fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av asylsökande

Arbetsmarknad för asylsökande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 171124:

Riksdagen 17-11-15:

Svar på skriftlig fråga: Samordningsnummer i Skatteverkets personregister till sidans topp

Fråga 2017/18:211 av Elisabeth Svantesson (M)

Skatteverkets personregister omfattar både personnummer och samordningsnummer. Samordningsnummer finns för att exempelvis myndigheter i sina system ska kunna hantera personer som inte är bosatta i Sverige, även när de saknar svenskt personnummer. För att erhålla ett personnummer krävs att personen är folkbokförd i Sverige, vilket man kan bli genom att uppvisa id-handlingar och träffa myndigheten personligen. För att erhålla ett samordningsnummer krävs däremot inget av detta - varken uppehållstillstånd eller adress behövs.

Regelverken, när det gäller samordningsnummer, skapades i en tid då den internationella rörligheten bland människor var betydligt mindre än den är i dag. Sedan dess har både frivillig migration, genom globalisering, och migration som följd av krig och förföljelse ökat. Detta konstaterar Skatteverket i rapporten En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål. Rapporten visar att riskerna har ökat för att individer eller grupper utnyttjar det svenska välfärdssystemet på ett otillbörligt sätt - eller blir utnyttjade själva.

Rapporten pekar på att samordningsnumret har fått en annan innebörd än den avsedda, både oavsiktligt och medvetet. Såväl företag och individer som myndigheter har den felaktiga bilden att Skatteverket genom att tilldela ett samordningsnummer samtidigt har säkrat att all information kopplad till personen är riktig och att inga ytterligare kontroller behövs från deras sida. Så är dock inte fallet. Skatteverkets fokus är att ta in skatt och inte att vara kontrollinstans för andra myndigheter.

Myndigheten räknar med att vart tionde samordningsnummer för beskattningsändamål tilldelas utan att det finns någon verklig avsikt att betala skatt. En konsekvens som nämns är att användningen av numren är kopplad till svarta löner och utnyttjande av arbetskraft i beroendeställning.

(...)

Hela frågan med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

Ledarna 16-10-24:

Många chefer vet inte att asylsökande kan få tillstånd att arbeta i Sverige till sidans topp

Många svenska chefer saknar kunskap om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd, samtidigt som många säger sig vilja anställa nyanlända. Det visar en rapport från Ledarna inom Privat Tjänstesektor, baserad på en stor undersökning bland sina medlemmar.

Bara strax över hälften av respondenterna känner till att många vuxna asylsökande faktiskt kan få tillstånd att jobba i väntan på uppehållstillstånd (54 procent). Bland manliga chefer känner 55 procent till detta, medan motsvarande siffror bland kvinnliga kollegor är 53 procent.

- I hög utsträckning är det våra medlemmar, chefer inom tjänstesektorn, som faktiskt ska lösa integrationen i praktiken. Men vår undersökning visar att de saknar kunskap, verktyg och processer. Att så få vet om att vuxna asylsökande kan få tillstånd att jobba i väntan på beslut om uppehållstillstånd är inget annat än ett stort misslyckande för ansvariga myndigheters informationsarbete, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande för Ledarna inom privat tjänstesektor.

Undersökningen visar också att många chefer vill anställa nyanlända. Närmare hälften av cheferna svarar att de ser fördelar med att anställa nyanlända (47 procent) och bara en knapp fjärdedel svarar att de inte ser några fördelar (24 procent). Anledningen till att man skulle vilja anställda nyanlända är många, men som de största fördelarna nämns att det är bra för Sverige att ta ansvar för integrationen, att det är viktigt för företag att ta socialt ansvar och att nyanlända kan skapa nya utvecklingsmöjligheter och fylla kompetensluckor på svenska privat tjänsteföretag

Kvinnliga chefer ser i större utsträckning (51 procent) fördelar med att anställda nyanlända än deras manliga kollegor (43 procent). Bara 16 procent av de kvinnliga cheferna svarar att de inte kan se några fördelar medan samma siffra bland männen är 30 procent.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-10-17: Jobbar och betalar skatt - men får inte öppna bankkonto (Extern länk)

Sveriges Radio Norrbotten 16-10-17: Banktrassel - ett vanligt problem för asylsökande i arbete (Extern länk)

Arben Vata i Vestmanlands Läns Tidning 16-10-23: Samordningsnummer - som Sisyfos sten för asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.