fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Procedur i anknytningsärenden

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210208:

Asylnytt 21-02-08:

Domstol tillåter mödrar att söka uppehållstillstånd utan att lämna Sverige till sidans topp

En kvinna från Filippiinerna hade bott i Sverige i 20 år men sedan frånsagt sig sitt svenska medborgarskap och återvänt till Filippinerna där hon var politiskt aktiv. Nu har hon åter rest till sin man i Sverige tillsammans med deras gemensamma barn, en tvååring. I det andra fallet hade även maken fillipinskt ursprung men var svensk medborgare sedan 10 år. Deras gemensamma barn föddes i Filippinerna och ca ett år senare reste modern med barnet till Sverige och ansökte om uppehållstillstånd efter någon månad. I båda fallen har Migrationsverket avslagit och hänvisat kvinnorna till att göra ansökan från hemlandet. Migrationsdomstolen påpekar att handläggningstiden är uppemot 17 månader. Under nuvarande förhållanden med pandemin är det enligt domstolen inte rimligt att hänvisa familjerna att träffas genom besök eller att fadern skulle följa med till Fillipinerna. Domstolen nämner både karantänsreglerna och det olämpliga i att göra sådana resor på grund av risken för smittspridning. Det står klart att övriga villkor för familjeåterförening är uppfyllda. Därför beviljar domstolen uppehållstillstånd på grund av anknytningen i båda fallen.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om barns ålder i anknytningsärenden till sidans topp

Som Asylnytt har rapporterat i utgåva 20-08-05, så har EU-domstolen uttalat att när barn ansöker om att återförenas med föräldrar i ett EU-land så ska bedömningen av barnets ålder utgå från ansökningsdagen, inte beslutsdagen. Detta innebär att Sveriges praxis ändras. EU-domen gäller situationer som omfattas av familjeåterföreningsdirektivet, dvs när föräldern har uppehållstillstånd med flyktingstatus. Migrationsverkets rättsliga kommentar klargör nu att alla andra kategorier som enligt Utlänningslagen har rätt till återförening enligt samma paragraf som flyktingar också kommer att omfattas. Det innebär att även barn till alternativt skyddsbehövande och barn till svenska medborgare omfattas. Detsamma gäller barn till forskare och till föräldrar med EU-blåkort eller ICT-tillstånd (flyttande inom företag). Däremot omfattas inte barn till föräldrar som själva fått uppehållstillstånd enligt Utlänningslagens paragraf 5:3a. Det kan till exempel vara en förälder som fått uppehållstillstånd för att gifta sig eller bli sambo i Sverige eller på grund av anknytning till ett annat barn i Sverige. Barn till föräldrar som har uppehållstillstånd på grund av studier eller arbete omfattas inte heller.

Hämta den rättsliga kommentaren, RK/002/2020 (Extern länk)

Se även:

Asylrättscentrum 20-10-29: Uppdaterad rättslig styrning angående betydelsen av personens ålder vid ansökningsdatum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Migrationsverket 20-10- 29:

EU-dom flyttar fokus från besluts- till ansökningsdatum i familjeåterföreningsärenden till sidans topp

Det är personens ålder vid ansökningsdatum som avgör om den som ansöker om familjeåterförening ska betraktas som barn eller inte vid beslutstillfället. Det är innebörden av en dom från EU-domstolen. Nu har Migrationsverket uppdaterat sin rättsliga styrning utifrån domen.

EU-domstolen grundar sitt avgörande på syftet med EU:s familjeåterföreningsdirektiv, vilket är att främja familjeåterförening. Men även rätten till privat- och familjeliv samt principen om barnets bästa ligger till grund för domstolens bedömning.

- Enligt domen är det viktigt att alla sökande i alla medlemsstater får en likartad och förutsägbar prövning i sitt familjeåterföreningsärende. Tiden mellan inlämnad ansökan och beslutsdatum ska inte vara en avgörande faktor enligt domen, säger verkets tillförordnade rättschef Carl Bexelius.

Hittills har Migrationsverket utgått från att beslut ska fattas utifrån personens ålder vid beslutstillfället. Det har gjorts med stöd av vägledande avgöranden från bland annat Migrationsöverdomstolen.

- EU-domen innebär därför en stor förändring jämfört med hur Migrationsverket hittills handlagt familjeåterföreningsärenden, säger Carl Bexelius.

Domen är överordnad nationell rätt, gäller omedelbart och är bindande för alla EU:s medlemsstater.

Efter att ha analyserat domen har Migrationsverket nu uppdaterat sin rättsliga styrning. Enligt den ska alla anknytningsansökningar som omfattas av EU:s familjeåterföreningsdirektiv handläggas utifrån innebörden av EU-domstolens dom. Men förutom personer som omfattas av direktivet ska även barn till unionsmedborgare och personer som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande omfattas.

- Det beror på att den svenska lagstiftaren inkluderade alternativt skyddsbehövande när familjeåterföreningsdirektivet infördes i svensk lagstiftning, säger Carl Bexelius.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Asylnytt 20-08-31:

Oskäligt att tvinga småbarnsförälder att söka från hemlandet, enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Bosnien som är gift med en svensk medborgare, ansökte om uppehållstillstånd. Kvinnan befann sig redan i Sverige och var gravid med parets första barn. Migrationsverket avslog ansökan eftersom graviditeten inte hindrade kvinnan från att resa till hemlandet. När migrationsdomstolen tog upp fallet hade barnet fötts och kvinnan var gravid för andra gången. Migrationsverket yrkade på avslag ändå och anförde att make och barn kan följa med till Bosnien under väntetiden om 15-19 månader, eller så kan kvinnan besöka Sverige. Migrationsdomstolen fokuserar på frågan om kvinnan får söka från Sverige. Domstolen tar upp att konsekvenserna för barn vid en separation enligt Migrationsöverdomstolen ska väga tyngst i bedömningen, men att det (enligt regeringen i förarbeten) inte får leda till generellt undantag för alla barnfamiljer. Domstolen nämner också barnkonventionens krav på staterna att inte skilja barn från föräldrar om det inte är nödvändigt för barnets bästa. Vidare har EU-domstolen slagit fast att en förälder inte ska utvisas om det betyder att barn som är unionsmedborgare tvingas lämna unionen. Om barnen följer med utsätts de dessutom för andra faror, anknytningen till pappan försvåras. Om även han följer med försvåras integrationen i Sverige. Slutsatsen blir att utvisningsbeslutet upphävs och målet återförvisas till Migrationsverket för att pröva försörjningskrav mm. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-31:

Domstol: Förälder får söka från Sverige - försörjningskrav i barnfamilj frågasätts till sidans topp

En snarlik dom som ovanstående från samma förvaltningsrätt rör en kvinna från Filippinerna som är gift med en svensk medborgare. Hon kom till Sverige med en Schengenvisering och fick uppehållstillstånd för besök tre månader. Under besöket gifte hon sig. Hon stannade kvar i Sverige och makarna har nu ett barn och väntar ett andra. Ansökan om uppehållstillstånd gjordes ca två och ett halvt år efter att besökstillståndet löpt ut. Migrationsverket avslog och hänvisade till ansökan från hemlandet Resonemanget i migrationsdomstolen är i princip detsamma som i ärendet med kvinnan från Bosnien. Domstolen påpekar att den långa illegala vistelsen talar för att kvinnan borde återvända till hemlandet, men landar ändå i att de allvarliga konsekvenserna för barnet gör att det framstår som oskäligt att kräva detta. I denna dom kommenteras även Migrationsverkets bedömning av att anknytningen endast ska prövas mot maken och att det alltså föreligger försörjningskrav. Enligt domstolen ska anknytingen prövas mot både maken och barnet. Därför ska inget försörjningskrav gälla. Målet återförvisas till Migrationsverket för sakprövning. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Asylnytt 20-08-05:

EU-domstolen: Barns ålder ska räknas från ansökningsdatum vid familjeåterförening till sidans topp

Målet rör en far och hans tre barn. Pappan bor i Belgien med flyktingstatus och ansökte i slutet av 2013 om att barnen, som då befann sig i Senegal, skulle få komma till honom. Ansökningarna avslogs i mars 2014 med motivering att pappan inte hade uppgett samma födelsedatum för barnen som han gjort i sin asylansökan. Avslaget överklagades men det dröjde till januari 2018 innan domstolen svarade. Då avvisades överklagan utan sakprövning med motivering att barnen som blivit vuxna inte längre hade något intresse i saken. En belgisk högre domstol har bett EU-domstolen om förhandsavgörande rörande vad det spelar för roll om ett barn hunnit bli vuxet i väntan på beslut eller överklagan om familjeåterförening. EU-domstolen konstaterar bland annat att det skulle leda till godtycke och omöjliggöra att sätta barnets bästa främst om långa väntetider kan bli avgörande. I beslutet slår EU-domstolen fast att det datum som gäller för att avgöra om en person ska behandlas som ett barn enligt familjeåterföreningsdirektivet är datum för ansökan. Staten har enligt EU-domstolen inte rätt att lägga ner ett återföreningsärende för att barnet har blivit vuxet. Domen kan få stor betydelse i Sverige som i likhet med Belgien har långa handläggningstider för familjeåterföreningsärenden.

Förhandsavgörandet har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta avgörandet från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Läs pressmeddelande om målen C-133/19, C-136/19 and C-137/19. B. M. M., B. S.,B. M and B. M. O. v Belgium (Extern länk)

Läs domen i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Migrationsverket 20-06-24:

Migrationsverket tydliggör kraven kring försörjningskrav till sidans topp

I ett nytt rättsligt ställningstagande tydliggörs nu reglerna för försörjningskravet vid anhöriginvandring till Sverige. En av de största förändringarna påverkar prövningen av anknytning till barn.

- Det innebär att vi kommer att behöva tillämpa undantaget från försörjningskravet mer sparsamt än vad vi tidigare har gjort, säger Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket.

En av de största förändringarna gäller undantaget från försörjningskravet på grund av anknytning till barn. I de fall en sökande åberopar anknytning till flera personer är nu utgångspunkten att anknytningen ska prövas till make, maka eller sambo innan anknytningen till ett barn.

- Det är alltså först när vi kommer fram till att det är anknytningen till barnet som vi ska pröva, som vi kan göra undantag från försörjningskravet. Det kommer sannolikt innebära att färre personer undantas från försörjningskravet, säger Carl Bexelius.

Migrationsverkets nya bedömning sker mot bakgrund av att det funnits behov att tydliggöra reglerna inom flera centrala frågor. När den tillfälliga lagen förlängdes förra året fanns också anledning att se över styrningen på området.

- Vi har behövt justera vår tolkning utifrån aktuella bestämmelser och med utgångspunkt i att lagstiftarens syfte med tillfälliga lagen är att anpassa de svenska reglerna till både EU- och internationell rätt, säger Carl Bexelius

Den nya tolkningen innebär även att försörjningsmedlen som utgångspunkt måste tillhöra den person som befinner sig i Sverige eller i vart fall stå till dennes förfogande. Precis som tidigare är det den sökande som har bevisbördan för att försörjningskravet är uppfyllt.

(...)

Artikeln med frågor och svar (Extern länk)

Hämta det rättsliga ställningstagandet om försörjningskravet i 9 § tillfälliga lagen - RS/011/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-07-15

Nytt ställningstagande från Migrationsverket om försörjning vid familjeåterförening till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om hur försörjningskravet vid anhöringinvandring ska tillämpas. Ställningstagandet är mer systematiskt och detaljerat än det tidigare och beskriver hur olika faktorer ska bedömas och i vilken ordning. Viss ny praxis har införts, såsom ett par exempel på undantag från försörjningskravet om det skulle strida mot ett internationellt åtagande. En betydelsefull skärpning i förhållande till tidigare ställningstagande är att undantag från försörjningskravet inte längre ska göras bara för att det finns barn i anknytningsfamiljen. Anknytningen ska först prövas i förhållande till den starkaste anknytningen. I situationen där en förälder vill återförenas med barn och make/maka i Sverige så prövas alltså anknytningen till makan först. Om denna prövning inte leder till uppehållstillstånd, till exempel på grund av att försörjningskravet inte uppnås, så prövas anknytningen tll barnet. Då kan undantag från försörjningskravet göras, men uppehållstillstånd förutsätter att anknytningen till barnet ger rätt till återförening, vilket inte alltid är fallet. Nytt är också att de enda familjemedlemmars inkomster som får räknas är anknytningspersonen och eventuell make. Ställningstagandet ersätter SR 03/2017.

Hämta ställningstagandet RS/011/2020 (Extern länk)

Se även:

Artikel från Migrationsverket med frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 20-07-02:

Launch of handbook on Family reunification for refugee and migrant children till sidans topp

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees, Ambassador Drahoslav Stefánek, is launching the handbook "Family reunification for refugee and migrant children - standards and promising practices". The handbook focuses on the reunification of families with children, with a particular focus on unaccompanied and separated refugee and migrant children. The purpose of the handbook is to encourage discussions in member states on potential or already existing solutions for obstacles and challenges to restoring family links.

"In the absence of sustainable relocation agreements, family reunification remains a feasible legal pathway to decongest facilities in frontline countries and to promote effective asylum procedures throughout the continent. It is a vital tool to ensure respect for children's rights and their best interests", said the Special Representative.

To mark the launch of the publication, the Special Representative organised a webinar. Christos Giakoumopoulos, Director General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe, said: "Family reunion enables persons who have fled to resume a normal life. It is therefore equally beneficial to individuals and to states' social integration policies. Quite often, however, practical obstacles hinder access to family reunification procedures. The handbook launched today addresses concrete ways to overcome these obstacles. I trust it will strengthen the foundations for good actions in the field - actions that are urgently needed".

The Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovi?, made a keynote speech, in which she emphasised that "States should put family reunification at the centre of asylum and migration policies. Family reunification is indeed a key component for the protection of the rights of refugees and migrants, especially children, and for the promotion of inclusive societies."

Pressmeddelandet med länk till handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Rädda Barnen 2020:

Ny podd: Om sveriges migrationspolitik och familjer som splittras till sidans topp

Poddserien Rädda Barnen Dokumentär lanserar nu sitt tionde avsnitt i serien. Denna gång handlar podden om den nya migrationspolitiken som försvårar möjligheterna till familjeåterförening.

Avsnittet beskriver hur personer som flytt krig och diktatur i sitt hemland och som nu bor i Sverige, kämpar för att återförenas med sina barn.

Ett exempel är Yordanos som flydde förtryckarregimen i Eritrea. Hon drömde om ett liv i trygghet och frihet för sig själv och sina barn. Hon flydde år 2015 och lämnade barnen kvar i Eritrea. Hon hoppades på att hon skulle kunna hämta dem senare. Så blev det inte. Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig migrationslagstiftning som anpassats till EU:s miniminivå och som har försvårat för splittrade familjer att återförenas i Sverige.

- Det värsta är att en vecka efter att jag lämnade mina barn sa jag att det inte skulle dröja länge innan vi skulle ses igen, men nu har det gått sex år, när ska det här eländet vara över? berättar Yordanos i podden.

Sammanlagt medverkar fyra eritreanska familjer och en familj från Syrien, som kom till Sverige år 2015 och 2016. Barnen är kvar i hemländerna eller bor i närliggande områden.

- I fem år har de här personerna kämpat för att få återförenas med sina barn som är kvar i hemländerna. Det är många år av ett barns liv, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Medverkar gör också Josefine Paulsen, psykolog på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling. Hon svarar på frågan om hur barn påverkas av att inte sett sina föräldrar på flera år, och att de inte vet om de någonsin kommer att kunna leva ihop igen.

Sofia Rasmussen, sakkunnig inom migration på Rädda Barnen, berättar om den tillfälliga lagens juridiska konsekvenser för barn och om Rädda Barnens arbete för att påverka den nya migrationslagstiftningen.

Produktionsbolaget Soundtelling har producerat podden som släpps idag den 28 april.

Lyssna till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Asylnytt 20-05-00:

Ansökan om anknytning får göras från Sverige på grund av Corona, enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Ukraina ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make och ett gemensamt barn, båda svenska medborgare. Hon fick avslag på grund av att hon redan befann sig i Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning får enligt grundregeln inte beviljas om personen redan har rest in. Migrationsdomstolen tar hänsyn till att handläggningstiderna i anknytnigsärendet kan bli omkting ett år och att barnet bara är två år gammalt. Hans anknytning till modern riskerar att skadas genom separationen. Dessutom gör gränshindren på grund av Coronaviruset att det är oklart när en resa skulle kunna ske. Domstolen påpekar att kvinnan riskerar att hamna i en situation där hon ofrivilligt blir kvar illegalt. Om hon kan resa och beviljas uppehållstillstånd finns risk att hon får svårt att återvända, på grund av epidemin. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

Asylnytt 20-02-24:

JO kritiserar ambassad som avskrivit familjeåterföreningsärenden av misstag till sidans topp

Två personer i Madagaskar ansökte i juli 2015 om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin dotter i Sverige. Migrationsverket bad ambassaden i Tanzania att genomföra intervjuerna. Denna ambassad ansåg att Mocambique låg närmare till och bad MIgrationsverket att överföra ärendena dit. Detta påbörjades men eftersom ärendena aldrig fördes över i det elektroniska systemet så genomfördes inga utredningar. Trots detta avskrev ambassaden i Tanzania den ena personens ansökan, utan att meddela den sökande. Avsikten var egentligen bara att avskriva från det egna systemet. Efter några månader uppmanade MIgrationsverket ambassaden att fatta beslut i det andra ärendet, varpå även den ansökan avskrevs. Denna gång meddelades besluten och överklagades. Ambassaden bad Migrationsverket att öppna ärendena igen och föra över dem till Mocambique. Istället bad MIgrationsverket ambassaden att hantera överklagandena. Eftersom ärendena inte var öppna var det inte möjligt. När Migrationsverket insåg att överklagandena inte hanterats lämnades dessa över direkt till domstolen. I april 2018 migrationsdomstolen besluten och skickade tillbaka ärendena till Migrationsverket eftersom ingen prövning hade skett i sak. JO kritiserar både ambassaden i Tanzania och Migrationsverket för hanteringen och bristen på samverkan.

Hämta beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Migrationsverket 20-01- 13:

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Migrationsverket har den 1 januari 2020 tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter.

- Det är ett stort förtroende som vi har fått på myndigheten och som vi är stolta över, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Det utökade uppdraget innebär bland annat ansvar för utsänd personal från Sverige som arbetar heltid med migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna, samt rekryteringen av dessa. Utlandsmyndigheterna kommer även fortsättningsvis att ansvara för den lokalanställda personal som arbetar med migration, däremot tar Migrationsverket över kostnadsansvaret för dem. Migrationsverket tar även över kostnadsansvaret för utsänd personal från Utrikesdepartementet som arbetar deltid med migration.

Uppdraget väntas ge myndigheten bättre förutsättningar att följa upp och fortsätta utvecklingen av migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

- Att ansvaret för hela verksamheten nu samlas hos oss skapar en ökad tydlighet för de sökande. Vi kommer nu fortsätta arbetet med att utveckla migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, vilket kommer att innebära ett fortsatt djupt och intensivt samarbete mellan Migrationsverket, UD och utlandsmyndigheterna, säger Mikael Ribbenvik.

För det utökade uppdraget har riksdagen beslutat att öka Migrationsverkets anslag med 165,5 miljoner kronor för 2020.

(...)

Läs mer och se karta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Asylnytt 19-11-00:

Migrationsöverdomstolen: Brist i försörjning räcker för att avslå familjeåterförening till sidans topp

En ansökan om familjeåterförening avslogs av Migrationsverket för att försörjningskravet inte var uppfyllt, utan ytterligare utredning. Migrationsdomstolen återförvisade ärendet med motivering att identitet och anknytningens styrka ska prövas först och därefter andra omständigheter - annars går det inte att ta ställning till om ett avslag skulle bryta mot ett internationellt åtagande. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som går igenom ett antal tidigare vägledande beslut om tågordningen. Domstolen konstaterar att det ibland kan vara nödvändigt att först utreda identitet och själva anknytningen. Men i den här situationen skulle det orsaka lång handläggningstid och risker i onödan om anhöriga skulle ta sig till ambassad för utredning, eventuellt i ett grannland, bara för att få ett förutsägbart avslag. En förutsättning är dock att det går att avgöra om beslutet skulle bryta mot ett internationellt åtagande. I det här ärendet förelåg alla uppgifter om familjemedlemmarnas anknytning och situationen i hemlandet som behövdes. Därför bifaller Migrationsöverdomstolen Migrationsverkets överklagan och återförvisar ärendet för beslut i migrationsdomstolen.

Referat av mål UM 3739-19, MIG 2019-21 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Nämndemän lät förälder slippa söka anknytning från hemlandet till sidans topp

En man från Irak sökte asyl och hävdade att han var förföljd på grund av sin ateism och politiska aktiviteter. Han blev inte trodd och fick avslag. När saken nått migrationsdomstol hade mannen gift sig och blivit far till en två månader gammal baby som är svensk medborgare. Domstolen är enig om att anknytningen till barnet är stark och att det är bäst för barnet att ha tillgång till båda föräldrarna. Domaren påpekar att kvinnan inte är i behov av något särskilt stöd för att ta hand om barnet samt att barnet inte har något särskilt behov jämfört med andra barn. Dessutom har familjen bildats trots att mannens status var oklar. Därför anser domaren att mannen i enlighet med huvudregeln ska ansöka om anknytning från hemlandet. Men de tre nämndemännen anser att det inte skäligen kan krävas att mannen ansöker utifrån, eftersom det skulle få betydande konsekvenser för barnets anknytning till pappan. Återföreningsproceduren väntas ta mellan 14 och 20 månader. Domaren röstas ned och mannen beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor Infotorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180702:

Asylnytt 18-07-02:

Migrationsverket publicerar nytt ställningstagande om klarlagd identitet och pass till sidans topp

Det nya ställningstagandet SR 22/2018 ersätter motsvarande ställningstagande för två år sedan, SR 44/2016. Dokumentet innehåller vägledning i frågor om bevisprövning, vilka dokument som kan användas för att styrka identitet, prövningsordningen i anknytningsärenden, möjlighet till bevislättnad och användning av DNA-test etc. Resehandlingar och främlingspass behandlas. Det nya ställningstagandet är betydligt utförligare än det tidigare. Ett exempel på detta är att innebörden av en proportionalitetsbedömning tas upp i många sammanhang. Stort utrymme ägnas också åt de olika beviskrav som gäller i olika typer av ärenden. Ställningstagandet innehåller även referenser till den nya förvaltningslagen som gäller sedan 1 juli. Vissa tillägg har gjorts, till exempel att det enligt Migrationsöverdomstolens praxis sedan i våras kan finnas situationer då en anhörig inte bör hänvisas till ambassad med hänsyn till anknytningspersonens flyktingskap. Ställningstagandet innehåller ett stort antal vägledande domar rörande klarlagd identitet eller passkravet.

Hämta dokumentet SR 22/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

UNHCR December 2017:

The right to family life and family unity (...) and the family definition applied till sidans topp

Published as a part of Legal and Protection Policy Research Series collection of resources relating to Protection Policy and Legal Advice.

/Utdrag:/

Conclusion

The right to family life and family unity of people forced to flee can be threatened at all stages. This paper sets out the legal framework on which these rights are based in international and regional human rights law, international humanitarian law, and international refugee law, along with related international and regional jurisprudence, notably of the HRC, ECtHR, CJEU and IACtHR. The paper explains how States have positive obligations they must fulfil if they are to uphold their obligations. In addition, the principles of non-discrimination and of the best interests of the child can be seen as key principles underpinning and strengthening the right to family life and family unity.

With regard to the family definition applied, the paper stresses the importance of adopting a flexible definition in the refugee context that builds on the international and regional jurisprudence. This needs to take account of varying cultural and social customs and different legal systems and of the impact of conflict and displacement on family formation and reformation. In such circumstances, a flexible, open-ended and adaptable definition that goes beyond the nuclear or close family to recognize situations of dependency that may exist and takes into account social, emotional and economic factors is essential.

Läs eller hämta (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR December 2017:

The "Essential Right" to family unity of refugees and others in need of protection till sidans topp

/Ur slutsatserna:/

Bearing international and regional standards and related jurisprudence in mind, States' policy and practice regarding the reunification of family members of beneficiaries of international protection needs to

+ Take into account the particular situation of beneficiaries of international protection - Since they are unable to exercise their right to family unity in their country of origin this means that, unlike other migrants, States have strong positive obligations to permit and facilitate their reunification with other family members, whether they be in the country of origin (and often exposed to risk there) or a country of first asylum.

+ Adopt a flexible family definition - This involves acknowledging the many shapes and sizes in which families come, the different cultural practices and understandings of family, the impact of displacement on family composition and recognizing the concept of dependency that applies not only in the financial and economic context but also in emotional and psychological terms.

+ Ensure legal requirements do not present insurmountable obstacles - This involves many issues, including recognizing that documentation, income, accommodation and health insurance requirements that may be imposed and other restrictions (...)

+ Adopt procedures that are expeditious, flexible, transparent, and efficient - This involves tackling practical obstacles, including by ensuring information is promptly provided to people newly recognized as being in need of international protection (...)

+ Acknowledge that refugees and beneficiaries of complementary/subsidiary protection have comparable protection needs and hence require equal treatment as regards family reunification, in line with States' non-discrimination and other obligations, meaning that the latter should not be required to meet more onerous conditions.

+ Ensure the best interests of the child are a primary consideration (...)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Sveriges Ambassad Addis Abeba / Migrationsverket 17-06- 06:

Information om hindren för eritreanska flyktingar i Etiopien att skaffa pass till sidans topp

Reserapport från besök till flyktinglägren i Shire, Tigray-regionen i Etiopien och något om förutsättningarna för eritreanska flyktingar att resa från Etiopien till Sudan

/Utdrag:/

Ambassaden har genomfört studiebesök vid flyktinglägren i Shire, Tigray- regionen i Etiopien där bland annat frågan om eritreanska flyktingars möjligheter att lämna Etiopien för att ansöka om pass undersöktes. I samband med detta gjordes även en genomlysning avseende utfärdandet av så kallade pass permits.

Så kallade pass permits utfärdas av etiopiska ARRA för ett bestämt syfte som måste anges vid ansökan. ARRA har varit tydliga med att pass permits inte är någon resehandling som ger rätt att passera en landgräns, oavsett var och det finns ingen formell möjlighet att ansöka om ett så kallat pass permit i syfte att resa mot gränsområdena mot Sudan. Att ansöka om pass permit med syfte att resa till exempelvis Sudan för att ansöka om eritreanskt pass framstår då inte som någon realistisk möjlighet. Vidare är det inte möjligt för eritreanska flyktingar att beviljas visering för att på lagligt sätt kunna resa till Sudan för att ansöka om hemlandspass. Sudans ambassad i Addis Abeba menar att eritreanska medborgare som vistas i Etiopien endast kan beviljas visering till Sudan om de har ett hemlandspass. Utan hemlandspass kan visering alltså inte utfärdas. Detta innebär att eritreanska flyktingar, för att resa till närliggande länder, skulle behöva resa illegalt dit.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Migrationsverket 17-05-16:

Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet till sidans topp

Temarapporten syftar till att belysa omständigheter av relevans vid bedömning av huruvida familjemedlemmar till eritreaner med skyddsbehov bör kunna hänvisas till eritreanska beskickningar i utlandet vid ansökan om uppehållstillstånd grundat på anknytning.

Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka tydliggöra specifika förhållanden som berör familjemedlemmar från Eritrea. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de eritreanska beskickningarna i Tel Aviv och Khartoum.

För att ge läsaren kontextuell förståelse för de mer övergripande förutsättningarna som berör familjemedlemmars kontakt med hemlandets myndigheter inleds rapporten med en bakgrund om den eritreanska statsmakten och dess styrelseskick. Därefter följer avsnitt med ett urval av ämnen som Lifos bedömer vara relevanta i sammanhanget; hemlandspass, familjemedlemmars överträdelser mot eritreansk lagstiftning eller andra nationella förpliktelser, bestraffning av familjemedlemmar till personer som deserterat/hållit sig undan nationaltjänst, tvåprocentsskatt, s.k. ångerbrev samt förhållanden för eritreaner i Sudan. Landinformationen kompletteras med avsnitt innehållande Lifos kommentarer.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Migrationsverket om ny praxis: Individuella skäl krävs för att få tillstånd på en ny grund till sidans topp

I Asylnytt 16-10-15 refererades en dom från Migrationsöverdomstolen som innebar att en person som haft uppehållstillstånd för studier men inte uppnått resultat nog för fortsatt tillstånd, ska inte kunna byta spår till arbetstillstånd. Att ha haft ett tidigare uppehållstillstånd räcker alltså inte som synnerliga skäl för att få tillstånd på annan grund utan att lämna Sverige. Asylnytt refererade målet som att det avgörande var att kriterierna för att få fortsatt studietillstånd inte var uppfyllda. Migrationsverket har nu publicerat en rättslig kommentar till denna dom och gör en vidare tolkning. Enligt Migrationsverket innebär domen att det "måste finnas omständigheter utöver det tidigare tillståndet som skapar en situation som inte uppkommer i normalfallet och förstärker behovet av en prövning inifrån". Som exempel nämns upprepade tidigare tillstånd i kombination med personliga omständigheter . Denna nya praxis kan påverka möjliggheten att byta spår i olika riktning mellan studier, arbete och familjeanknytning.

Hämta kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Migrationsverket 17-04-07:

Krafttag för att förkorta väntetiden för anhöriga till sidans topp

Nu sätter Migrationsverket in flera olika åtgärder för att minska väntetiderna för anhöriga som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar om ett nytt arbetssätt för nya ärenden, en satsning på gamla ärenden och ett tillskott av nya resurser.

Under några år har antalet öppna ärenden för personer som vill förenas med anhöriga i Sverige ökat kraftigt. I dagsläget handlar det om 70 000 ärenden. Med hjälp av olika åtgärder ska de öppna ärendena ha minskat till 50 000 vid nästa årsskifte - och då ingår även alla årets nya ärenden i beräkningen. Samtidigt ska väntetiden minska.

- Vi ser att det är många som får vänta väldigt länge på att få hit sina anhöriga och därför gör vi denna stora satsning på att avgöra ärenden snabbare, säger Janne Wallin, vikarierande operativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverket har redan ökat antalet medarbetare som arbetar med att utreda och fatta beslut i ärenden som gäller anhöriga. Under året kommer ytterligare förstärkningar att göras så att det sammanlagda tillskottet kommer att vara närmare 100 medarbetare i slutet av 2017.

Äldre ärenden ska avgöras under året

Alla äldre ärenden kommer nu att utredas och avgöras av Migrationsverkets regioner i olika satsningar. Målet är att de flesta ärenden som kom in till verket före den 1 januari i år ska vara avgjorda den 31 december 2017. En förutsättning för beslut är att verket har de underlag som krävs för att kunna bedöma ärendena. Från den 1 juli 2018 ska väntetiderna minska och anknytningsärenden avgöras inom nio månader - om alla nödvändiga underlag har skickats in.

Nya kompletta ärenden ska avgöras så fort som möjligt

Sedan 1 april fattar Migrationsverket så fort som möjligt beslut i alla nyinkomna ärenden där underlaget är tillräckligt för att handläggaren ska kunna göra de bedömningar som krävs.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsöverdomstolen: Domstol ska inte bevilja anknytning utan utredning till sidans topp

En kvinna som sökte asyl anförde dessutom att hon hade anknytning genom sin sambo. Hon fick avslag eftersom hon inte ansågs ha asylskäl. Beträffande anknytningen konstaterade Migrationsverket att hon inte hade en giltig passhandling samt att ansökan på grund av anknytning ska lämnas in från utlandet. Migrationsdomstolen höll med beträffande asylskälen men beviljade uppehållstillstånd på grund av anknytningen. Enligt domstolen var det inte skäligt pga kvinnans hälsotillstånd att hon skulle behöva söka från utlandet. Migrationsverket överklagade för att få prövat vilket id-krav som ska ställas och om hälsotillståndet ska vägas in i ett sådant ärende. Dessutom anför Migrationsverket att själva anknytningen aldrig blivit utredd. Migrationsöverdomstolen tar upp ärendet men bedömer bara den sista frågan. Målet återförvisas till migrationsdomstolen för utredning av om anknytningen räcker för uppehållstillstånd. De övriga frågorna besvaras inte. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-04-10:

Migrationsverket om beviskravet i anknytningsärenden till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett omfattande rättsligt ställningstagande om beviskravet i anknytningsärenden. Ställningstagandet innehåller en genomgång av hur bevis bedöms, med förklaringar av begrepp som bevisfakta, bevismedel, bevistema och bevisbörda. "Subjektiv" och "objektiv" bevisbörda berörs liksom olika nivåer av beviskrav och betydelsen av förhållandena i ett land där den sökande befinner sig.

Beträffande anknytningsärenden sammanfattar Migrationsverket: "Vid uppehållstillstånd p.g.a. anknytning är det den sökande som ska bevisa att han eller hon uppfyller förutsättningarna för att ansökan ska kunna beviljas. Det normala kravet på bevisningen i anknytningsärenden är att omständigheterna ska göras sannolika. I ett par fall gäller ett högre beviskrav, vilket innebär att sökanden ska styrka förhållandena. Ett högre beviskrav gäller normalt för den sökandes identitet, som då ska vara styrkt. Vidare ska ett äktenskap styrkas, för att kunna ligga till grund för ett uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. När det gäller omständigheter som talar mot att bevilja uppehållstillstånd är det normalt Migrationsverket som ska bevisa dessa. Verket ska då göra omständigheterna sannolika."

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Justitiedepartementet 17-03-07:

Utredning: Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna till sidans topp

Utredningen har haft i uppdrag att kartlägga och beskriva nuvarande ansvarsfördelning, organisation och finansiering för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna.

Utredningens bedömning är att samspelet mellan Migrationsverket och utlandsmyndigheterna uppvisar funktionsbrister och därför behöver förbättras. Ansvarsfördelningen är i vissa delar oklar och behöver förtydligas.

Hämta utredningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Migrationsverket 17-03-06:

Ny rutin gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige till sidans topp

Migrationsverket inför nu en rutin som gör det enklare för vissa anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller framför allt personer som söker familjeåterförening och kommer från länder där myndigheterna utfärdar tillförlitliga intyg om familjerelationer som äktenskapsbevis, födelsebevis och liknande.

Migrationsverket har fram till nu i princip krävt att de sökande alltid ska besöka en utlandsmyndighet* för att deras anknytningsärenden ska bli utredda. Nu finns det en rutin som anger i vilka fall det inte är nödvändigt. Det gäller främst ärenden som rör etablerade förhållanden, men det kan bli aktuellt även i andra typer av relationer.

Krav på styrkt identitet och styrkt relation

Utgångspunkten i ett anknytningsärende är att den sökande ska kunna styrka både sin identitet och sin relation till de/n anhöriga i Sverige genom godtagbara handlingar. När det gäller den sökandes identitet kan Migrationsverket godta en kopia av ett hemlandspass om det inte finns några misstankar om förfalskning, manipulation eller liknande. Originalpassen kontrolleras när det är dags för den sökande att besöka en utlandsmyndighet för att lämna underlag till ett uppehållstillståndskort. Då tas fingeravtryck och foto och den sökande skriver sin namnteckning. Kortet behövs om man kommer från ett land där invånarna behöver visum för att resa in i Sverige.

Den sökande behöver också styrka sin relation med de/n anhöriga i Sverige genom exempelvis äktenskapsbevis, födelsebevis eller handlingar som intygar ett sammanboende. Kopior av dessa handlingar kan ligga till grund för Migrationsverkets beslut om inget tyder på att originalhandlingen är falsk eller otillförlitlig. Men om handlingarna behöver kontrolleras eller kompletteras är det nödvändigt med en muntlig intervju på en utlandsmyndighet.

Frågor om den nya rutinen

(...)

Läs mer (Extern länk)

Hämta rättsligt ställningstagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-08:

Migrationsdomstol: Kvinna slipper åka till Mongoliet för anknytning till ettåring till sidans topp

En kvinna som vistats länge i Sverige illegalt sökte asyl och anförde även att hon har anknytning till sin man och deras gemensamma barn som är ett år gammalt. Asylskälen ansågs otillräckliga. Anknytningen till familjen ger rätt till uppehållstillstånd men Migrationsverket ansåg att fem års illegal vistelse gjorde att kvinnan inte kunde få undantag från regeln att tillståndet ska sökas från hemlandet. Barnet ansågs inte ha några särskilda behov jämfört med andra barn och pappan kunde tas om hand av pappan. Migrationsdomstolen däremot anser att barnets låga ålder och den långa tid som separationen kan förväntas vara skulle leda till allvarliga konsekvenser för barnet. På grund av barnets bästa beviljas kvinnan uppehållstillstånd. Domen är dock inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Den som sannolikt är förälder ska få företräda ett barn om inte något annat bevisas till sidans topp

Justitieombudsmannen har utrett situationen då det inte finns någon styrkt ställföreträdare för ett barn som till exempel söker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det kan uppstå när en förälder inte kan förväntas styrka sin identitet. JO har tidigare påpekat att om en ansökan avvisas så måste den påstådda föräldern få reda på beslutet; annars berövas barnet rätten att överklaga. I den nya utredningen ville JO, genom ett antal frågor till Migrationsverket, undersöka i vilkas situationer Migrationsverket presumerar (utgår från) att en uppgiven förälder är ställföreträdare och om det ställer till några problem. Sedan frågorna ställdes har Migrationsverket publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 08/2015) där det framgår att om den sökande och anknytningspersonen lämnat samstämmiga uppgifter så kan det presumeras att en påstådd förälder är behörig att företräda barnet. För att barnet ska få sin sak prövad ska presumtionen inte brytas om det inte visar sig att en annan utpekad person är vårdnadshavare. JO framhåller att det också är nödvändigt att komma in i en sakprövning för att kunna utnyttja möjligheten till DNA. JO är nöjd med Migrationsverkets svar, även om det "fortfarande finns vissa oklarheter om förfarandet".

Läs JO:s sammanfattning (Extern länk)

Hämta beslutet i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

JO 16-10-04:

Rutiner för information och för att registrera överklagan kritiseras av JO till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för bristfällig information om ett beslut och för att inte ha iakttagit tillräcklig noggrannhet vid en rättidsprövning

JO har granskat Migrationsverkets rutin att skicka första sidan av beslut i ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning till referentpersonen för kännedom. JO konstaterar att ett utskick till en referentperson som inte har fullmakt att företräda sökanden får betraktas som en serviceåtgärd. Åtgärden kan underlätta för sökanden att ta till vara sin rätt. JO är dock tveksam till att myndigheter skickar ut inkompletta handlingar, bl.a. eftersom det lätt kan leda till missförstånd. Behåller Migrationsverket sin rutin bör det framgå av utskicket att det enbart är beslutets första sida som skickas till referentpersonen och att den skickas för kännedom.

I beslutet riktar JO även kritik mot att Migrationsverket utan närmare kontroll lade en ambassads uppgift om en underrättelse av ett beslut till grund för en rättidsprövning, trots att det på grund av omständigheterna i ärendet fanns skäl att ställa sig tveksam till uppgiften. JO uttalar att det är Migrationsverkets ansvar att vid sin rättidsprövning av ett överklagande ta ställning i frågan om när klaganden fick del av beslutet och göra en självständig bedömning av det underlag man har.

Läs mer och ladda ned beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

FRA 16-09-16:

Current migration situation poses separation risk for families till sidans topp

Refugee and migrant families risk being split up during the journey to the EU. Over a third of new arrivals in the past year were children, who often arrive unaccompanied as they become separated from their family. The latest FRA summary report on migration-related fundamental rights throws the spotlight on how the present situation is affecting family tracing and reunification.

Respect for family life is a fundamental right guaranteed in the EU. Family reunification is an important enabler of this and facilitates the longer-term integration of migrants into society. However, the current situation is putting this right to the test as some Member States have made reunification more difficult.

This report looks at the challenges and good practices related to family tracing and reunification that can help the development of effective rights-compliant solutions at EU and national level. Some of the main findings include:

1. Most Member States use the Red Cross' fundamental rights-compliant tool 'Trace the Face' to search for family members. Refugees and migrants mainly use social media networks, online databases and the Red Cross tool to trace family members.

2. However, practical obstacles impede family tracing. These include a lack of documentation among migrants, errors in processing names, the speed with which migrants move between countries, and the slow identification of those who have died crossing the Mediterranean. In addition, although national offices of the Red Cross play a leading role in family tracing, in most Member States there is no NGO specifically responsible for this.

3. There are no systematic and reliable data on how many asylum seekers arrive with or without their family, nor on the exact number of requests for family reunification.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.