fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Asylutredning och rättsprocedur

Åldersbedömning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 21-02-08:

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett? till sidans topp

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.

Vår hantering av flyktingarna som kom 2015-2016 kommer att gå till historieböckerna - dock inte med någon positiv kommentar. Det blev aldrig någon kris då - myndigheter och civilsamhället klarade tillsammans av att ge dem mat, tak över huvudet, skolor, integration.

Krisen kom senare, då det blev klart att regeringen aktivt verkade för att göra de 35 000 ensamkommande ungdomarna utvisningsbara. "Vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar" sade migrationsminister Morgan Johansson hösten 2016 - innan majoriteten av afghanska asylsökande ens fått påbörja sin asylprövning i Sverige (1).

Den komponent i asylprocessen som mest diskuterats i media har varit de medicinska åldersbedömningarna som inleddes 2017 med en ny metod.

Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn. De har rätt till särskilda omsorg från samhällets sida, t.ex. skolgång, god man eller annan vårdnadshavare och hälso- och sjukvård (2). Principen om barnets bästa gäller även asylsökande barn (3). Åldersbedömning får aldrig användas rutinmässigt, utan enbart när uppgiven ålder ifrågasätts.

Enligt EU:s asylbyrå EASO ska åldersbedömning användas bara när det finns dokumenterade tvivel om huruvida en person är ett barn eller ej, och tvivelsmålets fördel ska användas generöst (4). I första hand ska tillgängliga bevis granskas, i andra hand icke-medicinska metoder som intervju och psykologisk bedömning. Först därefter kan man ta till undersökning med magnetkamera (MR) och röntgen. Felmarginaler ska anges, och det är felmarginalens lägsta ålder som ska användas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Pressmeddelandet innehåller även 43 referenser till artiklar och rapporter

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

CRC / Elena legal update 20-12-04:

FN:s barnrättskommitté underkänner åldersbedömning i Spanien till sidans topp

/unofficial translation by the EWLU Team:/

Violation of Articles 3, 8, 12 and 20(1) CRC for failing to provide necessary safeguards for unaccompanied children in age determination process

On 24 November 2020, the Committee on the Rights of the Child adopted its views under article 6 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC), concerning communications CRC/C/85/D/37/2017 and CRC/C/85/D/38/2017 submitted by authors LD and B.G., respectively. The Committee decided to discontinue the communication by LD due to the loss of contact.

B.G., despite claiming to be a child, was arrested and detained in prison without an age assessment carried out. Consequently, the counsel for BG unsuccessfully lodged a request for interim measures to suspend BG's expulsion and to transfer him to a centre for minors. It was stated that a handwritten birth certificate and medical card with a photograph were questionable sources of identity, when medical tests, such as X-rays of the left wrist, indicated that B.G. was 19 years old.

The Committee recalled that identity documentation must be considered authentic unless there is evidence to the contrary. Only when there are no identity documents, States must carry out assessments of the child's physical and psychological development. The Committee noted the wide margin of error associated with the medical tests consisting of a wrist X-ray and found that this method is not appropriate as the only method for the age determination of a person who claims to be a child and presents supporting documentation. It further emphasised that the benefit of the doubt should be afforded to the alleged child in cases, where there is uncertainty. Additionally, the Committee recalled that States must designate a qualified legal representative and an interpreter, if necessary, for all young persons who claim to be minors, as soon as possible upon arrival and free of charge.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Läs eller hämta utlåtandet i sin helhet, på franska, spanska eller arabiska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

FN:s barnrättskommitté prickar Spanien för ogrundad åldersbedömning till sidans topp

En sjuttonåring från Guinea greps på en båt på väg till Spanien. Han berättade för Röda Korset och polisen att han var minderårig, men bedömdes utan någon undersökning som flera år äldre och sattes i förvar. Hans ombud kunde skicka efter och lämna in hans födelsebevis, men enligt spanska myndigheter bevisade det inget eftersom det inte innehöll foto eller fingeravtryck. Efter 52 dagar släpptes han men flyttades till en förläggning för vuxna. FN:s barnrättskommitté, som övervakar hur Barnkonventionen följs, konstaterar att bristen på procedur för åldersbedömning, avsaknad av god man och att ingen hänsyn togs till barnets id-handlingar innebär att Spanien har brutit mot konventionens artikel om att sätta barnets bästa främst. Genom att förse barnet med ett födelsedatum som inte stämde med hans officiella id-handling utan att ha försökt verifiera dokumentet, har Spanien också brutit mot artikeln om att respektera barnets identitet. Att han behandlades som vuxen var ett brott mot den artikel som handlar om skydd för barn som berövats sin familj. Kommittén ger en rad rekommendationer till Spanien om garantier för ensamkommande barn, inklusive en möjlighet till upprättelse för barn som fått sin ålder ändrad utan nödvändiga garantier för barnets rättigheter.

Hämta beslutet (Extern länk)

Referat på engelska från ELENA legal update (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-11-24:

Domstol: Tvivelsmålets fördel gör att en person bedöms som barn som behöver skydd till sidans topp

En pojke som är född i Afghanistan men har växt upp i Iran sökte asyl på grund av att han tagit avstånd från islam, att han är hazar och att han riskerar drabbas av det väpnade våldet i sin hemprovins. En medicinsk åldersbedömning visade att lårbenets nedre tillväxtzon uppnått slutstadiet, däremot inte visdomstanden. I Grekland hade han bedömts som barn och ombudet påpekade att hans sätt att svara visar att han är mycket ung. Han bedömdes dock som vuxen och asylskälen prövades mot hela Afghanistan. Avståndstagandet från islam bedöms inte som genuint och övriga skäl är inte tillräckliga. Migrationsdomstolen gör i flera delar samma bedömning. Men domstolen påpekar att om det fortfarande råder tveksamhet om åldern efter en medicinsk bedömning ska staten utgå från att den sökande är underårig, enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Även av UNHCR:s riktlinjer framgår att barnets uppgivna ålder ska ges tvivelsmålets fördel i tveksamma fall. Därför bedömer domstolen att pojken är minderårig. Eftersom barn utan nätverk i Afghanistan är särskilt utsatta t.ex. för våld, barnarbete, utnyttjande och rekrytering riskerar han omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen beviljar uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Uppehållstillstånd för homosexuell man efter muntlig förhandling till sidans topp

En ung man hade först på ett sent stadium i asylproceduren berättat att han är homosexuell och skulle riskera förföljelse på den grunden om han utvisades till Afghanistan. Migrationsverket avslog med motivering att han inte förmått reflektera över sin läggning så som han borde med tanke på att homosexualiserat i hemlandet. Han har inte heller kunnat reflektera tillräckligt över sina känslor, tvivel och sin framtid. Migrationsdomstolen som hållit muntlig förhandling går igenom mannens beskrivning av hur han kom fram till sin läggning och orsakerna till att han försökt dölja den, bland annat på grund av inställningen hos kamrater och personal på boendet. Sammantaget är det en tydlig och detaljrik berättelse som innehåller reflektion och eftertanke. Mannen beviljas flyktingstatus och tre års uppehållstillstånd.

Domen innehåller förutom resonemang om beviskravet i denna typ av mål även ett utförligt avsnitt om tillämpning av EU-rättens krav på "benefit of the doubt" i fråga om ålderbedömning (ett resonemang som inte var till den sökandes fördel i detta fall). Vidare problematiserar domaren Migrationsverkets val att pröva skyddsbehovet mot varje del av landet för att en vistelseort inte kunde bevisas. Enligt domaren bör skyddsbehovet prövas mot den verkliga destinationen. Domen är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Civil Rights Defenders 20-06-30:

Civil Rights Defenders kritisk till JK-beslut om medicinska åldersbedömningar till sidans topp

I maj 2019 lämnade Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum in en anmälan mot staten till Justitiekanslern (JK). Fallet gäller en minderårig pojke som genomgått en bristfällig medicinsk åldersbedömning och fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med en asylprövning. I onsdags kom beslutet från JK, som avslår begäran om skadestånd och inte riktar kritik mot staten.

- JK:s beslut visar hur svårt det är att få upprättelse för felaktiga asylbeslut, inte minst till följd av osäkra medicinska åldersbedömningar, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl hösten 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Rättsmedicinalverket bedömde att undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre och hans ansökan om asyl avslogs.

Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum menar att pojken fick en rättsosäker bedömning av sin ålder - vilket ledde till att han nekades asyl - och JK-anmälde staten. Som juridiskt ombud begärde organisationerna skadestånd eller ett erkännande om att han fått sina mänskliga rättigheter kränkta av Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och migrationsdomstolen. Enligt artikel 3 i Europakonventionen ska Sverige garantera en rättssäker asylprocess som inte leder till att någon utvisas till ett land där det finns risk att allvarligt skadas.

Kritik mot JK:s beslut

(...)

Uttalandet med länkar till fallet och annan information om åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Justitiedepartementet 20-06-11:

Granskning av metoden för medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Regeringen har i dag beslutat tillsätta en granskning av den metod för medicinska åldersbedömningar som tillämpas av Rättsmedicinalverket inom ramen för asylprocessen. Syftet är att stärka grunden för med vilken säkerhet det går att bedöma om personer med okänd ålder sannolikt är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod.

Bedömning av den sökandes ålder är en grundläggande del av asylprocessen. Om Migrationsverket bedömer att en sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är underårig genom skriftlig eller muntlig bevisning, och Migrationsverket därför överväger att fatta ett beslut som innebär att den asylsökande bedöms vara vuxen, är myndigheten skyldig att erbjuda den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen genomförs av Rättsmedicinalverket på uppdrag av Migrationsverket. Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är av betydelse för hur asylärendet handläggs och för frågan om uppehållstillstånd. Åldern har även betydelse för mottagandet av den asylsökande.

Genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för asylprocessen har varit föremål för diskussion. Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som exakt kan bestämma en individs ålder. Alla former av medicinsk åldersbedömning innehåller därför osäkerheter. Hur stora osäkerheterna är vilar på vetenskapliga studier.

För att granska och utöka kunskapsunderlaget för den medicinska metod som Rättsmedicinalverket tillämpar får en särskild utredare i uppdrag att att granska metoden, det aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget samt hur det utvecklats över tid.. I uppdraget ingår också att belysa frågan ur ett internationellt perspektiv.

Utredaren ska också ta fram ett utökat kunskapsunderlag för den aktuella metoden genom att se till att en eller flera forskningsstudier genomförs. Utredaren ska även bedöma hur detta bör återspeglas i myndighetens utlåtanden.

Utredare blir Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024 och en första delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 11 juni 2021.

Hämta kommittédirektiv (Extern länk)

Sveriges Radio 20-06-11: Nu tillsätts utredning om medicinsk åldersbedömning (Extern länk)

Läkartidningen 20-06-11: Utredning ska granska medicinska åldersbedömningar - med länkar till en lång rad tidigare nyhets- och debattartiklar i Läkartidningen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Socialnämnden ska göra egen bedömning av ålder enligt kammarrätt till sidans topp

En ungdom som varit placerad i familjehem förlorade familjehemsplatsen och annat stöd från socialnämnden då han skrivits upp i ålder av Migrationsverket. Han begärde att beslutet skulle upphävas eftersom han nu hade sitt vaccinationskort som visar ålder och även hade fått ett läkarintyg som talade för att han var minderårig. Socialnämnden hävdade att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta Migrationsverkets bedömning. Men i detta fall fanns inget utlåtande om åldern från Rättsmedicinalverket eftersom ärendet återkallats av Migrationsverket. Socialnämnden hade inte haft tillgång till Migrationsverkets underlag. Kammarrätten påpekar att Migrationsverkets åldersbedömning inte har någon rättsverkan utanför den processen. Varje myndighet ska ta ställning till den asylsökandes ålder inom ramen för sin verksamhet. Kammarrätten håller med om att Migrationsverkets bedömning har stor betydelse, särskilt om en medicinsk bedömning har gjorts. Därmed blir denna ofta styrande. Men eftersom konsekvenserna för den enskilde är stora måste socialnämnden åtminstone ta del av Migrationsverkets beslut och pröva underlaget. Målet återförvisas till socialnämnden.

Hämta domen i mål nr 2288-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Svenska Läkaresällskapet 19-09-26:

Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet är engagerad i frågan om medicinska åldersbedömningar och har bland annat ifrågasatt om de tillämpade metoderna (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda samt om de medger tillräcklig precision. Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att utföra medicinska åldersbedömningar som en del i Migrationsverkets utredning om ålder. Det gäller asylsökande som enligt Migrationsverket inte lyckats göra det troligt att de är under 18 år.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har under flera år engagerat sig i frågan och ifrågasatt om de tillämpade metoderna för åldersbedömningar (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision samt det sätt som RMV i sina utlåtanden hanterar osäkerheten runt bedömningarna. Under 2018 uppvaktade SLS generaldirektören för RMV och erbjöd oberoende experthjälp, som RMV senare tackade nej till med hänvisning till att Justitiedepartementet skulle tillsätta en utredning. En utredning som såvitt känt ännu inte är tillsatt.

I juni 2019 läggs en skrivelse ut på RMV:s hemsida med titeln "Sammanställning av det vetenskapliga underlaget om medicinsk åldersbedömning av personer med manligt kön baserat på magnetkameraundersökning av knä- och tandröntgen".

Av denna skrivelse framgår att 19.7% av undersökta pojkar/män i åldern 17-18 år kan förväntas ha slutna tillväxtzoner i antingen tand eller knä, och därmed riskerar att bli felaktigt bedömda som att undersökningen "talar för" att vederbörande är över 18 år.

Tidigare har RMV angett en generell felmarginal på ca 10 % utan att tydliggöra hur man beräknat denna siffra. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

ECRE 19-06-28:

The CRC condemns Spain's treatment of unaccompanied children till sidans topp

The United Nations Committee on the Rights of the Child condemned Spain for the violation of children's rights in two cases concerning age assessment of unaccompanied children. The Committee denounced the lack of legal guarantees and the insufficient consideration of the documentation provided by the applicants and ordered the provision of legal representation during age assessment and the compensation of the applicants.

The first case involved J.A.B., a Cameroonian national, who arrived to Ceuta in 2016. As he had official documentation issued by the authorities of Cameroon, he declined an age assessment, which has a significant margin of error. He was denied representation by a guardian or lawyer. The prosecutor refused to accept the validity of the documents and the applicant received a removal order.

The second case involved A.L., an Algerian national, who arrived to Almería, Spain by boat in 2017. Upon stating that he was a minor he underwent an age test, which estimated that he was "older than 19". A.L. was subsequently detained in the Detention Centre for Foreigners (CIE) of Aluche, Madrid, pending his return to Algeria. The NGO Fundación Raíces, who supported the applicant, received copies of his identity documents from his family in Algeria and submitted them to the Court of Instruction of Almería.

The Committee recalled the fundamental importance of age assessments to ensure the best interests of the child are met. In cases of uncertainty, the individual must be given the benefit of the doubt. With regard to legal representation, the Committee held that legal guardians or representatives are an essential guarantee during the age assessment process and its denial constituted a violation of their right to be heard and Articles 3 and 12 of the Convention of the Rights of the Child.

(...)

Läs mer (Extern länk)

European Database of Asylum Laws 19-05-31: Spain's age assessments for unaccompanied minors in violation of the Convention (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Refugee Council UK 19-05-24:

Court of Appeal rules the Home Office age assessment policy as unlawful till sidans topp

The Court of Appeal yesterday (23rd May) ruled that the Home Office's policy on deciding the age of young people seeking asylum is unlawful and must be rewritten, as it fails to ensure that children are not mistakenly treated as adults. In ordering the guidance to be revised, the judge stated that the term 'significantly over 18' was not sufficiently precise as to avoid huge differences in how it was applied, giving rise to the risk that children would be wrongly deemed adults and treated as such in the asylum system.

The judgment is a very important step in protecting unaccompanied children seeking asylum from being identified as adults; the Refugee Council works with many children in this situation and has been raising concerns for many years, both directly with the Home Office and through publicising the issue. We published Not a Minor Offence in 2012 and just last month participated in a BBC Newsnight investigation.

Responding to the judgment Refugee Council's Head of Children's Services Helen Johnson OBE said

"We got involved in this case because every day we see children who have been deemed adult under this Home Office policy, leaving them feeling unsafe, frightened and unsupported. We are very pleased that the Court of Appeal agreed with us that the current wording of the policy does not provide sufficient guidance to ensure that children are not wrongly treated as adults. This ruling means that the Home Office must be much more cautious before it makes this decision and we hope that revised guidance will put an end to these errors once and for all."

The challenge to the policy was the residual issue remaining in the case known as BF (Eritrea) who was represented by Scott Moncrief Solicitors and Matrix Law Chambers. The Equality and Human Rights Commission intervened.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Refugee Council Policy Briefing: Age disputed young people in the asylum system (Extern länk till pdf-fil)

Home Office Guidance updated: Assessing age, Version 3 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Free Movement 19-05-28:

Split Court of Appeal finds asylum seeker age assessment policy unlawful till sidans topp

It's not often these days that we see a positive result from the Court of Appeal, but just before the bank holiday two out of three Lord Justices declared that Home Office policy on assessing the age of asylum seekers is unlawful. The case is BF (Eritrea) v Secretary of State for the Home Department [2019] EWCA Civ 872.

The background is that, as the judgment explains, "the law requires a wholly different treatment of young asylum-seekers depending on whether they have passed their eighteenth birthday". The Home Office is not generally supposed to put children in immigration detention, for example.

Age assessment is something experts find notoriously tricky (even if the Daily Mail thinks it's a breeze). In this case, a chief immigration officer and Newport City Council thought that EF was an adult, perhaps as old as 26, but two independent social workers found that he was only 16. While the wrangling over EF's age went on, the Home Office threw him in detention.

Home Office guidance on Detention and temporary release said that asylum seekers who say they are under 18 will be accepted as a child unless one of several exceptions apply. One of the exceptions is:

Two Home Office members of staff (one of at least CIO/HEO grade or equivalent) have separately assessed that the individual is an adult because their physical appearance and demeanour very strongly suggests that they are significantly over 18 years of age and there is little or no supporting evidence for their claimed age.

The version of the guidance in force at the time was a little different, but the judgment addressed the lawfulness of the current edition as well. It also tackled the separate policy document on Assessing Age.

The Court of Appeal decided that both sets of guidance, "in both the current and the previous versions of those documents, are unlawful".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190517:

Rådgivningsbyrån 19-05-06:

Staten JK-anmäls för brister i medicinsk åldersbedömning till sidans topp

I dag lämnar Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitiekanslern (JK) i ett fall där en minderårig pojke fått sina mänskliga rättigheter kränkta i samband med sin asylprövning.

Pojken flydde ensam till Sverige och sökte asyl hösten 2015. Han genomgick en medicinsk åldersbedömning på begäran av Migrationsverket där tillväxten av hans visdomständer och knäled undersöktes. Rättsmedicinalverket bedömde att undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre och hans ansökan om asyl avslogs som följd.

Nu JK-anmäler Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Civil Rights Defenders staten eftersom den bristfälliga bedömningen av pojkens ålder har lett till att han nekats asyl.

Stor felmarginal

Sedan Rättsmedicinalverket inledde sina kritiserade undersökningar av ensamkommande ungdomars tänder och knäleder i mars 2017 har över 10 000 personer genomgått en medicinsk åldersbedömning. Fortfarande ifrågasätter en lång rad experter de undersökningar som görs och tillförlitligheten i de resultat som produceras. Det har bland annat framförts att en tredjedel av alla barn som bedömts av Rättsmedicinalverket år 2017 felaktigt klassats som vuxna.

- Att metoden fortsätter användas, trots alla larm om stor felmarginal, är under all kritik. I kombination med att Migrationsverket och migrationsdomstolarna fortsätter med sin bristfälliga bevisvärdering leder det till att barn bedöms som vuxna och felaktigt utvisas till länder där de riskerar att utsättas för grova människorättsbrott, säger Tilda Pontén, jurist på Civil Rights Defenders.

Många drabbade

(...)

Läs mer (Extern länk)

ECRE 19-05-10: Sweden: Case against the State on Medical Age Assessment Before Chancellor of Justice (Extern länk)

SvT Nyheter 19-05-06: Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna (Extern länk)

Läkartidningen 19-05-06: Staten JK-anmäls för bristande åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 19-05-16:

Riksdagsledamöter reagerar över åldersbedömningarna till sidans topp

"Resultaten från utredningen borde varit klara igår". Så sade Sofia Rönnow Pessah, en av dem som granskat hur Migrationsverket använt de medicinska åldersbedömningarna. Hon syftade på den utredning som regeringen beslöt i januariöverenskommelsen med Liberalerna och Centerpartiet. Såvitt känt är utredningen ännu inte tillsatt. En vanlig tid för utredningar är två år. Det är alltså en skandal som utreds i efterhand.

(...)

Två riksdagsledamöter, läkaren Barbro Westerholm (L) och Rasmus Ling (MP), bjöd in till ett riksdagsseminarium om medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, i samarbete med Civil Rights Defenders (CRD), Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Barnrättsscentrum vid Stockholms universitet och Sveriges Advokatsamfund den 15 maj 2019. Samtalet modererades av Anna Lindblad, chefsjurist på Rådgivningsbyrån. Riksdagsseminarier är sällan välbesökta, men denna gång fick extra stolar bäras in.

Barbro Westerholm deltog i formuleringen av skrivelsen från Statens medicinetiska råd (SMER) i december 2018. Här kritiserades användningen av medicinska åldersbedömningar, och kompetensen hos de undersökande läkarna ifrågasattes. Man bedömde läget som akut och begärde att en utredning med oberoende forskare skulle tillsättas utan dröjsmål. Ansvariga myndigheter måste klargöra osäkerheten och hellre fria en fälla.

(...)

Hela artikeln med referat av debatten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

ELENA Weekly Legal Update 19-04-04:

Tribunal rules in a case regarding evidentiary assessment in age determination till sidans topp

On 4 March, the Federal Administrative Tribunal of Switzerland overturned a decision on an asylum request due to lack of proper reasoning and evidentiary assessment of the applicant's age claim.

The applicant, an Eritrean national, applied for asylum as an unaccompanied minor in Switzerland and the State Secretariat for Migration (SEM) ordered a bone test to assess his age. According to the results of the test, the applicant was found to be 18 years old. The applicant had stated that he did not possess an identity document but he had a baptism certificate and his student card in support of his argument. The authorities rejected his claim due to lack of identification, the test results and his physical appearance, and proceeded to issue a take charge request to Italy, as they had received a Eurodac hit.

After Italy refused the request, the SEM examined the applicant's asylum claim and rejected the application noting the lack of identity documents and his late mention of draft evasion-related claims. On appeal, the Tribunal first cited the scientific sources documenting the margin of error and individual variability of age assessment medical examinations. Due to inevitable deviations after the age of 16, the bone analysis alone cannot prove the applicant's age when it comes to the age of 18, the latter being the threshold of majority.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Högsta Domstolen 19-04-29:

Avgörande om beviskravet avseende målsägandens ålder till sidans topp

I ett mål om sexualbrott mot barn har frågan uppkommit om målsäganden var under 15 år vid tiden för gärningarna. Högsta domstolen har kommit fram till att den frågan ska prövas enligt sedvanliga beviskrav i brottmål, dvs. det ska vara ställt utom rimligt tvivel att målsäganden var under 15 år.

En man åtalades för att under åren 2015-2017 ha haft flera sexuella kontakter med en flicka. Det var i flertalet fall fråga om sexuella kontakter som är straffbara enbart om flickan vid respektive tillfälle var under 15 år. Flickan var född utomlands och kom till Sverige som adoptivbarn. Det saknas information om hennes första levnadsår. I Sverige folkbokfördes hon som född år 2003. Uppgiften om att hon är född år 2003 grundar sig framför allt på läkarbedömningar, gjorda år 2008 och 2009, om att hon då var fem år gammal.

Högsta domstolen konstaterar att i brottmål ligger bevisbördan på åklagaren, att beviskravet vanligen är "ställt utom rimligt tvivel" och att detta beviskrav gäller även i frågan om en målsägande i ett mål om sexualbrott mot barn är under 15 år. Visserligen har uppgifter i folkbokföringsdatabasen normalt en hög grad av tillförlitlighet. Men om det påstås att uppgifterna inte är riktiga eller det annars kommer fram omständigheter som gör att de kan ifrågasättas, måste åklagaren på sedvanligt sätt bevisa att det som anges i åtalet om målsägandens ålder stämmer, t.ex. genom att han eller hon visar att folkbokföringsuppgifterna vilar på ett tillförlitligt underlag.

Högsta domstolen har bedömt att det i detta fall inte kan uteslutas att målsäganden är född så tidigt som år 2001. Som en följd av detta ogillas de åtal som avser mannens och flickans sexuella kontakter under åren 2016 och 2017.

Hämta domen i mål B 5057-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

ECRE 19-03-29:

Bone tests to determine migrant age ruled constitutional: A "disgraceful" decision till sidans topp

On 21 March 2019, the French Constitutional Court ruled that bone tests determining the age of young migrants are not unconstitutional, despite massive criticism of NGOs, lawyers and medical experts.

The case concerned a young Guinean, Adama. S, who declared to be 15 years old upon his arrival in France in 2016. A bone test concluded that his age was between 20 and 30 years. With the support of several civil society organisations, including Gisti, la Cimade, Médecins du monde and the Catholic Relief Service, he brought the case before the Constitutional Court as a preliminary priority question. The applicant claimed that the radiological examination of bones violated the principle of the 'best interests of the child'. Due to its margin of error it led to unaccompanied minors being excluded from the beneficial provisions designed to protect them. Although the Court confirmed the constitutional character of the principle of the 'best interest of the child', it stated that the existence of a margin of error does not make the use of the test unconstitutional.

The League for Human Rights called the decision "disgraceful" and 10 civil society organisations reiterated their concerns through a collective action, which underlined the necessity to put an end to such practice. Concerns over the lack of scientific reliability of bones tests have been voiced persistently by medical experts and institutions such as the French Academy of Medicine, the Defender of Rights, the High Council for Public Health or the Committee on the rights of the child (CRC). The CRC has highlighted that in the event of uncertainty, the individual must be accorded the benefit of the doubt: if there is a possibility that the individual is a child, he or she should be treated as one.

(...)

Artikeln med länkar till källor och andra kommentarer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Statens medicinsk-etiska råd 18-12-20:

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen till sidans topp

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det föreslår Smer i en skrivelse till Justitiedepartementet idag. Syftet är att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process.

Medicinska åldersbedömningar som görs under asylprocessen väcker frågor som berör viktiga etiska värden. Det handlar bl.a. om barnets rättigheter, rättvisa, integritet och rättssäkerhet i asylprocessen. Eftersom barn har särskilda rättigheter spelar de medicinska åldersbedömningarna en avgörande roll.

Smer presenterade 2016 ett ramverk för en etiskt godtagbar process för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Rådet har därefter sett ett behov av att göra en förnyad etisk analys med utgångspunkt i hur medicinska åldersbedömningar hanteras idag. Efter dialog med både myndigheter och kritiker har rådet kommit till slutsatsen att det finns ett antal oklarheter kring de medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen. I huvudsak handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket, RMV, på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

– Medicinsk åldersbedömning kan vara ett viktigt verktyg för den asylsökande när han eller hon ska bevisa sin ålder. Samtidigt måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda så att det blir en rättssäker och etiskt godtagbar process, säger professor Kjell Asplund, Smers ordförande.

Smer anser att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger. Det är vidare allvarligt om det saknas underlag för att uppskatta risken. I en sådan situation riskerar barn att felaktigt bli bedömda som vuxna.

(...)

Läs mer och hämta skrivelsen med bilagor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rådgivningsbyrån 18-12-21:

Vi ställer oss bakom Smers skrivelse gällande medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) har den 20 december 2018 publicerat en skrivelse som rådet sänt till Justitiedepartementet där Smer föreslår att regeringen tillsätter en oberoende granskning på grund av de oklarheter som föreligger när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen.

Rådgivningsbyrån välkomnar att Smer förespråkar såväl utvärdering av metoden MR-knä samt den modell som används, som tydliggörande och åskådliggörande av osäkerheter och felmarginaler. Rådgivningsbyrån delar Smers uppfattning att det faktum att RMV gör en egen bedömning av vad som är en acceptabel felrisk, utan att denna kommuniceras med Migrationsverket, inte är acceptabelt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Vi ser även behov av en värdering av hur bedömningsmodellen att det räcker med att exempelvis knä uppnått fullmoget stadium för slutsatsen att den enskilde är över 18 år förhåller sig till nytt kunskapsläge avseende tidpunkt för knäleds mognande. Mot bakgrund av den kritik som framförts gällande just metoden MR-knä, och att det räcker med att antingen knä eller visdomstand uppnått slutstadium anser Rådgivningsbyrån att tvivel enligt asylprocedurdirektivets artikel 25.5 kan anses föreligga i betydande utsträckning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnläkarföreningen 18-12-21:

Angående medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Anna Bärtås, för Utskottet för Etik och Barnets rättigheter och styrelsen

Hösten 2016 beslutade regeringen att införa medicinsk åldersbedömning för ensamkommande asylsökande. Samhället har ett särskilt ansvar att se till att barns rättigheter uppfylls. Att bli bedömd som barn, det vill säga att vara under 18 år, kan i asylprocessen få stora, till och med livsavgörande konsekvenser. Exempelvis har barn både enligt nationell rätt och FN:s barnkonvention specifik rätt till utbildning och skydd från missförhållanden samt en ovillkorlig rätt att behandlas lika som andra barn. Barn kan i vissa situationer också ha större rätt till uppehållstillstånd än vuxna. Bedömning av en persons ålder kan därmed få mycket stor betydelse.

Regeringen gav uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar till Rättsmedicinalverket (RMV) och efter Socialstyrelsens utredning 2016, som visade att den stora variationen i mognad av visdomständer gjorde tandröntgen till en olämplig metod, beslutade RMV att använda en kombination av tandröntgen och MR knäled.

MR knäled var vid tidpunkten en metod som teoretiskt sett föreföll rimlig, men den var samtidigt obeprövad. Under 2017 visade både RMV:s egna fynd och andra studier (exempel Ottow, European Radiology 2017) att tillväxtzonen i knäleden sluter sig tidigare än väntat. Det innebär att även MR knäled är en osäker och olämplig metod för åldersbedömning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Asylnytt 18-11-08:

Rättsmedicinskt utlåtande inte ensamt avgörande i åldersbedöming enligt domstol till sidans topp

I juni 2018 beviljade förvaltningsrätten i Malmö uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande för en tonåring som är afghansk medborgare men har vuxit upp i Iran. Det avgörande blev hur Rättsmedicinalverkets utlåtande om åldern ska bedömas i förhållande till pojkens egna uppgifter. Pojken hade lämnat in vaccinationskort samt kopior av anteckning i koranen och ett antagningsbesked. Han hade lämnat relativt detaljerade uppgifter om sin ålder relaterat till olika händelser under uppväxten. Familjehemmet hade bedömt honom som minderårig och socialtjänsten hade ingen anledning att tro något annat. Pojken saknade visdomständer i underkäken men lårbenet var enligt RMV fullmoget och undersökningen talade för att han var 18 år eller äldre. Det blev avgörande för Migrationsverket. Som vuxen ansågs pojken inte ha skyddsbehov gentemot Afghanistan trots att han saknar nätverk där. Migrationsdomstolen påpekar att RMV:s sannolikhetsskala inte säger något om hur osäker själva bedömningen av tillväxtzonen i lårbenet är. Domstolen relaterade till tidigare fall där olika bedömningar gjorts utifrån samma röntgenbilder. Med hänvisning till UNHCR:s riktlinjer anser domstolen att RMV:s utlåtande inte ensamt kan vara avgörande. Domstolen bedömer pojken som minderårig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om åldersbedömning till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om när och varför åldern ska bedömas, uppenbarhet, bevisvärdering, överklagande och verkställighetshinder mm. Av ställningstagandet framgår att medicinsk åldersbedömning bara ska begäras om Migrationsverket har utrett underårigheten och överväger att bedöma en person som vuxen. Att registrera en person som vuxen utan åldersbedömning ska enbart ske "om det utan närmare överväganden tveklöst kan konstateras att den sökande är uppenbart vuxen". Vilken bevisning som helst ska tillåtas men det är i första hand skriftlig bevisning, helst id-handlingar, som är intressant. En sökande kan göra sin underårighet sannolik även med bara muntliga uppgifter om de är "sammanhängande och klara, detaljerade, oförändrade och rimliga" och inte strider mot kända fakta. Om uppgifterna inte når upp till "sannolik" ska den sökande få tvivelsmålet fördel om hen är trovärdig och har gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse. I ställningstagandet påpekas att medicinsk åldersbedömning inte är ett svar på om någon är vuxen utan ett bevismedel som ingår i den sammantagna prövningen.

Hämta ställningstagandet SR 20/2018 från Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180605:

Socialstyrelsen 18-05-31:

Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning till sidans topp

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för att bedöma åldern på pojkar. För flickor är osäkerheten däremot större. Bedömningen av om någon är barn eller vuxen är också svårare ju närmare 18-årsgränsen personen är. Det visar en ny studie som Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet utfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

Bakgrunden till studien är att Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen. Syftet med studien har varit att undersöka hur bra magnetkamera är på att avbilda benmognad, det vill säga omvandling av brosk till skelett, och hur benmognaden i sin tur korrelerar med åldern i folkbokföringen.

- Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Totalt 938 deltagare

Högskolorna har studerat benmognaden på två sätt. I en huvudstudie har fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden på 938 personer 14-21 år undersökts, med en bildteknik som avbildar brosk. I en tilläggsstudie, med 400 av de 938 deltagarna, har enbart den övre delen av knäleden undersökts med en bildteknik som avbildar bland annat skelett - en av de två metoder som Rättsmedicinalverket, RMV, använder. RMV:s tandröntgenmetod har inte ingått.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Ladda ner rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Migrationsverket 17-12-07:

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning till sidans topp

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

- Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

RMV räknar med att arbetet kan återupptas i slutet av januari 2018.

Runt 200 flickor berörs av Migrationsverkets beslutsstopp. Av dessa har hälften genomgått testerna hos RMV, men ännu inte fått ett utlåtande. Den andra hälften har fått ett utlåtande från RMV, som visar en mogen knäled, alltså den del av den medicinska åldersbedömningen, som RMV nu ser över.

Migrationsverket kommer tillsvidare alltså inte att fatta beslut i ålders- och asylärenden i sådana ärenden.

Migrationsverket kommer i avvaktan på RMV:s ställningstagande däremot fortsätta att utreda ärenden om ålder som avser flickor och även skicka beställningar till RMV enligt fastslagna rutiner.

När det gäller ärenden där det finns ett beslut om utvisning eller avvisning som vunnit laga kraft, bedömer Migrationsverket att RMV:s översyn för närvarande inte är grund för att fatta beslut om en generell inhibition, det vill säga att samtliga sådana ärenden vilandeförklaras.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-12-07: Migrationsverket stoppar asylbeslut för flickor som genomgått åldersbedömning (Extern länk)

Läkartidningen 17-12-07: Alla beslut gällande flickor stoppas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

FARR 17-11-09:

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik till sidans topp

Uttalande av FARR, #vistårinteut och Barnrättsbyrån

Den 9 november publicerades en rapport om de åldersuppskrivningar som skett i massomfattning av ensamkommande flyktingbarn. Rapporten visar hur reglerna som förbjuder utvisning av barn som saknar ett ordnat mottagande har rundats. Riksdagens vilja att undanta en stor grupp barn från den tillfälliga lagen har åsidosatts. Till slut har regeringens försök att rädda denna grupp genom gymnasiereglerna satts ur spel.

Rapporten presenterades på en presskonferens den 9 november kl 15 hos Barnrättsbyrån i Stockholm.

Två granskningar har visat att ensamkommande barn under 2016 skrevs upp i ålder i stor omfattning trots att medicinska undersökningar inte gjordes. Det skedde utan normal bevisvärdering och med stora konsekvenser - ungdomar blev hemlösa och antalet utvisningsbeslut i gruppen ökade drastiskt.

Åldern kan vara avgörande för om en ensamkommande ungdom ska bedömas ha skyddsbehov eller inte. Barn utan anhöriga som inte kan skickas tillbaka till sin hemtrakt för att det är för farligt där, skickas inte heller till någon annan del av sitt hemland om de saknar anhöriga där som kan hjälpa dem. Barn utan anhöriga sänds inte heller till Afghanistan om de växt upp på flykt och saknar nätverk i hemlandet. Om åldersuppskrivningar sker oförsiktigt kommer barn att utvisas till sådana situationer trots att de har rätt till asyl.

Dessutom får utvisningar av barn över huvud taget inte verkställas om barnet inte har ett ordnat mottagande i hemlandet. Även detta gör att åldern är avgörande för ett ensamkommande barn. Det får inte bli fel!

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Direktlänk till rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Se video från presskonferensen! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

ECRE 17-09-30:

Council of Europe report maps age assessment practice and issues across Europe till sidans topp

The Council of Europe has published a report mapping procedures, practices and methods for assessing the age of unaccompanied children in Europe. The report raises concern over inaccuracies in age assessment of migrants related to widely different and often inadequate procedures and safe guards across Member States.

The report highlights inter alia that medical age assessment continues to be used as a common method for ascertaining an individual's age, despite a wealth of evidence on their dubious accuracy and reliability. Another element of concern remains the application of margins of error to qualify the accuracy of age assessment methods. These findings confirm the conclusions drawn from practice across AIDA countries in 2017, where a majority of administrations continue to over-rely on medical methods. The appropriateness of these methods and their interplay with human rights are also the subject of a case pending before the European Court of Human Rights, concerning unaccompanied children in Italy.

Particular attention is paid by the Council of Europe report to procedural safeguards applicable in the age assessment context. There are wide disparities across the continent with regard to different safeguards, such as the issuance of a separate administrative decision on the age assessment outcome: a formal decision is issued in 10 Council of Europe countries, while in 12 countries it is incorporated in the decision on the asylum application.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Europarådet 17-09-20:

Age assessment: child's best interests must be safeguarded till sidans topp

A new report "Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration" has been issued today.

This report, prepared by an independent expert, is based on a survey conducted in 37 Council of Europe member states1 in spring 2017, as well as on secondary sources analysis. The aim of the report is to provide a factual overview of the current situation in the member states and support the Council of Europe's work in developing guidelines on age assessment which respect children's rights in the context of migration.

Age assessment is a formal procedure by which the authorities seek to establish the chronological age of a person and determine whether he/she is an adult or a child, to take a decision on his/her entitlements, rights and duties.

The report reveals a highly fragmented situation in Europe; the rights and procedural safeguards afforded under international and European standards are not upheld consistently across member States.

Among the key challenges is the lack of common approach to age assessment procedures in Europe. A deficit of scientific and empirical basis creates a risk of an arbitrary result. As the main principle, the margin of error in age assessment should always be applied in favour of the person: he/she should be treated as a child. Otherwise, the children risk being detained in unsuitable facilities and consequently exposed to abuse and violence. Out of 37 countries surveyed, only 20 take the margin of error into account.

The child and his/her guardian should give their consent to the age assessment, which is the case only in 26 out of 37 countries surveyed. The child should have the right to refuse participation, especially in medical examinations.

(...)

Pressmeddelandet med länk till rapporten (Extern länk)

Europaparlamentet 17-09-20: Unaccompanied migrant children: a call for child-friendly age assessment procedures (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Asylnytt 17-06-28:

JO kritiserar att godmanskap upphör automatiskt vid åldersuppskrivning till sidans topp

Ärendet som JO granskat gällde en asylsökande som tilldelats en god man av överförmyndarnämnden i Uppsala. Barnet skrevs upp i ålder i beslut från Migrationsverket. Överförmyndarnämnden ansåg att detta var liktydigt med att barnet "fyllt 18", det vill säga att godmanskapet skulle upphöra utan något särskilt beslut. Den gode mannen anmälde saken till JO. Senare har överförmyndarnämnden ändrat sina rutiner och låter god man vara kvar tills beslutet om ålder vunnit laga kraft. Men nämnden anser att den inte har kompetens att bedöma ålder och anser inte att det behövs något särskilt beslut om godmanskapets upphörande. JO däremot påpekar att det inte finns någon reglering som säger att Migrationsverkets åldersbedömning ska gälla andra myndigheter. Att åldern skrivs upp kan inte jämföras med att barnet fyller 18. Därför borde överförmyndarnämnden ha fattat ett motiverat beslut om att skriva upp åldern och underrätta parterna om hur det kan överklagas.

Hämta JO-beslutet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Rättsmedicinalverket 17-05-30:

De första medicinska åldersbedömningarna klara till sidans topp

Rättsmedicinalverket har nu utfärdat sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden.

I asylärenden är åldern en viktig faktor och asylsökande, ensamkommande barn måste kunna visa att de är under 18 år. Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar. Av dessa asylsökande är 4 procent av kvinnligt kön och 96 procent av manligt kön.

- Vi räknar med att kunna hantera våra utlåtanden i allt snabbare takt nu när vår inledande kvalitetsgranskning och systemgenomgång är genomförd, säger Ann Lemne.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig. Som underlag för den medicinska åldersbedömningen får den sökande göra två undersökningar: En röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som gör de undersökningar som behövs. En rättsläkare tar därefter fram ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder som skickas till Migrationsverket. Utlåtandet ligger tillsammans med annan stödbevisning till grund för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 18 asylsökande av kvinnligt kön och 563 asylsökande av manligt kön.

I 442 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (12 asylsökande av kvinnligt kön och 430 av manligt kön).

(...)

Artikeln i sin helhet (Extern länk)

Rättsmedicinalverket: Metoder för medicinska åldersbedömningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 17-05-30:

Rädda Barnen kommenterar Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar till sidans topp

Idag offentliggjorde Rättsmedicinalverket siffror över de första åldersbedömningarna som gjorts i deras regi. Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om samtliga ensamkommande som kommit till Sverige utan de fall där migrationsverkets personal bedömer att den sökandes uppgivna ålder inte är sannolik.

Rädda Barnen anser att det är bra att Rättsmedicinalverket genomför testerna och har tydligt stått bakom den nya formen av bedömningar. Rädda Barnen stod även bakom Socialstyrelsens tidigare riktlinjer från 2012. Bland annat skrev vi såhär i Aftonbladet:

"Åldersbedömningar ska göras i hela asylprocessen och måste ske på vetenskaplig och rättssäker grund. Socialstyrelsens riktlinjer från 2012 och barnläkarföreningens instruktion har haft goda intentioner med sammanvägda bedömningar av flera metoder. Socialstyrelsens arbete med att uppdatera riktlinjer angående åldersbedömningar är viktigt och bra - barn ska inte behöva bo med vuxna, vuxna ska inte bo med barn."

Rädda Barnen och våra företrädare har aldrig hävdat att det inte förekommer att sökande ljuger om sin ålder. Vi har dock uttryck oro för den ryktesspridning och svartmålning som skett, och dagligen fortsätter ske av barn på flykt inte minst i sociala medier. Påståenden och generaliseringar om att en majoritet av de ensamkommande skulle vara vuxna har vi vänt oss emot. Detta har dessvärre vissa valt att tolka som att Rädda Barnen dels är emot åldersbedömningar i sig men också att vi ljuger om att det inte skulle finnas asylsökande som uppger annan ålder. Det är direkt felaktigt.

Läs mer (Extern länk)

Se även:

UNHCR 17-06-07: Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal "Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Lunds Universitet 17-02-13:

Uppsats av Karin Nilsson: Åldern är ju bara en siffra? till sidans topp

En kartläggning av huruvida Rättsmedicinal- och Migrationsverkets medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn strider mot Regeringsformens reglering

Rättsmedicinalverket har från Regeringen fått i uppdrag att från och med 2017 utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande. Huruvida den asylsökande har uppnått 18års ålder är relevant för att avgöra vilket stöd och skydd personen är berättigad till. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur Migrationsverket och Rättsmedicinalverket bemöter och hanterar en asylsökande vars ålder är tvistig och om den hanteringen strider mot Regeringsformens reglering.

Juridisk relevant reglering för uppsatsen utgörs av Regeringsformen, asylprocedurdirektivet, praxis och myndighetsföreskrifter. I Regeringsformen finns ett skydd för var och en mot påtvingat kroppsligt ingrepp från det allmänna. Även legalitets-, objektivitets- och likhetsprincipen finns redovisade i Regeringsformen. Asylprocedurdirektivet utgör fundamentet för hur Sverige får utföra medicinska åldersbedömningar. Jag fokuserar på direktivets reglering kring respekt för personlig värdighet och in dubio pro reo. Uppsatsen redovisar också övrig svensk reglering så som bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och bevislättnadsregeln.

Rättsmedicinalverket har valt två metoder för medicinsk åldersbedömning, röntgen av visdomständer och MR-bilder av nedre lårbenet. Kritik som jag redovisar för rör val av referensgrupper, felmarginaler och myndigheters agerande.

En av de slutsatser jag dragit i uppsatsen är att ytterligare undersökning och underlag för att entydigt kunna besvara min huvudfrågeställning krävs. Dock anser jag mig ha tillräckligt underlag för att påvisa att Sverige brister i sin tillämpning av legalitets-, objektivitets- och likhetsprinciperna och att frivilligheten i deltagandet av medicinska åldersbedömningarna starkt kan ifrågasättas.

Läs mer och hämta uppsatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Advokatsamfundet Mars 2017:

Advokatsamfundet kritiserar Migrationsverkets nya rutiner för åldersbedömningar till sidans topp

Anne Ramberg: Tillvägagångssättet är "ren utpressning".

Under den senaste veckan har flera advokater uppmärksammat Advokatsamfundet på Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Advokatsamfundet har tagit del av den information som finns på myndighetens hemsida i samma fråga. De rutiner som numera tillämpas av myndigheten står enligt Advokatsamfundet i strid med både Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (SR 35/2015) och det migrationsrättsliga regelverket, vilket framgår av det brev som generalsekreteraren Anne Ramberg i dag har skickat till tillförordnade generaldirektören Mikael Ribbenvik.

Enligt grundläggande förvaltningsrättsliga principer har Migrationsverket en utredningsplikt och en objektivitetsplikt. Dessa principer utgör viktiga grundvalar i tillgodoseendet av rättssäkerhet för de asylsökande. De rutiner som nu tillämpas uppfyller enligt Advokatsamfundets mening inte dessa krav.

Anne Ramberg skriver bland annat i brevet:

"Det åligger Migrationsverket att så tidigt som möjligt i processen informera den enskilde om möjligheten att genomgå en läkarundersökning i de fall Migrationsverket bedömer att personen inte genom muntlig eller skriftlig bedömning har gjort sin underårighet sannolik.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Brevet till Mikael Ribbenvik (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Migrationsverket 17-03-05:

Åtgärdspaket ska höja kvaliteten på åldersbedömningar till sidans topp

Migrationsverkets granskning med fokus på åldersbedömningar visar att det finns flera brister.

- Vi är inte nöjda och gör nu en rad insatser för att höja kvaliteten, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef vid Migrationsverket.

Granskningen, som är en av verkets återkommande interna kvalitetsuppföljningar, gäller 145 ärenden där åldersbedömningar har varit aktuella. Beslut i ärendena fattades mellan den 1 januari och 1 juli 2016.

Av resultatet framgår att åldern inte var tillräckligt utredd i 60 procent av ärendena. Det handlar om brister i handläggningen i situationer där den muntliga utsagan, vad den sökande berättar, är bärande och det inte har funnits något annat skriftligt stöd för personens uppgivna ålder.

I 43 procent av de granskade ärendena har Migrationsverket inte tydligt informerat sökanden vid den muntliga utredningen om att denne inte har gjort sin ålder sannolik innan beslut fattats i ärendet.

- Det är en brist ur rättssäkerhetsperspektiv. Den sökande måste ges möjlighet att exempelvis komma in med mer bevisning för att uppfylla sin bevisbörda. Arbetet med åldersbedömningar är komplext och svårt och vi satsar nu ytterligare på rättsligt stöd och utbildningar till våra medarbetare, säger Veronika Lindstrand Kant.

Grunden i asylprocessen är att det är den sökande som har bevisbördan, det är alltså han eller hon som ska göra sin ålder sannolik. Att få klarhet i om den sökande är minderårig eller vuxen har betydelse både vad gäller vilket stöd och mottagande den enskilde har rätt till i Sverige, men också i prövningen om uppehållstillstånd.

Det är dock viktigt att känna till att om en person anses ha skyddsskäl, beviljas uppehållstillstånd oavsett om personen bedöms vara över eller under 18 år. I de fall ett avslagsbeslut fattas, kan detta överklagas till domstol.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 17-03-05:

Migrationsverket kritiserar egna åldersbedömningar till sidans topp

Idag den 5 mars har Migrationsverket gått ut med en kraftig kritik av verkets egna åldersbedömningar som gjorts under 2016. Åldern var inte tillräckligt utredd i 60 procent av fallen. Redan för ett par veckor sedan meddelade Migrationsverket att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän den nya metoden som Rättsmedicinalverket rekommenderat kan användas.

Enligt Migrationsverkets pressmeddelande idag har en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvalitén och utgöra ett stöd för handläggarna. Omfattande utbildningsinsatser har inletts. Av meddelandet framgår också att de som fått beslut och överklagat kan begära att migrationdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedöming av Rättsmedicinalverket.

FARR välkomnar erkännandet

FARR välkomnar att Migrationsverket erkänner den dåliga kvaliteten i åldersbedömningarna. Vi visade i en granskning som publicerades den 19 januari att Migrationsverkets beslutsfattare skrivit upp åldern för ensamkommande barn utan någon utredning över huvud taget. I de flesta av de 20 beslut som FARR närgranskat redovisades ingen indikation alls på att barnet skulle vara vuxet, samtidigt som alla tänkbara intyg från professionella i barnets omgivning lämnats utan avseende, liksom ibland även åldersbedömningar från andra EU-länder.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Migrationsverket 17-02-18:

Migrationsverket väntar med beslut där medicinsk åldersbedömning kan behövas till sidans topp

Migrationsverkets vikarierande generaldirektör Mikael Ribbenvik har fattat beslut om att myndigheten från och med idag, lördagen den 18 februari, väntar med att fatta beslut i ärenden där det finns behov av en medicinsk åldersbedömning fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya ordning finns på plats.

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Migrationsverket ser två scenarier där 3000 upp till 14000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

- Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer. En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. De består av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.

- Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett rekordår då 35 000 ensamkommande sökte skydd här, säger Mikael Ribbenvik.

Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande i samband med asylutredningssamtalet för ärenden som ännu inte har avgjorts.

För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet.

Samtycket är skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-02-18: Moratorium när det gäller åldersbedömningar räcker inte (Extern länk)

TT / SvT Nyheter 17-02-18: Migrationsverket väntar med beslut i osäkra asylärenden (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 17-02-19: Sektionschef i Eda välkomnar Migrationsverkets besked (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Rättsmedicinalverket 17-01-26:

Beslut om leverantörer för medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Rättsmedicinalverket har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar. Resultatet av upphandlingen innebär att det finns möjlighet att genomgå både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i. Den upphandlade kapaciteten i varje region ligger på minst 500 undersökningar i månaden.

- Vi är nöjda med den kapacitet som leverantörerna kan erbjuda och att möjligheten till undersökningar finns över hela landet, säger utvecklingschef Ann Lemne.

- Så snart avtalen är klara fortsätter vi tillsammans utvecklingsarbetet med att organisera och säkerställa rutiner och processer.

- Vi räknar med att verksamheten kommer igång under det första kvartalet 2017.

Leverantörer för magnetkameraundersökning av knäled är Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB. Leverantörer för röntgenundersökning av visdomständer är Boneprox AB och Karolinska Institutet.

Rättsmedicinalverkets tilldelningsbeslut kan överprövas. Sista dag för ansökan om överprövning är den 6 februari 2017.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-01-26: Klartecken för storskaliga ålderstester (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

FARR 16-11-25:

Yttrande om åldersbedömning tidigare i asylprocessen till sidans topp

"Vi bör helt enkelt ödmjukt utgå från att det idag inte existerar någon metod att bevisa en ålder."

Den slutsatsen drar FARR i sitt remissvar om nya regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. FARR inleder remissvaret med en vidräkning med alla rättsosäkra metoder som använts de senaste tio åren. FARR välkomnar att det ska bli möjligt att överklaga åldersbedömningar men kräver att rätten till utredning och överklagande ska gälla alla åldrar som ändras, utan undantag för "uppenbart" vuxna. Enligt FARR lämnar uppenbarhetsbedömningarna utrymme för godtycke och förutfattade meningar. FARR vill att den uppgivna åldern ska gälla om det fortfarande råder osäkerhet efter utredning precis som det står i EU-direktiv. Resonemanget "du är vuxen tills du bevisat motsatsen" får inte användas!

Läs remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Rättsmedicinalverket 16-09-09:

Uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar till sidans topp

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar. Rättsmedicinalverket ska utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. Rättsmedicinalverket ska även utveckla förmågan för medicinska åldersbedömningar i brottmålsärenden.

I juni gav Rättsmedicinalverket regeringen en delredovisning av vilka kostnader uppdraget väntas medföra för 2016 och 2017.

Senast den 15 november 2016 ska Rättsmedicinalverket redovisa för regeringen bland annat hur medicinska åldersbedömningar görs.

Detta händer nu:

När kommer verksamheten igång?

Rättsmedicinalverket gör för närvarande medicinska åldersbedömningar i brottmål. Vi arbetar med att bygga upp vår organisation för att även genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd.

Rättsmedicinalverket har för avsikt att påbörja upphandlingen av medicinska tjänster för bedömningen av 18-årsgränsen i början av oktober. Aktörer på marknaden har då 40 dagar på sig att inkomma med anbud. Därefter följer en period när anbuden ska analyseras utifrån kvalitet, pris och kapacitet. Tidigast kan avtal med leverantörer slutas i december och verksamheten skulle därmed kunna komma igång under första kvartalet 2017.

Rättsmedicinalverket kommer att informera vidare om detta. Migrationsverket kommer också att informera om var och hur medicinska åldersbedömningar kan göras när verksamheten har startat.

Metoder för medicinsk åldersbedömning

(...)

Hela artikeln med länkar till regeringsuppdraget och delredovisning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 16-09-09:

"Positivt att arbetet med medicinska åldersbedömningar går framåt" till sidans topp

På fredagen redogjorde Rättsmedicinalverket (RMV) för sitt fortsatta arbete med medicinska åldersbedömningar av asylsökande ensamkommande barn och unga.

- Det är positivt att arbetet går framåt. Det är bra att Migrationsverket framöver återigen kan börja använda medicinska åldersbedömningar på ett rättssäkert sätt, säger Migrationsverket presschef Fredrik Bengtsson.

Enligt RMV kan det praktiska arbetet med medicinska åldersbedömningar av asylsökande ensamkommande barn och unga inledas första kvartalet 2017. Till dess kommer Migrationsverket att fortsätta pröva ansökningar i dessa ärenden på det sätt som görs i dag, dvs. utan medicinska åldersbedömningar.

- Det som RMV i dag redovisat är positivt, och innebär att Migrationsverket återfår medicinska åldersbedömningar som ett verktyg för att bedöma en asylsökandes ålder, säger Fredrik Bengtsson.

Enligt Migrationsverket kommer en medicinsk åldersbedömning precis som tidigare att vara frivillig att genomföra för den asylsökande. Den kommer bara att genomföras när det finns oklarheter om den sökandes ålder, det vill säga när den sökande inte genom annan bevisning lyckats göra sin ålder sannolik.

- Om en asylsökande i det läget tackar nej till en medicinsk åldersbedömning så går verket till beslut på det verket har att gå på, den bedömning som redan gjorts, det vill säga att den sökande inte når upp till kraven vi ställer på att göra sin ålder sannolik. I fall som dessa har den sökande allt att tjäna på att gå med på en medicinsk åldersbedömning, säger Fredrik Bengtsson.

Enligt RMV ska bedömningen om en person är under eller över 18 år göras med hjälp av tandröntgen och knäledsröntgen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Radio Sweden 16-09-09: Medicinsk undersökning ska visa vilken ålder asylsökande har (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160831:

Asylnytt 16-08-31:

JO kritiserar åter Migrationsverket för att ålder ändrats före beslut i asylärendet till sidans topp

En asylsökande pojke uppgav att han var 16 år gammal och registrerades med den åldern. I samband med att ansökan avslogs ändrades åldern till 18. Migrationsdomstolen ansåg att åldern inte var utredd så som socialstryrelsen föreskriver och skickade tillbaka ärendet till Migrationsverket. Verket gjorde en ny utredning, men fortsatte att betrakta pojken som vuxen. Efter ytterligare nio månader fick han ett nytt utvisningsbeslu, som senare slogs fast av domstol. Socialnämnden JO-anmälde Migrationsverket dels för att utredningen tog lång tid, dels för att pojken inte behandlades som barn medan Migrationsverkets andra utredning pågick. Migrationsverket förklarade att det tar tid att hitta barnläkare som vill göra sådana undersökningar och att få tid för röntgen. Verket ansåg inte att de haft någon skyldighet att ändra åldern igen och påpekade att det stod kommunen fritt att behandla pojken som ett barn. JO kritiserar inte tidsåtgången. Men pojken borde i enlighet med JO:s tidigare kritik och verkets egna riktlinjer ha behandlats som ett barn fram till att ett slutligt beslut fattades i asylärendet.

Läs JO:s sammanfattning och hämta yttrandet i sin helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Göteborg 16-08-23:

Ensamkommande barn anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik till sidans topp

Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid.

Den ensamkommande pojken registrerades som tolvåring vid ankomsten till Sverige. Migrationsverket skrev sedan upp hans ålder till 14 år med bedömningen att hans utseende och beteende inte gav utrymme för annan bedömning än att han var över 14 år.

Skatteverket beslutade att folkbokföra honom som 14 år med bl.a. motiveringen att det förekommer många förfalskade afghanska handlingar och att det därför finns anledning till försiktighet vid bedömning av den åberopade dokumentationen.

Efter överklagande från pojkens gode man avslog förvaltningsrätten pojkens överklagande med motiveringen att denne inte styrkt sin identitet. Den gode mannen överklagade därefter förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Enligt kammarrätten är det fråga om ett överklagande av att registrera en födelsetid och inte en begäran om rättelse av födelsetiden. Det finns därför ingen anledning att utgå från att födelsetiden i Skatteverkets beslut är korrekt utan kammarrätten har att ta ställning till vilken av de angivna födelsetiderna som är mest sannolik. Kammarrätten har i sin bedömning vägt in att den ingivna id-handlingen, en s.k. tazkira, har ett lågt bevisvärde men att den ändå ger ett visst stöd för den födelsetid som pojken har uppgett samt att det är svårt för pojken att på annat sätt styrka sin uppgivna ålder. I bedömningen vägdes även in att pojken vidhållit samma födelstid ända sedan han kom till Sverige. Kammarrätten konstaterade även att det inte framkommit någon anledning för pojken att inte vara sanningsenlig om sin ålder.

Pressmeddelandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.