fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Albanien

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkivet har startat om och saknar material från perioden 180119 - 180513

Arkiveringsdatum 190415:

Migrationsverket 19-03-29:

Från Albanien/ Lifosrapport: Albanien - rätts- och säkerhetssektorn till sidans topp

/Ur rapportens sammanfattning:/

Sammanfattningsvis finns ett fungerande rättsväsende på plats i Albanien. Polisen har en tillräcklig kapacitet för att möta allmänhetens krav. Den medborgerliga rättigheten att få sitt fall rättvist prövat är dock inte garanterad på grund av de omfattande kapacitets- och integritetsbrister som råder inom domstols- och åklagarväsendet. Situationer där intressen krockar eller vänner kommer i kläm kan påverka anställda inom rättssystemet och det är inte alltid ett offer kan få ett absolut skydd av polisen - detta har dock inte alltid med kapacitets- eller integritetsbrister att göra utan kan även bero på bristande bevisning om en upplevd hotbild. Bristande representation och kunskap inom rättsväsendet gör att hbtq-personer, offer för våld i nära relationer och romer kan vara särskilt sårbara för att stöta på problem i att få sina rättigheter respekterade inom rättsvårdande myndigheter.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190318:

Utrikesdepartementet 19-02-20:

Från Albanien/ UD:s nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati mm till sidans topp

Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i länder i Europa. UD publicerar dessa landrapporter regionvis två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro. Denna omgång rapporter belyser situationen i 29 europeiska länder.

- En fungerande demokrati är en förutsättning för respekten för de mänskliga rättigheterna liksom rättsstatens principer. Våra rapporter är viktiga redskap i en tid när demokratin i världen är på tillbakagång. Idag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Även i Europa kan vi se sådana tendenser. Idag utmanas och ifrågasätts de principer som EU är byggd på även av vissa av EU:s medlemmar, säger utrikesminister Margot Wallström.

Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är överlag god inom EU och länder som står EU nära. Men allt är inte väl. Bland de länder som granskats finns även exempel där utvecklingen på senare år präglats av kraftiga inskränkningar.

Variationen mellan länderna är stor när det gäller flera faktorer, såsom graden av valdeltagande, korruption, tillit till politiska institutioner, mediefrihet och rättssystemens integritet. Det gäller även friheten för civilsamhället att verka, situationen för minoriteter, och ekonomiska och sociala frågor.

I samband med publiceringen av UD:s nya rapporter den 20 februari besöker utrikesminister Margot Wallström Uppsala universitet för att tala om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer med studenter vid ett seminarium anordnat av Utrikespolitiska föreningen Uppsala.

Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten om Albanien (Extern länk)

Hämta rapporten om Bosnien-Hercegovina (Extern länk)

Hämta rapporten om Kosovo (Extern länk)

Hämta rapporten om Kroatien (Extern länk)

Hämta rapporten om Nordmakedonien (Extern länk)

Hämta rapporten om Serbien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 180528:

Terres des Hommes / Destination Unknown 18-05-23:

Från Albanien/ Easing the burden of returning migrant families till sidans topp

In Albania, the socioeconomic situation drives its population to emigrate. The last years saw the number of migrants returning home increase significantly.

This is related to tens of thousands of Albanians being refused asylum in EU countries. As many returnee children and their families face challenges when restarting life back home, Terre des Hommes (TDH) helps them reintegrate.

In Lezhë, a county in the Northern part of Albania, you find a small second hand market downtown. Alma and her husband Agim who are part of Albania's Egyptian community, greet customers nicely.

On that sunny, but chilly day, they are selling socks and hats at their stall. Behind their smile, there are experiences of a harsh journey, as they tried to start their life anew in Western Europe, but had to return to Albania.

The family initiated this small business with the support of TDH that offers up to 500 EUR to returned migrants. In 2017, 80 families in Albania benefited from these grants, and more will get one this year. This kind of support gives returned migrants the opportunity to rebuild their life without empty hands.

Besides improving their living conditions, it contributes to their self-confidence and social reintegration. "This activity brings us some money for food and our daughters' school supplies, and we manage to save a bit, maybe one day we'll be able to have our own house", says Agim.

Their family enjoys being home since their return two years ago. They recall with dread their experience: in Germany, they lived in a camp with very poor living conditions.

Their two daughters couldn't go to school, while waiting for a response to their asylum request. The refusal of their application caused Alma a heart attack. They feared Kanun, a set of traditional Albanian laws that include vendettas, and at first hesitated to return, so they decided to go to the Netherlands.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 170320:

Asylnytt 17-03-20:

Från Albanien/ Oenig domstol ger flyktingstatus till alban utan myndighetsskydd till sidans topp

En man som varit säkerhetschef i ett fängelse i Albanien nekade samarbeta med säkerhetspolisen i flera omgångar. Problemen eskalerade då en ny chef med koppling till säkerhetspolisen och flera uppsatta politiker anställdes i fängelset. Han utsattes för påtryckningar, hot och misshandel och vågade till slut inte vara kvar. Han sökte asyl med sin familj. Migrationsverket avslog ansökan bland annat för att det inte fanns skriftliga bevis samt att uppgifterna inte kom fram vid inskrivningssamtal. Domstolen däremot finner efter muntlig förhandling att berättelsen är trovärdig och detaljerad och stämmer med landinformation. Eftersom förföljelsen utgår från myndigheterna kan han inte söka skydd från dem. Det finns inget internt flyktalternativ. Mannen får uppehållstillstånd med flyktingstatus. En nämndeman är skiljaktig och anser att trovärdighetsbristerna kvarstår. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Luleå)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 161123:

Asylnytt 16-11-23:

Från Albanien/ Ordföranden nedröstad i domstolsbeslut om skyddsbehov i Albanien till sidans topp

En polis i Albanien hotades till livet av en kriminell organisation sedan han stoppat smuggelaffärer. Därefter följde olika incidenter, bland annat ett kidnappningsförsök mot en dotter. Mannen försökte få skydd av arbetsgivaren och av en politiker, men blev istället själv avskedad. Migrationsverket ansåg att hotbilden inte var tillräckligt konkret utan avslog. Migrationsdomstolen anser att berättelsen är trovärdig och stämmer med landinformation, och att myndighetsskyd kan saknas i individuella fall. I detta fall tycks krafter inom rättsväsendet ha hindrat mannen från att få skydd. Familjen beviljas därför uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Beslutet fattades av nämndemännen mot domarens röst. Domaren höll med om att berättelsen är trovärdig men ansåg att de kriminella inte längre har något intresse av att skada familjen sedan mannen slutat som polis samt att det inte är visat att de inte kunde få skydd av myndigheterna. (Källor InfoTorg Juridik och förvaltningsrätten i Malmö)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.