fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Ryssland

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 200831:

Asylnytt 20-08-31:

Från Ryssland/ Tortyrkommittén litar på Schweiz bedömning av kvinna från Tjetjenien till sidans topp

Fallet rör en kvinna från Tjetjenien i Ryssland och hennes son. Kvinnans man greps 2008 anklagad för koppling till motståndsrörelsen och hon har inte hört av honom sedan dess. Efter detta hade kvinnan blivit utsatt för upprepade husrannsakningar och förhör. Hon hävdar också att hon flera år senare kändes igen av en militär befälhavare som tog in henne i sin bil, frågade ut henne om motståndsrörelsen och våldtog henne innan han kastade ut henne igen. Därefter hade liknande händelser med samme befälhavare skett gång på gång under flera år. Vid det senaste tillfället hade mannen lämnat henne i ett rum med flera andra män som våldtog henne. Efter detta lämnade hon landet med sin son och sökte asyl i Schweiz. De har fått avslag på grund av ett antal ändringar och motstridigheter i deras berättelser och osannolika förklaringar till hur hon skulle ha nåtts av kallelser till polisen efter att hon lämnat landet. Kvinnan har lämnat läkarintyg som förklarar hennes symptom med depression, disassociering och tecken på traumatisering. FN:s kommitté mot tortyr, CAT, följer trots detta Schweiz bedömning att hon inte lyckats bevisa sitt behov av skydd, både på grund av de olika versionerna och kallelserna som inte verkar äkta. Schweiz anses har uppfyllt sin skyldighet att erbjuda medicinsk undersökning och att denna har vägts in i bedömningen. Schweiz har alltså inte brutit mot konventionen.

Communication nr 698/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Asylnytt 20-07-24:

Från Ryssland/ Domstol: Den som misstänks stödja rebeller riskerar tortyr i Tjetjenien till sidans topp

En person från Tjetjenien i Ryssland berättade att han blivit stoppad av några gamla klasskamrater som anslutit sig till rebellerna. De begärde att han skulle köpa mat åt dem, vilket han gjorde. Därefter blev han kallad till polisen och ålades att samarbeta och hjälpa dem hitta rebellerna. När han inte gjort detta kidnappades han av poliser och utsattes för tortyr. Migrationsverket har avslagit ansökan med motivering bland annat att det enligt landinformation är släktingar som förmås att hjälpa rebellerna. Enligt landinformation skulle polisen ha torterat honom vid förhöret för att förmå honom erkänna. Mannens förklaring inför Migrationsdomstolen var att han erkänt direkt. Vidare hade mannen sagt både att det inte fanns några vägspärrar den väg polisen körde honom och att de undvikit vägspärrarna. Migrationsdomstolen påpekar att detta inte är något motstridigt. Migrationsdomstolen finner att mannen har gjort ett genuint försök att underbygga ansökan och att det inte finns anledning att ifrågasätta hans trovärdighet. Berättelsen strider inte mot relevant landinformation. Användningen av tortyr är utbredd i Tjetjenien, bland annat mot misstänkt rebellverksamhet. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Från Ryssland/ Nya misstankar efter brottmål hindrar inte utvisning enligt CAT till sidans topp

En man från Tjetjenien i Ryssland hade i tidigare asylprocedur inte lyckats övertyga myndigheterna i Sverige om att han var hotad i Ryssland på grund av sin fars anknytnng till den förre presidenten. Det fanns motstridigheter och bland annat hade mannens famlij besökt hemlandet flera gånger. Senare har hans hustru och barn fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av ömmande omständigheter. Mannen uteslöts då på grund av misstankar om grova brott. Efter att mannen dömts till fängelse och avtjänat straffet togs han direkt i förvar för utvisning. Han hävdade då att det tillkommit nya omständigheter som gjorde att han skulle uppmärksammas och riskera tortyr i Ryssland. En sådan omständighet var att Ryssland skulle kunna koppla ihop honom med en annan person som dömts i samma rättegång. Sverige hade nekat utlämning av denne på grund av att han som regimfiende riskerar förföljelse. En annan omständighet var att den nuvarande presidenten i Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, i en video från 2015 hade pekat ut mannens far med ett uttalande om att han "tidigare dödat sådana människor". CAT följer ändå Sveriges bedömning och anser inte att mannen bevisat att han riskerar tortyr.

Communication no. 860/2018, T.M. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Asylnytt 19-07-21:

Från Ryssland/ CAT: Sverige förbjuds att utvisa tjetjen som riskerar blodshämnd till sidans topp

En man från Tjetjenien i Ryssland hade en kusin som var medlem i en rebellstyrka och som han hjälpte ibland med mat och kläder. Mannens hus stormades hus vid ett tillfälle utan att han blev gripen. Efter att kusinen dödat en polis i Groznyj attackerades mannen på nytt och han skadades. När han fick reda på att polismannens familj utkrävde blodshämnd försökte han åstadkomma medling. När detta inte gick flydde mannen med sina två barn. Migrationsverket fann berättelsen trovärdig och bedömde att mannen inte kunde återsändas till tjetjenska myndigheter. Men eftersom den ryska staten inte är ansvarig för förföljelsen ansågs mannen inte som flykting och han fick utvisningsbeslut med hänvisning till internflykt. Utvisningen slogs fast av de svenska domstolarna. Mannen har senare berättat om nya hot och visat dokument som visar att han är eftersökt. Sverige anser att tilläggen minskar hans trovärdighet. FN:s kommitté mot tortyr underkänner Sveriges utredning av hotet mot mannen och att dokument avfärdats. Kommittén anser (i likhet med UNHCR) att internflykt inte kan ses som en hållbar lösning för en person som riskerar tortyr av en ickestatlig aktör som staten inte har kontroll över. Slutsatsen blir att det skulle bryta mot konventionen mot tortyr att utvisa mannen och hans barn.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta dokumentet Communication No. 729/2016, I.A. v. Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Asylnytt 19-03-02:

Från Ryssland/ Europadomstolen tillåter utlämning av terrormisstänkt till Ryssland till sidans topp

En person från Dagestan i Ryssland som sökte asyl i Bosnien greps redan vid gränsen eftersom han var efterlyst. Själv hävdar han att saken började med att hans son misstänkts för något. När han sälv förhördes om sonens frånvaro hotades polisen med att de skulle plantera bevis hos honom och anklaga honom för terrorbrott om han inte samarbetade. Efter detta flydde han landet. Ryssland anklagar honom för att ha hjälpt en illegal väpnad motståndsgrupp i Dagestan. Europadomstolen redovisar rapporter om tortyr och andra svåra kränkningar och försvinnanden i Dagestan men lägger stor vikt vid att Rysslands överåklagare (OPGRF) lämnat garantier för att mannen skulle behandlas korrekt om han lämnas ut. Enligt domstolen finns ingen anledning att tvivla på garantierna. Det vägs också in att även Ryssland har undertecknat Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Om mr-brott begås efter en utlämning kan de anmälas till Ryssland. Sammantaget betraktas anmälan som uppenbart ogrundad.

Application no. 47679/17, M.I. against Bosnia and Herzegovina (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190123:

Migrationsverket 19-01-16:

Från Ryssland/ Förnyad våg av repression mot hbtq-personer i Tjetjenien till sidans topp

/Utdrag:/

Sedan slutet av december 2018 förefaller en ny våg av repression riktad mot hbtq-personer ha skett. Det är viktigt att betona att varken nu aktuella eller 2017 års händelser är väsensskilda från den allmänna situation som råder för hbtq-personer i Tjetjenien. Tidigare och nu pågående kampanj bör snarare ses som en intensifiering av repressionen. Sammanfattningsvis rapporteras bland annat följande.3 En kraftig ökning av gripanden av hbtq-personer har skett sedan slutet av december 2018. Bland de gripna finns både män och kvinnor. Uppgifter talar om att cirka 40 personer hittills har gripits och att dessa har förts till ett inofficiellt häkte i Argun, Tjetjenien. Enligt uppgifter från flera håll har två frihetsberövade personer dött till följd av tortyr. Det finns dock även en källa som gör gällande att betydligt fler har dödats.

Uppgifter pekar mot att denna våg av gripanden inleddes då en person som administrerade en hbtq-grupp på VKontakte greps i december. Här kan noteras att den implicita innebörden av denna uppgift är att tjetjenska myndigheter därefter har genomfört gripanden i denna persons nätverk och att detta är ett bekant modus operandi hos tjetjensk polis.

3. Lifos kommentar

Lifos bedömer att de källor som har rapporterat om den senaste vågen av repression i huvudsak är trovärdiga. Repressionsvågen 2017 kunde bekräftas av en mängd oberoende källor och finns ingen anledning att ifrågasätta de uppgifter som nu presenterats. Lifos konstaterar dock att det inte förefaller handla om en förändring av tjetjenska myndigheters syn på och agerande mot hbtq-personer utan snarare en opportunistisk manifestation av redan rådande tjetjensk policy och förhållningssätt gentemot sexuella minoriteter och transpersoner.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Asylnytt 18-08-19:

Från Ryssland/ Inget internt flyktalternativ för tjetjen enligt FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

Ärendet gäller en barnfamilj från Tjetjenien i Ryssland. Mannen hade deltagit i striderna mot Ryssland 1994. Under nästa operation, år 2000, greps mannen av rysk trupp. Då han inte kunde uppge namn på motståndsmän sköts han i magen. Senare hjälpte han en släkting att skaffa mediciner till en motståndsgrupp. Strax efter detta greps han och utsattes för brutal misshandel tills han gick med på att spionera på motståndsrörelsen. Han gick i stället under jorden och flydde till Schweiz. I hans frånvaro kom polisen till hemmet där hustrun blev våldtagen. Ett av barnen traumatiserades och tappade talförmågan. Därefter flydde även kvinnan. Kallelser från åklagare har sänts till familjens adress och släktingar har råkat illa ut. Asylansökan avslogs trots många dokument, bl.a. för att mannen till en början givit felaktiga uppgifter för att inte kopplas ihop med terrorister. Dessutom bedömdes att familjen kan söka skydd i en annan del av Ryssland. FN:s kommitté mot tortyr, CAT, konstaterar att både mannen och kvinnan redan utsatts för tortyr. Eftersom ryska medborgare måste registrera sig på en ny ort och delstaterna informerar om misstänkta motståndsmän kan en annan del av Ryssland inte utgöra internflyktsalternativ. Därför skulle det bryta mot tortyrkonventionen att verkställa utvisningen till Ryssland.

En annan barnfamilj från Tjetjenien som flytt till Sverige avgjordes vid samma session, men den anmälan sakbehandlades inte bland annat för att det enda förklarade klagomålet inte rörde tortyr i konventionens bemärkelse.

Hämta beslutet rörande nr 717/2015, A.Sh. et al. v Switzerland (Extern länk)

Hämta beslutet rörande nr 732/2016, Z.A. et al. v Sweden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Asylnytt 17-11-24:

Från Ryssland/ Europadomstolen tillåter utvisning till Ryssland av misstänkt terrorist till sidans topp

En pojke kom som treåring till Tyskland år 2002. Hans asylansökan avslogs men han fick uppehållstillstånd 2012. Ett par år senare utreddes han för koppling till radikala islamistiska kretsar och förbjöds lämna landet. År 2017 fick den unge mannen istället beslut om utvisning då det kommit fram vid övervakning att han var beredd att utföra en attack i Tyskland. Bilder av våldsamma aktioner och en manual för tillverkning av bomber hade hittats. Utvisningen skulle verkställas till någon annan del av Ryssland än Dagestan eller Tjetjenien. Europadomstolen väger in rapporter från olika internationella organisationer. Två lokala mr-organisationer i Ryssland tillfrågades också om det specifika ärendet. Den ena, en kommitté mot tortyr. anser att mannen inte löper någon risk för tortyr eftersom han inte har någon koppling till rörelserna i Dagestan eller Tjetjenien. Organisationen Memorial anser att det ändå finns en risk. Europadomstolen bedömer ansökan som ogrundad med avseende på risken. Möjligheten att rätten till privatliv skulle hindra utvisning är ännu inte avgjord i Tyskland och prövades därför inte av Europadomstolen.

Application no. 54646/17, X against Germany (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Asylnytt 17-09-01:

Från Ryssland/ FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisningar till Sudan och Tjetjenien till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har från sin session i maj publicerat beslut om tio utvisningar som anmälts strida mot tortyrkonventionen. Två av fallen gäller utvisning till Ryssland.

Danmark fälldes för beslutet om utvisning till Ryssland av en familj från Tjetjenien vars berättelse om förföljelse inte hade utretts ordentligt. Danmark hade istället fokuserat på att mannen tidigare haft visum till Spanien och han hade vägrats tortyrutredning. När en medicinsk undersökning bekostad av Amnesy visade på tortyr hade mannen vägrats en ny prövning. De oklarheter i berättelsen som Danmark påpekat bemöts av CAT med en formulering som påminner om många tidigare fall: "complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture, and that any inconsistencies in the complainant's presentation of the facts are not material and do not raise doubts about the general veracity of his claims". Danmark förbjuds att verkställa utvisningen.

Däremot tillåts Finland att utvisa en man som misshandlats av polis i Ryssland så illa att en arm brutits. Han hade också hotats när han försökt anmäla polisen och gått till media. Han sökte asyl i Finland och tog sig efter avslag till Sverige där han levt gömd för att inte överföras enligt Dublinförordningen. CAT valde att pröva ärendet trots att mannen missat överklaga, eftersom överklagandet inte skulle haft suspensiv effekt. Men händelserna i Ryssland inträffade 2007-2008 och saken anmäldes till kommittén 2011. Att det gått så lång tid bidrar till bedömningen att mannen inte riskerar tortyr på grund av händelserna.

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Ryssland 653/2015, A.M.D. et al. mot Danmark (Extern länk)

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Ryssland 465/2011, A.P. mot Finland (Extern länk)

Sök övriga ärenden från CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Migrationsverket 17-04-05:

Från Ryssland/ Lägesanalys. Bortförande, tortyr och avrättning av homosexuella män till sidans topp

/Migrationsverket har publicerat en (helt kort) lägesanalys rörande behandlingen av homosexuella män i Tjetjenien./

Bakgrund

Den 1 april publicerade den ryska dagstidningen Novaja Gazeta en artikel där det uppgavs att över hundra homosexuella män gripits i den ryska delrepubliken Tjetjenien och att åtminstone tre av dessa dödats.

(...)

Även om det sedan länge varit väl känt att situationen för sexuella minoriteter i Tjetjenien varit mycket oroväckande är uppgifterna uppseendeväckande även för tjetjenska förhållanden. Lifos har bland annat genom Sveriges ambassad i Moskva försökt att få uppgifterna bekräftade. Inledningsvis kan konstateras att Novaja Gazeta i sig får betraktas som en trovärdig källa, välrenommerad för sin oberoende och grävande journalistik. Ambassaden bekräftar vidare att man fått uppgifterna bekräftade av Moskvabaserade HBTQ-organisationer som dessutom indikerat att ytterligare individer nu funnits döda. Uppgifterna har också bedömts som trovärdiga av Human Rights Watch och Amnesty International. HBTQ- organisationer i Ryska Federationen arbetar nu enligt ambassaden med att evakuera HBTQ-personer från Tjetjenien till Moskva. Även renommerade International Crisis Group har ställt sig bakom behovet av en skyndsam evakuering.

2. Lifos kommentar

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

EASO 17-03-17:

Från Ryssland/ EASO report on state actors of protection in the Russian Federation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Russian Federation - State Actors of Protection'. The report provides an overview on aspects related to the state protection functions identified as central from a citizen's perspective - the official institutions that constitute the guarantee for the individual's possibility to exercise his or her rights. In 2016, the Russian Federation ranked 9th in the top countries of origin in EU+ countries , with a total of 26,550 applicants.

The EASO COI report on state actors of protection in the Russian Federation aims at providing an overview of the justice and security sectors in the country, in their role as State actors of protection.

To that purpose, the COI report identifies and provides general information of each actor of protection in the Russian Federation, together with their capacity and integrity in performing their tasks. The first part of the reports delivers an insight on the Russian Federation Constitution and state structure, and the second part identifies the relevant state actors of protection for the purpose of this report: the Ministry of Internal Affairs - MVD, the Prosecutor's Office, Courts, the State Investigative Committee - SK, and the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation.

Given the specific status of Chechnya, a separate chapter was drafted, containing background information on the republic, its structure and recent developments. State protection available in the republic is described by identifying the individual actors of protection, the impact of traditional and religious law, and protection accessible for women.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-03-20:

Från Ryssland/ Många ärenden men få prickningar av FN:s kommitté mot tortyr till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har lagt ut en rad beslut från sina sessioner i augusti och december förra året. Bland det tjugotal beslut som rör utvisnings- eller utlämningsärenden har två lett till att kommittén förklarat att det skulle strida mot FN:s konvention mot tortyr att verkställa.

Ett av ärendena som lett till prickning gäller en ingusjier som blivit tvingad att utföra en transport åt motståndsmän, varefter han gripits och torterats av den ryska säkerhetsjänsten. Han släpptes men tvingades lova att samarbeta med säkerhetsjänsten och flydde med hustru och barn. Danska myndigheter misstrodde berättelsen och mannens tortyrskador undersöktes inte. CAT anser att Danmark inte uppfyllt sin utredningsskyldighet då varken tortyrutredningen från Amnesty eller familjens övriga dokumentation hade granskats. (CAT/C/59/D/634/2014)

Ett ärende mot Sverige gäller en tjetjen som blivit förhörd och misshandlad för att han skulle ange grannar som anslutit sig till rebellerna. Men CAT anser, i likhet med svenska myndigheter, att berättelsen är motsägelsefull och att det saknas något som tyder på att han skulle utsättas vid ett återvändande till Ryssland. (CAT/C/58/D/616/2014)

Lista med länkar till ärenden som behandlats av CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170109:

Asylnytt 17-01-09:

Från Ryssland/ FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning av tjetjen till Vitryssland till sidans topp

En man från Tjetjenien blev förföljd efter att hans bror gått med i motståndsrörelsen och blivit dödad 1999. Mannen hade gripits, torterats och tvingats underteckna ett löfte att spionera på motståndsrörelsen. År 2001 hade han flytt till Vitryssland, där han så småningom gift sig. Men han hade ständigt trakasserats av polisen, gripits och misshandlats tills hans hustru fått lösa ut honom. Polisen hade lagt beslag på hans pass. Familjen flydde vidare till Schweiz 2005. De har numera fem barn. Schweiz har avslagit bl.a. för att berättelsen om fängslandet i Tjetjenien inte var tillräckligt detaljerad och att mannen inte riskerade utvisning från Vitryssland. FN-kommittén anser att mannen givit en detaljerad beskrivning av den tortyr han utsatts för och inkommit med läkarintyg som stödjer berättelsen. Kommittén påminner om sin praxis: "that complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture and that such inconsistencies as may exist in the complainant's presentation of the facts are not material and do not raise doubts about the general veracity of his claims". Schweiz bristande utredning av risken för utvisning från Vitryssland kritiseras. Kommitténs slutsats är att Schweiz inte har rätt att utvisa familjen till Vitryssland eller Ryssland.

Com No 558/2013

Läs eller hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Från Ryssland/ FN-kommitté avfärdar ännu ett klagomål mot utvisning till Tjetjenien till sidans topp

Beslut från FN:s kommitté mot tortyr, CAT: En man från Tjetjenien i Ryssland hävdade att han blivit gripen och torterad av säkerhetspolisen i Grozny för att han misstänktes tillhöra rebellerna, vilket en granne i hans hemby och två kusiner till honom gjorde. En bror till honom ska ha gripits senare och dömts till fängelse i ett år. Han uppgav att han inte höll kontakt med sina föräldrar för att dessa uppgivit till polisen att han tillhörde rebellerna. Sverige håller med om att det fortfarande förekommer olagliga fängslanden, tortyr och utomrättsliga avrättningar i Tjetjenien. Men eftersom mannen lämnat motstridiga och orimliga uppgifter var han enligt svenska myndigheter inte trovärdig. CAT gör en liknande bedömning och påpekar bland annat att mannen inte visat några bevis alls för att familjemedlemmar förföljts och inte kunnat uppge datum, platser, namn på inblandade eller någon detaljerad beskrivning av de händelser han tagit upp.

Fallet hör inte till de som finns på FN:s mr-site, men har publicerats av Migrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta beslutet. (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.