fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Iran

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 210208:

Asylnytt 21-02-08:

Från Iran/ Konvertiter från Afghanistan övertygar domstolar om seriös omvändelse till sidans topp

Migrationsdomstolen i Göteborg har liksom migrationsdomstolen i Stockholm beviljat uppehållstillstånd till konvertiter från Iran. Det är ostridigt att en person som konverterat till kristendomen riskerar förföljelse i Iran. Men Migrationsverket har bedömt att konversionen inte varit genuin, t.ex. för att berättelserna varit odetaljerade och opersonliga. I det ena fallet hade personen besökt en hemkyrka i Iran ett fåtal gånger och hotats av sin familj, men Migrationsverket bedömde inte detta som trovärdigt. Det hölls också emot henne att hon lämnat landet lagligt. I det andra fallet redovisades ett aktivt engagemang redan i hemlandet men detaljerna i berättelsen ansågs motstridiga. Efter muntlig förhandling i respektive domstol har personerna blivit trodda. De dokument som lämnats in har inte räckt för att övertyga domstolarna, men den personliga muntliga beskrivningen av själsliga upplevelser, reflektioner över tron, överväganden inför konversion etc blir avgörande. I båda fallen har personerna även missionerat offentligt och reflekterat över riskerna kring detta. I det andra fallet intygade prästen i församlingen i Sverige att tre församlingsmedlemmar i Iran gripits och att kyrkan hjälpt dessa med borgen inför rättegång. Fallen kan ses som exempel. Det förekommer i fler liknande ärenden att den muntliga förhandlingen blir avgörande för att flyktingstatus beviljas, vilket skedde i dessa fall. Domarna är dock inte vägledande. Källa förvaltningsrätterna i Göteborg och Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Asylnytt 21-01-11:

Från Iran/ Tillskriven tillhörighet till bahá'í innebär risk för förföljelse enligt domstol till sidans topp

En kvinna från Iran uppgav att hon tagit avstånd från islam och konverterat till bahá'í och att hon och hennes familj därför behövde skydd. Migrationsverket ansåg att hon inte kunnat visa att hon konverterat på grund av en genuin religiös övertygelse och därför behövde hon inte leva som bahá'í vid ett återvändande. Familjen överklagade och kvinnan lyfte fram att hon är efterlyst i Iran och anses vara en avfälling samt att straffet för konvertering är dödsstraff. Kvinnan berättade för domstolen om hur hon fått kontakt med religionen, gått på möten och deltagit i ceremonier i hemlandet och om varför hon tog avstånd från islam, bland annat efter att hon tvingats gifta sig som barn. I Sverige har hon informerat om bahá'í via internet och har många följare. Domstolen tror inte på vad makarna berättat om kvinnans aktivitet i hemlandet, att hon skulle ha blivit uppmärksammad där eller att övertygelsen är genuin. Men kvinnan har en omfattande aktivitet på sociala medier på ett sätt som typiskt kommer att uppmärksammas av den iranska regimen. Hon riskerar därför att tillskrivas en religiös och politisk uppfattning med risk för förföljelse. Spridande av sådant material kan medföra böter, spöstraff eller långvarigt fängelsestraff. Kvinnan och familjen får därför uppehållstillstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

Även förvaltningsrätten i Luleå har avgjort ett mål om konverstion till bahá'í. I det fallet ansåg domstolen inte att mannens blogg innehöll något som skulle leda till förföljelse. Däremot övertygade han domstolen om sin omvändelse och övertygelse, vilket innebar att domstolen ansåg att han kommer att leva som bahá'í och därmed riskerar förföljelse. Mannen får uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-01-11:

Från Iran/ Politisk verksamhet som kopplas till person farlig för iranier, enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som sökte asyl på nytt efter preskription hade varit politiskt aktiv i Sverige i sju år men Migrationsverket ansåg inte att han utmärkt sig så att de iranska myndigheterna skulle ha ett intresse för honom. Under den nya asylproceduren hade han lämnat in ett utgånget hemlandspass, men eftersom detta innebar ändrade uppgifter om passet ansåg Migrationsverket att han inte längre ens gjort sin identitet sannolik. Hans politiska aktiviteter kunde inte kopplas till honom eftersom han inte styrkt sin identitet. Dessutom menar Migrationsverket att sk sur place-skäl bara kan föreligga om man varit politiskt aktiv redan i hemlandet. Migrationsdomstolen anser däremot att det inte förtar passets bevisvärde att det undanhållits tidigare, även om ett utgånget pass inte styrker identitet. Migrationsdomstolen konstaterar att den politiska aktiviteten inte är ifrågasatt. Mannen har haft en framträdande roll vid manifestationer och uppmärksammats av kända personligheter med spridning på internet. Han har även i sin egen identitet skickat oppositionella meddelanden till iranska myndighetspersoner. Sammantaget innebär detta enligt domstolen att det är sannolikt att hans verksamhet nått iranska myndigheter och att han riskerar förföljelse. Mannen beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande, men kan ses som ett exempel. Det förekommer i flera domar att iraniers aktivitet sur place leder till flyktingstatus. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Från Iran/ Surplace-skäl för politisk aktivitet erkänns av domstol efter att agent dömts till sidans topp

En person från en regional minoritetsgrupp i Iran hade grundat en organisation för att bevara folkkgruppens kultur och språk. Efter en razzia mot organisationen flydde han. Migrationsverket anser att hans berättelse är vag och inte verkar självupplevd och att hans aktivitet i Sverige inte är så omfattande att den skulle "misshaga" regimen i hemlandet. När saken kom till domstol redovisade mannen fortsatta aktiviteter i Sverige med koppling till en exilorganisation, videor från demonstrationer mm. Han åberopade även en dom mot en person som dömts för flyktingspionage i Sverige mot hans folkgrupp. Eftersom han har haft personlig kontakt med denna person och varit med i samma chattgrupper är det troligt att iranska myndigheter har kännedom om honom. Migrationsdomstolen anser att mannen på ett övertygande sätt berättat om sitt engagemang och bevisat en del aktiviteter i Sverige samt att han varit verksam under den tid som den avslöjade spionen var aktiv. Därför bedöms han som flykting och beviljas tre års uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Asylnytt 20-08-05:

Från Iran/ Motstridigheter inte förvånande när protokollet behövt rättas enligt domstol till sidans topp

En man som arbetat för den kurdiska organisationen KDPI i Iran sökte asyl med en lång redogörelse för sina kontakter med organisationen, uppgifter som utförts, omständigheterna kring flykten, utvecklingen sedan han kom till Sverige mm. Han har även lämnat in handlingar, foton som visar kontakter med KDPI-ledare mm. Migrationsverket ifrågasatte berättelsen på grund av en rad motstridigheter rörande vem som sagt vad, datum mm och bedömer att hoten inte gjorts sannolika. I sin inlaga till domstolen påpekade mannen att protokollen från asylintervjuerna var behäftade med mängder av fel och missuppfattningar som behövde rättas. Migrationsdomstolen håller med Migrationsverket om att dokumenten har lågt bevisvärde. Men domstolen bedömer att mannen lämnat en sammanhängande och detaljerad berättelse som han hållit fast vid och framstår som självupplevd. Enligt domstolen består motstridigheterna främst av uppgifter som redan korrigerats, vissa uppenbara felskrivningar etc. Domstolen påpekar att det inte är förvånande om något datum missats med tanke på den stora mängd rättningar som behövt göras. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-08-05:

Från Iran/ Kvinnlig advokat som arbetat för mänskliga rättigheter blev trodd i domstol till sidans topp

En kvinna som arbetat som advokat och engagerat sig i mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter i Iran mellan 2006 och 2014. Trots att hon hade varit gripen på grund av sitt politiska engagemang fick hon avslag av Migrationsverket. Migrationsdomstolen anser att kvinnan redogjort utförligt för sin bakrund, sina asylskäl och engagemang i Iran och att det inte finns objektiva skäl att ifrågasätta hennes uppgifter. Kvinnan har fortsatt med sina aktiviteter i Sverige och enligt domstolen ger det omfattande skriftliga materialet om detta stöd för att hon har varit aktiv på sociala medier, i människorättsorganisationer och framträtt med föreläsningar och i media. Aktiviteterna ger enligt domstolen uttryck för en genuin övertygelse. Domstolen påpekar att iranska myndigheter övervakar medborgare i utlandet och att personer som tidigare uppmärksammats av myndigheterna granskas vid ett återvändande. Kvinnan beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Asylnytt 20-07-15:

Från Iran/ Offentlig medlem av oppositionsparti har flyktingskäl mot Iran enligt domstol till sidans topp

En kurdisk man från Iran sökte asyl och berättade att han var med i partiet Komala och var aktiv i hemlighet i sju år innan han flydde till Irak och fortsatte vara aktiv där. Efter ytterligare två år tog han sig till Sverige där han fortsatt att vara öppet engagerad för partiet. Migrationsverket. Han ska i Iran vid flera tillfällen ha gripits och torterats av personer som företrätt myndigheterna. Detta har dock kommit fram sent i processen och det saknas skriftlig bevisning. Därför anser även domstolen att mannen inte gjort sannolikt att han utsatts för tortyr i Iran. Däremot anser domstolen att mannens berättelse om engagemanget i Komala är detaljerad och sammanhängande och att hans politiska engagemang framstår som genuint och seriöst. Det finns omfattande material lätt tillgängligt på internet som visar hans offentliga engagemang. Detta tillsammans med att han är kurd gör att domstolen anser att det är sannolikt att han skulle uppmärksammas vid ett återvändande och riskera förföljelse. Därför får han uppehållstillstånd som flykting. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Stockholm.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

Migrationsverket 20-06-08:

Från Iran/ Landinfo om konvertiter och regimens övervakning av sociala medier mm till sidans topp

Ur inledningen:

Syftet med denna rapport är att redogöra för dels hur situationen för kristna konvertiter i Iran ser ut, dels hur iranska myndigheter bevakar dem i Iran och utlandet.1 I rapporten beskrivs övervakning som sker i och kring Iran, men särskilt fokus ligger på regimens övervakning av internet och sociala medier. Temat för rapporten har identifierats genom en behovsanalys kopplad till skyddsprocessen.

Rapporten bygger på öppen rapportering kring Iran samt intervjuer genomförda med väli- nitierade källor i Sverige och i Storbritannien under slutet av 2019. De personer och organisat- ioner som har intervjuats följer på nära håll utvecklingen i Iran. Källorna är välinsatta i frågor såsom religion och missionsverksamhet, yttrandefrihet och övervakning, rättsfrågor och mänskliga rättigheter. Genom att intervjua välinitierade källor inom dessa områden har vi för- sökt få en uppdaterad bild av dels situationen för konvertiter i allmänhet, dels hur Iran bedriver övervakning av konvertiter.

Vad gäller tillgång till information så finns flera utmaningar. Det är exempelvis svårt att få tillgång till källor som på ett välinitierat sätt redogör för hur Iran arbetar med övervakning av minoriteter. Givet temat är transparensen begränsad. I denna del bygger rapporten i stor ut- sträckning på sedan tidigare publicerad information. Organisationer som arbetar med yttran- defrihet och mänskliga rättigheter, liksom flera organisationer som antingen vilar på kristen värdegrund eller särskilt följer situationen för kristna runt om i världen, har också intervjuats. De har utifrån sina kontakter med bland annat konvertiter kunnat redogöra för deras erfaren- heter av övervakning och andra ingripanden från myndigheterna. Källorna har väletablerade nätverk i Mellanöstern/Asien och har kunnat erbjuda förstahandsinformation som hade varit svår att ta del av på annat sätt.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Asylnytt 20-05-23:

Från Iran/ Domstol: Kvinna som rymt till sin man och lämnat islam ska inte utvisas till sidans topp

En kurdisk kvinna i Iran giftes bort med en man som misshandlade henne. Hon hade tog sig hem till sin familj. Det hotade familjens heder och fadern gick med på att hon skulle skilja sig och gifta om sig med en man, som hon haft en relation med mot familjens vilja innan hon blev bortgift. Denne man är regimkritisk journalist och hade tvingats flytta till Turkiet. Efter giftermålet sökte säkerhetspolisen efter kvinnan och avslöjade för fadern att hon träffat mannen i Turkiet före bröllopsfesten. Fadern misshandlade henne svårt och låste in henne. När hon kom ur flydde hon till Sverige, där maken numera bor. Kvinnan har lämnat islam och tänker inte sätta på sig slöja igen. Migrationsverket ansåg att hotbilderna från fadern och säkerhetspolisen inte var tillförlitliga, bl.a. för att fadern godkänt äktenskapet och ändå hotat döda henne samt att kvinnan hade kunnat lämna landet legalt. Enligt Migrationsverket lever många utbildade som ateister. Kvinnan fick beslut om utvisning men migrationsdomstolen upphäver beslutet. Domstolen påpekatt minoriteter är föremål för diskriminering, familjemedlemmar till journalister som är aktiva på internet trakasseras och frihetsberövas. Den som uttryckligen tillkännager sig som ateist riskerar dödsstraff. Kvinnan beviljas flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Malmö.

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 20-05-23:

Från Iran/ Falskt pass är inte tillräckligt för att pröva mot mer än ett land enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som sökte asyl hade innan asylansökan gjordes försökt komma som anhörig med hjälp av ett irakiskt pass som han själv uppgav var falskt. Även den irakiska ambassaden har intygat att passet inte är äkta. Mannen har flera id-handlingar från Iran men de är enkla och inte tillräckliga för att bevisa identiteten. Att mannen är flykting i förhållande till Iran på grund av sin verksamhet i den kurdiska motståndsrörelsen höll Migrationsverket med om. Men ärendet prövades också mot Irak och mannen fick utvisningsbeslut dit. Migrationsdomstolen däremot påpekar att det krävs särskilda skäl för utvisning till mer än ett land och etnicitet är inte ett sådant skäl. Mannen kan inte göra sin identitet sannolik, men det är sannolikt att han kommer från Iran och är medborgare där. Landinformationen stöder att det är iranska kurder som rekryteras till den organisation mannen tillhört och att dessa inte kan få irakiskt medborgarskap även om de kan tillåtas vistas i Irak. Mannen beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Asylnytt 20-04-26:

Från Iran/ Migrationsdomstol: Kurd som bott i Al Tasch-lägret i Irak ska inte utvisas till sidans topp

En man som är uppvuxen i Al Tash-lägret i Irak sökte asyl och hävdade att han riskerar förföljelse i Iran på grund av politisk uppfattning och aktiviteter i Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI). Hans föräldrar kom till detta läger när de tvingades fly Iran på grund av sin politiska aktivitet. Mannen lyckades inte övertyga Migrationsverket om han varit så aktiv att det skulle leda till förföljelse eller att han skulle tillskrivas en politisk uppfattning genom sin fars och farbrors engagemang. Han fick avslag. Migrationsdomstolen gör dock en annan bedömning utifrån landinformation som visar att det inte finns någon tolerans från iranska myndigheter genemot personer med koppling till de kurdiska partierna eller som över huvud taget prata om det kurdiska folket eller nämna KDPI. Enligt domstolen är kurder som har levt i Al Tash-lägret misstänkta enbart genom detta, eftersom de flesta som bott där har en koppling till KDPI. Det är därför sannolikt att han kommer att uppmärksammas av iranska myndigheter redan vid inresan och riskerar skyddsgrundande behandling. Mannen beviljas flyktingstatus och uppehållstillstånd. Domen är inte vägledande. Källa: Förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

ELENA legal update 20-03-13:

Från Iran/ UK: Guidance on risk of return in the event of conversion to Christianity till sidans topp

On 20 February 2020, the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) published its judgment in the case of PS (Iran) v Secretary of State for the Home Department [2020] UKUT 46 (IAC) concerning the potential risk of persecution due to conversion to Christianity in the event of return to Iran.

The applicant made an application for asylum after arriving in the UK from Iran in 2013 due to his fear of persecution for his imputed political opinion. The request was rejected. In May 2015, the applicant began attending the Coverdale Christian Church in Manchester and was later baptized. He subsequently made a new asylum claim based on his conversion to Christianity. The First Tier Tribunal found that, due to the applicant's superficial knowledge of the religion and the haste of his baptism, that his conversion had not been genuine.

The Upper Tribunal found, inter alia, that the applicant had no prior connection with any persons of interest in Iran. It added that while the Iranian authorities would be aware of his claim for asylum due to the need for special travel documents to return to his country of origin, he would likely only be required to sign an undertaking promising that he would not undertake Christian activities. The Upper Tribunal therefore concluded that while the applicant may be placed under surveillance and questioned, he would face a negligible risk in the event of return and would not be of special interest to the authorities.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190503:

Asylnytt 19-05-03:

Från Iran/ Migrationsverkets referat av CAT-beslut om utvisning till Iran till sidans topp

I Asylnytt 19-02-09 refererades några ärenden från FN:s kommitté mot tortyr. Ett av dem gällde en kvinna från Iran som kommit till Sverige på grund av äktenskap men flytt maken och fruktade repressalier av släktingar, eller att fängslas på grund av politisk aktivitet. Kommittén ansåg inte att hon kunnat bevisa dessa risker. Detta beslut har nu publicerats med ett referat av MIgrationsverket.

Läs Migrationsverkets referat och hämta kommunikation No 691/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181108:

Asylnytt 18-11-08:

Från Iran/ EU-domstolen: Straff mot konvertit kan utgöra förföljelse om lagen tillämpas till sidans topp

Målet rör en person från Iran som sökt asyl i Bulgarien efter att ha anklagats för apostasi i hemlandet. Några av frågorna till EU-domstolen rör om en medlemsstat är skyldig att pröva varje ärende enligt Dublinförordningen och fatta beslut om sitt ansvar för asylärendet, innan beslut i sakfrågan tas. EU-domstolen påpekar att det inte finns någon skyldighet att ta ett uttryckligt beslut i fråga om ansvar enligt Dublinförordningen. Dublinkriterierna behöver inte heller vägas in om beslutet i sakfrågan överklagas. Övriga frågor rörde relgiion som asylskäl. Vilka frågor om religion får ställas och måste den sökande uttala sig om alla aspekter av religionsutövande som nämns i asylprocedurdirektivet? Kan hemlandets argument för straff mot apostasi vägas in eller utgör straffen i sig förföljelse även om inte någon religion nämns? EU-domstolen svarar att alla beståndsdelar av begreppet "religion" inte behöver visas, men sökande måste kunna underbygga sina påståenden. Beträffande straff säger EU-domstolen att dödsstraff eller fängelsestraff för agerande i strid med statsreligionen kan utgöra förföljelse. Det avgörande är straffets karaktär, och om straffet tillämpas i praktiken.

Läs längre referat av Migrationsverket och hämta domen i mål C-56/17 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180819:

Asylnytt 18-08-19:

Från Iran/ FN:s kommitté mot tortyr stoppar Sveriges utvisning av politiskt aktiv kurd till sidans topp

En kurd som var aktiv under valrörelsen 2009 i Iran fortsatte med aktiviteter mot regimen och använde sin affär till att sprida material. 2011 fängslades han en kort tid men släpptes mot borgen. Han gick under jorden när han kallades till rättegång och dömdes i sin frånvaro till åtta års fängelse. I Sverige har han fortsatt sin aktivitet och skrivit regimkritiska böcker som spridits via webbsidor. Han fick avslag på asylansökan med motivering att Iran inte kan följa alla oppositionella i exil, att han inte kunnat visa att han är av speciellt intresse eller att aktiviterna i Sverige blivit kända. Inför FN:s kommitté mot tortyr (CAT) hävdade Sverige att mannen trappat upp sin berättelse. Mannen framhöll till CAT att han främst var hotad på grund av sur place-aktivitet. Han ansåg ändå att Sverige borde ha vägt in dokumenten från revolutionsdomstolen istället för att avfärda dem på grund av låg kvalitet. CAT påpekar att mannen sannolikt är efterlyst på grund av domen, som Sverige inte ifrågasatt. Mannens etnicitet, partitillhörighet, familjehistoria och hans offentliga agerande trots den tidigare domen gör att han mycket väl kan vara av intresse för myndigheterna i Iran. Att verkställa utvisningen skulle vara ett brott mot FN:s konvention mot tortyr.

CAT avslog vid samma session begäran från en annan kurd vars politiska aktiviteter i Iran skedde 2005 och som flytt till Schweiz 2008. Han hävdar att han dömts i sin frånvaro 2014 men lyckas inte göra det troligt.

Hämta beslutet rörande nr 750/2016, R.H. v Sweden (Extern länk)

Hämta beslutet rörande nr 673/2015, Rasooli v Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Från Iran/ Domstol beviljar flyktingstatus på grund av släktingars aktivitet i Iran till sidans topp

Ett par med tre barn kom till Sverige på flykt från Irak. Parets föräldrar hade flytt från Iran på 70-talet då de var förföljda på grund av sin politiska aktivitet. Både mannen och kvinnan är födda i Irak men är forfarande registrerade som flyktingar av UNHCR och medborgare i Iran. Därför fick de beslut om utvisning till Iran, där Migrationsverket ansåg att de inte riskerar förföljelse eftersom de själva aldrig varit politiskt aktiva. Båda har dock släktingar som fortsatt sin regimkritiska aktivitet från Irak. Paret hade lämnat in ett antal handlingar för att bekräfta berättelsen. Inför domstolsförhandlingen tog de reda på mer om släktingarnas aktivitet och hur den iranska regimen kan förväntas känna till dem. Migrationsdomstolen bedömer efter den muntliga förhandlingen att deras berättelser är trovärdiga och inte strider mot känd landinformation samt att de handlingar de lämnat in styrker uppgifterna. De beviljas därför uppehållstillstånd med flyktingstatus. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180119:

Asylnytt 18-01-19:

Från Iran/ Iranier som konverterat från yarsanism kan ses som apostat enligt domstol till sidans topp

En person från Iran som konverterat till kristendomen redan i hemlandet men döptes i Sverige, fick utvisningsbeslut. Eftersom han inte varit muslim utan tillhört yarsanismen riskerade han inte att betraktas som apostat enligt Migrationsverket. Hans uppgifter om att han registrerat sig som shiamuslim för att få studera ansågs inte som sannolika. Dessutom bedömdes han ha vaga kunskaper om kristendomen. Migrationsdomstolen däremot anser att mannen gjort sannolikt att myndigheterna uppfattar honom som shiamuslim, och ser det dessutom som en spekulativ slutsats från landinformationen att en yarsan som konverterar inte skulle uppfattas som apostat. Den muntliga förhandlingen gjorde själva konversionen trovärdig. Domstolen beviljar uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndeman är skiljaktig och framhåller att mannens trovärdighet påverkas negativt av att han lämnat felaktiga uppgifter om sig själv för att få studera. Domen är inte vägledande. Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171229:

Asylnytt 17-12-29:

Från Iran/ Europadomstolen godkänner utvisning av diskret konvertit till Iran till sidans topp

En man från Iran som fått avslag på asylansökan i Schweiz, sökte asyl på nytt då han konverterat till kristendomen. Även då fick han avslag, dels på grund av bristande trovärdighet, dels för att hans tro skulle bli känd i Iran. Den schweiziska domstolen ansåg dessutom att myndigheterna i Iran är medvetna om att konversion förekommer som försök att få uppehållstillstånd. Europadomstolen jämför med målet F.G. mot Sverige, där Sverige förbjöds utvisa en person utan att först undersöka om konversionen skulle leda till förföljelse. Men i det här fallet hade saken utretts. Europadomstolen jämför också med ett fall från EU-domstolen där Tyskland fälldes, men i det fallet ingick missionering i personernas religionsutövning. I det aktuella fallet hade Schhweiz kommit fram till att personen inte förväntades uppträda på ett sätt som myndigheterna i Iran skulle uppfatta som ett hot. Europadomstolen såg ingen anledning att komma till en annan slutsats och bedömer att utvisningen inte skulle strida mot konventionen om mänskliga rättigheter.

Case of A. v. Switzerland, Application no. 60342/16 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170901:

Asylnytt 17-09-01:

Från Iran/ Konvertit bland dem som inte lyckades övertyga FN:s tortyrkommitté till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har från sin session i maj publicerat beslut om tio utvisningar som anmälts strida mot tortyrkonventionen. Två av dem ledde till att staten förbjöds verkställa utvisningen.

Ett ärende rörde en iranier som lämnat Iran legalt och varit bosatt i Indien sedan 1992. De senaste åren hade han bott i Schweiz efter att ha gift sig där. Han sökte asyl efter att äktenskapet brustit, men lyckades inte övertyga CAT om att han konverterat seriöst eller skulle vara hotad i hemlandet på grund av att han deltagit i demonstrationer.

Hämta eller läs beslutet om utvisning till Iran 662/2015, M.K. mot Schweiz (Extern länk)

Sök övriga ärenden från CAT (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Asylnytt 17-06-13:

Från Iran/ CAT prövar utvisning av misshandlad kvinna trots avslag i Europadomstolen till sidans topp

FN:s kommitté mot tortyr, CAT, har publicerat ytterligare ett beslut från januari. Det gäller en kvinna som flyttat till Sverige på grund av äktenskap med en man som snart visade sig vara kontrollerande och våldsam. Hon tog bland annat skydd med hjälp av en kvinnojour. Mannen hotade att sprida intima bilder av kvinnan i hemlandet och även att sprida ryktet att hon skulle ha haft relationer med män i Sverige. Kvinnans uppehållstillstånd förlängdes inte eftersom hon inte bodde kvar med mannen. Hon sökte då asyl på grund av de livsfarliga konsekvenser mannens åtgärder kunde få och hävdade även att hon tlllhörde ett parti som är klassat som terrorister i Iran. Hon har två bröder som har asyl i Danmark på den grunden. Efter avslag i alla instanser i Sverige vände sig kvinnan till Europadomstolen där en ensam domare inom ett dygn avgjorde att utvisningen inte skulle stoppas och fallet inte tas upp till prövning. CAT tar normalt inte upp fall som redan avgjorts i Europadomstolen. Men den här gången anser kommittén att det är oklart från Europadomstolens kortfattade beslut vad det grundats på eller om några sakskäl över huvud taget vägts in. Därför ska ärendet behandlas av CAT.

Läs eller hämta beslutet i ärende CAT/C/59/D/691/2015 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170504:

Asylnytt 17-05-04:

Från Iran/ Migrationsdomstol tror på berättelse om konversion trots sen asylansökan till sidans topp

Ett par från Iran berättade att de blivit aktiva i en hemkyrka och konverterat till kristendomen, dock utan något formellt dop. De förstod att kyrkan avslöjats då två medlemmar avlidit. I Sverige har de formellt blivit döpta och missionerar öppet. Migrationsverket ansåg att de lämnat diffusa och generella uppgifter om sin konversion och haft svårt att ge uttryck för hur de resonerat kring riskerna. Migrationsverket la stor vikt vid att paret dröjt med att lämna Iran, att de rest legalt och dessutom väntat två veckor innan de sökte asyl i Sverige. Migrationsdomstolen anser att parets omfattande och ihållande engagemang talar för att konversionen är genuin. De har på ett fullt godtagbart sätt redogjort för sina överväganden och hur konversionenen förändrat dem. De har kunnat svara på frågor om sina tankar om bibeln och kristendomen. Enligt domstolen är tidsaspekterna besvärande men inte tillräckligt för att ifrågasätta deras religiösa övertygelse. De får uppehållstlllstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Göteborg)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Migrationsverket 17-03-30:

Från Iran/ Barns och ungas situation, ordnat mottagande, sociala institutioner till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat en sammanställning av information och länkar som rör barns och ungas situation, ordnat mottagande och sociala institutioner.

Frågorna som skulle besvaras:

+ Hur är situationen för barn och unga i Iran?

+ Finns ordnat mottagande, sociala institutioner, barnhem etc?.

Svar

Frågan är ganska omfattande, med flera potentiellt relevanta angränsande områden. Informationen har därför sorterats in under olika teman för att skapa struktur och ge vägledning. På grund av omfånget presenteras informationen antingen i form av länkar eller citat, beroende på hur grundkällan ser ut.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170214:

Asylnytt 17-02-14:

Från Iran/ Konvertit och islamkritiker får stanna av sur place-skäl till sidans topp

InfoTorg 17-02-07:

Konvertit och islamkritiker får stanna

MIG: Klaganden har ägnat sig åt offentlig kritik av islam i Iran samt konverterat till kristendomen. Vid ett återvändande riskerar klaganden att drabbas av förföljelse och får därför permanent uppehållstillstånd i Sverige.

En person från Iran ansökte under 2014 om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Denne uppgav att hen delat ut cd-skivor och ville upplysa omgivningen att islam var en lögn som är mot både kvinnors och mänskliga rättigheter. Ett tag därefter fick hen leva gömd för att därefter fly landet. Hen har efter sin ankomst till Sverige uttalat sig kritiskt mot den iranska regimen, vilket troligtvis har kommit hemlandets myndigheter till känna. Hen har också konverterat till kristendomen och missionerat på internet. Vid ett återvändande till Iran riskerar hen att bli avrättad.

Migrationsdomstolen anser sammantaget att personens konversion och offentliga kritik mot islam, i kombination med den politiska verksamheten, innebär en reell risk för att hen vid ett återvändande till Iran drabbas av sådan förföljelse som avses i 4 kap. 1 § UtlL. Överklagandet ska därmed bifallas på så sätt att hen beviljas permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument.

FAKTA

Identifikationsnr: UM 6137-16

Rättsområde: Asyl/Uppehållstillstånd

Källdokument: Dom

Instans: Migrationsdomstolen

Datum: 2017-01-26

Saken: Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL

Domare/Beslutsfattare: Josefine Andersson

Erica Krabbe

Adress: https://www5.infotorg.se/rb/premium/migration/article232104.ece

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.