fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Organisation av mottagningssystemet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200410:

Migrationsverket 20-03-30:

Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset till sidans topp

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

- Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Precis som andra delar av samhället arbetar Migrationsverket med att anpassa sin verksamhet för att bidra till minskad smittspridning. Sökande uppmanas att i första hand kontakta verket genom telefon, mejl eller digitalt istället för att besöka Migrationsverket receptioner. De medarbetare som kan arbeta hemifrån uppmuntras göra det.

Mikael Ribbenvik har också fattat beslutet att tillfälligt pausa genomförandet av vissa muntliga utredningar under 14 dagar från och med måndag 30 mars, och att begränsa antalet besökare i verkets receptioner. Sökande som berörs av pausade utredningar kommer att kontaktas av Migrationsverket.

- Vi gör denna åtgärd för att under tiden utreda och planera för hur de berörda muntliga utredningarna ska kunna genomföras på ett sätt som är tryggt för medarbetare och sökande utifrån risken för smitta.

Han utesluter inte ytterligare åtgärder längre fram.

- Vi ser fortlöpande över om justeringar behöver göras när det gäller insatser för att minska risken för smittspridning, säger Mikael Ribbenvik.

Upprätthålla centrala uppgifter

Myndigheten har också fokus på att upprätthålla de centrala uppgifter som bedöms som samhällsviktig verksamhet. Det inkluderar att värna asylrätten och upprätthålla den reglerade invandringen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även:

Rättsligt ställningstagande angående ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök med anledning av coronautbrottet (covid-19) - SR 08/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-04-08:

Så arbetar Migrationsverket med att begränsa smittspridning på boenden till sidans topp

För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen.

- Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket.

Inriktningen är som tidigare att Migrationsverket aktivt arbetar med att placera asylsökande i lägenhetsboenden framför boenden där man delar matsal och har andra gemensamma utrymmen.

- Detta blir ännu viktigare i det läge vi befinner oss i och vi prioriterar särskilt att personer som ingår i riskgruppen, exempelvis de som är 70 år och äldre, får egna lägenheter och annat stöd som de kan behöva, säger Jennie Sörman.

Som en följd av åtgärderna bromsar Migrationsverket merparten av den avveckling av boendeplatser som de senaste åren har pågått och som skett till följd av ett minskat antal asylsökande. Detta för att behålla fler tillgängliga platser i verksamheten så att det finns möjlighet att bo glesare än tidigare.

I samband med att en person behöver flytta gör Migrationsverkets personal i dialog med den enskilde en bedömning av huruvida personen tillhör en riskgrupp eller har sjukdomssymtom. Enbart personer som är symtomfria flyttas.

- Om man har symtom är man isolerad på den plats där man bor. Inga personer som uppvisar sjukdomssymtom flyttas mellan boenden, säger Jennie Sörman.

Inför alla transporter görs en bedömning av vilket transportmedel som är det lämpligaste.

- I de flesta fall är det abonnerade bussar eller taxi, här behöver en avvägning göras inför varje resa, säger Jennie Sörman.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

AIDA 19-04-24:

AIDA 2018 Update: Sweden till sidans topp

The updated Country Report on Sweden provides an overview of developments relating to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection, amid discussions on the extension of the temporary law agreed in 2016 for an additional period of three years.

Asylum procedure

On 4 March 2019 the Migration Agency published a legal position regarding the prohibition of Dublin transfers to Hungary. It stated that in the event that Hungary is found to be the responsible country in accordance with the Dublin Regulation, it is not possible to transfer the applicant to it. At the same time, the Migration Agency revised its policy on Italy and held that there is no longer a need to obtain individual guarantees prior to carrying out transfers.

During 2018, an amendment was introduced to the Aliens Act concerning responsibility for the reception of persons who have been accepted in accordance with the Dublin Regulation from other Member States was implemented and cooperation with the police authority intensified. The change in the law means that the police authority takes over the responsibility of the Migration Agency regarding the reception of Dublin returnees when there is a legally enforceable decision on expulsion.

The Migration Agency has established new tracks for admissibility procedures: "Track 5B" concerns applicants benefitting from protection in another EU Member State, while "Track 5C" deals with applications raising first country of asylum and safe third country grounds. Detailed guidance on the use of these concepts was issued in December 2018 by the Migration Agency.

(...)

Läs mer och hämta hela rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Riksdagen 17-10-25:

Riksdagen om Riksrevisionens rapport om flyktingsituationen hösten 2015 till sidans topp

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om lärdomar från flyktingsituationen hösten 2015.

Riksrevisionen har granskat om bland annat regeringen och Migrationsverket hade tillräcklig beredskap för att hantera situationen med många asylsökande och hur situationen hanterades. I stort sett anser Riksrevisionen att myndigheterna lyckades ta emot och ordna tak över huvudet för det stora antalet asylsökande. Men det fanns brister i samarbetet mellan myndigheterna. Det berodde bland annat på att det var oklart vilka regler som gällde. Dessutom hade myndigheterna inte tillräcklig beredskap för här typen av situationer.

Riksrevisionen lämnar flera rekommendationer till hur regeringen kan gå vidare och regeringen håller till stor del med om Riksrevisionens slutsatser.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

Se även:

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Statskontoret 17-04-28:

Utvärdering av Migrationsverkets nya organisation till sidans topp

Statskontoret har gjort en utvärdering av Migrationsverkets omorganisation Bra ska bli bättre. Utvärderingen visar att Migrationsverket bara delvis uppfyllt målen för omorganisationen.

Statskontorets analys av genomförandet av Migrationsverkets omorganisation visar att den generellt sett har fungerat väl och att den nya organisationen i stort motsvarar syftet med omorganisationen. Den nya ansvarsfördelningen har bland annat gjort det lättare att flytta resurser mellan verksamhetsområden och kortat beslutsvägarna för vissa frågor.

Samtidigt konstaterar Statskontoret att den centrala styrningen inte får tillräckligt genomslag i verksamheten. För att stärka styrningen föreslår vi att Migrationsverket renodlar organisationen och avskaffar såväl kvalitetsavdelningen som nivån med en operativ chef. Migrationsverket bör också stärka sin strategiska styrning, utveckla samordningen av huvudkontoret samt fastställa ansvaret för sektionscheferna i regionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 17-04-28: Migrationsverkets omorganisation utvärderad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Migrationsverket 17-03-14:

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst till sidans topp

Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. - Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillståndsärenden, säger regionchef Marcus Toremar.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Väst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

- Vi ser över vilka arbetsuppgifter som ligger på mottagningen och hur de kan fördelas på bästa sätt mellan orterna, säger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar på alla orter trots minskningen

Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet på alla orter där man finns idag, men några orter berörs mer av förändringen. Mariestad minskar med 25 årsarbetare, Vänersborg med 26 årsarbetare och Halmstad med 21 årsarbetare.

- För oss är det viktigt att ha kvar verksamhet på alla orter, dels på grund av antalet sökande, dels på grund av de geografiska avstånden i regionen, säger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillståndsenheter

(...)

Läs mer (Extern länk)

Mariestadstidningen 17-03-14: Minskar med 25 tjänster i Mariestad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Migrationsverket 17-02-20:

Migrationsverket minskar mottagningen i region Nord till sidans topp

Region Nord räknar med att bli mellan 100 och 120 färre årsarbetare under 2017. Verksamheten anpassas till behov och budget.

- Hur många personer som kommer att påverkas är för tidigt att säga. Vi arbetar nu intensivt med att hitta så bra lösningar som möjligt för våra medarbetare, säger regionchef Håkan Hansi.

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Nord avvecklas 34 boenden.

Mottagningen i regionen minskar

Region Nord är, efter region Mitt, tidigast med att ställa om verksamheten. Det är mottagningen som minskar, även om hela verksamheten berörs av förändringarna.

- Jag vill vara tydlig med att 100 årsarbetare inte behöver innebära att lika många medarbetare riskerar att bli uppsagda. Det är en teoretisk budgetsiffra utifrån antal årslöner. Vi planerar nu var, när och hur vår region ska dra ner i olika faser. I den här fasen styr avvecklingen av boenden var vi behöver dra ner, säger Håkan Hansi.

Fortsatt fokus på att pröva tillstånd

Migrationsverket har fortsatt fokus på asylprövning under 2017. Det övergripande målet är att cirka 105 000 asylsökande ska få beslut i sina ärenden i år. Migrationsverket ska också pröva ansökan och korta väntetiderna för de som ansökt om tillstånd för anknytning, arbete och studier. I region Nord innebär det att mer personal behövs till prövningsenheterna.

- Region Nord både gasar och bromsar. Vi minskar inom mottagningen och har fortsatt högt tryck inom prövningen. Samtidigt försöker vi på bästa sätt ta hand om och använda de kompetenser som medarbetarna har, säger Håkan Hansi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Riksrevisionen 17-02-07:

Kapaciteten sviktade under flyktingsituationen hösten 2015 till sidans topp

Regeringen och svenska myndigheter fullföljde i huvudsak sina uppdrag när flyktingsituationen i Sverige eskalerade under hösten 2015. Men det fanns brister i beredskap, kapacitet och hantering visar Riksrevisionens granskning som publiceras i dag.

Flyktingsituationen under hösten 2015 saknar motsvarighet i Sveriges efterkrigshistoria. Mer än 163 000 asylsökande anlände under ett år, varav hälften kom under en period på endast två månader. Det är dubbelt så många som under kriget i forna Jugoslavien 1992. Av de som kom hösten 2015 var 35 000 ensamkommande barn.

Det var på många sätt en anmärkningsvärd insats av inblandade aktörer att ta emot så många på så kort tid. Riksrevisionens granskning pekar samtidigt på ett antal brister i beredskapen hos ansvariga myndigheter.

- Det handlar bland annat om att få myndigheter hade övat för en så komplex och utdragen händelse, krisorganisationerna var inte alltid anpassade och risk- och sårbarhetsanalyserna var bristfälliga, säger Robert Boije, granskningschef vid Riksrevisionen.

Det fick bland annat till följd att samarbetet mellan de inblandande myndigheterna stundtals var problematiskt. Det fanns heller inte tillräcklig kapacitet för boende och annan viktig samhällsservice för en så utdragen och omfattande situation. I början av november 2015 kunde Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet för alla asylsökande.

- Samhällets beredskap och kapacitet var inte tillräckligt anpassad för den sorts kris om flyktingsituationen utgjorde. I flera avseenden togs vi på sängen och det uppstod risker - särskilt för ensamkommande barn och ungdomar, säger Anders Berg, projektledare vid Riksrevisionen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ladda ner eller beställ rapporten (Extern länk)

Migrationsverket 17-02-07: Migrationsverket klarade i huvudsak uppdraget hösten 2015 (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 17-02-06: Riksrevisionen kritisk till hanteringen av flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.