fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Spårbyte från asyl till arbetstillstånd

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200715:

Riksdagen 20-06-24:

Svar på skriftlig fråga: Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande till sidans topp

Fråga 2019/20:1590 av Maria Malmer Stenergard (M)

Regeringen har tillsatt utredningen Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir. 2020:8). Av direktiven framgår bland annat att utredaren ska överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställning vid spårbyte bör förkortas och, om utredaren finner en sådan ordning lämplig, lämna författningsförslag.

Migrationsverket har den 18 maj 2020 redovisat sitt uppdrag att analysera och redovisa bidragande faktorer och möjliga åtgärder för att öka självmant återvändande och för att minska andelen personer som avviker.

Myndigheten drar bland annat slutsatsen att det finns målkonflikter mellan återvändandeverksamhetens behov och förhållanden med andra ändamål, exempelvis möjligheter som införs där personer med slutgiltiga avslagsbeslut får nya möjligheter att stanna i Sverige (spårbyte, gymnasielagen). Migrationsverket påtalar bland annat att konsekvensen av möjligheten att byta spår kan bli att återvändandet fördröjs eller försvåras. Liknande slutsats har även Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier dragit.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Avser ministern att besluta om tilläggsdirektiv för att utredaren ska kunna presentera författningsförslag som tar bort möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.