fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Eritrea

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Från Eritrea/ Domstol: Om återförening söks före 18-årsdagen kan bevislättnad ges till sidans topp

En kvinna med två barn från Eritrea sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till maken/fadern som bor i Sverige. Besluten avslogs bl.a. på att familjemedlemmarna som befann sig i Etiopien saknade pass. Ärendet återförvisades från domstolen för att pröva frågor om rätt till familjeliv och bevislättnad, dvs att sätta ned kravet på styrkt identitet om DNA-test visar släktskapet. Bevislättnad ska enligt praxis från Migrationsöverdomstolen ges när det är för riskfyllt att hänvisa någon att söka pass från en eritreansk myndighet. När Migrationsverket tog upp saken på nytt hade familjens sextonåring hunnit fylla 18. Hans DNA-test visade att han med 99.99 procents sannolikhet är son till sin pappa men detta test fick inte användas eftersom bevislättnad bara tillåts för barn. Mamman och syskonet beviljades uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen refererar EU-domstolens avgörande som säger att åldern vid ansökan avgör vem som ska bedömas som barn vid familjeåterförening. Domstolen anser att samma bedömning av åldern ska gälla rörande bevislättnad. Ärendet återförvisas till Migrationsverket. Domen är inte vägledande. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Migrationsverket 20-11- 10:

Från Eritrea/ Situationen för eritreanska asylsökande och flyktingar i Etiopien till sidans topp

/Utdrag:/

Eritreaner utgör den tredje största flyktinggruppen i Etiopien. I juni 2020 fanns 172750 registrerade flyktingar i landet, vilket var en marginell minskning jämfört med 2018, då antalet uppgick till 173879. Gränsöppningen mellan Etiopien och Eritrea i september 2018 medförde en mycket kraftig ökning av antalet nyanlända asylsökande från Eritrea (främst kvinnor och barn). Gränsöppningen blev emellertid kortvarig, då gränsövergångarna successivt började stängas redan vid årsskiftet 2018-2019. I mars 2019 var samtliga övergångar stängda, dock enbart från den eritreanska sidan.

Ny asylprocess I slutet av januari 2020 antog Etiopien en ny policy, varpå situationen för eritreaner ändrades markant. En ny asylprocess introducerades, vilket innebär att den sedan länge etablerade praxisen att bevilja flyktingstatus prima facie ersattes med individuell flyktingstatusbedömning. Dessutom utesluts vissa grupper automatiskt från asylprocessen.

Den nya asylprocessen för eritreaner rapporterades i slutet av september 2020 fortsätta att implementeras. Det är även fortsatt så att vissa grupper utesluts från asylprocessen och alltså inte kan ansöka om asyl i Etiopien. Detta har lett till en mycket kraftig minskning av asylsökande, även om eritreaner fortsätter att passera den numera stängda landgränsen.

Enligt en internationell organisation är det svårt att säga exakt vilka grupper som utesluts från asylprocessen, då inget kommunicerats i skrift. Generellt uppger statliga Agency for Refugee and Returnee Administration (ARRA) att personer som flyr från nationaltjänsten eller från andra livshotande omständigheter i Eritrea kan ansöka om asyl. Bland annat ensamkommande barn och personer som kommer för att återförenas med familj i Etiopen eller någon annan-stans tycks dock inte kunna fådel av asylprocessen

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200426:

Human Rights Watch 20-04-21:

Från Eritrea/ Unaccompanied Eritrean children at risk till sidans topp

Asylum policy changes threaten Eritreans' rights

The Ethiopian government's changes to asylum procedures for Eritreans undermines their access to asylum and denies unaccompanied children necessary protection. The Ethiopian authorities should ensure that all Eritreans have the right to apply for asylum and publicly announce changes to its asylum and camp management policies.

In late January 2020, the Ethiopian government unofficially changed its asylum policy, which for years granted all Eritrean asylum seekers refugee status as a group. Staff from Ethiopia's Agency for Refugees and Returnees Affairs (ARRA) have only registered some categories of new arrivals at the Eritrea border, excluding others, notably unaccompanied children, the United Nations and aid groups say. Ethiopia's refusal to register these asylum seekers could force them to return to abusive situations in violation of international refugee law.

"Ethiopia has long welcomed tens of thousands of Eritreans fleeing persecution each year," said Laetitia Bader, Horn of Africa director at Human Rights Watch. "With no letup in repression in Eritrea, the Ethiopian government shouldn't be denying protection to Eritrean nationals, particularly unaccompanied children."

Each year, thousands of Eritrean secondary school students, some still under 18, are conscripted into the country's abusive indefinite national service program. National service is supposed to last 18 months, but the government often extends it to well over a decade. National service hampers children's access to education and family life.

To apply for asylum and gain official refugee status, Eritreans need to register with Ethiopia's refugee agency at "collection centers" when they cross the border. After registration, many then move into 1 of 6 refugee camps, 4 in the Tigray region. A smaller number live as urban refugees. With official refugee status, Eritreans are eligible for services and protection.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

EASO 19-09-30:

Från Eritrea/ EASO publishes a Country of Origin Information (COI) report on Eritrea till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report on Eritrea. The report provides updated information on selected topics (national service, exit from Eritrea, and treatment of returnees), relevant for international protection status determination. Between August 2018 and July 2019, more than 14 475 Eritrean applications were registered in the EU+ countries.1

This EASO COI report on Eritrea was drafted by the Swiss State Secretariat for Migration (SEM), Division Analysis. The report updates and expands on the EASO COI report on national service and illegal exit (in Eritrea) from 2016. It provides a brief overview of Eritrea's latest political developments, in the period 2016-2019, including the rapprochement with Ethiopia, the legal framework in force, and the relevant human rights issues. For the same reference period, the report then focuses on three main topics: (1) structure and functioning of the national service; (2) legal and illegal exit from the country; (3) voluntary and forced return. Transversally to the above mentioned subjects, the report details forms of punishment and treatment of deserters, draft evaders, persons illegally exiting the country, and returnees. Besides relevant public and governmental sources, the report relies extensively on interviews with key informants and experts, which were mostly carried out in the period May-July 2019.

The report was peer reviewed by EASO and other COI researchers from the following national asylum authorities: Germany, Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), Country Analysis; and Sweden, Swedish Migration Agency, Section for Information Analysis. The report was drafted and reviewed in accordance with EASO's COI Report Methodology.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Asylnytt 19-06-20:

Från Eritrea/ Migrationsöverdomstolen: Värnpliktig vakt utesluts från skyddsstatus till sidans topp

En kvinna som sökte asyl i Sverige hade varit placerad som vakt på en polisstation under sin nationaltjänstgöring i Eritrea. Hennes uppgift var att hindra gripna personer från att fly. Polisstationen är ökänd för hårda metoder och kvinnan berättade själv att hon sett tortyr. Hon hade inte valt arbetet och skulle bestraffas om hon vägrade. Hon flydde efter att ha vägrat skjuta mot en rymiing och tog sig ut ur landet med hjälp av släktingar. Hon hade dessförinnan haft permissioner och återvänt till tjänsten. Vid ett tillfälle hade hon återvänt försenad trots att hon kunde straffas. Migrationsverket ansåg därför att hon kunde ha flytt tidigare och att hon bidragit till att brotten kunde begås. Eftersom hon var medansvarig uteslöts hon från skydd och fick utvisningsbeslut. Hon fick ändå tidsbegränsat tillstånd på grund av risken för förföljelse i Eritrea, som utgör verkställighetshinder. Migrationsdomstolen upphävde beslutet och beviljade flyktingstatus med motivering att kvinnan utfört uppgifterna under tvång förenat med allvarliga sanktioner. Men Migrationsöverdomstolen slår nu fast att kvinnan ska uteslutas, efter en genomgång av internationell praxis. Kvinnan har ett individuellt ansvar för de brott mot mänskligheten som begåtts på polisstationen eftersom hon inte tagit möjligheten att lämna tjänsten tidigare på samma sätt som hon till slut gjorde.

Domen har senare publicerats med ett referat av Migrationsverket.

Läs referat och hämta domen från Migrationsverkets databas Lifos (Extern länk)

Hämta referatet i mål UM 17559-18, Mig 2019:9 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Migrationsverket 19-06-03:

Från Eritrea/ Kvinnlig könsstympning till sidans topp

/Utdrag:/

Den här rapporten syftar till att ge information om vilka könsstympningsformer som praktiseras i Eritrea, attityder till könsstympning i det eritreanska samhället, hur utbredd företeelsen är i olika geografiska regioner, i olika folkgrupper och olika samhällsskikt, eritreansk lagstiftning och dess implementering samt beslutsmönster kring huruvida en flicka ska könsstympas eller inte.

(...)

Vidare finner Lifos det viktigt att landinformation om Eritrea läses och förstås i ljuset av det icke-demokratiska styrelseskicket med bristande lagstyre, utbredd godtycklighet och avsaknad av insyn. Lifos menar att dessa förhållanden leder till oförutsägbarhet vad avser statliga aktörers ageranden.

(...)

Eritrea har historiskt haft en av världens högsta förekomst av könsstympning. I en undersökning 2002 uppskattades att 88,7% av flickorna och kvinnorna i åldern 15 till 49 år hade könsstympats. I en undersökning åtta år senare uppgav drygt 77 % av de tillfrågade kvinnorna och drygt 83 % av de tillfrågade männen i åldersgruppen 15 - 49 år att de inte trodde att könsstympning har några fördelar för flickor. Det är en ökning av personer med den uppfattningen från drygt 29 % år 2002.

(...)

Könsstympning förbjöds i Eritrea genom proklamation nr 158 år 2007. I en undersökning 2010 hade drygt 90 % av kvinnorna och drygt 83 % av männen hört talas om förbudet. Av de som har det bättre ställt ekonomiskt är det en högre andel som känner till lagen. Det är mycket mindre sannolikt att människor som bor i zoba Gash-Barka känner till lagen, liksom personer som bor på landsbygden.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190209:

Asylnytt 18-02-00:

Från Eritrea/ FN:s kommitté mot tortyr stoppar utvisning, kräver ny utredning till sidans topp

En ung man rekryterades till militärtjänsten i Eritrea direkt efter grundskolan. Han hölls inlåst i en trång container under olidliga förhållanden tillsammans med 70-80 andra men lyckades fly och har sökt asyl i Schweiz. Han bedömdes inte trovärdig på grund av att han saknar id-handlingar och hade lämnat olika uppgifter om flykten. Enligt Schweiz går det att återvända friviligt till Eritrea utan att riskera förföljelse, även om utresan var illegal, och militärtjänst är inget asylskäl. Överklagan togs inte upp eftersom mannen inte kunde betala avgiften på 600 schweiziska franc. Han förklarar motstridigheterna med att han inte hade advokat och inte fick tolk på sitt modersmål. Han fick inte arbeta och hade ingen möjlighet att betala avgiften. Saken har nu prövats av FN:s kommitté mot tortyr, CAT, som konstaterar att Eritreas militärtjänst utformats som underkuvande av en hel befolkning och att tortyr och andra kränkningar är vanligt i fängelserna. CAT konstaterar att det skulle bryta mot artikel 3 i konventionen mot tortyr att utvisa mannen till Eritrea. Den bristande utredningen är i sig är ett konventionsbrott. Schweiz är skyldigt att pröva mannens överklagande i enlighet med konventionen.

Hämta eller läs Communication No. 811/2017 på franska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 181018:

Migrationsverket 18-09-25:

Från Eritrea/ Lifos PM: Eritreas gräns mot Etiopien till sidans topp

/Utdrag ur kommentar:/

Information från Eritrea är fortsatt mager och svår att verifiera. President Isaias Afewerki har inte kommit med något uttalande gällande reformer i landet, inte heller gällande bestämmelser om utresa från Eritrea. Lifos saknar också vidare information om eventuella förändringar gällande vägkontroller och resetillstånd för resor inne i Eritrea. Samtidigt kan konstateras att gränsen till Etiopien, så när som på någon dag, varit öppen sedan 11 september 2018 även från den eritreanska sidan. Detta i kombination med att Lifos inte har någon information om förändring av bestämmelser gällande utresa vid flygplatsen i Asmara eller vid gränsen mot Sudan, samt avsaknaden av uttalanden från presidenten i frågan, noterar Lifos att det är svårt att förutse hur situationen kommer se ut om en vecka, än svårare på något längre sikt. Det skulle kunna finnas incitament för president Afewerki att hålla gränsen öppen, som en ventil för fortsatt maktinnehav för presidenten. Den skulle också kunna stängas från eritreanska sidan för att hindra fortsatt flykt innan eventuella nya reformer presenteras. Den eritreanska ledningen har tidigare beklagat sig över den europeiska generösa asylpraxisen som tömmer deras land på unga människor och den eritreanska staten har därför försvårat utresa från Eritrea. Samtidigt har de eritreanska ambassaderna utanför Eritrea varit jämförelsevis behjälpliga när eritreaner behöver pass för att resa vidare. Tvåprocentsskatt samt remittanser från diasporan är en betydande komponent i Eritreas ekonomi. Eritrea är komplext, motsägelsefullt och svåranalyserat.

Ytterligare en aspekt av gränspassagen är förstås den etiopiska hållningen. Under eran av "no peace, no war" togs eritreaner väl emot i Etiopien. Efter sommarens fredsavtal och landgränsens öppnande i september är frågan hur länge Etiopien accepterar detta kraftigt ökande antal av eritreaner över gränsen.

(...)

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180804:

Migrationsverket 18-07-18:

Från Eritrea/ Lifosrapport: Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Rapporten uppdaterades i juli 2018 och är version 1.2.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180614:

Asylnytt 18-06-15:

Från Eritrea, Somalia, Syrien, Afghanistan/ Migrationsverket om vårdnad av barn till sidans topp

Migrationsverkets landinformationsenhet har publicerat flera rapporter om vårdnad av barn i olika länder. Rapporterna tar upp sådant som familjerätt, äktenskapslagstifning, vårdnadslagstiftning, vårdnad efter skilsmässa, adoption och motsvarande sedvänjor, barn födda utom äktenskapet, registrering.

Eritrea - vårdnad av barn (version 2.0) (Extern länk)

Somalia - familjerätt och vårdnad (version 1.0) (Extern länk)

Syrien - familjerätt och vårdnad (Extern länk)

Afghanistan - vårdnad av barn (version 1.0) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171208:

Asylnytt 17-12-08:

Från Eritrea/ Uppdatering om barn och hemlandspass i rapporter från Migrationsverket till sidans topp

Migrationsverkets rapporter "Eritrea - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar" och "Eritrea - Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet" har uppdaterats i avsnitten som gäller barn och hemlandspass. Det rör hur föräldrar som inte befinner sig i samma land som barnet (antingen föräldrarna är i Eritrea eller utanför) ska kunna utse en annan vuxen för att företräda barnet vid passansökan. Det krävs en fullmakt för passärendet från minst en av vårdnadshavarna till en annan vuxen person. Dessutom behövs dokumentation över släktskap med barnet som ska kunna visas upp för det administrativa kontoret i Eritrea eller en myndighet i annat land. Enligt ambassaden i Khartoum har fullmakter ordnade genom socialtjänsten i Sverige godtagits, men barnet måste närvara personligen vid ambassaden.

Hämta temarapporten om familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet (Extern länk)

Hämta temarapporten om folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171124:

Asylnytt 17-11-24:

Från Eritrea/ Europadomstolen: Soldat som inte bevisat att han rest illegalt får utvisas till sidans topp

En man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Han hävdade att han varit soldat i Eritrea och flytt på grund av förhållandena och att tjänstgöringen inte tog slut. Mannen hade tidigare straffats i tjänsten med sammanlagt ca två års fängelse och vid flera tillfällen med nedsatt lön. Han berättade om hur han lämnat lägret och vandrat till fots till gränsen till Sudan och därefter tagit sig till Khartoum. Därifrån hade han flugit till Schweiz med hjälp av smugglare. Vid en andra intervju 16 månader senare lämnade mannen enligt de schweiziska myndigheterna uppgifter som skilde sig från den första intervjun, rörande hur länge han tagit olovlig permission innan han flydde och vilken bestraffning han kunde vänta för det. Han hade inte heller gett tydliga uppgifter om flygresan. Berättelsen bedömdes inte som trovärdig. Mannen hävdar att han hur som helst riskerar förföljelse efter den illegala utresan och att ha sökt asyl. Men Europadomstolen accepterar trovärdighetsbedömningen från Schweiz. Därför kan mannen inte förutsättas ha lämnat Eritrea illegalt. Att ha varit asylsökande är inte tillräckligt för att riskera förföljelse i Eritrea enligt domstolen. Fallet läggs ner.

Application no. 69720/16 H.I. against Switzerland (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 171001:

Migrationsverket 17-09-15:

Från Eritrea/ Om landinformation samt allmänt om den eritreanska statsmakten till sidans topp

/Lifos har publicerat ett uttalande om problemen med att tyda landinformation om Eritrea. Utdrag:/

Om landinformation gällande Eritrea

Lifos erfar att det generellt är svårt att hitta relevant landinformation om Eritrea. Svårigheterna har sin grund i den slutenhet som råder i landet och beror främst på att internationella människorättsorganisationer inte beviljas tillträde, att möjligheterna till akademisk forskning är mycket begränsad och att det inte finns fri press eller nationella opartiska organisationer verksamma i landet. Den eritreanska regeringen förmedlar i princip inte heller information i känsliga frågor, även om en viss öppning från dess sida kunnat noteras. Rapportering om känsliga frågeställningar härrör därför i stort från källor utanför Eritrea. De få rapporter med information inifrån Eritrea består huvudsakligen av anekdotisk information från representanter i den internationella miljön i Asmara och uttalanden från regeringsrepresentanter.

Lifos kommentar

Lifos vill fästa uppmärksamheten på att det alltid är viktigt, att för att källkritiskt kunna granska rapportering, vara uppmärksam på vilken källa eller vilka källor som står bakom varje uppgift i rapporten samt hur, när och varför informationen uppgetts av källan.

(...)

Lifos finner det viktigt att landinformation om Eritrea läses och förstås i ljuset av det icke-demokratiska styrelseskicket med bristande lagstyre, utbredd godtycklighet och avsaknad av insyn. Lifos menar att dessa förhållanden leder till oförutsägbarhet vad avser statliga aktörers agerande.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170728:

Migrationsverket 17-07-13:

Från Eritrea/ Fler eritreaner kan beviljas flyktingstatus till sidans topp

En dom i Migrationsöverdomstolen i slutet av juni påverkar Migrationsverkets bedömning av eritreaner som söker asyl i Sverige. Det kan bli lättare för dem att beviljas flyktingstatus.

Domen i Migrationsöverdomstolen har lett till att Migrationsverket har tagit fram en ny rättslig kommentar. Den ska fungera som en vägledning när Migrationsverkets personal ska pröva liknande ansökningar.

Domen handlar om en eritrean som lämnat hemlandet illegalt och försökt komma undan nationaltjänsten.

Ännu svårare

Eritreas nationaltjänst är obligatorisk och består av 6 månaders militär- och 12 månaders samhällstjänst, enligt den nationella lagstiftningen. I praktiken har nationaltjänsten utökats för alla och på obestämd tid. Eftersom systemet är godtyckligt kan det användas både som bestraffning och belöning.

Om en eritreansk medborgare dessutom reser ut ur landet illegalt kan straffet bli ännu svårare.

Uppfattas som oppositionella

Båda handlingarna, att lämna landet utan tillstånd och försöka komma undan nationaltjänsten, kan därför uppfattas som oppositionella. Och det straff som en person som återvänder till Eritrea kan förvänta sig, kan i sin tur motivera förföljelsegrunden "tillskriven politisk uppfattning". Det är en förföljelsegrund som vid en asylprövning kan ge flyktingstatus i Sverige.

Samma bedömning gäller för en person som hållit sig undan den så kallade folkarmén, även en sådan person riskerar ett långt fängelsestraff.

Ny vägledning

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hämta rättslig kommentar angående prövningen av ansökningar om asyl från personer från Eritrea efter Migrationsöverdomstolens avgörande MGI 2017:12 - SR 27/2017 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170628:

Asylnytt 17-06-28:

Från Eritrea/ MiÖD: Nationaltjänstvägrare som lämnat Eritrea illegalt är flykting till sidans topp

En man som flydde från Eritrea efter att ha fått en första kallelse till nationaltjänstgöring fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eftersom han riskerar kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Migrationsverket nekade dock flyktingstatus med motivering att han inte riskerat förföljelse av något av de skäl som krävs. Migrationsdomstolen ansåg dock att landinformationen ger en tydlig bild av att eritreanska myndigheter regelmässigt ingriper mot återvändande medborgare för att utröna deras kontakter med oppositionella och att förhören kan liknas vid tortyr. Detta ska ses som förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning och leda till flyktingstatus. Migrationsverket överklagade. Verket menar att återvändande visserligen riskerar sådan behandling men att det drabbar många och inte är uttryck för att enskilda misstänks för att vara motståndare. Migrationsverket anser att det inte längre finns stöd för att alla som lämnat landet betraktas som förrädare - det krävs alltså individuella skäl. Migrationsöverdomstolen stannar efter genomgång av den motstridiga landinformationen vid att personen riskerar förföljelse på grund av politisk uppfattning, främst genom att ha undanhållit sig nationaltjänstgöring som i Eritrea är ett politiskt projekt. Mannen är därför flykting.

Målnummer UM7734-16, MIG 2017:12

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 17-06-28:

Från Eritrea/ Europadomstolen tillåter Schweiz att utvisa eritrean med vag berättelse till sidans topp

En ung man från Eritrea sökte asyl i Schweiz. Mannen är diakon och kallades till en början inte till nationaltjänstgöring. När han ändå kallades in flydde han nästan omedelbart men greps och fängslades i ett läger med dålig standard. Efter ett antal månader lyckades han fly. Hans familj hjälpte honom få kontakt med en smugglare. De lämnade landet till fots och plockades upp av en etiopisk patrull efter att ha kommit vilse. Mannen intervjuades flera gånger i Schweiz. Myndigheterna där trodde inte på berättelsen eftersom mannen ändrat tidsuppgifter och det saknades detaljer. Mannen förklarar att han är obildad men att han har berättat de detaljer han minns om lägret och flykten. Men eftersom mannen inte kunde göra troligt att han lämnat landet olagligt fick han avslag. Mannen framförde till Europadomstolen att det är Schwez borde anmodas förklara hur han i tjänstgöringspliktig ålder skulle kunnat få utresetillstånd. Men Europadomstolen litar på den trovärdighetsbedömning som gjorts och friar Schweiz från anklagelsen om utvisning med risk för tortyr eller förnedrande bestraffning. Mannen hade också hävdat att Schweiz borde fällas för att han riskerade slaveri/straffarbete i nationaltjänstgöringen. Men denna fråga ska enligt Europadomstolen inte tas upp eftersom den inte behandlats på nationell nivå.

Case of M.O. v. Switzerland (Application no. 41282/16) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170613:

Sveriges Ambassad Addis Abeba / Migrationsverket 17-06- 06:

Från Eritrea/ Information om hindren för eritreaner i Etiopien att skaffa pass till sidans topp

Reserapport från besök till flyktinglägren i Shire, Tigray-regionen i Etiopien och något om förutsättningarna för eritreanska flyktingar att resa från Etiopien till Sudan

/Utdrag:/

Ambassaden har genomfört studiebesök vid flyktinglägren i Shire, Tigray- regionen i Etiopien där bland annat frågan om eritreanska flyktingars möjligheter att lämna Etiopien för att ansöka om pass undersöktes. I samband med detta gjordes även en genomlysning avseende utfärdandet av så kallade pass permits.

Så kallade pass permits utfärdas av etiopiska ARRA för ett bestämt syfte som måste anges vid ansökan. ARRA har varit tydliga med att pass permits inte är någon resehandling som ger rätt att passera en landgräns, oavsett var och det finns ingen formell möjlighet att ansöka om ett så kallat pass permit i syfte att resa mot gränsområdena mot Sudan. Att ansöka om pass permit med syfte att resa till exempelvis Sudan för att ansöka om eritreanskt pass framstår då inte som någon realistisk möjlighet. Vidare är det inte möjligt för eritreanska flyktingar att beviljas visering för att på lagligt sätt kunna resa till Sudan för att ansöka om hemlandspass. Sudans ambassad i Addis Abeba menar att eritreanska medborgare som vistas i Etiopien endast kan beviljas visering till Sudan om de har ett hemlandspass. Utan hemlandspass kan visering alltså inte utfärdas. Detta innebär att eritreanska flyktingar, för att resa till närliggande länder, skulle behöva resa illegalt dit.

Hämta dokumentet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170530:

Migrationsverket 17-05-16:

Från Eritrea/ Familjemedlemmars kontakt med eritreanska beskickningar i utlandet till sidans topp

Temarapporten syftar till att belysa omständigheter av relevans vid bedömning av huruvida familjemedlemmar till eritreaner med skyddsbehov bör kunna hänvisas till eritreanska beskickningar i utlandet vid ansökan om uppehållstillstånd grundat på anknytning.

Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka tydliggöra specifika förhållanden som berör familjemedlemmar från Eritrea. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de eritreanska beskickningarna i Tel Aviv och Khartoum.

För att ge läsaren kontextuell förståelse för de mer övergripande förutsättningarna som berör familjemedlemmars kontakt med hemlandets myndigheter inleds rapporten med en bakgrund om den eritreanska statsmakten och dess styrelseskick. Därefter följer avsnitt med ett urval av ämnen som Lifos bedömer vara relevanta i sammanhanget; hemlandspass, familjemedlemmars överträdelser mot eritreansk lagstiftning eller andra nationella förpliktelser, bestraffning av familjemedlemmar till personer som deserterat/hållit sig undan nationaltjänst, tvåprocentsskatt, s.k. ångerbrev samt förhållanden för eritreaner i Sudan. Landinformationen kompletteras med avsnitt innehållande Lifos kommentarer.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170515:

Asylnytt 17-05-15:

Från Eritrea/ Migr-ÖD: Flyktingstatus för desertör inte en fråga av enkel beskaffenhet till sidans topp

En kvinna från Eritrea som deserterat från pågående nationaltjänstgöring och tidigare varit frihetsberövad fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Hon överklagade och begärde flyktingstatus på grund av tillskriven politisk uppfattning. Hon fick avslag av migrationsdomstolen, där målet avgjodes av enbart en lagfaren domare. Migrationsöverdomstolen påpekar att landinformationen inte ger någon entydig bild av hur eritreanska myndigheter behandlar personer som avviker från tjänstgöringen och lämnar landet illegalt. Därför var målet i migrationsdomstolen inte av enkel beskaffenhet och borde ha avgjorts i fullsutten rätt med domare och nämndemän. Målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170410:

Asylnytt 17-04-10:

Från Eritrea/ Värnpliktsvägran i Eritrea flyktinggrundande enligt migrationsdomstol till sidans topp

En man som varit fängslad i Eritrea för att han hållit sig undan nationaltjänstgöring, men lyckats fly, fick uppehållstillstånd i Sverige som alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket ansåg att han inte förföljts på någon av de grunder som krävs för att få flyktingstatus. Mannen hävdade att vägran att göra nationaltjänsten ses som ett ställningstagande mot regimen och han riskerar förföljelse på grund av sin politiska övertygelse. Bestraffningen är oproportionerligt sträng och kan innebära tortyr och annan kränkande behandling. Migrationsdomstolen går på samma linje och konstaterar även att det finns uppgifter om att en ansökan om asyl i sig kan betraktas som landsförräderi. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161221:

EASO 16-12-16:

Från Eritrea/ EASO publishes a report on national service and illegal exit in Eritrea till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) Report entitled 'Eritrea - National service and illegal exit'. The report is an update of the 2015 EASO COI Report Eritrea Country Focus. It provides an overview on aspects related to national service and illegal exit in Eritrea relevant to international protection status determination of Eritrean applicants. In the first ten months of 2016, Eritrea ranked 7th in the top countries of origin in EU+ countries with a total of 31 416 applicants.

The EASO COI report at hand updates and further expands the sections of the 2015 EASO COI Report Eritrea Country Focus that related to national service and illegal exit. It is therefore not to be considered as a general overview of the human rights situation in Eritrea, nor as a comprehensive presentation of national service in Eritrea. The main aim of the report is to present the latest findings on the aforementioned topics based on a variety of sources. As the availability of reliable and up to date information on Eritrea is known to be problematic, information from the various categories of sources from within and outside Eritrea (Eritrean government, international observers, reports by third parties) is set out in separate sub-chapters in relation to each topic, in order to ensure full transparency.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161208:

Migrationsverket 16-12-06

Från Eritrea/ Temarapport - Folkbokföring, medborgarskap och identitetshandlingar till sidans topp

Föreliggande rapport syftar till att utgöra ett stöd i utredningar av identitets- och hemvistfrågor som bland annat görs i samband med prövning av asylärenden. Rapporten ger översiktliga beskrivningar av den eritreanska medborgarskapslagstiftningen, folkbokföringssystemet och dess faktiska funktion samt vanligt förekommande pass- och identitetshandlingar och deras praktiska användning. Även Eritreas administrativa struktur belyses.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 160930:

Migrationsverket 16-09-16:

Från Eritrea/ Temarapport: Eritrea - fängelser och förvarsanläggningar till sidans topp

Temarapportens syfte är att redogöra för Eritreas system av fängelser och förvarsanläggningar. Ansatsen är att under rådande förutsättningar med ett begränsat informationsläge söka belysa systemets struktur, funktion och utmärkande drag. Informationen är inhämtad från i huvudsak öppna elektroniska källor. Därtill tillkommer uppgifter från tryckt material och från möten med externa experter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.