fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Allmänt om mottagande för barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190123:

Migrationsverket 19-01-16:

Migrationsverket om motsättningar mellan barn, god man, biträde och vårdnadshavare till sidans topp

Detta ställningstagande innehåller vägledning för dig på Migrationsverket som arbetar med handläggning av asylsökande barns ärenden och avser situationer då motsättningar eller intressekonflikter uppstått mellan ett asylsökande barn och dess vårdnadshavare samt de övriga aktörer som är, eller kan komma att bli, involverade i handläggningen av barnets ärende.

Dokumentet syftar till att du ska få vägledning gällande bland annat följande.

+ Barnets rättigheter samt vårdnadshavares och andra aktörers skyldighet att bevaka barnets rättigheter.

+ Vem som företräder barnet och hur vi bör agera då motsättningar eller intressekonflikter uppstått mellan barnet och dess vårdnadshavare eller annan företrädare.

+ Hur vi bör agera då motsättningar eller intressekonflikter uppstått mellan barnets vårdnadshavare och det offentliga biträdet eller mellan barnets två vårdnadshavare.

+ Vem som är företrädare då barnet är omhändertaget med stöd av LVU.

+ Sekretessbestämmelser vid motsättningar eller intressekonflikter.

Det finns andra aspekter på ovanstående situationer, som är av praktisk och processuell karaktär. Den typen av vägledning återfinns i exempelvis Migrationsverkets standarder och administrativa beslut. Ytterligare rättslig vägledning finns även att hämta i Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden avseende angränsande ämnen.

Hämta dokumentet, SR 02/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181231:

Europarådet 18-12-18:

Children in migration must be informed about their rights till sidans topp

Children in migration have the right to be informed about their rights. Such information is crucial for having their voice heard and enabling them to participate in procedures affecting them. These children, despite being one of the most vulnerable groups in Europe today, face barriers in access to information that is child-friendly and age-appropriate.

In response to these challenges, on the occasion of the International Migrants Day marked today, the Council of Europe, has launched the Handbook for frontline professional on how to convey child-friendly information to children in migration.

The Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees Tomá? Bo?ek said: "The protection of refugee and migrant children is a one of the priorities among the activities of the Council of Europe. Developed in the framework of the Action Plan on protecting refugee and migrant children, the handbook on child-friendly information is crucial for keeping children safe and able to access their rights. This handbook also addresses one of the main challenges countries are facing today," said.

The handbook includes examples of promising practices implemented around Europe, practical tips to highlight ways to implement this guidance in practice, specific situations or risk factors that would increase a child's vulnerability or increase the barriers in access to rights; questions children may have at different stages of their journey; children's recommendations; "golden rules" for each context.

Quotes from children, too, make part of the book. " In class, there are some who are a little embarrassed, others who are shy and others who are ashamed of not knowing. They feel stuck, blocked. Everyone has his story. There are some who are there, they are in class but in their head they are elsewhere. They think of their past. Sometimes people are scared, their situation is very complicated, it's not easy," - says 15-year-old Hafidjou.

The book is launched under the Strategy for the Rights of the Child (2016-2021).

Läs mer, ladda ner handboken och läs intervju med författaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 18-12-19:

New EASO Guidance on reception conditions for unaccompanied children till sidans topp

EASO has published a new Guidance on reception conditions for unaccompanied children: operational standards and indicators.

This new EASO Guidance on reception conditions complements the first guidance published in September 2016, with a focus on unaccompanied children. The overall objective of this guidance is to support Member States in the implementation of key provisions of the Reception Conditions Directive, ensuring an adequate standard of living for unaccompanied children and taking into account their special reception needs.

This Guidance represents one of the key measures identified by the April 2017 "communication from the Commission to the European parliament and the Council on the protection of children in migration", which gave a mandate to EASO to develop "specific guidance on operational standards and indicators on material reception conditions for unaccompanied children, in addition to the guidance on reception conditions already developed (in 2016) that apply to all asylum seekers"

This second guidance describes the reception conditions of unaccompanied children as a particular vulnerable group, with partly the same chapters adapted to their special needs and some new chapters as they are specifically relevant for this target group like: information, participation and representation of the unaccompanied children; identification, assessments and response to special needs and safety risks; day-to-day care; staff and finally education, schooling and vocational training.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Guiden på engelska (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR december 2018:

I want to feel safe - Strengthening protection in reception of separated children till sidans topp

Strengthening child protection in the initial reception of unaccompanied and separated children in Sweden

This report is the outcome of the Child Protection project - also known as Co-Lab 2.0 - that was initiated in 2017 by UNHCR's Regional Representation for Northern Europe in reponse to the migration situation of 2015 when Sweden received an unprecedented number of unaccompanied and separated children on the move. In partnership with the Swedish policy lab, Förnyelselabbet, innovative design methods were used to explore how to strengthen child protection policies and procedures in the first days following their arrival. This period is the most critical in ensuring the long-term safety of the child, as decisions made here have a lasting impact on the children, their trust in the Swedish society, and their willingness to stay within the reception and child protection systems.

The essence of child protection - and the fundamental goal of this project - is to keep children safe, and to make them feel safe. Beyond their physical protection, this means ensuring that children are well-informed of their circumstances and have a say in matters that have an impact upon them. The main conclusion drawn from these extensive stakeholder consultations is that the reception system today does not adequately meet this basic need of newly arrived children in Sweden. Many of the reasons for this are the result of inherent structural and procedural gaps in the reception system that existed long before the migration situation of 2015.

(...)

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170330:

Migrationsverket 17-03-24:

Migrationsverket svarar på kritik från Barnombudsmannen till sidans topp

Barnombudsmannen riktar i sin årsrapport för 2016 kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn.

- 2015 kom 70 000 asylsökande barn till Sverige. För oss går rättssäkerheten först, så trots stora ansträngningar har handläggningstiderna blivit långa, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

I årsrapporten för 2016 tar Barnombudsmannen, BO, upp kritik mot Migrationsverket på flera punkter. BO skriver bland annat om långa utredningstider, utredningssamtal som inte är tillräckligt anpassade till barn, brist på särskilda enheter och särskilda utredare med barnkompetens samt osäkra åldersuppskrivningar.

Barnombudsmannen vill även ha en särskild och oberoende funktion som inspekterar Migrationsverkets arbete med barnärenden.

Barnombudsmannens underlag bygger på intervjuer av runt 600 barn under 2016 och 2017.

Åtgärder

Många av de brister Barnombudsmannen lyfter fram har Migrationsverket redan tidigare identifierat i de kvalitetsutredningar som gjorts - och inlett åtgärder för att komma till rätta med.

I fjol arbetade Migrationsverket huvudsakligen med de ansökningar som lämnades in under 2015. Att det då kom över 35 000 ensamkommande asylsökande och lika många barn i familjer, innebär att Migrationsverket har ställts inför flera dilemman.

- Verket har sedan tidigare särskilda asylenheter för barnärenden med medarbetare som har barnkompetens. Men när det kommer så många barn räcker dessa enheters resurser inte till på långa vägar, trots förstärkningar. Därför har vi varit tvungna att låta även andra asylenheter handlägga barnens ärenden för att handläggningstiderna inte ska bli orimligt långa, säger Fredrik Beijer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Barnombudsmannen 17-03-24:

BO: Åtgärder krävs för att säkerställa barns rättssäkerhet i asylutredningar till sidans topp

Barnombudsmannen vill ändra utlänningslagen och föra in barnspecifika asylskäl samt skärpa kraven på att Migrationsverkets asylutredningar anpassas till barn. Det är budskapet i Barnombudsmannens årsrapport som i dag lämnas till regeringen.

Barnombudsmannen har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn på flykt. Vi har i kvalitativa samtal tagit del av 600 barns och ungas erfarenheter av att komma till Sverige och söka asyl. Vi har mött barn i familj och ensamkommande barn. Hur upplevdes mottagandet? Vad tänker man som barn om asylprocessen? Vilka råd vill barnen ge makthavarna?

-När barnen berättar om sin situation tar de upp tunga upplevelser, men också sina framtidsdrömmar. Barnen uttrycker ofta tacksamhet mot Sverige, men är oroliga över sin situation och önskar att vuxna lyssnade mer på det de har att berätta, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn tar upp att det tog lång tid att bli registrerad som asylsökande, att utredningarna inte startar och att de sedan tar lång tid. Det upplever många barn som oerhört påfrestande. Barn beskriver också hur utredningen inte anpassas till att de är barn, de har inte förstått frågorna och mötena med Migrationsverket kan upplevas som otrygga. Både pojkar och flickor berättar att de inte har vågat eller orkat ta upp känsliga saker som exempelvis övergrepp eller våld. Flickor som berättat om barnäktenskap eller könsstympning har inte upplevt att de fått följdfrågor eller att detta tagits på allvar. Barn i familj får ofta inte komma till tals alls och får de det så handlar frågorna inte om deras asylskäl.

-Sverige är i grunden en väl fungerande rättsstat, men rättssäkerheten måste också omfatta barn som söker asyl i Sverige. De brister barnen beskriver i utredningarna och möjligheten att få fram sina asylskäl väcker stor oro, säger Fredrik Malmberg.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs Barnombudsmannens förslag och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.