fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Väntetid

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 180119:

Läkare Utan Gränser 18-01-15:

Rapport: Tillvaron i Sverige bidrar till psykisk ohälsa hos asylsökande till sidans topp

En ny rapport från Läkare Utan Gränser visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Rapporten belyser ett flertal hinder som gör att asylsökande inte får den vård de har rätt till och behöver. Läkare Utan Gränser efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Rapporten Ett liv i limbo baseras på Läkare Utan Gränsers projekt för asylsökandes psykiska hälsa i Sverige. Organisationen har lång erfarenhet av att arbeta med psykosocialt stöd till människor på flykt världen över, men detta är första gången ett liknande projekt genomförs i Sverige.

Läkare Utan Gränser har genom projektet, som pågick mellan augusti 2016 och augusti 2017, erbjudit psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län. De flesta kommer från krigsdrabbade länder som Afghanistan, Syrien och Irak. Stödet har bestått bland annat av screenings för att identifiera psykisk ohälsa, stödsamtal med rådgivare och sociala aktiviteter.

Rädsla för framtiden leder till oro och stress

Läkare Utan Gränser har under projektets gång screenat 219 asylsökande för symptom på psykisk ohälsa. I mer än hälften av fallen har man gått vidare med fördjupad bedömning och stödsamtal. De vanligaste symptomen som asylsökande visat vid denna bedömning är relaterade till ångest, depression och posttraumatisk stress.

Den ovissa och maktlösa situation som asylsökande befinner sig i har en stor påverkan på deras psykiska hälsa. De mest förekommande negativa livshändelserna som asylsökande rapporterat vid fördjupad bedömning har varit:

+ Rädsla för framtiden (29 procent)

+ Fördröjningar i asylprocessen (25 procent)

+ Rädsla för utvisning (23 procent)

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

ETC 18-01-16: Asylprocessen får flyktingar att må dåligt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.