om upphörande av rätten till bistånd och om att förlängning av tidsfrist för utresa inte ger rätt till rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Linköpings dom att bevilja en asylsökande bistånd enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) eftersom tidsfristen förlängts enligt 12 kap. 14 b § utlänningslagen (2005:716), trots att tidigare tidsfrist enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut.

Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping ändrade den 14 januari 2021 i mål nr 1455-20 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut om upphörande.

Kammarrätten hänvisade till förarbeten till LMA där det framgår att det inte är tänkt att varje situation då verkställighet inte får ske ska medföra att rätten till bistånd kvarstår (prop. 2015/16:146 s. 12). Utifrån ordalydelsen av 11 § andra stycket 1 LMA och de ovan redovisade förarbetsuttalandena bedömde kammarrätten att rätten till bistånd upphör när en tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löper ut, även om en förlängd tidsfrist enligt 12 kap. 14 b § samma lag då fortfarande löper. Detta gäller under förutsättning att det inte är uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra.

Eftersom tidsfristen enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut den 4 december 2019 hade den tidigare asylsökandes rätt till bistånd upphört vid den beslutstidpunkten enligt 11 § LMA.

(...)

Läs mer och (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Ingen rätt till bistånd enligt LMA innan ny prövning har beviljats till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 13 april 2021 i mål nr 3347-20

Dom om det inte är uppenbart oskäligt att upphöra med rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. när en ansökan om verkställighetshinder är inlämnad och inte än är avgjord.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja en asylsökande bistånd enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Förvaltningsrätten hade bedömt att det var uppenbart oskäligt att rätten till bistånd skulle upphöra enligt 11 § LMA när ansökan om verkställighetshinder enligt utlänningslagen (2005:716) inte slutligen var avgjord, trots att tidigare tidsfrist enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut.

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 13 april 2021 i mål nr 3347-20 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut om upphörande.

Kammarrätten hänvisade till förarbeten till ändringar i LMA. Rätten konstaterade att för att det ska anses uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra måste det finnas starka skäl. Det ska vara fråga om undantagsfall i situationer där utlänningen av någon anledning inte kan avvisas eller utvisas. Till exempel kan det anses vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra när verkställighet inte kan ske trots att utlänningen fullt ut har verkat för att verkställighet ska kunna ske. Så kan också vara fallet om verkställighet inte kan ske på grund av allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. (Se prop. 2015/16:146 s. 18.)

(...)

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Dagersättning dras in för den som håller kontakt utan att uppge adress till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 17 februari 2021 i mål nr 667-20

Dom om nedsättning av dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. när den asylsökande inte uppger aktuell adress till Migrationsverket.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja en asylsökande dagersättning enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) trots att den asylsökande inte uppgivit aktuell adress till Migrationsverket.

Den asylsökande hade lämnat det boende Migrationsverket erbjudit den asylsökande i Skellefteå. Han hade istället, enligt egen uppgift, valt att leva som hemlös i Uppsala och att uppsöka mottagningsenheten i Uppsala var tionde dag.

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 17 februari 2021 i mål nr 667-20 förvaltningsrättens dom och satte ner dagersättningen till noll kronor.

Kammarrätten ansåg inte att den asylsökandes var tillgänglig för kontakt gällande asylärendet och därigenom försvårade handläggningen av ärendet i det avseende som avses i 10 § LMA. Överklagandet skulle därför bifallas.

Kammarrätten hänvisade även till förarbeten till LMA där det framgår att en asylsökande anses ha ett starkt intresse av att själv hålla kontakt med verket och att underrätta verket om eventuella adressändringar. En förutsättning för att verket ska kunna betala ut bistånd är ju att verket har en aktuell adress till sökanden (prop. 1993/94:94 s. 34).

Kammarrätten ansåg därutöver att det den asylsökande anfört om att Migrationsverket var skyldig att anordna boende åt honom i Uppsala inte kunde prövas inom ramen för målet då målet gällde rätten till dagersättning.

Artikeln med länk till domen, mål nr 667-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.