fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Syrien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210208:

Migrationsverket 21-02-01:

Från Syrien/ Migrationsverkets ställningstagande om Syrien rättat till sidans topp

Det senaste rättsliga ställningstagandet om prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien publicerades i december 2020. Det var ändrat främst med avseende på riskerna för personer som kan kallas in till militärtjänst. I det ställningstagandet saknades bedömning av säkerhetsläget i Suwayda. Stycket om vilken individuell bedömning som ska göras av personer från områden där det förekommer urskillningslöst våld, men inte så omfattande att alla och envar riskerar att drabbas, saknades också. Det uppdaterade ställningstagandet med versionsnummer 2.0 är bara ändrat så att dessa stycken återinförts. Båda styckena överensstämmer med skrivningarna i det föregående ställningstagandet från februari 2020.

Hämta ställningstagandet RS/022/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Asylnytt 21-01-25:

Från Syrien/ Rättsligt ställningstagande om bedömning av asylsökande från Syrien till sidans topp

Migrationsverket uppdaterade i december det rättsliga ställningstagandet om hur asylsökande från Syrien ska bedömas. Den påtagliga skillnaden är att personer som riskerar att kallas in till militärtjänst (män mllan 18 och 42) generellt kan betraktas som flyktingar, detta med ledning av EU-domen C-238/19 som nämnts i föregående Asylnytt. Bestraffning för värnpliktsvägran är i sig inte skyddsgrundande i normala fall, men i Syrien skulle fullgörande av militärtjänst innebära att personen tvingades begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Den enda möjligheten att undgå detta är att vägra, vilket ger upp till fem års fängelse - och militärtjänst måste ändå göras. Se även information från Migrationsverket, länkat i Asylnytt 20-12-07. Ställningstagandet var även ändrat genom att området As-Suwayda inte längre kategoriserades samt att ett stycke fallit bort rörande vilken individuell bedömning som ska göras av personer från områden där det förekommer urskillningslöst våld, men inte så omfattande att alla och envar riskerar att drabbas. Detta var dock oavsiktligt och båda styckena har lagts tillbaka i en uppdatering.

Ett antal personer från Syrien som riskerar inkallelse men har fått avslag från Migrationsverket före EU-domen, har senare beviljats asyl efter överklagande.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS 022/2020, uppdaterad version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Utrikesdepartementet 20-12-17:

Från Syrien/ Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen ändras och förlängs till 2023 till sidans topp

Idag beslutar regeringen att ändra och förlänga den regionala strategin för Syrienkrisen, för perioden 2021-2023. Beslutet innebär en genomsnittlig ökning med 110 miljoner kronor per år för att bemöta den försämrade situationen för civila i Syrien och för syriska flyktingar och värdsamhällen i grannländerna.

- Det är tydligt att situationen för civila i Syrien och syriska flyktingar i Libanon och Jordanien fortsätter att försämras. Enbart det senaste året har mer än en miljon civila tvingats på flykt i Idlib och i nordöstra Syrien, samtidigt som grannländerna genomgår djupa ekonomiska kriser. Dagens beslut innebär att vi kraftigt ökar våra ansträngningar för att stödja den syriska befolkningen, syriska flyktingar och samhällen i regionen som tagit emot dem., säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Den regionala strategin för Syrienkrisen har som syfte att bidra till att stärka resiliensen, d.v.s. motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbats av konflikten. Strategin bidrar även till ansträngningar för stärkt demokrati och jämställdhet, och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i grannländerna. Med dagens beslut läggs även ansvarsutkrävande och försoning till som fokusområde för perioden 2021-2023.

- Konflikten i Syrien är en av de mest fruktansvärda konflikterna i modern tid. En förutsättning för en framtida hållbar fred i landet är att de som gjort sig skyldiga till brott ställs till svars och att deras offer ges möjlighet till upprättelse. Vårt bistånd ska bidra till att möjliggöra detta och till att lägga grunden för en framtida försoning, säger Peter Eriksson.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Asylrättscentrum 20-11-25:

Från Syrien/ Militärtjänst i Syrien ger grund för flyktingstatus enligt EU-domstolen till sidans topp

Den som tvingas till militärtjänst i Syrien kan få flyktingstatus. Vår jurist Karl Nilsson förklarar EU-domstolens avgörande i mål C-238/19 (EZ mot Tyskland) som kom den 19 november 2020.

Bakgrund

Ärendet gäller en man som flytt Syrien innan han börjat sin militärtjänstgöring. Mannen menar att han kommer att tvingas göra militärtjänst och därigenom att delta i den väpnade konflikten.

Enligt EU:s skyddsgrundsdirektivet artikel 9 kan bestraffning för att vägra militärtjänst utgöra förföljelse i flyktingkonventionens mening om tjänstgöringen skulle innefatta krigsbrott eller brott mot mänskligheten. Den tyska förvaltningsdomstolen i Hannover begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ärendet. EU-domstolen har uttalat sig i ett antal delfrågor som den tyska domstolen har ställt angående tolkningen av denna bestämmelse.

Kan inte ställas krav på formell ansökan om att slippa militärtjänst

Enligt EU-domstolen kan det inte ställas krav på att den sökande måste ha ansökt om att undantas från tjänstgöring om landet saknar lagar eller ansökningsprocesser för att medge en sådan ansökan, vilket är fallet i Syrien. Eftersom det är ett brott att vägra militärtjänst i landet är det inte heller rimligt att kräva av den sökande att exponera sig för myndigheterna genom att formellt ansöka om att undantas.

Hög risk att tvingas begå krigsbrott eller brott mot mänskligheten

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 20-12-02:

Från Syrien/ Militärtjänstgöring i Syrien är nu en generell grund för skydd till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat sin rättsliga styrning om Syrien. Uppdateringen innebär att en person som återvänder till Syrien och riskerar att kallas till statlig militärtjänstgöring nu löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt en ny EU-dom, vars utslag är rättsligt bindande för medlemsstaterna, har den syriska armén vid upprepade tillfällen begått krigsförbrytelser. Domstolen konstaterar att inbördeskriget leder till att alla värnpliktiga, oavsett förbandstillhörighet, direkt eller indirekt kommer att delta i krigsförbrytelser, och att det är grund för skydd.

Parallellt har Migrationsverket tagit del av ny landinformation från bland annat EASO* och den danska migrationsmyndigheten (DIS). Den visar att i princip alla som kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén numera löper risk att sättas in i frontstriderna, bland annat i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien. FN har flera gånger under kriget konstaterat att den syriska armén begår upprepade krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

- Alla värnpliktiga riskerar numera att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger tf rättschef Carl Bexelius.

I det uppdaterade rättsliga ställningstagandet skriver rättschefen därför att personer som riskerar att kallas till militärtjänstgöring i den syriska armén vid ett återvändande till Syrien löper en generell risk att utsättas för förföljelse. Därmed är utgångspunkten vid prövningen att de ska beviljas flyktingstatus i Sverige.

Enligt det rättsliga ställningstagandet kan det i undantagsfall vara så att en person bedöms få en militär position i Syrien som vare sig direkt eller indirekt innebär risk för att delta i krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. I dessa fall ska bedömningen om personens skyddsbehov göras utifrån övriga individuella omständigheter.

Hämta det rättsliga ställningstagandet RS/022/2020 (Extern länk)

Referat av EU-domen C-238/19 med länk till domen i föregående Asylnytt (Extern länk)

Migrationsverkets referat av EU-domen C-238/19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Från Syrien/ EU-domstolen om värnpliktsvägran som skyddsgrund i pågående krig till sidans topp

Målet gäller en man från Syrien som sökte asyl i Tyskland 2015 och uppgav att han flytt för att inte behöva göra militärtjänst. Han fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men begärde flyktinstatus. Det hör till saken att militärtjänst i den syriska armén kan göra personen medskyldig till krigsförbrytelser. Vapenvägran i en sådan situation finns som en särskild skyddsgrund i EU-direktivet. En tysk domstol har frågat EU-domstolen bland annat om det kan räknas som värnpliktsvägran om personen inte vägrat i någon formell procedur utan bara hållit sig undan och ifall det spelar någon roll om personen inte vet vilken uppgift hen skulle få i armén. Andra frågor rör kravet på samband mellan skälet till vägran och risken att straffas. EU-domstolens förhandsavgörande innebär att vägran inte behöver göras enligt någon formell procedur när hemlandet inte erbjuder någon sådan möjlighet. Är det ett fullskaligt inbördeskrig där armén begår upprepade brott mot mänskligheten så kan man räkna med att personen tvingas delta även om placeringen inte är känd. För att straffet ska utgöra förföljelse krävs att vägran har samband med ett av de fem skälen (ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp) - men det finns en stark presumtion för att det är så. Det räcker med att personen tillskrivs till exempel en politisk eller religiös uppfattning som lett till vägran.

Pressmeddelande på engelska (Extern länk till pdf-fil)

Mål C-238/19 i sin helhet, på svenska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Amnesty International 20-09-15:

Från Syrien/ Stop forcible transfer of Syrian refugees to a no-man's land in the desert till sidans topp

The informal Rukban camp is located in an isolated and inhospitable border area known as "the berm". Its 10,000 residents lack access to sufficient and affordable food, clean water, medical care and sanitation. These conditions led one family who had been transferred by the Jordanian authorities to return to Syria in desperation. And one 21-year old refugee removed from Jordan was forcibly transferred from the berm to an area controlled by the Syrian government.

"Forcibly detaining and transferring refugees is a clear violation of their rights to liberty and to freedom of movement, and sending them to the berm violates their rights to an adequate standard of living and to health. The conditions in the informal camp in Rukban are so dire that some refugees sent there have even opted to return to Syria, where their lives are at risk," said Marie Forestier, Amnesty International's Researcher on Refugee and Migrant Rights.

"We are urging the authorities in Jordan to put an end to forcible transfers immediately. They must ensure that all those transferred are allowed to re-enter Jordan safely. They also must ensure that all the camp's residents have access to essential goods and services, including by urgently permitting unrestricted access to humanitarian aid."

Amnesty International spoke with two men who were deported to the camp along with their families, as well as two camp community leaders, a nurse, a female patient and a staff member at an international humanitarian organization.

Forced transfer without notification or reason

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-09-28:

Från Syrien/ EASO publishes 'Country Guidance: Syria' till sidans topp

Over the last seven years, Syria has consistently been the top country of origin of applicants for international protection in EU Member States and associated countries. Today, EASO published the 'Country Guidance: Syria', a tool for decision-makers and policy-makers in the EU and beyond, which aims to ensure that similar cases are treated and decided on in a similar manner.

The 'Country Guidance: Syria' represents the joint assessment of Member States of the situation in the country in view of the common international and EU legal framework. It provides an in-depth country-specific analysis, addressing all elements in the examination of international protection needs. It focuses on the main actors of persecution or serious harm in Syria, the refugee status or subsidiary protection needs of some of the relevant profiles of applicants, the ability and willingness of the actors in the country to provide protection, and the possibility of internal protection alternative, assessed in relation to Damascus City. Exclusion from international protection is also addressed.

The common analysis builds on the EASO COI reports concerning Syria and on available general EASO guidance on qualification for international protection. It is drafted by national experts, with the support of EASO and with valuable input from the European Commission and UNHCR. The final text is agreed by senior policy officials from EU+ countries and the guidance note, accompanied by the common analysis, is endorsed by the EASO Management Board.

The 'Country Guidance: Syria' is available in a user-friendly electronic book format, as well as in pdf.

Meddelandet (Extern länk)

Read online (Extern länk)

Hämta som dokument (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Migrationsverket 20-07-01:

Från Syrien/ Landinformation: Evakueringar från tidigare rebellkontrollerade områden till sidans topp

/Utdrag ur inledning:/

Den här rapporten är en studie av evakueringar av civila och rebeller från tidigare rebellkontrollerade områden i Syrien. Rapporten består av två delar, dels en bakgrund till de s.k. försoningarna i Syrien, dels en kartläggning av evakueringar i öppna källor. (...) Syftet med rapporten är att tillhandahålla konkret information av relevans för ärendehan- teringen i allmänhet och ur uteslutande- och säkerhetssynpunkt i synnerhet.

(...)

/Utdrag ur sammanfattande analys:/

En central fråga för denna rapport är hur stor andel av de som evakuerats som har varit civila respektive tidigare stridande. På vissa orter har antalet civila som evakuerats varit väldigt få och vid andra relativt många. Det saknas ibland information om att civila, förutom familjemedlemmar, evakuerats. Migrationsanalys bedömning är dock att aktivister och personer tillhörande det civila samhället utgjort en, av regimen, särskilt utpekad grupp som tvingats att kliva på de "gröna bussarna" norrut. De siffror från Damaskus och från södra Syrien som refereras till i denna rapport indikerar att runt 30 procent av de som evakuerats varit tidigare stridande. Vid flera av de andra evakueringarna indikerar informationen att andelen rebeller varit ännu högre. Sammanfattningsvis bedömer Migrationsanalys att rebeller och deras familjemedlemmar, med vissa undantag, sannolikt utgjort en kraftig majoritet av dem som evakuerats.

Det kan vara användbart att betrakta evakueringar utifrån andra preciseringar än ci- vila/rebeller. De som evakuerats har, med vissa undantag, varit sådana individer som regimen velat bli av med. Det har också rört sig om individer som inte velat leva under regimens styre och kontroll. Ett annat sätt att förstå de generella dragen av de individer som evakuerats kan därför vara individer med oppositionell politisk övertygelse, eller en av regimen attribuerad sådan.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-08-19:

Från Syrien/ Skriftlig fråga: Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen till sidans topp

Fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)

I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa dessa personer från Danmark. Detta efter att situationen i området inte längre är så allvarlig att det berättigar personer därifrån att av skyddsskäl uppbära uppehållstillstånd i Danmark.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande: Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar till Syrien från de omgivande områdena. Naturligtvis måste deras landsmän som har beviljats skydd i Europa också åka hem när förhållandena i Syrien tillåter det. Under de senaste veckorna har den oberoende flyktingnämnden beslutat att fem personer från Damaskusprovinsen inte har rätt till tillfälligt skydd eftersom förhållandena i området har förbättrats. Därför har jag nu beslutat att vi snabbt måste granska högen med ärenden med flyktingar från Damaskus för att undersöka vem som inte längre behöver skydd i Danmark. Vi är redo med en ganska stor pengapåse för returresor för dem som måste åka tillbaka och återuppbygga sina liv i Syrien.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att i likhet med sin danska kollega påbörja en genomgång av uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor från landet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylrättscentrum 20-06-17:

Från Syrien/ Är Syrien vårt nya Afghanistan? till sidans topp

Hösten 2019 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande som innebär att enbart att man är asylsökande från Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att beviljas en skyddsstatusförklaring. Under våren har vi sett att människor från Syrien får avslag på sina asylsökningar. Vad innebär förändringen? Kommer Sverige att börja verkställa utvisningar till Syrien?

I det här avsnittet av Människor & Migration pratar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah om utvecklingen i Syrien och vad det innebär för asylsökande därifrån

Podden programleds och produceras av Asylrättscentrums kommunikationsansvarige Maja Dahl.

Podden finns på Soundcloud, Spotify, iTunes och valfri podcast-app.

Lyssna här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

EASO 20-05-05:

Från Syrien/ EASO publishes the COI report "Syria - Security situation" till sidans topp

/Rapporten är framtagen i samarbete med svenska Migrationsverkets landinformation/

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published the 2020 update to the Country of Origin Information (COI) report "Syria - Security situation". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In February 2020, asylum applications lodged in the EU+ by Syrians decreased to some 6 460, compared to almost 8 000 in January. Still, Syrians remained the top citizenship of origin, lodging around one in 10 applications in the EU+ overall. In March, just some 4 200 applications were lodged by Syrians. The number of first-instance decisions (5 904) issued to Syrian nationals was slightly above January levels (+5 %); in March, however, they were issued the most decisions (7 476), such that the outflow (case closures) was far more than the inflow (applications lodged), after the opposite occurred for several months in a row. Thus, at the end of March there was a small decrease in the number of cases awaiting a decision at first instance (50 220, down by some 2 900), previously increasing for seven consecutive months.

Around 81 % of Syrians were granted some form of international protection in the first quarter of 2020. This number was slightly lower than the recognition rate in the previous quarter (84 %), but still the highest among all citizenships applying for asylum in the EU+.

(...)

Artikeln med länkar till denna rapport och flera rapporter från Syrien 2019-2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 20-05-18:

Från Syrien/ 369 Syrians deported to Turkey through EU fund for refugees till sidans topp

At the end of April the European Commission slipped out the 'Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey', which summarises how the €6 billion committed by the EU and the member states to projects in Turkey, as part of the March 2016 EU-Turkey deal, has been used. Amongst other things, the funds have paid for the deportation of 369 Syrians from the EU to Turkey.

According to the report, all "operational funds" from the €6 billion has now officially been committed to expenditure. As of 31 December 2019, the Commission had contracted €4.7 billion of projects, with €3.2 billion disbursed.

In a section on "migration management", the report notes that:

"The Facility has covered the costs incurred in the management of returns (transportation, hosting) of 369 Syrians and 1 605 non-Syrians, as well as the construction of a removal centre for 750 people."

There is apparently an ongoing shift from humanitarian to development assistance, with an updated strategy pointing to the need to move to "more sustainable and durable solutions in the context of a protracted crisis and beyond the life-span of the Facility, and the disbursement of EUR 6 billion."

European Commission: Fourth Annual Report on the Facility for Refugees in Turkey (COM(2020) 162 final, pdf)

Amongst other things, the report notes (all emphasis added):

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Från Syrien/ Migrationsverkets analys oförändrad, personer från Hassakah får beslut till sidans topp

Migrationsverket har kommit med ett rättsligt ställningstagande om Syrien som upphäver både det föregående ställnignstagandet från augusti 2019 och beslutsstoppet för Hassakah som kom i oktober. Det nya ställningstagandet innehåller ett stycke om riskerna för kurder att återvända till Hassakah efter Turkiets intervention vilket i vissa fall kan innebära flyktingstatus. I övrigt är innehållet i stort sett oförändrat jämfört med det tidigare ställningstagandet. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall". Personer som ansöker om förlängning ska inte nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget, eftersom det inte anses tillräckligt stabilt. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat.

Hämta ställningstagandet SR 06/2020 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Rädda Barnen 20-03-15:

Från Syrien/ Testimonies from families fleeing violence in North East Syria till sidans topp

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable"

More than 13,000 people - including approximately 5,200 children - are currently sheltering in more than 30 collective shelters including schools, and unfinished buildings without electricity, as well as open fields across Al Hasakeh, Tal Tamer and Al Raqqa. Since the start of the latest military operation in North East Syria on October 9th an estimated 70,000 children have been displaced.

In Al Hasakeh city, 24 schools are being used as shelters and are already hosting 4,160 displaced people. Due to damage to the power lines of the Allok water station, there is currently no steady water supply to Al Hasakeh city and its surroundings, leaving thousands of people dependent on water being trucked in.

Samer*, fled his home and is now sheltering in a school in Al Hasakeh with his two children. He told Save the Children:

"There is no water here, there are no toilets and the smell is unbearable. There are no toilets, there's nothing in the school. We wish the international community would intervene and the bombing stop. We wish for the war to end and we return to our homes.

"We are humiliated and displaced now. We do not have anything now. We left our belongings back home. We left with our children only."

Save the Children's Syria Response Director, Sonia Khush, said:

"Thousands of children and their families have once again had to leave everything they own to flee conflict and take shelter in unhygienic conditions without the basic necessities.

People living in North-East Syria were already in acute need before the latest escalation in violence and are hugely reliant on humanitarian aid. We urge all parties to the conflict to take measures to minimise the impact of hostilities on civilians and to allow humanitarian agencies unrestricted access to children in desperate need."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200306:

ECRE 20-02-21:

Från Syrien/ Denmark: No forced returns to Syria till sidans topp

The Danish government has informed the parties in the Parliament that no forced returns will be carried out to the Syrian capital of Damascus. Despite finding the situation in Damascus safe enough for returns the position of the Danish government is that it does not wish to engage in cooperation with the Syrian regime on forced returns.

In December 2019, the Asylum Appeal Board confirmed the Immigration Services first instance decision to reject the protection need of three asylum seekers from Syria based on a general improvement of the security situation in Damascus. However, the social democratic prime minister Mette Frederiksen stated that Danish authorities will not engage in the cooperation needed to ensure forced returns with the Syrian regime. Minister of Integration Mattias Tesfaye and Minister of Foreign Affairs Jeppe Kofod have informed the members of the Danish Parliament of the position of the Social Democratic government.

While the Danish green left expresses satisfaction with the position of the government it has received critique from the nationalist right.The spokesperson on foreign policy for the Danish People's Party, Soeren Espersen stated: "This seems like a very strange decision. We have been told that returns would start the moment, the situation was peaceful..."

Syrian nationals who have had their asylum cases rejected and refuse to return voluntarily would be referred to return centres under restriction of movement and withdrawal of financial support. However, according to media the long-term plan for such people remain unclear. The Danish government confirms that an increase of returns remains a priority and that it will initiate discussions with European partners on forced returns to Syria.

In 2015 Denmark introduced a controversial temporary protection status for Syrian nationals reducing rights including to family reunification.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-03-03:

Från Syrien/ COI report: "Internally displaced persons, returnees and internal mobility" till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Internally displaced persons, returnees and internal mobility". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants for international protection, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

In January 2020, Syrians lodged almost 8 000 applications, up by 22% compared to the previous month. This is the highest number since the end of 2017, and the continuation of an upward trend observed as of the second half of 2019. As a result, Syrians accounted for 12% of all applications lodged in the EU+; two thirds of such applications were lodged in just two EU+ countries. In the same month, some 5 610 first-instance decisions were issued to Syrian nationals in January, only slightly up from December (+ 10%). The number of pending cases reached a new high: more than 51 800 Syrian applications were awaiting a first-instance decision at the end of January. It must be noted that, at the end of December 2019, the number of Syrian applications awaiting a decision at all instances (thus, including cases in appeal/review) was higher, and stood at 86 435 cases.

The EU+ recognition rate for Syrian applicants continued to decline slightly, and stood at 83% for decisions issued between August 2019 and January 2020, down by three percentage points from the previous semester.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Se även:

EASO 20-03-10: EASO publishes a COI report: Syria - Targeting of individuals (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

UNHCR 20-02-11:

Från Syrien/ Newly displaced in Syria in urgent need of protection, shelter till sidans topp

UNHCR is deeply concerned about the safety and well-being of civilians in north-west Syria. The humanitarian crisis is becoming increasingly desperate, with massive numbers of people on the move. UNHCR, as part of the UN humanitarian response, is stepping-up to reach those in need.

Around 700,000 people have fled within or from the conflict areas in Syria's Idlib and Aleppo Governorates since early December. A critical need is shelter, compounded by the harsh winter conditions. Many have had to flee already several times, leaving behind possessions, and with limited places for them to stay.

Existing camps and settlements of internally displaced persons are overcrowded, and shelter in existing houses is getting scarce. Many schools and mosques are filled with displaced families, and even finding a place in an unfinished building has become close to impossible.

UNHCR seeks to support people in need where-ever they are, and through all available channels. UNHCR is contributing urgently needed tents as well as other essential core relief items, including blankets together with humanitarian partners. However, this will only meet a small part of the total needs, as recent displacement has outstripped capacity. More resources and funding are urgently required.

Protection services, targeting the most vulnerable displaced persons are also scaled up, including psychosocial counselling and other emergency protection support, including to many children.

The conflict in Syria has caused the biggest displacement crisis in the world. Over 5.5 million Syrians live as refugees in the region. More than six million Syrians are displaced within the country.

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 20-02-20: UN High Commissioner for Refugees appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

UNHCR 20-02-21: UNHCR appeals for safety for civilians trapped in Idlib (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-10: Analys: "Hundratusentals barn på flykt i Idlib" (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Humanitär kris i Idlib - mer än 800 000 människor på flykt (Extern länk)

SvT Utrikes 20-02-16: Norske biståndschefen Jan Egeland: "Europa måste hjälpa flyktingarna" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 20-02-17: Största flyktingvågen i syriska Idlib (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-14:

Från Syrien/ EASO: COI report on Syria: socio-economic situation in Damascus City till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Socio-economic situation: Damascus City". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, Syria - Socio-economic situation: Damascus City, explores key socio-economic indicators for the Governorate of Damascus, such as housing, healthcare, and education, as well as issues such as freedom of movement.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-02-24:

Från Syrien/ Hovrätten: Utvisning till Syrien kan ingå i dom med längre fängelsestraff till sidans topp

Två unga män åtalades för att ha rånat ett par jämnåriga. En av dem dömdes i tingsrätten till nio månaders fängelse samt utvisning till Syrien. Mannen hävdade att det finns ett generellt verkställighetshinder för utvisning till Syrien, något som Migrationsverket i sitt yttrande höll med om. Men hovrätten, som höjde fängelsestraffet till ett år och fyra månader, ansåg att det inte går att bedöma idag om det föreligger ett verkställighetshinder när det kan bli tal om villkorlig frigivning. Därför kvarstår beslutet om utvisning samt fem års återreseförbud. (Källor Hovrätten för Västra Sverige samt InfoTorg juridik)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

EASO 20-01-31:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Exercise of authority in recaptured areas till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Exercise of authority in recaptured areas". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Exercise of authority in recaptured areas, concerns the Syrian territories, which have been outside the control of the Government of Syria and returned to its control through so-called reconciliation agreements. It explores how these agreements were reached, their consequences for the population of the respective areas, as well as how the Government of Syria exerts its control in the aftermath.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 20-02-07:

Från Syrien/ EASO publishes a new COI report: Syria - Situation of women till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria: Situation of women". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020 and covering actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers, and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and November 2019 (some 65 600) was lower than in the same period in 2018 (about 69 900). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 72 200 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of November 2019, there were some 49 000 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Situation of women, analyses the situation of women in Syria, focusing mainly on the general situation of women in the country while also paying special attention to area-specific features in those parts of Syria under the control of non-state armed groups. The report was drafted by the Country of Origin Information (COI) specialists on Syria from Finland (Finnish Immigration Service), as referred to in the acknowledgments section in accordance with the EASO COI Report Methodology, and was reviewed by COI experts from Belgium and France. Additionally, external expert reviews were carried out by ACCORD.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

EASO 20-01-09:

Från Syrien/ EASO publishes a new Country of Origin Information report: Syria - Actors till sidans topp

The European Asylum Support Office (EASO) has published a Country of Origin Information (COI) report titled "Syria - Actors". This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Actors, aims to provide relevant information regarding the main actors in Syria for the assessment of international protection status determination, including refugee status and subsidiary protection, and in particular to inform the EASO country guidance development on Syria.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Syrien/ Migrationsöverdomstolen: Ingen flyktingstatus för turkmenisk fd polis till sidans topp

/Migrationsverkets referat:/ En syrisk medborgare av turkmensk etnicitet har arbetat som polis i hemlandet, lämnat tjänsten olovligen och rest ut ur landet utan tillstånd. Han har utvisats av allmän domstol på grund av brott. Migrationsdomstolen har beviljat honom flyktingstatusförklaring och tre års uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationsöverdomstolen bedömer att landinformationen inte ger tillräckligt stöd för att alla som lämnat sin statliga tjänst skulle riskera att betraktas som oppositionella, att enbart turkmensk etnicitet skulle medföra risk för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning eller att turkmener skulle utgöra en särskild riskgrupp. Utlänningen bedöms inte ha gjort sannolikt att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Om han är alternativt skyddsbehövande, om han i så fall är att anse som utesluten från att vara det och, i nästa steg, om det finns hinder att verkställa beslutet att utvisa honom bör i första hand prövas av migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen upphäver därför migrationsdomstolens beslut att bevilja status som flykting och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd och visar målet åter till migrationsdomstolen för prövning.

Hämta Migrationsöverdomstolens referat i mål nr UM 19350-18 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Amnesty International 19-10- 25:

Från Syrien/ Syrians illegally deported into war ahead of anticipated 'safe zone' till sidans topp

Turkey spent the months leading up to its military incursion into northeast Syria forcibly deporting refugees to the war-torn country, in advance of attempting to create a so-called "safe zone" on the Syrian side of the border, a new Amnesty International report 'Sent to a War Zone: Turkey's Illegal Deportations Of Syrian Refugees' has revealed.

The organization met or spoke with refugees who said Turkish police had beaten or threatened them into signing documents stating they were asking to return to Syria, when in reality Turkey was forcing them back to a war zone and putting their lives in grave danger.

"Turkey's claim that refugees from Syria are choosing to walk straight back into the conflict is dangerous and dishonest. Rather, our research shows that people are being tricked or forced into returning," said Anna Shea, Researcher on Refugee and Migrant Rights at Amnesty International.

"Turkey deserves recognition for hosting more than 3.6 million women, men and children from Syria for over eight years, but it cannot use this generosity as an excuse to flout international and domestic law by deporting people to an active conflict zone."

Without official statistics, estimating the number of forced deportations is difficult. But based on dozens of interviews conducted between July and October 2019 for the report, 'Sent to a war zone: Turkey's illegal deportations of Syrian refugees', Amnesty International estimates that over the past few months the figure is likely in the hundreds. The Turkish authorities claim that a total of 315,000 people have left for Syria on an entirely voluntary basis.

It is illegal to deport people to Syria as it exposes them to a real risk of serious human rights violations.

(...)

Hela sammanfattningen (Extern länk)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 19-11-11:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Syria - Security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report titled Syria: Security situation. This report is part of a series of Syria reports produced in 2019-2020. These reports cover actors of protection, internal mobility, key socio-economic indicators, and targeting of individuals. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian asylum seekers and will be used in the development of a country guidance note on Syria.

Syrians continued to be the top citizenship applying for asylum in the EU+ uninterruptedly since 2013, although the number of applications lodged between January and September 2019 (some 51 200) was lower than in the same period in 2018 (about 57 000). Three in every four Syrian applications (almost 75%) were lodged in four EU+ countries.

Syrian applicants also received more first-instance decisions than any other citizenship group. Since the beginning of 2019, Syrian applicants received some 58 300 decisions. Syria was also the country of origin whose nationals had the most cases pending at first instance in the EU+. At the end of September 2019, there were some 44 600 Syrian applications awaiting a first-instance decision, some 80% of which were pending in just five EU+ countries.

The report, EASO COI Report: Syria - Security situation, aims to provide information on aspects of the country's security situation. It focuses in particular on the impact of the security situation for the civilian population during 2018 and the first half of 2019. Limited information documenting significant developments to the security situation that occurred in October 2019 is also included.

(...)

Läs mer och ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Syrien/ Alla från Syrien har inte längre skyddsbehov enligt Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverket publicerade i slutet av augusti ett rättsligt ställningstagande om asylsökande från Syrien. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. Liksom tidigare påpekas att individuella skäl som kan innebära flykingstatus ska prövas först och därefter alternativt skyddsbehov på grund av konflikten. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anses situationen fortfarande så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet. Migrationsverket anser rättsskyddet i Syrien så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall" till exempel för den som har "ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk". Ställningstagandet innebär inte att personer som ansöker om förlängning ska nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget. Men en person som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus kan få tillståndet återkallat. Ställningstagandet innehåller också viktiga avsnitt om utsatta grupper, inte minst kvinnor.

Den 17 oktober återkom Migrationsverket med en kortfattad kommentar om situationen i nordöstra Syrien, efter Turkiets inmarsch. Där sägs att det inte går att bedöma än hur konflikten kommer att utveckla sig. Tills vidare ska inga beslut tas om personer från Hassakah-provinsen. Om det finns öppna återvändandeärenden ska de inhiberas. I övrigt gäller det tidigare ställningstagandet fortfarande.

Hämta Migrationsverkets ställningstagande om Syrien från 29 augusti, SR 23/2019 (Extern länk)

Hämta Migrationsverkets lägesanalys om utvecklingen i Norra Syrien och Turkiet (Extern länk)

Hämta kommentaren om konflikten i nordöstra Syrien, SR 30/2019 (Extern länk)

Se även:

FARR 19-10- 21: Ska asylsökande från Syrien utvisas? (Extern länk)

Asylrättscentrum 19-08-29: Chefsjuristen kommenterar: Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 17:

Från Syrien/ Beslutsstopp gällande Hassakah-provinsen i Syrien till sidans topp

Migrationsverket ska tills vidare inte fatta beslut i ärenden som rör sökande från Hassakah-provinsen, enligt en ny rättslig kommentar. Inte heller ska någon person behöva återvända till provinsen i nuläget.

- Det går i dagsläget inte att bedöma hur konflikten kommer att utvecklas, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Säkerhetsläget i nordöstra Syrien där Turkiet inledde en militäroffensiv i förra veckan är allvarligt men svårbedömt. Enligt en helt ny lägesanalys från Migrationsverket går det i dag inte att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.

För att kunna göra en framåtsyftande riskbedömning i asylärenden behöver Migrationsverket ytterligare landinformation. Dessutom krävs ytterligare bevakning av den politiska utvecklingen och säkerhetsläget för att kunna verkställa utvisningsbeslut som gäller sökande från Hassakah-provinsen.

- Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om vilka risker som kommer att bestå över tid. Migrationsverket ska varken fatta bifalls- eller avslagsbeslut gällande sökande från Hassakah i nuläget, säger Fredrik Beijer.

I alla övriga delar gäller fortfarande det rättsliga ställningstagandet angående prövning av skyddsbehov för personer från Syrien (SR 23/2019). Det finns, enligt den rättsliga kommentaren, inte anledning att stoppa återvändandet till de delar av övriga Syrien där Migrationsverket bedömt att så kan ske.

- Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i nordöstra Syrien är oroande och mer landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning kan göras, säger Fredrik Beijer.

Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen i landet.

Artikeln med länkar till lägesanalys och den rättsliga kommentaren (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 19-10-17: Migrationsverket stoppar alla asylbeslut om nordöstra Syrien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10- 18:

Från Syrien/ Så följer Migrationsverket utvecklingen i Syrien till sidans topp

Utrikeskorrespondenter, FN-rapporter och politiska analyser - tillsammans bidrar de till den aktuella lägesbilden av situationen i nordöstra Syrien. Från kontoret i Malmö följer Migrationsverkets analytiker Marie Hesselholdt och Nevine Abou-Gabal utvecklingen minut för minut.

På analytikern Marie Hesselholdts skrivbord står tre skärmar. Den ena visar en karta över Syriens provinser, den andra en lägesrapport från FN och den tredje hennes anteckningar över viktiga aktuella händelser med länkar till olika nyhetssajter.

- Utifrån min erfarenhet har jag byggt upp en bevakning som är snabb, vilket är viktigt just nu, säger hon och skannar av den senaste uppdateringen från FN om den humanitära situationen.

Där finns information om hur många som flytt den provins där Turkiet inledde sin offensiv förra veckan och hur attackerna skadat infrastrukturen i området. 400 000 människor har drabbats av att vattenförsörjningen till staden Al-Hasakh med omnejd är utslagen, läser hon.

Bland nyhetsrapporteringen från internationell media och sammanställningar från FN och EU-kommissionen söker hon svar på en rad frågor: Vart flyr människor? Hur tas de emot? Kommer de humanitära organisationerna fram till dem som är i behov av hjälp?

- Restriktioner mot humanitära organisationer har en otroligt stor påverkan på hur de som flyr tänker: Om de tas emot någonstans och om hjälp finns att få eller inte. I nordöstra Syrien är läget för humanitära organisationer svårt just nu.

Lägesanalys till departementet

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-10-18:

Från Syrien/ New refugees arrive to Iraq in a week of violence in northeast Syria till sidans topp

For the fourth consecutive day, UNHCR, the UN refugee agency, has been receiving hundreds refugees crossing the border into Iraq from northeast Syria. Refugees mainly come from towns in northern Syria - Kobani, Amoda and Qamishly and surrounding villages.

As of this morning, over 1,600 Syrian refugees have been transported from the border areas to Bardarash refugee camp, some 150 kilometres east of Syria-Iraq border. The site has been prepped to receive the latest arrivals fleeing the fighting in northern Syria.

Newly arrived refugees told our staff that it took them days to get to the border as they fled amid shelling and fighting. Most of the new arrivals are women, children and elderly. Their general physical condition appears to be good, but some required psychosocial support.

In support of the response led by local authorities, our teams and those of other aid agencies and partners have been working round the clock to transport refugees to the Bardarash camp and meet their immediate needs. Family tents are being pitched to provide shelter, water and sanitation systems have been put in place together with other basic facilities.

Upon arrival refugees are given hot meals, water, basic aid items including mattresses, blankets, kitchen sets, jerrycans and other items. Medical teams with ambulances and a mobile medical unit are present to provide medical assistance if needed. Our teams are working with partners to provide services needed including pyscho-social support and protection services. The refugees are registered using biometric iris-scanning and their specific needs are assessed to determine what kind of assistance they may require.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 19-10-22: Refugee arrivals to Iraq pass 7,000 mark in seven days (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 19-10-24:

Från Syrien/ Rapport från Migrationsverket om integration av etniska armenier till sidans topp

Migrationsverket har under lång tid bedömt att etniska armenier som flytt från Syrien även har eller kan få medborgarskap i Armenien. Dessa har därmed fått utvisningsbeslut till Armenien. Nu har Migrationsverket publicerat en rapport om medborgarskap, flyktingmottagande och integration av etniska armenier från Syrien. Uppgiferna har förutom från skriftliga källor samlats in under en utredningsresa till Armenien i maj 2019. Uppgifterna om hur många armenier som kommit till Armenien från Syrien under kriget varierar mellan 15.000 och 22.000. Etniska armenier kan söka medborgarskap direkt. Detta erhålls om personen kan visa sin etnicitet genom dokumentation, oftast från föräldrar. Det finns en lista över vilka dokument som kan användas. För dem som inte kan bevisa härkomst från Armenien krävs tre års legal vistelse samt att man kan språket och känner till konstitutionen. Det finns även en möljlighet att söka asyl istället för medborgarskap. Flyktingarna får visst stöd av internationella organisationer och frivilliga. Flyktingarnas integration beskrivs kortfattat i positiva ordalag i rapporten. Det framgår dock att av omkring två tredjedelar av de inresta har stannat i landet, medan övriga tagit sig vidare till andra länder.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

UNHCR 19-10-10:

Från Syrien/ Hundreds of thousands in harm's way in northern Syria till sidans topp

The escalation of conflict in northern Syria risks causing more human suffering and adding new displacement to what is already the largest displacement crisis in the world.

Tens of thousands of civilians are on the move to escape the fighting and seek safety. UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling on parties to adhere to International Humanitarian Law, including providing access for aid agencies.

"Hundreds of thousands of civilians in northern Syria are now in harm's way. Civilians and civilian infrastructure must not be a target," said the UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

The situation of those caught in the fighting is worsened by lower temperatures across the region as colder weather is setting in. UNHCR stresses the urgency of having unfettered humanitarian access in order to be able to reach those newly displaced and assist them wherever this is required. Humanitarian organisations must be able to continue to carry out their critical work in Syria.

UNHCR also reiterates its position that any return of refugees to Syria has to be voluntary, dignified and at a time when it is safe to return. It is up to refugees to decide if and when they wish to return.

After eight years of conflict, Syria remains the largest refugee crisis in the world, with 5.6 million Syrians living as refugees in the region. Turkey is hosting more than 3.6 million, which makes it the top refugee hosting country in the world. Over 6.2 million more are displaced inside Syria according to UN estimates.

UNHCR has been supporting Syrian refugees, internally displaced people and host countries since the beginning of the crisis in 2011, and will continue to provide life-saving protection and assistance to those in need, mostly women and children.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-10-15:

Från Syrien/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt och dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190826:

Human Rights Watch 19-07-26:

Från Syrien/ Turkey forcibly returning Syrians to danger till sidans topp

Authorities detain, coerce Syrians to sign "voluntary return" forms

Turkish authorities are detaining and coercing Syrians into signing forms saying they want to return to Syria and then forcibly returning them there, Human Rights Watch said today. On July 24, 2019, Interior Minister Süleyman Soylu denied that Turkey had "deported" Syrians but said that Syrians "who voluntarily want to go back to Syria" can benefit from procedures allowing them to return to "safe areas."

Almost 10 days after the first reports of increased police spot-checks of Syrians' registration documents in Istanbul and forced returns of Syrians from the city, the office of the provincial governor released a July 22 statement saying that Syrians registered in one of the country's other provinces must return there by August 20, and that the Interior Ministry would send unregistered Syrians to provinces other than Istanbul for registration. The statement comes amid rising xenophobic sentiment across the political spectrum against Syrian and other refugees in Turkey.

"Turkey claims it helps Syrians voluntarily return to their country, but threatening to lock them up until they agree to return, forcing them to sign forms, and dumping them in a war zone is neither voluntary nor legal," said Gerry Simpson, associate Emergencies director. "Turkey should be commended for hosting record numbers of Syrian refugees, but unlawful deportations are not the way forward."

Turkey shelters a little over 3.6 million Syrian Refugees countrywide who have been given temporary protection, half a million of them in Istanbul. This is more refugees than any other country in the world and almost four times as many as the whole European Union (EU).

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

European Institute of Peace May 2019:

Från Syrien/ Refugee return in Syria: Dangers, security risks and information scarcity till sidans topp

Executive Summary

(...) The study finds that conditions on the ground are worrying. Even among the self-selecting 'voluntary' returnees, hundreds of detentions and arrests have been reported-including of refugees from abroad, IDPs from armed opposition areas, and those who have undergone a 'reconciliation' in an area retaken by the government. Recent detainees report having experienced brutal torture while in custody; deaths in custody have also been recorded.

The security sector is re-establishing pervasive (formal and informal) control over society. A reduction in the availability of the extractive war economy activities that have kept the Syrian military and security sector afloat throughout the conflict has caused them to turn to alternative means of income generation. Detentions and arrests are being conducted both to gather intelligence and punish those considered disloyal and to extract payments from families for the release of loved ones. Other forms of extortion are also affecting the security of those living in and returning to the country.

The security sector is controlling the returns process. The security services are institutionalizing a system of self-incrimination and informing to build large databases of information about real and perceived threats from within the Syrian population. To return from abroad or internally, as well as to reconcile affairs with the state, individuals must fill in extensive forms that defy international practice for refugee returns. The existence and nature of the forms is poorly understood and must be highlighted as a threat to any Syrian choosing (or being pressured) to return. Currently, no such concerns are being raised by those working with refugee communities.

(...)

Hämta rapporten från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-29:

Från Syrien/ Fortsatt stabilt - men långsiktiga förutsättningar framåt efterfrågas till sidans topp

Trots de senaste årens neddragningar i både budget och personal har myndighetens utvecklings- och effektivitetsarbete börjat ge resultat. Samtidigt vidtar myndigheten åtgärder för att stärka prövningsverksamheten och öka effektiviteten, visar Migrationsverkets juliprognos.

Juliprognosen är den fjärde av totalt fem prognoser som verket lämnar till regeringen varje år. Antalet asylsökande väntas vara fortsatt stabilt med 21 000 sökanden i år, visar prognosen. För nästa år justeras antagandet ned till samma nivå som för 2019.

- De senaste två årens neddragningar i budget och personal har tvingat oss till att effektivisera och utveckla vårt arbetssätt. Nu kan vi börja se resultatet av det arbetet. De kommande åren kommer antalet avgjorda ärenden att vara högre jämfört med tidigare prognoser, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik

Effektiviseringsarbetet fortsätter även framåt. Bland annat ska huvudkontorets omfattning minska i relation till kärnverksamheten. Men den fortsatta resan mot att bli en ännu mer effektiv myndighet behöver långsiktigt rimliga förutsättningar från regering och riksdag, fortsätter han.

- Bland annat ser vi att det i dagsläget saknas en långsiktig inriktning för förvarsverksamheten. Det är inte effektivt att ha den kortsiktiga planering som vi nu har inom förvarsverksamheten.

Förvaret underfinansierat

Om de aviserade anslagsnivåerna för 2020 kvarstår innebär det att förvaret blir underfinansierat med flera hundra miljoner kronor. Vilka konsekvenser det kan komma att få för förvaret i praktiken är dock för tidigt att säga, enligt Mikael Ribbenvik. En neddragning av förvarsverksamheten skulle dock innebära stora avvecklingskostnader som verket inte har fått finansiering för.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

ECRE 19-06-28:

Från Syrien/ Denmark: Appeal board overturns withdrawals of protection status till sidans topp

In six cases involving Syrian nationals with temporary subsidiary protecting status in Denmark the Asylum Appeal Board (Flygtningenaevnet) has overturned decisions by the Danish Immigration Service to withdraw or refuse the extension of residency permits.

Earlier this year the Danish Immigration Service redraw or refused to extend residency permits of six Syrian nationals on a temporary subsidiary protecting status (section 7.3 Danish Aliens Act) that was introduced in 2015. The controversial status excludes a number of basic rights that comes with other types of protection including limitations of the right to education and no right to family reunification for the first three years. The status has to be renewed and can be revoked based on a "not too temporary" improvement of the security situation in the country of origin, by Danish Asylum authorities.

In six cases, Danish Immigration Service found that there was no longer basis for granting temporary subsidiary protection status on the grounds of the general security situation in Damascus and redrew or rejected extension of residency permits. The Asylum Appeal Board however, have overturned all six decisions and granted conventional protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases and subsidiary protection status (section 7.1 Danish Aliens Act) in three cases based on individual circumstances and the risk of persecution from the Syrian regime.

Director of Asylum for ECRE member the Danish Refugee Council (DRC) Eva Singer, stated: "This is an important ruling for the many Syrian refugees on temporary protection status who have been under threat of return. We share the position of the Asylum Appeal Board that not only the general security situation but also the individual risks of human rights violations should be considered".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Amnesty International 19-06-12:

Från Syrien/ Wave of hostility exposes hollowness of claims returns are voluntary till sidans topp

An attack which forced hundreds of Syrian refugees to leave Deir al-Ahmar, an informal camp in the Bekaa valley, last week is a clear example of the escalating hostility which is driving many refugees to leave Lebanon and return to Syria despite ongoing violations of international humanitarian law there, Amnesty International said today.

Since July 2018 the Lebanese authorities have been arranging returns of refugees to Syria, claiming these returns are wholly voluntary. However, Amnesty International's analysis shows that people are being pushed back to Syria through a combination of restrictive government policies, dire humanitarian conditions and rampant discrimination.

"Life for many Syrian refugees in Lebanon is marked by fear, constant intimidation and feelings of hopelessness. Despite the Lebanese government's claims that returns to Syria are voluntary, incidents like the attack on Deir al-Ahmar show that life is becoming intolerable for refugees, leaving many with no choice but to return to Syria," said Lynn Maalouf, Amnesty International's Middle East Research Director.

The organization has researched how unlawful evictions, curfews, constant raids on refugee camps and mass arrests are making life unbearable for many refugees in Lebanon, forcing many to return to Syria despite the ongoing dangers.

"By failing to ensure refugees are protected from attacks, harassment or intimidation and imposing unfair and restrictive policies that make their lives more difficult, the Lebanese authorities are fuelling an environment that effectively coerces refugees to return to Syria, where they could be at risk of interrogation on arrival, torture, enforced disappearance and other violations and abuses," said Lynn Maalouf.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Human Rights Watch 19-05-24:

Från Syrien/ Syrians summarily deported from airport till sidans topp

Forced to sign "voluntary" return forms; Risk of serious harm

Lebanon summarily deported at least 16 Syrians, some of them registered refugees, on April 26, 2019 after they arrived at the Beirut airport, Human Rights Watch, the Lebanese Center for Human Rights (CLDH), Legal Agenda, Frontiers Rights, and the Access Center for Human Rights said today.

At least 5 of the 16 had registered with the United Nations refugee agency (UNHCR), and at least 13 expressed their fears of torture or persecution if returned to Syria. Despite this, the Syrians were not given a meaningful chance to seek asylum or challenge their removal, and were forced to sign "voluntary repatriation" forms. Nongovernmental organizations working with refugees in Lebanon estimate that 30 Syrians have been deported from Hariri International Airport in Beirut this year by the General Security Directorate, the agency that oversees the entry and exit of foreigners.

"Lebanese authorities shouldn't deport anyone to Syria without first allowing them a fair opportunity to argue their case for protection and ensuring that they don't face a real risk of persecution, torture, or other serious harm," said Lama Fakih, acting Middle East director at Human Rights Watch. "Despite heated rhetoric calling for Syrians to return home, and coerced 'voluntary' returns, there continues to be significant risk of harm for refugees who do return to Syria."

Lebanese authorities have in the past affirmed their commitment not to forcibly return any Syrian to Syria but, increasingly, officials are calling on Syrians in Lebanon to return home.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

ECRE 19-03-08:

Från Syrien/ Germany supported return - Reports on disappearances raise concern till sidans topp

Reports on the disappearance of people who returned from Germany to Syria to reunite with relatives raise concern over Germany's policy on family reunification and voluntary return support scheme.

In a response to a parliamentary question, the German government stated that it financially supported the voluntary return of 437 people to Syria in 2018. The question was filed by Ulla Jelpke, MP of Die Linke, the German left party. It followed upon reports that two people, who had been granted asylum in Germany, had disappeared after their voluntary return to Syria. Relatives of the two individuals reportedly said, they decided to go back to Syria after their efforts to bring their partners to Germany had failed. Both individuals disappeared after being detained by the government, the reports say.

In mid-March 2016 Germany suspended family reunification for people with subsidiary protection. The legislative change coincided with a policy change. Most people fleeing the conflict in Syria have since been granted subsidiary protection instead of refugee protection, leaving them with little means to bring the family members they left behind. Under the new coalition deal signed in March 2018, family reunification for those with subsidiary protection were limited to 1000 family members admitted per month, in addition to hardship cases. In practice, hardship cases require a high threshold and the quota of 1000 family reunification per months has not been fulfilled in 2018. UNHCR urged Germany to allocate the 2.400 places of the quota that have not been exhausted last year.

To offer financial support to people who return voluntarily to a country they have fled the German government set up a scheme "Starthilfe" with a budget of 40 million Euros per year. In the response, the government refers to its decision in November that Syria is not safe for returns. Germany does not encourage returns to Syria and the support scheme respects the "autonomous and voluntary" decision of those wishing to return, the government stresses.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR yyy 19-03-13:

Från Syrien/ UN calls for support to Syrians and the region ahead of conference till sidans topp

On the eve of the foreign ministers' meeting at the third Brussels Conference on Supporting the Future of Syria and the Region, three UN Principals today warned that the Syria crisis is not yet over and called for sustained and large-scale support to vulnerable Syrians, refugees and the communities hosting them.

As the crisis enters its ninth year, humanitarian needs inside Syria remain at record levels with 11.7 million people in need of some form of humanitarian aid and protection. Some 6.2 million people are internally displaced and more than 2 million boys and girls are out of school in Syria. An estimated 83 percent of Syrians live below the poverty line, and people are increasingly vulnerable due to the loss or lack of sustained livelihoods.

"Without an immediate and substantial injection of funds, life-saving provisions of food, water, health care, shelter and protection services will likely be interrupted," said UN humanitarian chief Mark Lowcock. "It is vital that the international community remains by the side of every woman, man, girl and boy in Syria who need our help to meet the very basic requirements of a dignified life. If donors provide the funding, we can implement the plans to help achieve that."

The situation is also driving the largest refugee crisis in the world. There are over 5.6 million Syrian refugees and up to 3.9 million impacted members of host communities in the neighbouring countries.

The UN is therefore urgently seeking increased funding to help people in need through a US$3.3 billion appeal for the response inside Syria, and a $5.5 billion refugee and resilience plan for the neighbouring countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 19-03-09: UN High Commissioner for Refugees calls for continued support for Lebanon (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

UNHCR 19-01-11:

Från Syrien/ UNHCR: Thousands fleeing fighting in northeast Syria till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is deeply concerned by reports of mounting civilian casualties - including many women and children - and large-scale civilian displacement amid renewed fighting in the Hajin enclave in Deir-ez-Zor governorate in the east of Syria. Over the past six months, clashes and airstrikes in southeast part of the governorate forced about 25,000 people to flee.

As well as the women and children, many elderly people are at risk.

It's estimated that 2,000 people remain in the conflict-affected area of Hajin. Those fleeing report increasingly desperate conditions, with diminishing services and extremely high prices for basic foods. We are worried for civilians who continue to be trapped in ISIS-held areas.

Displaced families reaching the Al Hol camp in northeastern Syria tell our staff that civilians attempting to flee face difficulties and obstacles in leaving the conflict zone. UNHCR calls on all parties, and those with influence over them, to ensure freedom of movement and safe passage.

The majority of the recently displaced have sought shelter at Al Hol camp. There, more than 8,500 individuals have arrived over the past five weeks. Some of the displaced are also staying at the Abu Khashab informal settlement or among local communities. Many are exhausted, having fled on foot, and are clearly suffering. Some have spent four nights or more in the open desert, in heavy rain and in cold weather with barely any belongings, food or water. The dangerous and difficult journey and the conditions inside the enclave are reported to have led to the deaths of six children - all under 12 months. Tragically, most have died after arriving at Al Hol, too weakened to survive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181204:

ECRE 18-11-30:

Från Syrien/ Germany decides Syria unsafe, chemical attacks and air strikes in Aleppo till sidans topp

German Interior Minister Horst Seehofer has confirmed the continuation of Germany's moratorium on deporting Syrian refugees, based on the evidence that Syria is still not a safe or secure country.

Seehofer has ruled out the option of deporting refugees and asylum seekers back to Syria, including those whose asylum applications have been refused and those who have been charged for committing crimes in Germany. The current blanket ban on deportations had been due to expire in December, ahead of which the interior ministers of 16 German states had discussed whether returns could commence.

On November 23, Seehofer, interior minister of the Bavarian Christian Social Union party (CSU), told Der Spiegel that the decision had been made to extend the moratorium. The move comes in the run up to Germany's election campaign, in which Annegret Kramp- Karrenbauer, a candidate being considered to become the successor of Angel Merkel for the Christian Democratic Union (CDU), called for Syrian refugees who commit crimes in Germany to be deported, while Roland Wöller, the interior minister for the CDU in the eastern German state of Saxony, had also stated "As soon as the security situation allows, there should be an option to send people who pose a danger to the public and also criminals to Syria."

The final decision took into account the report by the Foreign Ministry which explained that "In no part of Syria is there comprehensive, long-term and reliable protection for persecuted people." The report highlights the likelihood that men as well as children could be forcibly conscripted into the army upon return, and that there have been "countless documented cases in which individual family members, often women and children, were detained and tortured for activities of other family members whom the regime considers to be hostile."

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Human Rights Watch 18-10-16:

Från Syrien/ Residents Blocked From Returning till sidans topp

The Syrian government is unlawfully preventing displaced residents from former anti-government-held areas from returning to their properties, Human Rights Watch said today.

Residents of one town, Qaboun, said the government is also demolishing their properties with no warning, and without providing alternative housing or compensation. Human Rights Watch analyzed satellite imagery over Qaboun neighborhoods showing large-scale demolitions starting in late May 2017, after fighting there ended. The imagery confirms the demolitions are still taking place.

"Russia and Syria are calling on people to return to attract reconstruction funding, but as always with the Syrian government, reality is much different," said Lama Fakih, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "Apparently under the guise of a notorious property rights law, the Syrian government is actually blocking residents from returning."

The Syrian council of ministers and local authorities designated parts of Darayya for redevelopment in April 2018 and Qaboun in July. Both towns have been identified with the Syrian revolution, and the government has retaken both from anti-government groups. But under Law 10 of 2018, passed in April, the government can appropriate private property without due process or adequate compensation in redevelopment zones, a Human Rights Watch analysis found.

Human Rights Watch spoke to seven Syrians who had attempted to return to their homes in Darayya and Qaboun, or whose immediate relatives attempted to return in May and July. Residents said that they or their relatives were unable to access their residential or commercial properties. In Darayya, they said, the government was imposing town-wide restrictions on access, and in Qaboun they said, the government either had restricted access to their neighborhoods or had demolished their property.

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT-Reuters / UNT 18-09-29: Utrikesminister: Flyktingar kan återvända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

UNHCR 18-07-20:

Från Syrien/ UNHCR appeals for safe passage for civilians in southern Syria till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, urges all parties in Syria to protect and provide safe passage to civilians displaced by the recent fighting in the south of the country. An estimated 140,000 people remain displaced across the south-west and need safe passage out of the area, plus immediate humanitarian assistance, protection and shelter. We have also been witnessing the return of tens of thousands of internally displaced people (IDPs) following local agreements and in areas coming under the control of the Government of Syria.

Together with UN and other humanitarian partners we have mobilized a robust aid response within Syria, reaching tens of thousands of people. A new scaling-up of assistance is needed and UNHCR continues to advocate for sustained access for humanitarian actors.

Amid continued fighting and new displacements during the first six months of 2018, nearly 13,000 refugees from neighbouring countries and another 750,000 IDPs are estimated to have returned to their homes in Aleppo, Homs, Hama, Rural Damascus, Damascus, south-west and north-eastern Syria. In anticipation and recognition of this dynamic, UNHCR ramped up its capacity inside Syria already in 2017 to support refugees and internally displaced people who return spontaneously. We continue to work on enhancing the response to the humanitarian and protection needs of IDPs, returnees and other crisis-affected population.

UNHCR has taken note of Wednesday's announcement by the Syrian and Russian authorities concerning the setting up of a centre in Syria to help refugees who return home. UNHCR has not yet seen the details of this plan, but we are ready to engage in discussions about these plans with the Government of Syria and the Russian Federation.

(...)

Läs mer (Extern länk)

UNHCR 18-07-31: At Syria talks in Sochi, UNHCR emphasizes importance that returns meet international standards (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180718:

Human Rights Watch 18-07-03:

Från Syrien/ Russia denies Syrians asylum till sidans topp

Russian supreme court says there is no war in Syria, nothing to flee from

Despite eight years of civil war that has killed hundreds of thousands and ravaged Syria, Russia's Supreme Court incredulously declared that Zakria Timbut has nothing to fear in returning to his homeland.

Fearing for his life, Timbut fled Syria in 2013, entered Russia on a business visa, and then sought temporary asylum. On May 28, the Supreme Court upheld the decision of a court in Ivanovo, a small town 300 km. northeast of Moscow, to deny his request for temporary asylum in Russia.

"A significant amount of populated areas of Syria have joined the ceasefire regime... there are ongoing humanitarian actions, medical help is being provided... the ongoing events on its territory have specific characteristics of a counterterrorist operation, not a classical military confrontation with clearly definable front lines. There is no evidence that the plaintiff would be subject to personal persecution or inhumane treatment," the Supreme Court said.

However, the Supreme Court's arguments about ceasefires, humanitarian assistance, and the character of the conflict are irrelevant as to whether Timbut has a well-founded fear of being persecuted because of his race, religion, nationality, social group, or political opinion - the key question in any asylum case. They would only count insofar as the court was considering broader grounds for protection based on threats arising from indiscriminate violence.

According to Irina Sokolova, Timbut's lawyer, nine other clients who are all asylum seekers from Syria also received similar judgments from the Supreme Court on the same date.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 18-07-16:

Från Syrien/ Turkey stops registering Syrian asylum seekers till sidans topp

New arrivals deported, coerced back to Syria

Turkish authorities in Istanbul and nine provinces on or near the Syrian border have stopped registering all but a handful of recently arrived Syrian asylum seekers. The suspension is leading to unlawful deportations, coerced returns to Syria, and the denial of health care and education.

The European Commission has recently praised Turkey's asylum system and plans to release the second batch of €3 billion under its March 2016 migration deal which includes support for refugees in Turkey. European Union institutions and governments have stayed publicly silent on the suspension and other refugee abuses committed by Turkey, suggesting their primary concern is to halt the movement of asylum seekers and migrants from Turkey to the EU.

"While the EU supports Turkey to deter asylum seekers from reaching Europe, it's turning a blind eye to Turkey's latest steps to block and discourage people fleeing Syria," said Gerry Simpson, associate refugee program director at Human Rights Watch. "But forcing Syrians who manage to get past Turkey's border guards to live in legal limbo only risks driving them underground and onward to the EU."

The suspension of registration is Turkey's latest effort to deny new asylum seekers protection. Over the past three years, Turkey has sealed off its border with Syria, while Turkish border guards continue to carry out mass summary pushbacks and to kill and injure Syrians as they try to cross.

Between early 2011 and the end of May 2018, Turkey had registered almost 3.6 million Syrians, making it the world's largest refugee hosting country. That generosity does not absolve it, or its international partners, of the duty to help newly arrived asylum seekers, Human Rights Watch said.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Från Syrien/ Migrationsverket om vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Syrien - familjerätt och vårdnad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Migrationsverket 18-05-23:

Från Syrien/ Sponsorsystemet i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en rapport om sponsorsystemen fungerar och förändras i dessa länder, med särskilda kommentarer om syrier och palestinier.

/Utdrag ur Lifos avslutande kommentar och slutsatser:/

Utmärkande för systemet är alltså att uppehållsrätten är kopplad till arbete, där rätten att vistas i landet i princip upphör automatisk den dag utlänningen inte längre har arbete eller kan försörja sig i landet. Detta är främst kopplat till statsmakternas kontroll över resurser och fördelning av de förmåner som olje- och gasintäkterna inbringar. Något som statsmakten i respektive land valt att exklusivt förbehålla landets medborgare. Därtill upphör uppehållstillstånd om utlänningen befinner sig utomlands i mer än sex månader i sträck. Detta oavsett om utlänningen har vistats och arbetat en kortare tid i landet eller har bott där hela sitt liv. Exempelvis måste unga vuxna (18-åringar) som fötts i landet som regel söka uppehållstillstånd "av egen kraft", dvs. för högre studier eller arbete, för att stanna kvar, medan personer som uppnått "pensionsåldern" endast kan stanna om de har fortsatt tryggad försörjning i form av arbete eller familjesponsor. Regelverket gäller i princip samtliga utländska medborgare i GCC-regionen. Detta även palestinier och syrier, som särskilt lyfts fram i rapporten, även om de av dem som anlänt från Syrien under den nu pågående konflikten i de flesta fall de facto tillåtits stanna på särskilda premisser.

Sammantaget bedömer Lifos trots allt att palestinier i allmänhet i princip löper samma risk som andra kategorier att deporteras (någonstans, dock inte nödvändigtvis till "hemlandet") om deras uppehållstillstånd går ut och de därmed vistas illegalt i ett av här avhandlade länder, eller om de begår brott av mer allvarlig natur.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Migrationsverket 18-01-16:

Från Syrien/ Säkerhetsläget i Syrien till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet Lifos har publicerat en landrapport om säkerhetsläget i Syrien. Rapporten innehåller avsnitt om "nedtrappningszoner", kartläggning av aktörer och intressenter, territoriell kontroll, nuläge, provins för provins, civilas utsatthet, konfliktrelaterade offer, flyktingar och internflyktingar, samt återvändande.

Som särskilt utsatta pekar rapporten på samma grupper som 2015; Sekulära oppositionella aktivister, barn, kvinnor, internflyktingar, frihetsberövade belägrade, religiösa och etniska minoriteter, medicinsk personal, MR-försvarare, journalister och personer med "normbrytande" sexuell läggning eller könsidentitet.

/Utdrag ur översikt:/

Ett framgångsrikt Ryssland har under hösten 2017 hävdat att den militära insatsen snart är över. Så ser i dagsläget inte riktigt ut att vara fallet. Den rysk- och Iranstödda syriska militärapparaten och dess diverse lojalistmiliser kontrollerar till dags dato kanske bara dryga halva territoriet, medan kurd-/YPG-dominerade Syrian Democratic Forces (SDF) i nuläget kanske kontrollerar ca en tredjedel. I avsaknad av en hållbar politisk lösning i närtid kvarstår risken att centrala aktörer eskalerar på andra fronter när nu den s.k. Islamiska staten (IS) luckras upp och tappar mark i sina tidigare kärnområden i östra Syrien. Trenden är redan tydlig, inte minst i delar av provinserna Aleppo, Idlib (där nu stora antal internflyktingar rapporteras vara i rörelse), Hama, Homs och Rif Dimashq (främst Damaskus belägrade östra förstäder och landsbygd). Stridshandlingar lär därmed fortsätta att drabba delar av Syriens befolkning 2018. Dock inte nödvändigtvis alla invånare i landets samtliga 14 provinser, utan kanske allra främst just dem som befinner sig i och kring s.k. nedtrappningszoner (1.3) eller längs andra frontlinjer.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

Från Syrien/ Migrationsöverdomstolen: Värnpliktig utesluts inte från flyktingstatus till sidans topp

Målet rör en man som under en kort period varit värnpliktig i ett specialförband i Homs, Syrien. Mannen deserterade genom att spela sjuk och sedan rymma från sjukhuset. Enligt landiinformation begicks krigsförbrytelser av den syriska armén under den tid mannen var placerad där och han uppgav i sin första asylintervju att han fått order att döda civila och att han varit med i strid. Migrationsverket beslutade att utesluta mannen från flyktingstatus och utvisa honom, men beviljade 12 månaders uppehållstillstånd på grund av situationen i Syrien. Migrationsdomstolen och nu Migrationsöverdomstolen anser att MIgrationsverket inte har utrett och bevisat att mannen haft ett personligt ansvar. Det finns inga vittnesmål eller liknande. Även om mannan känt till övergreppen kan det inte "med fog antas" att han anstiftat eller på annat sätt deltagit i brott mot mänskligheten. Utvisningsbeslutet upphävs och mannen beviljas flyktingstatus. Målnummer 8644-16, MIG 2017:29.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta Migrationsöverdomstolens referat (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171110:

UNHCR 17-11-03:

Från Syrien/ International Protection Considerations - Syrian Arab Republic till sidans topp

Update V

/Utdrag ur slutsatser:/

Moratorium on Forced Returns

As all parts of Syria are reported to have been affected, directly or indirectly, by one or multiple conflicts, UNHCR calls on states not to forcibly return Syrian nationals and former habitual residents of Syria, including Palestinians previously residing in Syria. UNHCR also considers that it would generally not be appropriate to return nationals or former habitual residents of Syria to neighbouring countries and non-neighbouring countries in the region, unless specific arrangements are in place that guarantee that the individual concerned will be readmitted to the country and can re-avail him/herself of international protection.394 Depending on the country, the individual concerned may not be readmitted, or such return may not be safe for the individuals concerned, and it may be impossible for their (specific) needs to be met.

In light of the prevailing conditions in Syria, UNHCR can neither promote nor facilitate refugee returns from host countries. While UNHCR is pursuing a number of steps to be able to respond to the needs of Syrians who have spontaneously returned to Syria from neighbouring countries, for the time being, and until conditions for voluntary repatriation in conditions of safety and dignity are in place, it remains critical to maintain protection space for Syrian refugees and former habitual residents of Syria and to preserve conditions for them to stay and have their rights respected in the host countries.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171027:

Asylnytt 17-10-00:

Från Syrien/ UNHCR intervenerar i ärende om utvisning av palestinier tlll tredje land till sidans topp

Migrationsöverdomstolen har släppt upp ett ärende till prövning som gäller en palestinier som flytt från Syrien men som enligt Migrationsverket skulle kunna återvända till ett annat land där hen bott tidigare. Migrationsöverdomstolen rubricerar det som ett mål om hemvist för en person som bott i flera länder. UNHCR däremot tar upp saken ur perspektivet att det rör en person som registrerats som flykting av UNRWA och vad för ställning denna person har om hen inte längre kan få skydd av UNRWA. UNHCR påpekar att personen i så fall ska betraktas som flykting enligt Genèvekonventionen utan vidare prövning. För att utesluta en sådan person från flyktingstatus krävs att hen vid den tidpunkten har uppehållstillstånd i ett annat land med samma rättigheter som en medborgare, har rätt att resa in och ut ur landet, är fullt ut skyddad mot utvisning etc.

Hämta inlagan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171013:

Asylnytt 17-10-13:

Från Syrien/ Domstol: UNRWA-registrerad palestinier får inte skickas till osäker status till sidans topp

En pojke som är statslös palestinier sökte asyl eftersom hans familj tvingats lämna Syrien och nu lever utan uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten (UAE). Pojkens föräldrar kommer från Syrien men är född i UAE medan fadern hade uppehållstillstånd där. När detta drogs in flyttade familjen tillbaka till Syrien innan de åter tvingades lämna på grund av kriget. Migrationsverket ifrågasatte uppgifterna och beslutade om utvisning till UAE. Migrationsdomstolen däremot tar ställning enligt UNHCR:s riktlinjer. Enligt dessa ska en palestinier bedömas som flykting om hen inte längre kan få skydd i det land där hen registrerats av det särskilda FN-organet UNRWA. För att flyktingskapet ska upphöra krävs att personen i princip har samma rättigheter som en medborgare i bosättningslandet. Eftersom pojkens familj endast kan ha rättigheter som gästarbetare i UAE är detta inte uppfyllt. Dessutom är han inte skyddad mot deportering. Därför beviljar domstolen tre års uppehållstillstånd med flyktingstatus.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170712:

UNHCR 17-06-30:

Från Syrien/ Significant returns of internally displaced amid Syria's continuing conflict till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is seeing a notable trend of spontaneous returns to and within Syria in 2017.

Aid agencies estimate that more than 440,000 internally displaced people have returned to their homes in Syria during the first six months of this year. In parallel, UNHCR has monitored over 31,000 Syrian refugees returning from neighbouring countries so far in 2017. Since 2015, some 260,000 refugees have spontaneously returned to Syria, primarily from Turkey into northern Syria.

The main factors influencing decisions for refugees to return self-assisted mostly to Aleppo, Hama, Homs, Damascus and to other governorates are primarily linked to seeking out family members, checking on property, and, in some cases, a real or perceived improvement in security conditions in parts of the country.

Given the returns witnessed so far this year and in light of a progressively increased number of returns of internally displaced people and, in time, refugees, UNHCR has started scaling up its operational capacity inside Syria. In order to adequately address the initial needs of IDP returnees, UNHCR - as part of the overall UN response inside Syria - will expand its humanitarian and protection response with a strong emphasis on providing protection services, improving shelter conditions and assist in the rehabilitation of some essential infrastructure and basic essential services, all in close coordination with respective sector lead agencies and partners.

Outside of Syria, UNHCR is strengthening monitoring of border movements and analysis of refugee intentions to be on top of any changes that could lead to a refugee return, while ensuring that refugees' own voices are centre-stage in any planning around return.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

UNHCR 17-06-13:

Från Syrien/ UNHCR appeals for better access as thousands flee Raqqa till sidans topp

Amid ongoing fierce fighting in and around Raqqa city, UNHCR, the UN Refugee Agency is calling for greater and sustained access so that we can reach tens of thousands of civilians who are in desperate need of humanitarian assistance.

Over 430,000 people are estimated to be in need across Ar-Raqqa governorate. In May alone, over 100,000 people have been displaced. UNHCR's response on the ground is being closely coordinated with sister UN agencies and other humanitarian partners.

But with needs growing and displacement rising, access on the ground is challenging. Relief items are being airlifted from Damascus to Qamishli - a costly and complex undertaking. Until now, there were no viable land routes available to move supplies. With partners we continue to explore all possible supply routes and are working with the authorities to secure greater access to those in need.

Those fleeing the fighting are taking shelter in numerous locations. Many have been displaced more than once. Tens of thousands are passing through camps or transit sites and quickly moving on to other areas or returning to their places of origin. Levels of humanitarian access vary for security and logistical reasons.

In Mabrouka camp in Hassakeh, where approximately 1,700 people have taken shelter, regular access by UNHCR and other humanitarian agencies has been possible. There UNHCR is distributing relief items, erecting tents and continuing work to improve the living conditions and facilities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Från Syrien/ Migr.överdomstolen: Militärläkare ansvarig för tortyr, får inte flyktingstatus till sidans topp

En man från Syrien arbetade som militärläkare i Aleppo i sex år innan han lämnade regimkontrollerat område. Migrationsverket anser att han riskerar förföljelse men beviljade inte skyddsstatus eftersom mannen anses medskyldig till tortyr som utförs på militärsjukhus i Syrie. Han fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd eftersom utvisningen inte kan verkställas på grund av risken i hemlandet. Mannen har en son, nu 15, som beviljats uppehållstillstånd som flykting i Sverige. Enligt Utlänningslagen kan en medlem av kärnfamiljen bara uteslutas från uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning om personen hotar ordning och säkerhet i Sverige. Men i EU:s skyddsgrundsdirektiv finns en regel om uteslutning när personen utesluts från skyddsstatus, som Migrationsverket valde att tillämpa. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som gör samma bedömning som Migrationsverket. Domstolen påpekar att mannen sökte läkartjänsten frivilligt och inte utsatts för tvång. Beträffande anknytningen tillägger domstolen att agerandet som bidragit till tortyr är ett hot mot den samhälleliga ordningen och kan ses som ett hot mot säkerhet och ordning även i Sverige. Hänsyn till barnet skulle enligt Migrationsöverdomstolen ändå kunna leda till uppehållstillstånd, eftersom mannen är den enda vårdnadshavaren. Men eftersom mannen nu ändå får tidsbegränsat uppehållstillstånd strider inte beslutet mot barnets bästa enligt domstolen.

Målnummer UM3787-16, MIG 2017-11

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Migrationsverket 17-05- 30:

Från Syrien/ Rättslig kommentar angående bedömningen av så kallade Q-pass till sidans topp

Q-pass (handlingar i huvudsak utformade som syriska hemlandspass men där vissa detaljer, bland annat bokstaven Q i " REPUBLIQUE", har en avvikande utformning jämfört med syriska hemlandspass) är inte utfärdade av behöriga syriska myndigheter. De är därför inte godtagbara som pass. Inte heller är de giltiga resehandlingar. De kan inte heller styrka innehavararens identitet, eller göra denna sannolik.

I den här rättsliga kommentaren lämnas vägledning om hur Q-pass ska bedömas.

Migrationsverket (ID-enheten) har identifierat Q-pass i ett antal ärenden hos Migrationsverket. Det finns ett behov av att klargöra hur Q-passen ska bedömas i dessa och kommande ärenden.

Hämta den rättsliga kommentaren (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-05-30:

Från Syrien/ Temarapport: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst (version 3.0) till sidans topp

Rapporten är en uppdatering som sammanställer material ur Lifos tidigare publikationer på temat1 med fler utdrag ur militärt regelverk samt en del nyare material om militära strukturer och rekrytering. Den avhandlar i första hand den reguljära syriska försvarsmakten, men berör även några av de "hybridförband" och miliser som opererar på "regimsidan" i Syrien (dock inte utländska shiamiliser utom Hizbollah) samt, i någon mån, kurdiska styrkor. Rapporten är visserligen tämligen omfångsrik, men berör delvis underforskad terräng och levande materia. Den gör därmed inte anspråk på att vara uttömmande utan bör vägas mot annan rapportering rörande militär kontext och dynamik under Syrienkonflikten.

Sedan 2012 har den syriska försvarsmakten uppenbarligen förlorat och/eller periodvis tvingats nedprioritera kontroll över delar av landet, som idag präglas av ett mycket stort antal stridande parter på marken. Med undantag för Raqqa och Idlib, har dock centralmakten i dagsläget fortfarande, alternativt återigen, i princip kontroll över centrala delar av de flesta provinshuvudstäderna, de mest befolkningstäta distrikten samt vitala statliga myndigheter och institutioner - trots att t.ex. den belägrade och delade staden Deir ez-Zour länge varit starkt utmanad, större delen av al-Hasakah de facto ligger under SDF/YPG, och situationen i och kring bl.a. Dara'a i söder är delad.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 17-06-01:

Från Syrien/ Kriterier och gränsposter för passager från Syrien till Libanon till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en genomgång av vilka gränsposter det finns mellan Syrien och Libanon och hur möjligheterna för syrier att passera in i Libanon hat sett ut under krisen och i dagsläget.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-13:

Från Syrien/ Migrationsdomstol låter 23-årig son återförenas med sin familj i Sverige till sidans topp

En familj från Aleppo i Syrien flydde till Turkiet. Därifrån tog sig fadern till Sverige. Efter att han fått uppehållstillstånd ansökte hustrun och barnen om att få återförenas. Detta beviljade, med undantag för den äldste sonen, nu 23. Han ansågs kunna klara sig själv som vuxen i Turkiet. Sonen överklagade med hjälp av ombud. Han anför att han försökte ta sitt liv när han tick avslag, eftersom han inte orkade leva utan sin familj. Han har inget uppehållstillstånd i Turkiet och är rädd för våld och kidnappningar. Eftersom sonen bott ihop med fadern fram till att denne flyttade och ansökan lämnats in kort tid efter detta, kan uppehållstillstånd beviljas på grund av ett särskild beroendeförhållande. Men för att använda den bestämmelsen krävs speciella faktorer som gör det svårt att leva åtskilda, utöver normala släktband mellan anhöriga. Migrationsdomstolen väger in att sonen inte kan återvända till Syrien, att han saknar anhöriga i Turkiet, att fadern försörjer honom och att hela familjen mår dåligt av situationen. De kan inte träffas i Turkiet eftersom fadern inte får visum. Mot bakgrund av Europakonventionens familjebegrepp och rätten till familjeliv, beviljar domstolen uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Asylnytt 17-05-30:

Från Syrien/ Migrationsdomstol tillåter 91-årig kvinna att återförenas med vuxen son till sidans topp

En kvinna som nu är 91 har bott ihop med sin son från det att han föddes tills han flydde till Sverige 2014. Hon ansökte om anhöriginvandring strax efter att sonen fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han försörjer sin mor ekonomiskt men hon är nu svårt sjuk och kan inte få vård. Även övriga barn har lämnat Syrien. Migrationsverket bedömer att det inte räcker med familjebanden utan det krävs andra faktorer för att visa att familjemedlemmar som bott ihop "svårligen kan leva åtskilda". Annars krävs synnerliga skäl som ska vara både ömmande och udda. Enligt Migrationsverket är moderns situation visserligen ömmande, men inte udda. Migrationsdomstolen tar fasta på att beroendet är ömsesidigt, då oförmågan att hjälpa modern försvårar sonens möljighet att anpassa sig i Sverige. Efter att ha vägt in moderns höga ålder, utsatta position som ensam kvinna, säkerhetssituationen och att hon saknar familj i hemlandet bedömer domstolen att beroendeförhållandet gör att modern och sonen svårligen kan leva åtskilda. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Migrationsverket 17-01-31:

Från Syrien/ Rapport om medborgarskap och officiella dokument till sidans topp

Föreliggande rapport tar inledningsvis upp generella tendenser av relevans för utfärdandet av syriska dokument, inklusive den i sammanhanget betydelsefulla frågan om territoriell kontroll. Därefter följer en genomgång av den syriska medborgarskapslagstiftningens utformning och praxis, där även frågan om statslöshet och dess konsekvenser tas upp. Påföljande avsnitt tar upp olika typer av officiella syriska handlingar: civilrättsliga dokument kopplade till folkbokföringsregistret (äktenskaps- och skilsmässobevis, familjebok, födelseattester m.m.) och körkort, därefter ID-kort, pass och slutligen militära dokument (militärbok, militärt ID-kort mm). Samtliga avsnitt går igenom anökningsprocedur, dokumentens utformning samt förändringar i samband med pågående konflikt, med fokus på berörda myndigheters integritet och dokumentens äkthet.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161101:

UNHCR 16-10-24:

Från Syrien/ UN refugee chief warns Syria displacement set to rise till sidans topp

With neighbouring countries feeling the strain of the refugee crisis, Filippo Grandi says more Syrians may become trapped within their country's borders.

With no end in sight to the fighting in Syria, displacement inside the country is likely to rise even further as people increasingly find themselves trapped within the war-torn nation's borders, the UN refugee chief said today.

Since the start of the conflict in 2011, to date more than 6.5 million people have been displaced inside Syria, while some 4.8 million have sought refuge in neighbouring countries, UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi told a news conference in the Jordanian capital Amman.

"The borders of Syria are more or less closed or very difficult to cross, and the neighbouring countries feel that they are saturated with almost five million Syrian refugees. That means that the Syrians are trapped inside Syria in this impossible situation," Grandi said.

"This means that displacement inside Syria will grow and grow. We estimate 6.57 million people are not in their homes any more, and this number I'm sure is destined to become bigger if hostilities do not cease," he added.

Grandi was speaking at the end of a three-day visit to Jordan, where one of the issues he discussed in meetings with His Majesty King Abdullah II and government ministers was how to provide humanitarian assistance to the estimated 80,000 displaced Syrians camped close to the Jordan's northern border with Syria.

Grandi said he fully understood the security concerns that dictated Jordan's prudence in dealing with the population gathered at the area near the border, known as the "berm", following a bomb attack in the area in June in which six Jordanian security personnel were killed.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.