fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Nöjdförklaring och avskrivning

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190517:

Asylnytt 19-05-17:

Migrationsöverdomstolen: Domstol får inte avskriva för att personen lämnat Sverige till sidans topp

En person fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket och överklagade. Innan domstolen fattat beslut lämnade han Sverige och sökte asyl i Tyskland. Där fick han beslut om överföring till Sverige i enlighet med Dublinförordningen. Trots detta avskrev domstolen ärendet. Enligt domstolen hade personen agerat av egen fri vilja och verkställt sig själv vilket måste ses som att han återkallat asylansökan. Detta synsätt avfärdas nu av Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen påpekar att en avskrivning får betydande rättsverkan eftersom det innebär att utvisningsbeslutet vinner laga kraft (till skillnad från om personen lämnar Sverige innan Migrationsverket fattat beslut). Att ha lämnat landet kan enligt Migrationsöverdomstolen inte i sig innebära att en person som överklagat inte har rätt till prövning. Däremot kan det påverka beslutet. Domstolen borde alltså ha behandlat ärendet. Migrationsöverdomstolen fattade även beslut i det enskilda ärendet. Eftersom personen inte återkommit och Sveriges ansvar enligt Dublinförordningen nu löpt ut så återförvisades ärendet inte till domstolen utan Migrationsöverdomstolen avslog överklagan.

Hämta domstolens referat i mål UM 12342-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Asylnytt 18-12-31:

Prövningstillstånd: Ska domstolsärende avskrivas när personen rest inom EU? till sidans topp

En person som ansökt om asyl i Srerige fick avslag från Migrationsverket. Han reste till Tyskland och sökte asyl där. När domstolen i Sverige skulle fatta beslut var mannen fortfarande utomlands. Därför avskrevs målet. Migrationsöverdomstolen ska nu pröva om detta var korrekt.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Migrationsöverdomstolen: "Nöjdförklaring" kan inte göras i mål om ny prövning till sidans topp

En man hade fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Beslutet hade vunnit laga kraft genom att Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd. Då det uppstått nya omständigheter beviljades mannen en ny prövning. Han fick avslag även då och överklagade till migrationsdomstol. Senare skrev han under en nöjdförklaring och återkallade sin överklagan. Redan dagen därpå ångrade han sig och återkallade sina skrivelser. Migrationsdomstolen avskrev ändå målet med motivering att en nöjdförklaring inte kan tas tillbaka. Migrationsöverdomstolen slår nu fast att detta var fel. En nöjdförklaring är visserligen oåterkallelig. Men nöjdförklaring kan bara göras rörande beslutet om avslägsnande i ett ärende om avvisning eller utvisning. En ny prövning av skyddsbehov är en annan sak. Ett överklagande kan ändå tas tillbaka, men eftersom domstolen nåtts av mannens andra återkallelse borde ärendet inte ha avskrivits. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Domen har senare även refererats av Migrationsöverdomstolen och är vägledande.

Hämta referat av mål UM 7271-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

FARR 16-11-02:

Vad händer när en asylansökan dras tillbaka? till sidans topp

Migrationsverket publicerade i oktober ett rättsligt ställningstagande om vad som händer när någon återkallat sin asylansökan men sedan ångrar sig. Ställningstagandet innebär att den sökande ska få beslut om avvisning eller utvisning. Men om personen ångrar sig så ska ärendet ändå omprövas av Migrationsverket. Om det gått så lång tid att beslutet vunnit laga kraft, så ska personen ändå få en ny prövning. Om personen försökt söka asyl i ett annat EU-land och återsänds till Sverige händer samma sak.

Så här lyder Migrationsverkets sammanfattning:

"+ När den sökande återkallar sin asylansökan ska ärenden om uppehållstillstånd och statusförklaring avskrivas utan prövning i sak, och avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas. Ett avvisningsbeslut kan förenas med omedelbar verkställighet. Tidsfrist för frivillig avresa ska ges. Överklagandehänvisning ska lämnas.

+ Om den sökande därefter ansöker om asyl, och avlägsnandebeslutet inte har vunnit laga kraft, ska ansökan hanteras som en omprövning. Avlägsnandebeslutet ska då upphävas.

+ I det fall avskrivningen och avlägsnandebeslutet har vunnit laga kraft, ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen (2005_716( (UtlL). Verkställiigheten ska inhiberas."

Att en asylansökan omprövas innebär att den inte skickas vidare till domstolen som ett överklagande, utan att det stannar hos Migrationsverket för en första prövning trots att det formellt finns ett beslut. Att en asylansökan hanteras "enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen" betyder att det behandlas som en ansökan om verkställighetshinder för en person som aldrig varit asylsökande, till exempel en person som haft uppehållstillstånd på grund av arbete, fått utvisningsbeslut och då söker asyl istället. Då har personen alltid rätt till en prövning av skyddsskälen. Oavsett om utvisningsbelutet vunnit lag kraft ska alltså asylskälen prövas om personen ångrat sig.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Migrationsverket 16-10-10:

Migrationsverket om återkallande av asylansökningar och ny ansökan om asyl till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående hantering av återkallande av asylansökningar och ny ansökan om asyl- SR 55/2016

Sammanfattning:

+ När den sökande återkallar sin asylansökan ska ärenden om uppehållstillstånd och statusförklaring avskrivas utan prövning i sak, och avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas. Ett avvisningsbeslut kan förenas med omedelbar verkställighet. Tidsfrist för frivillig avresa ska ges. Överklagandehänvisning ska lämnas.

+ Om den sökande därefter ansöker om asyl, och avlägsnandebeslutet inte har vunnit laga kraft, ska ansökan hanteras som en omprövning. Avlägsnandebeslutet ska då upphävas.

+ I det fall avskrivningen och avlägsnandebeslutet har vunnit laga kraft, ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen (2005_716( (UtlL). Verkställiigheten ska inhiberas.

/Det senaste betyder att personen ska få en ny prövning, där alla skyddsskäl ska vägas in, på samma sätt som då en ny prövning alltid beviljas efter utvisningsbeslut när inte asylskälen har prövats tidigare./

Hämta ställningstagandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.