fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Kosovo

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190318:

Utrikesdepartementet 19-02-20:

Från Kosovo/ UD:s nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati mm till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Europa. UD publicerar dessa landrapporter regionvis två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Denna omgång rapporter belyser situationen i 29 europeiska länder.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Europa kan vi se sådana tendenser. Idag utmanas och ifrågasätts de principer som EU är byggd på även av vissa av EU:s medlemmar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är överlag god inom EU och länder som står EU nära. Men allt är inte väl. Bland de länder som granskats finns även exempel där utvecklingen på senare år präglats av kraftiga inskränkningar.

Variationen mellan länderna är stor när det gäller flera faktorer, såsom graden av valdeltagande, korruption, tillit till politiska institutioner, mediefrihet och rättssystemens integritet. Det gäller även friheten för civilsamhället att verka, situationen för minoriteter, och ekonomiska och sociala frågor.

I samband med publiceringen av UD:s nya rapporter den 20 februari besöker utrikesminister Margot Wallström Uppsala universitet för att tala om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer med studenter vid ett seminarium anordnat av Utrikespolitiska föreningen Uppsala.

Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten om Albanien (Extern länk)

Hämta rapporten om Bosnien-Hercegovina (Extern länk)

Hämta rapporten om Kosovo (Extern länk)

Hämta rapporten om Kroatien (Extern länk)

Hämta rapporten om Nordmakedonien (Extern länk)

Hämta rapporten om Serbien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180831:

Migrationsverket 18-08-29:

Från Kosovo/ Lifosrapport: situationen för hbtq-personer till sidans topp

Detta är version 3.0 av rapporten

/Utdrag ur sammanfattning och slutsats:/

Mot bakgrund av den bild som konsulterade källor har återberättat är Lifos slutsats att hbtq-personer som offentligt, på arbetsplatsen eller inför sin familj öppet deklarerar sin sexuella läggning eller könsidentitet, kan exponera sig själv för risker - våld och hot om våld, förskjutning från familjen, social utfrysning och diskriminering. Riskerna att drabbas av familjebaserat våld eller våld från allmänheten går inte att värdera på en generell nivå utan torde bero på vilket sammanhang den enskilde befinner sig i, såsom tillhörighet till en konservativ familj, ekonomiska ställning, kön/könsidentitet, etnisk tillhörighet, landsbygds- eller stadsmiljö m.m.

Transpersoner beskrivs som en osynlig och särskilt sårbar grupp. Våld mot transpersoner är underrepresenterat i brottsstatistiken och gruppen diskrimineras både inom det vidare samhället och inom hbtq-gemenskapen. Vissa källor uppger att transkvinnor som ger uttryck för sin könsidentitet löper en högre risk att utsättas för attacker i det offentliga rummet.

Ytterligare en dimension i en hbtq-persons utsatthet är tillhörighet till en etnisk minoritet och som på så vis riskerar att utsättas för "dubbeldiskriminering". En källa uppger att det är särskilt svårt att vara rom och hbtq-person.

Ingen av de källor som Lifos har konsulterat har rapporterat om någon myndighetssanktionerad förföljelse av hbtq-personer. Samtliga källor uppger att utomrättsliga åtgärder av myndighetsföreträdare mot hbtq- personer är mycket ovanligt och att det inte förekommer ogrundade gripanden/anklagelser/åtal/domar för andra brott på grund av en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Djupt konservativa värderingar samt homo- och transfobiska stämningar är dock utbrett, såväl bland befolkningen som inom samhällsinstitutionerna.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170224:

Europarådet 17-02-09:

Från Kosovo/ High time to restore social cohesion and safeguard media freedom till sidans topp

"Many victims of the 1998-1999 war in Kosovo*, in particular displaced persons, families of missing persons and victims of wartime sexual violence, are still trying to re-build their lives, find out the truth about their loved ones and access justice. The on-going political deliberations have not focused sufficiently on the needs of victims, leaving them with the feeling of abandonment and hopelessness. A paradigm shift is necessary in order to put the victims at the centre of the political dialogue, and prioritise their human rights," said today the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, at the end of his four-day mission to Kosovo.

The Commissioner is concerned that more than 15 years after the conflict around 16 500 persons belonging to all communities remain internally displaced in Kosovo, while some 20 000 displaced persons from Kosovo to Serbia have not yet managed to return home despite their wish. About 470 displaced persons are accommodated in 29 collective centres throughout Kosovo, including the collective centre "Samacki dom", in northern Mitrovica, that the Commissioner visited. Commissioner Muiznieks is gravely concerned about the substandard living conditions of 50 displaced persons, including children, who have been accommodated there for many years. "No one should live in such conditions in Europe today. This and other collective centres need to be urgently closed and durable solutions should be found. Moreover, adequate and safe conditions for sustainable return and integration of displaced persons should be created."

Längre pressemeddelande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160914:

Migrationsverket 16-09-29:

Från Kosovo/ Temarapport från Migrationsverket: Situationen för hbt-personer till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en uppdaterad rapport om situationen för hbt-personer i Kosovo.

Ur inledningen:

I rapporten fokuseras på situationen för hbt-personer. Rapporten ger en ögonblicksbild genom ett antal väl insatta källor på plats i Kosovo men bör läsas tillsammans med annan rapportering. Lifos frågeställningar har omfattat hbtq-personer. Samtliga källor som har konsulterats refererar dock till hbt-personer (engelskans LGBT-persons) och flera av dem synes främst fokusera på situationen för homo- och bisexuella.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.