fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Gränskontroller och id-krav

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220429:

Riksdagen 22-04-13:

Svar på skriftlig fråga: Ekonomiska migranter i flyktingvågen från Ukraina till sidans topp

Fråga 2021/22:1438 av Tobias Andersson (SD)

Sedan Ryssland påbörjade sitt anfallskrig mot Ukraina har miljoner tvingats på flykt i Europa, och vi ser nu den värsta flyktingkrisen i vår närhet sedan andra världskriget. Det råder en stor politisk enighet kring att Sverige ska ta sitt ansvar och bistå Ukraina med vapen och ekonomiskt stöd, samt ukrainare på flykt med tillfälligt uppehälle i Sverige.

Många har redan kommit, och prognoserna talar för att detta mottagande bara är början. Privatpersoner, civilsamhälle och näringsidkare har slutit upp, och överallt växer det fram trygga boendeplatser för de ukrainska flyktingarna. Detta fantastiska mottagandet, och det starka stödet för att Sverige ska stötta Ukraina och ukrainare, riskerar att avta om det visar sig att andra utnyttjar denna flyktingvåg för sin egen vinning.

Rapporter, videoklipp och information har spridits om att det bland de flyende ukrainarna har gömts sig lyckosökare från andra länder. Det är inte långsökt att misstänka att delar av de migranter från Afrika och Mellanöstern som tillät sig vara en del av Belarus försök att forcera den polska gränsen nu sökt sig in bland de riktiga flyktingarna i ett nytt försök att ta sig in i EU.

I detta ansträngda läge måste Sverige prioritera, och det rimliga är att prioritera ett tillfälligt mottagande av de kvinnor och barn som flyr Ukraina men inga andra. Därför krävs det en ordentlig kontroll av de som kommer till Sverige så att vi kan säkerställa att våra medel går till dem som behöver det mest.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Hur säkerställer regeringen att det är ukrainare som nu kommer till Sverige?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 22-03-23: Skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Identitetskontroll av personer som söker skydd med stöd av masskyddsdirektivet (Extern länk)

Riksdagen 22-03-23: Skriftlig fråga av Maria Malmer Stenergard (M): Stärkt gränskontroll vid inre gräns (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 22-04-13:

Svar på skriftlig fråga: Säkerställd kontroll vid resor med passagerarfartyg till sidans topp

Fråga 2021/22 av Linda Westerlund Snecker (V)

Efter kraftig kritik från flera remissinstanser beslutade regeringen att lägga planerna på att införa id-kontroller på tåg och bussar på väg in i Sverige på is. I stället gick regeringen vidare med en förordningsändring som innebär obligatoriska id-kontroller för passagerare på båtar till Sverige från den 28 mars. Eftersom de flesta som flyr kriget i Ukraina kommer till Sverige via båt får förslaget i praktiken samma effekt som att införa id-kontroller.

Därmed hindras människor som flyr kriget i Ukraina från att ta sig till Sverige, om de saknar id- handlingar. Det är ett uppenbart brott mot asylrättens syfte och går emot EU-kommissionens rekommendationer om hur massflyktsdirektivet ska tolkas.

När regeringen införde id-kontroller i början av 2016 ledde det till en dominoeffekt, där flera andra EU-länder skärpte sina gränser på liknande sätt, vilket slutade med att Erdo?an och libyska miliser fick i uppdrag att agera gränsvakt åt Europa. Nu flyr människor framför allt från Ukraina. Risken att händelserna från 2016 upprepar sig är stor, men denna gång med konsekvensen att de länder som gränsar till Ukraina får ta ett oproportionerligt ansvar. Samtidigt kommer id-kontroller att begränsa asylrätten för andra människor på flykt, utanför det mediala strålkastarljuset.

EU-kommissionen har tidigare slagit fast att transportörsansvar är otillåtet vid resor inom Schengen. 2018 bekräftade EU-domstolen kommissionens tidigare inställning och slog fast att transportörsansvar vid inre gräns mellan medlemsländer är oförenligt med Schengenreglerna.

Det är anmärkningsvärt att regeringen hanterar dessa frågor så bristfälligt. Regeringen borde ha dragit lärdomar av de id-kontroller som infördes 2016 och kunnat analysera konsekvenserna mer ingående. Vänsterpartiet konstaterar att regeringen gjort det till en vana att behandla lagstiftning som handlar om migration på ett otillfredsställande sätt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att ta några initiativ för att säkerställa att de som flyr krig och förtryck har möjlighet att komma till Sverige och söka asyl här?

Svar av infrastrukturminister Tomas Eneroth (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Gränskontrollerna vid resor från Danmark till sidans topp

Fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP)

Ända sedan i november 2015 har Sverige haft gränskontroller vid resor från Danmark. De infördes vid en situation då väldigt många flyktingar kom genom Europa till Sverige. Detta skedde efter en hemställan av Migrationsverket, och vid införandet beslutades att gränskontrollerna skulle gälla i tio dagar. Sedan dess har gränskontrollerna dock förlängts vid upprepade tillfällen.

Gränskontrollerna ökar avståndet mellan Sverige och Danmark. Det finns ambitioner att Öresundsregionen ska vara "världens mest integrerade region", där människor ska kunna bo och arbeta på olika sidor av gränsen, ta del av varandras utbud av nöjen, kultur, evenemang och annat på ett naturligt och enkelt sätt. Detta försvåras av gränskontroller.

Man kan också ifrågasätta gränskontrollernas effektivitet ur ett polisiärt perspektiv. Att poliser står på Hyllie station i Malmö eller på Lernacken och ögnar igenom id-kort eller pass tar många polistimmar i anspråk. Det är timmar som rimligen hade kunnat användas bättre för att klara upp begångna brott.

Statsministern kommenterade i sin regeringsförklaring den 29 november 2021 gränshinder mellan de nordiska länderna på följande sätt:

"Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt."

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark?

Svar av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Riksdagen 21-12-08:

Svar på skriftlig fråga: Gränskontrollerna vid resor från Danmark till sidans topp

Fråga 2021/22:443 av Rasmus Ling (MP)

Ända sedan i november 2015 har Sverige haft gränskontroller vid resor från Danmark. De infördes vid en situation då väldigt många flyktingar kom genom Europa till Sverige. Detta skedde efter en hemställan av Migrationsverket, och vid införandet beslutades att gränskontrollerna skulle gälla i tio dagar. Sedan dess har gränskontrollerna dock förlängts vid upprepade tillfällen.

Gränskontrollerna ökar avståndet mellan Sverige och Danmark. Det finns ambitioner att Öresundsregionen ska vara "världens mest integrerade region", där människor ska kunna bo och arbeta på olika sidor av gränsen, ta del av varandras utbud av nöjen, kultur, evenemang och annat på ett naturligt och enkelt sätt. Detta försvåras av gränskontroller.

Man kan också ifrågasätta gränskontrollernas effektivitet ur ett polisiärt perspektiv. Att poliser står på Hyllie station i Malmö eller på Lernacken och ögnar igenom id-kort eller pass tar många polistimmar i anspråk. Det är timmar som rimligen hade kunnat användas bättre för att klara upp begångna brott.

Statsministern kommenterade i sin regeringsförklaring den 29 november 2021 gränshinder mellan de nordiska länderna på följande sätt:

"Att befolkningen i de nordiska länderna hålls åtskilda med gränshinder är i vår historia en främmande företeelse. Den fria rörligheten mellan de nordiska länderna behöver återupprättas, så snart det är möjligt."

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

När avser ministern att ta initiativ till att avskaffa gränskontrollerna vid resor från Danmark?

Svar av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.