fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Beslutsprocedur för förvarstagande

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Ställningstagande från Migrationsverket om kontroll av förvarsbeslut till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande som handlar om hur de som arbetar i förvaren ska kontrollera att ingen blir förvarstagen eller placeras i häkte på felaktiga grunder. Migrationsverket är huvudman för förvaren. Redan innan ett beslut om förvar verkställs ska förvarsenheten kontrollera att det finns ett beslut om förvar och att det beslutet fattats av en myndighet som enligt lag har rätt att ta sådana beslut. Efter att personen tagits i förvar ska förvarsenheten dessutom kontrollera beslutets giltighet, underlaget, grunderna för beslutet och eventuella tidsfrister. Om det finns en brist som förvarsenheten kan åtgärda med ett nytt beslut ska så ske. Om en annan avdelning eller myndighet är ansvarig ska denna kontaktas. Kontakten ska dokumenteras. Inför avskiljning eller häktesplacering måste en ingående kontroll göras av att det underliggande förvarsbeslutet är korrekt. Förvarsenheten har också ansvar för att löpande bevaka tidsfristerna för förvarstagande, omprövning och preskription.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Migrationsverket 17-10-31:

Rättsligt ställningstagande angående handläggande myndighet i förvarsfrågan till sidans topp

Sammanfattning

Om en utlänning, som har ett verkställbart av- eller utvisningsbeslut och som inte har fått sina skyddsskäl prövade tidigare, ansöker om skydd får det lagakraftvunna beslutet om av- eller utvisning inte verkställas innan ansökan om skydd slutligen prövats.

Eftersom det direkt framgår av 12 kap. 8 a § i utlänningslagen att ett beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan en ansökan om skydd slutligen prövats saknar ett beslut om inhibition i verkställighetsärendet - som ska fattas enligt 12 kap. 19 § tredje stycket i utlänningslagen - betydelse för frågan om handläggande myndighet i ett förvarsärende.

Om en utlänning söker uppehållstillstånd för gymnasiestudier med stöd av 16 e § i tillfälliga lagen, saknar ett beslut om inhibition i dessa ärenden betydelse för frågan om handläggande myndighet i ett förvarsärende.

Detta beror på att det framgår direkt av 16 e § att ett beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan frågan om uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har fått laga kraft.

Även om beslut om inhibition i ärenden som hanteras enligt 12 kap. 19 § tredje stycket saknar betydelse när det gäller frågan om handläggande myndighet i förvarsfrågan, är Migrationsverket skyldigt att i enlighet med tredje stycket fatta ett beslut om inhibition.

Om Polismyndigheten handlägger verkställighetsärendet när en utlänning ansöker om skydd eller om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, ska Polismyndigheten vara handläggande myndighet i förvarsfrågan. Detta då besluten om inhibition saknar betydelse eftersom det framgår direkt av lag att beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan ansökan om skydd slutligen har prövats/beslut om av- eller utvisning inte får verkställas innan frågan om uppehållstillstånd av gjorts genom ett beslut som fått laga kraft.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-03-31:

Migrationsverket: Förvarstiden ska räknas om från början vid nytt förvarstagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om hur tiden i förvar ska beräknas då en person har släppts ur förvar men sedan tagits i förvar igen genom ett nytt beslut. Bakgrunden är att förvarstagande bara får pågå en viss tid, olika lång beroende på vilken grund personen tas i förvar. Vissa förvarsbeslut ska dessutom omprövas efter en viss tid. Migrationsöverdomstolen i flera ärenden avräknat tid från föregående förvarstagande vid beslut om förnyat förvar. Enligt Migrationsverket finns det inte lagstöd eller ens någon motivering för detta. För att handläggningen ska bli enhetlig föreskriver nu rättschefen att ingen tid ska avräknas. Asylnytts kommentar: Eftersom ställningstagandet går stick i stäv med Migrationsöverdomstolens tidigare beslut, motiverade eller ej, kan det förväntas att ombuden kommer att överklaga förvarsbeslut utan avräkning och begära prövningstillstånd för att få ett nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsverket om vilka beslut kring förvar som är "bärare av tvångåtgärden" till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om vilka beslut som är "bärare av tvångsåtgärden" och kan överklagas. Dessa är:

+ Det ursprungliga förvarsbeslutet

+ beslut om förlängning i samband med att en tidsfrist enligt lagen löper ut

+ beslut om fortsatt tvångsåtgärd av något annat skäl än det ursprungliga beslutet, samt även

Andra ställningstaganden, som görs under pågående förvar, ska endast resultera i ett beslut om det innebär att förvaret ska upphöra.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Migrationsöverdomstolen: Överklagat förvarsbeslut kan inte överklagas på nytt till sidans topp

En person som var förvarstagen överklagade förvarstagandet på nytt trots att beslutet om förvar redan var överklagat och hade vunnit laga kraft. Domstolen tog därför inte upp saken. Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen och påpekade att överklagan borde behandlats eftersom det fanns nya omständigheter. De nya omständigheterna hade strax efteråt lett till att Migrationsverket upphävt förvarstagandet. Migrationsöverdomstolen slår fast att domar om förvar har "negativ rättskraft", bland annat för att de ändå omprövas regelbundet. Dessutom finns det möjlighet att upphäva förvar. Därför går de inte att överklaga på nytt. Det var alltså rätt att avvisa överklagan. Men Migrationsöverdomstolen anser att förvaltningsrätten borde ha hanterat mannens inlaga som en begäran om upphävning av förvarsbeslutet och lämnat över det till Migrationsverket för handläggning.

Målnummer UM83-16

Hämta referatet från domstolarnas hemsida genom sökning på målnumret; använd avancerad sökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-11-23:

JO-kritik: Samma person togs felaktigt i förvar två gånger till sidans topp

En person som är medborgare i USA sökte asyl i Sverige och fick avslag. Enligt beslutet hade han fyra veckor på sig att lämna landet, från det att han delgivits beslutet. Migrationsverket misslyckades med delgivningen eftersom mannen inte samarbetade och senare genom att Migrationsverket inte följde rutinen för förenklad delgivning, vilket annars kunde ha löst saken. Migrationsverket beslöt istället att mannen skulle tas i förvar, och först därefter delgavs han beslutet. Förvarstagandet hävdes av domstol, eftersom tidsfristen för frivillig avresa fortfarande löpte. Men därefter lämnade MIgrationsverket över ärendet till polisen med den felaktiga uppgiften att utvisningsbeslutet var verkställbart, vilket ledde till att polisen tog honom i förvar en gång till, fortfarande innan tidsfristen löpt ut och utan att Migrationsverket hävt fristen. Efter några dagar släpptes han igen och lämnade senare landet på egen hand. JO misstänker att mannen togs i förvar för att Migrationsverket hade svårt att få tag i honom och understryker att förvarsbeslut bara får fattas om förutsättningarna i lagen är uppfyllda. JO är mycket kritisk mot Migrationsverkets hantering.

JO:s sammanfattning (Extern länk)

Beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Asylnytt 16-08-31:

Migrationsöverdomstolen: Skäl för förvarstagande bör utredas muntligt till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har uttalat sig om förutsättningarna för en domstol att besluta om förvarstagande. Målet gällde en man som fått avslag på asylansökan. Under domstolsförhandlingen kom det fram att mannen hade lämnat oriktiga uppgifter om sina id-handlingar och vilka länder han varit i. Han hade tydligt gett uttryck för att han inte hade för avsikt att återvända till hemlandet. Domstolen beslutade att mannen skulle tas i förvar. Migrationsöverdomstolen anser att om domstolen som handläggande myndighet beslutar om förvarstagande bör det ske vid muntlig förhandling, eftersom saken inte prövats tidigare. Att en person som söker asyl inte vill medverka till hemresa ligger i sakens natur, påpekar Migrationsöverdomstolen. Därför bör personen uttrycklligen tillfrågas om sin medverkan ifall asylansökan skulle avslås. Detta hade inte migrationsdomstolen gjort, men Migrationsöverdomstolen bedömde ändå att skälen räckte för förvarstagande i det aktuella fallet. Vid Migrationsöverdomstolens förhandling hade mannen avvikit.

Hämta kammarrättens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.