fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Brottslighet bland asylsökande och invandrare

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Riksdagen 22-06-01:

Svar på skriftlig fråga: Förutsättningarna för att upphäva medborgarskap till sidans topp

Fråga 2021/22:1639 av Tobias Andersson (SD)

Under påskhelgen ägde fruktansvärda korankravaller rum i vårt land. Över 400 poliser uppges ha skadats, och statens våldsmonopol utmanades kraftigt samt förlorades i vissa fall. Det står nu klart att massinvandring, obefintliga krav i integrationspolitiken och slapp kriminalpolitik leder till en oerhört dyster samhällsutveckling. Sverige har i dag stora hot inom riket i form av våldsverkande aktörer som hatar Sverige och allt som representerar Sverige - våra värderingar, vår polis, vår demokrati med mera.

Utgångspunkten måste vara att svensk lag och grundlagsfästa rättigheter alltid ska upprätthållas i Sverige, även i områden som kommit att belastas av kulturella parallellstrukturer, kriminalitet och invandring. Svenska statens våldsmonopol ska aldrig backa undan eller ge vika för våldsyttringar och angrepp. Polisen måste få fler verktyg, större befogenheter och ett tydligare uppdrag att etablera det svenska samhällets dominans i områden och situationer där det trängts tillbaka eller angrips.

Mot denna bakgrund har Sverigedemokraterna sedan korankravallerna presenterat två separata åtgärdspaket för att få bukt med parallellsamhällena och den kriminalitet de göder. Först ett 30-punktsprogram mot korankravallerna och därefter ett åtgärdspaket mot parallellsamhällen explicit. Inget annat parti har tydligt anslutit till våra förslag på åtgärder, men jag avser att åtminstone utkräva svar från regeringen om hur de ställer sig till de olika åtgärderna.

Bland dem som häktades efter korankravallerna var många utländska medborgare och bör därför utvisas ifall de döms för brott. Det finns dock även samhällsfarliga individer som, mot bakgrund av vår slappa migrationspolitik, kunnat erhålla medborgarskap - nästan i ett flingpaket. När dessa aktörer begår terrorliknande brott i Sverige menar vi att vi åtminstone borde se över förutsättningarna för att utvisa dem.

Med anledning av det ovanstående önskar jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

Avser statsrådet och regeringen att utreda möjligheten att upphäva medborgarskap?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S) (Extern länk)

Se även:

Svar av Socialminister Lena Hallengren (S) på skriftlig fråga av Tobias Andersson (SD): Indragna sociala rättigheter (Extern länk)

Svar av Statsrådet Ida Karkiainen (S) på skriftlig fråga av Tobias Andersson (SD): Kartläggning av parallellsamhällen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Riksdagen 22-01-13:

Riksdagens frågestund, om invandring och brottslighet till sidans topp

Anf. 102 Ludvig Aspling (SD): Fru talman! Under konferensen Folk och Försvar nyligen gjorde rikspolischefen Anders Thornberg ett uttalande om att en av orsakerna till den skenande kriminaliteten är migration.

Även om det här har varit fullständigt uppenbart för oss som så att säga lever på marken i Sverige är det uppenbarligen en nyhet för Polismyndighetens ledning och även för Regeringskansliet. Så sent som 2017, när den nationella operativa avdelningen redovisade skälen till brottsligheten i de så kallade utsatta områdena hade man inte en tanke på att det hade med migration att göra, hur konstigt det än låter.

Jag vill därför fråga Morgan Johansson om när och hur Polismyndigheten gjorde denna banbrytande upptäckt och hur förvånad Morgan Johansson blev när han hörde talas om detta.

Anf. 103 Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S): Fru talman! Jag tror nog att man får se det här resonemanget i sin helhet.

Det är klart att om man inte har en ordning där människor som kommer till Sverige kan komma in i samhället, få jobb och bli en del av samhället utan snarare i en lång rad av år har haft en situation där klassklyftorna har växt väldigt mycket, jämlikheten har minskat och människor har hamnat utanför, då finns det en grogrund för kriminaliteten.

Samtidigt är Sverigedemokraterna alltid fast i att allt handlar om invandring och att allt är invandrarnas fel. Jag kan bara påminna om att risken att bli dödad i Sverige, det dödliga våldet, var större för 30 år sedan - alltså när jag gick ut skolan - än den är i dag. Det dödliga våldet per capita har faktiskt minskat. Det ser man inte alltid i debatten. Det var större långt innan vi hade den stora invandringen.

(...)

Hela debatten - denna fråga finns vid 0:59:06 (Extern länk)

Se även skriftlig fråga:

Svar på fråga 2021/22:617 av Maria Malmer Stenergard (M): Verkställighet om utvisning på grund av brott (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Riksdagen 19-09-12:

Interpellationsdebatt: Sveriges utvisningspolitik till sidans topp

Interpellation 2018/19:234 av Louise Meijer (M)

Nyligen kom det ett nytt prejudikat från Högsta domstolen angående förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige. En man dömdes för våldtäkt men undgick utvisning på grund av att hans anknytning till Sverige inte ansågs vara särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte fanns synnerliga skäl för utvisning.

Mannen hade bott i Sverige i åtta och ett halvt år men hade ingen egen familj här. Han hade under större delen av sin vistelse här haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Vid tiden för gripandet var han dock både arbetslös och bostadslös.

Denne man får stanna i Sverige. Samtidigt utvisas familjer som bott här längre tid än så, för så små saker som felaktig semesterlön, att personen i fråga inte tagit ut semesterdagar eller arbetsgivarens försäkringsmissar. Trots Migrationsöverdomstolens domar från år 2017, som innebar en mer generös tolkning av reglerna i förhållande till den sökande, kvarstår problemen med arbetskraftsutvisningar.

Detta är en orättvis utvisningspolitik och urholkar förtroendet för politikens förmåga att skilja mellan rätt och fel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som framförts?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 19-10-09: Svar på skriftlig fråga av Ellen Juntti (M): Utvisning av våldtäktsmän (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.