fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Somalia och Somaliland

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201023:

Asylnytt 20-10-23:

Från Somalia/ Kvinna med barn utom äktenskapet riskerar förföljelse enligt domstol till sidans topp

En nu nittonårig kvinna från Somalia sökte asyl som tolvåring och har varit placerad i famlijehem. Hon fick avslag relativt snabbt och skulle återvända till Somaliland i norra Somalia, varifrån hon härstammade enligt språktester. Själv har hon hållit fast vid att hon kommer från en ort i centrala Somalia. Fortfarande minderårig träffade hon en ung man med somaliskt ursprung som är dansk medborgare. Hon blev gravid och en son föddes 2018. Barnet blev dansk medborgare. Mannen flyttade till Sverige och har delad vårdnad, men de är inte gifta. DNA-test har visat att han är far. Kvinnan sökte asyl på nytt när utvisningsbeslutet preskriberats och hävdade då att hon riskerar förföljelse som ogift mor och på grund av anknytningen. Migrationsverket avfärdade skyddsskälen som spekulationer. Anknytning avslogs bl.a. eftersom kvinnan inte har styrkt identitet och paret inte hade bott tillsammans utomlands. Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling och tvivlar på språktestet, bl.a. eftersom kvinnan beskrev sin uppgivna hemort i detalj. Oavsett detta anser domstolen att kvinnan inte kan förväntas undanhålla i hemlandet att hon har ett barn fött utom äktenskapet. Det är sannolikt att hon inte kommer att få ett effektivt klanskydd utan riskerar förföljelse på grund av kön. Hon beviljas därför flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Asylnytt 20-10-02:

Från Somalia/ Domstol: Lärare behöver skydd efter våldtäkt och ryktesspridning till sidans topp

En kvinna i Somalia som utsatts för en våldtäkt trakasserades efter det genom ryktesspridning om att hon skulle ha varit otrogen. Kvinnan arbetade som lärare och informerade bland annat om familjeplanering och riskerna med könsstympning. Hon kallades till en domstol hos Al Shabaab för att hennes verksamhet inte var i enlighet med Islam. Samtidigt utsattes hennes hushållerska för ett mordförsök, vid ett tillfälle då hon var iklädd en sjal som tillhörde läraren. Kvinnan hävdar att en makens kusin som är med i Al Shabaab ligger bakom alltsammans. Efter att hon lämnat Somalia har hennes man gift om sig. Migrationsverket tror på uppgiferna om våldtäkten och kvinnans arbetsuppgifter, men anser det inte visat att det finns ett hot från Al Shabaab. Eftersom maken tidigare stöttat henne och hon har bröder finns ett manligt nätverk enligt Mgrationsverkets avslag. Migrationsdomstolen bedömer kvinnans berättelse som sammanhängande, detaljerad och självupplevd. Det finns därmed ingen anledning att tvivla just på hotet från Al Shabaab, särskilt som risken för våld mot personer i hennes situation stämmer med landinformation. Puntland avfärdas som internflyktsalternativ då hon inte har nätverk där. Risken för förföljelse på grund av kön gör att kvinnan beviijas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Asylnytt 20-08-31:

Från Somalia/ Kvinnor beviljades ny prövning vid graviditet till sidans topp

En ogift kvinna från Somalia hade ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Hon blev gravid och ansökte då om en ny prövning på grund av de hot som skulle uppstå i familjen och hemlandet om hon skulle föda ett barn utom äktenskapet. Migrationsverket påpekade att det inte uttalats något hot mot henne och såg inget skäl varför hon inte skulle kunna föda sitt barn i hemlandet. Kvinnan från Afghanistan hade utvisats med hänvisning till manligt nätverk i hemlandet. Redan inför överklagandet i grundärendet hade hon anfört att hon haft samlag med en man som hon inte var gift med och att det innebar ett hot. Kvinnan blev gravid men fick missfall. I samband med det fick hennes föräldrar reda på förhållandet och har förskjutit henne. Därefter har hon blivit gravid på nytt. Migrationsverket tvivlar på uppgifterna om vad som blivit känt och anser att övriga omständigheter inte är nya jämfört med det som redan var prövat. Dessutom hade kvinnan sagt till en mottagningshandläggare att hon gift sig. Om hon är gift innebär graviditeteten inget skyddsbehov, enligt Migrationsverket.

I båda fallen är kvinnorna sammanboende med barnafadern. Domstolen (olika domare) anser ändå att det rör sig om nya omständigheter som kan innebära bestående hinder mot verkställighet. Därför beviljas ny prövning. Domarna är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Somalia/ Mr-kommittén accepterar utvisning av kvinna från Somalia till sidans topp

FN:s mr-kommitté har behandlat ytterligare ett par ärenden där Sverige sommaren 2017 ombetts att avvakta med att verkställa utvisningarna. I båda fallen har personerna representerat sig själva. Det ena gäller en person som hävdar att han levde som kongolesisk flykting i Rwanda när han började få problem genom att han lurades anmäla sig till ett träningsläger för motståndsgruppen M23. Sedan har han bott i flera länder på flykt både från M23 och från dem som anklagat honom för att höra till den gruppen. En hake i asylprocessen har varit att mannen har ett rwandiskt pass och Sverige har bedömt honom som medborgare i Rwanda och att han kan återsändas dit. Kvinnan från Somalia har berättat om förföljelse från Al Shabaab på grund av hennes mans arbete för en humanitär organisation men hon har inte lyckats bevisa det. Sverige anser att hon hur som helst skulle kunna bosätta sig i Mogadishu och att det framgår av det stöd hon fått från en morbror för sin flykt visar att hon har ett nätverk. I båda fallen poängterar mr-kommittén att de inte har någon anledning att misstro asylutredningen i Sverige och att ansökningarna inte uppnår nivån för fortsatt sakprövning. Beträffande kvinnan från Somalia påpekar kommittén att Sverige är skyldigt att göra en ny riskbedömning om situationen förändrats när utvisningen ska verkställas.

Hämta yttrandet om mannen från Rwanda, communication No 2984/2017 (Extern länk)

Hämta yttrandet om kvinnan från Somalia, communication No 3012/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylnytt 20-07-24:

Från Somalia/ Krav på en tolvårig flickas berättelse lägre än för en vuxen enligt domstol till sidans topp

En då tolvårig flicka från Somalia sökte asyl. Hon hade förts i säkerhet av sin familj sedan hon utpekats som ansvarig för en olyckshändelse på en lekplats. Hon hade kastat ett litet föremål som hon hittat på marken och som visade sig vara explosivt. Två barn hade dött och deras far hade uppsökt flickans familj och hotat att döda henne. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen på några punkter. Det var bland annat oklart om mannen som hotat henne återkommit eller om det rörde sig om ett tillfälle och ifall hon träffat mannen eller inte. Migrationsdomstolen anser att det inte finns någon anledning ifrågasätta berättelsen om olyckan och att hennes uttalanden inte varit direkt oförenliga. Att det är oklart om hon träffat mannen har sin förklaring i att hon sett och hört honom genom springor i väggen i det hus där de vuxna gömde henne. Domstolen påpekar också att samma krav på stringens i berättelsen inte kan ställas lika högt som för vuxna. Flickan beviljas uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Migrationsverket 19-11-22:

Från Somalia/ Medborgarskapsfrågan för etniska somalier (version 1.1) till sidans topp

Migrationsverkets enhet för analys av landinformation har publiicerat en uppdaterad rapport om etniska somaliers medborgarskap i Etiopien och Kenya

I förevarande rapport behandlas hur det somaliska medborgarskapets koppling till den somaliska etniciteten påverkar medborgarskapsfrågan för etniska somalier hemmahörande i Etiopien och Kenya. Andra frågeställningar rörande medborgarskap i Etiopien och Kenya behandlas inte.

Rapporten är ursprungligen publicerad 22 maj 2015 (version 1.0). Den här versionen är uppdaterad den 22 november 2019 i analysavsnitten.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Asylnytt 19-10-24:

Från Somalia/ Nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om Somalia till sidans topp

Det nya rättsliga ställningstagandet är omfattande, med detaljerade kapitel om identitetsfrågor, utsatta grupper, bedömning av säkerhetsläget i olika områden, myndighetsskkydd, resväg, internflykt mm. I Mogadishu, Jubaland, South West State och Hirshabelle råder väpnad konflikt med urskillningslöst våld enligt Migrationsverket, men inte på en sån nivå att vem som helst behöver skydd. I Galmudug anses läget ha förbättrats; det råder väpnad konflikt men inte med urskillningslöst våld. I Puntland råder inte väpnad konflikt men "andra svåra motsättninger" medan Somaliland anses relativt lugnt. Myndighetsskydd saknas dock i hela landet. Varifrån man än kommer i Somalia ska det alltså göras en individuell prövning. Särskilt utsatta grupper är minoriteter utanför klansystemet, kvinnor och flickor som riskerar tvångsäktenskap eller könsstympning eller saknar manligt nätverk, personer som riskerar rekrytering av Al Shabaab eller hoppat av, personer knutna till regeringen eller som tillskrivs en poltisk uppfattning i strid med Al Shabaabs. Även generellt sårbara grupper löper stor risk för utsatthet. Internflykt kan enligt ställningstagandet övervägas främst till Mogadishu, Gaalkacyo, Somaliland och Puntland - men inte för kvinnor utan manligt nätverk, ensamkommande barn, funktionsnedsatta eller personer utan klantillhörighet. Återkallelse vid förlängning är normalt inte aktuellt - utom för ungdomar som haft tillstånd just på grund av att de var minderåriga.

Hämta dokumentet SR 27/2019 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

Följande rapport behandlar översiktligt rätts- och säkerhetssektorn i Somalia, med särskilt fokus på det pluralistiska somaliska rättssystemet, klanernas inflytande, domstolar, polisväsende och korruption. Informationen är primärt hämtad från öppna källor, men även genom Lifos utredningsresor till Somalia.

I rapporten skiljs på den statliga och icke-statliga rätts- och säkerhetssektorn, där den statliga sektorn är organiserad under den somaliska federala regeringen (SFG) och regleras av somalisk konstitutionell och federal rätt, i den mån den är utbyggd. Den icke-statliga sektorn som behandlas här inkluderar dels den rättsskipning som råder i områden kontrollerade av Al-Shabaab, dels den mycket brett praktiserade somaliska sedvanerätten (xeer).

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 19-07-04:

Från Somalia/ Lifosrapport: Minoritetsgruppen bantu till sidans topp

Rapporten syftar till att beskriva hur situationen för gruppen bantu ser ut i Somalia idag. Den innehåller en kort introduktion om gruppens bakgrund, uppgifter om undergrupper och terminologi samt ett stycke om bantugruppens relation till det somaliska klansystemet. Informationen är hämtad dels från Lifos inhämtningsresa till Somalia i oktober 2018, dels från öppna källor.

/Ur Lifos' kommentar:/

Inledningsvis konstaterar Lifos att man bör göra en åtskillnad mellan olika minoritetsgruppers ställning i Somalia. Bantugruppens ställning kan dock beskrivas som längst ner i den somaliska hierarkin vilket gör att deras situation är mycket prekär.

Såväl skriftliga som muntliga källor vilka Lifos konsulterat gör gällande att situationen för bantugruppen generellt är mycket dålig. Deras utsatthet är en kombination av deras dåliga ställning i det somaliska majoritetssamhället där bantu står utanför klansystemet, vilket genomsyrar alla delar av samhällslivet i Somalia. Som lägst i den somaliska hierarkin är bantupersoners möjligheter att tillvarata sina rättigheter i alla avseenden därmed mycket begränsade, vilket leder till en mycket utsatt situation. På grund av denna marginalisering, och tillsammans med det faktum att de historiskt förlorat mycket av sin mark på grund av svaga somaliska institutioner och den undermåliga säkerhetssituationen, är bantupersoner sårbara. Återvändande bantupersoner är mer sårbara än andra återvändande somalier.

(...) De patronförhållandena som gruppen historiskt utnyttjat slogs sönder under 1990-talets klankrig och har generellt inte återuppbyggts, vilket innebär att en person från bantu inte kan förlita sig på skydd genom xeer i Somalia idag.

Utsattheten för bantukvinnor, som i utsatta situationer i högre grad riskerar sexuellt våld, får generellt sägas vara högre än utsattheten för bantumän. Detsamma gäller bantubarn vilka varit föremål för tvångsrekryteringar av Al-Shabaab.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Utrikesdepartementet 19-06-12:

Från Somalia/ UD avråder från resor till sidans topp

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Avrådan gäller tills vidare.

Ursprungligt beslut om avrådan togs den 12 maj 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

UNHCR 19-05-31:

Från Somalia/ Amid worsening conditions in Yemen, more Somali refugees opt to return till sidans topp

Almost 4,300 Somali refugees have now returned home from Yemen, since the roll-out in 2017 of an Assisted Spontaneous Return (ASR) programme, facilitated by UNHCR, the UN Refugee Agency in cooperation with humanitarian partners and authorities in Yemen and Somalia.

In the latest departure, a boat carrying 125 Somali refugees departed Aden on Wednesday afternoon. The vessel arrived at the Port of Berbera in Somalia yesterday morning, bringing home men, women and children in time for the Islamic holiday of "Eid" next week, which is observed at the end of the fasting month of Ramadan.

Those who returned home this week include Somalis who had been born in Yemen to refugee parents, and others who were born in Somalia and who fled to Yemen hoping to escape conflict and insecurity.

With Yemen being the world's largest humanitarian crisis and civilians facing life-threatening conditions, the situation for refugees and asylum seekers and migrants has deteriorated significantly.

Somali refugees comprise 90 per cent of Yemen's refugee and asylum seeker population, or some 250,000 people. Refugee movements from Somalia to Yemen have been taking place since the 1980s. They continued following the outbreak of civil war in Somalia, with many fleeing generalized violence and individualized fear of persecution in addition to the consequences of drought and a lack of livelihood opportunities.

As a long-standing refugee host nation and the only country in the Arabian Peninsula signatory to the Refugee Convention and its Additional Protocol, Yemen currently hosts the world's third largest Somali refugee population.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 19-06-05:

Från Somalia/ UNHCR warns of growing climate-related displacement in Somalia till sidans topp

Ahead of World Environment Day tomorrow, UNHCR, the UN Refugee Agency, is calling for urgent additional support to help people affected and displaced by drought in Somalia.

Below average rains during the "Gu" (April-June 2019) and "Deyr" (October - December 2018) rainy seasons have caused worsening drought in many parts of the country. An estimated 5.4 million people are likely to be food insecure by July.

Some 2.2 million of these will be in severe conditions needing immediate emergency assistance unless aid is urgently scaled up.

The drought has also forced more than 49,000 people to flee their homes since the beginning of the year as they search for food, water, aid and work mostly in urban areas. People who are already displaced because of conflict and violence are also affected by the drought, at times disproportionally.

More than 7,000 people were displaced last month alone.

Three main regions of Somalia - South Central, Puntland and Somaliland - have been affected, despite marginal to average rains and flash flooding in some regions. The worst affected areas include the Sanaag, Sool, Awdal, Bari, Nugaal, Mudug, Galgadud, Hiran regions of the country.

The latest drought comes just as the country was starting to recover from a drought in 2016 to 2017 that led to the displacement inside Somalia of over a million people. Many remain in a protracted state of displacement.

UNHCR and humanitarian partners fear that severe climatic conditions combined with armed conflict and protracted displacement could push the country into a far bigger humanitarian emergency. Decades of climatic shocks and conflict have left more than 2.6 million people internally displaced.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Migrationsverket 19-04-16:

Från Somalia/ Lifosrapport: Somalia - Kvinnlig könsstympning till sidans topp

Rapporten belyser frågan om könsstympning i Somalia, inklusive frågor kopplade till återstympning (reinfibulering) och öppningsoperationer (deinfibulering). Informationen bygger huvudsakligen på intervjuer gjorda under Lifos inhämtningsresa till Somalia (Mogadishu, Garowe, Hargeisa) och Kenya (Nairobi) i oktober 2018.

/Utdrag ur Lifos' kommentar:/

Könsstympning ska ses i ljuset av den kollektiva samhällsstruktur som råder i Somalia, där individuella handlingar ses i ljuset av och får konsekvenser på den kollektiva nivån. Familjen och klanen är centrala för en somalisk kvinnas tillvaro i en lång avsaknad av, och låg tilltro till, andra fungerande institutioner och skyddsmekanismer i landet. Den kollektiva samhällsstrukturen gör att frågan om giftermål är högst central för såväl somaliska kvinnor som män, och att en ung somalier skulle förbli ogift ses som otänkbart i stora delar av det somaliska samhället. Utöver pressen på giftermål förväntas en kvinna vara oskuld vid sitt första giftermål, och det är mycket angeläget för kvinnans möjlighet att gifta sig att hennes oskuld inte ifrågasätts. Att en kvinna inte är oskuld i det fall hon gifter om sig, vilket inte är ovanligt i Somalia, ifrågasätts inte.

Det är i detta ljus som könsstympning i Somalia måste ses. Den fortfarande utbredda infibuleringen, där stora delar av kvinnans genitalier skurits bort varpå vaginalöppningen till största delen förslutit, ses med traditionella ögon som en garanti för kvinnans oskuld. I en traditionell kontext, där såväl en kvinnas familj som i förlängningen hennes samhälle och klan ser det som nödvändigt att infibuleras, skulle misstänksamhet väckas om kvinnan inte var infibulerad vid giftermålet. Om informationen att en kvinna inte varit infibulerad sprids i hennes samhälle påverkar det kvinnans och hennes familjs rykte, vilket i förlängningen påverkar hennes men även familjens övriga döttrars möjligheter att gifta sig. I många familjer i Somalia ses alltså infibulering fortsatt som nödvändigt.

Lifos konstaterar vidare att somaliska flickor fortsatt tycks könsstympas i unga åldrar, vanligen mellan 5-10 år. Könsstympning är en väsentlig inkomstbringande aktivitet för utförarna, varför de har incitament att hålla sedvanan vid liv.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-04-09:

Från Somalia/ Somalia - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

/Migrationsverkets center för landinformation, Lifos, har tagit fram en rapport om folkbokföring, identifiering, pass, korruption mm i Somalia.

Utdrag, inledning:/

Förevarande rapport fokuserar på utfärdande av id-kort och pass i Somalia. Rapporten är främst baserad på information inhämtad under Lifos utredningsresa till Nairobi i Kenya och till Somalia i oktober 2018. Lifos samtalade i ämnet med myndigheter i Mogadishu, Garowe och Hargeisa i Somalia, samt med somaliska ambassaden i Nairobi, Kenya. Lifos har i mars 2019 även haft en telefonintervju med Somalias ambassad i Bryssel, Belgien. Syftet med rapporten är främst att belysa hur utfärdandeprocessen av id-kort och pass går till, samt vilket underlag som finns när somaliska myndigheter beslutar om en ansökan ska beviljas eller inte.

/Utdrag ur kommentar rörande pass:/

Passmyndigheten i Garowe uppgav att vid utlämnandet av passet kontrolleras fotografiet liksom andra uppgifter i passet mot passinnehavaren. Samtidigt finns uppgifter att ett ombud kan hämta ut passet. Lifos noterar att kontroll av fotografi och övriga uppgifter i passet inte rimligen kan göras när ett ombud hämtar ut passet och att det således inte görs i samtliga fall av passutlämningar.

Lifos noterar att vid flera tillfällen när våra samtalspartner talat om att verifiera vem personen är i ansökningsprocessen om pass har de uttalat att det handlar om att konstatera att personen är somalisk medborgare. Det förefaller för Lifos som att frågan att fastställa vem den somaliska medborgaren är har underordnad betydelse i förhållande till att fastställa medborgarskapet.

/Utdrag ur kommentar rörande korruption:/

Lifos noterar att trots att det finns ett arbete för att bekämpa korruption har korruptionen varit mycket utbredd under lång tid i Somalia, och för 2018 bedömde Transparancy International att det var världens mest korrupta land.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Asylnytt 18-10-18:

Från Somalia/ Domstol: Flicka utan manligt nätverk i Mogadishu har flyktingstatus till sidans topp

En flicka från Somalia som sökte asyl berättade att hon kidnappats och utsatts för övergrepp av män som hon uppfattade kom från Al Shabaab. Efter att flickan flytt har även pappan och syskonen lämnat Somalia. Migrationsverket avslog eftersom de ansåg att berättelsen var vag och detaljfattig och det fanns detaljer som inte stämde överens. Dessutom ansågs det inte troligt att Al Shabaab har intresse av henne. Hennes klan är stor och mäktig och hon kunde därför antas ha ett nätverk. Domstolen höll muntlig förhandling och bedömde flickan som trovärdig. De mindre skiljaktigheterna kunde förklaras. Domstolen anser ändå inte att hon riskerar förföljelse framöver på grund av överfallet. Eftersom hennes familj lämnat landet och hon inte har något annat manligt nätverk kan hon inte få klanens skydd. Som ensam flicka riskerar hon enligt domstolen förföljelse på grund av sitt kön. Hon beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Asylnytt 18-08-04:

Från Somalia/ Domstol underkänner Mogadishu som internflykt för hotad lärare till sidans topp

En man som arbetade som koranskolelärare flydde på grund av hot från Al Shabaab. Migrationsverket trodde på berättelsen och bedömde mannen som flykting gentemot sin hemort, men beslutade ändå om utvisning eftersom han kunde söka skydd i Mogadishu. Inför Migrationsdomstolen förklarade mannen att han tillhör en minoritet där många är koranskollärare och ses som fiender av Al Shabaab. Mannens familj är känd för Al Shabaab och hans far och farbror har dödats i Mogadishu. Fadern drev en koranskola. Domstolen ansåg att mannen skulle vara hotad även i Mogadishu, som därför inte är ett relevant internflyktsalternativ. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus, men en nämndeman var skiljaktig. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och Förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Från Somalia/ Migrationsverket om vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

EASO December 2017:

Från Somalia/ Country of Origin Information Report - Security Situation till sidans topp

This report is a joint production by a Country of Origin Information (COI) specialist from Denmark and the EASO COI sector, as referred to in the Acknowledgements section of this report. This report is an update of the February 2016 EASO COI Report Somalia Security Situation and covers the period from 1 January 2016 to 31 August 2017.

The report aims to provide information on the security situation in Somalia, which is relevant for international protection status determination (PSD; refugee status and subsidiary protection). (...)

Based on various sources consulted by EASO (3), these key elements can be broken down into topics and/or indicators. Examples include: parties to the conflict; intensity level of the violence; nature of the violence; regional spreading of the violence; targets of the violence; risk of collateral damage; use of arms and tactics; possibility to reach areas - security of transport (roads and airports); and indirect effects of the violence/conflict.

Based upon a study of all the mentioned sources, a list of elements and indicators was drafted, which served as a basis for the terms of reference. In order to make a well- informed assessment of the fear of persecution or risk of serious harm, information is needed on these security-related elements and indicators on a regional and provincial level in the country of origin.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Amnesty International 17-12-21: Not time to go home: Unsustainable returns of refugees to Somalia (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Asylnytt 17-07-28:

Från Somalia/ Domstol beviljar bevislättnad för återförening trots gammal oriktighet till sidans topp

Fadern och åtta barn från Somalia ansöker om återförening med hustrun/mor i Sverige. Eftersom de inte kan få giltiga id-handlingar måste de få bevislättnad med hjälp av DNA-test för att ansökan ska kunna beviljas. En annan man är far till ett av barnen, vilket modern lämnat en felaktig uppgift om som hon senare tog tillbaka. Därmed skiljer sig föräldrarnas uppgifter åt och bevislättnad tillåts inte. Migrationsverket avslår ansökan vid två tillfällen. Migrationsdomstolen konstaterar att mannen nu är informerad och accepterar situationen. Paret har fått sju gemensamma barn efter händelsen där deras uppgifter skilde sig åt, vilket talar för att förhållandet är väl etablerat. Den enda skiljaktigheten kan inte ensamt få en sådan betydelse för föräldrarnas identiteter när övriga uppgifter inte ifrågasatts. Fadern och barnen beviljas uppehålllstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Asylnytt 17-06-28:

Från Somalia/ Ung man utan nätverk ska inte skickas till södra Somalia enligt domstol till sidans topp

En pojke från Somalia som växt upp i flyktingläger i Jemen sökte asyl på grund av att hot från en mäktig somalier i Jemen. Denne skulle ha blivit fientlig till hela hans familj efter att pojkens syster blivit gravid med mannens son. Systern ska ha skjutits. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen och att mannen skulle kunna hota pojken från Jemen. Pojkens ålder ifrågasattes också, men nu är han vuxen även enligt sina egna uppgifter. Migrationsverket prövade skyddsbehovet mot hela Somalia eftersom pojken inte hade någon särskild anknytning. Han kan enligt verket bosätta sig där det inte råder konflikt eller vända sig till sin klan för skydd. Migrationsdomstolen påpekar att Migrationsverket accepterat pojkens tillhörighet till en klan som bara finns i södra och centrala Somalia. Eftersom klanen har så stor betydelse ska ingen hänvisas till ett område där klanen inte finns. Domstolen väger samman att pojken skulle hamna i ett område där det råder väpnad konflikt, att han aldrig bott i landet och har svårt att uttrycka sig på somaliska, tillhör en minoritet och saknar nätverk. Det är sannolikt att han skulle rekryteras eller hamna i flyktingläger. Därför är han alternativt skyddsbehövande och beviljas uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

UNHCR 17-03-25:

Från Somalia/ UNHCR appeals for support to Somalia and countries hosting refugees till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, is appealing for support for efforts aimed at bringing stability inside Somalia and to the countries hosting Somali refugees.

Speaking at the IGAD (Intergovernmental Authority on Development) Special Summit of Regional Heads of State on durable solutions for the protracted Somali refugee situation in Nairobi, UNHCR's Assistant High Commissioner for Operations, George Okoth-Obbo, commended Somalia's neighbours for their generosity in providing international protection to refugees in spite of their own socio-economic, national security and environmental challenges.

"UNHCR is delighted by this unprecedented regional effort that commits to providing collective protection and assistance to Somali refugees," said Okoth-Obbo, welcoming the outcomes of the Summit.

UNHCR called for global responsibility sharing with the region, where communities have been hosting and sharing limited resources with Somali refugees for years.

The UN Refugee Agency also appealed for the need to preserve asylum space for Somali refugees, unable to return home.

"Countries hosting Somali refugees have to find alternative solutions for them locally, focusing on the socio-economic inclusion of refugees side by side with resilience support for host communities. We invite the countries to also consider local integration, especially for refugees who have integrated, for example, those married to nationals."

Though voluntary returns continue, security, access and absorption limitations restrict the scale of returns to Somalia at the present moment. Thus, UNHCR highlighted the importance of creating predictable peace, security, social and community conditions, for Somalis in the country and refugees whose decision to return, can thus be more sustainable.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170309:

Asylnytt 17-03-08:

Från Somalia/ Migrationsdomstol: Somalisk kvinna kan inte resa ensam till hemorten till sidans topp

En ensamkommande flicka från Somalia berättade om att hon kidnappats och hållits fången av Al Shabab och flytt med hjälp av sin mor när hon släppts efter ett och ett halvt år. Migrationsverket trodde inte på berättelsen eftersom den ansågs för vag. Flickan skrevs också upp i ålder eftersom hon inte kunde visa att hon är vuxen. Flickan lämnade intyg om sina skador och att hon har svårt att prata om de traumatiska upplevelserna. Migrationsdomstolen anser att skadorna kan ha uppstått på annat sätt och håller med Migrationsverket om att flickan inte gjort sannolikt att det finns en konkret hotbild mot henne. Domstolen tror inte heller att hon står utan manligt nätverk på hemorten. Men domstolen beviljar ändå uppehållstillstånd eftersom det är så farligt att ta sig från Mogadishu till flickans hemtrakt. En ung kvinna skulle vara särskilt utsatt. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Från Somalia/ Domstol avfärdar Migrationsverkets tolkning av språkanalys för kvinna till sidans topp

En kvinna bodde med en yngre manlig släkting i Somalia sedan hennes egna barn lämnat landet. Hennes make var borta sedan länge. Men mannen försvann och kvinnan kände sig hotad av inkräktare som letade efter honom. En dotter och andra släktingar bor i Sverige. Två språkanalyser pekade på att hon kom från centrala eller nordöstra Somalia. Själv hävdar hon att hon bott i Mogadishu i ett blandat område. Hon är sjuklig och dement och klarar sig inte själv längre. Migrationsverket påpekade att ett av hennes barn fötts i Hargeisa, vilket hon själv säger beror på att hon var där på besök. Migrationsdomstolen noterar att kvinnans kunskaper om Mogadishu stämmer med hur det såg ut förr. Att en dotter fötts i Hargeisa menar domstolen inte bekräftar språkanalysen, eftersom Hargeisa ligger i nordvästra Somalia. Domstolen kritiserar att Migrationsverket utan underlag påstår att kvinnan har ett manligt nätverk i Somalia. Sammantaget väljer domstolen att pröva skyddsbehoven gentemot Mogadishu. Där riskerar hon att utsättas för förföljelse på grund av kön. Hon beviljas flyktingstatus. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161015:

Asylnytt 16-10-15

Från Somalia/ Domstol: Tvångsäktenskap ger flyktingstatus trots trovärdighetsbrister till sidans topp

En då femtonårig flicka rymde från ett äktenskap med en al Shabab-ledare som hennes farbror tvingat henne till. Migrationsverket trodde inte på att hon kom från den by hon uppgivit, bland annat eftersom hon inte kunde berätta tillräckligt detaljerat. Därmed avfärdades även berättelsen om tvångsäktenskapet. Migrationsverket beslutade om utvisning med verkställighetsföreskriften att det måste finnas ett ordnat mottagande, till exempel barnhem. Migrationsdomstolen anser liksom Migrationsverket att det finns tecken på att flickan inte bara bott på landet, men bedömer ändå utifrån språkanalys och det hon sagt om hembyn att hon kommer därifrån. Hennes berättelse är enligt domstolen trovärdig och sammanhängande och hon bevilijas flyktingstatus eftersom myndigheterna inte kan skydda henne. Det kan inte ställas samma krav på detaljrikedom på ett barn som på en vuxen, påpekar domstolen. Observera att domen inte är vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 16-10-15:

Från Somalia/ Domstol: Ensam kvinna kan utvisas till Somalia, men inte som gravid till sidans topp

En kvinna som förföljts sedan hon gift sig med en man från en minoritetsgrupp i Somalia flyttade inom landet. I det nya området blev familjen hotade av al-Shabab som trodde att mannen arbetat för regeringen då han tidigare bott i Mogadishu. Mannen flydde till Kenya men kvinnan har fortsatt trakasseras. Migrationsverket trodde på kvinnans identitet och berättelse, men ansåg ändå att hon kunde utvisas till internflykt i Mogadishu. Hon kommer inte att betraktas som ensam eftersom hon är gift, och hennes man har ett nätverk i Mogadishu. När ärendet kom upp i domstol har kvinnan inlett en relation med en annan man och är gravid. I den situationen anser både Migrationsverket och domstolen att hon riskerar dödsstraff på grund av äktenskapsbrott. Hon och hennes barn beviljas därför uppehållstillstånd som flyktingar. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå.)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.