fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Upphandling och fördelning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201207:

Migrationsverket 20-12-03:

Migrationsverket planerar att lämna Borlänge och Visby till sidans topp

Antalet personer som söker asyl i Sverige har successivt minskat de senaste åren. Det innebär att färre asylsökande behöver hjälp med boende, vilket i sin tur minskar behovet av Migrationsverkets lokala närvaro runt om i Sverige. Därför planeras nu för en avveckling även av kontoren i Borlänge och Visby.

Tidigare i höstas beslutade myndighetens generaldirektör Mikael Ribbenvik att verksamheten i Mariestad, Borås, Jönköping och Högsby ska avvecklas 2021. Nu föreslås även en avveckling av verksamheten i Borlänge och Visby under nästa år.

Bakgrunden är minskningen av antalet asylsökande de senaste åren. Därmed minskar också behovet av tillfälliga boendeplatser för asylsökande. Planen är att alla tillfälliga boendeplatser för asylsökande i Dalarnas län ska avvecklas under 2021. På Gotland är boendeplatserna redan avvecklade.

- Det är väl fungerande verksamhet med kompetenta medarbetare i både Borlänge och Visby, och det är naturligtvis ett tungt besked för våra medarbetare som arbetar där, säger regionchef Veronika Lindstrand Kant.

I Borlänge finns en mottagningsenhet och enhet för kontaktcenter. I Visby finns en enhet som byggdes upp för mottagningsverksamhet 2015, men som i dag främst arbetar med handläggning av arbetstillståndsärenden. Totalt arbetar cirka 80 medarbetare på de två orterna.

Om gd Mikael Ribbenvik fattar beslut om avveckling senare i december inleds en omställningsprocess med förhandlingar, eventuella omplaceringar och andra åtgärder.

- Först efter det kan vi säga något om hur många som riskerar bli uppsagda, säger Veronika Lindstrand Kant.

Hon säger vidare att det är svårt att bedöma hur många asylsökande som kommer att behöva flytta som en följd av avvecklingsplanerna.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181218:

Migrationsverket 18-12-17:

Justerad modell för fördelning av ensamkommande asylsökande barn till sidans topp

Migrationsverket har på regeringens uppdrag nu justerat modellen för hur ensamkommande asylsökande barn fördelas mellan kommunerna. Förändringen ger kommunerna större frihet att själva fördela mottagandet inom länen.

Från 2016 och fram till i dag har antalet asylsökande ensamkommande barn stadigt minskat. Barnen har hittills fördelats enligt en modell där varje enskild kommun fått ta emot en viss andel ensamkommande barn. Särskilt för små kommuner har det inneburit ett mycket litet mottagande, ner till endast en eller ett par individer per år.

- Det kan vara en utmaning att organisera ett mottagande för mycket få personer, särskilt för små kommuner. Därför har regeringen bett oss att justera anvisningsmodellen för ensamkommande barn, säger Richard Svanegård, expert på Migrationsverket.

Kan överlåta till annan kommun

En bärande idé med den justerade modellen är att den tillåter kommuner att överlåta hela eller delar av sin andel av mottagandet till en annan kommun i samma län som önskar ett större mottagande.

- Den justerade modellen öppnar för möjligheten till förbättrad regional samordning av mottagandet av ensamkommande asylsökande barn, säger Richard Svanegård.

En eventuell omfördelning utgår från en frivillig överenskommelse mellan berörda kommuner inom ett län.

- Det ska poängteras att det totala antalet anvisningar som rör ensamkommande asylsökande barn till ett enskilt län blir exakt lika stort oavsett om omfördelning ägt rum inom länet eller inte. Därför påverkar en omfördelning inom ett län inte utfallet i något annat län, säger Richard Svanegård.

Den justerade modellen har tagits fram i samråd mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Modellen införs formellt vid årsskiftet.

Läs mer och se statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Migrationsverket 17-11-24:

De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018 till sidans topp

Migrationsverket har de senaste åren upphandlat över 450 tillfälliga leverantörsboenden - idag finns 58 kvar. De ska nu avvecklas mellan januari och juni nästa år.

- De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion.

I takt med att färre asylsökande söker sig till Sverige har behovet av boenden minskat. Därför fortsätter Migrationsverket att avveckla de tillfälliga asylboenden som upphandlats de senaste åren. Idag finns 58 tillfälliga boenden kvar.

- Nu återgår vi till att ha främst våra egna boenden, det är både stabilare och mer ekonomiskt. De upphandlade boendena har varit en välkommen men också tillfällig lösning, säger Kenneth Karlsson.

Avveckling i fem etapper

Avvecklingen sker i fem etapper mellan januari och juni 2018.

I första etappen fram till sista januari avvecklas tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Väster?norrlands län. De senast upphandlade och dyraste boendena avvecklas först, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Övriga boenden kommer att avvecklas i någon av etapperna fram till juni 2018.

- Vilka boenden och hur många som avvecklas i varje etapp är inte bestämt just nu. Vi avvecklar stegvis för att ge utrymme åt ett ändrat behov av boendeplatser under våren, säger Kenneth Karlsson.

Migrationsverkets övriga boenden

Migrationsverket kommer även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden under 2018. Det sker i takt med den aktuella prognos där antal personer i boendesystemet antas gå från cirka 35 000 till cirka 20 000 under 2018.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Konkurrensverket 17-07-14:

HVB i egen regi var bra i den akuta flyktingsituationen till sidans topp

Det var bra att kommunerna startade egna hem för vård och boende (HVB-hem) för att ta hand om asylsökande barn 2015-2016. Att upphandla privata HVB-platser hade tagit lång tid, och dessutom saknade många leverantörer nödvändiga tillstånd, vilket hade drivit upp kostnaderna. Det framgår av en rapport från Konkurrensverket som nu överlämnats till regeringen.

Under hösten 2015 kom närmare 35 000 asylsökande barn till Sverige, och behovet av hem för vård och boende, HVB-hem, ökade kraftigt. Många platser köptes från privata leverantörer, men den största ökningen av HVB-platser skedde genom att kommunerna startade egna HVB-hem.

Trots den kraftigt ökade efterfrågan på HVB-platser ökade inte lönsamheten för de privata HVB-företagen nämnvärt, rörelsemarginalen steg från 10 till 11 procent i genomsnitt på ett år. Vi har inte heller sett några generella klagomål på kvaliteten hos privata HVB, tvärtom har IVO riktat fler anmärkningar mot de kommunala HVB som byggts upp för ensamkommande.

Konkurrensverket anser att det inte hade varit bättre om kommunerna anlitat privata HVB i högre utsträckning. Eftersom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inte hann med alla ansökningar om tillstånd att starta nya HVB kunde tillgången på platser inte öka i takt med den ökade efterfrågan. Dessutom hade annonserade upphandlingar tagit alldeles för lång tid. Många kommuner har redan börjat avveckla de HVB-hem som byggdes upp under 2015 och 2016, vilket visar att verksamheter i egen regi kan vara en flexibel och lämplig lösning.

- Att upphandla verksamheter i konkurrens kan ofta ge lägre kostnader eller bättre kvalitet än att bedriva verksamheter i egen regi. Men eftersom det vid den aktuella tiden inte gick att upphandla HVB-platser i konkurrens var det bra att kommunerna även startade egna HVB, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Migrationsverket 17-06-19:

Överföringen av omplacerade asylsökande från Grekland och Italien är i gång till sidans topp

I mitten av juni började asylsökande som omplacerats från Grekland och Italien att anlända till Sverige. Ursprungligen bestod Sveriges åtagande av 3 727 personer, men från juni till november kommer totalt cirka 3 000 att överföras hit.

Hösten 2015 beslutade EU att medlemsstaterna skulle avlasta Grekland och Italien dit många asylsökande kom. Sveriges andel bestod av 3 766 asylsökande och redan i oktober 2015 tog Sverige emot två mindre grupper eritreaner. Sedan fick Sverige uppskov med att ta emot personer som skulle omplaceras till denna sommar. Läs mer i en tidigare artikel på denna webbplats. Vissa uppgifter har dock förändrats sedan den publicerades.

Antalet personer som ska överföras till Sverige i sommar kommer att bli lägre än planerat. Det beror på att Grekland har meddelat att det inte finns fler asylsökande i landet som uppfyller kraven för att vara med i omplaceringsprogrammet. Alla som finns kvar har accepterats av olika medlemsstater och väntar på att få resa dit.

- Det innebär att de sista asylsökande i Grekland som omfattas av omplaceringsprogrammet kommer att lämna landet under hösten eller vintern 2017. Det är mycket glädjande att olika länder har kunnat avlasta Grekland på detta sätt, säger Louise Weber, som leder Migrationsverkets arbete med det svenska omplaceringsuppdraget.

Från Grekland kommer cirka 1 650 asylsökande att överföras till Sverige i sommar, huvudsakligen syrier. Från Italien kommer Sverige att ta emot främst eritreaner, cirka 1 350 personer.

Sommarens första överföringar

Sommarens första överföring genomfördes den 7 juni. Då flögs 189 asylsökande, varav 22 barn, från Rom till Skavsta. De allra flesta är eritreaner, men några är syrier.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Piteå Kommun 17-05-17:

Personal på EKB- boenden varslas till sidans topp

Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt. Det gäller också ensamkommande flyktingbarn. Det i kombination med förändringar i de statliga ersättningarna gör att Piteå kommun nu drar ner på personal och antal boenden för ensammande flyktingbarn. I början på juni kommer 23 personer att varslas om uppsägning som följd av omställningen inom flyktingverksamheten.

Det handlar i nuläget om 19 handledare, tre biträdande boendechefer och en handläggare.

- Det känns tråkigt att stänga ner väl fungerade verksamheter. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb, tagit stort ansvar och gjort sitt yttersta för våra nya kommunmedborgare, Det är fortfarande oroligt i världen, men eftersom landets politiker stängt våra gränser måste vi Piteå också anpassa oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Från och med 1 juli i år sänks ersättningen till kommunerna. Tidigare har kommunerna fått ersättning för de antal platser som finns i kommunens avtal med Migrationsverket, oavsett om platserna varit belagda eller ej. I den nya ersättningsmodellen får kommunerna endast betalt för belagda platser.

- Vi måste anpassa vår verksamhet efter det faktiska antalet ensamkommande flyktingbarn placerade hos oss, säger Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Parallellt med de lagda varslen så jobbar kommunen med att ta över placeringar från andra kommuner. Den personal som nu varslats om uppsägning har sex månaders uppsägningstid.

Kompetensprojekt

Piteå kommun försöker mildra konsekvenserna av de lagda varslen genom att erbjuda personal inom flyktingsamordningen kartläggning av kompetens.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

Justitiedepartementet 16-12-14:

Riksrevisionens rapport om asylboenden till sidans topp

- Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden åt asylsökande (RiR 2016:10).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Migrationsverket 16-10-06:

Migrationsverket fortsätter avveckla boenden för att undvika tomma platser till sidans topp

Migrationsverket behöver allt färre platser på tillfälliga asylboenden. Därför avvecklas runt 80 boenden fram till sista januari 2017. Det innebär att drygt 6 000 personer ska byta boende de närmaste månaderna.

- Vi avvecklar boenden för att inte stå med tomma boendeplatser och samtidigt tvingas betala för dem. Det är ett ekonomiskt ansvar vi har. Efter förra hösten har antalet asylsökande sjunkit drastiskt och därmed även behovet av boenden, säger Kenneth Karlsson, expert på boendefrågor på Migrationsverket.

Lagen styr vilka boenden som avvecklas

Drygt 6 000 personer kommer att flytta från de boenden som avvecklas fram till sista januari 2017. Vilka boenden Migrationsverket ska avveckla styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen bestämmer att boenden som är upphandlade sist i ordningen är de som avslutas först.

Flytt sker till långsiktiga boenden

De personer som flyttar kommer i första hand, och i mån av plats, att få bo på Migrationsverkets egna boenden. Det är boenden utan tidsbegränsade avtal, som drivs av Migrationsverket, och som inte är upphandlade av privata leverantörer. I andra hand kommer personerna att bo på leverantörsboenden som inte ska avvecklas i detta skede.

Migrationsverket vill ha boenden med kontinuitet på längre sikt. Då kan de sökande bo kvar på ett och samma boende under den tid de söker asyl.

- Förra året hade vi en akut boendebrist och flera aktörer kom snabbt till hjälp. Det är vi mycket tacksamma för. Men nu måste vi tänka långsiktigt och gå ur boenden med tidsbegränsade avtal, säger Kenneth Karlsson.

Planering fram till 14 oktober

(...)

Läs mer och se vilka boenden som berörs (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-13:

Flera boendeavtal förlängs till sidans topp

- Människor ska ha någonstans att bo och slippa flytta mer än nödvändigt, säger Kenneth Karlsson, boendeansvarig på Migrationsverket.

Under de senaste åren har Migrationsverket köpt tiotusentals tillfälliga boendeplatser av privata aktörer, eftersom myndighetens egna boenden inte räckt till.

De avtal som hittills tecknats genom offentlig upphandling om tillfälliga asylboenden går ut 20 september och 20 november. Samtidigt pågår en rättsprocess kring senaste ramavtalsupphandlingen som hindrar myndigheten att teckna nya avtal. För att undvika glapp och onödiga flyttar ska myndigheten erbjuda befintliga leverantörer, som driver ett boende i dag enligt tidigare ramavtal, ett nytt avrop för ettåriga avtal.

- Vi måste försäkra oss om att kunna erbjuda boende till alla asylsökande som behöver det, säger Kenneth Karlsson, boendeansvarig på Migrationsverket.

Totalt rör avropen cirka 10 000 boendeplatser runtom i landet. Vilka leverantörer som blivit erbjudna ett avrop presenterar Migrationsverket på hemsidan 21 september. Under tiden för myndigheten en dialog med leverantörerna för att säkerställa kvaliteten och tillgängligheten på boendena.

Även andra boenden kan få förlängt

Eftersom det är osäkert om tidigare ramavtal räcker för att säkerställa att får ett boende undersöker myndighetens jurister även möjligheten att förlänga avtalen för direktupphandlade boenden.

- Flera av dessa boenden riskerar annars att stå utan avtal och bli tvungna att evakueras. Därför arbetar vi skyndsamt med att utreda våra möjligheter, säger Kenneth Karlsson.

Människors behov är grunden till förlängningen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.