fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Kostnader, finansiering och "systemkollaps"

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210314:

Riksdagen 21-02-26:

Interpellationsdebatt: Effekter av migrationen till sidans topp

Interpellation 2020/21:421 av Ludvig Aspling (SD)

Under en partiledardebatt i mitten av 2015 påstod statsministern att asylinvandringen kommer att innebära en ekonomisk förtjänst för samhället "lite längre fram". Detta utan att nämna vad "lite längre fram" betyder i praktiken och utan att ge något vetenskapligt stöd för påståendet.

Jag vill därför fråga statsrådet Märta Stenevi:

Står statsrådet och regeringen fast vid påståendet, vad betyder i så fall "lite längre fram", vilket vetenskapligt stöd kan statsrådet presentera för påståendet, och hur kommer statsrådet i framtiden att arbeta för att de offentligfinansiella effekterna av migrationen ska bli bättre utredda?

Riksdagsdebatten med svar av Statsrådet Märta Stenevi (MP) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Riksdagen 21-01-15:

Svar på skriftlig fråga: Migrationspolitikens konsekvenser för pensionerna till sidans topp

Fråga 2020/21:1089 av Dennis Dioukarev (SD)

I sitt remissyttrande över Migrationskommitténs betänkande konstaterar Pensionsmyndigheten att den föreslagna migrationspolitiken kommer att påverka inbetalningarna till pensionssystemet och utgifter inom pensionsområdet. Man hänvisar sedan till sin egen rapport från 2016, som redan då konstaterade att nuvärdesnettokostnaden för pensionssystemet är 800 000 kronor per asylinvandrare. I praktiken betyder det att asylinvandrare som kommer hit inte arbetar och betalar tillräckligt i skatt för att kunna garantera sina egna framtida pensioner, än mindre stärka det framtida svenska pensionssystemet - snarare tvärtom enligt empirin.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför följande:

Hur ställer sig ministern och regeringen till det faktum att migrationspolitiken håller på att erodera de svenska pensionerna, och vidtar ministern några åtgärder inom sitt ansvarsområde i regeringen?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Pensionernas framtida storlek avgörs bland annat av den ekonomiska tillväxten och antalet sysselsatta i Sverige. Ju bättre det går för Sverige och ju lägre arbetslösheten är, desto högre blir de framtida pensionerna.

Sverige har sedan 2007 EU:s högsta sysselsättningsgrad. Det är en god förutsättning för våra framtida pensioner. I sammanhanget kan även nämnas den nyligen genomförda reformen med inkomstpensionstillägg. För att förbättra pensionen för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg inkomst kommer ett inkomstpensionstillägg på upp till 600 kronor per månad börja betalas ut från september i år. När det gäller de nyanlända så påverkas pensionssystemet av hur väl integrationen fungerar och hur snabbt man etablerar sig på arbetsmarknaden. Också där har det skett förbättringar.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.