fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Förlängning av uppehållstillstånd

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Rättsligt ställningstagande om permanentning av uppehållstillstånd till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett omarbetat rättsligt ställningstagande om permanentning av uppehållstillstånd. Den väsentliga skillnaden är att ställningstagandet nu omfattar även de personer som haft uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen" och står inför att söka arbete för att få permanent tillstånd. En förändring är dock att provanställning enligt det omarbetade ställningstagandet i vissa fall kan räknas som varaktig försörjning och leda till permanent uppehållstillstånd när övriga villkor är uppfyllda. För att en provanställning ska bedömas tillräcklig kan den sökande behöva visa att arbetsgivaren alltid använder provanställning eller att de flesta som provanställs på den arbetsplatsen brukar få fast jobb. Det framgår också att sjukskrivning eller föräldraledighet räknas som anställning (däremot inte tjänstledighet). Andra tillägg rör vilken slags brottslighet eller hot mot allmän ordning och säkerhet som kan föranleda avslag. Ställningstagandet är inte särskilt tydligt kring detta, men hänvisar till motsvarande paragraf i Utlänningslagen för tolkningen.

Hämta ställningstagandet RS/017/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Uppdaterat rättsligt ställningstagande om gymnasiereglerna till sidans topp

Det ställningstagande som ersätts är SR 40/2018, det som handlar om alla gymnasiereglerna, alltså inte bara "nya gymnasielagen". Ändringarna rör främst förtydliganden. Det handlar till exempel om vilka utbildningar och kursbyten som är tillåtna, hur länge tillstånd kan ges för introduktionskurs och i vilka situationer deltidsstudier eller inslag av studier på lägre nivå kan godkännas. I ställningstagandet förklaras att sjukskrivning eller föräldraledighet kan vara skäl för deltidsstudier - och möjligen för kortvarigt avbrott. En utbildning kan godkännas om den har påbörjats då beslutet fattas, men ansökan måste enligt Migrationsverket göras innan uppehållstillståndet löpt ut (den frågan kommer att prövas av Migrationsöverdomstolen). Avsnittet om vad det innebär att studera aktivt är utbyggt och uppdelat för de olika utbildningsvägarna. Det framgår nu att underkända betyg kan spela roll, åtminstone om personen inte kan bevisa sitt aktiva deltagande på annat sätt. Detta gäller särskilt komvux. Nytt i detta sammanhang är en skrivning om situationen när en person har fått ett uppehållstillstånd (till exempel fyraårigt) som sträcker sig längre än sex månader efter att studierna avslutats. I sådana fall ska avslutade studier räknas som att studera aktivt, det vill säga att tillståndet behöver inte återkallas. Ett avsnitt om vandels- och säkerhetsprövningen har tillkommit. Det klargörs att den som haft tillstånd enbart på grund av gymnasiestudierna i normalfallet inte kan byta spår till en annan typ av tillstånd utan att lämna Sverige.

Hämta dokumentet RS/018/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsöverdomstolen: Domstol får inhibera utvisning medan förlängning prövas till sidans topp

Målet gäller en person som först har haft ett verkställbart utvisningsbeslut och därefter uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Migrationsverket beslutade om inhibition medan förlängningsansökan behandlas, vilket gör att inte utvisningsbeslutet kan verkställas under tiden. Migrationsverket avslog ansökan. Personen överklagade och begärde fortsatt inhibition. Migrationsdomstolen avslog begäran om inhibition, med motivering att det finns en paragraf i begränsningslagen som tillåter beslut om inhibition under prövning av förstagångsansökningar enligt gymnasielagen, men ingen motsvarande paragraf för förlängningsansökningar. Migrationsöverdomstolen påpekar att om det inte finns någon regel i en speciallag så gäller förvaltningsprocesslagen. Migrationsöverdomstolen väger också in syftet med bestämmelserna och kommer fram till att lagstiftaren inte kan ha eftersträvat att utvisningsbeslut ska kunna verkställas innan frågan om förlängt uppehållstillstånd är avgjord. Därför återförvisas ärendet till migrationsdomstolen. Källa Kammarrätten i Stockholm, MIG 2020:7, mäl nr UM 914-20

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-04-26:

Migrationsverket uppdaterar om förlängning av tillstånd efter beslut om utvisning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd när det finns gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Ställningstagandet ersätter ställningstagandet SR 36/2019. En skillnad är att det nya ställningstagandet hänvisar till domen MIG 2019:4 från Migrationsöverdomstolen om hur tidsbegränsade praktiska verkställighetshinder ska utredas. Av den domen framgår också att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt Utlänningslagen 5 kap 11 § kan förlängas med stöd av samma paragraf. Detta tillämpades av Migrationsverket redan enligt det förra ställningstagandet. Det nya ställningstagandet tar även upp hantering av tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud då ett uppehållstillstånd enligt 5 kap 11 § löper ut men kan förlängas. Normalsituationen är att när det redan finns gällande beslut om avvisning eller utvisning så tas inte något nytt beslut om avlägsnande och då blir det inte heller några nya beslut om tid för frivillig avresa eller återreseförbud. Det finns undantag som behandlas i detta avsnitt.

Hämta det nya ställningstagandet SR 15/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

FARR 20-04-03:

Nya gymnasielagen - Förlängning till sidans topp

Förutsättningar för uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen

FÖRLÄNGNING AV UPPEHÅLLSTILLSTÅND ENLIGT DEN NYA GYMNASIELAGEN

Det tillfälliga uppehållstillståndet varar i 13 månader och du måste ansöka om förlängning innan det går ut (tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållstillståndet går ut) för att du inte ska falla ur samhällssystemen. Enligt Migrationsverket ska du ha påbörjat en utbildning som är godkänd av Migrationsverket, innan det 13 månader långa uppehållstillståndet går ut. För att kunna få förlängt på grund av gymnasiestudier får du inte ha fyllt 25 år. Finns det risk att du fyller 25 innan beslut tas bör du försöka få fast arbete och även söka tillstånd på grund av arbetet.

Vem handlar det om? Denna artikel är skriven främst för dem som har 13 månaders uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men ungefär samma regler gäller även dig som har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov om detta tillstånd inte kan förlängas och du går i gymnasiet. Ungefär samma regler gäller också om du har haft uppehållstillstånd som minderårig på grund av brist på ordnat mottagande. En skillnad är att om du tillhör någon av dessa kategorier kan du få uppehållstillstånd två 13-månadersperioder för att gå ett sådant introduktionsprogram som leder till fortsatta studier (till exempel språkintro). Därefter krävs att du kommit in på ett nationellt program, allmän kurs på folkhögskola eller ett yrkespaket som leder till att söka jobb. Den som har haft ett första uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen kan inte få förlängt för mer än en 13-månadersperiod för introduktionsprogram som leder till fortsatta studier.

För de ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen och ska förlänga sina uppehållstillstånd, finns det två olika grunder som kan ge beviljad förlängning:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Asylrättscentrum 19-12-17:

Förlängning av uppehållstillstånd till sidans topp

Har du beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige och vill förlänga ditt tillstånd? På den här sidan hittar du viktig information om förlängningsprocessen, när du måste ansöka och hur du gör det.

När behöver du lämna in din ansökan om förlängning?

Du kan ansöka tre månader innan ditt tillstånd slutar gälla. Sista dagen för att ansöka är dagen då tillståndet går ut. Det är viktigt att du ansöker innan det går ut!

Hur ansöker du om förlängning?

Du kan ansöka på Migrationsverkets hemsida eller fylla i en blankett och skicka den med post till Migrationsverket.

Migrationsverkets hemsida - För att ansöka via Migrationsverkets hemsida behöver du en personlig kod. Ungefär tre månader innan ditt tillstånd går ut kommer Migrationsverket att skicka koden till din folkbokföringsadress. Om du inte har fått någon kod kan du kontakta Migrationsverket.

Post - Du kan också fylla i en ansökan för hand och skicka in den med post till Migrationsverket.

Du kan kryssa för mer än ett skäl för förlängning av uppehållstillstånd!

(...)

Läs alla frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Stadsmissionen / Asylrättscentrum 19-09- 05:

Informationsmaterial till dig som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen till sidans topp

Det här informationsmaterialet riktar sig till dig som fått uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Informationsmaterialet har sammanställts och redigerats av Stockholms Stadsmission, och är framtaget i samarbete med Barnrättsbyrån, Asylrättscentrum, Rädda Barnen, Röda Korset och Skåne Stadsmission.

Det här informationsmaterial riktar sig till dig som beviljats uppehållstillstånd den så kallade "nya gymnasielagen".

Informationsmaterialets syfte är att hjälpa dig att hitta rätt bland svenska myndigheter och de rättigheter och skyldigheter som nu följer uppehållstillståndet.

Situationerna som följer av lagen är på många sätt helt nya för Sverige och svensk rätt, och därför är kommer en del svar behöva uppdateras allt eftersom. Informationsmaterialet kommer att uppdateras om det kommer ny information. Ändringar kan komma i takt med att myndigheter släpper ny information eller tar fram nya rutiner. Det är även viktigt att tänka på att den kommunala självbestämmanderätten gör att vissa frågor kan hanteras på olika sätt i olika kommuner. Kontrollera därför alltid att du har den senaste versionen av detta informationsmaterial.

Artikeln med länk till materialet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Migrationsverket 19-05-24:

Migrationsverket förbereder för digitala förlängningsansökningar till sidans topp

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverket förbereder just nu för att göra det möjligt att skicka in sin ansökan direkt från Migrationsverkets webbplats. Under en övergångsperiod kommer man dock att behöva skicka sin ansökan via post.

- Vi planerar för att i juli sjösätta ett system som gör det möjligt att ansöka digitalt, men under en övergångsperiod behöver vi ta emot ansökningarna via post, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för förlängningsprocessen vid Migrationsverket.

Fram tills nu har ansökningsprocessen gått till så att man bokar en tid på webben för ett personligt möte på ett av Migrationsverkets kontor. Det kommer man från och med idag inte längre att behöva.

Istället ska den som vill förlänga sitt uppehållstillstånd skicka sin ansökan med vanlig post till det av Migrationsverkets kontor som ligger närmast bostadsorten.

- Först efter att man har skickat sin ansökan om förlängning av uppehållstillståndet avgör vi om det också krävs ett personligt möte med Migrationsverket. Alla kommer inte att behöva det, säger Magnus Bengtsson.

För en del kommer det bara att bli aktuellt med ett kort besök på Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Den som skickat sin ansökan via post kommer att få ett kvitto på att ansökan är mottagen. Om Migrationsverket bedömer att det behövs ett personligt möte får man en kallelse till en sådan via post.

Det nya sättet att ansöka gäller personer som har uppehållstillstånd i Sverige och vill ansöka om

+ förlängning av uppehållstillstånd på grund av skydd

+ uppehållstillstånd för anhöriga till personer som har sökt asyl och fått tidsbegränsat uppehållstillstånd

+ förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Den som redan har hunnit boka ett besök via Migrationsverkets e-bokningstjänst som nu har stängts påverkas inte, utan ska komma på den tid som är bokad.

Läs mer (Extern länk)

TT / Aftonbladet 19-05-24: Majoritet väntas få stanna längre (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Migrationsverket 19-03-08:

Uppdaterat ställningstagande om förlängning av uppehållstillstånd enligt UtlL 5:11 till sidans topp

Rättsligt ställningstagande angående tillämpningen av begreppet samma grund i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,(LMA) vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - SR 07/2019

/Utdrag:/

+ En ansökan från en utlänning som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 5 kap 11 § utlänningslagen och som samtidigt fått ett beslut om utvisningen eller avvisning kommer att prövas mot samma grund och kommer därmed inte att omfattas av LMA om ansökan lämnats in innan det tidigare tillståndet löpt ut. Utlänningar som bor i anläggningsboende och omfattas LMA på grund av att de under tillståndstiden inte har flyttat ut kommer även fortsättningsvis att omfattas av LMA.

+ Kommunen kan endast - vid ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - beviljas statlig ersättning enligt nyersättningsförordningen om utlänningen inte omfattas av LMA och är inskriven i mottagningssystemet. Detta gäller även landsting.

Hämta ställningstagandet SR 07-2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

FARR 17-07-31:

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister till sidans topp

Den 1 juni började de nya reglerna om längre uppehållstillstånd för gymnasister att gälla. Många har nu lämnat in ansökan och andra funderar på hur de ska göra. FARR sammanfattar här hur det fungerar att söka.

De nya reglerna är komplicerade eftersom olika tidsgränser och villkor gäller för olika åldrar och situationer. Men alla reglerna går ut på att ungdomar som annars bara skulle få ett kortare uppehållstillstånd eller stanna till 18-årsdagen i vissa fall ska få stanna längre för att hinna gå ut gymnasiet. Den som har fått slutligt avslag och räknades som vuxen redan i Migrationsverkets beslut omfattas inte. Det har hänt att ungdomar med slutligt avslag har gripits i samband med att de lämnat in ansökan.

Du som har fått slutligt avslag

Om du redan har fått avslag både av Migrationsverket och domstolarna så kan du ändå få uppehållstillstånd för att du går i gymnasiet men bara om du räknades som barn åtminstone när du fick ditt första utvisningsbeslut OCH utvisningen skulle skjutas upp tills du blev 18 för att du inte hade något ordnat mottagande i hemlandet. Detta måste framgå av ett beslut du fått av Migrationsverket eller domstol för att du ska kunna få stanna medan du går i gymnasiet. Du måste dessutom ha sökt asyl senast 24 november 2015.

Det finns en särskild ansökningsblankett för ungdomar i den här situationen. När du lämnar in den eller skickar den till Migrationsverket så kommer ditt utvisningsbeslut inte att få verkställas förrän Migrationsverket har tagit ställning till ansökan. Det kallas för inhibition. Förutom blanketten ska du lämna in en individuell studieplan. Det är ett intyg från skolan som visar vilket program du går på.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

FARR 17-06-14:

Vad händer när TUT tar slut? till sidans topp

Vad händer när det tillfälliga uppehållstillståndet tar slut? Sedan den tillfälliga begränsningslagen infördes har det varit oklart vilken status asylsökande kommer att ha när deras tillfälliga tillstånd löpt ut men Migrationsverket inte har hunnit behandla ansökan om förlängning. Nu har riksdagen behandlat regeringens förslag om "Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd". De nya lagreglerna innebär i korthet att den som ansöker om förlängning ska behålla rättigheterna som folkbokförd, tills det nya beslutet har fattats. Den här lagändringen berör även personer som ansöker om förlängning av arbetstillstånd.

Sedan den 20 juli 2016 gäller en tillfällig lag som bland annat gör att nästan alla asylsökande som får stanna får uppehållstillstånd på 13 månader eller 3 år. Tidigare var permanenta uppehållstillstånd det vanliga. När tillfälliga uppehållstillstånd är det vanligaste påverkar det vilka sociala förmåner som personerna med tillfälliga uppehållstillstånd har rätt till. Det beror på att personer som ännu inte fått uppehållstillstånd har rätt till andra förmåner och bidrag än en person med uppehållstillstånd. Asylsökande får bara det som kallas LMA-bidrag medan de som är folkbokförda och har uppehållstillstånd kan få flera olika förmåner så som studiebidrag, barnbidrag och socialförsäkring och rätt till en mer omfattande sjukvård.

Den som har uppehållstillstånd i minst ett år kan folkbokföras och anses som bosatt i Sverige. Att ett uppehållstillstånd går ut gör inte automatiskt att personen avregistreras från folkbokföringen. Dock har det hittills varit så att personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd förlorar sina folkbokföringsförmåner när ett gammalt tillstånd gått ut men det nya ännu inte har börjat gälla.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-21:

Så arbetar Migrationsverket med förlängningar av tidsbegränsade tillstånd till sidans topp

De första tidsbegränsade uppehållstillstånd som Migrationsverket har beviljat enligt den tillfälliga lagen för asylsökande tar slut i augusti. Nu är det viktigt att alla som vill förlänga sina tillstånd hör av sig till verket innan de löper ut, men tidigast tre månader i förväg.

I juli 2016 infördes den tillfälliga lag som medför att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. Den som bedöms vara flykting får uppehållstillstånd i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

De första av dessa tidsbegränsade uppehållstillstånd tar slut i augusti 2017 och den som vill stanna i Sverige efter att tillståndet tar slut måste ansöka om förlängning innan dess.

De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få tillstånd i ytterligare två år. De som inte behöver skydd och inte har några andra skäl för tillstånd ska återvända hem.

Andra skäl för att stanna i Sverige kan till exempel vara arbete eller studier, men det är också möjligt att få uppehållstillstånd som anhörig till en partner som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Anställda eller egna företagare som kan försörja sig själva kan få permanent uppehållstillstånd.

Personer mellan 17 och 24 år som studerar på gymnasiet kan i vissa fall få tillstånd att slutföra sina studier.

Anhöriga som kommit till Sverige som anhöriga till skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ansöka om förlängning tillsammans med sin familjemedlem.

Ansökan om förlängning måste lämnas in personligen innan det tidigare tillståndet har gått ut. Tio av Migrationsverkets kontor tar emot ansökningar och gör en kortare intervju i samband med det. Se länken här nedan.

Läs mer, även om vad du behöver ha med dig och om blanketterna (Extern länk)

Hitta var du kan lämna in din ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (Extern länk)

Frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen (Extern länk)

Information om permanent tillstånd på grund av arbete (Extern länk)

Läs mer om vilka krav som ställs på din arbetsgivare (Extern länk)

Hitta arbetsgivarens blankett och mer information på Skatteverkets webbplats (Extern länk)

Läs mer om vad som krävs för att få uppehållstillstånd som egen företagare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.