fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Kommunernas ansvar och ekonomi

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210226:

Migrationsverket 21-02-12:

När rätt till statlig ersättning inträder för barn utan vårdnadshavare till sidans topp

Rättsligt ställningstagande RS/002/2021, ersätter tidigare meddelat SR 01/2017

Från vilken tidpunkt kommuner och regioner ska ha rätt till ersättning för kostnader för asylsökande barn utan vårdnadshavare innan formell asylansökan är registrerad hos Migrationsverket

Av asylprocedurdirektivet följer att en viljeyttring ska ske till en myndighet som är behörig att ta emot en asylansökan. En asylansökan ges in till Migrationsverket2. Enligt lagstiftaren är de myndigheter som typiskt sett kan komma i kontakt med personer som vill söka asyl även Polismyndigheten (särskilt gränspolisen), Tullverket och Kustbevakningen3. De ska därmed även ses som behöriga myndigheter att ta emot en viljeyttring om att ansöka om asyl. En socialnämnd i en kommun kan inte ansöka om asyl för ett barns räkning4.

Ett barn utan vårdnadshavare ska betraktas som asylsökande från den tidpunkt när denne uttrycker en vilja om att ansöka om asyl inför en behörig myndighet även om själva asylansökan inte handläggs förrän den har blivit bekräftad av god man eller ett offentligt biträde. Kommuner, regioner och öppenvårdsapotek har därför rätt till statlig ersättning för kostnader redan från datumet för viljeyttringen förutsatt att asylansökan sedan fullföljs.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Asylnytt 19-07-21:

Kommun ska ersättas för tiden under felaktig åldersuppskrivning till sidans topp

Lidköpings kommun har överklagat ett beslut från Migrationsverket om att neka ersättning för mottagande av ett ensamkommande barn. Pojken var placerad i kommunen men sedan han skrivits upp till vuxen ålder efter Migrationsverkets åldersbedömning har ersättning inte betalats ut. Pojkens ålder skrevs senare ned igen genom beslut av en migrationsdomstol. Kommunen vill nu ha ersättning för en mellanliggande period, men Migrationsverket hävdade att pojken skulle fortsatt betraktas som vuxen fram till domstolsbeslutet och ersättning enbart utgå från det datumet. Detta resonemang accepterar inte kammarrätten i Jönköping som påpekar att om pojken kunde göra sannolikt att han var under 18 ett visst datum talar det starkt för att Migrationsverkets åldersbedömning var felaktig och att han var underårig även dessförinnan. Den begärda ersättningen ska därför utgå. Domen kan överklagas. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Jönköping)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Justitiedepartementet 19-05-17:

Tillfälligt kommunbidrag låter ensamkommande unga bo kvar under sin asylprocess till sidans topp

Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 miljoner kronor för att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att undvika att ensamkommande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de rotat sig i. År 2018 tillfördes ytterligare 395 miljoner i samma syfte. Asylsökande som fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. Kommunbidraget ger kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.

För år 2019 har 195 miljoner kronor tillförts och kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkommandeunga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 31 mars 2019. Det handlar totalt om ca 2 300 ungdomar och kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kronor per ensamkommande ung.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Asylnytt 19-04-15:

Kammarrrätt: Skolgång på SiS-boende ska ersättas av Migrationsverket till sidans topp

En kommun yrkade ersättning från Migrationsverket för kostnaden för en asylsökande elev som var inskriven på ett särskilt ungdomshem, ett SiS-boende. Migrationsverket avslog den del av yrkandet som gällde kostnad för skolgång. Enligt Migrationsverket är skolgång på ett SiS-boende inte en sådan skolform som ska ersättas enligt asylersättningsförordningen. Skolgång kan inte heller betraktas som vård och ersättas på den grunden. Kommunen överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten gav kommunen rätt med motivering att skolgången ska ses som en del av vården. Denna dom överklagades av Migrationsverket men nu har även kammarrätten slagit fast att ersättning ska utgå. (Däremot förlorade kommunen rörande vilken period som skulle betalas.)

Hämta domen i mål nr 6238-8 och 6239-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180926:

Sunne kommun 18-09-19:

Ungdomar riskerar bli utan bostad om de flyttar från Migrationsverkets asylboende till sidans topp

30 september 2018 stänger Migrationsverket sitt asylboende på före detta hotell Selma Lagerlöf i Sunne.

De asylsökande som har fått ett eller två avslag, är inskrivna i Migrationsverkets boende och samtidigt väljer att ansöka enligt nya gymnasielagen, får sannolikt problem.

- Ungdomarna riskerar bli utan bostad om de själva väljer att flytta från Migrationsverkets asylboende. Deras rätt till bostad upphör. Var och en får ordna bostad själv. Ersättningen som Migrationsverket betalar ut är då 61 kronor per dag, säger Felicia Weinberg, verksamhetschef individstöd i Sunne kommun.

När Selma i Sunne stänger förväntas ungdomarna flytta till ett annat asylboende, i väntan på besked om de får stanna i Sverige.

- Vi värnar om de här ungdomarna som befinner sig i en tuff situation. Det bästa för dem just nu är att de följer Migrationsverkets regler och flyttar med till det nya boendet för att inte hamna utanför systemet. Det är viktigt att de inser att de annars frånsäger sig rätten till hjälp. De riskerar att helt bli hänvisade till ideella krafter. De som hoppar av systemet kan inte komma in i det igen. Den som får uppehållstillstånd väljer sedan själv var den vill bo är alltid välkommen tillbaka till Sunne.

De ungdomar som fått avslag tre gånger på sin asylansökan, men fått inhibition (utvisningen tillfälligt stoppad) när de sökt och fått gymnasieplats - enligt den nya gymnasielagen - har hamnat "mellan stolarna".

- Som kommun tar vi vårt ansvar för ungdomarna enligt de lagar som finns. Det är helt orimligt att staten inte tar sitt utifrån de beslut som regeringen fattar. Därför gör vi nu påtryckningar på Migrationsverket för att de ska ta ekonomiskt ansvar för den här gruppen, säger Gunilla Ingemyr, kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Sunne kommun har under 2015-2016 tagit emot 100 ensamkommande ungdomar som bott i familjehem eller i kommunens HVB-hem.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 18-09-21: Delade meningar om asylsökande killars flytt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Justitiedepartementet 18-05-24:

Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. till sidans topp

Regeringen presenterar nu fördelningen av de 200 miljoner kronor som föreslagits i förstärkning av det tillfälliga kommunstödet för ensamkommande unga. Riksdagen planerar att fatta beslut om vårändringsbudgeten för 2018 den 20 juni, därefter kommer regeringen att fatta beslut om att betala ut medlen via Migrationsverket.

Fördelningen baseras på antalet ensamkommande unga 18 år eller äldre som var inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem den 13 maj 2018. Totalt fanns 13 500 i denna grupp varav 4 000 bodde i anläggningsboende. Fördelningen baseras på de 9 500 ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och motsvarar 21 000 kronor per person. Gruppen 13 500 överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av förslaget till ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier men är inte begränsad till dem som sökt asyl före den 24 november 2015 utan omfattar alla inskrivna som sökt asyl som ensamkommande barn och som nu är över 18 år.

Hämta tabell (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

#vistårinteut 17-12-19:

Hur gör kommunerna med ensamkommande ungdomar som fyller 18 till sidans topp

Yrkes- och volontärsnätverket #vistårinteut har under december 2017 samlat in uppgifter för att kartlägga hur kommuner beslutar gällande det tillfälliga statliga kommunbidraget på totalt 390 miljoner kronor 2017 och 195 miljoner kronor 2018. Genom bidraget får kommunerna ekonomisk ersättning för att låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Regeringen tog beslut om ett tillfälligt statligt kommunbidrag den 31 juni 2017. #vistårinteut har som utlovat nogsamt följt processen ute i kommunerna. Vi har tidigare rapporterat om hur skadligt omflyttningar i asylprocess är för barn och unga och att ensamkommande 18 åringar inte anses omfattas av socialtjänstlagen. Vi har välkomnat det tillfälliga statliga bidraget och uppmanat kommuner att samarbeta med civilsamhället för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för ensamkommande 18 år.

Sammanfattningsvis kan sägas att civilsamhället visa ett mycket starkt engagemang och vilja för dessa ungdomar. I många kommuner har civilsamhället organiserat sig i väntan på att kommunen ska fatta beslut om det tillfälliga statliga bidraget.

Vissa kommuner har agerat snabbt. I flera kommuner har besluten tagit lång tid och i många kommuner har det tillfälliga bidraget inte använts till det som de ämnats för utan istället fyllt hålen i kommunens ordinarie budget. Oavsett vilket har civilsamhället inte väntat utan vi ser mängder med olika typer av organisering och samarbeten ute i kommunerna; mellan olika föreningar, i sökandet efter boenden, genom att skapa hemsidor och facebookgrupper för att nå ut i samhället och ge unga det stöd de har rätt till.

Även om kommun och civilsamhälle på många håll agerar solidariskt för att lösa boendefrågan för ensamkommande riskerar vi i nuläget att ensamkommande hamnar helt utanför samhället i ett liv på gatan. Situationen är akut i många kommuner och allt fler unga riskerar att hamna i ett skuggsamhälle.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se kartor: Översikt kommuner - nuläge (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-12-28:

1,8 miljarder i förskott till kommunerna till sidans topp

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Till och med november har Migrationsverket avgjort drygt 106 000 ansökningar.

I år har Migrationsverket vidtagit flera åtgärder för att komma ikapp med handläggningen av ansökningar. Idag arbetar nästan 200 medarbetare med statliga ersättningar för asylsökande, jämfört med början av förra året då det var ett 40-tal medarbetare. Det har gett resultat och Migrationsverket har i år betalat ut ett högre belopp i statlig ersättning än tidigare år.

- Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.

Pengarna betalas ut på fredag

Delutbetalningen den 29 december omfattar de fyra ersättningstyper där det ansökta beloppet är av det större slaget (se faktaruta). För att omfattas ska ansökningarna ha lämnats in före den sista november 2017 och Migrationsverket ska ännu inte ha fattat beslut i ärendet.

I slutet av november väntade kommuner och landsting på ersättningar för asylsökande med ansökningar motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor. Den summan varierar hela tiden då ersättningar betalas ut och nya ansökningar som ska prövas kommer in. Vad summan blir för hela 2017 blir klart i början av januari.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

Uppsala Kommun 17-10-25:

Uppsala Stadsmission får föreningsbidrag för att hitta boenden till ensamkommande till sidans topp

Uppsala kommun ger Uppsala Stadsmission ett föreningsbidrag på 5,1 miljoner kronor för verksamheten Fadderhem i Uppsala. Den ska göra det möjligt för asylsökande ensamkommande ungdomar som blir 18 år att bo kvar i Uppsala till 30 juni 2018.

Uppsala Stadsmission har sökt och fått cirka 5,1 miljoner kronor i föreningsbidrag av kommunen för verksamheten Fadderhem i Uppsala.

- Tack vare ett fint samarbete med goda krafter i samhället kan vi nu göra Uppsala till en mer solidarisk kommun som ger asylsökande ensamkommande unga som känner sig hemma här möjlighet att bo kvar längre, säger Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden.

Kostnaden för Fadderhem i Uppsala finansieras av statens tillfälliga kommunbidrag. Pengarna ska räcka till och med 30 juni 2018. De ska användas till att hitta boenden för de personer som väljer att stanna kvar i Uppsala, i stället för att flytta till Migrationsverkets boenden. Fokus kommer att ligga på att ta fram, planera och rekrytera ideella privata boendealternativ och andra tillfälliga boendelösningar. Därefter ska fokus vara på stöd och uppföljning av boendeplatserna.

- Det här är en lösning som vi anser är bäst lämpad för att kunna förverkliga statens intentioner med att alla ensamkommande barn som har bott i Uppsala kommun under sin asyltid ska få möjlighet att stanna kvar under asylprocessen, säger socialförvaltningens direktör Kaisa Björnström.

Bakgrunden till beslutet är att socialnämndens ordförande i juli beslutade att de personer som fyller 18 år till och med 15 september 2017 inte skulle flyttas till Migrationsverkets boenden, trots att de inte längre är kommunens ansvar. Slutdatumet har skjutits fram under hösten för att förtroendevalda och tjänstepersoner skulle få tid att hitta lösningar, titta på vilka konsekvenser som beslutet får, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur länge de kommer att omfattas av det.

Läs mer (Extern länk)

Göteborgs Stad 17-10-25: Social resursnämnd fördelar statliga pengar till stöd för asylsökande som fyller 18 år (Extern länk)

Sveriges Radio Halland 17-11-02: Skiljer sig hur kommuner gör med pengar till ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Uppsala Kommun 17-07-20:

Ensamkommande barn får möjlighet att stanna längre i Uppsala till sidans topp

Uppsala kommun har beslutat att ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier.

Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt kommunbidrag. Det gäller ensamkommande unga som fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna och som har sökt asyl men ännu inte har fått ett slutgiltigt beslut från Migrationsverket om de får stanna i Sverige.

- Vår ambition är att Uppsala ska vara en välkomnande och solidarisk kommun som ser potentialen i alla människor. Det här ger asylsökande ensamkommande unga som känner sig hemma i Uppsala och som studerar här möjlighet att få bo kvar längre i kommunen, säger Kjell Haglund (V), ordförande i socialnämnden.

Beslutet fattades av socialnämndens ordförande 19 juli och gäller från beslutsdatum till och med 15 september 2017. De personer som fyller 18 år under den perioden flyttas inte till Migrationsverkets boenden. Slutdatumet är satt för att ge förtroendevalda och tjänstepersoner tid att titta på vilka konsekvenser som beslutet får, vilka som kommer att omfattas av beslutet och hur länge de kommer att omfattas av det.

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-27: I Göteborg står de frivilliga organisationerna redo - var är ni, socialdemokrater? (Extern länk)

Föreningen integrera mera i Jönköpingsposten 17-07-26: De efterlyser boende för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

#vistårinteut 17-07-14:

Här finns vi - använd oss och skapa lösningar i din kommun! till sidans topp

Här presenteras initiativ tagna av civilsamhället för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar i sina hemkommuner. Det gäller nu att kommunerna hittar en lösning för hur man använder de 195 miljoner regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har avsatt för att säkerställa att ensamkommande kan bo kvar under asylprocessen. Det går dessutom att göra omedelbart.

Degerfors kommun har precis tagit ett sådant beslut utifrån Kommunallagen 6 kap 36 §: "En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde."

***Uppdatering 170811 angående hur kommuner gör när ensamkommande fyller 18 år:

1. Stockholms Stad. Enligt ett pressmeddelande som publicerades av Mp Stockholms Stad 11 augusti har stadens rödgrönrosa majoritet "beslutat att använda det tillfälliga kommunbidraget från regeringen för att möjliggöra för dessa ungdomar att stanna kvar i staden och fortsätta sin gymnasieutbildning i väntan på uppehållstillstånd".

2. Tranås kommun. Frågan behandlas i kommunstyrelsen i augusti. Fram tills dess beslutas om kvarboende i enskilda ärenden av socialnämndens ordförande eller arbetsutskott.

3. Karlskoga Degerfors fattade tillfälligt beslut att stoppa omflyttningar enligt Kommunallagen 6:36 i avvaktan på ordinarie sammanträde i socialnämnden.

4. Botkyrka kommun har stoppat omflyttningar.

5. I Luleå och Vellinge pågår just nu diskussioner om att stoppa utflyttningen av åldersuppskrivna eller naturligt fyllda 18 åringar.

6. Enligt pressmeddelande 170720 från Uppsala kommun har kommunen beslutat att "ensamkommande ungdomar som har sökt asyl får bo kvar i kommunen även efter att de har blivit 18 år, för att till exempel avsluta pågående studier".

(...)

Läs mer (Extern länk)

#vistårinteut 17-07-06: Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället - då räcker de! (Extern länk)

Tobias Josefsson i Motala Vadstena Tidning 17-07-22: Misskötta statsbidrag för ensamkommande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Arbetsmarknadsdepartementet 17-03-09:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga till sidans topp

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner. Tillämpningen av regelverket blir enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. Schabloner innebär också mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver göras.

Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd. Med förändringen av regelverket säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte längre möjligt att ta ut orimligt höga priser för boenden för ensamkommande.

Det nya ersättningssystemet bygger på promemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/I) som har varit på remiss.

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i korthet

+ Alla kommuner får en årlig ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för mottagande tas bort.

+ För asylsökande ensamkommande barn som kommunen tar emot betalas en schablonersättning på 52 000 kronor. Den ersättningen ska bland annat gå till kostnader för resor och god man.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Migrationsverket 16-10-21:

Flera åtgärder för snabbare utbetalning av ersättning till kommuner och landsting till sidans topp

Dubbelt så mycket personal, nattarbete, förenklade rutiner och tydligare organisation. Migrationsverket prioriterar nu handläggningen av kommunernas och landstingens ansökningar om ersättning för mottagande av asylsökande.

- Vi ser att våra åtgärder får effekt, säger Åke Svedmert, enhetschef med ansvar för statliga ersättningar för asylsökande.

När antalet asylsökande ökade kraftigt under senhösten 2015, medförde det att antalet ansökningar om ersättning från kommuner och landsting också ökade.

Staten ska ersätta kommunerna och landstingen för deras faktiska kostnader för mottagandet av asylsökande. Det är Migrationsverket som handlägger och bedömer kommunernas och landstingen ansökningar om kostnadsersättning och slutligen betalar ut ersättningen.

12 000 - 13 000 ansökningar per månad

För kommunernas del handlar det mestadels om ersättningar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. För landstingens del rör ersättningarna asylsökandes hälsoundersökningar eller kostnadskrävande vård.

- Vi har under året fått in mellan 12 000 och 13 000 ansökningar varje månad. Det ska ärligt sägas att vi inte hunnit med tidigare. Just nu har vi 72 000 öppna ersättningsärenden, och vi beklagar verkligen vad detta medfört hos kommuner och landsting. Under året som gått har myndigheten vidtagit flera kraftfulla åtgärder för att komma ikapp, säger Åke Svedmert.

Arbetet med handläggningen av kommunernas och landstingens ansökningar har organiserats om. Detta gjordes den 1 januari 2016.

- Det resulterade i en bättre central styrning av arbetet. Vi kan till exempel styra bättre om och hur ärenden ska prioriteras, säger Åke Svedmert.

Fler medarbetare

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Gotland 16-10-19: Socialdirektören kritiserar Migrationsverket för utebliven ersättning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.