fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Uppgivenhetssyndrom, apatiska barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Riksdagen 22-05-18:

Svar på skriftlig fråga: Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn till sidans topp

fråga 2021/22:1561 av Maria Malmer Stenergard (M)

Inom barnläkarkåren lyfts behovet av självrannsakan i fråga om hanteringen av apatiska barn och en utredning om i vilken utsträckning barn kan ha farit illa. Att barn har farit såväl fysiskt som psykiskt illa vittnar tidigare rapporteringar om.

Resultatet av en studie visar också att om barnen och familjerna separeras så är det större chans för tillfrisknande, och ett uppehållstillstånd är inte nödvändigt för tillfrisknande. Tvärtom kan det ha bidragit till att fler barn har insjuknat. Detta genom att ha legitimerat tillståndet och genom en viss behandling skapat incitament.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att följa upp Migrationsverkets handläggning av ärenden med apatiska barn och hur den kan ha bidragit till att barn farit illa?

Svar av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Utlänningslagen (2005:716) föreskriver att hänsynen till barnets hälsa, utveckling och barnets bästa i övrigt ska beaktas i fall som rör ett barn. Genom att barnkonventionen har getts ställning som svensk lag förtydligas att myndigheter och domstolar ska beakta de rättigheter som följer av konventionen när bedömningar ska göras i ärenden och mål som rör barn.

Enligt Migrationsverkets instruktion ska myndigheten analysera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn. Det följer av socialtjänstlagen (2001:453) att Migrationsverkets personal är skyldig att genast anmäla misstanke till socialnämnden om att ett barn far illa.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.