fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utlänningslagen 2021

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210808:

Syre 21-07-20:

Nu träder den nya asyllagen i kraft - stor oro för dess konsekvenser till sidans topp

Idag träder den nya asyllagen, som riksdag och regering har käbblat om i flera år, i kraft. Redan på förhand har människorättsorganisationer och forskare dömt ut den nya lagen. Men det politiska klimatet tillåter inte något annat än åtstramningar.

Den nya asyllagen som börjar gälla idag är i stora drag ett eko av den tillfälliga asyllag som gällt sedan 2016, efter att regeringen först dragit rejält i handbromsen under hösten 2015. 2015 anlände nästan 163 000 asylsökande till Sverige. I fjol var motsvarande siffra strax under 13 000 och prognosen för de kommande åren är på omkring 20 000 ansökningar. Idag är det så majoriteten av riksdagspartierna vill ha det, invandring kallas nu för en belastning även av traditionella partier och inte bara av de med rötter i vit makt-rörelsen. Samtidigt är rekordmånga människor på flykt i världen.

Ida Gunge, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd, FARR, menar att de är mycket kritiska till den nya lagen. Sverige placerar sig nu i EU:s bottenliga när det gäller tillståndens längd och möjligheterna till familjeåterförening. Ida Gunge menar också att de försämringar som den tillfälliga lagen förde med sig blir permanenta, samt att mycket ännu är öppet för tolkningar och att det är svårt att förutse lagens konsekvenser:

- Vad vi vet är att Sverige i och med den nya lagen väljer bort värnandet om permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med familjemedlemmar, vilket har fungerat som en grund som gjort det möjligt för nyanlända att bygga upp sina liv i Sverige. Istället läggs fokus på villkorade rättigheter, tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsningar gällande familjeåterförening. Det finns ingen forskning som pekar på att dessa begränsningar skulle leda till en förbättrad integration, snarare skapar sådana åtgärder otrygghet och leder till förlorad tillförsikt inför framtiden och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar, enligt FARR:s ordförande Ida Gunge.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen ledare 21-07-21:

Migrationslag som söndrar till sidans topp

Den 20 juli fick Sverige en ny migrationslag. Regeringens ambition är att "uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv". Men lagen är redan hotad.

Eftersom den klubbades igenom i riksdagen med mycket liten majoritet saknas den välbehövliga förankringen i alla politiska läger. Det öppnar för osäkerhet och kortsiktighet då oppositionen, bestående av M, KD, SD och L, redan aviserat sin intention att riva upp lagen vid första tillfälle.

Diskursen i media följer regeringens riktning, att det är en strängare migrationslag. Det är den förvisso, men endast i jämförelse med den lag som gällde innan år 2016. Jämfört med den så kallade tillfälliga lagen, som gällt fram till nu, är det däremot ett generösare regelverk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Dagens Nyheter kultur 21-07-01:

Saeed Alnahhal: Med den nya migrationslagen förlorar Sverige sin särställning till sidans topp

Sverige har alltid haft modet att gå sin egen väg i känsliga och avgörande frågor. Landet var först i EU att erkänna den palestinska staten och ensamma om att garantera ett nytt hemland för asylsökande. Men med den nya migrationslagen förlorar Sverige sin unika position i världen, skriver DN:s Saeed Alnahhal.

I skuggan av regeringskaoset, statsministerns avgång och det eventuella extravalet röstade Sveriges riksdag förra veckan igenom en ny migrationslag. Lagen utgör en historisk förändring av svensk migrationspolitik och får Sverige att förlora sin unika position i världen.

Den nya utlänningslagen gör tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel, ställer högre krav på att utlänningen försörjer anhöriga som kommer hit och innebär att permanenta uppehållstillstånd ska beviljas tidigast efter tre år - om utlänningen kan försörja sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-07-20:

"Bevilja fler uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder" till sidans topp

Sju företrädare för den fristående Asylkommissionen: Utnyttja utrymmet i nya utlänningslagen.

Den nya utlänningslag som träder i kraft den 20 juli innebär i princip att den tillfälliga begränsningslag som antogs sommaren 2016 permanentas. I skuggan av regeringskrisen röstades lagen igenom, trots en mängd varningar i remissvar, omfattande protester och forskar?upprop samt invändningar från många yrkesgrupper och stödgrupper.

Inte minst har skyddssökande själva till oss vittnat om allvarliga konsekvenser av den tillfälliga begränsningslagen:

+ Sara, 7 år, har inte sett sin mamma på flera år för att mamma har för låg lön. Saras storasyster, 11, som också är kvar i flyktinglägret, är ledsen för att hon inte längre kan gå i skolan.

+ Malik har utbildat sig i Sverige och även fått anställning. Nu får han varken studera eller arbeta eftersom han ska utvisas - men han har inget eget land som släpper in honom. Malik bor i Sverige, utanför alla skyddssystem.

Den nya lagen handlar även om dem som står inför att tvingas fly från en katastrof och försöka rädda sina barn. Gränskontroller, tillfälliga villkorade tillstånd och hårda villkor för familjeåterförening hindrar dem.

Få beslutsfattare har velat lyssna på dessa vittnesmål. Någon utvärdering av den tillfälliga lagstiftningen har regeringen inte initierat, trots löften om att så skulle ske. Vad har de tidsbegränsade uppehållstillstånden lett till? Vilka är erfarenheterna av hindren för familjeåterförening? Hur har bedömningen av skyddsbehov av humanitära skäl förändrats och vilka är eventuella konsekvenser? I vilken utsträckning har det förändrade regelverket bidragit till att människor hamnar i limbo utan rätt att leva varken i Sverige eller någon annanstans?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-06-16:

Skeva jämförelser om invandring till sidans topp

Men integration förutsätter ömsesidig anpassning. Att bara satsa på dem som ska bo i landet en kort tid blir konstigt (ineffektivt) utan motsvarande satsningar på dem som är födda i Sverige, skriver Karin Brunsson.

I förslaget till ny migrationspolitik (proposition 2020/21:191) kombinerar regeringen höga ambitioner med åtgärder som motverkar vad man säger sig vilja uppnå. Vissa jämförelser återkommer, medan andra - lika relevanta och angelägna - saknas. I åtminstone fyra avseenden hade regeringen och de borgerliga oppositionspartierna kunnat komma till andra slutsatser om de hade gjort andra jämförelser.

+ Reglerna

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-06-20:

"Rösta nej till piska i migrationspolitiken" till sidans topp

Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av den föreslagna migrationslagen. Vi förvånas över tystnaden kring detta paradigmskifte, skriver debattörer från Sveriges Stadsmissioner och Rädda Barnen.

På tisdag röstar Sverige om ny migrationslag, en omröstning i riksdagen som kan innebära ett systemskifte i svensk migrationspolitik. Politikerna pratar om vikten av integration. Men forskning och erfarenhet visar att föreslagna åtgärder i stället effektivt förhindrar integrationen.

Med den ordinarie utlänningslagen får du som nyanländ med uppehållstillstånd en rad rättigheter. Rent juridiskt är du redan från dag ett integrerad. Nu återstår bara resten - att lära sig svenska språket, etablera sig på arbetsmarknaden och i ett nytt samhälle. Att bli integrerad på riktigt, helt enkelt. Dessa juridiskt goda förutsättningar är nu på väg att kastas över ända, till förmån för ett helt annat synsätt, grundat i andra värderingar och en annan syn på människan.

Den ordinarie utlänningslagen där du snabbt får permanent uppehållstillstånd, arbetstillstånd och rätt till familjeåterförening har varit ett sätt att inkludera och integrera människor. Förslagen till ny migrationslagstiftning innebär i stället att man på olika sätt behöver kvalificera sig - bland annat för att få hit sin familj. Detta kommer bland annat att innebära att barn hålls separerade från föräldrar under lång tid.

Den förändring som riksdagen nu röstar om innebär att gå från grundläggande rättigheter som en förutsättning för god integration, till ett system där du får dina mänskliga rättigheter under förutsättning att du klarar vissa krav. Det är ett systemskifte av sådan dignitet att vi förvånas över tystnaden kring det. Barn och unga kommer att drabbas särskilt hårt av denna permanenta förändring samtidigt som barnkonventionen sedan 2020 är svensk lag. Detta är motsägelsefullt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-06-21:

Ny kurs i migrationsfrågan utifrån falska premisser till sidans topp

När riksdagen nu ska rösta om hur de kommande årens migrationspolitik ska se ut, utgår de inte från de konventioner som värnar rätten till skydd, familj, delaktighet och värdighet. Resultatet är förslag som inte bara ignorerar vetenskapliga studier utan också beprövad erfarenhet, skriver Christina Höj Larsen (V).

Den 22 juni tar riksdagen beslut kring Sveriges framtida migrationspolitik.

Regeringens förslag gör tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel, inför försörjningskrav för anhöriginvandrare och krav på språk- och samhällskunskaper för att kunna få permanent uppehållstillstånd. Det innebär att den extremt strama migrationslag som infördes genom begränsningslagen, och som skulle vara tillfällig, blir permanent. Resultatet blir att färre kan få skydd från krig och förtryck, sämre villkor på arbetsmarknaden, ökad segregation och mer otrygghet.

Genom en logisk kullerbytta försöker både regeringen och den blåbruna oppositionen låtsas som att Sveriges problem med trångboddhet, klassklyftor och ett eftersatt välfärdsbygge kan lösas genom att trampa på människor på flykt. Förutom att det är ett ideologiskt svek från den socialdemokratiska regeringen är det också historielöst och kunskapsfientligt.

Att en makthungrig höger faller för frestelsen att ta hjälp av högerextrema krafter är vare sig nytt eller förvånande. Högern har motsatt sig varje rättighet arbetarrörelsen stridit för - oavsett om det handlat om kvinnors rösträtt, semester eller trygghetssystem för den som blir sjuk eller arbetslös. Genom att slå mot nyanländas rättigheter ser de nu en möjlighet att i förlängningen attackera allas våra rättigheter. Det som förvånar oss är istället att en regering ledd av Socialdemokraterna driver precis samma politik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning debatt 21-06-26:

En ny hållbar migrationspolitik till sidans topp

Rikard Larsson (S), Olle Thorell (S), riksdagsledamöter

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik med ett ordnat mottagande som ger oss förutsättningar för en bra integration. Samtidigt som vi värnar asylrätten. Nu har riksdagen röstat igenom en ny permanent migrationslagstiftning där tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln.

2015 kom runt 10 000 asylsökande i veckan till Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen la då om migrationspolitiken för att få ordning och reda med en tillfällig lag. Det var helt nödvändigt och avgörande för att vi skulle klara av mottagandet och ge de som beviljats asyl möjlighet till en bra start. Från att Sverige tog emot omkring 12 procent av alla asylsökande som kom till EU tar vi nu emot omkring 3 procent.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-06-27:

Sverige slösar bort unga människor som vill göra nytta till sidans topp

Marie Buhr, Folkhögskollärare, Örnsköldsvik

Som lärare på en folkhögskola har jag dagligen mött många entusiastiska, läshungriga kunskapssugna deltagare med rötter i andra länder och kulturer. Flera gånger har jag med tårar i ögonen sett hur de fått avslag och förnekats att stanna i det här landet.

Detta anstånd som Stefan Löfvén talar om klingar märkligt i mina öron, anstånd. Är det inte de som flyr som behöver anstånd. En trygg plats att slå sig ner på för kunna starta sina liv. I stället får de osäkra korta uppehållstillstånd som ständigt ska förnyas. Deras möjligheter att ta hit anhöriga villkoras mot fast anställning, antal kvadratmeter i bostaden och storlek på månadslön.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Dagens Arena debatt 21-06-03:

Rösta nej till destruktiv signalpolitik till sidans topp

Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig lag som begränsat möjligheterna att få uppehållstillstånd. 22 juni ska Riksdagen ta ställning till förändringar som ska ersätta den tillfälliga lagen. Riksdagen bör rösta nej till ett bristfälligt och inhumant lagförslag, skriver ledningen för Feministiskt initiativ.

Dagens flyktingpolitik siktar på att de på flykt inte ska vilja eller kunna ta sig hit. En del vill gå alltmer mot att separera människor, utöva påtryckningar för att till slut tvinga ut dem. Alternativet är att främja rättigheter, att välkomna och inkludera i samhället. Den tillfälliga lagen från 2016 var tydlig, den infördes för att de på flykt inte skulle känna sig välkomna. De aktuella ändringarna i Utlänningslagen har samma ambition.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-06-10:

102 forskare: "Stoppa den nya utlänningslagen" till sidans topp

Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och hälsa.

Förslaget till ny utlänningslag ligger nu på riksdagens bord. Målet sägs vara en långsiktig migrationspolitik med regler samstämmiga med övriga EU, minskad invandring och förbättrad integration. Vi 102 undertecknare forskar om migration, hälsa, integration och närliggande områden i olika vetenskapliga discipliner.

Vi är kritiska till att ansvariga politiker bortser från forskning som pekar mot att lagförslaget kommer att misslyckas med dessa mål, och att lagen kommer att få allvarliga effekter både för de drabbade människorna och det svenska samhället.

1. Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt. En stor andel har upplevt trauman och livshotande händelser och den psykiska ohälsan är mycket hög. Detta påverkar möjligheterna att lära sig ett nytt språk och påbörja ett nytt liv.

2. Stora forskningssammanställningar visar att möjligheterna till rehabilitering i det nya landet ändå är goda, särskilt för barn och unga. En förutsättning är att man ges möjlighet att avsluta sin flykt och lägga sina trauman bakom sig. Grunden är att livssituationen upplevs säker och trygg, att framtiden ter sig förutsägbar.

Permanent osäkerhet

Det aktuella lagförslaget innebär tvärt emot att uppehållstillstånd i Sverige som regel blir tillfälliga. Under många år kommer barn, kvinnor och män som drabbats av krig och våld därmed att leva i permanent osäkerhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-06-09:

Utlandssvenskar är inte välkomna hem till sidans topp

Hundratusentals utlandssvenskar med en utomeuropeisk partner sitter fast i en mardröm sedan 2016, då vi inkluderades i en lag ämnad att hämma asylinvandringen.

Vet regeringen ens om detta, eller bryr de sig inte? skriver Lena Wickman som tvingades flytta till Sverige utan sin kanadensiske make när hennes mamma blev sjuk.

En human, rättssäker, effektiv migrationspolitik är visst på ingång i sommar. I motsats till den nuvarande, där de som ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket möts av en helt obegriplig lagstiftning, en långdragen process och av beslut som är lika oförutsägbara som godtyckliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Expressen debatt 21-05-28:

Nya migrationslagen är en skam för Sverige till sidans topp

Kunskapsprov, språktester och skärpta försörjningskrav kommer att göra livet till ett helvete för många och försämra integrationen.

När arbetslöshet, svartjobb och kriminalitet blir resultatet av den förda politiken kan ansvariga politiker bekvämt luta sig tillbaka och skylla på "invandrarna". Det är skamligt, skriver Lars Ohly och Rasken Andréasson.

Vi i Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation - förtvivlar vid åsynen av den nya flyktinglagen. Vår människosyn går på tvärs mot de attityder som nu sprids och som ligger till grund för lagstiftningen.

"Att införa snäva tidsgränser, försörjningskrav och så vidare kan inte rättfärdigas av länder som strävar efter humanism, mänskliga rättigheter och jämställdhet." Den som säger det är Henrik Nordentoft, nordisk representant för FNs flyktingorgan UNHCR.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-05-30:

Här är mammorna som inte får bli firade i dag till sidans topp

Rädda Barnen: Kraven för återförening är för hårda i nya lagförslaget

I dag firas mors dag i Sverige. Många mammor blir uppvaktade med blommor, presenter och varma kramar. Men inte alla.

Tsegas högsta önskan är att få sin son till Sverige. Hon flydde från Eritrea och fick uppehållstillstånd i Sverige. Det är nu många år sedan. Likadant för Yordanos. Hon har levt över sex år i Sverige men barnen är kvar i Eritrea, en diktatur i långvarig konflikt.

"Jag kunde inte ta med barnen. Risken att bli skjuten vid gränsen var för stor" säger Yordanos som flydde förtryckarregimen och kom till Sverige 2015.

Hon har uppehållstillstånd här eftersom hon har skyddsbehov. Däremot kan hon inte få hit sina barn. Försörjningskraven som ställs för att få återförenas med sin familj är för höga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.