fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Humanitära skäl

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210416:

FARR 21-04-02:

Särskilt ömmande skäl är en nödvändig ventil! till sidans topp

Den 28 mars 2021 höll Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ett digitalt årsmöte. Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi, mer om det längst ned i texten.

Årsmötet beslutade även att anta följande uttalande som understryker nödvändigheten av en humanitär ventil i utlänningslagen.

Det är helt nödvändigt att särskilt ömmande omständigheter för barn återinförs, vilket är en del i regeringens tilläggsförslag. Det är inte värdigt att sjuka barn bärs ut på bår och att barn slits från familjehem. Men även för vuxna med särskild anknytning till Sverige behövs en liknande möjlighet, vilket regeringen också har föreslagit. FARR välkomnar därför regeringens tilläggsförslag om en "humanitär ventil" i utlänningslagen.

Många politiker argumenterar nu mot att införa en humanitär ventil som om det skulle vara en helt ny grund för uppehållstillstånd och göra utlänningslagen mer generös än den var före den tillfälliga lagen. Sådan retorik förskjuter fokus från att det är ett systemskifte som nu föreslås - alla uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade från början, till skillnad från tidigare då huvudregeln var permanenta uppehållstillstånd.

De som skulle omfattas av den humanitära ventil som regeringen föreslagit är personer som redan haft tidsbegränsat uppehållstillstånd och lever sitt liv sedan länge i Sverige. Med den gamla utlänningslagen hade de haft permanent uppehållstillstånd och därmed möjlighet att på allvar komma igång med sina liv i det svenska samhället. Anhöriga barn fick också permanent uppehållstillstånd tillsammans med sina föräldrar. Andra anhöriga fick det efter två år.

Med den nya lagen som den parlamentariska kommittén har föreslagit krävs det varaktigt jobb utan någon subvention och dessutom kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd tidigast efter tre år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Riksdagen 21-02-05:

Interpellationsdebatt: Uppehållstillstånd av humanitära skäl till sidans topp

Interpellation 2020/21:326 av Maria Malmer Stenergard (M)

Efter mycket kort remisstid har de sista remissvaren inkommit till Justitiedepartementet på den remitterade promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54).

I promemorian föreslår regeringen ett antal lättnader. I förslaget rörande uppehållstillstånd av humanitära skäl föreslås att vuxna ska kunna få uppehållstillstånd om situationen är särskilt ömmande, vilket innebär ett betydligt lättare krav än de synnerliga skäl som tidigare har krävts.

Vid bedömningen av om det finns en särskild anknytning får även sådan anknytning beaktas som har uppstått under tiden från det att ansökan om asyl gavs in till dess att uppehållstillstånd beviljas.

I sitt remissvar skriver Migrationsverket, regeringens egen expertmyndighet, med anledning av förslaget:

"Genom de nu föreslagna ändringarna vidgas tillämpningsområdet för bestämmelsen i förhållande till vad som gällt tidigare enligt utlänningslagen. (...) Migrationsverket bedömer att bestämmelsen med tiden inte längre kan komma att tillämpas bara i undantagsfall."

Det handlar alltså om ett undantag som tidigare varit tänkt att träffa ett fåtal personer, som riskerar att förvandlas till en helt ny grund för uppehållstillstånd för vuxna som saknar skyddsskäl. Det kommer ofrånkomligen att leda till ökad invandring, när Sverige i stället behöver en stram migrationspolitik under överskådlig tid.

När Ulf Kristersson i partiledardebatten frågade statsminister Stefan Löfven varför regeringen inte lagt fram ett färdigt förslag om att ta bort den så kallade ungdomsrabatten svarade statsministern:

(...)

Interpellationen och riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.