fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Sveriges mottagande

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220518:

Riksdagen 22-04-29:

Interpellationsdebatt: Mottagandet av kvotflyktingar till sidans topp

Interpellation 2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)

Sverige står inför en potentiellt akut flyktingsituation. Exakt hur många personer från Ukraina som kommer att söka sig till Sverige återstår att se; mycket är än så länge osäkert, men mycket talar samtidigt för att vi kommer att få en ganska ansträngd situation ganska snart.

I grund och botten handlar all politik om att prioritera. Samtidigt som hundratals flyktingar från Ukraina anländer varje dag så fortsätter regeringen att hämta in kvotflyktingar, vilket betyder att Sverige åker ut i världen och hämtar hit personer som uppger sig behöva internationellt skydd trots att dessa personer i många fall redan under lång tid bott i säkra läder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Kommer statsrådet att stoppa mottagandet av kvotflyktingar som redan befinner sig i säkra länder?

Riksdagsdebatten med svar av statsrådet Anders Ygeman (Extern länk)

Se även

Riksdagen 22-04-13: Svar på skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Kvotflyktingmottagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200714:

FARR 20-07-02:

Volymmål - för en ohållbar, orättvis, inhuman och ineffektiv migrationspolitik till sidans topp

När regeringen skrev direktiv för den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik så var det fullt av fina värdeord. Asylprocessen ska vara rättssäker, human och effektiv; politiken ska vara hållbar. Förutsägbarhet är ett ledord.

Nu börjar utredningstiden gå mot sitt slut och resultaten har börjat läcka ut. Det visar sig att kommittén varken har analyserat konsekvenserna av tidigare lagstiftning eller av sina egna förslag. Hur flyktingarna drabbas har ingen plats i denna utredning.

Vi står inför att en majoritet av utredningen vill permanenta reglerna i den tillfälliga lagen, med tidsbegränsade uppehållstillstånd, fler och skarpare krav att uppfylla för permanent uppehållstillstånd och fortsatt höga försörjningskrav för familjeåterförening med vissa undantag. "Synnerligen ömmande omständigheter" föreslås återinföras som skäl för uppehållstillstånd - men inte "särskilt ömmande". Utan hänsyn till barnkonventionen ska ribban vara lika hög för barn som för vuxna - extremt hög.

Rättssäkerheten bedömer kommittén som i stort sett bra, så där föreslås knappast några åtgärder. Däremot ska åtgärderna mot dem som inte lämnar Sverige efter avslag skärpas genom dubblad preskriptionstid. Fotboja och obligatoriskt utreseboende finns bland förslagen. Kommittén tycks inte ha fört någon diskussion alls om hur det kommer sig att så många barn och vuxna får utvisningsbeslut som inte går att verkställa, eller hur skuggsamhället kommer att se ut om dessa ska jagas med ännu hårdare repressalier än nu.

Dessa förslag borgar inte för en rättssäker, human och effektiv migrationspolitik - tvärtom på alla punkterna. Men det räcker inte för de mest flyktingfientliga partierna. Nu pågår en skarp strid för att volymmål för antalet asylsökande ska sättas. Moderaterna tycks ha fått med sig alla allianspartierna och socialdemokraterna på detta.

Volymmål gör oförutsägbarhet till norm

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.