fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Fusk med id eller uppehållstillstånd

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211231:

Riksdagen 21-12-15:

Svar på skriftlig fråga: Missbruk av asylsystemet till sidans topp

Fråga 2021/22:450 av Maria Malmer Stenergard (M)

Sveriges Radio har vid ett flertal tillfällen rapporterat om ukrainska jobbagenturer som erbjuder ett upplägg som systematiskt missbrukar det svenska asylsystemet. Dessa agenturer säljer jobbresor till Sverige, där de som kommer hit hänvisas till att söka asyl med en falsk asylberättelse. Därigenom får de under asylprocessen boende, ekonomiskt bidrag och eventuellt även undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Därefter finns möjligheten att med stöd av den så kallade spårbytarbestämmelsen beviljas tillfälligt uppehållstillstånd.

Den tidigare justitie- och migrationsministern Morgan Johansson försäkrade i Studio Ett den 8 december 2020 att problematiken skulle lösas när väl regeländringen som ger Migrationsverket rätt att upprätta och tillämpa en lista över säkra ursprungsländer för asylsökande kom på plats.

Regeländringen genomfördes den 1 maj 2021 - utan att listan över säkra länder omfattade Ukraina. Så trots regeländring och ändrade rutiner hos Migrationsverket av tillämpningen av möjlighet till undantag från kravet på arbetstillstånd rapporterade Sveriges Radio den 23 november 2021 att agenturer fortsatt lurar människor till Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att försvåra detta missbruk av asylsystemet?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Riksdagen 21-09-09:

Interpellationsdebatt: Fastställande av identitet till sidans topp

Interpellation 2020/21:862 av Ann-Sofie Alm (M)

Den som vill ha uppehållstillstånd och flytta till en anhörig i Sverige ska kontakta den svenska ambassaden i landet där man bor. Migrationsverket i Sverige fattar sedan beslut om uppehållstillstånd. Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket och utlandsmyndigheterna säkerställer att handläggningen av anknytningsärenden håller hög rättslig kvalitet.

Det har uppdagats väldigt stora brister i hanteringen av handläggning av migrationsärenden, och den största och kanske farligaste bristen är att den sökandes identitet inte kan klargöras.

Det kommer också rapporter om att olovliga slagningar i Migrationsverkets register förekommer, vilket också kan klassas som extrema säkerhetsrisker.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

Hur avser ministern att säkerställa rättssäkerheten vid säkerställandet av den sökandes identitet?

Är ministern beredd att vidta åtgärder för att den sökandes identitet ska kunna fastställas, och vilka åtgärder anser ministern behövs för att genomföra ett sådant arbete?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka insynen mellan myndigheter och samtidigt förhindra att olovliga slagningar i Migrationsverkets register genomförs?

Debatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Riksdagen 20-03-06:

Interpellationsdebatt: Utnyttjandet av samordningsnummer till sidans topp

Interpellation 2019/20:210 av Fredrik Schulte (M)

Den senaste tiden har vi framför allt genom uppgifter i medier kunnat ta del av berättelser om hur människor utnyttjar Sveriges system med samordningsnummer. Kriminella utnyttjar i dag systemet i en mycket oroväckande omfattning. Människor vänder sig till kriminella för samordningsnummer för att kunna kringgå systemet och enklare dra nytta av förmåner från det offentliga och vistas kvar i Sverige. Det är uppenbart för många, inklusive finansministern och den svenska regeringen, att detta är en systematiserad brottlighet som utmanar tilltron till svenska staten och dess myndigheter och skapar ett snabbt växande parallellsamhälle.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Varför har inte ministern och regeringen under sina fem år vid makten vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja problemet med utnyttjandet av samordningsnummer när problemet länge varit uppenbart för så många?

Vad avser ministern att göra åt problemet konkret i närtid, och när kan vi förvänta oss mätbara resultat av regeringens arbete?

Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer (Extern länk)

Interpellation 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD): Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer (Extern länk)

Interpellation 2019/20:255 av Niklas Wykman (M): Problem med samordningsnummer (Extern länk)

Riksdagsdebatten med svar till alla fyra av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200224:

Riksdagen 20-02-14:

Interpellationsdebatt: Problem med samordningsnummer till sidans topp

Interpellation 2019/20:255 av Niklas Wykman (M)

Missbruket av samordningsnummer har ökat de senaste åren. Sverige har utfärdat nästan 900 000 samordningsnummer, och Skatteverket har under flera år larmat om ett systematiskt missbruk av dessa.

Ett stort problem med att det saknas kontroll kring samordningsnumren är att de kan ge tillgång till de svenska välfärdssystemen, utan att nödvändiga kontroller görs. Fusk med samordningsnummer kan därför kopplas till bidragsfusk och utnyttjande av socialförsäkringarna. Det banar väg för parallellsamhällen och betydande kostnader för skattebetalarna. Polisen har dessutom pekat på hur missbruket av samordningsnummer bidrar till att kriminella kan skaffa sig ett antal olika identiteter, vilket försvårar arbetet med att lagföra kriminella.

Uppmärksammade fall vittnar om hur kriminella kan ha en mängd olika identiteter. Uppgifter från medierna beskriver hur sajter i andra länder i dag säljer svenska samordningsnummer. Det här är ett allvarligt problem som urholkar tryggheten i Sverige.

Finansministern har nu, om än väldigt sent, presenterat en del åtgärder på det här området. Finansministern har dock inte aviserat att något ska göras för att verifiera de samordningsnummer som finns utdelade, utan har förslagit en ordning som innebär att det ska sättas upp en tidsgräns på flera år efter vilken numren ska förnyas. Det innebär att stora delar av dagens problem tillåts kvarstå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Varför har inte ministern presenterat några förslag som innebär att samtliga samordningsnummer i närtid återkallas och verifieras i syfte att få kontroll över problematiken?

Har ministern för avsikt att återkomma med ytterligare och mer effektfulla åtgärder framgent för att stoppa missbruket av samordningsnummer?

Riksdagsdebatten med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

Följande interpellationer besvarades samtidigt:

Interpellation 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD): Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer (Extern länk)

Interpellation 2019/20:216 av Jan Ericson (M): Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Riksdagen 19-12-18:

Svar på skriftlig fråga: Falska id-handlingar till sidans topp

Skriftlig fråga 2019/20:559 av Åsa Coenraads (M)

Tv-programmet Kalla Fakta har i veckan uppmärksammat systematiskt utnyttjande av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Enligt den kartläggning som programmet gjort har nästan 500 personer fått nya identiteter via så kallade id-fabriker, för att sedan kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

En urholkning av identiteter på arbetsmarknaden bidrar till att den svarta arbetsmarknaden växer och med det även skuggsamhället.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av falska id-handlingar på den svenska arbetsmarknaden?

Svar på frågan av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen yyy 19-12-19:

Interpellationsdebatt: Kriminell användning av samordningsnummer till sidans topp

Interpellation 2019/20:176 av Mikael Oscarsson (KD)

I Svenska Dagbladet den 4 november 2019 vittnas om hur utländska medborgare missbrukar Skatteverkets tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer, för att begå brott eller illegalt få tillgång till svensk välfärd. Polisen kallar dem för spökpersoner, och de blir allt fler.

Av artikeln framgår att över 700 000 samordningsnummer har utfärdats sedan systemet med samordningsnummer infördes för ca 20 år sedan. Ungefär 150 000 av dem ska ha övergått i personnummer, men hur många verkliga personer som finns bakom de resterande 550 000 samordningsnumren är oklart.

Ett annat problem är att ett obegränsat antal personer med samordningsnummer kan registrera sig på en och samma adress. Exempelvis finns det en adress i norra Stockholm där hela 500 personer är skrivna. På samma lägenhet har sammanlagt 2 000 personer varit skrivna de senaste två åren. Enligt polisen och Skatteverket är problemet så omfattande att det skapats ett skuggsamhälle där utländska medborgare kan jobba, betala skatt och få tillgång till alla förmåner i samhället, illegalt. De menar att det handlar om organiserad brottslighet som årligen kostar samhället miljarder kronor.

För en svensk medborgare är det straffbart att inte skriva sig där man bor, men samma krav att skriva sig på rätt adress ställs inte på personer med samordningsnummer.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att klarlägga om och varför, det har utfärdats 700 000 samordningsnummer på drygt 20 år varav endast 150 000 har övergått i personnummer?

Avser ministern att även göra det kriminellt för personer med samordningsnummer att vara skrivna på fel adress?

Debatten med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Riksdagen 19-11-20:

Svar på skriftlig fråga: Missbruk av samordningsnummer till sidans topp

Fråga 2019/20:334 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den som inte är folkbokförd i Sverige kan i vissa fall få ett samordningsnummer tilldelat sig. Samordningsnummer kan tilldelas en person även om det råder osäkerhet om hans eller hennes identitet.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 5 november beskrivs det omfattande missbruk av samordningsnummer som förekommer i Sverige. Det handlar bland annat om att personer utan rätt att vistas eller jobba i landet får tillgång till sjukvård och annan välfärd utan att ha rätt till det. Det handlar också om att kriminella med hjälp av samordningsnummer kan öppna bankkonton och begå allvarliga brott. Problematiken är inte ny utan har förekommit i flera år.

I ett mejl till SvD skriver finansminister Magdalena Andersson (S) följande: "De samordningsnummer vi har idag fungerar inte optimalt och därför har vi nu också tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över systemet i syfte att göra det säkrare och mer tillförlitligt."

Den utredning finansministern hänvisar till är av allt att döma en utredning som tillsattes den 5 september 2019, Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (direktiv 2019:54).

Av direktiven till aktuell utredning framgår att den delvis går ut på att göra det enklare att få samordningsnummer och på att fler ska få samordningsnummer. Till exempel ska utredningen överväga om det finns skäl att utvidga möjligheten för enskilda att ansöka om ett samordningsnummer samt utreda om samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande. Det handlar alltså inte enbart om att göra systemet mer säkert utan också, som det står i direktiven, att "öka numrens användbarhet i samhället". Något som skulle öka missbruket ytterligare.

(...)

Hela frågan med svar av Finansminister Magdalena Andersson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.