fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220316:

Svenska Läkaresällskapet 22-03-11:

Åldersbedömningar i RMV:s regi - läkares professionalitet och yrkesetik utmanades till sidans topp

SLS anser att en myndighet som RMV bör åläggas ökad transparens, och en starkare professionell och vetenskaplig insyn, som kan borga för att läkares yrkesetik inte spelas över av andra hänsyn.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har utan att vara med på listan över remissinstanser skickat in synpunkter på betänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84). En utredning som kom till stånd efter att flera organisationer, däribland SLS och Smer engagerat sig i frågan.

Betänkandet har remitterats till endast fyra instanser, samtliga myndigheter (Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), varav de tre första kan anses vara sakägare i frågan, en remisshantering som är förbryllande.

- Man kan fundera på varför remissvar inte aktivt efterfrågas från de organisationer som engagerat sig i frågan, och som bidragit till att utredningen tillsattes, säger Mikael Sandlund ordförande i SLS delegation för medicinsk etik. För SLS är det viktigt att följa upp detta utredningsarbete eftersom en central aspekt av läkares professionalitet och yrkesheder utmanades i denna hantering. Rättsläkare på Rättsmedicinalverket (RMV) försökte få till stånd en vetenskaplig diskussion kring tillförlitlighet och sätt att rapportera resultatens felmarginaler, men myndigheten hörsammade inte detta, vilket resulterade i att några läkare till slut blåste i visslan och såg sig tvungna att avsluta sina anställningar vid RMV.

(...)

Läs mer och hämta remissvaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Asylrättscentrum 21-11-23:

Konsekvenserna av de medicinska åldersbedömningarna bör utredas till sidans topp

Medicinska åldersbedömningar är en mycket omdiskuterad fråga. De metoder som Rättsmedicinalverket använder har kritiserats och granskats i media, bland annat genom en stor granskning av Negra Efendic i SvD. Under juni 2020 tillsattes en statlig utredning som ska titta på frågan. Det första delbetänkandet presenterades den 28 oktober 2021. Asylrättscentrums jurist Anna-Pia Beier har läst delbetänkandet och kommenterar här vad utredningen kommit fram till.

Ålderns betydelse i asylprocessen

Ålder har stor betydelse i asylprocessen och skillnaden mellan att bedömas som barn eller vuxen kan betyda skillnad mellan att beviljas ett uppehållstillstånd eller att få ett avslag. Det påverkar även andra rättigheter som till exempel barnanpassat boende och god man.

Kritiken mot medicinska åldersbedömningar

Under åren har olika former av medicinska metoder använts för att bedöma ålder. Nuvarande metoder, i Rättsmedicinalverkets (RMV) regi, började användas i början av år 2017. Metoderna som används är en kombination av röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av nedre delen av lårbenet (knät). Metoderna har fått mycket stark kritik och har framför allt ifrågasatts utifrån sin tillförlitlighet och den vikt som bedömningarna har fått i asylprocessen.

Kritiken ledde till att regeringen i april 2019 meddelade att en oberoende utredning skulle tillsättas för att se över metoderna för medicinska åldersbedömningar. Utredningen tillsattes den 11 juni 2020 och slutredovisning ska ske senast den 31 maj 2024.

Delrapport från den statliga utredningen

Vetenskapligt underlag otillräckligt

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 21-02-08:

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett? till sidans topp

Under 2021 publiceras en bok med den preliminära titeln "Rättssäkerheten och flyktingarna 2015-2020". Där kommer att finnas två kapitel om åldersbedömningar. Här är en sammanfattning.

Vår hantering av flyktingarna som kom 2015-2016 kommer att gå till historieböckerna - dock inte med någon positiv kommentar. Det blev aldrig någon kris då - myndigheter och civilsamhället klarade tillsammans av att ge dem mat, tak över huvudet, skolor, integration.

Krisen kom senare, då det blev klart att regeringen aktivt verkade för att göra de 35 000 ensamkommande ungdomarna utvisningsbara. "Vi kan inte ta ansvar för alla Mellanösterns tonårspojkar" sade migrationsminister Morgan Johansson hösten 2016 - innan majoriteten av afghanska asylsökande ens fått påbörja sin asylprövning i Sverige (1).

Den komponent i asylprocessen som mest diskuterats i media har varit de medicinska åldersbedömningarna som inleddes 2017 med en ny metod.

Enligt FN:s barnkonvention är personer under 18 år att betrakta som barn. De har rätt till särskilda omsorg från samhällets sida, t.ex. skolgång, god man eller annan vårdnadshavare och hälso- och sjukvård (2). Principen om barnets bästa gäller även asylsökande barn (3). Åldersbedömning får aldrig användas rutinmässigt, utan enbart när uppgiven ålder ifrågasätts.

Enligt EU:s asylbyrå EASO ska åldersbedömning användas bara när det finns dokumenterade tvivel om huruvida en person är ett barn eller ej, och tvivelsmålets fördel ska användas generöst (4). I första hand ska tillgängliga bevis granskas, i andra hand icke-medicinska metoder som intervju och psykologisk bedömning. Först därefter kan man ta till undersökning med magnetkamera (MR) och röntgen. Felmarginaler ska anges, och det är felmarginalens lägsta ålder som ska användas.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Pressmeddelandet innehåller även 43 referenser till artiklar och rapporter

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Riksdagen 19-10- 23:

Svar på skriftlig fråga: Utredning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2019/20:162 av Christina Höj Larsen (V)

Den 16 augusti i år lämnade jag en skriftlig fråga (2018/19:891) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson om när regeringen avser att tillsätta den utredning av medicinska åldersbedömningar den aviserade i april.

Efter en knapp månad fick jag svar. Statsrådet avslutade sitt svar med följande: "Regeringen kommer därför nu att tillsätta en utredning med det uppdraget." Jag antog att svaret innebar att regeringen inom några dagar skulle tillsätta utredningen och presentera dess direktiv.

Nu har det gått ytterligare en månad sedan ministern svarade mig att utredningen ska tillsättas "nu", och sammanlagt sex månader sedan den oberoende utredningen utlovades.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilket datum avser ministern att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Christina Höj Larsen har frågat mig vilket datum jag avser att tillsätta den aviserade utredningen av de medicinska åldersbedömningarna.

Innan regeringen kan fatta beslut om kommittédirektiv måste det på samma sätt som andra regeringsbeslut beredas i Regeringskansliet. Beslut kan fattas så snart beredningen är avslutad.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191002:

Svenska Läkaresällskapet 19-09-26:

Rättsmedicinalverket om differentierad felmarginal vid medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Svenska Läkaresällskapet är engagerad i frågan om medicinska åldersbedömningar och har bland annat ifrågasatt om de tillämpade metoderna (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda samt om de medger tillräcklig precision. Till synes verkar Rättsmedicinalverket nu acceptera en differentierad felmarginal, och förhoppningsvis förändrar och förtydligar de sitt skrivsätt i utlåtandena.

Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att utföra medicinska åldersbedömningar som en del i Migrationsverkets utredning om ålder. Det gäller asylsökande som enligt Migrationsverket inte lyckats göra det troligt att de är under 18 år.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har under flera år engagerat sig i frågan och ifrågasatt om de tillämpade metoderna för åldersbedömningar (MR-knä samt tandröntgen) är vetenskapligt sunda, om de medger tillräcklig precision samt det sätt som RMV i sina utlåtanden hanterar osäkerheten runt bedömningarna. Under 2018 uppvaktade SLS generaldirektören för RMV och erbjöd oberoende experthjälp, som RMV senare tackade nej till med hänvisning till att Justitiedepartementet skulle tillsätta en utredning. En utredning som såvitt känt ännu inte är tillsatt.

I juni 2019 läggs en skrivelse ut på RMV:s hemsida med titeln "Sammanställning av det vetenskapliga underlaget om medicinsk åldersbedömning av personer med manligt kön baserat på magnetkameraundersökning av knä- och tandröntgen".

Av denna skrivelse framgår att 19.7% av undersökta pojkar/män i åldern 17-18 år kan förväntas ha slutna tillväxtzoner i antingen tand eller knä, och därmed riskerar att bli felaktigt bedömda som att undersökningen "talar för" att vederbörande är över 18 år.

Tidigare har RMV angett en generell felmarginal på ca 10 % utan att tydliggöra hur man beräknat denna siffra. Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik kommenterar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

Riksdagen 19-09- 11:

Svar på skriftlig fråga: Utredning av medicinska åldersbedömningar till sidans topp

Fråga 2018/19:891 av Christina Höj Larsen (V)

De medicinska åldersbedömningar som används för att bestämma ensamkommande asylsökandes ålder har länge varit föremål för debatt.

Kritiken har varit kraftig mot de metoder som används och mot regeringens och ansvariga myndigheters ovilja att agera. Rättsläkare har lämnat Rättsmedicinalverket (RMV) - den myndighet som är ansvarig för de medicinska åldersbedömningarna - i protest mot att myndigheten håller fast vid en rättsosäker metod. Svenska och internationella experter och statistiker har riktat allvarlig kritik mot RMV:s agerande.

Efter att Svenska Läkaresällskapet, Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och Barnläkarföreningen krävt en utredning av metoderna meddelade regeringen i april 2019 att en sådan ska tillsättas. Under tiden kommer RMV att fortsätta att använda metoden, och tidigare fattade beslut ska än så länge gälla.

Kritiken mot RMV är befogad, men det är regeringen som bär det yttersta ansvaret. Bedömningen av ålder har mycket stor påverkan på den enskildes möjlighet att få uppehållstillstånd. Att hantera dessa frågor så långsamt och prioritera dem så lågt som regeringen gör är oförsvarligt.

Över fyra månader efter att regeringen meddelade att den skulle tillsätta en utredning finns ingen utredning på plats. Vänsterpartiet menar att regeringen måste ta sitt ansvar och skyndsamt agera för att en utredning kommer på plats och att utredningen också bör granska regeringens eget ansvar i frågan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

När avser statsrådet att tillsätta den aviserade utredningen om de medicinska åldersbedömningarna?

Frågan med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.