fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Saudiarabien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 191017:

Migrationsverket 19-10-15:

Från Saudiarabien/ Lifosrapport: Palestinier i Mellanöstern - uppehållsrätt o dokument till sidans topp

/Utdrag ur introduktion:/

Rapporten syftar i första hand till att ge en samlad ingång till information om palestiniers generella status, möjligheter att uppehålla sig, erhålla officiella dokument från, samt resa in i och ut till de stater i Mellanöstern de är bosatta i. Varje kapitel börjar med en kort introduktion till historien för palestinier i landet och hur deras situation är där. Därefter följer en redogörelse för procedurerna för palestinier att få medborgarskap, uppehållstillstånd, resedokument, ID-kort samt möjligheten att resa in och ut ur landet/området. Rapporten behandlar inte återvändande specifikt även om en del information kring detta framkommer av informationen i kapitlen om in- och utresa. För mer detaljerad information om återvändande hänvisas till Migrationsverkets enhet för återvändandesamordning och deras dokument i Lifos databas. För vissa länder som av olika skäl särskiljer sig gällande handlingar som palestinierna har kan redogörelsen för dokumenten avvika något från det generella upplägget i övriga land-kapitel. Det gäller b.la Palestina, Jordanien, och Libanon.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180625:

Migrationsverket 18-06-21:

Från Saudiarabien/ Rättslig kommentar om statslösa som bott i Gulfstaterna till sidans topp

Det har under senare år kommit många asylsökande som bott i ett GCC1- land. De länder som ingår i GCC är Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det som framförallt har medfört svårigheter för den operativa verksamheten är statslösa (palestinier) som har bott i ett GCC-land med uppehålls- och arbetstillstånd. Ofta har personen ifråga bott i landet under mycket lång tid, i vissa fall under hela livet.

Frågor har uppkommit om en statslös som vid en prövning av skyddsbehovet gentemot landet ifråga inte ansetts skyddsbehövande, riskerar att vidaresändas till ett annat land där personen kan riskera skyddsgrundande behandling (non-refoulement). Vidare har det efterfrågats vägledning kring frågan om verkställighetshinder; möjligheten för en statslös att återvända till det tidigare vistelselandet.

Ny landinformation, Lifos 41352, Lifos, Sponsorsystemet (kafala) i Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten, 2018-05-23, ligger till grund för denna kommentar.

Även om systemen för uppehålls- och arbetstillstånd har många likheter i GCC-länderna, finns det också skillnader. Här hänvisas till ovan landrapport samt annan relevant landrapportering i Lifos. Fokus för denna rättsliga kommentar kommer inte framförallt att vara på de landspecifika frågorna. Kommentaren berör överhuvudtaget inte landspecifika frågor avseende Bahrain, Oman och Kuwait.2 Inte heller berörs frågeställningar gällande statslösa tillhörande gruppen bidoon, vilka ofta åberopar skyddsskäl mot Kuwait.3

Som bilaga till denna kommentar finns ett exempelbeslut från rättschefen som gäller prövning av praktiskt verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716). Avsikten är att den rättsliga argumentationen som förs i beslutet, tillsammans med vägledningen i denna kommentar, ska kunna utgöra stöd till verksamheten vid utredning och bedömning i enskilda ärenden.

Hämta dokumentet SR 25/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Asylnytt 17-03-20:

Från Saudiarabien/ Många ärenden men få prickningar av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har lagt ut en rad beslut från sina sessioner i augusti och december förra året. Bland det tjugotal beslut som rör utvisnings- eller utlämningsärenden har två lett till att kommittén förklarat att det skulle strida mot FN:s konvention mot tortyr att verkställa. Ett av dem gäller en man som skulle utlämnas från Marocko till Saudiarabien för ett ekonomiskt brott för vilket han redan dömts och avtjänat ett straff i Syrien. Om han lämnades ut till Saudiarabien skulle han riskera tortyr, en bedömning som CAT håller med om. Mannen har hållits fängslad i Marocko i två år och ska släppas fri om inte Marocko har något åtal mot honom. (CAT/C/58/D/682/2015)

Lista med länkar till ärenden som behandlats av CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.