fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Asylproceduren och bemötandet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210208:

Riksdagen 21-02-03:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets handläggningstider till sidans topp

Fråga 2020/21:1467 av Alexandra Anstrell (M)

Justitieombudsmannen har riktat hård kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning och passivitet. Det gäller såväl asyl- och anknytningsärenden som ansökningar om medborgarskap. De ser allvarligt på att Migrationsverket inte har kommit till rätta med problemen, trots många års kritik.

Sveriges Radio rapporterar att i de granskade anknytningsärendena ligger handläggningstiden på ett till tre år. Detta trots utlänningsförordningens tidsfrist om nio månader. Medborgarskapsärenden var tidigare inte prioriterade utan har fått växa på hög, trots att det påverkar viktiga saker i enskilda människors liv, som att rösta i allmänna val och kunna resa utomlands.

Även om antalet asylsökande minskat under 2020 med anledning av coronapandemin finns det skäl att se över en potentiell ökning under 2021 när vaccinering påbörjats.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur avser ministern att öka effektiviteten för att korta handläggningstiderna med beaktande av att trycket på asyl- och anknytningsärenden kan öka på nytt under 2021?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Under 2020 ansökte ungefär 13 000 personer om asyl i Sverige, vilket är det lägsta antalet asylsökande på 20 år.

Migrationsverket bedömer i sin senaste prognos från oktober 2020 att antalet nya asylansökningar kommer att ligga inom intervallet 12 000-26 000 under 2021, med ett planeringsantagande om 18 000 ansökningar. Det är 3 000 färre ansökningar än vad som var förväntat för denna period innan pandemin.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Riksdagen 19-12-06:

Interpellationsdebatt: Resursfördelningen till migrationsdomstolarna till sidans topp

Interpellation 2019/20:149 av Ann-Sofie Alm (M)

S-MP-regeringens budget ger migrationsdomstolarna en otillräcklig resursfördelning. Det kommer enligt Domstolsverkets prognos att halvera antalet avgjorda asylärenden nästa år jämfört med årets avgjorda ärenden. Det ska nämnas att avgörandetakten kommer att sjunka per automatik även för andra mål.

Problemet ligger inte främst hos domstolarna; det riktigt bekymmersamma med de ännu längre omloppstiderna är naturligtvis att de drabbar de asylsökande hårt. Det kommer att göra att fler människors drömmar förbyts i passivitet, och vi hamnar i ett allvarligt läge där psykisk ohälsa ökar, kommunernas resurser blir än mer ansträngda och samhällskontraktet urholkas.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir därför:

Vilka åtgärder avser minsitern och regeringen att vidta för att motverka konsekvenserna av den otillräckliga resurstilldelningen i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget till migrationsdomstolarnas verksamhet?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Stoppa Utvisningarna 19-06-13:

Migrationsverket manipulerar asylprocessen till sidans topp

Sedan 2015 har advokater och lekmän förfärats över de motiveringar (eller brist på motiveringar) som Migrationsverket angett för att ge avslag på asylansökningar. Det har tyckt oss inte alls stämma med lagar och förordningar. Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

Vi har inte haft fel. Två rapporter visar på just detta - hur man använt olika metoder för att runda lagens intentioner. Det underlättas av att både den tillfälliga lagen och de två gymnasielagarna hastades fram och är dåligt utformade. I praktiken har lagstiftarna lämnat över tolkningen av lagarna till dem som ska verkställa dem.

Ansvarig för myndigheten Migrationsverket är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, som tidigare talat om att "vi inte ska ha ministerstyre". Sedan fallet med Försäkringskassan kom upp har både Stefan Löfven och Morgan Johansson ändrat sig och talar om att det är självklart att regeringen måste ge myndigheterna riktlinjer.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Anna Lundberg och Sofi Jansson-Keshawar i Juridisk Tidskrift: Migrationsverket ändrar på lagens innehåll föratt ensamkommande barn inte ska beviljasuppehållstillstånd i Sverige (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.