fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Introduktion och information

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210208:

Justitiedepartementet 21-02-04:

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda obligatorisk samhällsintroduktion till sidans topp

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion senast den 1 oktober 2021.

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur samhällsintroduktionen ska utformas. Samhällsintroduktionen föreslås motsvara en heldags muntlig information och lämnas så kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl har registrerats. Den ska tillhandahållas till alla asylsökande över 15 år.

I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på ett skriftligt material som ska ges till barn under 15 år och ensamkommande barn. Den skriftliga informationen ska vara anpassad till asylsökande barn i familj och ensamkommande barn och motsvara den muntliga information som lämnas i samhällsintroduktionen.

Hämta skrivelsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Justitiedepartementet 20-04-21:

Uppdrag till Migrationsverket inför obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande till sidans topp

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet.

- Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller och hur livet här ser ut. Samhällsintroduktionen ska vara en del av asylprocessen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etableringsfrämjande insatser som tillhandahålls asylsökande i Sverige, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tanken är att bygga ut den befintliga information som Migrationsverket erbjuder asylsökande till en mer sammanhängande och omfattande utbildning. Denna samhällsintroduktion, som alla asylsökande ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara två till tre heldagar.

Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom grundläggande information om asylprocessen, också innehålla information om svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om information om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

I uppdraget ska Migrationsverket bland annat redogöra för hur planering, samordning och genomförande av samhällsintroduktion ska ske så att den når alla asylsökande, se över lokaler och bemanning för utbildningarna samt utveckla ett mer fördjupat sakinnehåll och ett effektivt utbildnings- och informationsmaterial. Utgångspunkten ska vara att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att kunna delta.

Redovisning av uppdraget ska ske senast den 3 augusti i år.

Uppdraget ges med anledning av den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som slöts i januari 2019 och Mottagandeutredningens förslag om obligatoriskt deltagande i samhällsinformation.

Hämta uppdragstexten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200410:

JO 20-04- 03:

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha lämnat felaktig och vilseledande information på sin webbplats och i ett standardiserat mejlsvar

I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot Migrationsverkets hantering av hennes begäran om att få ta del av allmänna handlingar. Med anledning av anmälan tog JO del av innehållet på en sida på Migrationsverkets webbplats där verket samlat information för den som vill begära ut bl.a. allmänna handlingar. På sidan fanns också ett formulär för att begära ut handlingar.

JO konstaterar att den information som Migrationsverket lämnat på sin webbplats till den som vill ta del av allmänna handlingar varit vilseledande och missvisande. Vidare har det kommit fram att Migrationsverket skickat ett standardiserat mejlsvar med felaktig och vilseledande information till personer som begärt att få ta del av allmänna handlingar. JO kritiserar Migrationsverket för dessa brister.

JO uttalar också att Migrationsverkets formulär för begäran om att ta del av handlingar är utformat på ett olämpligt sätt med hänsyn till anonymitetsskyddet.

Avslutningsvis noterar JO att Migrationsverket åtgärdat några av bristerna sedan JO inledde sin utredning men att en del brister kvarstår. JO förutsätter att dessa brister åtgärdas.

Sammanfattningen med länk till beslutet 8346-2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Disabled Refugees Welcome 19-03-01:

DRW's observations on the situation of disabled asylum seekers in Sweden till sidans topp

Sweden has laws and regulations that are meant to ensure that asylum seekers are guaranteed a legally certain asylum procedure. Everyone is to have their case thoroughly tried by competent authorities. With this perspective Sweden could be seen as a good example compared to other EU countries. However, experiences shared by disabled asylum seekers with DRW reveal that the system fails them.

The system has enormous gaps in regards to the disability perspective, failing to guarantee legal certainty for asylum seekers with disabilities.

First of all Migration Agency is not detecting disability at an early stage in the asylum process. The consequences of this negligence causes other problems to arise such as:

+ Miscommunication in the asylum process with someone having a hearing impairment, that could imply that the persons reasons for seeking asylum are not communicated, affecting the possibility of a granted asylum.

+ Information given is inaccessible for persons with seeing impairments, neuropsychiatric diagnoses and intellectual disability which implies that asylum seekers are not being properly informed on rights, procedures and possible access to social support.

+ Lack of accessible information can mean that people are not aware of having the right to choose their case worker.

Another structural limitation is that health checks are not designed to assess asylum seekers with non normative abilities that are not visible. Consequently these persons face health deterioration and suffering, as well as various problems such as decreased motivation and life quality.

(...)

Läs mer, även om psykosociala problem samt sammanfattning av hinder och krav (Extern länk)

Se även:

Disabled Refugees Welcome mid-project report (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

Migrationsverket 16-11-24:

Gruppinformation bara för kvinnor till sidans topp

Sedan i höstas erbjuder Migrationsverkets mottagningsenhet 2 i Karlstad små grupper av kvinnor särskild gruppinformation. Syftet är att ge dem särskild uppmärksamhet och möjlighet att komma till tals.

Bakgrunden är att mottagningspersonal i Värmland för en tid sedan fick signaler om att kvinnorna inte tillgodogjorde sig och deltog i gruppinformationen på samma villkor som männen. Många kvinnor pratade inte under mötena, de ställde inte frågor när män var närvarande och inte heller i för stora grupper.

Start i september

Efter sommaren tog Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt, boendeansvariga, fram en plan och ett material för särskilda informationsträffar för kvinnor.

Den 1 september var det premiär. Det första mötet riktade sig till afghanska kvinnor på ett boende i Sunne.

- Det fanns ett stort intresse för mötet och alla inbjudna kvinnor kom. Det kändes som vi hade träffat rätt. Och efteråt ville kvinnorna nästan inte att vi skulle gå, säger Gunilla Hernström.

En liten grupp runt ett bord

Kvinnoinformationen riktar sig till nyanlända asylsökande kvinnor i hela Värmland. Högst 15 kvinnor födda år 2000 eller tidigare kallas varje gång.

Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt samlar kvinnorna runt ett bord - det gör det lättare för alla att delta i diskussionerna. Om kvinnorna inte har någon som kan ta hand om sina små barn kan de ha med sig dem på mötet.

Mötena inleds med att Gunilla Hernström och Jessica Grönstedt berättar om varför de erbjuder information bara för kvinnor och att informationen är lika viktig för kvinnor som för män. De har alltid med sig en kvinnlig tolk. I början av mötet gör de också klart att de har tystnadsplikt och inte diskuterar enskilda ärenden.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.