fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Allmänt om procedurfrågor

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200208:

JO 20-01-27:

JO-kritik mot att ombud fick ofullständigt beslut trots flera påpekanden till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ett ombud och för att det inte framgick att beslutet inte var komplett

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor.

Migrationsverket kritiseras för att ha skickat ett ofullständigt beslut till ombudet och för att det dröjde innan misstaget uppmärksammades. Migrationsverket kritiseras också för att det inte av den handling som skickades framgick att beslutet inte var komplett. JO är vidare kritisk till att Migrationsverket har ett dokumenthanteringssystem som gör det möjligt att skicka första sidan av ett beslut utan att det uttryckligen framgår att det endast är en av flera sidor som skickas. JO uttalar att det är allvarligt att uppgifter i ett beslut, i det här fallet sidnumreringen, kan ändras i efterhand om det inte är fråga om en rättelse. Ett beslut måste vara beständigt efter att det expedierats.

Beslut nr 7177-2018

Hämta beslutet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Asylnytt 19-05-03:

Migrationsverket om hanteringen av flera ansökningar om uppehållstillstånd samtidigt till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om vad som ska ske då någon kommer in med en ny ansökan om uppehållstillstånd trots att en process pågår eller då personen redan har ett uppehållstillstånd. Huvudprincipen är att "saken" är uppehållstillstånd även om det kan ges på olika grunder. Om en ny ansökan kommer in medan Migrationsverket behandlar ärendet så slås ansökningarna ihop. Om domstolen börjat pröva ärendet så kan inte Migrationsverket ta upp det, bara meddela domstolen att ansökan med nya skäl inkommit. Om personen redan har uppehållstillstånd för den tid ansökan gäller så kan saken bara prövas om det skulle finnas skäl att återkalla det pågående tillståndet. Frågan om skyddsstatus kan dock alltid prövas, dvs den som fått uppehållstillstånd på någon annan grund kan ändå ansöka om flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus.

En ansökan som kommer in medan domstol prövar om en ansökan om ny prövning av skyddsbehov ska beviljas (enligt UtlL 12:19) kan tas upp av Migrationsverket om den nya ansökan görs enligt UtlL 12:18, till exempel praktiska eller medicinska hinder. Men om en ny prövning eniigt 12:19 beviljats och pågår i domstol kan inga nya omständigheter behandlas av Migrationsverket. Ställningstagandet innehåller fler resonemang om en rad speciella situationer och i vilken ordning olika skäl ska prövas.

Hämta ställningstagandet, SR 13/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 19-04-24:

AIDA 2018 Update: Sweden till sidans topp

The updated Country Report on Sweden provides an overview of developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection, amid discussions on the extension of the temporary law agreed in 2016 for an additional period of three years.

Asylum procedure

On 4 March 2019 the Migration Agency published a legal position regarding the prohibition of Dublin transfers to Hungary. It stated that in the event that Hungary is found to be the responsible country in accordance with the Dublin Regulation, it is not possible to transfer the applicant to it. At the same time, the Migration Agency revised its policy on Italy and held that there is no longer a need to obtain individual guarantees prior to carrying out transfers.

During 2018, an amendment was introduced to the Aliens Act concerning responsibility for the reception of persons who have been accepted in accordance with the Dublin Regulation from other Member States was implemented and cooperation with the police authority intensified. The change in the law means that the police authority takes over the responsibility of the Migration Agency regarding the reception of Dublin returnees when there is a legally enforceable decision on expulsion.

The Migration Agency has established new tracks for admissibility procedures: "Track 5B" concerns applicants benefitting from protection in another EU Member State, while "Track 5C" deals with applications raising first country of asylum and safe third country grounds. Detailed guidance on the use of these concepts was issued in December 2018 by the Migration Agency.

(...)

Läs mer och hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Asylnytt 18-09-26:

Gymnasielagen inte för dåligt beredd enligt Migrationsöverdomstolen till sidans topp

Detta mål gäller ett ärende som refererades i Asylnytt 18-07-18. Migrationsdomstolen i Malmö ansåg att den nya gymnasielagens nedsatta krav på identitet inte kunde tillämpas. Domstolen förklarade att regeringen frångått grundlagens krav på hur ett ärende ska beredas, då paragrafen om beviskravet ändrades efter remissomgången. Migrationsöverdomstolen håller inte med om detta eftersom det inte finns några närmare bstämmelser om hur regeringsärenden ska beredas utöver ett allmänt krav på att upplysningar och yttranden ska hämtas in från berörda. När lagrådet kritiserat beredningen genomfördes dessutom ytterlgare beredning inför riksdagsbehandlingen. Migrationsöverdomstolen anser att den stadgade ordningen inte har åsidosatts i något väsentlig hänseende. Därför upphävs migrationsdomstolens beslut och den unge mannen som ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier beviljas tillstånd i 13 månader.

Läs kammarrättens pressmeddelande och hämta domen, UM 12649-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Justitiekanslern 18-06-18:

Kritik mot Migrationsverket för brister i diarieföringen av inkomna domar och beslut till sidans topp

Vid Justitiekanslerns granskning av Migrationsverkets ärendehantering år 2017 kom det fram att förvaltningsdomstolarna under år 2012 hade meddelat domar eller beslut i fem ärenden, där Migrationsverkets beslut hade överklagats. Enligt utdrag ur Migrationsverkets diarium hade domarna/besluten diarieförts hos verket under år 2012. De aktuella domarna och besluten hade dock kommit berörd enhet hos verket tillhanda först under år 2017.

(...)

Jag noterar att de nu aktuella ärendena har blivit öppna i Migrationsverkets diarium trots att flertalet ärenden enligt vad som framkommit borde ha avslutats i samband med att domarna/besluten kom in till myndigheten. I ett av ärendena, där förvaltningsrätten hade beslutat att återförvisa ärendet till verket för förnyad handläggning, har den bristande hanteringen av kammarrättens beslut inneburit att den förnyade handläggningen inte påbörjats förrän i januari år 2017, då Migrationsverket omprövade och ändrade sitt tidigare beslut och därefter avslutade ärendet. Handläggnings?tiden har därmed fördröjts med ca 4,5 år, vilket inte är acceptabelt. I detta fall har dröjsmålet drabbat en kommun. Bristande kontroll av inkommande handlingar, i detta fall ett domstolsbeslut, riskerar emellertid även att leda till rättsförlust för enskilda.

(...)

Läs hela beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

#vistårinteut 17-09-11:

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga till sidans topp

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut (VSIU) har sedan juni 2017 samlat in dokumentation av hur ensamkommande unga har hanterats och hanteras i asylprocessen. Insamlingen har mynnat ut i en rapport som synliggör att rättssäkerheten är satt ur spel när det gäller ungas asylprocess.

Under ett års tid har VSIU kontinuerligt fått höra mängder med exempel på brister när det gäller tolkar, handläggare, beslutsfattare, ombud och gode män. Rapporten visar hur hela kedjan i systemet har brustit i många fall.

- Dagligen kommer ny information från engagerade uppgiftslämnare. Hur många är det som saknar det stödet? Många, det är jag övertygad om. Mörkertalet måste vara mycket stort, säger Stina Berge, ansvarig för sammanställningen av materialet.

- Vi är inte förvånade över resultatet, det styrker det vi sett under året, menar Sara Edvardson Ehrnborg, talesperson för VSIU och kommunikationsansvarig. Snarare är vi förvånade över det inte skett någon granskning av Migrationsverket och hela mottagningssystemet för ensamkommande flyktingar. Det är oroväckande och något som kraftigt har urholkat asylrätt och rättssäkerhet för redan utsatta unga flyktingar. Jag skäms över hur Sverige gjort.

Kinna Skoglund, talesperson för VSIU och ansvarig för nätverkets politiska påverkansarbete är övertygad om att rapporten bara visar toppen av ett isberg:

- Det kommer att visa sig när det blir en mer omfattande granskning av asylprocessen för de som kom till Sverige 2014 och 2015, säger hon.

VSIU har skickat rapporten till riksdagsledamöter, departement och politiska ungdomsförbund. Rapporten har även skickats till JO och Riksrevisionen.

Stina Berge:

- Vi kommer att fortsätta samla in data. Det handlar om att stå upp för asylrätt och humanitet.

Hämta rapporten (Extern länk)

Stina Berge ger utförligt exempel i Magasinet Paragraf 17-09-25: Min mamma är blind på ena örat och pappa odlar bomber (Extern länk)

Sara Edvardson Ehrnborg i Dagen 17-09-28: Ensamkommande barn bryts ner och degraderas till saker (Extern länk)

Se även:

Dagens Juridik 17-09-29: Hur mår svensk migrationsrätt? Experterna reder ut läget i Veckans Juridik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Statskontoret 17-04-28:

Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation till sidans topp

Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre. Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.

Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan verksamhetsområden och kortat beslutsvägarna för vissa frågor.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att den centrala styrningen inte får tillräckligt genomslag i verksamheten. För att stärka styrningen föreslår vi att Migrationsverket renodlar organisationen och avskaffar såväl kvalitetsavdelningen som nivån med en operativ chef. Migrationsverket bör också stärka sin strategiska styrning, utveckla samordningen av huvudkontoret samt fastställa ansvaret för sektionscheferna i regionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 17-04-28: Migrationsverkets omorganisation utvärderad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.